Morphematic English-Czech Dictionary

English Czech
a,am,are,is,s,he,is,ing,she
-a a,and,es,s,she,they,ion
abeced- alphabet
absolut- absolute
abychom us,to
abysme us,to
abys you,to
aby to,inorderto,him,her
-ace ation
-aci ation
-ací ation
-áci iors,men,ers,boys
-ačka -or,-ress
-ačně -atively
-ační -ational,-ative
-ač -r,-er
-áč -r,-er
adapt- adapt-
-áda y
adres- address
adresář address,book
-ády -ies
aero- aero-
agentur- agenc-
ahoj hi
-ách -s
airbag- airbag-
aje he,s,she,it,es,ing,is,are
ajíc ing,lent
ají they,are,ing
aj they,are,ing,et,al
ak- ac-
ak- ac-
akadem academ
akc action
akci share,fund
ák ior,man,er,boy
akt act
aktiv- activ-
aktual- actual-
aktuál actual,uptodate,topical
-ál -al
-ala she,has,they,have,been,-ed,-ing
alb- album
albán alban
ale but
-al ed,ied,have,has,been,ing
-ál ed,ied,have,has,been,ing
alespoň atleast
alianc aliance
-ali they,have,been,ed,ing
aljaš- alask-
alkohol alcohol
alo it,has,been,ed,ing
altgr altgr
aly they,have,been,ed,ing
ambic ambition
ambulan ambulan
americ americ
američan american
amerik- america
-áme we,are,ing
-ám i,am,-ing,for,to
-ami with,by,through
amput- amput-
amsterdam amsterdam
-aná -ed
anděl angel
anebo or
aneb or
anec ee
án ed,an
an ed,man
ane he,she,it,will
aneme we,will
anete you,will
ane will
ani,ani neither,nor
ání ing,ion,ment,ation,ison,activities,ting,age
ani noteven,neither,even,nor
aniž without
anonym anonym
anou they,will
ano yes
antén antenna
anti anti
antonín anthony
anu i,will
an will,ed
aplik applic,appl
apod andthelike
apoštol apostl,apostol
ár ary,ar
areál area
argentin argentin
argument argument,argu
archiv archiv
archív archiv
arm arm
árna room
er
ář er,aire,man
ářka aire,ary
á s
as aflat,inc
asi circa,about,perhaps
aspoň atleast
a s,she,they
astro astro
ata s
atd etc
atel ant,er,able
atelně ably
áte you,are,ing
atický atic,atical
atika atics
atik atician
ati to
áti to
atmosfer atmospher
atmosfér atmospher
atorická atorical
atorické atorical
atorický atorical
atribut attribut
at to
át to
to,nomatterwhat,whether
aut car
auto auto
automatic automatic
automobil automobile
autor author
autoř authors
ává he,she,it,ting,ing
ávají they
avatel er
avek ment
avě ly,y,ingly
avku ment
avků ments
avky ments
avost ingness
avšak however
avý ful,ing,y
asfaras,till,until,when
ažaž enoughandtospare
bab chick
ba ion,ing,tion,ting,ice
bal ball
banc bank
bank bank
barel drum
barev colour
barv colour
báseň poem
basketbal basketball
básn poet,poem
bať bata
bateri pile
batoh knapsack
batožin baggage
baz bas
báz base
b b
během during,while,whilst
belgi belgi,um
bělohláv belohlavek
beran ram
bergamot bergamot
berl crutches
berlín berlin
berlusconi berlusconi
beroun beroun
ber take
beruš lady,bug,bird
bezpeč safe,secur
bez without,less,freeof,un
běžn common
běž run,go
bíl white
bio bio
blansk blansko
blízk near,close
blízkost proximity
bo coz
bod point,stab
boh god
bohužel unfortunatelly
boj fight
boží divine,god,gods
brad chin
brán defend,gate
bran gate
brankář goalkeeper
brank goal
bratr brother
bratř frater,brother
brát totake
brejk break
británi britany
brit brit
brn brno
brň brno
brusel brussels
brusl skat
brus sander,grinder
brzičko verysoon
brzy soon
březí in,foal
břez march
buď be
bud be,will,build
budějovic budejovice
budoucí future
budoucnost future
budov building
bůh god
burz stock
bydlení housing
bydl liv
bych i,would
bychom we,would
by ions,ings,tions,tings,ices,would
byl were,was,been
bys you,would
byť even
byt flat
bytost being
být tobe,be
býval former
býv usetobe
c c
cca cca
cd cd
ce er,r,ant,ly,or,tion,ess,ance
cejch stamp
cel complete,whole,all
celek whole
celkem insum,quite
celkov total,overall
celk whole
ceník price,list
cen price,award,costof,prix,valu
centimetr centimeter
centrální central
centr centre,centr
cest way,road,journey,voyage,path,route,travel
cet ty
cigán gyps
cikán gyps
cíl goal,aim
cink clink
církev church
církv church
ci s,tion,ers,to
cít feel
cizí foreign,alien,extraneous,strange
cký ical
clinton clinton
cm cm
coby as,informa
com com
co,nevidět in,no,time
cose,týče asfor
co what
což which
cuc suck
cvičení exercise,tutorial,training
cz cz
časn earl
časopis magazine
částeč partial
častě often
čast frequent
čas time
částk amount,sum
čast often
často often,frequently
část part
če ers,what
čech bohemia,bohemian
ček wait
čel head,fore,brow
čern black
červenc july
červenec july
červen june
červn jun
červ worm
čes czech
česko czechia,czecho
česnek garlic
čest honour
češ czech
čez cez
čí er,whose
čím the,whereby,bywhat
čin deed,act,do
čín china
či or
čip chip
čísel numer,numbers
číslic digit
čísl number
číslov numeral
čist clean,pur
číst toread
člán article,link
člen member
člověk man,human,person
čnb cnb
čně tionally,cially
ční al,cial,ional,tial,tion,tional
čsl csl
čssd cssd
čt ct
čte read
č tch,cz,c
čtk cpa
čtk ctk
čt read
čtvrtletí quarter
čtvrt thursday,fourth,quarter
čtyř four
čům ers
ďábel devil
ďábl devil
dají theywillgive
dále further,comein
dalek far,away,longway
dál further,on
dal gave,far
další next
dan given,tax
daniel daniel
daň tax
dar gift
dař gowell
dá,se is,possible
data data
dat date
dát to,give
datum date
dáv giv,batch
david david
dávno longago
will,give,put
dcer daughter
dceř daughter
d d
dealer dealer
debil moron
defin defin
de go,com,ing,de
degust degust
dej give
děj happen,plot
dějin history
děkuj thankyou,thank
deleg deleg
déle longer
delší longer
děl work,did,to,divis,works,gun
demokraci democracy
demokrat democrat
demol demol
den day,dai
dění happening
deník diary,journal,book,list
denně daily
denní daily
derby derby
děrov perforat
desát ty
deset ten
design design
desítk ten
desk desk,board
dět children,kid,child
dev nine
devat nine
devět nine
devít nine
deviz exchange
digitál digital
dík thanks
díky to
díl work,piece
diplom diplom
disk disc,disk
diskut discuss
diskuz discussion
dispoz dispos
dít child
dít,se happen
divad theatre
dívk girl
dív watch,girl
div watch,wonder,peculiar
dl dwell
dle accordingto
dlouh long,tall
dlouhodob longterm
dlouho foralongtime
dlouze long
dn day
dneska today
dnes today,nowadays
dneš today
dne theday
dob era,period,time,term
dobr good
dobrodruž adventure
dobrou goodnight
dobrounoc goodnight
dobře well,good
docela quite
docent lecturer
dod add,deliver
dodáv suppl
dodnes uptothepresentday
dodoby till
do down,in,into,till,to,up,through,off
dod ship,suppl
? does,do,?
