Cleaneval

CLEANEVAL + BTE

11. 5. 2008

CLEANEVAL

 • http://cleaneval.sigwac.org.uk/
 • „čištění“ webových stránek → získání čistých lingvistických dat pro korpus
 • mimo netextové prvky se odstraňuje i tzv. boilerplate – reklamy, hlavičky a záhlaví stránek, seznamy odkazů aj.
 • výsledný text obsahuje pouze značky <h>, <l> a <p> pro nadpis, prvek seznamu a odstavec

CLEANEVAL – hodnocení

 • byly poskytnuty ručně vyčištěné stránky jako referenční a testovací data (cca 100 HTML souborů)
 • markup-text – test na správnost přiřazení značek <p>, <l>, <h>
 • text-only – test na vyčištění od irelevantního textu
 • vyčíslení na základě podobnosti (edit distance na slovech) s ručně vyčištěnými soubory

FIASCO Filtering the Internet by Automatic Subtree Classification

 • Institut of Cognitive Science, University of Osnabrück
 • DOM stromy, Lynx, Support Vector Machine
 • vlastní trénovací data – FIASCO gold standard
 • 2 fáze: v první se natrénuje SVM, v druhé se SVM použije na rozlišení clean a dirty textových bloků

FIASCO – preprocessing

 • parsování HTML stránek – validace kódu pomocí TagSoup – opensource parser (zvládá i hodně znetvořené zdrojové soubory)
 • následná konverze do UTF-8, odstranění Javascriptu, CSS, komentářů, …
 • úprava některých tagů pro lepší odlišení bloků (<br /> → <p> apod.)

FIASCO – target nodes

 • reprezentace stránky jako DOM strom
 • automatický výběr textového bloku (kořen nazván target node)
 • empiricky zvolené kritérium pro výběr TN:
 • uzel v DOM stromu označen, když 100 % jeho textového obsahu je obsaženo v uzlech bezprostředních následníků
 • dobře funguje pro detekování textových bloků na úrovni odstavců

FIASCO – znaky 1

 • pro každý TN se určí vektor znaků
 • ligvistické znaky
 • celková délka textu celého podstromu
 • počet slov a slovních typů
 • počet vět a průměrná délka vět
 • frekvence určitých klíčových slov typických jak pro čistý text, tak i pro boilerplate
 • distribuce slovních druhů

FIASCO – znaky 2

 • strukturální znaky
 • hloubka tagu v DOM stromě
 • je uzel nadpis?
 • je uzel odstavec?
 • počet <a>, <img> v podstromě daného TN

FIASCO – znaky 3

 • vizuální znaky
 • podle renderované stránky ve Firefoxu (upravený rendering engine, který obtahoval bloky barevným rámečkem – minimal bounding rectangle (MBR))
 • na základě pozorování vytvořeny znaky:
 • solidity 1 – podobnost MBR s obdélníkem
 • solidity 2 – počet vrcholů MBR
 • solidity 3 – prům. vzdálenost od vrcholů ke středu MBR
 • relativní šířka prvku (k nejširšímu prvku)
 • relativní výška prvku

FIASCO - trénování

 • použita knihovna LIBSVM
 • empiricky nastaveny parametry LIBSVM
 • učení na vektorech znaků
 • ve výsledku SVM pro daný TN určí pravděpodobnost, že jde o čistý (relevantní) text

FIASCO – závěr, resumé

 • SVM určí typ uzlu, dirty bloky se odstraní
 • úprava HTML tagů pouze na <p>, <l> a <h>
 • slabiny systému FIASCO
 • automatické určování TN
 • závislost na jazyce (lingvistické znaky)
 • výsledné skóre: 63.5 %

StupidOS A high-precision approach to boilerplate removal

 • čistý Perl, velká rychlost
 • natrénováno na FIASCO gold standard
 • n-gramové modely, jazykové modely
 • pracuje nad čistým textem, nikoli nad HTML strukturou

