Seznam cizích slov

cizí slovo výslovnost význam
540 akrobatický prvek, přetočený tornado kick
720 přetočený křížený kop (přetočený hookspin)
a capella a kapela vokální skladba bez instrumentálního doprovodu
a contrario á kontrárió v protikladu; protiva
a dato á dató ode dne vystavení, ode dne vydání
a porta inferi před branami pekel
a posteriori pozdější, později, ze zkušenosti
a priori předem, před, pouze z rozumu
a tergo odzadu, obráceně
a vista na viděnou, tj. bez lhůty, netermínovaný (inkaso, vklad, směnka)
a-, an- předpona záporu, ne-; neexistence něčeho
a. Chr. (n.) ante Christum (natum)
a. m. ante meridiem
aak ák rýnský člun pro dopravu vína
aalen stupeň jury
aam ám nizozemská a indonéská jednotka objemu (155,2 l);
ab initio ab inýció od začátku
ab ovo od počátku (od vejce)
abak, abakus 1. starověká početní tabulka, počitadlo; 2. arch. deska na hlavici sloupu; 3. stolek u oltáře na přípravu bohoslužebných předmětů
abaka manilské konopí, vlákno dužnatých kmenů banánovníků
abandon vzdání se nároků, vlastnického práva nebo (pojistné) náhrady
abaton část chrámového okrsku nepřístupná nezasvěceným
abatyše představená ženského kláštera některých řádů
abaxiální odvrácený od osy, stonku
abázie, abasie neschopnost chůze
abbé abé katolický duchovní bez církevního (kněžského) úřadu
abdérita zaostalý, omezený člověk
abdikace vzdání se úřadu, trůnu; odstoupení z funkce
abdomen břicho, podbřišek; zadeček členovců
abdominální břišní
abdukce odtažení, odchýlení, upažení
aberace odchylka, úchylka;1. vada optické čočky; 2. chromozomová mutace;3. omyl pachatele v předmětu činu
aberantní odchylný
abgébovat se s někým si zadávat, špinit se; ztrácet čas zbytečným jednáním
abiogeneze, abiogenese samoplození, teorie vzniku živého z neživého
abionóza, abionosa vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy
abiotický neživý; týkající se anorganické složky a činitelů přírody, prostředí
abiturient absolvent školy nebo student v období krátce před závěrečnou zkouškou a po ní
abjudikace zamítnutí žaloby soudem; soudní rozhodnutí
abjurace veřejné zřeknutí se názorů (víry); právo křivá přísaha
ablace snesení, odnětí, snětí, odchlípení;odtávání sněhu, ledovce, meteoritu
ablaktace 1. odstavení mláděte; 2. způsob šlechtění, při němž se roub neoddělí od mateřské rostliny, dokud dokonalé nesroste, odkájení
ablativ pád vyjadřující východisko,odluku
ablaut střídání samohlásek v kmeni slova, alternace
ablegace vypovězení,vyobcování
abnormalita nenormalita; zvláštnost, nepravidelnost, odchylka, zrůdnost
abnormální nenormální, odchýlený od řádu, neodpovídající předpisu
abolice zastavení soudního řízení udělením milosti; zrušení zákona
abolicionista člověk, který se zasazoval o zrušení otroctví v USA v první polovině 19. století - stoupenec abolicionizmu
abolicionizmus, abolicionismus hnutí za zrušení nebo odstranění nějaké zvyklosti, např. otroctví; hnutí usilující o zrušení trestu smrti; abolicizmus
abolicionizmus, abolicionismus hnutí za zrušení otroctví v USA v první polovině 19. století
abonent předplatitel
abonmá, abonomá, abonnement abonmá předplatné, předplacení, subskripce
abordáž 1. uvázání lodi u břehu a vyloďování; 2. srážka, kolize lodí; 3. způsob vojenského střetnutí na moři při spojení dvou lodí s bojem muže proti muži
abort, abortus potrat, vybavení plodu s obaly z dělohy před ukončením 28. týdne těhotenství
abortace zakrnění
abortivní 1. způsobující potrat; 2. nevyvinutý, zakrnělý
abrahámoviny padesáté narozeniny
abraxas gnostické označení božstva; magické slovo s číselnou hodnotou 365
abraze, abrase plošné broušení, obrušování; výškrab, kyretáž
abrazivní,abrazívní,abresivní brusný
abreakce odreagování, uvolnění akčního (afektivního) napětí; katarze
abreografie rentgenologické snímkování ze štítu (hrudníku)
abreviace částečné vypsání slova; tvoření slov zkracováním
abreviatura zkratka
abri převislá skála, převis
abrogace zrušení právního předpisu nebo jeho části; derogace
abrupce utržení, odtržení (svalu, šlachy); zlomení, ulomení (zubu); odloučení (placenty)
ABS antiblok systém, systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu
absces hlíza, dutina vyplněná hnisem,hnisavé zkapalnění tkáně
abscise odnětí, oddělení, opadávání
absence nepřítomnost osoby, vlastnosti, jevu nebo entity; náhlá krátká ztráta vědomí nebo paměti
absentér kdo je často bezdůvodně nepřítomen v práci
absint hořký silný likér (ve většině zemí zakázaný)
absoluce odpuštění hříchů; právo upuštění od potrestání
absolutizace, absolutisace nadřazování nad podmínky, zevšeobecňování; neoprávněné zobecňování
absolutizmus, absolutismus samovláda, neomezená vládní moc jedince
absolutní úplný, naprostý, neomezený,nepodmíněný, zcela bezvýhradný
absolutno co existuje samo sebou a zapříčiňuje vše ostatní; bezpodmínečné,nekonečné, neomezené, dokonalé a bezvztažné bytí
absolutorium potvrzení, schválení účtů nebo činnosti; propuštění z odpovědnosti; doklad o dosažení (absolvování) stupně vzdělání
absolvent kdo splnil podmínky dokončení školy, kurzu, vzdělání
absorbance míra absorpce záření
absorbent látka objemově pohlcující jiné látky
absorbovat pohlcovat, vstřebávat, přijímat, nasávat
absorpce objemové pohlcování, vstřebávání, zeslabení jedné látky v druhé; zeslabení elektromagnetického záření,zvuku nebo počtu částic při průchodu látkou
absorpční Od slova absorpce. Pozor změna souhlásky: absorpce, ale absorbovat.
abstence zdržování se možnosti, účasti, výkonu (volebního) práva
abstergencium mírně projímavý lék
abstinence zdrženlivost, zřeknutí se požitku (alkoholu, drogy, kouření, sexu)
abstinenčni syndrom souhrn fyziologických reakcí organizmu a psychického stresu po přerušení užívání drogy, alkoholu, kouření
abstinovat dodržovat abstinenci
abstrahovat postup a výsledek myšlenkových operací od jednotlivého k obecnému, k modelům, zákonitostem, pojmům
abstrakce postupovat k abstrakci; neabstrahovat, zahrnout, potlačit detaily, jednotlivosti
abstrakt referát, souhrn, shrnutí, synopse
abstrakt norem souhrn, shrnutí norem
abstraktní odtažitý, odtržený od skutečnosti, obecný, pojmový
abstraktum abstraktní pojem;abstraktní podstatné jméno
abstrúzní, abstrusní nesrozumitelný,nejasný, nepochopitelný
absurdita protismyslnost, nesmyslnost,vnitřní spornost, rozpornost lidské existence, absurdnost
absurdní nesmyslný; nevhodný; hloupý
absurdnost absurdita
absurdum co je sporné, nelogické, nemůže platit současně
abštajg vedlejší byt; hodinový hotel
abulie abúlie nerozhodnost, nedostatek vůle, např. ve vztahu k jídlu
abundance početnost, hojnost, nadbytek
abuzéř člověk, který nadměrně užívá,návykově užívá některé látky, např.drogy, léčiva, nikotin, alkohol
abúzus, abusus nadměrné užívání,nadužívání, zneužívání
abysál část oceánského dna v hloubce 2-6 km
abysální hlubinný
accelerando ačelerando postupně zrychlovat, stále rychleji
accentato ačentáto důrazně
acefalie vrozená vada, kdy se nevyvine plodu hlava; bez hlavy; přeneseně: bez začátku; bezvládí
acetát octan
aceton nejjednodušší keton, dimetylketon, rozpouštědlo
acetonurie vylučování ketonů močí, ketonurie
acetylen, acetylén nejjednodušší uhlovodík s trojnou vazbou, hořlavý plyn
achillova pata zranitelné místo, slabina
achilovka šlacha upínající se na kost patní, Achillova šlacha
achromát optická soustava odstraňující barevnou vadu
acht klatba, zbavení právní ochrany a vyloučení z příslušného společenství
achylie naprostý nedostatek žaludeční šťávy, zastavení jejího vylučování
acidifikace okyselení
acidita kyselost
acidní kyselý
acidobazický vztahující se na kyselé i zásadité látky
acidofilní kyselomilný, žijící v kyselém prostředí; a. mléko mléko zkvašené bakteriemi mléčného kvašení
acidóza, acidosa zvýšení kyselé reakce krve
acidum kyselina
acikulární protáhly; jehlovitý (tvar nerostu)
acompagnato akompaňáto recitativ za doprovodu orchestru
acquis právo, pravidla
acre akr
acrolein 2-propenal, karcinogénna látka.
acuto akúto ostře, pronikavě
ACV ACV (assist control ventilation) – regulovaná ventilace s asistencí; typ mechanické ventilace, při které je pacientovi umožněno dýchat spontánní frekvencí s předem nastaveným objemem. Ventilátor dodá synchronizovaný vdech při každém pacientově pokusu o nádech (srov. IMV), automaticky plně dýchá za pacienta, pokud je jeho spontánní frekvence nižší než frekvence nastavená na ventilátoru
acylpyrin lék snižující teplotu, utišující bolest, působící proti revmatizmu, obdoba aspirinu; antirevmatikum, antipyretikum
ad k, na
ad absurdum k nesmyslnosti; postup důkazu spornosti, nekonzistentnosti,toho, co odporuje logice dovedením do důsledků
ad acta ad akta ke spisům; odložit jako vyřízené
ad astra ke hvězdám; vzhůru, kupředu
ad audiendum verbum k vyslechnutí slova; k pokárání, na slovíčko, na kobereček
ad auditorem ad audytórem k naslouchajícímu, k posluchači; populisticky, podbízivě, oportunně, bez ohledu na pravdu
ad baculum ad bakulum (argument) klacku; nátlak, vyhrožování silou
ad hoc ad hók jen pro tento případ,k této věci, k tomuto účelu
ad hominem k člověku; populisticky zneužívající záporné lidské vlastnosti
ad ignorantiem ad ignoranciam k nevědomosti; využívající protivníkovu neznalost
ad infinitum donekonečna, stále, nekonečně
ad informandum pro informaci, na vědomí
ad informandum medici pro informaci lékaře
ad libitum jak je libo, podle libosti
ad manus medici do rukou lékaře
ad multos annos na dlouhá léta, přání při přípitku
ad notam, ad notiam ad nóciam na vědomí
ad oculos ad okulós k očím; názorně,zjevně, viditelně
ad personam k osobě; zesměšňování a urážení protivníka
ad populum k lidu; demagogie, odvolávání se na předsudky, na egoizmus
ad rem k věci
ad usum ad úzum pro potřebu někoho;něco záměrně upravené
ad valorem podle hodnoty
adagio adádžo pomalu, volně; hudební skladba nebo její část v tomto tempu
adaptabilita schopnost přizpůsobení, přizpůsobivost, adaptivita
adaptace přizpůsobení, přetvoření; úprava, přestavba
adaptát pozorovatelný výsledek adaptace organizmu
adaptátoři, adaptátor pracovníci usilující o dílčí, parciální vylepšení nějakého produktu na rozdíl od inovátorů, kteří usilují o celkovou, globální a originální inovaci
adaptér, adaptor zařízení rozšiřující původní použitelnost
adaptivita přizpůsobivost, adaptabilita
adaptovatelný upravitelný, přizpůsobitelný
adaxiální přivrácený k ose, ke stonku
addendum přídavek, dodatek
addolorato adoloráto hud. žalostně
addukce přitažení, připažení
adefagie chorobná žravost
adekvátní odpovídající, přiměřený
adekvátnost přiměřenost, shoda
adenitida zánět žlázy
adenom nezhoubný nádor ze žlázového epitelu podobné stavby jako žláza
adenoviry živočišné viry vyvolávající například infekční onemocnění dýchací soustavy
adept uchazeč, začátečník v oboru
adespoton drobné literární dílo od neznámého autora
adherence přilnavost, adherentnost
adherentnost přilnavost, adherence
adheze, adhese přilnavost, ulpívání látek na sobě
adiabatický děj probíhající za dokonalé tepelné izolace, bez výměny tepla s okolím
adice, addice souhrn, součet, slučování
adié, adleu adyjé sbohem
adiktologie věda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí
adipózní tuková tkáň; přeneseně:tučný,tlustý,obézní člověk.
adipsie chybění pocitu žízně
aditivní přídavný; související se sčítáním,skládáním
aditivum přísada, přídavná látka
adjektivum přídavné jméno
adjudikace soudní přiřčení práva nebo nároku
adjunkce přimykání - týká se přívlastku neshodného, všech příslovečných určení a některých typů doplňků
adjunkt úřednický pomocník, elév, koncipient
adjustace vybavení vším potřebným,připravení k činnosti
adjutant pobočník
adjutor pomocník (knižně, řidčeji)
adjuvancia součásti léků zesilující účin vlastního léčiva
adjuvatika nauka o kompenzačních, doplňujících pomůckách; výsledky činnosti v adjuvatice, např. berle, chodítka,vozíky
adlatus pomocník, zástupce
administrace kancelář, ekonomicko-provozní útvar
administrativa správa, správní složka,úřady; v USA označení úřadu prezidenta a vlády
administrativní správní, úřední; byrokratický
administrátor správce; zatímní správce farnosti
admiralita námořní velitelství
admirál velitel loďstva
admise vpuštění, vstup
admitance zdánlivá vodivost elektrického obvodu protékaného střídavým elektrickým proudem
admonice pokárání, výtka, důtka
adolescence dospívání
adolescent jedinec ve věku mezi pubertou a dospělostí
adopce osvojení, přijetí za vlastní
adoptant osvojitel
adoptát osvojenec
adoptivní přijímající někoho cizího za vlastního; přijatý za vlastního
adoptovat osvojit
adorace zbožné uctívání, zbožňování
adrenalin hormon dřeně nadledvinek;epinerfin
ADSL asynchroní digitální účastnická přípojka, vyšší přenosové rychlosti
adsorbent povrchově pohlcující látka
adsorpce povrchové pohlcování; pohlcování kapalné nebo plynné látky povrchovou vrstvou jiné látky; hromadění plynné nebo rozpuštěné látky (adsorbátu) na povrchu jiné látky (adsorbentu) účinkem mezipovrchových přitažlivých sil. Výsledkem je vytvoření tekutého či plynného filmu na tuhém povrchu. Rozlišují se dva druhy adsorpce: 1.fyzikální adsorpce - vzniká na základě Van der Waalsových přitažlivých sil 2.chemisorpce - je pevnější než fyzikální adsorpce, je tvořena chemickými vazbami.
adstringens Lék, který místně zužuje cévy a snižuje vyměšování.