dohod agreement,deal
dohromady together
docházel happened,come
dochází run,dry,reach
dojde willhappen
dojem impression
dojít tocome,toreach
dojm impress
dokáz prove,achieve
dokáž willprove
doklad document
dokonal perfect
dokonce even
doktor doctor
dokud,ne until
dokud till
dokument document
dolar dollar
dolů down
doma at,home
domácí home,domestic,homemade
domácnost household
dom house,home
domluv suasion,agreement
domnív suppose
domov house
domů home
dopis letter
doplat mak,up
dopoledne am,forenoon
doporuč recommend
doposud tillnow
doprav traffic,transport
doproved accompan
doprovod accompan
dopředu ahead
doruč deliver
dosáhl reached,attained
dosáh reach,achieve
dosavadní uptonow
dosaž achiev
dosaž attain
doslova literally
dostal got
dostatečně sufficiently
dostatek sufficiency
dost enough,get
dosud tillthistime,hitherto
došel came
došl happened,realised,realized,came
dotaz question,quer
dot dot
douf hope
dovolen holiday
dovol permit,permiss,appeal
dph vat
dráh trail
drama drama
dramaturg dramaturg,ist
dr dr
drob crumb
drog drug
druh second,kind,fellow,er
druhý thelatter
družstv association
drž hold,keep
dřív earlier,previously
dříví wood
rub
duben april
dubn april
duchovní spiritual
duch spirit
důležit important
dům house
důraz emphasi
důsledek consequence
důsledk consequence
dus pun,suffocat
duše soul
dut hollow
dutin cavit,hollow
důvěr trust
důvod reason
dvacet twenty
dvakrát twice
dvanáct twelve
dva two
dvd dvd
dveř door
dvé two
dvě two
dvojic couple
dvořák dvorak
dv two
dých breath
džungl jungle
džus juice
eb ing,ion,tion,ting,ice
ec er,man
eček tiny,dy,small
er,or
ečně ly
ečnost ality
ečný al
edit edit
e e,he,she,it,ion,ly,will,s
efekt effect
egon egon
ej e
eji er,lier
ejí they
ejme letus
ější er,more,ier
ekonom econom
ek small,little,er
ěl d,ed
elektrárn powerstation
elektr electr
elektron elektron
elektřina electricity
elka ress
elna room,office
elny rooms,offices
el or,ed
ě ly
em by,through,we,in,to,for,to
eme we
ence ance
endo endo
en ed
en ed
ěn ed
energi energy
enigma enigma
ění ing,ment,al,y,sion
ení ment,ing,lation,ation,tion,ion,al,sion,ance,e
enství ity,y
ér er,or
é s
ete you
et to
ět to
eu eu
eur euros,euro
eva eve
evrop europ
evropsk europian
ex ex
exhib exhib
existenc existence
exist exist
exotic exotic
extra extra
fakt fact
fakult faculty
faleš fals
fanouš fan
fax fax
fáz phase
fc fc
federer federer
feder feder
festival festival
f f
filip philip
film film
final final
finál final
financ financ
finančák tax,office
finanč financ
finančnictví financial,engineering
firefox firefox
firem firm,compan
firm firm,compan
fischer fischer
fiskál fiscal
fond fund
fon phon
fón phon
font font
formát format
form form
formul formul
fotbal football
fotograf photography
fot phot
fraktál fractal
franci france
francouzsk french
františ francis
fráz phras
ful
fung work,perform
funkc function
fyt phyt
fyzick physic
galeri gallery
garanc warrant
garanč guarant
garant warrant
generac generation
generál general
gener gener
g g
glejt selfconduct
global global
globál global
golf golf
gól goal
gotic gothic
grad grad
graf graph
grafit graphit
granát grenade,garnet
grant grant
gross gross
group group
gustav gustavus
han hannah
harmon harmon
havel havel
havíř pitman
havl havel
hdp gdp
hejn flock
h h
hilton hilton
histor histor
hlad hung,smooth
hlas voice,vot
hlav head
hlavic warhead,capital
hlavič header
hlavně mainly
hlavní main
hlavní,viník principal
hledis point,of,view
hled search
hlíd guard
hluč loud
hluk loud
hned atonce
hnutí movement
hnít rot
hnit rot
hodin oclock,hour
hodiny clock
hodl intend
hodně much,many,alotof
hodnoc evaluat
hodnoť evaluate
hodnot value
hod throw
ho him
hoj heal
hokej hockey
hol shav,bare
hon hunt
honz john
horeč fever
horizont horizont
hork hot
hormon hormon
hor mountain,rock,highland
horní upper
horší worse
hoř burn
hospodář econom
hospodař manag,housekeep
hospodářství economy,grange
hospod pub
host guest
hotel hotel
houf herd
hovoř talk
hp hp
hráč player
hrad castle
hradc hradec
hradec hradec
hra game
hraj play
hrál played
hranic border,boundary
hrát to,play
hr game,play
hrnčíř potter
hrozb menace
hroz threaten,terribl
hře game
hřiště playground
play
http http
hudb music
hvězd star
hyper hyper
charakter character
chcat to,piss
chcát to,piss
chc want
chčij piss
ch kh
chlad cold,cool
chlazen cooled
chodc pedestrian
chodec pedestrian
chod walk,go,attend
chování behaviour
chov behave,keep
chtěj want,wanting
chtěl wanted
chtěn wanted
chtíc wanting
chtíč passion,lust
chtít to,want
chut taste
chuť taste
chvílema nowandthen
chvílemi nowandthen
chvíle,pro time
chvíli sometime
chvíl while,moment
chyb mistake,lack,error,fault
chyst plan,prepar
chyt catch
chytl cought
chytr clever,smart
chytř clever,smart
i also,and,aswellas,s,ies,i
ibility nost
ibm ibm
ice ment,female
íce s
icí ing
ic ments,ical,ic
íček short,little
er
ička small,y
ičky small,little,s
ičně itionally
iční ment,itional
ičtí ical
ideál ideal
idlo er
ie y,ies,ia
ihned immediatelly
í is,ing,are,s,will,es,they,he,she,it,by
ika ic,y,ics,ology
ík er,ist,small,little
ik ician,ic,ics
il d,ed,ied,have,has,been,ing
ím by,with
ina th,s
index index
individuál individual
inflac inflation
info info
inform inform
ing ing
ing ing
in s
in s,of,th
insolven insolven
inspekt inspect
instituc institution
integrál integral
inten inten
intenz intens
inter inter
internet internet
interpret interpret
intro intro
intuic intuit
intuit intuit
investiční capital,investment
invest invest
iny ths
inženýr engineer
inženýř engineer
ip ip
irák irak
írán írán
írna ing,room
íř er
ířství ing
ismus ism
isté men
istic istic
ist man,er
istu man,er
istů men
isty man,men
iště ground
ita ity
itáli italy
ital italian
itel ative,er,or,ier
itelnost ibility
itelný ible,able
ití ing
iti to
íti to
ít to
it to,en
ivá ive
ívali were,usedto
íval were,was,usedto
ivan ivan
ivan ivan
ivé ive
ivě ly,ingly
iv ivo
ivost ness
ivou ive
ivý ive
izace isation,ization
izoval ized,ised
izování izing,ising
izovan ized,ised
izovat ize,ise
jací which,what
jader nuclear
jádr core
jak as,how,which,what,yak
jakmile bythetime
jako as,like
jakoby asitwere
jak,tak both,and
jakub jacob
jak? whichway?
me,i
jana jane
jan john
janů janu
japon japan
jaromír jaromir
jaroslav jaroslav,jaroslava
jar spring
jař spring
jas clear,obvious,bright
jasné? chatch,it,?
