Kánon, hudební didaktika

Úroveň 1.: znalost (zapamatování)

Kánon

skladba využívající speciální skladebné techniky - přísné imitace. Imitace spočívá v postupném exponování jedné (nebo více) melodií. Začínající hlas se nazývá proposta, po několika taktech se přidává druhý hlas, který se nazývá risposta (neboli odpověď). Ta je většinou ve stejné výšce, ale může nastoupit i ve výšce jiné, rozlišujeme pak kánon v primě, sekundě, v oktávě apod. Může být bez doprovodu (většinou vokální) nebo s doprovodem (většinou instrumentální).

Druhý a další nástup hlasu nemusí vždy uvádět nezměněnou podobu základní melodie. Ta může být změněna diminucí (krácení), augmentace (prodloužení), inverze (převrácení intervalů), račí postup (pozpátku) a jejich kombinacemi. Vznikají tak druhy: kánon v diminuci, augmentaci, inverzní kánon, račí kánon.

Kánon nemusí být vystavěn pouze z jednoho tématu (to je ale obvyklé) - může být tvořen několika základními melodiemi. V případě dvou melodií se jedná o dvojitý kánon.

Pokud se proposta po skončení melodie začne inhned opakovat, mluvíme o nekonečném kánonu. Pokud kánon plynule přejde na jiný stupeň v závěru skladby a odtud pokračuje (transponován) znovu, mluvíme o kruhovém kánonu. Ten většinou kráčí po kvintovém kruhu, ale může postupovat i po sekundách.

Imitační technika kánonu se objevuje téměř zároveň se vznikem vícehlasého chorálu (zpěvu), tedy kolem 10. století. První a zároveň jeden z nejznámějších kánonů pochází asi z roku 1240 a jmenuje se Letní kánon (Anglie). V následujících stoletích obliba kánonu roste, užívá se i v lidové písni. Někdy skladatelé vytvářeli tzv. hádankové kánony, kdy předepsali pouze základní melodii a interpret musel uhádnout nástupy (a melodické varianty) rispost.

Tato technika ovlivnila vývoj několika forem a dalších skladebných technik jako například caccia, ricercar, fuga, fughetta aj. V renesanci se hojně využívala v chansonech, madrigalech, duchovních motetech a mešních skladbách.

Poslech:

Úroveň 2.: porozumění

Kánony v lidové písni: Bratře Kubo, Červená se line záře
Latinská píseň: Dona nobis pacem

Hudební forma (například sonáta) se liší od skladebné techniky (například kánonu). Zatímco hudební forma je jakýsi idealizovaný objekt - struktura, kterou skladatel naplňuje vlastním obsahem, skladebná technika je v podstatě vodítko pro skladatele, které mu říká, jak má postupovat, aby vytvořil skladbu nebo její část. Skladebná technika může být aplikovaná i na vytvoření hudební formy - například chorálová předehra může být zpracována přísnou imitační technikou - kánonem a přitom být “doprovázena” chorálem ve vrchním hlase.

Ukázka:

Požádám jednoho ze studentům, aby vysvětlil ostatním v rámci opakování princip kánonu. Jiný student bude muset uvést typy kánonu.

Rozdíl mezi kánonem a fugou: v obou případech se jedná o kompoziční techniku. Zatímco kánon pracuje především s přísnou imitací, fuga většinou rispostu upravuje hned v její hlavě. U fugy je zvykem nastupovat rispostou v dominantní poloze a pokud téma netransponuje během provedení do dominanty, musí se risposta upravit, aby nedocházelo k tření hlasů – téma většinou obsahuje 5. stupeň a ten je v dominantní poloze s tónickou polohou v harmonické neshodě.

Úroveň 3.: aplikace

Utvoříme kolečko, rozdělím skupinu na 2 poloviny. Nástupy budu ukazovat já a zazpíváme si

Jednoduchý dvojhlasý kánon (i) Červená se line záře, (ii) červená se line záře, oheň, oheň, hřeje ruce, barví tváře, červená se line záře.

Prohodíme si nástupy a znovu.

Jednoduchý čtyřhlasý kánon, nekonečný:

Bratře Kubo, bratře Kubo, ještě spíš? Ještě spíš? Venku slunce září, ty jsi na polštáři. Vstávej již, vstávej již! Druhou rukou budu ukazovat hlasitost a kánon skončíme postupným zeslabováním.

Vyzkoušíme si improvizovaný kánon. Začnu tleskat rytmus a po 2 taktech se přidá další a bude opakovat. Takto budeme pokračovat v kolečku. Každý student bude muset pozorně poslouchat toho vedle sebe, aby správně zopakoval rytmické téma. Chyba je fatální a rychle se propaguje mezi všechny tleskající studenty. :)

Jako těžší verzi zkusíme kombinovat tleskání s pleskáním o stehna, hrudník, luskáním na prsty apod.

Můžeme vytvořit z několika hlasů i ostinátní doprovod (bim bam bom) atd.

Úroveň 4.: analýza

Studentům budu předkládat notové ukázky a oni budou muset analyzovat nástupy hlasů. Budou určovat

Poslech

Pustíme si tyto dvě ukázky a kolektivně budeme analyzovat o jaké typy, druhy kánonu jde.

Test na fugovost a na kánonovost hudební ukázky:

Úroveň 5.: syntéza

Ne každé téma je vhodné pro zpracování technikou kánonu. I na téma fugy se kladou relativně přísné podmínky. Melodie vhodná pro kánon se většinou vyznačuje pravidelným členěním. Pokud se jedná o kánon v primě, tak při nástupu risposty opakuje pokračující melodie proposty stejný harmonický průběh – aby nedošlo k disharmoniím v současném zaznění obou hlasů. Jednoduché témata pro kánony jsou většinou vhodné i pro provedení nekonečného kánonu.

Jaké lidové písně se dají zpívat kánonem?

A co třeba:

Ovčáci čtveráci? Cib cib cibulenka, mak mak makulenka? Narodil se Kristus pán? Dá se použít částečná imitace.

Vybraný student si vybere kánon, který chce provést a bude řídit sbor. Sám rozdělí skupinu na požadovaný počet hlasů a bude ukazovat nástupy. Vyzkouší si to i někdo další, ale ne moc dlouho.

Úroveň 6.: hodnotící posouzení

Jaké jsou klady a jaké jsou zápory téte techniky? Mezi klady patří relativně jednoduché zacházení a vytváření skladeb – za předpokladu vhodné melodie. Vytvoříme jednoduše efektní provedení melodie. Jednoduché provádění ve sboru.

Zápory: tato technika je značně omezující. Motivická práce se omezuje pouze na základní úpravy melodie, většinou nevznikají příliš motivicky bohatá díla. Od této techniky se upouštělo již od baroka. Některé formy kánonů jsou až příliš sofistikované a pro normálního posluchače nedekódovatelné.

V čem je těžké tvořit kánon? Vytvořit dostatečně nosnou melodii, která je vhodná pro kánonické zpracování. Je velmi těžké vytvořit těsný kánon – kdy proposta je následována po krátké prodlevě rispostou. Příklad Braniborský koncert č. 6, kdy risposta nastupuje pouze 1/8 po propostě.

Ukázka

Na základě předložené ukázky notové vybraný student vyvrátí, že nejde o kánon. (Temperovaný klavír)

Na základě přehrané ukázky vybraný student vyvrátí, že nejde o kánon (Fuga C dur)

published: 2009-01-19
last modified: 2023-01-21

https://vit.baisa.cz/notes/musicology/ff-hudebni-didaktika-kanon.cs/