adstringentní stahující, svírací
adsumus Jsme přítomni, pomáháme (latinsky)
adulterace padělání, falšování mincí,rukopisů
adut karetní trumf
advekce přenos, přemístění dané veličiny prouděním v atmosféře
advent příchod; doba duchovní přípravy na Vánoce v období čtyř týdnů před svátky; doba očekávání, naděje
adventista člen křesťanského společenství zdůrazňujícího očekávání druhého příchodu Ježíše Krista na svět
adventivní zanesený odjinud, vyskytující se na neobvyklém místě; náhodný, přídavný,náhradní
adventizmus, adventismus křesťanské hnutí hlásající víru v nový příchod Ježíše Krista na svět
adventní předvánoční
adverbální závislý na slovese
adverbium příslovce
advocatus diaboli advokátus dyabolí ďáblův advokát; obhájce špatné věci
advokacie instituce poskytující právní pomoc, provádějící právní zastoupení;obhajoba, zastávání se, prosazování něčeho
advokát právník poskytující právní pomoc; zastánce, obhájce
Aeolus řecký bůh větru; stroj na ochlazování a čištění vzduchu
aeon eón dlouhé období dějin, éra, věk
aerace větrání, provzdušňování
aerial akrobatický prvek arab (hvězda bez rukou)
aero aeroplán, letadlo
aero- první část složených slov mající význam vzduch nebo letadlo
aerobie, Aerobie sportovní náčiní, létající plastový kroužek
aerobik komplex intenzivních tělesných cvičení zatěžující oběhovou, srdeční a dýchací soustavu
aerobní vyžadující k životu kyslík
aerobus, airbus érbas velkokapacitní dopravní letadlo
aerodrom letiště
aerodyn letadlo těžší než vzduch (letoun, vrtulník)
aerodynamický 1. týkající se aerodynamiky; 2. upravený tak, aby snadno překonával odpor vzduchu
aerodynamika nauka o pohybu plynů a pohybu pevných těles v plynech
aeroembolie onemocnění z dekomprese
aerofon vzduchový hudební nástroj
aerologie nauka o fyzikálních dějích probíhajících ve vyšších vrstvách atmosféry, hlavně v troposféře
aeromechanika nauka zabývající se zákony mechaniky plynů, tj. vlastnostmi a pohyby plynů
aeronautika letectví, vzduchoplavba
aeronomie nauka o horních vrstvách atmosféry, v nichž se projevuje silná ionizace a disociace
aeroplán letadlo, aero
aerosol disperzní soustava obsahující kapalné nebo pevné částice rozptýlené v plynu
aerostat letadlo lehčí než vzduch (balon,vzducholoď)
aerostatika součást aeromechaniky,studující podmínky rovnováhy hmotných těles pod vlivem vnějších sil
aerotriangulace triangulace pomocí leteckých snímků
afagie neschopnost polykat
afakie chybění čočky v oku
afázie, afesie ztráta schopnosti řeči,porucha řeči způsobená narušením řečových center v mozku
afebrilní bez horečky, s normální teplotou.
afekce 1. citové pohnutí, hnutí mysli,emotivní uchopení; 2. vliv, náklonnost;3. postižení chorobou
afekt neodpovídající přehnaná reakce,vzrušení, citové rozrušení
afektovanost přepjatá, strojená dokonalost v projevech, chování, precióznost,preciozita
afektovaný strojený, přehnaný, nepřirozeně se chovající
afélium, afel 1. odsluní; 2. nepříznivé okolnosti
afemie neschopnost mluvit
aféra případ, skandál; zveřejnění události vyvolávající pohoršení, vyšetřování,zájem masmédií
aferentace přenos informací z periferie do centra
aferentní přenášející, dopravující, dodávající do centra
aférista osoba často zapletená do afér nebo působící aféry
affebile afábile přívětivé, mile, vlídně
affettuoso afetuózo s citem, náruživě
affidavit afidavit místopřísežné prohlášení
afghání, afghani měnová jednotka Afghánistánu
afilace přičlenění, přidružení; pobočka nebo samostatný, ale podřízený (ovládaný) subjekt, podnik
afiliace osvojení (přijetí za syna); přijetí do okruhu nebo organizace; navazování těsného osobního kontaktu, vztahu
afiliantní přátelský, vstřícný, otevřený, kamarádský
afinace čištění, zušlechťování, zjemňování
afinita 1. příbuznost, vzájemný vztah, blízkost; 2. schopnost chemických látek slučovat se s jinou látkou nebo částicí
afirmace přisvědčení, přitakání, ujištění,potvrzení
afirmativní Afirmativní akce souvisí s pojmy rovné příležitosti a nediskriminace. Jejich cílem je překonat účinky předchozí diskriminace tím, že se umožní, aby diskriminovaný jednotlivec nebo skupina osob mohla soutěžit s favorizovanou skupinou za stejných podmínek nebo, což je spornější, aby byla rovnost zajištěna přímo (“rovný výsledek”).
afiš reklamní nápis, plakát
afix gramatický morfém připojující se ke kořeni slova, např. předpona, přípona
aflatoxin toxická látka produkovaná některými mikroorganizmy, zejm. v krmivech a potravinách
afluenza Jde o šílenou snahu shromažďovat majetek či jmění. Doprovázena je ovšem řadou příznaků - ztrátou motivace, ztrátou schopnosti vyrovnat se s frustrujícími momenty, znevažování sebe sama, strach se setkávání s cizími lidmi. Může vypadat jako epidemii stresu a přepracování projevující se v zmateném nakupování a vytváření zcela zbytečných dluhů. Postižený affluenzou může být chápáno i jako posedlost vlastním ekonomickým růstem, pokud možno neustálým.
afonie ztráta hlasu
aforizmus, aforismus stručná vtipná výpověď, průpovídka, výrok
afrázie, afrasie neschopnost přirozeného mluvního projevu
afrikanistika obor zabývající se jazyky,historií a kulturami afrických národů
afrikanizace, afrikanisace šíření africké kultury; opětné nabytí africké specifičnosti
afro afrického původu, v africkém stylu, podle africké inspirace
afrodiziakum, afrodisiakum látka nebo prostředek zvyšující pohlavní touhu,apetenci, výkonnost
afrodizie, afrodisie nadměrně silný pohlavní pud
afta drobná bolestivá eroze nebo vřídek,vznikající prasknutím puchýřku na ústní sliznici
after áftr po
afterpills áftrpils antikoncepční tablety užívané v krátkém čase po souloži,účinné i po případném oplodnění tím,že zabrání uhnízdění vajíčka v děloze;pilulka po””
aftongie, porucha řeči nervového původu, která se projevuje křečemi jazykového svalstva
afunkce úplný výpadek činnosti nějakého orgánu nebo dílčího systému
afunkční nefunkční, neschopný činnosti
agalakcie neschopnost mléčné žlázy vylučovat mateřské mléko
agama pestře zbarvený plaz z řádu ještěrů
agapé, agapa láska; v křesťanství Boží láska k lidem
agar, agar-agar polysacharid, rosolovitá látka z mořských řas
agarofobie strach, úzkost z vycházení ven
agaton otočný závěsný kloub tělocvičných kruhů
agáve okrasná bylina s přízemní růžicí tuhých, na okrajích ostnatých listů
ageismus diskriminace z důvodu věku
agenda 1. pracovní náplň, souhrn administrativních prací, program jednání; 2. příruční liturgická kniha
ageneze,agenese vrozené chybění nebo nevyvinutí orgánu nebo jeho části,aplazie
agens původce, činitel, účinná látka, příčina nemoci; chem. činidlo
agent obchodní jednatel, zástupce, zplnomocněnec; špion, vyzvědač
agentura jednatelství, zprostředkovatelna, zastupitelství,
ageuzie, ageusie ztráta schopnosti vnímat chuťové podněty
aggiornamento adžornamento zdnešnění, program otevření katolické církve současné době
agile ádžile živě, hybně, lehce
agilní čilý, aktivní, horlivý
agitace (z lat. Agiture - pohánět) - přesvědčování, získávání pro určitou myšlenku, program nebo cíl
agitato adžitáto pohnutě, vzrušeně
agitece šíření, přesvědčování, získávání stoupenců; tělesný, pohybový neklid
agitovanost je typ hyperaktivity s touto specifickou charakteristikou: stav bezúčelné psychomotorické excitace, neklidná aktivita, přecházení, uvolňování nervového napětí spojený s úzkostí, strachem či duševním stresem
aglobulie výrazné snížení počtu červených krvinek
aglomerace nahromadění, nakupení,shluk, seskupení
aglomerát spečenec; hornina tvořená úlomky sopečných vyvrženin a tufem
aglomerovaný nahromaděný; spečený
agloporit umělé lehké pórovité plnivo do betonu
aglosie vrozené chybění jazyka
aglutinace shlukování krvinek a bakterií v plazmě; tvoření slov a jejich tvarů připojováním jasně odlišitelných přípon
aglutinin obranná protilátka v krevním séru způsobující shlukování buněčných elementů
agnace příslušenství k téže rodině; pokrevní příbuzenství v mužské linii
agnát pokrevný příbuzný v mužské linii
agnoskace zjišťování totožnosti, identifikace
agnosticismus Přesvědčení, že nelze prokázat Boží existenci. Přenesně lze použít i na jiné základní předpoklady lidské společnosti.
agnosticizmus, agnosticismuso názor nepoznatelnosti světa kromě smyslové zkušenosti
agnostik Člověk, který zastává názor, že určitou věc nelze poznat, nebo nelze prokázat její existenci, nebo ji lze lehce zpochybnit. Nejčastěji uplatňováno na “nepoznatelnost” Boha. Toto označení na sebe vztáhl například T.H. Huxley, anglický biolog a náboženský skeptik v r. 1869
agnózie, agnosie 1. neurologická porucha poznávání, schopnosti chápání; 2. neschopnost, nemožnost jednoznačně určit diagnózu
Agnus Dei Beránek boží, symbol vykupitelské smrti Kristovy
agogika změny tempa při interpretaci hudebního díla
agonie, agónie stav ochromení, nečinnosti; stav před smrtí
agora starořecké městské shromaždiště;náměstí, volný prostor
agorafilia chorobná túžba po voľnom priestranstve
agorafobie chorobný strach z otevřeného prostoru, prostranství nebo z davu
agování Odehrávání, přehrávání, od acting out, převedení potlačené komunikace do jiného aktu chování, do činu.
agóna izočára s nulovou magnetickou deklinací
agraciace prominutí nebo zmírnění trestu
agradace zvyšování zemského povrchu nanášením transportovaného materiálu
agrafie chorobná ztráta schopnosti psát
agravace úmyslné zveličování zdravotních obtíží
agrární zemědělský, rolnický
agregace spojování, seskupování, shlukování
agregát spojení, propojení, seskupení (krystalů, strojů, ukazatelů)
agrément agreman], agreement [egríment dohoda, smlouva; schválení,souhlas; schválení navrhovaného diplomatického zástupce přijímacím státem
agrese napadení, ozbrojený vpád
agresivita útočnost, tendence napadat jiné, dominovat jim
agresivní, agresívní útočný, dobyvačný, výbojný
agresor útočník
agri-, agro- první část složených slov mající význam zemědělství, zemědělský, pole, půda
agroekologie nauka o vzájemných vztazích mezi zemědělskými rostlinami a jejich vnějším prostředím
agrologie nauka o polním hospodářství
agronomie nauka zabývající se zemědělskou výrobou
agrotechnika souhrn pěstitelských opatření, která mají zajistit vysokou sklizeň i výživovou hodnotu hospodářských plodin
agrypnie nespavost, potíže s usínáním
ahasver nespokojený, věčně se toulající člověk nenacházející nikde uspokojení a uplatnění; věčný tulák nespokojenec
ahinsá neubližování živým, princip východních náboženství
ahistorizmus, ahistorismus podcenění vývojového (historického) hlediska, dějin vůbec
ahoj pozdrav námořnického původu, existují dvě verze, jak slovo ahoj vzniklo; 1. verze: jedná se o zkratku latinského: “Ad HOnorem Jesu”, tedy “Ke cti Ježiše”; 2. verze: ahoj se vyvinulo ze zvolání “a hoy” - což znamená “loďka”
aide-memoire éd memoár stručný záznam jednání v diplomatickém styku;zápisník
aids, AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome, syndrom získaného selhání imunity; smrtelné onemocnění vyvolané retrovirem HIV
aikido druh japonského bojového umění
air condition, air-Condition érkondyšn klimatizační zařízení, klimatizace
air koncert érkoncert koncert pod širým nebemna otevřeném prostranství,v přírodě
air mall érmejl letecká poštovní zásilka,letecky, par avion
air ér nápěv, píseň, melodie; kratší instrumentální barokní skladba netanečního typu
airbag érbeg automatický nafukovací bezpečnostní vak v přední části automobilu chránící cestující při nárazu
ajanámša prvek indické ashologie; měnící se úhlová rozteč počátků tropického a siderického zvěrokruhu
ajatin dezinfekční prostředek,tinktura
ajatolláh titul nejvyšších šíitských duchovních
ajnclík malá místnost pro jednu osobu
ajntopf, eintopf 1. jídlo připravované v jednom hrnci; 2. za nacizmu veřejná propagandistická akce
ajurvéde klasické indické lékařství
ajznboňák, ajznpoňák železničář
aka jako, neboli, hrající v roli (koho)
akademický vztahující se k vysokému školství, k akademii věd; střízlivý, odtažitý, chladný, teoretický
akademie 1. starořecká filozofická škola;2. název vysoké školy; 3. vrcholná vědecká instituce; 4. typ vzdělávací instituce; 5. slavnost s programem uměleckého rázu
akademizmus, akademismus strohý,chladný, střízlivý ráz, způsob a forma projevu; konzervativní umělecká metoda dodržující jisté normy
akant paznehtník; plastický výzdobný prvek odvozený od listů paznehtníku,akantu
akantom ohraničené bujení kůže
akarinóza, akarinosa kožní nemoc působená roztoči (např. svrab); kadeřavost révy vinné
akatelektický neúplný
akatizie chorobná neposednost
akawi druh sýra v slaném nálevu
akce čin, zásah, jednání
akcelerace zrychlení,zrychlování
akcelerátor urychlovač, zrychlovač; zařízení, kterým se urychluje určitá činnost, děj; plynový pedál automobilu
akcent důraz; přízvuk
akcentovat zdůrazňovat, zvýrazňovat důležitost něčeho
akcept přijetí, uznání, akceptace
akceptabilní přijatelný, vyhovující
akceptace přijetí, uznání, akcept
akceptant osoba, která přijímá cizí směnku, směnečník
akceptor 1. atom, molekula nebo ion přijímající elektron, elektronový pár nebo proton od jiné obdobné částice (donoru); 2. porucha krystalové mřížky polovodiče, způsobující děrovou vodivost
akceptovat přijímat, souhlasit
akcese přistoupení (ke členství), připojení (území)
akcesista nižší úředník
akcesorický Vztah akcesorické povahy přistupuje ke vztahu hlavnímu a na vztah hlavní je existenčně vázán. Předpokladem je tedy existence dvou právních vztahů: vztahu hlavního jako určujícího a vztahu akcesorického, který sleduje osudy vztahu hlavního. Příkladem je zajišťovací vztah ručení, u něhož zánikem hlavního závazku mezi věřitelem a dlužníkem zaniká i závazek mezi věřitelem a ručitelem jakožto akcesorický
akcesorie nerost vyskytující se jen v nepatrném množství ve vyvřelé hornině,neovlivňující její klasifikaci
akcesorní vedlejší, nepodstatný, přídavný, akcesorický
akcidence příležitostná tiskovina
akcidens nepodstatné, nepatřící k podstatě, nahodilé, měnlivé, dočasné
akcidentála znaménko pro zvýšení nebo snížení tónu, znaménko rušící předznamenění