jasno clearweather
jazyk language
jde goes,walks,go,come,is,going
jd go,walk
jeden one
jed go,going
jedin single,theonly
jedn act,transact,one
jednak partly
jednání act,behaviour
jedním inone,atone,ata,ina
jedno allthesame
jednoduch simpl
jednoduše simply
jedn one
jednotliv single
jednot unit,entity
jednou once,onetime,someday
jednoznač unambiguous
jed one,poison
jeho him,his
jehož whose,whom
je is,them
jej him
její her
jejich their,theirs
jejichž whose
jelikož because
jem- fine,him
jemuž which
jen just,only,john
jenom just,only
jenže but
jenž which,that
jest is being,is
jestli if
jestliže if
ještě yet,still,more,else,even,any
jev phenomen,show
jezd ride,go
jezer lake
ježíš jesus
jež which
jíd food,meal,eat
her,eat,is,are,ing
ji her,more,er
jihlav jihlava
jiho south
jih south
jich them
jim them,er,her,more
jim them,to
jinak otherwise,inotherway
jinam elsewhere
jinde elsewhere
jindřich henry
jindy next,another,time,other,while
jin other,another,others
jirásek jirasek
jirásk jirasek
jiří george
jist certain,sure
jit go,ne
jít to,go,towalk
jízden ticket
jízd ride,journey
již already,yet
jižní southern
jižní southern
jmění property,estate
jmen name
jmén name
josef joseph
jo yep,yeah
jsa being
jsem i,iam
jsi you,are
jsme we,weare
jsouc being
jsouce being
jsou they,are
jste you,are
-jš- -er
-jší -er
junior- junior
junioř- junior-
-ka little -,-er,the,-ion,-ity,-y,-ess,woman
kampan campaign
kampaň campaign
kam where
kanad- canad-
kanál- drain
kancelář office
kanon canon
kapel band,group,chapel
kapitán capitan
karavan caravan
karel charles
karl charles
kart card
kář er
katalog catalogue
kataloz catalogue
katapult catapul
kategori cathegor-
k at,for,c,to,towards,upto,on,toward,unto,onto,by,near
kation cation
každ- everybody,every -,each -
kb kb
czech crowns,czk
kde where,whereas,wherein
k dispozici at disposal
kdo who
kdu kdu (?)
kdyby if
kdysi atonetime
kdy when,whattime,ever
když when,if,while
ke at,to,for,towards,upto
kemp camp
keram ceram
kg kg
kilometr kilometer
kladn kladno
klas class
klaus klaus
klid calm,quiet
klient client
klima clima
klín lap
klon clon
klouz slip
klub club
kluk boy
km km
knih book
kniz book
kniž book
koalic alliance
koaliční coalition
kocour tom,cat
kocouř tom,cat
koho who,whom,one,whose
ko ia,little,co
kol bicycle,coke,round,circle
koleg coleague
kolem around,round,along
koli ever
kolik how,many,much
koliz collision
kolumbi columbi
kombin combin
komentář comment
komerc comerc
komerční comercial
komic comic
komis commission,board
komor chamber
kompletní complete
komplex complex
komun comun
komu whom,towhom,who
kon act,do
koncepc concept
koncert concert
konc the,end,termin
konč end
konec the,end
konečně finally,eventually
konferenc conference
koň horse
koníč hobb,littlehorse
konkrét concrete
konkurenc competion
konkurent competitor
konsorc consort
konstat claim
konstru construct
konstrukt construct
kontakt contact
kontra contra
kontrol check,inspection
konvert convert
konverz convers,convert
korpus corpus
korpusy corpora
korun crown
koření spice
kořen root,stub,radix,radic
kos blackbird
kosm cosm
kosočtver rhomb
kosov kosovo
kostel church
kost ity,icity,ion,ness,uity,ty,y
kouč coach
koup buy,purchas,bath
kousek piece
kraj region,country
král king
královn queen
krás beaut
krásn beautiful
krát times,short
kres draw
kresl draw
krev blood
krimi crimi
krist christ
krit crit
kriz crisis
krm feed
krok step,measure
kromě besides,except
krut cruel
krt mol
krv blood
kryj cover
křeč hamster,spasm
křič scream
křik shout
kříž cross
křiž cruise,cross
ksčm kscm
kter that,what,which,who
kteř that,what,which,who
kub jim,cuba
kučer kucera
kulh limp
kult cult
kultur cultur
kund cunt
kundič puss
kůň horse
kup buy,purchase
kus piece
kvalitní highquality
kvalit qualit
květen may
květn may
kvůli becauseof
ky al,ly
an,al
ky s,ers,little,small,ally,ies
lab labe
ladislav ladislav
lakom sting
la s
lás love
lát material,matter
leasing leasing
léč heal
ledaže except,unless
leden january
led ice
l ed,ied,has,have,been,ing
ledn january
ledn january
ledvin kidney
legend legend
legitim legitim
lehce lightly
leh light
lékař physician,medic
lék medicine,remed
lépe better
lep stick,glue
lepší better
les forest,woods
letadl plane,aircraft,aeroplane
leták handout
let flight,navigation,fly,voyage,years,old
letišt airport
letišť airport
letní summer
letos thisyear
letoš this,year
lét years,year,summer,fly
leukotom leucotom
lev left,lion
levic left,hand
lez climb
lež lie,ly
lhal lied
lhát to,lie
lže lie
liberec liberec
líbí likes,like
libor libor
licenc licence
licenční licence
lidov song
lid people,human,folk
lig league
lih spirit
líh spirit,alcohol
li if,they
link line
list leaf,journal
listopad november
liš distinguish
literatur literature
liter liter
liz league
líz lick
l l,ed
ln ln
lod ship
loď ship
lo ed,it
logic logic,logical
logi logy
lokaliz localis,localiz
lokal local
lokál local
londýn london
loni last,year
loň last,year
lost ency
lož put
luci lucy
ludv ludwig
lukáš luke
ly they,ský
ed
lze possible,canbe
ma by,with
magi magic
mág mag,ician
has,mine,shall,have
mách macha
mail mail
majet possession
maj have,own
málo little,few,too
mal small,little,paint
management management
manažer manager
manžel husband
manželk wife,spouse
manželství matrimony,marriage
map map
marek marek
margin okraj
mari marry
market market
mark marek
martin martin
martin martin,martina
mas mass
matemat mathemat
materiál material
mateř mater,mother
matk mother
matouš matthew
matrac mattress
máv wav
ma with,s
maximal maximal
maximál maximal
max max
mb mb
m by,i,m,with,by,through,to
med honey
médi media
mechan mechan
me let,us,we
měl had,should,have
my
méně fewer,less
měň change
měn change,currency
menšina minority
menší smaller
menu menu
měřidel meters
měřidl meter
měř measur
měsíc month,moon
měsíč month,moon
měst town,city
meteorolog meteorolog
metod method
metr meter,underground
mezi between,inbetween,among,amongst,amid,amidst,inter
mez limit
mgr mgr
mhz mhz
microsoft microsoft
míč ball
michael michael
michal michael
mikro micro
milan milan
miliard billion
mili milli
milion million
milión million
mil mil
milosrd mercy,merci
miloš milos
mimo outof,exceptof,besides
mimořád extraordinary
mínění opinion
miniatur miniatur
minimál minimal
minimum minimum
minister minister
ministerstv ministry
ministr minister
ministř minister
mín mean
min min
minul last
minulost past
minut minute
mírně gently
mírn gentle
miroslav miroslav
mír peace,peacetime,measure,gent,mild
míř measuer,aim,hint
místnost room
místo inplace,place,instead,vice
místokonání venue
místopředsed vicechairman
míst place,local
mistr master
mistrovství championship
mi to,me,by,s
mít tohave
mív hav
mi with,by,me
mj ia
mládež youth
mlád whelp
mlad young
mld bil
mluv speak,talk
mlýn mill
mm mm
mňau meow
mne me
mně me,to
mnohdy manytimes
mnohem far
mnoh many
mnoho much,many
mňouk meow
mnou me
mnozí many
množin set
množství amountof,amount,quantity
mn rub
mobil mobil
moci to,be,able
moc many,much,power
mocnin power
mocnost power,thickness
model model
moderát moderat
modern modern
mod mod
mód mod,fashion
mohl could
mohou theycan
moj my
monetar monetar
moral moral
morál moral
morav morav
morgan morgan
moře sea
moskv moscow
most bridge
motocykl motorcycl
