Dějiny hudební didaktiky

Období do protireformace

 • liturgické zpěvy katolické církve:
  • Metodějova církevní škola (9. stol.)
  • Budeč u Slaného (latinská liturgie) (10. stol.) → nahrazena pražskou školou v 11. století, později hlavní školy (benediktýni)
   1. na Moravě v Rajhradě (1045)
 • reforma ve 13. století v chrámu sv. Víta: ustanoveni vikáři a bonifanti (placení chlapci)
 • i na Vyšehradě – systém placených zpěváků
 • 1344 nový systém:
  • nancionáři (?) – společně s žaltářníky
  • bonifanti a choralisté ke zpěvu greg.chorálu
 • u sv. Víta působí Chvalek
 • další školy při klášterech – měly za úkol připravovat varhaníky a kantory
  1. století
  • rozvoj řemesel, měst
  • spory církve a měst o podřízenost kantora
  • většina kantorů pocházela z UK
  1. století
  • svědectví o pozoruhodném vzdělání ve zpěvu
  • zpěv součástí muziky – za součástí kvadrivia
  • 1586 – řád Petra Kodicíla z Tulechu (rektor UK)
    1. třída: latinské, německé a české písně
    1. třída: po obědě se zpívala škála, 1 muzické pravidlo
    1. třída:
    1. třída: instrumentální hudba
  • 1566 – královédvorský řád – provozování hudby po obědě
    1. a 5. třída: dělení hudby s krasopisem
  • stipendia – křtiny, pohřby, masopust, vítání krále, volba radních, slavnosti na zámku → příjmy kantora
 • 1615 – svědectví z Prahy: žáci schopni vícehlasých kantát a motet
 • 1564 – jezuité zaznamenali zprávu: 140 žáků, kdo neuměl zpívat, šel stranou
  • zpíval se Lasso, Deprez
 • partikulární školy vedl rektor, na školách působili kantoři – pomáhali suksencoři
 • dosazování kantorů správou univerzit – vyučovali zpěvu pro potřeby chrámu, na starost měli hudbu v kostele
 • toto přetrvalo až do 19. století; hudbě přisuzován vliv na výchovu (Platón?); vyučovalo se i soukromou formou: instrumentální hudba
 • 1520–1620: literátská bratrstva
  • zpěv ve škole; zpěvníky, podpora žáků a kantorů
  • z jejich řad pocházeli inspectores, kteří referovali o školách městské radě, měli vliv na dosazování kantorů
  • 1775 je Josef II zakázal
 • za husitů: školení hochů a dívek
 • kantor Jan Čapek – autor mnoha písní
 • zpěv všech: křesťanská povinnost (otčenáš) (názor Žižky)
 • Jednota bratrská: sborová shromáždění
 • od 1501 vznik bratrských kancionálů – i pro jiné církve (Rohův kancionál)
 • 1549 – schvalovací právo pro nové skladatele písní
 • písně psali lidé z ciziny – Jan Blahoslav (Přerov → Wittenberg)
  • Muzika aneb knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě zavírající (1558)
  • 10 kapitol – pro kantory prosté a neumělé (?)
 • 1561 – Šamotulský kancionál – přes 700 písní
 • Ivančický kancionál (2. vydání ŠK); 2 přídavky: Zprávy potřebné těm kdož chtějí zpívat = první česká učebnice zpěvu, obsahovala rady jak šetřit hlas, intonovat, frázovat; Naučení potřebná těm, kteříž písně skládati chtějí
 • Regule zpěvákům do kúru (Jan Blahoslav): 12 nešvarů zpěváků
 • Musica (Jan Josquin) – Prostějov 1561
 • Jan Ámos Komenský
  • amsterodamský kancionál (1659)
   • nic tak nepovznáší jako zpěv
   • apel na každodenní zpívání; říkadla, propojení s pohybem
  • Orbis pictus – nauka o hudebních nástrojích
  • Informatorium školy mateřské: nejnižší stupeň
   • ve 2 letech zvykání na harmonii a melodii
   • vícehlasé zpívání
 • viz Adolf Cmíral: Hudební výchova v duchu zásad J. A. Komenského
 • polovina 16. století – vliv Polska – kontakt přes jezuitskou univerzitu v Olomouci