akcidentální náhodný, vedlejší, nepodstatný
akcie cenný papír představující určitý majetkový podíl a opravňující majitele k určitým právům
akcionář majitel akcie, podílník akciové společnosti
akcíz daň z dovozu některého zboží do města; spotřební daň; stanoviště daňové kontroly
akční provádějící akci; výkonný, činný; založený na akci, dějovosti (scéna, film)
akční malba je to výtvarné umění založené na pocitech a vkusu, vetšinou umělec ani netuší co stvoří, zjednoduší obyčejnou věc k nepoznání
akineta nedělící se buňka
akinézie, ekinesie nehybnost, ochrnutí;neschopnost pohybovat údy
aklamace veřejné hlasování; veřejný projev souhlasu, hlasité pozdravování
aklimace změna určitého faktoru prostředí podmiňující zlepšené přežívání organizmu
aklimatizace, aklimatisace přivykání, přizpůsobení se novému prostředí
akline izočára s nulovou magnetickou inklinací, shodná s geomagnetickým rovníkem
akmé vyvrcholení nějakého děje, procesu
akméizmus, akméismus ruský literární směr druhého desetiletí 20. století
akné trudovina
akologie věda o léčebných prostředcích
akomodace přizpůsobení, adaptace
akomodace oka akomodace – přizpůsobení oka pohledu na blízké či vzdálené předměty. Děje se různým oploštěním nebo vyklenutím čočky pomocí svalu (m. ciliaris) obsaženého v řasnatém tělese oka (corpus ciliare). Srov. presbyopie, blízký bod
akontace zálohová úhrada, částečné placení předem
akord 1. souzvuk nejméně tří tónů; 2.úkolová práce
akordeon tahací harmonika s klávesnicí
akr 1. stará plošná jednotka; 2. acre [ejkr]- britsko-americká plošná jednotka rovná 4 046,873 m2
akrece růst anorganických těles přirůstáním nových částic na vnější straně
akreditace pověření, zplnomocnění; potvrzení, schválení
akreditiv platební dokument, finanční částka složená v bance rezervovaná pro úhradu určitého zboží; pověřovací listina
akreditovaný kurz kurz schválený příslušným úřadem nebo orgánem
akribie přesnost, pečlivost, pozornost,svědomitost
akro- první část složených slov mající význam 1. vrcholný, vrchní, nejvyšší; 2. okrajový
akrobacie obratnostní cvičení vysoce náročné na koordinaci
akrodynie bolestivost končetin
akrofobie chorobný strach z výšek,z hloubky
akromegalie chorobné zvětšení okrajových částí těla
akromelalgie bolestivost koncových částí rukou a nohou
akromikrie zkrácení končetin
akronym, akronymum zkratkové slovo,složené z počátečních hlásek nebo slabik více slov
akropole, akropolis opevněný posvátný okrsek umístěný na nejvyšším místě města
akrostich, akrostichon báseň, v níž počáteční nebo koncové hlásky, slabiky nebo slova veršů tvoří další informaci
akrotomie štěpení vrcholu listu
akrylát umělá živice
aksamit, hedvábný samet
akt 1. čin, výkon; 2. dějství; 3. výtv. umění-dílo zobrazující nahý lidský model
akta 1. úřední spisy; 2. sborník vědeckých prací, ediční řada
aktér aktivní účastník
aktino- první část složených slov mající význam paprsek, záření
aktinoid jeden ze čtrnácti radioaktivních chemických prvků následujících v periodickém systému prvků za aktiniem
aktinometrie nauka studující sluneční záření dopadající na horní hranici zemské atmosféry, jeho změny, záření Země a atmosféry, tepelnou bilanci Země
aktinomyceta jednobuněčný organizmus rodu Actinomyces, příbuzný bakteriím
aktinomycin antibiotikum s protinádorovým účinkem
aktinomykózy, aktinomykosy infekční onemocnění rostlin, zvířat i člověka vyvolaná aktinomycetami
aktinoterepie léčebné ozařování
aktivace vybuzení, povzbuzení k činnosti, uvedení do činnosti
aktivita 1. činnost, činorodost; 2. schopnost reagovat na vnější podněty; 3. počet radioaktivních přeměn za jednotku času
aktivní činný, výkonný
aktivovat uvádět v činnost; povzbuzovat
aktivum 1. majetek, jmění firmy; 2. slovesný činný rod
aktologie věda o motorice člověka, antropomotorika, antropokinetika
aktor metodologie UML, činitele stojící mimo modelovaný systém
aktovka 1. taška, zejm. na spisy; 2. divadelní hra o jednom dějství
aktualita novinka, čerstvá zpráva
aktualizace, aktualisace přiblížení současnému stavu, společenskému dění a novému chápání; doplnění o nejnovější údaje; zpřítomnění
aktuální týkající se současnosti, živý;naléhavý
akulit tvrdá dřevovláknitá deska s otvory o průměru 3-5 mm ve čtvercové síti
akulturace vzájemné přejímání a splývání rozdílných kultur
akumulace hromadění, nahromadění
akumulátor zařízení, které umožňuje hromadění energie a její následné využití
akupresura léčebná metoda využívající tlak na určité body povrchu lidského těla
akupunktura stará čínská léčebná metoda spočívající ve vpichování jehel do určitých bodů lidského těla
akurátní přesný, pečlivý, dodržující a vyžadující přesnost
akustický zvukový; sluchový
akustika obor zabývající se studiem zvuku, příp. i dalšího mechanického vlnění; zvukové vlastnosti prostoru
akustofobie chorobný strach z hluku
akut ostrý přízvuk
akutní naléhavý, neodkladný; prudce probíhající
akutrauma poškození sluchového ústrojí hlukem
akuzace, akusace obvinění, obžaloba, žaloba
akuzativ, akusativ při skloňování čtvrtý pád
akva-, aqua- první část složených slov mající význam voda, vodní
akvabela plavkyně provozující synchronizované plavání
akvacentrum, aquacentrum akvapark
akvadukt, aquadukt stavební objekt pro přívod vody do měst; nadzemní vodovod
akvakultura pěstování rostlin v živných roztocích bez půdy, hydroponie
akvalung, aqualung potápěčský dýchací přístroj na stlačený vzduch
akvamarín 1. modrozelený až modrý drahokam; 2. modrozelená barva
akvapark, aquapark zábavní park se systémem skluzavek koupališť a jiných vodních atrakcí, akvacentrum
akvaplanink,aquaplaning,aquaplaining ekveplejnyng ztráta řiditelnosti vozidla na mokré silnici, plavání vozidla, smyk
akvaplán dřevěná deska pro nácvik vodního lyžování
akvarel malba vodovými barvami
akvaristika chov (pěstování) vodních živočichů a rostlin v akváriích, jejich studium
akvaterárium terárium pro chov obojživelníků a některých plazů
akvatinta grafická technika tisku z hloubky, zrnkový lept
akvárium umělá vodní, obv. skleněná nádrž k pěstování vodních živočichů a rostlin
akvizice, akvisice získání, nábor, přírůstek
akvizitor, akvisitor obchodní jednatel
akyn lidový pěvec a básník středoasijských národů
al corso al korzo v běžném kurzu
al pari shoda nominální hodnoty cenného papíru s kurzem, au pair
al secco al seko nástěnná malba vytvářená na suché omítce
alabastr průsvitná forma sádrovce, úběl
alain kyselina olejová, olein
alalie vada řeči; a. mentální chorobná obava před mluvením
alarm poplach
alba 1. dlouhá bílá košile, součást liturgického úboru; 2. druh středověké milostné básně, svítáníčko
albano vyznačení závodních veslařských drah bójemi
albedo odrazivost difuzně odrážející matné plochy
albikace 1. neschopnost zelených rostlin vytvářet chlorofyl, bělost listová; 2. zbělení tělní pokrývky živočichů v polárních oblastech
albín jedinec s nedostatkem nebo nepřítomností pigmentu v kůži, vlasech a duhovce
albinizmus, albinismus vrozený nedostatek pigmentu v kůži a dalších orgánech lidí nebo zvířat; nedostatek chlorofylu v rostlinných orgánech
album 1. kniha se sbírkou známek, fotografií atd.; 2. výbor obrazů, básní, hudebních skladeb vydaný ve formě knihy nebo sešitu
albumen vaječný bílek
albumin bílkovinný typ živočišných i rostlinných tkání
albuminurie vylučování bílkovin močí, protein urie
alchymie středověká spekulativní forma chemie spojená i s experimenty a řemeslnou výrobou
aldehyd organická sloučenina vzniklá z primárních alkoholů odnětím vodíku
aldosteron hormon regulující metabolizmus minerálních látek
alea iacta est alea jakta est kostky jsou vrženy;je rozhodnuto
aleatorika kompoziční hudební technika využívající prvky náhodnosti a nejistoty
alef 1. první písmeno hebrejské abecedy;2. označení kardinálních čísel v teorii množin
alegace, citování z listin, ze zákona
alegát doslovný citát z listiny, ze zákona
alegorie obrazné, symbolické vyjádření; jinotaj
alela, dědičný základ znaku, jedna z více alternativních forem genu
alelopatie nepříznivý vliv jedné rostliny na druhou způsobený produkty látkové výměny
aleluja chvalozpěv chvalte Jahveho v žalmech a bohoslužbě
Aleluja , Hallelujah, Haleluja chvalte Hospodina, hebrejské zvolání; radostný církevní chvalozpěv; kniž. radostný zpěv vůbec, jásání
alergen 1. antigen způsobující alergickou přecitlivělost s tvorbou imunoglobulinu E; 2. léčebný přípravek sloužící k diagnostice alergických onemocnění a jejich léčbě
alergie přecitlivělost, porušený stav imunitní reaktivity
alergik člověk trpící alergií
alergologie obor zabývající se alergiemi
alertní přirozeně aktivní, čilý
alexandrin, alexandrín dvanácti- nebo třináctislabičný verš s přerývkou po třetí stopě
alexie chorobná neschopnost čtení; neschopnost pochopit smysl čteného textu
alexytimie porucha vyjadřování emocí
alfa, v řecké abecedě znak pro hlásku a
alfabeta řecká abeceda
alfabetizace, alfabetisace odstranění negramotnosti
alfanumerický abecedně-číslicový, např. kód
algebra odvětví matematiky, které vzniklo z nauky o řešení rovnic, v současnosti zobecněné o další odvětví
algebraický související s algebrou, obv. ve smyslu nahrazování čísel písmeny
algezie, algesie vnímání bolesti
algo- první část složených slov mající význam 1. bolest, bolestivý; 2. vodní řasa
algologie odvětví botaniky zabývající se studiem řas a sinic, fykologie
algonkium starohory, proterozoikum
algor chlad; a. mortis chladnutí mrtvého těla
algoritmus posloupnost konečného počtu elementárních kroků vedoucí k vyřešení úlohy
algospazmus, algospasmus bolestivá křeč
Alhambra hrad v Granadě ze 13. a 14. století, sídlo maurských vládců. Hlavní příklad maursko-islámského profánního umění v Evropě; prosté obytné prostory, skvostné sály, dvory s velkými vodními nádržemi a okrasnými zahradami (proslulý Lví dvůr)
alhidáda část měřického přístroje s odečítacím a zaměřovacím zařízením, otočná kolem svislé osy
aliance 1. spolek, spojenectví, spojenecká smlouva; 2. příležitostné a dočasné sdružování různých druhů živočichů
alias neboli, přezdívkou
aliasing elajzing roztřepení (schodovitost, vroubkovatost) diagonálně vedených čar v počítačové grafice, ke kterému dochází v dúsledku omezené rozlišovací schopnosti
alibi důkaz obviněného, že v době spáchání trestného činu byl na jiném místě, než byl čin spáchán; důkaz neviny, výmluva
alibizmus, alibismus snaha vyhnout se odpovědnosti, politika dvojí tváře
alienace odcizení; duševní porucha, porušení identity, integrity osobnosti
alifatický označující nasycené i nenasycené uhlovodíky s necyklickými řetězci
aligátor druh amerického krokodýla
alikvotní odpovídající části, podílový, úměrný podílu
alimentace výživa, strava
alimentární potravinový, mající vztah k výživě
alimenty výživné
aliminace odmítnutí návrhu nebo stížnosti bez jejich projednání
alinea nový odstavec
alitace pokrývání železa vrstvou hliníku, difuzní hliníkování, alitování
aliterace opakování shodných hlásek na začátku po sobě následujících slov nebo veršů
aliud jiné než dohodnuté plnění závazku vedoucí k zániku závazku
alkalický zásaditý
alkaloid látka ze skupiny dusíkatých zásaditých látek se silným, často jedovatým účinkem na lidský organizmus
alkan nasycený uhlovodík, parafín
alkálie silná zásada
alken nenasycený uhlovodík s jednou dvojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci, olefin
alkin, nenasycený uhlovodík s jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci
alkohol 1. některý z hydroxyderivátů alifatických a dalších nearomatických uhlovodíků; 2. obecný název pro etanol; 3. opojný nápoj, lihovina
alkoholik osoba chorobně oddaná nadměrnému pití alkoholických nápojů
alkoholizmus, alkoholismus chorobný návyk, závislost na požívání alkoholu
alkoholometr měřič obsahu alkoholu v tekutině, lihoměr
alkovna výklenek,přístěnek místnosti
alkyl jednovazný uhlíkový zbytek odvozený od molekuly nasyceného uhlovodíku odtržením atomu vodíku
all right ól rajt v pořádku, správně
alla prima přímý způsob malby na podklad bez podmaleb
allargando volnějším pohybem, rozvláčně
Alláh’u’Abhá (arabsky „Bůh je nejslavnější“) – Bahá’í pozdrav (jen při uvítání)
allegretto o něco málo pomaleji než allegro; skladba v tomto tempu
allegro rychle, živě; skladba v tomto tempu
allonym autorem vypůjčené jméno jiného skutečného člověka (obv. z politických a cenzurních důvodů)
alma mater matka živitelka; obrazné označení vysoké školy, zejm. univerzity
almanach sborník, ročenka
almukantarát myšlená kružnice rovnoběžná s obzorníkem
almužna, nepatrný dar, obv. peněžní
alnico alnyko nekujná slitina zejm. železa, hliníku, niklu a kobaltu
alo-, allo- první část složených slov mající význam jiný, odlišný
alobal obchodní název hliníkové fólie
alochorie rozšiřování rozmnožovacích částic rostlin větrem, vodou, živočichy nebo člověkem
alochton, alochthon pocházející z jiného místa (živá i neživá věc)
aloe rostlina s tuhými špičatými listy, často pěstovaná v bytech
alogamie opylení květu pylem z jiného květu téže nebo jiné rostliny téhož druhu, cizosprašnost
alogizmus, alogismus nelogický soud, výrok odporující logice
alograf rukou psaná závěť
aloha indiánský pozdrav - užívaný především na Hawaii
aloi aloa obsah drahého kovu v minci,ryzost mince
alokace rozmístění, rozložení, umístění
alokuce veřejná slavnostní promluva, oslovení
alometrie nerovnoměrnost růstu, vývinu
alonym krycí jméno autora díla, vypůjčené od jiného autora
alonž, allonge alonž 1. připojená část listiny; prodloužená část listu tiskoviny; 2. mužská barokní paruka s dlouhými loknami; 3. nástavec na konci destilační aparatury usnadňující odtok destilátu; 4. část mikrofilmového pásu bez mikrozáznamu
alopatie léčba pomocí léků vyvolávajících opačný účinek než jaký vyvolává nemoc
alopatrie výskyt dvou nebo více druhů živočichů zcela odděleně
alopecie vypadávání vlasů, holohlavost, pleš
aloplastika nahrazení ztracené tkáně neživým umělým materiálem
alotrium nezbednost
alotropie vlastnost některých prvků vyskytovat se ve dvou i více strukturně odlišných modifikacích