motor motor
mozart mozart
možná maybe
možn possible
mož possib
mož possib
mrav moral
mrtev dead
mrtv dead
ms ms
mučed martyr
muč tortur
mudr mudr
mu him,to
můj my
musel had,to
muset have
musí must
muze museum
můž can,may,able
muži men
muž man,husband,male
mužstv men
mých my
myslel thought
myslivost hunting
mysl mind,think
myšlenk idea
myšl think
mýt toll,wash
mýv wash
my we
mzd salar
na at,by,for,hereyouare,in,into,on,onto,to,upon,about,over,with,per
nabíd offer
nabít load
nabit loaded
nabíz offer
náct teen
nad above,over,supra,up
nadále henceforth
nadále henceforth
nadáv call,names
naděj hope
nádraží station
náhod accident
nahoru up
nahrad replac
náhrad replac
nahrad replace
nahraz replac
nahr record
nacház find
najd willfind
najednou suddenly,atatime
najevo out
nájezd raid,slip,road
naj find
nakladatel publisher
nakladatelství publishinghouse
náklad load,expens
nakonec finally,intheend,eventually
nákup purchase
nakup shop
nalez find
nalezne willfind
náměst deputy
náměstí square
nám tous,us
on
naopak onthecontrary,viceversa
napad attack
napětí tension,friction
naplň fill
náplň filling
naplno fully
naposledy forthelasttime
naprosto completely,absolutely,utterly
např eg,forexample,forinstance
například eg,forexample,forinstance
napsal wrote,have,written,has
napsan written
napsat write,putdown,towrite
nároč demanding
narodilse wasborn
nárok title,demand
narození birth
nárůst growth
naruš disturb
nařčení accusation
naříd order,prescrib
nařízení regulation
nařk accuse
nasazení mounting
násil violenc
náskok headstart
násled consequent,consequenc
následující next,following
násob multipl
násobný fold
nastav set
nastoupil goton
nástroj tool
nás us
našel found
náš our
naš our,found,havefound,hasfound
naštěstí fortunately
natolik insofar
nato nato
nauč,se learn
navěky for,ever
navíc more,inaddition,besides
návrat comeback
navrh design,propos
návrh proposal,suggestion,design
návštěv visit
navzájem eachother,mutually
název title
názor opinion
názor,příklad illustration
nazpět backwards
názv title
nazýv call
nebezpeč danger
neboli alias,byanothername
nebo or,otherwise
neboť because
neboť because
necel lessthan
něco something
nečin idle
nečinně idly
n ed
nedaleko near
nedávno recently
neděl sunday
nedostat lack,shortage
ed,ful,icants,ive,al,able,le,ty,ous,etic,ible
negativ negative
nehledě from,aside
něho him
něhož which
nechal hadleft,left
nech leave
nějac some
nějak some,any,how
nejbližší thenearest
nejdříve firstofall
nejdřívější theearliest
nej ed,ful,icant,ive,al,able,le,ty,ous,etic,ible
nejen not,only
něj him
nejhorší theworst
nej,jší the,est,themost
nejlép best
nejlepší thebest
nejméně atleast
nejpozději atthelatest
nejprve atfirst,first
nejspíš mostlikely
nější er,lier,ier,more
nej,ší the,est,themost
největší thebiggest
nejvíc the,most
někam somewhere,tosameplace,anywhere
někde somewhere,anywhere
někdo somebody,anybody
někdy sometimes,someday
několik some,several,few
někter some
někteří some
ly,them,fully,ingly,ively,ally,nally,some,any,in,way,ous
nelze isimpossible,isntpossible,isnotpossible
němc german
němec german
německ german,germany
němeč german
neme we,will
neme we,will
něm him,dumb
nemoc desease,illness
nemocnic hospital
nemovitost realproperty
němž whom
není isnot,isnt
ne nt,no,not,does,do,un,will,non,less,im
ous
nepřátel enem,hostil
nepřítel enem
nes bear,take,carry
nesmí must,not,nt
nesmírn immense
nesmyslně unreasonably
nestej hetero
nést to,bring,bear,take,carry
nete you,will,are,ing
neustál continuous
neustále all,the,time
neutral neutral
nezbytn necessar
něž they,them
než until,before,than
nhl nhl
nice ary
níci ants,ers,ists,ors,iers
nicméně nevertheless
nic nothing,anything,woman,house
nictví ing,ship
ern,al,ic,her,ing,ive,ling,nic,ous,ical,ate
ni her
nich them
nichž which
nijak innoway,anyhow,anyway
ník ant,er,ist,or,ier,man
nikde nowhere,anywhere
nikdo nobody,anybody
nikdy never,ever
nikoho noone,anyone
nikoli no
nikomu noone,anyone
ním him
nimh nimh
nimiž them
nim them
nitrifik nitrific
nitr nitr
nit to,ate,thread,fibre
níz low
nizozem neatherland
níž bellow,lower,that,which
nížin lowland
nižší lower
n n
noc night
noční night
noh leg
nomic nomic
normál normal
norm norm
nosít stretcher
nosnic layer
nos nose,wear,carr,bear,support
nosnost capacit
nostalgi nostalgi
nostic nostic
nost ility,ivity,ity,ty,cy,ality,ness
notebook notebook
not not
noucí ing
nou they,will
nout to,make
nováč novice
novák novák
nova nova
novinář journalist
novink news
novin news
nov new
novotn novotny
no well
nu i,will
nut forc,necess
nutí sion
nutně necessarily
nutn necessary
nutno neccessary
nýbrž but
ed,ful,icant,ive,al,able,le,ty,ous,etic,ible,ward,ious,ny
nynější present
nyní now,atpresent
o about,for,at,over,upon,during,on,of,by,within,ity,it,o,fall,ly,turn,around
oba both
obav concern,fear
obc municipality,lie
občan citizen,civil,id
občan,průkaz identity,card
občas sometimes,occasionally
obdob analogous
období period
obě both
obec municipality,general
oběd dinner,lunch
obejm embrac
obětí toll
obět victim
oběť victim
ob everyother,both,round,en
obezlič buck,passing
obhajitel tenable
obchodování traffic
obchod shop,business,trade,commerce
objal embraced
objekt object
objem volume
objev disclosure,discovery,find
objevil found
oblast area,district
oblečení dress,clothes
obnov restor
obor field,line
obránce defender
obran defence
obrán defend
obrázkov pictorial
obraz painting,image
obráz picture
obr fig
obrovsk huge
obřad ceremon
obsah content,contain
obscén obscen
obtíž difficult
obvin accus,charg
obvod district,circumference,circuit
obvykle usually
obyvatel inhabitant
obyvatelstv population
obýv inhabit
ocen acknowledge
ocit,se find
očekáv expect,await
eye
oda oda
od away,apart,back,un,de,from,by,of,since,off,dis,di,out
odborn special
odbor section
oddělení department
odděl separat,detach
odesl sendaway
odchod departure
odkaz legacy,link,reference
odkud fromwhere,where
odměn reward
odměň reward
odmít refuse
odpad wast
odpoledne pm,afternoon
odpor aversion
odpověd answer,respond,respons
odpověď answer,respons
odpovíd correspond
odpust forgiv
odpustil forgave
ods ods
odsouz condemn
odstav paragraph
odst par
odstran remov
odsuz condemn
odvah courage
odváž courage
odvolání appeal,callback
oficiál oficial
oheň fire
ohledně regarding
ohled regard
ohn fire
ohroz threaten
ohrož threaten
och er,man
ochraň protect
ochrán protect
ochran protection,securit
okamžik moment,instant
okamžitě promptly
oken window
okén window
ok eye
okn window
okolí surroundings
okolnost circumstance
okolo around,about
okruh circuit
okružní circular
olomouc olomouc
omez limit,restrict,reduc
ona she,that
ondr andy
ondřej andrew
onemocněl fell,ill
onemocnění ailment
on he,himself
onická onical
onické onical
onický onical
oni they
online online
ono it
opak oppos,repeat
opatření equipment,acquisition
opav opav,opava
open open
oper oper
opět again
opozic oposition
opozič oposition
oprav correct,repair
opravdov real
opravdu really,truly
oproti comparedto
optic optic
optik optic
orgán authorit
organiz organis,organiz
orchestr orchestr
orient orient
oslab weaken
oslov address
osm eight
osmnáct eighteen
osn osn
osn osn
osobní personal
osob person
os os
ostatně besides
ostatní other,others
ost ity,icity,ion,ness,uity,ty,y