Pobělohorská doba

 • odchod inteligence do emigrace
 • na její místo jezuité – zrušeny bratrské školy
 • Ch. Burney: Čechy – Konzervatoř Evropy (pokřivený pohled)
 • zpěv ze Štajerova kancionálu
 • Michna: Česká mariánská muzika
 • kantoři byli členové rodů – dědění profese; mnoho generací kantorů
 • výuka v církevních kolejích; hudba ve službách politiky a církve
 • později s jezuity působí i piaristé
  1. století – velká oratoria a hry – italský vliv (Broumov, Č. Krumlov, …)
 • piaristé: od 30. let 17. století
  • velmi rozvinutá HV; pedagogové tenoristé z Itálie
  • vyučování zbožnosti, vědomostem, hudbě a mravům
  • několikrát denně se zpívalo
  • 4x týdně po večeři instrumentální hudba (musicae, in cantu)
  • orchestry až z 20 hudebníků
 • Antonín Brosman – rektor UK (vazby na Janáčka)
 • učil Riegra → ten učil Křižkovského → Janáček
 • fundace:
  • nadaní instrumentalisté financováni šlechtici, hodnostáři
  • Brno, Mikulov, Kroměříž
  • placení studentů za zpěv
  1. století: Antonín Rejcha (učil Berlioze, Liszta, Francka, Gounoda, …)
 • pro pařížskou konzervatoř napsal učebnice: Nauka o melodii (1814), Kurz hudební skladby, Nauka o vysoké skladbě hudební
  1. a 18. století:
  • zemští trubači a tympanisté
  • věžní a pověžní hudba – najímáni hudebníci; v noci troubili hodiny
   • zajišťovali provoz na slavnostech, v souborech
   • ještě otec B. Martinů
  • trubači: 23 artikulí pro zemské trubače 1653
   • povinnost vyučovat; po zrušení nevolnictví → collegia musicae
   • působení v městských orchestrech
  • hudba prostředek žebrání chudých dětí (Mozartova skladba harfeníkovi)