alozom, alosom nepárový pohlavní chromozom
alpaka 1. bílá slitina mědi, niklu a zinku, pakfong; 2. jihoamerická lama
alpinizmus, alpinismus forma vysokohorské turistiky, horolezectví
alpínka skalnička
alpinum, alpínum umělá zahradní skalka osázená nízkými vysokohorskými rostlinami
Alpy nejvyšší evropské pohoří
alt hluboký ženský nebo chlapecký hlas
altán menší zastřešená, zčásti otevřená stavba, besídka
alter ego druhé já, vnitřní přirozený rozpor osobnosti; blízká osoba, věrný, oddaný pomocník
alterace změna, porucha, poškození nemocí nebo prostředím
alternace střídání, obměna, např. hlásek, dvou herců v jedné roli
alternativa možnost volby mezi dvěma i více možnostmi
alternativní jiný, zástupný, náhradní
alternát člen delegace určený k případnému střídání jiného účastníka; zásada ve střídání pořadí podpisů smluvních stran na mezinárodní smlouvě
alternátor synchronní generátor na výrobu střídavého proudu
altis zasvěcený prostor, místo poskytující azyl
altocumulus altokumulus vysoká kupa,skupina bílých nebo šedých kupovitých oblaků
altostratus vysoká sloha, souvislá šedivá nebo bílá vrstva oblaků
altruista lidumil
altruistický nezištný, lidumilný
altruizmus, altruismus nesobeckost; nezištný zájem, vztah, láska k lidem
altun zlatá mince osmanských sultánů
aluminiový hliníkový
aluminium hliník
aluvium nejmladší oddělení čtvrtohor, období vzniku mladočtvrtohorních naplavenin,holocén
aluze narážka
alveolus, alveol dutinka, plicní sklípek; zubní lůžko, váček malá nádobka
alweg sedlová jednokolejnicová rychlodráha pohybující se po nadzemní pevné konstrukci
amabile líbezně, něžně
amalgám, amalgam slitina rtuti s kovem, popř. kovy
amant milenec
amara léky hořké chuti povzbuzující chuť k jídlu
amarant nepravá obilovina, která se pěstuje ve vysokohorských oblastech
amarum lék obsahující hořké látky, určený ke stimulaci vylučování trávících šťáv a povzbuzení chuti k jídlu
amatér neprofesionál; znalec oboru nebo činnosti bez profesionální přípravy; ochotník; sportovec, který neprovádí sportovní činnost jako své povolání
amatérizmus, amatérismus provozování něčeho ze záliby, nikoliv z povolání, amatérství; profesionální nezpůsobilost k vykonávané činnosti, neschopnost
amatérský ochotnický
amauróza, amaurosa nezvratná ztráta zraku, slepota
amazonka bojovná, statečná žena; mužatka
ambaláž, emballage ambaláž obal,balení; zaobalení
ambasador velvyslanec
ambasáda velvyslanectví
ambažúra 1. hud. nátisk; 2. chuť k pití, nátisk; dobrá nálada
ambice ctižádost, životní plány
ambiciózní, ambiciosní toužící, snažící se vyniknout; mající vysoké cle, ctižádostivý
ambidextrie, nevyvinuté nebo chybějící přednostní užívání jednoho z párových orgánů těla
ambient embjent převážně syntezátorová hudba s využitím přírodních či technických zvuků, např. motoru, letadla, vody
ambiguita ambigvita dvojsmyslnost,dvojznačnost, neurčitost
ambiopie dvojité vidění, diplopie
ambit otevřená sloupová klenutá chodba na vnitřní shaně budovy, křížová chodba,ochoz
ambitus rozsah hlasu nebo hudebního nástroje, tónový rozsah melodie
ambivalence dvojakost, vnitřní rozpornost, rozpolcenost
ambivalentní rozporný,rozpolcený,rozkolísaný, mající dvojí význam
amblyakuzie, amblyakusie oslabené slyšení
amblyopie snížení zrakové ostrosti oka, tupozrakost
ambo dvojnost; výhra na dvě čísla, dvojí kontra v karetní hře
ambona vyvýšené místo, řečnická tribuna ve starokřesťanských chrámech
ambra výměšek vorvaně používaný pro svou vůni k přípravě voňavek
ambrozie, ambrosie pokrm řeckých bohů dávající nesmrtelnost a věčné mládí
ambulance zdravotnické zařízení pro docházející pacienty; místnost pro vyšetřování a přijímání pacientů do nemocnice; sanitka
ambulantní chodící, docházející, pohyblivý; poskytovaný při docházce
améba měňavka
amelie vrozené nevyvinutí končetin
amen vpravdě, jistě; zakončení modliteb; konec
amence porucha vědomí projevující se neschopností orientovat se
amenorea nedostavení se menstruace
amerikanizace, amerikanisace poameričtění; přejímání a podřizování se hl. politickému, ekonomickému a kulturnímu vlivu USA
amfetamin benzedrin
amfi-, amfo- první část složených slov mající význam dvojaký, dvoustranný, zdvojený
amfibie 1. obojživelník; 2. obojživelné letadlo
amfibolie logická chyba, která vyplývá z dvojsmyslnosti
amfigonie pohlavní rozmnožování (splýváním pohlavních buněk)
amfion obojetný ion, elektroneutrální částice nesoucí kladný i záporný elektrický náboj
amfiteátr elipsovitý nezastřešený prostor se stupňovitě se zvedajícími řadami pro diváky
amfolyt amfoterní elektrolyt, obojaký elektrolyt - látka, která se chová podle pH okolí jako látka kyselé nebo zásadité povahy
amfora antická nádoba vejčitého tvaru s dvěma svisle připojenými uchy
amfoterní obojaký, dvojstranný, jevící se ve dvou podobách
amid organická i anorganická sloučenina obsahující aminoskupinu -NH2
amigo kamarád (španělsky)
amimie ztráta mimických pohybů
amin derivát amoniaku
aminokyselina karboxylová kyselina s jednou či dvěma aminoskupinami -NH2 stavební jednotka bílkovin
aminoplast plast (termoset), jehož základní jednotkou jsou polykondenzační produkty formaldehydu s močovinou nebo jejími deriváty
aminotransferáza Jaterní enzymy, které pokud jsou v krvi zvýšeny, značí poškození jater - především Aspartátaminotransferáza (AST), Alaninaminotransferáza (ALT). Hodnoty těchto enzymů jsou v mikrokatalech/litr.
amitóza, amitosa přímé dělení buněčného jádra zaškrcením
amixie nepohlavní množení organizmů (bez oplození)
amnestie hromadné udělení milosti, prominutí trestu
amnézie celková nebo částečná ztráta paměti způsobená úrazem nebo nemocí
amnézie, amnesie celková nebo částečná ztráta paměti způsobená úrazem nebo nemocí
amnion vnitřní plodový obal, obal zárodku, ovčí blána
amobarbitalové interview Skupiny látek, které musí buď uměle dodávat nebo jsou tvořeny prekurzory tlumící NS. Při podání léku musí spolu komunikovat (inhibují a excitují). V minulosti byly častěji používány diagnostickým a terapeutickým účelům intravenózní aplikace krátkodobě působících barbiturátů, benzodiazepinů nebo thiopentalu. Cílem bylo pod vlivem hypnotik narušit disociativní bariéru a umožnit kontakt s disociovanými obsahy. V současnosti se tato metoda používá zřídkakdy.
amoeba améba měňavka, poměrně primitivní organismus měnící tvar, pohybující se vysouváním tzv. panožek - vychlípenin těla, pohlcuje potravu tak, že ji obalí vlastním tělem a stráví ji.
amok zuřivost, šílenství
amoniak čpavek
amonit druh vymřelých hlavonožců
amor symbol lásky a jeho zobrazení v podobě jinocha s lukem a šípy
amoralizmus, amoralismus odmítání mravních zásad, nerespektování mravních norem, zvyklostí, mravnosti
amorální nemorální, morálně lhostejný
amoret nahá okřídlená bytost dětského vzhledu
amorfní beztvarý, bez vnitřní struktury
amoroso amorózo milostně, něžně; krátká milostná skladba
amortizace, amortisace úmor, umořování; prohlášení listiny za neplatnou; postupná likvidace dluhu, úbytek hodnoty
ampérmetr přístroj na měření elektrického proudu
ampicilin polosyntetické antibiotikum s širokým uplatněním
amplektace první fáze seznamování a sbližování s objektem erotického zájmu
amplidyn elektrický dvojstupňový rotační zesilovač
amplifikace zvětšení, zesílení, rozšíření,rozmnožení
amplion, amplión zařízení zesilující zvuk
amplituda 1. rozkmit, výchylka, odchylka; 2. maximální hodnota periodicky proměnné fyzikální veličiny; 3. rozdíl mezi minimem a maximem
amputace chirurgické snesení, operační odnětí některé části organizmu
amulet drobný předmět nošený při sobě na ochranu nebo pro štěstí, talisman
amuzie, amúsie chorobný nedostatek či ztráta smyslu pro hudbu, dysmuzie
amygdala (z řečtiny: “amygdale” mandle) jedno z mozkových jader funkčně se řadící k limbickému systému. Má vztah k hypothalamu a k čichové oblasti mozku, podílí se na cítění, náladě, paměti apod.
amyláza, amylasa enzym vyvolávající štěpení škrobu na jednodušší cukry
amyloidóza amyloidóza – onemocnění charakterizované ukládáním zvláštních bílkovin (amyloidu) do prostoru mezi buňky a do okolí cév různých orgánů (srdce, ledviny, konečníku aj.). Projevuje se jejich různě těžkým poškozením. Někdy je příčina neznámá, jindy je nemoc důsledkem dlouhotrvajících zánětů nebo některých zhoubných onemocnění. Průkaz je možný histologicky po speciálním obarvení vyšetřované tkáně. V extracelulárním prostoru se ukládají fibrilární proteiny různého typu (např. lehké řetězce imunoglobulinů, beta2-mikroglobulin, SAA aj.) a tzv. P komponenta. A. může být primární (familiární a nefamiliární) nebo sekundární. Fibrilární strukturu AL a. tvoří lehké řetězce (light chain) imunoglobulinů; vyskytuje se jako primární a. nebo vzniká při myelomu. Depozita amyloidu mají při histologickém vyšetření kongofilní charakter. Léčba a. je obtížná a nepříliš efektivní
amylopektin polysacharid, složka škrobu
amylóza, amylosa polysacharid, složka škrobu ve vodě rozpustná
an sich án zich o sobě; věc sama, jako taková
anabaptizmus, anabaptismus novokřtěnectví
anabáze, anebase strastiplný návrat řeckého vojska do vlasti; komplikované putování, vyjednávání
anabibza, anabiosa skrytá forma života při přežívání nepříznivých podmínek
anabolické děje viz anabolismus
anabolikum látka blízká mužským pohlavním hormonům, zvyšující tvorbu svalstva
anabolizmus, anabolismus vytváření nových látek a struktur v organizmu
anachronický zastaralý, nemoderní, nehodící se do současnosti
anachronizmus, anachronismus nerespektování souvislostí v čase co odporuje dané době; zařazení do jiné doby, než je správné; přežitek
anaerobní nevyžadující ke svému životu kyslík
anafora opakování stejných slov na počátku veršů nebo slok
anafrodizie, anafrodisie výrazný nedostatek sexuality, pohlavního cítění; frigidita
anafylaktický vztahující se k anafylaxi,podmíněný anafylaxí
anafylaxe druh alergie, přecitlivělosti na cizorodou bílkovinu
anaglyf stereoskopické zobrazení
anagogický adjektivum - od řeckého “anagoge” = vzhůru (používáno hlavně ve významu nanebevzetí, spasení)
anagram nové slovo vzniklé přeskupením písmen nebo slabik výchozího slova, přesmyčka
anagramonym pseudonym na základě anagramu vytvořený z osobního jména přesmyčkou
anakolut vybočení z větné vazby
anakonda obrovský hroznýšovitý jihoamerický had
anakuzie, anakusie nedostatek sluchu,hluchota
analeptikum látka povzbuzující činnost životně důležitých orgánů, zejm. srdce a dýchání
analfabet negramotný člověk; nevzdělanec, primitiv, zaostalec
analgetikum látka snižující vnímání bolesti, ale neodstraňující její příčinu; nepotlačuje bdělost nemocného
analgezie útlum bolesti
analogický obdobný, podobný, odpovídající
analogie obdoba, podobnost; úsudek opírající se o podobnost nebo stejné vlastnosti rozdílných objektů, entit
analogon 1. analogický jev, předmět; obdoba; 2. ideální adekvátní pojem, popis, teorie
analogový spojitý, plynule proměnný, např. a. signál
analsex anální sex, erotické a sexuální praktiky používající konečníku, rekta
analytická sociometrie metoda měření a identifikace sociálních vztahů založená na jejich podrobném rozboru
analytický zakládající se na analýze; rozborový, rozebírající
analýza, analysa rozbor, rozklad, postup od abstraktního ke konkrétnímu
analyzátor, analysátor přístroj k stanovení složek, k rozložení, třídění sledované velićiny, k vyhodnocování naměřených veličin nebo závislostí
anamnésis rozpomínání se duše na minulé prožitky
anamnéza, anamnesa předchorobí; soubor údajů o prodělaných nemocech pacienta (a. osobní), rodičů a sourozenců (a. rodinná), o subjektivních potížích a sociálních a ekologických podmínkách nemocného
anamorfóza, anamorfosa proces přeměny, změna
ananké přírodní nutnost, řád, nevyhnutelnost
ananym jméno psané obráceně anapest, trojslabičná vzestupná metrická stopa
anaptyxe přidání krátké samohlásky pro usnadnění výslovnosti slova
anarchie bezvládí; rozpad, rozklad řádu; společenský chaos
anarchista stoupenec anarchizmu
anarchizmus, anarchismus hnutí,ideologie prosazující volnější společenský (státní) řád, organizaci, pravidla
anastigmat objektiv s odstraněnými optickými vadami
anastomóza funkční spojení zejména cév (nervů atd.)
anastylóza, anastylosa obnova stavební památky sestavením zachovaných částí do původní podoby
anatéma v židovství a v katolické církvi klatba, prokletí spojené s exkomunikací
anatexe natavení horniny v nitru Země a krystalizace vzniklého magmatu ve vyvřelinu
anatomický týkající se anatomie; tvarem vyhovující stavbě lidského těla
anatomie rozdělování, členění; nauka o tvaru a stavbě organizmu
anální řitní
anály letopisy; nadměrně dlouhý popis, vyprávění
ancienita druh devizového omezení odrážející skutečnost, zda účastník obchodu byl již v minulosti činný v témž oboru
ancilla (lat.) otrok, sluha
andante volně, volným tempem; skladba nebo věta skladby v tomto tempu
andezit, andezitový geol. výlevná hornina různé barvy odpovídající složením dioritu (nazv. podle pohoří Andy)
andragogika vzdělávání a výchova dospělých
andro- první část složených slov mající význam muž, mužský
androfilie náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči (dospělým) mužům, charakteristická pro heterosexuální ženy a homosexuální muže
androfobie chorobný strach žen z mužů
androgen mužský pohlavní hormon
androgyn oboupohlavní bytost, hermafrodit
android umělý člověk, robot jako napodobenina člověka
andrologie nauka o mužském organizmu
andromanie chorobná touha žen po mužích
Andromeda jedno ze souhvězdí podzimní oblohy
andropauza Andropauza je soubor příznaků spojených s vyšším věkem a tzv. „mužským přechodem“ (klimakteriem) související se sníženou hladinou (biologicky dostupného) mužského pohlavního hormonu - testosteronu.
anechogenní Místo s velmi malou odezvou při ultra-zvukovém vyšetření (anechogenně se zobrazují tekutiny v těle - např. ascites v dutině břišní). Viz hyperechogenní (silně odrazivé), hypoechogenní (slabě odrazivé) a anechogenní (bez odrazových. struktur).