ostrav ostrava
ostr sharp
osud fat
ota ty
otazník question,mark
otaz question
otc father
otec father
otevír open
otevř open
otisk impress
otvír open
ou by,with,through,yipe,they
oucí er,ing
out to,out
ovala they,she,has,been,ing,ed
oval have,has,been,ing,ed,ished
ovali they,have,been,ing,ed
ovalo it,has,been,ing,ed
ovaly they,have,been,ing,ed
ovan ed
ován ed
ovaně edly
ování ing,ion,ment,ation,ison,activities,ting,age
ova s,ova,street
ová street
-ovatelnost -ability
-ovatel -er,-or
-ovat to -
-ové -s,ish,ing
-ově -y,-s,-ly
-ovina -ishness
-ov- -ish,-ing,-ry,-y,-s,-al,of,-ive
-ovišt- -place
-ovišť- -place
-ovitě -ly
ovi to,s
ovkám s
ovka the
ovky s
ovlád control,operat
ovliv affect,influenc,influent
ovna room
ovně ally,ingly
ovnice female,er
ovníci ers
ovníci ers
ovní ing,al
ovník er
ovníky ers
ovoc fruit
ovo s,of
ovský ish
ovství hood,ship,y
ovšem indeed,though,ofcourse
označ mark,label
oznam announce
oznám announce
pa byebye,pseudo
pacient patient
padesát fifty
padesát fifty
pad fall
pád fall
pak after,then,afterwards,post,ever
památ monument,memor
pamat remember
pamět memor
paměť memor
panelák prefab
panel panel
paní lady,mrs,mistress
pan man,sir,mister,ms
pán master,gentleman
papír paper
parametr parameter
parazit parasit
pár couple,pair
pardubic pardubice
park parc
parlament parliament
partner partner
paříž paris
patent patent
pat five,fif,path
pát friday
patr evident
patř belong
pavel paul
pavilon pavilion
pavl paul,pauline
pc pc
pec kiln,furnace,oven
peč care
péč care
pečliv careful
pekel infern
pekl infern
pěkn nice,pretty
peněz money
peněž money,monetar
peníze money
pes dog
sign,descant
pěst fist,grow
pět five
petrohrad peterburg
petr peter
pev firm
pil saw,drink,drank
píseň song
písm script,font,typeface
písničk song
písň song
pis writ
piš writ
píš writ
pit drink
pít to,drink
piv beer
planet planet
plán plan
platí done
plat salary,pay,fee,hold,valid
plav swim
plech plate
pln ful,fill
plno full
ploch surface,plane
pluk regiment
plus plus
plyn gas
plzeň pilsen
plzn pilsen
po after,by,for,on,past,up,post,at,over,alittle
poblíž nearby
pobřež coast
pobyt residence,stay
pocit feel
pociť feel
pocít feel,felt
počasí weather
počátek beginning
počátk beginning
počet number,numer
počít comput
počt number
podání plaint
podař,se manag
podař succeed
podél along,alongside
podepsal signed
podezření suspection
podezřív suspect
podíl portion,share
podív look
podle after,accordingto,basedon
podmín condition
podnikatel businessman
podnik company,business
podob form,similar
podobu throughout
podotkn pointout,remark
podpor support
podruhé nexttime,forthesecondtime
podstat essen,substan
pod under,sub,underneath,beneath,below,hand,give
podzim autumn
pohár goblet,plate,cup
pohlaví sex
pohlav sex
pohled look,sight
pohni shake,aleg
pohn,se stir
pohyb movement,move
pocház originat,comefrom
pochop understand,comprehend,comprehens
poj connect
pojetí concept
pojištění insurance
pojišťovn insurancecompany
poklad treasur
pokles fall,decline,dropoff
pokoj room,rest,peace
pokrač continu
pokud if,asfaras
pokus attempt
pol field,array
policej police
polic police,shelf
polit polit,policy,regret
polovin half
polsk poland,polish
pomáh help
pomal slow
pomalu slowly
poměr rate,proportion,relat,ion,ship
pomoc help
pomocí with,bythehelpof
pomohl helped
pomůž willhelp
ponděl monday
poněkud somewhat
ponož sock
popel ash
popis description,describ
poplat charge
popros request
poprvé forthefirsttime
popřípadě eventually
popular popular
populár popular
popul popul
poraď advise
porad consult,advise
poraz beat
porazil beaten
poraž beat
porn porn
porovn compar
poruš break,infringe
porušení breach
pořád hold,order,always,tid
pořadí order,sequence
pořádně properly
pořad programme
poříd acquir
poříz acquis
posíl send
poskyt offer,provid
poslal sent
poslan representative
poslední last,thelast
posl send
posoud sizeup,judge,review
posouz sizeup,judge,review
postav character,stand,standup,person,figure
postavil stoodup
postoj poise,position
post post
postradatel expendable
postrád miss,lack
postup procedure,process,gradual
poškod damage
poškoď damage
poškození damage
poškrab scrap
poškráb scrap
pošl willsend
pošt post
poté after,afterwards
potíž problem,difficult
potom then,after
potop sink
potravin food
potřeb need
potvrd acknowledge,confirm
potvrz confirm
potvrzení confirmation
pouh mere
poukáz point,voucher
poukaz voucher,docket
pout handcaffs,tie,pilgrim
pouť pilgrim,age
pouze only,just
používání use
použív use,utilis,utiliz
použ use,utilis,utiliz
povah character
považ consider
povede will,lead
povést toturn,out,well
povinnost dut
povin obliged
povol allow,licence
povolání occupation
povrch surface
povýš promot
pozadí background
pozdější later
pozd late
pozem land,ground
pozic position
pozič position
pozitiv positiv
poznamenal noted
poznám note
poznání understanding
pozn recognise,find,identify
pozn recognis,recogniz
pozornost attention
pozorov watch
pozor watchout,beware,attent
požad require,request
p p
pracn labourious
prác work,job,business
prac work,job,business,labour
prah prague,treshold
práh treshold
prach dust,powder
prakt pract
praš dust
pravděpodobně probably,likely
pravd truth
právě now,just,justnow,very
pravidel regular,rules
pravidl rule
pravomoc authorit
pravomocně lawfully
práv privilege,title,justice,right,rightof,law
prav true,genuine
prax internship,experience
praz prague
praž prague
prej reportedly,is,said
premiér premiere,primeminister
pre pre
prezent present
prezident president
prim prim
princez princess
princip principle
princ prince
privat privat
proběh pass
probíh proceed,ongo
problem problem
problém problem
procent percent
proces suit
proč why
prodal sold
prodan sold
prodán sold
prodavač shop,assistant
prodav sales
prodáv sell
prodej sale
prodloužení extension
prodlouž extend
prod sell
produkc production
produk produc
profesionál professional
pro for,to,towards,forthesakeof,becauseof,onbehalfof,toward,through,across,inter,thru
program program,programme
prohlás declar,stat
prohlaš declar
procházk walk
procház pass,by
projekt project
projev manifest
promít project
propust perme
prosad enforce
prosaď enforce
prosím? ibegyoupardon
prosím please
prosin december
prospěch benefit
prosper prosper
prospěš benefic
prostě simply,just
prostor space
prostředí environment
prostřed means,instrument,central
prostřednictvím through,bymeans,of
prost simple
protějš opposite
proti against,contra,anti
proto that,is,why,s,therefore
protože since,because
proud current
provád out,carry
proved execut,perform,feas
provést toimplement,tocarry,out
provoz business,plant,operat,production,unit
prst afinger
prš rain
průběh course
průběž running
průměr average
průmysl industry,trade
průzkum inquiry
prvek element,component
prvenství primacy
prvk element,component
první the,first,former
prvolig big,league
pryč out,away,off
prý itissaid,reportedly
přání wish
přece still,though
před before,fore,front,pre,ago,ante,pur,purr,forward
předem in,advance
především aboveall,firstly
předchozí previous
předmět subject
přednost advantage
předpis recipe
předpoklad presumption
předpoklád suppose
předsed chairman,chairof
představení introduction
představenstv board
předsednictv praesidium
představ introduce,idea,represent