doba osvícení

 • kapitalismu → vzdělání obyvatel
 • povinná školní docházka (M. Terezie)
 • tomu předcházelo již roku 1752 podřízení škol státnímu dozoru (Nejvyšší školský úřad)
 • Johann Ignác Felbiger – reforma školství
 • 1754 – školní řád – docházka, zestátnění škol
 • 1756 – v češtině; dopad nebyl 100%
  • v českých školách 2/3 dětí; z nich ¼ měla 100% docházku
 • kniha metodní:
  • shrnutí metodik
  • pamětní vyučování – zachování pořadí látky
  • hudba odpadla
 • preparandy
  • školy pro učitele hlavních škol
  • fungovaly při hlavních školách (Brno, Praha)
 • při základních školách – učitelé triviálních škol (Hr. Králové, Liberec)
 • kantor vyvázán z místa poddaného
 • Josef II. – podmínky vyvázání: kantor musel učit podle Felbigera
 • zpěv nově zaveden až 1777
 • 13 náboženských písní pro různé roční doby; speciální pro školu
 • čeština: říkadla, písně, rozpočítadla
 • literatura: Aleš Pařízek (konec 18. stol.)
 • Martin Matěj Broulík (?) - 1. učebnice generál basu
 • Jan Jakub Ryba:
  • Rožmitál, měl dobré vzdělání
  • počátky hudební teorie
  • vyučoval školní písně
  • od 11-12 let vyučoval zpěvu
  • 16-17 instrumentální hudbě
  • Počátkové a všeobecné základové ke všemu umění hudebnímu (pouze rukopis)
  • Jan Nepomuk Filcík – pokračovatel
   • zhudebnil texty ze školy Puchmajerovy od obrození do 60. let 19. stol.
 • myšlenka obrození se šířila v obrozeneckých sbírkách – vlasteneckých písních
 • Pražský HV ústav, Budeč, Chrust u Chrudimi
 • Jan Nepomuk Filcík
  • pokračovatel J. J. Ryby; hrál na varhany, violu, …
  • v preparandě, autor písní, klavírních škol, 1. české školy houslové, zpěvu
   1. česká metodika zpěvu: Navedení ke zpěvu…
  • přebírá vlivy Komenského – je proti učení se zpaměti
  • zaznamenává hudbu pomocí relativních výšek (základní tón: _)
 • J. Theobald Held (?)
  • společně s J. Svobodou – 1. česká opatrovna (školka) 1832 v Praze
  • metody: písně: text, pak melodie, pak přidávání nástrojů…
  • Heldovy umělé písně
 • Karel Amerlinck
  • ředitel 1. české školy v Praze
  • Návrh pro národní školy
  • krédo: „musí hlava, srdce v jedno zaměstnány být“
  • požadavky na změny školství (1848 se dostaly ke slovu):
   • setkání učitelů 1848 – léto → přibyl požadavek na nezávislosti na církvi
  • K. A. zorganizoval učitelský kurz: zpěv, housle, varhany, harmonium
 • učitelé získávali část vzdělání na varhanické škole – povinnost účasti rorátů v celé Praze
 • nakonec 4leté studium
 • 1830 byla založená varhanická škola: pro budoucí učitele hudby (Vitásek)
 • 1811 konzervatoř
  • nejstarší ve střední Evropě
  • vzniku předcházela Jednota pro zvelebení hudby v Čechách
  • na konzervatoř pomýšlel již hrabě Chotek
  • 1830 přibylo pěvecké oddělení
  • 1888 klavírní oddělení (do té doby nebylo potřeba – mnoho soukr.učitelů
  • Václav Jan Tomášek, učil: J. V. Voříška, J. V. Kalivodu, E. Hanslicka
   1. učebnice harmonie: Bedřich Dyonisus, v němčině
  • učitelé měli vlastní metodiky
 • 1803 zakládá hrabě Chotek v Nových dvorech u Kutné hory hudební školu
  • později byla přeložena na nové sídlo
 • hudební školy byly také v Poděbradech, ve Slaném, …
 • 1850 – nařízení zemského úřadu: legalizace soukromých učitelů – mohli vést vlastní školy
 • předtím pouze němečtí učitelé (Šproch)
 • Josef Prokš: skupinová výuka klavíru:
  • žáci se nejdříve učili na 1 klavír (chiroplast)
  • pak se postupně přidávali
  • Smetana se zde učil kompozici
  • G. Rieger – rychlokurz generál basu a nauky o harmonii
 • 1840 – žofínská akademie
  • škola pěveckého spolku
  • F. Škroup, J. L. Zvonař
  • výuka zpěvu, klavíru, estetiky, teorie
  • v 50. letech 2/3 českých žáků
 • 1855-1870 – konkordát státu s katolickou církví
  • katolické písně pro kostel (zpěvníky)
  • i pro školu (J. L. Zvonař) – kritika písní naučných a mravoučných
 • časopis Štěpnice (?), 1-4hlasé písně pro děti
 • nové výchovné prostředky: učitelé vedli vesnické kapely (hraní k tanci – F. Kmoch)