anekdota vtip; krátké vtipné vyprávění s překvapivou pointou
anektovat uskutečnit anexi, násilně připojit cizí státní území k jinému státu, zabírat, zabrat
anekumena trvale neobydlené, nevyužívané území
anémie chudokrevnost
anemo- první část složených slov mající význam vítr
anemochorie rozšiřování rostlin větrem
anemometr přístroj k měření rychlosti, nebo rychlosti i směru větru
anencefelie narození dítěte s nevyvinutou mozkovou částí hlavy
aneroid kovový, deformační tlakoměr
anestetikum znecitlivující látka
anestezie, anestézie, anestesie znecitlivění pomocí anestetik
anesteziologie, anestesiologie obor zabývající se anestezií
anetický necitlivý
anexe obsazení, zabrání; násilné ovládnutí, připojení cizího území, anšlus
angažmá pracovní úvazek v uměleckém souboru; přijetí do takového úvazku
angažovanost účastnost, zájem prosadit, motivace účasti; zaujetí stanoviska
angažovat najmout, zaměstnat, zainteresovat
angfom cévní nádor
angina pectoris angína pektoris svíravá bolest za hrudní kostí spojená s úzkostí a pocením, projev ischemické choroby srdeční; angína srdeční
angína, angina 1. zánět přední části hrtanu, krčních mandlí, bolest v krku; 2. svíravá bolest
angio-, angi- první část složených slov mající význam céva, cévní systém
angiografie rentgenologické znázornění cév po předchozím vstříknutí kontrastní látky
angiologie obor vnitřního lékařství zabývající se cévami
angioplastika rekonstruskce, znovu vytvoření poškozených cév
angiorexe natržení, roztržení cévy
angiostenóza, angiostenosa chorobné zúžení cév
anglikanizovat, anglikanisovat poangličťovat, poangličtit
anglistika obor zabývající se anglickým jazykem, historií a kulturou
angloarab angloarabský kůň
anglofobie nepřátelský postoj, zaujatost vůči všemu anglickému
anglofonní vyjadřující se angličtinou
angora angorská vlna; vlna z angorských králíků a koz
angulitida zánětlivé onemocnění ústních koutků
anhidróza, anhidrosa snížené vylučování potu
anihilace zmizení, zničení; zánik částice nebo kvazičástice, obv. její přeměnou na jiné částice, při srážce částice s antičásticí přeměna ve dva fotony
anikterický bez přítomnosti žloutenky (ikteru)
anilin aromatický amin, bezbarvá olejovitá jedovatá kapalina
anima duše, ve scholastice první životní princip, který oživuje tělo
animace oživování, oživení; vyvolání iluze pohybu postupným zachycením statických obrázků jdoucích za sebou, animování
animal rationale anymal racionále tvor rozumný, nadaný vědomím
animato oživeně, živě
animálně živočišně
animální živočišný, zvířecí, pudový
animálnost zvířeckost
animírka zaměstnankyně nočních podniků placená za bavení hostů
animizace, animisace oduševnění
animizmus, animismus víra v nadpřirozené bytosti, duchy, duše, přízraky
animo dobrá nálada; chuť na něco, zájem o něco
animovaný 1. živý, veselý, čilý; 2. oživený (např. film)
animování animace
animozita, animosita předrážděnost; zaujatost (předpojatost, nenávistnost) vůči něčemu, někomu
anion, aniont záporný ion
anizo-, aniso- první část složených slov mající význam nestejný, nestejnost
anizotropie, anisotropie závislost fyzikálních vlastností látek na směru, ve kterém se měří
anketa průzkum veřejného nebo výběrového mínění, názorů na něco
ankylóza, ankylosa ztuhlost kloubu následkem poranění nebo kloubního onemocnění
anni aný roku
anno anó v roce, roku, léta Páně (anno Domini, A.D.)
anoda kladná elektroda
anodynie ztráta vnímání bolesti, bezbolestnost
anodynum prostředek zmírňující bolest
anofeles dvoukřídlý hmyz přenášející malárii
anomálie nepravidelnost, výjimečnost; odchylka, úchylka od normálu
anomerie druh stereoizomerie, epimerie
anomie 1. stav rozkladu soustavy individuálních i společenských hodnot; 2. neschopnost vybavit si jména osob, názvy věcí
anonce veřejné oznámení, ohlášení nabídky, inzerát
anonym utajený, neznámý, nepodepsaný tvůrce nebo původce; anonymní výtvor; nepodepsaný dopis
anonymita bezejmennost; neuvedení, zatajení jména
anonymní nepodepsaný, bezejmenný
anorak dlouhá větrovka s kapucí
anoretikum prostředek snižující chuť k jídlu
anorexie nechutenství
anorganický týkající se neživých látek nerostů; nerostný, neústrojný
anorgazmie, anorgasmie u ženy chybějící orgazmus, nemožnost dosáhnout orgazmu
anormalita anormálnost, nenormálnost, úchylnost
anotace poznámka, vysvětlivka; připojování poznámek; stručná charakteristika díla
anoxemie nedostatek kyslíku v krvi
anoxie nedostatek kyslíku ve tkáních; bezkyslíkaté prostředí
ansámbl, ensemble ansámbl umělecký soubor
anschlus pripojeni rakouska k nemecku
anšlus násilné připojení, zabrání cizího státního území, anexe
antabus prostředek používaný při léčbě alkoholiků
antacidum látka snižující kyselost žaludečních šťáv
antae anté způsob zesílení čela stěny antické architektury
antagonický protichůdný, protikladný
antagonistický nepřátelský, protichůdný, antagonický
antagonizmus, antagonismu rozpornost, protikladnost, protichůdnost
antapex bod na světové sféře ležící proti apexu
antarktický jihopolární, vztahující se k Antarktidě
ante před
ante Christum (natum) před Kristem, před narozením Krista, před naším letopočtem; zkratka a. Chr. (n.)
ante meridiem před polednem, dopoledne, zkratka a.m.
ante mortem krátce před smrtí
ante portas před branami; něco, k čemu se schyluje, co se blíží
ante- první část složených slov mající význam umístění vpředu, předcházení v čase
antecedence předpoklad, podmínka; proces zařezávání řeky do zvedajícího se podloží; převládající vliv jednoho z předků na genotyp jedince
antecedent předek, předchůdce; výchozí předpoklad úsudku
antedatovat opatřit dřívějším datem (záznam, spis, dopis)
anténa zařízení na vysílání a zachytávání elektromagnetických vln
antependium, antipendium ozdobný závěs na přední straně oltáře
antepozice, anteposice postavení jednoho jazykového prostředku před jiným
anthelmintikum ve farmakologii látka působící proti parazitickým červům
anti-, ant- první část složených slov mající význam proti-, vyjadřující opak, protiklad
antianemikum prostředek podporující krvetvorbu
antibiotikum organická látka (přírodní nebo umělá) zabraňující růstu mikrobů (a. bakteriostatické) nebo je hubící (a. baktericidní)
antibióza, antibiosa vzájemné potlačování růstu. a jiných životních projevů jednoho organizmu druhým
antiblok systém Anti-Block System systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu; zkratka ABS
anticipace předjímání, předvídání, předzvěst
anticipované Předpověděné, odhadnuté dopředu, např. v makroekonomii anticipované zásoby - zásoby vytvořené kvůli očkávání vývoje hospodářského cyklu
anticipovat předjímat; předvídat něco, co ještě nebylo prokázáno, přijato
antický vztahující se k antice
anticykiona, anticyklóna tlaková výše
antičástice objekt existující ke každé elementární částici mající stejnou hmotnost a opačný náboj
antidepresivum léky určené k potlačení depresí; vysoce návykové léky určené k přímé konzumaci, snižují nebo úplně odstraňují pocit deprese
antidotum látka s opačným účinkem k jiné látce, protilátka, protijed
antiemetikum látka tlumící zvracení
antiflogistikum lék k tlumení zánětu
antifona liturgický verš zpívaný střídavě sborem a knězem nebo dvěma sbory
antifonář sborník antifon
antigen látka vyvolávající specifickou imunitní reakci, např. tvorbu protilátek
antigenní vyvolávající v organizmu tvorbu protilátek
antigest starší hormonální antikoncepční prostředek
antihalační odstraňující nežádoucí halaci
antihidrotikum látka omezující sekreci potních žláz
antihistaminikum lék snižující účinky, histaminu v těle, protialergický lék
antihmota hmota složená z antičástic
antika řecký a římský starověk, umělecké dílo tohoto období
antiklerikální proti církevním hodnostářům; proticírkevní
antiklimax řada výrazů, u nichž se postupně zeslabuje základní význam (opak - klimax)
antiklinála ohyb horninových vrstev nebo souboru hornin do oblouku nahoru; sedlo
antikoncepce ochrana proti početí pomocí mechanických, chemických nebo hormonálních. přípravků a antikoncepčních metod
antikoncepční zabraňující početí
antikorozní, antikorosní vzdorující korozi; ochraňující před korozí
Antikrist, antikrist odpůrce Krista, neznaboh
antikva latinkové písmo klasického tvaru
antikvariát obchod se starožitnostmi, obvykle s knihami
antikvita starožitnost
antiminykoza To by mohla být snad aktinomykóza, způsobená bakteriemi podobnými houbám (aktinomycetami). Postihuje ústní dutinu, také plíce, břišní dutinu a pohlavní orgány. Příbuzné jsou nokardie, způsobující nokardiózu. (Viz Prakt. slov. mediciny, MAXDORF)
antimonopolní protimonopolní
antinomie paradox, aporie, protiklad, logicky neřešitelný rozpor
antioxidace opatření, kterými se zpomalují, popř. zastavují okysličovací procesy při výrobě nebo skladování látek
antiparazitikum, antiparasitikum lék proti cizopasníkům
antipasáty vzdušné proudy, které vanou od rovníku k obratníkům
antipatie odpor nebo nechuť k určitým osobám, činnostem, věcem
antiperspirantní zabraňující pocení
antipod protipól, opak
antipyretikum látka snižující horečku
antireflexní protiodrazový
antirevmatikum látka užívaná při léčbě revmatizmu, působí i protizánětlivě
antisemita stoupenec antisemitizmu
antisemitizmus rasová neznášanlivosť k židom
antisemitizmus, antisemitismus postoje a projevy rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti, nepřátelství a nenávisti vůči Židům
antisepse ničení choroboplodných mikroorganizmů chemickými prostředky
antiseptický zamezující nákaze mikroby; protihnilobný
antiseptikum přípravek zabraňující sepsi
antistatický odstraňující nežádoucí elektrostatický náboj
antiteze, antithese protiklad
antivirový protivirový; odstraňujíci počítačové viry
antologie výbor z literárních děl více autorů
anton uzavřený policejní vůz pro převoz zadržených osob
antonymie jev, kdy slova mají opačný, protikladný význam
antonymum slovo opačného významu, opozitum
antoušek pohodný, ras
antracit nejstarší kamenné uhlí
antrakóza, anthracosa nemoc vznikající zaprášením plic uhelným prachem
antropo-, anthropo- první část složených slov mající význam člověk, lidský
antropocentrizmus, antropocentrismus názor, podle nějž je člověk středem i konečným cílem světa i vesmíru
antropofagie lidojedství, kanibalizmus
antropofilní- provázející člověka, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (o některých druzích rostlin a živočichů), hemerofilní
antropofobie chorobný strach z lidí
antropofyt synantropní druh rostlin vyskytující se v blízkosti lidských sídel, šířený lidmi, antropofilní rostlina
antropogeneze, antropogenese proces vzniku a vývoje člověka
antropogenní vznikající činností člověka
antropoid lidoop
antropokinetika věda o motorice člověka, aktologie, antropomotorika
antropologie věda o člověku; o původu,vývoji a zákonitostech jeho fyzických změn
antropomaxlologie lékařský obor studující rozvoj rezervních pohybových možností člověka ve sportu
antropometrie soubor technik měření lidského těla
antropomorfizmus, antropomorfismus přenesení lidských vlastností na přírodní síly nebo na smyšlené bytosti
antropomorfní napodobující schematicky tvary lidské postavy
antropomotorika věda o motorice člověka, antropokinetika, aktologie
antroponymum vlastní jméno člověka nebo skupiny lidí
antroposociologie sociologická disciplína odvozující sociální postavení jedince od jeho anatomických znaků
antropozofie, antroposofie učení o moudrosti člověka, schopného spojení s vyššími světy
antropozoonóza, antropozoonose infekční onemocnění přenosné ze zvířat na člověka
antuka drť z mletých pálených cihel užívaná jako povrchová vrstva venkovních sportovních hřišť
anuela jednoletá rostlina, letnička
anuita pravidelná roční splátka při dlouhodobém dluhu
anulace zrušení, prohlášení za neplatné, anulování
anuloid plocha vytvořená rotací kružnice kolem přímky ležící v rovině této kružnice a neprocházející jejím středem, torus
anulovat zrušit, prohlásit za neplatné
anulováni anulace
anuréza anurie
anurie zástava tvorby a vylučování moči,anuréza
anus kruh; řiť
anxieta chorobný stav úzkosti
anxiolytika léky proti chorobným stavum úzkosti
anxiozita Nepříjemný emoční stav, provázený obdobnými psychickými i somatickými znaky jako je strach, s tím rozdílem, že příčina je neznámá. Oproti strachu se jedná o dlouhodobější až chronický stav.
anxiozita, anxiosita chorobný stav úzkosti
aoidi potulní pěvci (starověké Řecko)
aorist slovesný čas vyjadřující minulý děj
aorta srdečnice
apage, Satanas odstup, satane, pokušiteli; nepokoušej
apagoga závěr učiněný z jednoho jistého a jednoho nejistého předpokladu
apagogický důkaz důkaz sporem
apalický syndrom stav bdělého bezvědomí - ztráta všech funkcí velkého mozku (zkušenosti, podmíněné reflexy)
apalium bez mozkové kůry
apanáž peněžitá podpora, kapesné
aparatura 1. soustava přístrojů, nástrojů; 2. soustava orgánů se zvláštní funkcí
aparát 1. přístroj; 2. ústrojí, soustava orgánů se zvláštní funkcí; 3. orgány veřejné správy
apartheid oddělování; politika rasové segregace
aparthotel hotelový dům, penzion
apartmá, apartman, apartment, appartement apartmá zařízená hotelová bytová jednotka s příslušenstvím
apartní vkusný, vybraně elegantní
apastron bod na dráze jedné složky dvojhvězdy, v němž jsi,u obě hvězdy od sebe nejvíce vzdáleny
apatičnost apatie
apatie netečnost a lhostejnost k vnějším podnětům, apatičnost
apatrida bezdomovec, osoba bez státní příslušnosti, apolita
apatridita bezdomovství
apatriditas V mezinárodním právu se pojmem bezdomovec /homeless/ označuje cizinec, žijící na příslušném území bez povolení úřadů a bez státní příslušnosti /apatriditas/.
apatritida bezdomovství - člověk bez jakékoliv státní příslušnosti
apatyka apotéka, lékárna
apeiron nekonečno, neomezeno, neohraničeno
apel 1. výzva, odvolání se; 2. poslušnost cvičeného psa; 3. sraz, nástup vězňů
apelace odvolání; právo soustava. opravného řízení
apelativum obecné jméno
apella občanský sněm ve starověké Spartě
apelovat podávat odvolání; dovolávat se něčeho
apendektomie chirurgické vynětí apendixu
apendix dodatek, přívěsek; slepý červovitý přívěsek tlustého střeva, tzv. slepé střevo
apercepce fáze vnímání, při které si člověk uvědomuje a srovnává rozdíly mezi vnitřními a vnějšími podněty
apercipovat osvojovat si představy, vnímat vnější i vnitřní podněty
aperitiv alkoholický nápoj podávaný před jídlem ke zlepšení chuti
apertace tepelná sterilace, konzervace potravin
apertura 1. otvor, otevření; 2. velikost otvoru optické soustavy; 3. otevřené místo v těle, vchod, východ
apetence chuť, touha, zejména erotická, sexuální
apetyt, apetit chuť, zejména k jídlu
apex 1. koneček, vrchol některých orgánů; 2. bod na obloze, ke kterému směřuje v daném okamžiku kosmické těleso
apikotomie vynětí zubního kořene
aplanace srovnání, uspořádání
aplanát objektiv s odstraněnými optickými vadami
aplaudovat tleskat, oceňovat potleskem
aplaus potlesk
aplazie, aplasie vrozené chybění nebo nevyvinutí orgánu nebo jeho části, ageneze
aplégr, oplégr 1. odnož, řízek, odkopek rostliny; 2. nezdárný potomek
aplika aplikace
aplikace použití, uplatnění, přiložení, přenesení; dekorativní prvek různým způsobem upevňovaný na základní materiál, aplika
aplikovat použít
aplomb jistota, sebejistota
apnoe krátkodobé přerušení pravidelného dýchání
apocentrum bod na dráze kosmického tělesa obíhajícího kolem jiného kosmického tělesa, v němž jsou obě tělesa nejvíce vzdálena
apochromát optická soustava s korigovanou otvorovou a barevnou vadou
apodiktický naprosto určitý, nezvratný, vždy platný, bez výjimky
apofatický opisující věc nebo osobu na základě toho, co neni. Např. apofatická teologie: opis boha pomocí vlastností které nemá (není temný, není bolest, není nenávist …).