předtím before
přehled overview,survey
přechod transient,transition,crossing
přechod transition,crossing
překvap surpris,astonish
přenos broadcast,transfer
pře re,over,action,argument,suit,out,thru,through,super,pre
přesáh exceed
přesn accurate
přesouv shift
přes over,through,across,via
přestáv pause,break
přesto despite,inspiteof
přestože although
přesun shift
přesvědčení persuasion
přesvědč persuad
převah prevalent,prevalenc
převážn predominant
příběh stor
přibliž approximate
přiblíž approximate
přičemž whereas
příčin reason,cause
přidruž affiliat
přicház com,in
přijal accepted
přijď come
přijd will,come
příjemn pleasant
příjem reception,earning
přijetí receiving,acceptance
přijím receiv
přijít tocome
přijm accept
příjm repeption,earning
příklad example
příležitost opportunit
příliš too
přiměřen adequat
přímo directly,straight
přím straight,direct
přináší is,are,bringing
při near,closeto,with,while,during,by,on,in,at,upon,under,beside,over,inthecourseof
přinesl brought
případ case,incident
případně eventually
připad seem
připoj connect
připomín remind,commemorat
připomen remind,commemorat
příprav makeup,preparing,preparation
připrav prepar,preparing
přírod natur
přirození genital
přirozen natural
přísluš appertain
příslušn appropriate
přisp contribut
příspěv contribution
příspěv fee,benefit
přístroj apparatus,appliance
přistup access
přístup access,approach
přišel came
přišl came
příští next
přitom insodoing,while,hereat,at,thesame,time
přítom present
přivít welcome
přízeň favour
přizn admit,admis
přiznal admitted
přízn favour
přizpůsob adapt
př,se disput,argu,wrangl
psal wrote,was,were,writting
psan written
psát writ
ps dog
pták abird
půd soil,ground,land
půjd will,go
půl half
pult desk,counter
působ appeal,act
původ origin
q q
rad advice,advise
raději preferably,rather
radek radek
radi radi
radk radek
rád like
radní councillor
radnic townhall
rádoby would,be
radost pleasure
rakousk austria
rámc skeleton
rám fram
ran stroke,blow,morning
rán stroke,blow,morning
raz one
reag react
real real
redakc edition
redakční editorial
redaktor redactor
reform revision,reform
region region
regul regul
reklam advertisment,advertis
rekordman record,holder,breaker
rekordní recordbreaking
rekord record
relativ relative
reprezent represent
republic republic
republik republic
re re
resp letussay
restaurac restaurant
restaurant restaurant
režim regime
režisér director
richard robert
rizik risk
robert robert
rock rock
ročn annual
ročník volume
rodič parent
rodin famil
roku in
rok year
rol role,roll
roman roman
rom rom
rost grow
rovněž aswell,also
rovnou right,straight
rozděl divide,divis
rozdíl difference,different
rozhodčí arbiter,umpire
rozhod decid,decis
rozhodně definitely
rozhovor interview
rozhraní interface
rozlišení resolution,distinction
rozlouč farewell
rozluč farewell
rozpoč budget
rozpor discrepanc
rozsah range,extent
rozsud judgement
rozšíř extend,expand,expans,extens
roz up,away,off,un,de,dis,wide
rozvin develop
rozvoj development,evolution
r r
ruc hand,arm
ruč manu
rudolfin rudolfinum
ruch movement
ruk hand,arm,manu
rusk russia,russian
rus russian
růst growth,to,grow
ruš disturb,break
růz different,hetero,var
různo hetero,vari
ryb fish
rychl fast,quick
rychlost speed,velocit
rychl quick,fast
řada,na turn
řad line
řád order,rule,frame
řečen told
řeč speech
ředitel director,headmaster
řekl have,said,has,told
řek river,say
řešení solution,solving,answer
řeš solv
řez cut
řezníc butcher
řezníček reznicek
řezníčk reznicek
řezník butcher
říci totell
říct totell
řiď driv
říd drive,operate,direct
řidič driver
říjen october
říjn october
říkal said
říká say,saying
řízení controlling
saj suck
sál hall
salon parlour
sám alone,self
samé same
sam herself,alone,single,self
sami alone,themselves
samo self
samostat independen
samotn self,alone
samozřejmě ofcourse
sa sa
sas saxon
sát tosuck
sav suck,mammal
sazb typesetting,rate,typography
sb coll
sběr collect
sbír collect
sbor choir,college,charge,chorus,body
scén scene
sdělení message
sděl notif
sdružení association
sebe herself,himself,myself,yourself
se,boj is,are,afraid
sedí sitting
sedmičk seven
sedm seven
sed sit
sehr act,out,put,on
sekret secret
sektor sector
sekund second
selhání failure
selh fail
semen seed
sem here,i,am
semifinál semifinal
senát senat
senzitiv sensitive
se oneself,myself,yourself,himself,herself,ourselves,yourselves,themselves
seriál serial,soapopera
séri set,series
server server
servis service
servr server
se,setk meet,encounter,com
se,stal became
se,stav arrangement,configuration
setk meet
set set
se,týk concern,relat
se,účast particip
se,uč study
severní northern
sever north
sex sex
seznam list
sezón season
shakespear shakespeare
show show
shromážd gather,assembl
schop abil,able,capable,capabil
schval approv
schvál approv
sice though
signál signal
silnic road
sil power
síl power
si oneself,myself,yourself,himself,herself,themselves,ourselves,yourselves,youare
síť net
sít net,tosow
situ situ
sjezd congress,sliproad
ská ish,ian,an,ical,ean
skál rock
skandal scandal
skandál scandal
ské ish,ian,an,ical,ean
sk ish,sk
skoč jump
sko ia,land
skokan runner
skok bounc
skonč finish,end
skóre score
skóre score
skoro almost,nearly
skor precocious
skot scot,cattle,beef,oxe
skřín cas,ing
skříň cas,ing
skupenství state
skupin group
skuteč real
skutek deed
skvěle fine
skvěl splendid
ský ian,ish,an,ical,ean,nal
sky ically
slab weak
slad sweet
slaď sweet
slam straw
slám straw
slav famous
slavi slavia
slavně famous
slaz sweet
sleč miss,young,lad
sled follow,watch
slepic hen
slepič hen
slouž serv
sloven slovak
slov word
slovy in words
složení composition,constitution
slož put,together,assemble
slun sun
služ serv
slyš hear
směr direction
směrem towards
smí may
smlouv contract,treaty
smluv contract,treaty
smrad stink
smrď stink
smrt death,exitus
smrtel mortal
sms sms
smysl meaning,sens,wit
snad maybe,perhaps
snadn simpl
snad perhaps
snah endeavour
snáš toler
snažení pain
snažil tried
snaž,se endeavour,try
sněh snow
sněmovn parliament,house
sněž snow
sníd breakfast
sníh snow
snímač sensor
snímek picture,shot
snímk picture,shot
sním scan,tak,picture
snížení cutdown
snížení cut,down
sníž lower,decreas
sobě himself,herself,yourself,myself,itself,themselves,ourselves
sobot saturday
social social
sociál social
sof soph
softwar software
soch sculpt,ur,statue
sotva hardly
souběž concurren
soubor file
soucit sympath
sou con
součas contempor
současnost present
součást constituent,component
soudc judge
soud court,trial,try,judgement
soudní juridical,court
souhlas agree,ment
soukrom privat
soulad harmony
souměr symmetr
soupeř competitor,rival
soutěž competition,contest,compet
souvis relat,connect
sovět soviet
spart sparta
special special
speciál special
spekul specul
spí sleeping,is,are
spíš rather
spln realiz,realis,fulfill
splň realiz,realis,fulfill
spočív consist
spoj connect,join
spojen joint
spojit connected,continuous
spol co
společ common,collective,societ
společenství fellowship
společně together
společník fellow
společnost compan,societ
spoluprac cooperat
spoluprác cooperation
spolu together,co
sponzor sponsor
sponzoř sponsor
spor disput,controvers
sport sport
spotřeb consum,ption
spoust plenty
spoušt releas