60. léta 19. století →

 • 1860 – říjnový diplom – povolení zakládání novin, spolků
 • vznik vlastenecky zaměřených spolků
 • 1869 – nový říšský školní zákon
  • 8 let povinné výuky (5 na obyč.školách, 3 na měšťanských)
  • přibyl přírodopis, zeměpis, dějepis a tělocvik
  • kantoři studovali na 4letách ústavech
  • pedagogické semináře na UK
 • 1882 – 1. profesor pedagogiky G. A. Lindner
 • učitelský ústav v Praze, Olomouci, … učitelské ústavy i pro dívky
 • po roce 1870: definitivní odklon od církevních dohledů ve výuce
 • mnoho pěveckých spolků – změny v HV didaktice
 • hudba součástí výuky na učitelských ústavech: zpěv, harmonium, housle, varhany
 • ženám odpadaly instr.hodiny – místo toho ruční práce, jediná zkouška z HV pouze pro učitele středních škol
 • 1874 – osnovy platné až do 1915
  • vymezení práce s hudbou do 3. ročníků: náslechová metoda
  • od 4. ročníků zpěv přímo z not
 • 1883 přibyl k vlasteneckému národnímu zpěvu církevní zpěv, v měšťanských školách vícehlasý zpěv
 • kromě zpěvu vyučovány i hudebně kulturní výklady
 • hudební školy zaměřeny na obory
 • škola F. Pivody: zpěváci, výuka italského bel canta
  • řada metodik výuky zpěvu pro normální školy
 • hudební školy při různých spolcích: výuka hry na nástroje atd.
 • L. Janáček: sbormistr filharmonické besedy; učil na uč. ústavu, na varhanické škole
 • školy vydržované i městy
 • v hudební pedagogice převládaly skladby českých autorů (Křížkovského sbory)
 • čeští instrumentalisté do zahraničí: F. Laub – Moskva, O. Ševčík – Charkov, V. Talich – Tbilisi)
 • J. L. Zvonař – mnoho prací, metodik zpěvů (učení intervalů pomocí písní)
  • kurz pro učitele klavíru a zpěvu, učil ve vyšší dívčí škole
  • vychází z terminologie J. J. Ryby (dominanta = vládnice, motiv = podnět)
  • metodika zpěvu i pro městské školy
 • liší se výuka na jednotlivých školách (rozdíl i na varh.škole a konzervatoři)
  1. didaktické pomůcky: Metodějova tabule hudební teorie
 • solmizace pro hlasový výcvik, náslechová metoda
 • interpretační metodiky: cifrová metoda, opora nástupu, hlasu
 • František Pivoda – soukromá škola
  • cvičení měkkosti, ohebnosti, …
  • výslovnost, intonace, vícehlasý zpěv
  • napsal školský zpěvník pro svou školu
  • obsáhl i vyšší stupeň: gymnázia, …
  • pěstuje krásnou melodii, rytmus, dynamiku
  • do 5. třídy solmizace, od 5. intervaly
  • podle něj se učilo na učitelských ústavech, gymnáziích
 • nárůst hudební produkce, reprodukce
 • komercionalizace, profesionalizace
 • slábnutí tradiční vlastenecké inspirace – podněty folkloristické
 • 1896 – zemská výstava
 • rozpad celku národní hudby: Smetana vs. Dvořák
 • Jan Malát
  • příklon k lidové hudbě
  • u Urbánka vydává hudební slovník, školu na housle, piano, harmonium
  • využíval lidové písně, psal články: každý člověk je obdařen vlohou k hudbě
  • zhudebnil verše Kožíškovy a Sládkovy
  • počátek dit. lit. (?)
 • 1890 – sběratelství → mizí písně kostelní a moralizující, místo toho lidové
  • ve zpěvu i ve cvičebnicích, úpravy pro školy
  • výběr / cenzura písní

