Python3 Babitas

Jazyk Python

 • mezery, uvozovky, odsazení bloků
 • print("Test")
 • komentář pomocí #
 • """Komentář na více řádků"""

Klíčová slova

 • speciální hodnoty: False, None, True
 • operátory: and, or, in, is, not
 • deklarace: class, def, global, import, lambda, nonlocal
 • flow control: break, continue, if, else, elif, except, finally, for, pass, return, try, while, with, yield
 • ostatní: as, assert, del, from, raise

Identifikátory

 • a-zA-Z0-9_, první znak alfabetický
 • test != Test
 • camelCase, under_score
 • proměnné, KONSTANTY
 • přiřazení pomocí =

⌘ Příklad

 • Uložte si 2 různé proměnné (číslo a řetězec) a vypište je

⌘ Příklad

 • Napište skript, který definuje konstantu PI na 2 desetinná místa
 • Deklarujte proměnnou r
 • Vypište obvod kružnice s poloměrem r a obsah

Datové typy

 • type(promenna) vypíše typ proměnné promenna
 • přetypování je automatické

Boolean

 • True, False
 • zkuste si operátory is a not

Čísla

 • literály: 0b1010, 23091, 0o702, 0xff, 1.5e2, 230.44
 • konverze int, float
 • float vs. int
 • operátory +, *, /, //, %
 • porovnávací operátory ==, !=, >, <, >=, <=
 • binární operátory &, |, ~, ^, >>, <<
 • lze kombinovat s přiřazením, např. +=, *=

⌘ Příklady

 • Co dělá operátor **?
 • Zkuste přesnost Pythonu na počet desetinných míst 0.1234567890123456789
 • Zapište vzoreček $2^{(2+3)} / (8*2)$, jaký je výsledek?
 • Vypočtěte druhou odmocninu z deklarované proměnné x
 • Pro trojúhelník platí, že pokud $s = {a+b+c \over 2}$, pak $obsah = \sqrt(s(s-a)*(s-b)*(s-c))$, napište skript, který ho vypočte.
 • input("prompt: ")

Seznam list

 • l = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], prvky mohou být libovolné datové typy
 • doc (anglicky)
 • máme k dispozici funkce len, pop, count, index, append, …
 • indexování od 0, negativní index
 • l[0], l[100], l[4:], l[1:2]
 • l[1:3] = [9, 8]
 • reprezentace matice
 • del, in, not in
 • funkce range, any, enumerate, max, sum

⌘ Příklady

 • Vypočtěte součet prvních 1000 přirozených čísel

List comprehension

 • [item for item in list if condition]

⌘ Příklady

 • Vygenerujte seznam všech sudých čísel menších než 100.
 • Vygenerujte seznam dvojic, kdy první číslo je 1 až 10 a druhé číslo je jeho 2. mocnina.

Ntice (tuple)

 • podobná jako seznam, neměnná
 • obvykle rychlejší, konverze list a tuple

Řetězec string

 • neměnná sekvence jako tuple
 • literály: "z", 'řetězec', \nA\t, \ufeff, """XX"""
 • escape sekvence
 • Unicode / UTF-8
 • násobení řetězce, konkatenace, in
 • strip, len, split, lower, upper, find, replace
 • metody seznamů
 • porovnávací operátory a řetězce

⌘ Palindrom

⌘ Odstranění interpunkce

⌘ Vypsání textu pozpátku (po slovech)

⌘ 1D piškvorky

Množina set

 • s = {1, 2, 3, 2, 2}
 • neuspořádaná, unikátní prvky
 • set, add, další viz zde
 • |, &, -, ^

Slovník dict

 • klíče a hodnoty, neuspořádané
 • klíče: čísla, řetězce, ntice
 • slovník ze seznamu dvojic
 • get, setdefault, pop, items, values

⌘ Slovník slovníků

⌘ Příklad konverze mezi datovými typy

 • num > string
 • string > list
 • list > dict
 • string > int / float

print funkce

 • více parametrů, formátování
 • formátování "Hodnota x je {} a y {}".format(x, y)
 • "Hodnota x je {1} a y {}".format(y, x)
 • "Ahoj {jmeno}, {pozdrav}".format(jmeno="Vítku", pozdrav="jak se máš?")
 • "Řetězec %s, celé číslo %d a reálné číslo %.4f" % ("řřř", 3, 3.1415926)

import modulu

 • random, sys
 • Google je tvůj přítel!

Flow control

Podmínka if

if condition1:
  statement1
elif cond2:
  statement2
else:
  statement3

Cyklus for, while

for item in sequence:
  statement

while condition:
  statement
 • break, continue, pass

⌘ Nekonečný cyklus

⌘ Součet dvou matic

⌘ Kámen nůžky papír

⌘ Seznam dělitelů

⌘ Test prvočíselnosti

⌘ Kreslení

 • Napiš funkci, která dostane seznam souřadnic (párů čísel menších než 10, která určují sloupec a řádek) a vypíše je jako mapu: mřížku 10×10, kde na políčka která jsou v seznamu napíše X, jinde tečku. Například: nakresliMapu([(0, 0), (1, 0), (2, 2), (4, 3), (8, 9), (8, 9)])

Funkce

def function_name(parameters):
  statements
 • uživatelské a vestavěné funkce
 • volání
 • return
 • viditelnost proměnných
 • povinné a defaultní parametry

⌘ Odmocnina

⌘ Ukázka rekurze (fibonacci)

Funkce jako parametr (numerické operace)

Lambda funkce

 • lambda x: expression
 • filter, map

I/O

⌘ Velikost JPEG obrázku

 • výška je na 2 B na 164. pozici
 • další 2 B označují šířku
for line in open(filename):
  f(line)

⌘ Generování HTML

Regulární výrazy

 • modul re
 • match, search, sub

Výjimky, ošetření

November 18, 2018 |