apofýza, apofysa 1. výrůstek, nárůstek na kosti; 2. odnož podzemního horninového tělesa, odžilek
apogalaktikum bod na dráze hvězdy obíhající kolem středu galaxie, v němž je hvězda od středu galaxie nejvíce vzdálena
apogamie vývoj organizmu z neopyleného vajíčka u některých rostlin
apogeum odzemí, bod na dráze tělesa obíhajícího kolem Země, v němž je těleso od Země nejvíce vzdáleno
apokalypsa, biblické zjevení svatého Jana; hrůzné události. konce světa, Boží soud, katastrofa
apokalyptický hrůzný, děsný, hrůzně velkolepý, grandiózní
apokarpium souplodí složené ze samostatných plodů
apokatastáza, apokatastasa obnova, návrat bývalého ideálního, dokonalého stavu světa
apokopa odsouvání hlásky
apokrinní vylučující, vyměšovací
apokryf nepůvodní, podvržený spis; literární útvar používající známý motiv k alegorickému anebo parodickému srovnání s výkladem autora
apokryfy Veršovaná epika - texty, které se nedostaly do Bible, nebo které tam nebyly dány záměrně.
apolita bezdomovec, osoba bez státní příslušnosti, apatrida
apolitický lhostejný k politice, s nezájmem o politiku
apollinský světlý, rozumový, intelektuální, mravně čistý
Apollo řecký bůh světla, poezie, hudby, …; amreický program letů na měsíc
apologeta obhájce, apologetik
apologetik apologeta
apologetika obhajoba, ospravedlnění
apologie obrana, obhajoba
apoplexie mrtvice, náhlé selhání funkce životně důležitého orgánu
apoptóza buněčná sebevražda
aporéma sporná logická otázka, obtížně řešitelný myšlenkový problém
aporie paradox, antinomie, logicky neřešitelný protiklad
aport povel psovi, aby něco přinesl
aposematický výstražný, např. výstražné zbarvení
apostata odpadlík
apostaze, apostasie odpadlictví od víry
aposteriorní založený na smyslové zkušenosti
apostila doklad, který se připevňuje k ověřovanému dokumentu a slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu
apostrof odsuvník
apostrofa oslovení nepřítomné osoby ideje nebo věci
apoštol jeden z dvanácti učedníků Ježíše Nazaretského; šiřitel křesťanství; hlasatel nějakých idejí
apotéka lékárna, apatyka
apoteóza, apotheosa 1. přijetí mezi bohy; 2. oslava hrdiny; 3. nadšená oslava
apozice, aposice jaz. přístavek
apoziopeze, aposiopese, aposiopesis neukončená výpověď…
appassionato apasionáto vášnivě, náruživě, prudce; skladba nebo část skladby tohoto rázu
appearan ce epírens vnější vzhled, výraz, image
appeasement epízment usmiřovací politika ústupků protivníkovi
applet hotové zkomprimované programy nejč. využitelné v internetových stránkách pro různé funkce (tvz. JavaApplet)
appoint epoint dílčí nebo částečná směnka vydaná zpravidla na zaokrouhlenou částku
apraxie chorobná neschopnost účelných pohybů, porucha hybnosti
apreciace zhodnocení
aprehenze, aprehense 1. okamžik postřehnutí, začátek smyslového vjemu; pochopení; 2. podrážděnost, namyšlenost, urážlivost; 3. uchopení se držby věci
apreherulvní, aprehenzívní, aprehensivní nedůtklivý, podrážděný, útočný
apretura konečná úprava tkanin, papíru, kůže
apriorní předem; předem daný, nezávislý na zkušenosti
aprobace 1. schválení; 2. způsobilost vyučovat určitý předmět na určitém druhu školy získaná ukončením předepsaného studia; 3. kvalifikace
aprobační schvalovací
apropriace přivlastnění
aprosexie neschopnost soustředit myšlenky
aproximace 1. přiblížení, přibližnost; 2. přibližná hodnota; nahrazení čísla vhodným blízkým číslem
apsida 1. dvojice bodů na dráze kosmického tělesa obíhajícího kolem jiného, v nichž je vzdálenost obou těles největší a nejmenší; 2. půlkruhovitý nebo polygonální prostor přičleněný k hlavnímu prostoru budovy
apterie bezkřídlost hmyzu
aptituda schopnost dosáhnout jistého výkonu
aquafobie, akvafobie panický strach z vody
ar jednotka plošné míry rovná 100 m2
arabeska druh ornamentu; druh povídky
arabistika obor zabývající se jazykem, historií a kulturou arabských národů
arachné způsob výroby netkané proplétané textilie z různých materiálů
arachnoentomologie nauka o hmyzu a pavoukovcích ze zdravotnického a veterinárního hlediska
arachnofobie panická hrůza z pavouků
arachnologie, vědní obor zabývající se studiem pavoukovců
aragonit nerost vznikající v dutinách výlevných hornin nebo usazováním z roztoků, uhličitan vápenatý
arak, pálenka, kořalka
aranžér, kdo provádí ozdobu a výzdobu
aranžmá, uspořádání, upravení; úmyslná, záměrná upravenost
arašíd burský oříšek, pražený plod podzemnice olejné, burák
arat mongolský pastevec
araukárie druh jehličnaté rostliny, blahočet, ozdobný pokojový stromek
arbitr rozhodčí sporu vybraný stranami; znalec
arbitrární, arbitrérní 1. rozhodující, rozhodovací; 2. libovolný (nahodilý, konvenční)
arbitrárnost, arbitrérnost (v lingvistice) a. jazykových znaků = nahodilost, resp. konvenčnost, neexistence příčinných vztahů mezi jazykovým znakem a označovaným jevem; (obecně) vlastnost něčeho arbitrárního (libovolného, rozhodujícího)
arbitráž 1. rozhodnutí, rozhodování sporu arbitry; instituce rozhodující spory; 2. spekulace vycházející z různých cen téhož zboží na různých místech
arboreál oblast výskytu přírodních lesních porostů
arboretum parková sbírka živých dřevin
arch 1. list papíru různé velikosti; 2. otisk tiskové formy poštovních cenin
archa koráb
archaický starobylý, zastaralý
archaikum prahory, nejstarší geologická éra; co je zastaralé, přežité
archaizmus, archaismus zastaralý jev, prvek, výraz
archanděl anděl vyššího řádu
arché počátek, princip, původ; pralátka
arche-, archeo- první část složených slov mající význam starý, starobylý, dávný, původní
archeologie věda zkoumající a rekonstruující nejstarší dějiny lidstva
archeomagnetizmus, archeomagnetismus jev umožňující určování magnetického pole Země v geologické minulosti
archeopteryx, archaeopteryx vymřelý prapták ze svrchní jury
archetyp pravzor, původní typ; výchovou i kulturou předávaný a přejímaný vzor
archetypální původní, společný symbolický vzor, abstrakce typu
archeus životní síla
archi-, arch- první část složených slov mající význam 1. vedoucí, první, vyšší; 2. starý, starobylý, dávný, původní, pra-
archipel souostroví
architektonika 1. umělecké znázornění konstrukce stavby; umělecká skladba díla; 2. věda o stavebním umění
architektura 1. stavební umění; 2. stavitelská díla, budovy, objekty ap.
architráv spodní část kladí v antické architektuře přenášející zatížení na hlavice sloupů
archiv, archív soubor písemností a dalších záznamů dokumentárního typu; instituce takové soubory shromažďující; budova nebo místnost, kde je takový soubor uložen
archiválie archivní materiál
archivistika obor zabývající se diplomatickými materiály, které pozbyly aktuálnosti
archivní vztahující se k archivu; starý, cenný
archivnictví, archívnictví obor zabývající se prací v archivech; soustava archivů jako součást veřejné správy
archivolta plasticky zdůrazněné čelo architektonického oblouku
archont starořecký doživotní člen rady starších (areopagu)
arci- první část složených slov vyjadřující zesílení nebo stupňování významu druhé části slova
arcibiskup římskokatolický metropolita nebo biskup některých význačných diecézí
arcidiecéze, arcidiecése význačná diecéze, v jejímž čele stojí arcibiskup
ardente ohnivě
ardito směle
areál vymezená část území, oblast, okolí, prostor; oblast rozšíření určitého taxonu
arela výrazně ohraničená část areálu určitého biologického druhu
aréna místo pro konání her a zápasů v antickém Římě; nekryté divadlo; zápasiště
areografie nauka o povrchu Marsu
areola 1. pigmentovaný dvorec kolem prsní bradavky; 2. dvůr, kruh kolem Měsíce
areopag starořecká rada starších, archontů; soud
arest vězení
aretace mechanické zařízení chránící choulostivý měřicí nebo jiný systém
areté zdatnost, dokonalost, statečnost, ctnost
argentum stříbro
arginin bazická aminokyselina, prekurzor oxidu dusnatého
argonaut 1. mytologický plavec za zlatým rounem, mořeplavec; 2. osmiramenný hlavonožec
argot nespisovná mluva některých skupin záměrně jiným nesrozumitelná; hantýrka
argument 1. důkaz, důvod; 2. úhel, který svírá v Gaussově komplexní rovině průvodič bodu s kladným směrem osy x; 3. nezávisle proměnná veličina určité funkce
argumentace dokládání, dokazování, zdůvudňování
argyrie “otrava” stříbrem, projevuje se modrošedou barvou pokožky
arianizmus, arianismus starokřesťanská sekta popírající Kristovo božství
ariary měnová jednotka Madagaskaru
aridita převaha výparu nad srážkami; suchost, vyprahlost
aridizace, aridisace procesy vysoušení v aridních oblastech
aridní suchý, vyprahlý, pouštní
aristie mimořádný hrdinský čin a jeho literární oslava
aristokracie vláda nejlepších;1. šlechta, vládnoucí třída; 2. privilegovaná vrstva nebo třída společnosti
aristokrat příslušník aristokracie; člověk vznešeného chování
aritmetika nauka o číslech
aritmogrif hádanka, v níž se nahrazují číslice písmeny, číselka
aritmologie mystická číselná nauka, technika, symbolika
arivizmus, arivismus povýšenectví, přehnaná touha a snaha vyniknout
arizace, arisace nucený převod židovského majetku, odstraňování Židů
arkáde oblouk mezi sloupy nebo pilíři
arkánum tajemství
arktický vztahující se k Arktidě, severopolární
arkus oblouk
arkýř uzavřená část obytného domu vyčnívající z průčelí a spočívající na podpěrách
armatura 1. přídavná zařízení ke strojům, přístrojům, technickému zařízení; 2. pomocné a ovládací zařízení potrubních rozvodů tekutin; 3. ocelová výztuž stavebních nosných prvků
armenistika obor zabývající se jazykem, historií a kulturou arménského národa armovací, výztužný
Arneb (α Lep / α Leporis) je najjasnejšia hviezda v súhvezdí Zajac.
ARO, anesteziologicko-resuscitační oddělení
arogance drzost, domýšlivost, zpupnost
aroma aróma ,vůně
aromaterapie léčba vůněmi
aromatický 1. vonný, silně vonící; 2. související s organickými sloučeninami s šestičlenným kruhem z atomů vodíku a tří dvojných vazeb v molekule
aromatikum vonná látka, voňavá esence
arondace zaokrouhlování, scelování
arost sucho v ústech;vysychání v ústech
ars antiqua ars antykva slohové období evropské hudby ve 12. a 13. století
ars nova slohové období evropské hudby ve 14. století
art deco styl užitného umění architekruty navazující na secesi
art protis vlněná netkaná textilie užívaná jako tapiserie
artdesign artdyzajn umělecký design
artefakt umělý výtvor, lidský výrobek; 1. prehistorický nástroj; 2. uměle vzniklá nebo pozměněná struktura buněk
arterie, artérie tepna
arteriografie rentgenologické vyšetření tepen po předchozím vstříknutí kontrastní látky
arterioskleróza, arteriosklerosa skupina onemocnění charakterizovaná ztvrdnutím tepenné stěny a zúžením průsvitů cév, ateroskleróza
arteritida, arteritis zánět tepny
artéský, a. pramen podzemní voda s napjatou hladinou, při navrtání vystupující pod tlakem k povrchu
artificializmus, artificialismus malířský styl 20. a 30. let 20. století založený na volných asociacích
artikl zboží, předmět obchodování
artikul článek, odstavec
artikulace tvoření hlásek mluvidly
artikulovat vyslovovat hlásky; vyjadřovat se
artilerie, artilérie dělostřelectvo
artista cirkusový nebo varietní umělec
artistický 1. vztahující se k aristice,artistovi; 2. umělecký
artistika cirkusové a varietní umění
artistní zaměřený především na uměleckou formu
artizace, artisace zumělečťování, např. pohybu
artotéka půjčovna originálů grafik a reprodukcí
artralgie bolest kloubů
artritida zánět kloubů obvykle bakteriálního původu
artroskopie vyšetření kloubní dutiny
artróze nezánětlivé onemocnění kloubů
artyčok vytrvalá bylina, jejíž vybělené části se užívají jako zelenina; užívaná též v lékařství při zánětech žlučníku
arytmie porucha rytmu, nerytmičnost
arze, arse lehká, nepřízvučná slabika veršové stopy
arzen,arzén,arsen křehký stříbrošedý kov, jehož sloučeniny jsou prudce jedovaté
arzenál vybavení, potenciál (např. muniční)
arzenál, arsenál skladiště, zásobárna, obv. zbraní; zásoba prostředků
asambláž výtvarné dílo vytvořené spojením různých předmětů a materiálů,trojrozměrná obdoba koláže
asanace 1. soubor opatření vedoucí ke zlepšení, ozdravění životního prostředí; 2. voj. dekontaminace
ascendent 1. příbuzný ve vzestupném pokolení; 2. začátek prvního domu, klíčové místo horoskopu
ascendentní vzestupný
aseita existence sama o sobě
asekurace pojištění, zabezpečení, záruka
asepse soubor opatření zabraňujících vniknutí choroboplodných mikroorganizmů do organizmu, vytvářejících prostředí bez mikroorganizmů
aseptický zbavený choroboplodných zárodků
aserce tvrzení, prosazování; uznání pravdivosti výroku
asertivita sebeprosazování, nenásilně projevené sebevědomí, troufalost
asertivní sebeprosazující, sebevědomý
asertorický tvrdící, prosazující, uplatňující
asesor daňový odhadce; přísedící u soudu nebo úřadu
asexuální asexuální chování - bez zájmu o sex
asfalt druh přívodní nebo syntetické živice hnědočerné až černé barvy
asferická Každá rotačně symetrická plocha, která se odchyluje od sférického tvaru, se nazývá asférická plocha (asféra). Poloměr křivosti takové plochy se plynule mění od středu k okraji.
asfyxie dušení; nedostatek kyslíku (O2) orgánům, tkáním organismu
asiento smlouva, kterou španělská koruna postupovala určitému subjektu obchodní práva
asignace převod, postoupení; písemný příkaz k zaplacení pohledávky jiné osobě
asimilace přizpůsobení, splynutí; biol. přeměna látek v organizmu; spodoba hlásek
asistence účast, pomoc, podpora, přispění
asistent pomocník, odborný pracovník
asketa kdo vede asketický způsob života
asketický odříkavý, zdrženlivý, na sebe přísný
asketik zastánce, stoupenec asketizmu
asketizmus, asketismus odříkání, zdrženlivost, askeze
askeze, askese cvičení; nábožensky nebo filozoficky motivované odmítání některých požitků; zdrženlivý způsob života, asketizmus
askripce dosažení vyššího společenského postavení na základě příslušnosti k privilegovaným vrstvám, díkyy rodovému původu
asm Typ souboru v programovacím jazyce assembler
asociace sdružování, sdružení, volné spojení, společenství; představa na základě předchozí zkušenosti, sdružování představ
asociační sdružující, přičleňující; sdružovací, spojovací
asociativní přidružovací, slučovací
asociativnost schopnost nebo možnost seskupování; jedna z vlastností algebraických operací
asociál jedinec, jehož chování se vymyká společenským zásadám; bez sociálního cítění, bezohledný
asociálnost snížené společenské cítění jedince
asomatický nehmotný, netělesný
asomnie chorobná nespavost
asonance zvuková shoda samohlásek v koncových slabikách veršů; přibližný rým; souznění
asonenace souznění; zvuková shoda v koncových slabikách veršů
asortiment zboží vytříděné podle určitého kritéria
aspartam umělé sladidlo
aspekce zkoumání, prohlídka, inspekce
aspekt stanovisko, pohled, hledisko, zřetel, vzhled; význačná poloha kosmického objektu vzhledem ke Slunci
aspermatizmus, aspermatismus neschopnost vytvářet, popř. vylučovat spermie; chybění spermií v ejakulátu; aspermie
aspermie aspermatizmus
aspik rosol
aspirace snaha, usilování, touha; vdechnutí tuhých látek do plic nebo průdušnice;vyslovení s přídechem
aspirant uchazeč
aspirin lék známý v ČR pod názvem acylpyrin; analgetikum, antipyretikum
aspirovat dělat si nárok, ucházet se o něco
Assessment Centre Hodnotící soustředění,individuální posouzení schopností jednotlivých uchazečů (na manažerské pozice),využívané převážně u zahraničních firem.