do roku 1918

 • reformní snahy vs. herbartovská pedagogika
 • hudební pedagogika: mechanický způsob učení
 • Otakar Hostinský: práce pedagogické: umění má být přístupné každému
  • zpěv: příprava vnímání děl, návod k pochopení hudby
  • tvořivé hry jsou nejlepší
 • Česká škola – časopis, anketa za uměleckou výchovu – odpovídali kantoři
  • překonání jednostrannosti
 • 1912 – založen pedagogický ústav v Praze
  • zkoumání dětské hudebnosti – vývoj
  • Cmíral, Křička
  • O. Zich zkoumal hudebnost u dospělých
 • diskuze tématu analýzy uměleckých děl – mají být součástí výuky?
 • od roku 1885 – popularizační koncerty za snížené vstupné v Rudolfinu
  • vychovávání publika?
 • Adolf Piskáček: výchovné koncerty s akademickým orchestrem
  • skladatel oper, žák A. Dvořáka
 • Konrád Pospíšil: rubrika zpěv v Redakčních rozhledech
  • HV má uvádět plody hudby v život – vychovávat hudebně
  • význam gramofonu: kolekce nahrávek
 • intonační metody: přebírá se francouzská metoda
 • Jeremiášova IM: usnadnění cesty od not ke zpívání z not
 • pedagogické kurzy ve Vídni → vliv na střední Evropu
 • reakce na úpadek pěv.spolků, vlasteneckou inspiraci
 • intonační metody: František Spilka přinesl metodu Maxe Battkeho (Berlín)
  • používala se v Mikešově ústavu, na konzervatoři
  • spočívala v
   • soustavném výcviku čtení notového písma
   • rozvoji improvizace, bez klavíru
   • schopnost dechové a hlasové
   • hudební diktáty, bere v úvahu naučené poznatky
   • tonální cítění
   • tato metoda se vžila
 • 1889-90 konzervatoř spojena s varhanickou školou
  • příliv studentů: I. Ondříček (houslista)
 • 1894 Karel Knitl – pozornost učitelů hudebních škol
  • teoretická a praktická pedagogika
  • sborový zpěv
 • 1915 – nové osnovy, snaha po reformě
  • nižší stupně: podle sluchu
  • vyšší stupně: podle not
 • Karel Pospíšil požadoval odloučení učitelů od kúru
  • konec varhan x metodika zpěvu, hudební nauka
  • zrušení hromadné výuky na hudební nástroj

První republika

 • Vladimír Helfert: zavedení výuku na pochopení hudby: skladatelé a skladby
  • výcvik posluchačů moderní hudby
 • 1934: společnost pro hudební výchovu v Praze
  • Karel Hába: součást dění v Evropě
 • mezinárodní konference: ustanovení mezinárodního spolku pro hudební výchovu
 • přerušeno 2. sv. válkou
 • 1936 – mezinárodní hudebněvýchovný kongres
  • Leo Questenberg organizátor (ministr školství)
  • emigroval do Čech
  • mezinárodní institut pro hudební pedagogiku – velký vliv na české školy
 • 1937 – kongres v Paříži
  • dětská vnímavost a k. (?) pro děti
  • výchovné koncerty
 • usilování o větší hodinovou dotaci
 • 1918 zrušena výuka varhan na učitelských ústavech, místo toho housle (klavír nepovinný)
 • Helfert se snaží prosadit HV na VŠ, nebo alespoň na SŠ
 • pedagogové na SŠ: požadavek konzervatoře nebo hudební vědy na FF
 • rozlišování výuky na SŠ a HŠ:
  • gymnázia – gramofon, výklady hudby
  • hudební školy – zaměření na praktickou stránku
 • úroveň soukromých škol byla nižší než veřejných škol
 • Helfert zkoumal sociální funkce hudby – požadoval zpěv jako předmět pro všechny
 • na základě jeho poznatků vznikla učebnice, která se používala i po 2. sv. válce
 • nápěvková intonace F. Líska (pedagog, vedl dětský sbor)
 • intonační metoda Doležilova

2. sv. válka

 • zavřeny VŠ, omezeny SŠ
 • zavírání škol pro pedagogy
 • 1944 zavřena konzervatoř
 • hudební výchova se udržela na odborných školách pro ženská povolání a na rod. školách
 • velké množství sborů, amatérských orchestrů
 • rozhlas: koncepce hudebních pořadů pro jednotlivé stupně, možnost pouštět filmy
 • 1944 – učitelé ve zbrojním průmyslu
  • pokles žactva

po 2. sv. válce

 • za války zrušeny české učebnice → snaha vytvořit jednotnou školu
 • sociální tendence, teprve v 50. letech byly vytvořeny nové učebnice
 • 1945 – 1. sjezd učitelstva
  • vysokoškolské vzdělání na fakultách
  • v čele snad Zdeněk Nejedlý (ministr školství)
 • ustavování počtu let na různých školách
 • 1960 – 9letá školní docházka
 • lidové školy umění → ZUŠ
 • výuka na zobcové flétny
 • hudební výchova se vyučuje do 7. třídy, pak je to volitelný předmět = krok zpět
February 2, 2009 |