spoušť releas
správ control,administration,administrat,correct,right
spravedl fair
správně allright
sp sleep
sraz,se collide
sraženin clot,coagulum
srb serb
srdc heart
srdeční heart
srovn compar
srpen august
srpn august
s,sebou along
stabil stabil
stač suffice
stadion stadium
stále still,always
stal happened
stal,se became
stál stood,was,were,standing
standard standard
stanic station
stanič station
stanislav stanislav
stanov determin,articles,regulations
stanovisk standpoint
stan,se will,become
stan will,happen
star old
starost care,concern,mayor
starší older
start start
stateč brave
stat estate,farm
statist statist
státní state,owned
stát state,nation,tostand,tocost
stávající current
stavěl built
stáv happen
stavil built
stav,se pop,in
stav status,build,construct
stejně inthesameway,anyway,alike
stej thesame,equal
stereo stereo
stereotyp stereotyp
ste you
st hundred
stisk press,push
sto hundred
stoj stand,cost
stoj,za is,are,worth,ing
století centur
stol table
stovk hundred
strach fear,fright
strán page
stran side,page,flank,part,asfor,asregards
straš frighten,haunt,horribl,fearful
strategi strategy
stráž guard
stroj machine,mechan
strom atree
str p
struktur structur
středisk centre
střední central
střed wednesday,middle,centr,center,central
střet collision
stud abashment
studen cold
student student
studi study,research
stůl table
stupeň level,degree,grad,rate
stupnic scale
stupn level,degree,grad,rate,gamut,scale
stupň level,degree,grad,rate,gamut,scale
ství service,ship,ishness,dom,ism,age,y,hood,nity
styl styl
sud barrel,even,judic
su i,am
super super
suvenýr souvenir
svatyn sanctuar
svatyň sanctuar
svaz federation,union,alliance
svědč testif,evidence
svědomí conscience
svěř entrust,commit,comiss
světel light,shine
světl light,shine
světsk secular
svět world
sv his,her,its,my,your,their,our,vol
svíc candle,candlestick
svist whizz
svišť whizz
svobod freedom,free
svoj his,her,its,my,your,their,our
svůj his,her,its,my,your,their,our
s with,you,s,down,up,together
symbol symbol
symetr symmetr
sympat sympath
synchron synchron
syn son
syp pour
sýr chees
sýri syria
system system
systém system
syt satiated
šampionát championship
šanc chance
šat dress
šéf head,boss,chief
šel went
šest six
šetř spar,investigat
ší er
širok wide
šíř shed,propagat,spread
škár derm
škod damage,pity
školné fee
škol school
školství educationalsystem
škrab scrap
škráb scrap
šla went
šlo concerned,went
španěl spain,span
špat bad,wrong
špiček peak
špičk peak,top
š sh,you
šťast happ
štěpán stephen,stephan
štěstí luck,fortune
ští ian,ish
tabul table,tablet
tady here
táh draw,drew
tajn secre
také also,too
tak insuchway,now,so,such,thatmuch,thatway,thus
takov such,likethat
tak,říkajíc so,to,speak
takřka sotosay
takto this,way,like
takt tact
taky also,too
takzvaně so
takže so
tamazpět backandforth
tamní local
tam overthere,there,inthere
ta the,this,these
taxikář driver
taxi taxi
tebe you
teč flow
tečk spot,dot
teda or
teď now,justnow
tedy then,so
tehdejší then
tehdy atthattime
technic technic
technik technic
techno techno
těch the,these
těl bod
telecom telecom
tel er,phone
tele tele,calf
téměř almost,nearly,foralmost
těmi bythose,bywhose
tem them
tém them
těm these,whose
tenis tennis
ten this,the
tentokrát this,time
tenz tension
teor theor
teplic teplice
teplot temperature
tepl warm,hot,heat
teprve,až not,till
teprve only,notuntil
teras terrac
terén terrain
termic thermic
termín term
terry terry
těsn tight,close,proof
těst dough
test test
těšitel comforter
těš pleas
těš,se look,forward
the,this
texas texas
text text
te you
you
těžce,dých wheeze,gasp
těžce heavily
těžk hard,heavy
těžko hardly
též too
tic tic,tical
tím bythat,byit,it,that
tímto here,by,this
tip tip
tisíc thousand
tisk press,print
tis thousands
that
ti these,toyou,you
titul title
tj ie
tlač push
tlak pressure,press
tohle this,that
to it,that,this,these
toč turn,shoot
tolik many,so,much
tomáš thomas
ton ton
tón ton
top heat
totiž thatis
trad trad
tramp tramp
transplant transplant
trat track,line
trať track,line
tráv poison,spend,grass
trend trend
trenér coach,mentor,trainer
trénink training
trén train
trestní criminal
trest punish,punishment
trh market
trik trick
trochu little,bitof
troj troj
trój troj
trošku bittock
trp suffer,from
trv last,permanent,dur
trž market
třeba possibly,perhaps,even
třech three
třetin third
třetí third
třicet thirty
tříd class
tři three
tří three
three
t t,to
tuč fat
tudíž whence,hence
tuk fat
tun tonne,ton
turnaj tournament
tu this,here,the
tvar shape
tvář face
tvář,se pretend
tvor creature,creat
tvoř creat,produc
tvrd claim
tvrď claim
tvrzení statement
tv tv
týden week
týdn week
týchž the,same
týl back,tail
tým team
týmž the,same
typ typ
týr mistreat
this
ty you,the,these
týž the,same
tzv socalled
u at,i,in,near,nextto,u,up,of,off,with,on,by,to,near,from,up,make,made,en,ly
ubyt accomodat
uce tion
účast particip,ation
účel purpose
účet account
účin effect
účt account
teach,learn
údaj datum
údajn reputed,alleged
událost event
udělal did,made,has,have,done,make,do
uděl do,make
údolí valley
udrž keep,up
uefa uefa
úhel angle
úhl angle
uje he,s,she,it,es,ing,is
uj e,ish
ujeme we,are,ing
ujete you,are,ing
ující ive,ing,ating,man,men
uji i,am,ing
ují they,are,ing
ujme letus
ujou they,are,ing
uju i,am,ing
úkaz phenomen
ukáz show
ukaz show,signpost
ukaž show
úkol task
ul ed
ulic street
umění finearts,art
umí can,is,are,able
umíst plac,locat
umožn enabl,faciliat
umožň enabl,faciliat
ům to,for,on,s
um um
uni uni,union
univerzitní academical
univerzit universit
únor february
uplác brib
uplat brib
úplat brib,consideration
uplatn appl
uplatnění exercise
úpl complete,total
úplň full,moon
uplyn elaps
upozorn warn
upozorň warn
úprav adjustment
uprav modif
uprostřed inthemiddle,amid
urč determin,definit
určen determin
určit certain,definitive
úroč charg,interest
úrod crop,yield
úrok interest
úrov level
úřad office,function
úřed offic
usa usa
usb usb
usd usd
úsek section
úsilí effort
uskutečn carry,out,realis,realiz
usnesení decree,order
ů s,of
úspěch success
uspěl succeed
úspěš success
usp lull
uspořád order
ustanov assign,appoint,establish
ústav institut
ústí estuar,orifice,vent
úst usti,mouth
úsud judge,ment
usuz judg
úter tuesday
utkání match
utk,se battle
utk weav
útoč attack
útok attack
útul snug
utý ten,ed
uvád show,in,usher
úvah consideration
uváž deliberat
uveden mentioned
uved introduc
uvedl introduced,stated
úvěr credit
uvést tousher,tointroduce,tostate
uviděl saw
uvidí will,see
uvít welcom
uvnitř inside
úvod introduction
ův s,of
uzavír enclos,closur
uzavř enclos
území territor,area
uznáv acknowledge
uznávan recognis,recogniz
already,yet,us
užil used
uživ us,keep,up
václav vaclav,wenceslas
vah weigh,t
váh weigh,t
val roll
vál roll,war
vám to you
var vary
vař cook
vás you
vaš your,yours
váš your,yours
v at,in,inside,on,v
vazb bond,custody
vážn serious,grave
váž weigh
v budoucnu in the future
včas at the time
včera tomorrow
včerejšek tomorrow
včerejší tomorrow
včetně including
věc thing,cause,matteroffact
večer evening
večeř supper,dinner,din
ved accompan,lead,conduct
vědc scientist
vědec scientist
věděl knew,known
vedení lead,guidance,management,leadership
věd know,science
vedle beside,next
vědom aware
vědomí sense,consciousness