StupidOS – fáze

 • preprocessing
 • odstranění obrázků, komentářů,…
 • <br /> -> </p><p>
 • převod Lynxem na plain text
 • čištění pomocí RE
 • např. patičky obsahující mnohokrát „|“, …
 • rozdělení pomocí tagů <p>, <l>, <h>

StupidOS - fáze

 • vytvořeny jazykové n-gramové modely pro ručně vyčištěný text na základě podmíněné pravděpodobnosti
 • SOS implementuje 3-gramy
 • interpolované výsledky pro větší obecnost
 • výpočet n-gramů pro boilerplate pomocí rozdílů mezi nečištěným a čištěným textem

StupidOS – resumé

 • díky jazykovým modelům použitelné pouze pro daný jazyk
 • je možné zobecnit n-gramy za cenu přesnosti
 • velká rychlost (Perl) a přenositelnost
 • skóre: 71.6 %

GenieKnows Web Page cleaning system

 • příprava stránek pro indexování vyhledávači
 • priorita zachování důležitého obsahu na úkor kvalitního odstranění zbytečného textu
 • rozdělení stránky na sémantické bloky
 • ani moc dlouhé, ani příliš krátké
 • pomocí DOM stromu a vzhledu stránky

GenieKnows – výpočet důležitosti

 • na základě znaků jako např.
 • umístění bloku na stránce
 • velikost písma bloku
 • délka textu bloku (relativní – k celému dokumentu)
 • počet odkazů bloku (relativní – dtto)
 • poměr textu odkazu k textu celého bloku
 • relativní počet vět v bloku (věta končí .,!?)
 • obsahuje blok formulář, obrázek
 • důležitost bloku je vážená hodnota znaků bloku

GenieKnows – vztahy bloků

 • brány v potaz pro výpočet důležitosti bloku
 • pomocí znaků:
 • vzdálenost bloků
 • horizontální odsazení bloků
 • stejná šířka bloků

GenieKnows – čištění, resumé

 • bloky s malou důležitostí odstraněny
 • Perlovský skript na transformaci tagů
 • <hx> → <h> atd.
 • blok s tučným fontem a oddělený odstavcem → <h>
 • položka tabulky → <l>
 • konec seznamu je začátek odstavce aj.
 • použitelnost i pro češtinu
 • skóre: 73.6

HTMLCleaner

 • Christian Girardi, IRST, Itálie
 • založeno na pozorování:
 • délka vět v čistém textu > v irelevantní části
 • počet odkazů v irelevantní č. > v relevantní
 • počet funkčních slov v ir. < v relevantní

HTMLCleaner

 • parsing pomocí JerichoHTML
 • odstranění Javascriptu, neviditelných prvků, obrázků, appletů, formulářů, …
 • formátovacích tagů <b>, <i>, <em>, …

HTMLCleaner – určení rel. textu

 • rozpoznání vět:
 • délka větší než průměr
 • první znak ve větě velký
 • věta končí interpunkcí
 • sekvence vět začínající a končící dobrou větou
 • pro každou sekvenci se spočte nA – počet odkazových znaků a nFW – počet znaků ve funkčních slovech
 • vyberou se sekvence s největším nFW - nA

HTMLCleaner – závěr, resumé

 • úprava tagů
 • <h3> → <h>
 • věta kapitálkou → <h>
 • závislost na jazyce – funkční slova
 • skóre: 74.0 %

Web Corpus Cleaning using Content and Structure

 • ISLA, Universiteit van Amsterdam
 • 5 různých experimentálních řešení:
 • baseline
 • heuristika
 • rozhodovací stromy
 • jazykové modely
 • genetické algoritmy

WCC – baseline

 • parsování HTML (Perl – HTML::TreeBuilder)
 • převod do UTF-8, extrakce textových bloků
 • jednoduché úpravy - <br><br> → <p>
 • všechny bloky jako <p>