asset management Investování a správa peněz.Služba nabízená obchodníky s cennými papíry a bankami,která se zabývá správou aktiv.
assuta zobrazení Panny Marie
astáze zvětšení citlivostí přístroje bez zvětšení jeho rozměrů
astázie neschopnost udržet se ve vzpřímeném postoji
astenický slabý, neduživý, leptosomní, dolichomorfní, lineární (typ člověka)
astenie celková tělesná slabost
astenik štíhlý typ člověka
astenopie slabozrakost, chabozrakost, nezřetelné vidění
astenosféra zemská vrstva se sníženou viskozitou ležící pod litosférou
astenospermie snížená vitalita nebo pohyblivost spermií
asteroid planetka, planetoid
astigmatizmus, astigmatismus 1. porucha vidění vyvolaná nesprávným zakřivením rohovky; refrakční vada oka, při níž vlivem nestejného zakřivení lomivých struktur oka (obv. rohovky, méně často čočky) dochází k poruše vidění. Světelné paprsky nedopadají na sítnici rovnoměrně, a proto nejsou pozorované předměty vnímány stejně ostře. Při zobrazení bodu ležícího mimo osu prochází úzký svazek paprsků čočkou šikmo, vlnoplocha za čočkou není kulová (má různé poloměry křivosti), vznikají dva ostré obrazy bodu ve tvaru dvou navzájem kolmých úseček, v jiných rovinách je obrazem bodu neostrá ploška. Vadu je možné upravit brýlemi s cylindrickými čočkami. Srov. hypermetropie, myopie; 2. chyba optické zobrazovací soustavy; zobrazení bodů ve formě úseček
astma záducha
astrachán jemná kožešina z novorozeného jehněte kyrgyzské ovce
astragal stavební vodorovný dekorativní článek
astrální 1. hvězdný; 2. nadpozemský, nehmotný
astrionika obor zabývající se přístrojovým a elektronickým vybavením umělých kosmických těles
astro- první část složených slov mající význam hvězda, hvězdný
astroarcheologie obor zkoumající archeologickými metodami astronomická zařízení vybudovaná starými kulturami
astrobiologie obor studující možnosti života ve vesmíru, exobiologie
astrocyt buňka podpůrné nervové tkáně hvězdicovitého tvaru
astrocytom druh mozkového nádoru
astrofie kompozice básně bez členění do strof
astrofobie chorobný strach z bouřky a jiných přírodních úkazů
astrofyzika obor astronomie zabývající se stavbou, fyzikálními vlastnostmi a chemickým složením kosmických těles
astrograf fotografický dalekohled s objektivem
astrokartografie deskriptivní metoda moderní astrologie
astrolatrie uctívání hvězd, předpovídání budoucnosti z postavení hvězd
astroláb středověký jednoduchý astrometrický přístroj
astrologie obor zabývající se hledáním vztahů a souvislostí mezi postavením kosmických těles a právě probíhajícími i budoucími ději na určitém místě Země, hvězdopravectví
astromantie, astromancie věštění z hvězd, ale ne na základě horoskopu
astromedicína disciplína užité astrologie, která využívá astrologické poznatky v praktické medicíně
astrometeorologie disciplína užité astrologie pokoušející se o dlouhodobé meteorologické předpovědi na astrologickém základě
astrometrie obor astronomie zabývající se určováním poloh kosmických objektů na světové sféře, poziční astronomie
astronaut kosmonaut
astronautika kosmonautika
astronavigace letecká navigace podle kosmických těles
astronomie přírodní věda zabývající se studiem kosmických těles, jejich pohybů, vývoje, studiem jejich soustav i vesmíru jako celku, hvězdářství
astropsychologie disciplína užité astrologie, která využívá z horoskopů získané poznatky v psychologii a psychoanalýze
asymetrický nesymetrický, nesouměrný
asymetrie nesouměrnost podle jedné nebo dvou hlavních os
asymptota mezní poloha tečny kuželosečky, přímka, která se ke kuželosečce neomezeně blíží, ale nemá s ní žádný společný bod
asymptotický chovající se jako asymptota
asynchronní nesoudobý, nesoučasný, nesynchronizovaný
asyndeton spojení větných členů nebo vět bez spojovacího výrazu
asyriologie obor zabývající se jazykem, historií a kulturou obyvatel starověké Asýrie
asystolie zástava srdeční činnosti
aszu asu druh kvalitního výběrového vína
ašent černoch
ašrem náboženský útulek volně sdružující hinduisty věnující se převážně rozjímavému životu, jogíny
atak, ataka útok; nápor, prudký záchvat choroby
Atakama poušť v Chile
atakovat útočit, dorážet
ataman náčelník kozáků
atame rituální dýka, používaná v některých sektách při zabíjení oběti
ataraktikum druh utišujících léků; uvolňuje chorobné napětí, úzkost
ataraxie úplný duševní klid, rovnováha, vyrovnanost, ovládání vášní, autarkie,apatie
atašé nejnižší diplomatická hodnost
atavizmus, atavismus znaky předků objevující se u potomků, avšak neplnící již žádnou funkci; přežitek
ataxie porucha koordinace pohybů
ateista, atheista stoupenec ateizmu; bezvěrec
ateizmus, ateismus, atheismus popírání existence nebo možnosti poznat boha
ateliér 1. pracovna umělce, umělecká dílna; 2. krytý prostor k natáčení filmů
atematický, athematický bez kmenové přípony
atemporální bez časové dimenze, gnómický
atemporálnost opomíjení, nepřítomnost časové dimenze
atentát útok na život významné osoby, obv. z politických příčin
atenuace oslabení, zeslabení
atermální bezteplotní
atermický izolující proti ztrátám tepla
aterom cysta mazové žlázy
ateroskleróza,atherosklerosa kornatění tepen, arterioskleróza
atest ověřená listina; písemné osvědčení určitých vlastností výrobku, atestace
atestace 1. hodnocení, ověření, atest; 2. hodnocení způsobilosti kvalifikovaných osob, např. lékařů
ateteze,atethese prohlášení části textu nebo celého díla za nepravé
atický uhlazený, vytříbený
atika zdobená nízká zeď nad hlavní římsou budovy
atituda postoj, názor, vztah; baletní postoj na jedné noze se zanožením druhé nohy ohnuté v koleně
atlant podpěra balkonu nebo arkýře, atlas
atlas 1. soubor map, zpravidla v knižní formě; 2. hedvábná jednobarevná tkanina s vysokým leskem a hladkým povrchem; 3. atlant
atlet sportovec; sportovec pěstující atletiku; silák
atletický silný, mužný
atletika sportovní odvětví zahrnující běhy, chůzi, vrhy, skoky, hody a jejich kombinace
atmosféra ovzduší, plynný obal kolem Země i jiných kosmických těles
atmosferilie atmosférické impulzy, elekromagnetické vlny nárazově postupující před bouřemi nebo výraznými povětrnostními frontami
atol korálový ostrov s vnitřní lagunou
atom nejmenší elektroneutrální část chemického prvku schopná vstoupit do chemické reakce
atomizace, atomisace 1. rozklad na atomy; 2. drobení, rozdrobení, tříštění
atomizmus, atomismus 1. názor o existenci nedělitelných částic hmoty; 2. roztříštěnost
atonalita způsob skladebné práce rušící základní zákonitosti harmonie
atonální řídící se pravidly atonality
atonie ztráta svalového napětí, ochablost
atopie nejobvyklejší druh alergického mechanizmu
ATP Adenosintrifosfát, energeticky bohatá látka, jejímž štěpením získává organismus energii.
atragene plamienok
atrakce zajímavé představení, poutavá zábava
atraktant látka podmiňující pohyb živočichů ke zdroji něčeho, obv. potravy
atraktivita přitažlivost, lákavost, poutavost, zajímavost
atraktivní poutavý, budící zájem; lákavý, vábivý
atrapa napodobenina, prázdný obal; něco bezobsažného
atrézie, atresie vrozená neprůchodnost dutého orgánu
atribuce 1. připisování významu objektu nebo situaci; 2. určení autorství anonymního díla; ověření pravosti, autentičnosti textu
atribut neodlučitelná vlastnost, podstatný znak; přívlastek
atrichie plešatost, holohlavost, lysina, atrichiáza
atrium vnitřní dvůr budovy se zelení, fontánou, plastikou
atrofie zmenšení, ztenčení normálně vyvinutého orgánu, tkáně, buňky
atrofovat smršťovat, ubývat, zmenšovat, ztenčovat
atropin alkaloid obsažený hlavně v rulíku zlomocném, užívaný jako lék v očním lékařství a v chirurgii
atto- předpona ve významu násobku 10 -18
atymie těžkomyslnost, trudnomyslnost
atypický mimořádný, neobvyklý
au pair o pér 1. shoda nominální hodnoty cenného papíru s kurzem; al pari; 2. pomocnice v domácnosti za byt a stravu
audice vnitřní slyšení, poselství vyšší moci
audience slyšení, oficiální přijetí u vysoce postavené osobnosti
audio- první část složených slov mající význam sluch, sluchový, zvuk, zvukový, týkající se slyšitelnosti
audiofonický sluchový a hlasový
audiologie obor lékařství zabývající se sluchem a jeho poruchami
audiometrie měření citlivosti sluchu
audiostory příběh do ucha
audiovizuální, audiovisuální 1. sluchový a zrakový; 2. související se záznamem, uchováním a reprodukcí zvuku a obrazu
audit revize účtů, účetnictví, auditing
auditing audit
auditivní sluchový
auditor ověřovatel, revizor účtů; soudní úředník; posluchač
auditorium posluchárna; posluchačstvo
augmentativum zveličené podstatné nebo přídavné jméno
augur starořímský kněz a věštec
august druh klauna
augustus vznešený titul římského císaře
aukce dražba
aukuba odolný, trvalý keř s obv. bíle skvrnitými listy, pěstovaný jako pokojová květina
aule hala, sál, slavnostní síň
aura 1. lék. stav před epileptickým záchvatem (zrakové, čichové, sluchové halucinace, záškuby svalstva); 2. bioenergie vyzařovaná kolem těla; svatozář, aureola
aureola svatozář, zlatozář, gloriola, aura; met. barevný nebo bílý prstenec na obloze kolem kosmického tělesa
aurikule vnější ucho, boltec
aurit slitina kovu se zlatem
aurora polární záře; jitřenka
aurum zlato
auskultace vyšetření poslechem
auslág, auzlág výkladní skříň
auslendr cizinec, který přijel za prací
auspicium věštění z letu ptáků
austenit pevný roztok uhlíku v železe,strukturní složka oceli
austenitizace, austenitisace ohřev oceli nad kritické teploty s výdrží, aby ocel nabyla stabilního stavu
australophytekus předchůdce člověka
Australopiték, Australopithek rod vyhynulých primátů
australopitékus Druh pračlověka který se už více podobal dnešnímu typu člověka
austro- první část složených slov mající význam 1. jih, jižní; 2. Austrálie, australský; 3. Rakousko, rakouský
austrofil stoupenec Rakousko-Uherska
austroslavizmus, austroslavismus politická koncepce zviditelnění, existence a zabezpečení slovanských národů v habsburské monarchii
aušus zmetek, vadný výrobek, nehodnotná věc, bezcennost
aut, out aut zahrání míče mimo vymezený hrací prostor
autarkie soběstačnost, obv. hospodářská; vyrovnanost, duševní klid
autenticita pravost, původnost, hodnověrnost, autentičnost
autentický původní, pravý
autentičnost pravost, původnost, hodnověrnost, autenticita
autentika církevní listina ověřující, prokazující pravost svatých ostatků
autentizace ověření identity
autizmus, autismus uzavření se do vnitřního psychického světa, s poruchou kontaktu s realitou
auto- první část složených slov mající význam 1. sám, vlastní, původní; 2. automobil; 3. automatický
autoagrese jednání, kterým jedinec poškozuje sám sebe
autoakuzace, autoakusace sebeobviňování
autoalarm automatické poplašné zařízení
autobiografie vlastní životopis
autoblok automatický blok, železniční zabezpečovací zařízení
autocamping autokempink
autochrom barevná litografická reprodukce
autochton, autochthon objekt pocházející z místa svého výskytu, nálezu,existence
autodafé okázalá poprava kacířů, nejčastěji upálením; okázalé spálení čehokoli jako akt víry
autodestrukce samočinné zničení
autodidakt samouk
autodrom 1. zkušební a závodní dráha pro motorová vozidla, tvořící uzavřený okruh; 2. zábavní atrakce, dvousedadlová autíčka uváděná do pohybu elektricky
autoerotika sebeukájení, onanie, ipsace,masturbace
autoerotizmus, autoerotismus patologická láska k vlastní osobě, sexuální vzrušení při pozorování vlastního těla
autofobie strach z vlastni osoby
autofokus, autofocus zaostřovací automatika objektivu
autofonie zesílené vnímání vlastní řeči
autogamie samooplodnění u živočichů; samosprašnost u rostlin
autogen zařízení pro svařování a řezání plamenem
autogeneze, autogenese samozrození, samovznik
autogenní 1. samočinný; 2. působící na sebe sama; 3. související s autogenem
autogonie teorie o vzniku života chemickou evolucí, evoluční abiogeneze,neobiogeneze
autograf původní rukopis; dílo psané vlastní rukou; autogram
autogram vlastnoruční podpis autora
autogramiáda veřejné udílení autogramů
autogyro rotorové letadlo s motorem a vrtulí; vírník
autokar, autocar turistický autobus
autokefální svébytná, nezávislá církev (u pravoslavných církví)
autokempink, autocamping autokempink tábor, rekreační zařízení pro autoturistiku, autokemp
autokláv, autoklav vytápěná, uzavíratelná tlaková nádoba pro reakce probíhající za vysokého tlaku a teploty
autokolimace zpětný chod světelného paprsku optickou soustavou po původní dráze při kolmém dopadu na odrážející plochu
autokorelace korelace mezi členy téže řady pozorování
autokracie samovláda, absolutizmus
autokrat samovládce, absolutní vládce,diktátor; člověk s poručnickými sklony
autokros, autocross autokros terénní závod automobilů
autologický vypovídající pravdivě o sobě samém
autolýza, autolysa rozkladné procesy vyvolané vlastními enzymy
automacie samovolné pohyby
automasáž masáž, kterou si dělá každý sám, bez pomoci maséra
automat 1. pracovní nebo výrobní stroj pracující po zapnutí samočinně bez lidské obsluhy; 2. samočinný vypínač, jistič; 3. jídelna se samoobsluhou; 4. automatická zbraň
automatický samočinný, mechanický
automatika souhrn strojů, přístrojů, zařízení pracující za určitých podmínek bez nutnosti lidského zásahu, automatické zařízení, automatický systém
automatizmus, automatismus mechanická činnost, mechanické chápání
automeze zvracení, jež si pacient vyvolává sám; zvracení z nejasné příčiny
automutilace sebepoškození
autonomie funkční samostatnost, samospráva; svébytnost, nezávislost
autonomní související s autonomií; samosprávný, nezávislý; spontánní, samovolný
autonym pravé jméno osoby užívající pseudonym
autopilot zařízení řídící letadlo automaticky podle zadaných pokynů
autoportrét vlastní podobizna
autopsie 1. vlastní zkušenost; 2. poznávání chorobných změn zrakem; ohledání mrtvoly pitvou
autor původce, tvůrce
autoregulace schopnost samočinně se přizpůsobit proměnným podmínkám autorelexace, psychické i fyzické sebeuvolňování
autoremedura způsob vyřízení opravného prostředku, při kterém správní orgán sám změní své původní rozhodnutí
autoreprodukce schopnost živých systémů reprodukovat sebe sama
autoreverz, autorevers zařízení samočinně využívající obě strany kazety
autorita uznávaná vážnost, úcta, rozhodující vliv, moc
autoritativní 1. založený na autoritě,vlivný, rozhodující; 2. vyžadující slepou poslušnost
autoritářství přílišné uplatňování, zdůrazňování formální autority
autorizace, autorisace zplnomocnění, oprávnění; autorské svolení, schválení
autorizovaný, autorisovaný povolený, schválený, oprávněný
autorizovat, autorisovat udělit oprávnění, zplnomocnit, dát souhlas s uveřejněním
autorotace samovolná rotace
autorský vztahující se k autorovi, příslušející autorovi
autosalon, autosalón mezinárodní výstava automobilů; výstavní síň automobilů
autosémantický nesoucí nějaký vlastní význam
autoservis opravna automobilů
autostabilizace, autostabilisace samočinná stabilizace
autostabilní samo regulující rovnováhu, rovnovážnost procesu
autostimulace sebeovlivňování, sebepodněcování
autostop 1. zastavování projíždějících vozidel za účelem osobní přepravy; 2. zařízení k samočinnému zastavení vlaku, vlakové zabezpečovací zařízení
autostráda dálnice
autostylizace, autostylizace promítnutí autorovy představy o sobě do obrazného subjektu básně
autosugesce uvěření vlastním představám, soběvemlouvání, psychické působení na sebe sama
autotachygraf přístroj k mapování
autoterapie samoléčba
autotomie schopnost některých živočichů odvrhnout po podráždění určitou část těla jako obranný reflex nebo jako prostředek k nepohlavnímu množení regenerací
autotransfuze, autotransfúze, autotransfuse 1.převádění krve z míst, kde organizmus může jistou dobu krev postrádat, do míst, jejichž bezkrevnost vede k rychlé smrti; 2.vpravení vlastní krve pacienta, vylité do těl. dutin při chir. zákroku, zpět do oběhu; 3.vrácení dříve odebrané krve pacientovi
autotransplantace chirurgické přenesení tkáně z jednoho místa na jiné téhož jedince
autotrofie způsob výživy zelených rostlin a některých bakterií, kdy zdrojem uhlíku je oxid uhličitý a energie se získává ze světelné energie nebo oxidací anorganických látek
autotyp 1. první, zkušební tisk 2. tisková deska, na které je obraz rozložený na puntíky; rastrovaný štoček
autotypie fotoreprodukční technika, rozklad polotónové předlohy rastrem na puntíky; otisk z autotypu
autovakcína očkovací látka z patogenních zárodků vlastního organizmu zvyšující tvorbu protilátek
autozom jiný než pohlavní chromozom
auxologie biomedicínský obor, který se zabývá růstem a vývojem člověka
aval směnečný nebo šekový ručitel
avalát směnečný dlužník, za kterého se zaručil aval
avalista směnečný ručitel
avansovat služebně postupovat, být povýšen
avantgarda vedoucí skupina, předvoj, průkopníci
avantgardní avantgarda » vedoucí skupina, předvoj, průkopníci; avantgardní » průkopnické, neotřelé
avanti výzva k pohybu vpřed nebo k odchodu
avanturizmus, avanturismus sklon k dobrodružství, neodpovědné chování
avantýra, avantura menší dobrodružství, zejm. milostné
avathar, avatár Vyšší bytost přinášející lidem božské poznání (Kristus, Krišna, …).