vedoucí head,chief
veget veget
věk age
vel big,large,great,command
veletrh fair
velice very,greatly
velik big,large,great
velikost size
velmi very
věn devot,present,dot,dower
venkov country,side,out
venku outside
ven out
věr faith
verš verse
verz version
věř believe,trust
veřejnost public
veřejn public
veselí festivit
vesel joyous
vesmír universe,space
vesnic village
vést lead,conduct,accompany
vešker all
větší bigger,larger,greater,major
většin majority
většinou mostly
vězení prison
věznic prison
vhodn suitable,fit
vhod pat,fit
vibr vibr
víc more
vid can,see,aspect,vis
vidění vision
video video
vidět tosee
vidí see
víd see
vietnam vietnam
víkend weekend
know
vincent vincent
vin guilt,blam,wine
vín wine
vinyl vinyl
virtual virtual
virtuál virtual
vítězství victory
vítěz winner,victor
vítkovic vitkovice
vítr wind
vizáž visage
viz see,vision
vizual visual
vizuál visual
vlád goverment,govern,reign
vladimír vladimir
vlákn fibre,thread
vlak train
vlas hair
vlastně actually
vlastnictví ownership
vlastnost propert
vlastn own
vliv influence,impact,influent
vlň wav
vln wav,wool
vloupal broke
vloup break,in
vlož put,in
vně out
vnitr interior
vnitřní inside,internal
vod water,aqua
vojác soldier
voják soldier
voj arm,war
vojenský military
voleb election,option
vol elect,option,call
volič voter
volitel facultative
voln free
voz car,wagon
vozidel coarriages,vehicles
vozidl carriage,vehicle
vrac return
vrámci within
vrát return
vrchol top,peak
vrchovin highland
vroce in
vstup input,entrance,entry
však but,however,though
vše all,everything
všech all
všechn all,every
všechno everything
všeobec universal
všichni all,everybody
všimn tak,note
všude everywhere,wherever
vůbec atall,ever
vůči inface,visavis,toward
vůdc leader
vůdčí guiding
vulgár vulgar
vůl will,fool
vůz car
vybav equip
vybav,si call,back
vyber choose
výběr selection
vybír pick,out
výbor board
vybra choose
vybran chosen
vybrán chosen
výdaj expense
vydání release,publication
vydan published
vydařen successful
vyd produce,release
vyhlas proclaim,declar,enunciat
vyhláš declar,bill
výhod advantage
výhrad reserv,exclus
vyhrál won,wan
vyhr win
vycház go,out
východ east
východní eastern
vyjádř formulat,express
vyjde will,out,go
výjim exception
vykon execut
výkon performance,execution
vynikající outstanding
vynik excel
out
vy out,off,you,will,up,in
vypad look,like
vyplýv follow,result,arise
vypověd call,in,relegat
vypovíd tell,story
výraz express
výrazně markedly
výrobek product
vyroben made
výrobk product
vyrob produc,mak
výrob produc,production,manufacture
výročí anniversary
vyruš disturb
vyřeš solve,figure,out
vysíl emit,emiss,transmit,transmiss
výsled result
vysl send,out
vysoce highly
vysok high
výstav exhibition
vystoupení entrance,appearance
vystoup get,out,off
vystoupil got,out,off
výstroj equipment
vysvětlení explication,explanation
vysvětl make,clear,explain
vyšel came,out,went
vyšetř investig
výš height,amount,above
vyš high
vyšl came,out,went
vyšší higher
vytvář creat
vytvoř creat
využ exploit,make,useof
využil made,useof
vyváž export
vyvíj develop
vyvin evolv,develop
vývoj evolution,development
vyvol invok
vyvol invok
výzkum research
význam meaning,sense,signif
vyžád demand
vyžad demand,require
vzájem mutual
vzal took,taken
vzápětí presently
vzdálenost distance
vzdělání culture
vzděláv educat
vzduch air
vzduš air
vzhledem withregard,regarding,considering
vznikl arose
vznik rise
vzpomen remember,recall
vzpomín rememb,reminisce
vzpour mutin
vztah relation
vz take
vztek rag
vždy always
vždycky everytime
vždyť well,but
wc wc
web web
windows windows
w w
www www
x x
y es,ies,s,y,they,a,ly
yně ress
york york
ýt to
za at,behind,beneath,beyond,in,from,out,up,for
zábav amusement,entertainment
zabav seiz,confiscat,amus
zabezpečení security
zablok block
zabraň prevent
zabrán prevent
zabýv dealwith
začáteč begin
začát start,beginning,initiation
zač like,start,begin,how
zad back,rear,enter
zaháj open
zahraničí outland,abroad
zahraniční foreign
zahrn cover,up,include,take,in
zachov keep
záchran rescu
zájem interest,ed,aplic
zajím interest,ed,care
zajist ensure
zajišt secur,ensure
zájm interest
zákaz ban,prohibition
zákazník customer
zakáz probihit,order,commission
základ base,principle,bas
zaklád found
základní elementary,basic
zákon law,act
záležitost business,matter
zálež rest,in,matter,depend,on
založ found,establish
zamč lock
zámek lock,castle
záměr intention
zaměř locat
zaměstn employ
zamít reject
zámk lock,castle
zamýšl intend
zánět inflammat,ion
západní western
západ west
zápas match,fight
zaplat pay
zaplať pay
zapotřebí necesary
zároveň simultaneously,atthesametime
zaruč warrant,guarant,assur
záření radiation
zář glare,flare,shin
září september
zařízení apparatus,appliance
zásadní fundamental
zásad principle
zas again
zased sit
zaslouž deserv
zasloužil worthy
zastav halt,stop
zastoup stand,for,substitut
zastraš abash
zástup crowd,vice,representative
zastupitelstv council
zastup stand,for
zatímco whereas
zatím meanwhile,inthemeantime,while,whilst
zatímní interim
zaved introduc,institut
závěr conclusion
zavěs hang
zavěš hang
zavír clos
závis depend
závisl dependent
závod race
zavř clos
zázemí background
zázrač miraculous
zázrak miracle
zboží goods
zbran weapon
zbraň weapon
zbyteč needless,useless
zbytek rest
zcela completely
zdaleka byfar,fromfar
zdal seemed
zdarma free,of,charge
zdá,se seem
zda whether
zde here
zdejší resident
zden zdenek
zdeň zdenek
zdrav health,greet
zdroj source
zdůrazn emphasize
zd wall
zed wall
zeď wall
zejména especially
zeman zeman,yeoman
zemědělsk agricultural
zemědělství agricultur
zem ground,land,countr,earth
zemř die
ze of,sion
zept ask
ze sion
z from,of,z,outof,turn,out,off,down,go,went,become,became
zhruba circa,roughly
zikmund siegmund
zim winter
získ gain
zisk profit
zítra tomorrow
zjist findout,detect
zjištění detection
zkoušk exam
zkrat abbreviat
zkrátkaadobře anyway
zkrátka shortly
zkresl distort
zkušenost experience
zlepš improve
zlín zlin
zmat confus,mess
změn change
změř measur
značk sign
značn considerabl
znalost knowledge
znamenal meant
znamení sign
znamen mean,standfor
znám known,know
znatelně notably
zněl sound
znění wording
znič destroy,destruct
zní sounds
zn know
znov again,re
zobraz display
zpátky backward
zpět back
zprac elaborat,manipulat,process
zpravidla generally
zpravodaj reporter
zpravodajství press,service
zpráv report,message,news
zprostředk mediat
způsob way,manner,fashion,cause
zran injur,hurt
zraň injur,hurt
zrovna rightnow
zruš cancel
zrušení abolition,cancellation
zřejm obvious,evident,conspic
zříd constitut,establish
zříz constitut,establish
ztracen lost
ztratil lost
ztrat lose
ztrát loss
zůst stay,on,remain
zvědav curious
zvedn raise
zvěd spy
zveřej mak,made,public
zvíř animal
zvíř animal
zvířen fauna,animals
zvlád manag
zvlášť apart
zvláště especially
zvláštní special,strange
zvuk sound
zvyk habit,acustom
zvyš increase
zvýš increas,increase
žádan- in,demand,requisition
žád- ask,none,no
žádn- none,no,one
žádostiv- appenent,appetenc
žádost- request
žádoucí desirable
žádoucí desired
žák pupil
žác pupils
žalob impeach
žebřík ladder
želez iron
žen woman,women
žert comic,jok-
, že_ that
žij liv
žít live
živ- liv
žit- liv-
život life
May 5, 2016 |