WCC – heuristika

 • Jericho HTML parser
 • převedení na text
 • heuristika na základě slov a písmen
 • heuristické řešení – nejlepší výsledky

WCC – heur. algoritmus

for each L in lines
 if character lenght L &gt; 3
  split L into words
  if number of words in L &gt; 10 &amp; average character length of words in L &gt; 3
   if possible_title is set &amp; line counter &lt; 3
    add possible_title as header
    unset line counter, possible_title
   endif
   add L as paragraph
  else
   set possible_title to L
   reset line counter
  endif
 • nebere v potaz seznamy
 • vytvořena i složitější heuristika, ale příliš pomalá

WCC – rozhodovací stromy

 • decision trees naučeny na CLEANEVAL testovacích datech
 • rozhodovací znaky:
 • počet slov
 • rodičovský tag
 • poměr slov začínajících vel. písmenem
 • poměr slov k interpunkci
 • nepoužitelné pro češtinu

WCC – jazykové modely

 • experiment, princip z Information Retrieval:
 • výsledek dotazu lze vygenerovat z jednoho nebo více souborů z celé množiny dokumentů
 • dotaz se vytvoří na základě údajů ze zpracovávané stránky za předpokladu, že nejdůležitější informace nesou nadpisy
 • spočte se LM dotazu a jednotlivých prvků stránky
 • vybírá se prvek s Kullbach-Leiblerovou divergencí (vzhledem k dotazu) menší než daná konstanta

WCC – genetické algoritmy

 • experiment se zpětnovazebným učením
 • jsou generovány stromy, jejichž listy jsou RE (positivní a negativní výběr) a uzly s log. OR
 • v každé generaci se ze stromů vytvoří RE, použije se na HTML, výsledek se ohodnotí pomocí CLEANEVAL skriptu
 • nejlépe ohodnocené přežívají, kříží se
 • pomalé vyhodnocování, rychlejší metoda:
 • strom získá +2 body za každé slovo, které je i v ručně čištěných datech
 • ztratí 1 bod za každé slovo navíc (boilerplate)

WCC - resumé

 • baseline: 62.2 %
 • heuristika: 68.5 %
 • rozhodovací stromy: 52.4 %
 • jazykové modely: 60.6 %
 • použitelnost heur. přístupu pro češtinu
 • CLEANEVAL skóre: 74.2 %

Web Page Cleaning with Conditional Random Fields

 • validace HTML pomocí Tidy
 • předčištění – odstranění skriptů, stylů, …
 • separování textových bloků <p>Hello<b>world</b>!</p> → Hello | world | !
 • určení znaků pro každý blok
 • učení CRF modelu
 • na základě ručně označených testovacích dat (<p>, … <other>)
 • pomocí CRF se HTML soubor označkuje
 • <other> značky jsou odstraněny

WPC – MARKUP znaky 1

 • container znaky
 • container.{a, p, u, img, class-{header, bold, italic, list, form}}
 • pro každý blok se podle typu značky jeho rodičů nastaví příslušný znak na 1
 • <p><a>text</a></p>, text bude mít znaky container.a = 1, container.p = 1
 • vhodné pro klasifikaci bloků
 • class znaky – určují navzájem podobné bloky

WPC – MARKUP znaky 2

 • split znaky
 • split.{p, br, hr, class-inline, class-block}
 • pro rozhodování, jestli na sebe jednotlivé bloky navazují
 • ukládá se i počet tagů určitého typu mezi dvěma boky
 • jeden tag <br/> většinou neodděluje dva odstavce, dva už ano

WPC – CONTENT znaky 1

 • char.{alpha-rel, num-abs, punct-rel, …}
 • absolutní a relativní četnost určitých znaků (char)
 • token.{alpha-rel, num-abs, mix-rel, other-rel…}
 • relativní a absolutní četnosti tokenů v bloku typu slova, čísla, mix a jiné
 • sentence.count
 • počet vět – oddělené interpunkcí, naivní přístup, zkratky apod. neošetřovány
 • sentence.avg-length
 • průměrná délka vět ve slovech

WPC – CONTENT znaky 2

 • sentence-{begin, end}
 • určení bloků, které začínají a končí větu
 • pomáhá rozpoznat seznamy a nadpisy
 • nebo pokračující odstavec
 • first-duplicate, duplicate-count
 • počet stejných bloků na stránce a označení prvního z nich
 • detekce „read more“, „comments“, …
 • nalezení citací v diskuzích

WPC – CONTENT znaky 3

 • regexp.{url, date, time}
 • znak jako pole RE
 • hodnota znaku je číslo prvního úspěšného RE
 • závislé na jazyce
 • bullet
 • RE hledající časté položky seznamu: a, 1, ), -, …
 • každá kombinace dává jinou hodnotu znaku
 • bloky se stejnou hodnotou bullet – položky seznamu

WPC – CONTENT znaky 4

 • {div, td}-group.word-ratio
 • parser seskupuje bloky, které jsou bezprostředními potomky daných div a td tagů
 • znaky ratio určují relativní velikost bloku ve slovech
 • <div> a <div> b c </div> d <div> e f </div> g </div> parser seskupí: (a, d, g), (b, c) a (e, f)

WPC – DOCUMENT znaky

 • position
 • relativní pozice bloku v dokumentu
 • předpokládá se, že textový „šum“ je hlavně na začátku a na konci stránky
 • document.{word, sentence, block}-count
 • document.max-{div, td}-group
 • největší z relativních velikostí bloků (ve slovech)
 • určuje členění dokumentu – nízká hodnota znamená, že je stránka tvořena z mnoha malých bloků – inzeráty, vývěsky, komentáře apod.

WPC – resumé

 • 3 nastavení parametrů
 • všechny znaky brány v potaz (73.92 %)
 • bez word-ratio, numeric-count, mixed-count a nonword-count (74.5 %)
 • dále bez regexp-url a document.word-count (75.15 %)
 • výsledné skóre: 74.7 % (vítěz)
 • s drobnými úpravami použitelné pro češtinu

Kimatu a tool for cleaning non-content text parts from HTML docs

 • čte čistý XHTML
 • detekce bloků
 • blok je množina HTML prvků se stejnými vlastnostmi (tagy, class) a navzájem blízkých
 • ratios
 • relativní délka bloku (k nejdelšímu bloku)
 • relativní průměrná délka bloku
 • relativní počet interpunkce v bloku
 • relativní počet odkazů bloku

Kimatu – kroky výpočtu 1

 • detekování bloků
 • na základě ratio určeni kandidáti
 • odstranění funkčních bloků
 • bloků s opakujícím se obsahem, např. „posted by X“ apod.
 • odstranění citací
 • na základě kandidátů spočtena LCS se všemi následujícími bloky malé velikosti
 • velká LCS → odstranění
 • dohledání bloků s malým ratio ale velkou příbuzností s kandidátními bloky

Kimatu – závěr, resumé

 • vyhledání relevantních bloků v blízkosti kandidátních
 • detekce detekce nadpisů, které mají nízké ratio
 • určení podle tagů, interpunkce a velikosti prvku příslušný tag <p>, <l> a <h>
 • skóre: 74.3 %
 • použitelný pro češtinu

BTE – body text extraction

 • publikované v roce 2001 – A. Finn a spol.
 • HTML soubor se reprezentuje jako posl. 0 a 1 – slovu odpovídá 0 a tagu 1
 • předpokládá se, že relevantní část textu v HTML souboru obsahuje méně tagů než např. menu, zápatí apod.
 • hledá se začátek a konec úseku HTML souboru, který odpovídá relevantní části

BTE – body text extraction

 • Hledá se i a j maximalizující ↓ výraz
 • relevantní text z HTML získáme vyjmutím části mezi i a j
May 27, 2008 |