ave 1. buď zdráv, buď vítán; 2. klekání
aventgardní průkopnický
avenue aveny i evenjú hlavní ulice,třída
averz, avers přední strana mince
averze, averse nechuť, odpor
aviatik letec
avigace využití některých metod praktické astronomie k určení polohy letadla
avion letadlo
avionika soubor elektrických a elektronických zařízení, vybavení letadla
avirulence neschopnost mikroorganizmu vyvolat onemocnění
avitaminóza, avitaminosa onemocnění způsobené nedostatkem vitamínů
aviváž 1. úprava umělých vláken a přírodního hedvábí při zpracování; 2. změkčení, zjemnění, osvěžení vzhledu látky namáčením ve speciálním přípravku
avízo, aviso zpráva, upozornění, výzva; návěští
avizovat, avisovat dát zprávu, ohlásit příchod
avoáry ihned použitelné, horké peníze
avoidní pravděpodobně z anglickeho slova ‘avoid’, což znamená vyhnout se - tedy vyhýbavý
avokádo tropický strom hruškovec přelahodný pěstovaný pro peckovice, které se užívají zejm. v čerstvém stavu
award evórd arbitrážní rozhodnutí, rozhodčí nález; cena, odměna, vyznamenání
axel-paulsen axlpaulzen krasobruslařský skok s obratem ve vzduchu, axel
axiální ve směru osy
axiologický hodnotový
axiologie učení o hodnotách, jejich povaze, místě a vztazích
axiom, axióm postulát, tvrzení; základní nedokazatelná věta, samozřejmá i bez důkazu
axiomatický vybudovaný odvozováním z axiomů, na axiomech
axionometrie druh promítání
axis osa; čepovec, druhý krční obratel
axon osové vlákno nervu, výběžek nervové buňky; neurit
axonometrie metoda zobrazování v deskriptivní geometrii
azbest, asbest jemně vláknitá žárovzdorná a chemicky odolná odrůda některých minerálů, osinek
azbuka ruská abeceda
azeotropie jev zakládající se na tvorbě směsi dvou i více komponentů s určitým bodem varu, z které nelze oddělit složku normální destilací
azimut směrový úhel, vodorovný úhel mezi vertikální rovinou obsahující daný směr a rovinou místního poledníku
azoikum prahory
azonální vyskytující se ve všech klimatických zónách, nezávisle na podnebí
azoospermie Azoospermie je absence spermatozoí ve spermatu. Může nastat jako primární selhání varlat, zablokování vývodných kanálků nebo předchozí podvaz chámovodů. Kompletní azoospermie znamená neplodnost.
azur blankyt, blankytná modř
azurový blankytně modrý
azyl, asyl útočiště, útulek; povolení pobytu poskytované cizím státním příslušníkům z politických důvodů
ažio rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho vyšší tržní cenou
ažura dírkovaná či mřížkovaná výšivka
á po, za (po x kusech, za y korun)
á fond perdu a fon perdy na účet ztrát,odepsaná pohledávka
á jour ažúr neopožďovat se, být hotov, být v pořádku
á konto, a Conto á kontó na účet
á la jako, podle, po způsobu
á la carte ala kart podle jídelního lístku
á propos á propó i apropó mimochodem, abych nezapomněl
ánfas pohled na obličej zepředu, en face
árie skladba pro sólový hlas s instrumentálním doprovodem, obv. v opeře
árijský indoevropský; z vyšší rasy, nesemitský
ásana jógová poloha; dokonale propracovaná pozice, tělesný cvik
ášreme čtyři stadia života muže, který se narodil ve vyšší kastě hinduistické společnosti
átman staroindické pojetí duše tíhnoucí ke spojení s brahmou
B. bakalář
baby doll bejbi dol krátká dámská košilka, obv. noční
baby bejbi kojenec, nemluvně, malé dítě; děvče, milá, holka
baby-sitting bejbisityng hlídání cizího dítěte za úplatu v bytě dočasně nepřítomných rodičů
babylon, babylón zmatek, chaos, zejm. jazykový; bludiště
bachař 1. vězeňský dozorce; 2. účastník loupeže, který hlídá, dává bacha
bachor jeden z žaludků u prežvýkavců (bachor, kniha, čepec, sléz)
bacil tyčinkový mikrob, tyčinka; lidové označení pro různé choroboplodné mikroorganizmy
bacilonosič zdánlivě zdravý jedinec, který v sobě chová a příp. vylučuje choroboplodné mikroorganizmy
backboard bekbórd levobok, levá strana lodi; deska na koš při košíkové
backdoor bekdór v košíkové zadní únik
background bekgraund pozadí, původ,zázemí; doprovod sólového hudebního projevu, zvuková kulisa
backup bekap kopie programu nebo dat pořizovaná za účelem archivním nebo bezpečnostním
bača pastevec ovcí
baden stratigrafický stupeň miocénu
badge bedž heraldické rozpoznávací znamení, které se na vlajkách objevuje jako emblém
badland bedlend neúrodná půda; typ krajiny s četnými erozními rýhami, vznikající v oblastech střídání suchých období s prudkými lijáky
badminton bedminton sportovní síťová hra hraná raketou a lehkým opeřeným míčkem
badyán druh tropického stromu; koření z tohoto stromu užívané do pečiva, likérů
baganče těžká vojenská nebo pracovní obuv
bagatela 1. maličkost, bezvýznamná věc; 2. drobná hudební skladba
bagatelizace, bagatelisace zlehčování,znevažování,podceňování
bagatelizovat zlehčovat, podceňovat, znevažovat
bagáž zavazadlo
bageta druh blého pečiva
bago žvanec tabáku; zbytky tabáku
bagoun plemeno prasat dokrmovaných na sádlo; tlusťoch
bagr rypadlo
bahaizmus, bahaismus moderní náboženství zdůrazňující principy bratrství a sociální rovnosti
Bahá’í víra světové náboženství založené Bahá’u’lláhem; druhé územně nejrozšířenější náboženství světa po křesťanství; za cca 150 let svého trvání má kolem 7 miliónů stoupenců; Bahá’í uznávají všechna světová náboženství a považují je za různé projevy progresivního zjevení.
Bahá’u’lláh vlastním jménem Mírzá Husajn ‘Alí (1817 – 1892), zakladatel Bahá’í víry; narozen v Teheránu, přes 40 let strávil v exilu a v žaláři; zesnul v Bahdží, Izrael. Jeho spisy tvoří základ Bahá’í svatého písma.
baháí stoupenec bahaizmu
Bahdží místo, které leží nedaleko izraelského města Akko jsou zde uloženy ostatky Bahá’u’lláha jeho svatyně je poutním místem pro všechny Bahá’í světa a zároveň i quiblou pro Bahá’í denní modlitbu.
baht měnová jednotka Thajska
bainit nerovnovážná strukturní složka oceli složená ze směsi feritu a cementitu - vzniká rozpadem austenitu mezi 500 a 723°C
baissa bésa], baisse [bés klesající tendence; pokles cen zboží nebo kurzů cenných papírů v burzovním obchodě
Baján svatá kniha Bábí víry zjevená Bábem; jejím formálním dokončením je Bahá’u’lláhův Kitáb-i-Íqán.
bajedére indická tanečnice
bajka Krátký literární útvar, ve kterém vystupují zvířata s lidkými vlastnostmi. Obvykle končí ponaučením.
bajonet bodák k nasazení na pušku
bajrám muslimský svátek slavený dvakrát ročně
bajt, byte bajt jednotka informace sestávající z osmi bitů
bakalaureát 1. zkouška dospělosti; 2. hodnost bakaláře
bakalář titul absolventa bakalářského vysokoškolského studijního programu, zkratka Bc.
bakarat, baccarat bakarat stará karetní hra
bakchanálie, bakchanále antická slavnost k poctě boha vína a úrody; nevázané hýření
bakchantka vášnivá, smyslná žena; účastnice bakchanálií, menáda
bakelit vytvrzený plast ze skupiny fenoplastů
baklažán mohutná jednoletá bylina pěstovaná pro temně fialovou bobuli hruškovitého tvaru používanou jako zelenina; lilek vejcoplodý, patlažán
bakláž uzávěra přístavu nebo ústí řek pevným nebo plovoucím zařízením
bakro baran po romský
bakšiš spropitné; drobný peníz
bakteriální související s bakteriemi, vyvolaný bakteriemi
baktericidní usmrcující, ničící bakterie
bakterie, baktérie kmen nejjednoduších jednobuněčných mikroorganizmů, majících jadernou hmotu rozptýlenou po celé buňce
bakterio-, bakteri- první část složených slov mající význam bakterie, bakteriální
bakteriocidní ničící (zabíjející)bakterie
bakteriofág mikroorganizmus podobný virům, schopný svými enzymy napadat a ničit bakterie; bakteriožrout
bakteriologie nauka o bakteriích
bakteriostatický bránící růstu mikrobů
bakterióza, bakteriosa choroba rostlin způsobená bakteriemi
bakterizace, bakterisace obohacování osiva, půdy užitečnými bakteriemi
balada lidová nebo umělá píseň nebo báseň vážného až tragického obsahu
baladický pochmurný, tajemný
balalajka ruský lidový drnkací nástroj
balanc, balance rovnováha, vyrovnanost
balancování udržování rovnováhy, něčeho v rovnováze
balast zbytečnost
balboa měnová jednotka Panamy
balbutik člověk postižený koktavostí
balbutizmus, balbutismus koktavost, koktání
baldachýn 1. látková stříška, nebesa, ciborium; 2. kamenná stříška nad portálem, sochou
balerína baletka, obv. divadelní sólistka
balet umělecký tanec; divadelní taneční soubor; umělecká taneční produkce; jevištní hudebně-dramatická forma k tanečnímu provedení
balisáž vytyčování, značení plavební dráhy signálními znaky
balista vrhací válečný stroj vyvinutý z praku
balistika nauka o pohybu střel a raket
balka stržová erozní rýha
balkanistika obor zabývající se jazykem, historií a kulturou národů žijících na Balkáně, balkanologie
balneo- první část složených slov mající význam lázeň, lázně, lázeňský
balneologie nauka o léčivých vodách, lázních a jejich účincích na lidský organizmus
balneotechnika lázeňská technika
balneoterapie lázeňská léčba
balotáž tajné hlasování, původně barevnými kuličkami
baltistika obor zabývající se jazykem, historií a kulturou baltských národů
balustráda zábradlí z kuželek, sloupků
balza, balsa měkké, velmi lehké dřevo z jihoamerického stromu používané zejm. na stavbu leteckých modelů
balzamování umělé konzervování lidských i zvířecích mrtvol napuštěním antiseptickými látkami
balzám 1. druh vonné živice; 2. léčivá mast; 3. utišující prostředek
bambino dítě, dětátko
bambitka stará ruční palná zbraň s krátkou hlavní
banalita jednoduchost, bezvýznamná věc
banální všední, bezvýznamný; nevkusný
band bend skupina, obv. hudební
banda 1. tlupa, protispolečenská skupina osob, sebranka; 2. malá kapela
bandalír 1. závěsný řemen, pás od ramene k protilehlému boku; 2. svinutý vojenský plášť
bandáž obvaz, zpevnění, obvazování
banderila, banderilla kopí s vlaječkou vrhané na býka při býčích zápasech
banderovec, benderovec příslušník tzv. Ukrajinské povstalecké armády po druhé světové válce
bandita lupič, loupežník, násilník, gangster; kdo jedná jako bandita
bandur, bandor oválné pečivo z tmavší pšeničné mouky, sypané kmínem a solí
bandura ukrajinský strunný drnkací nástroj
bandy hokej, bandyhokej, bandyhockey bendyhoki i bendyhokej pozemní hokej se zvláštními holemi
bank souhrn vložených peněz, o které se hraje
banka 1. peněžní ústav; 2. zdravotnické oddělení uskladňující odebrané tkáně, tekutiny a orgány pro další léčebné zákroky; 3. počítačový soubor dat, databanka
bankéř 1. majitel banky, bankovní obchodník 2. hráč držící při hře bank
banket 1. hostina pro velký počet osob; 2. nezpevněná krajnice silnice; 3. pevný základ stavby
bankocetle, bankocedule hist. papírová úvěrová poukázka
bankomat výdejní automat hotovostních peněz za použití platební karty
bankrot úpadek, krach
banner Reklamní proužek na webových stránkách
bantam hmotnostní kategorie některých sportů, např. boxu, vzpírání
bantamka malé okrasné plemeno slepic pocházející z Japonska
bantustan bývalé správní území v JAR, vyhrazené pro nebělošské, hlavně černošské obyvatelstvo
baobab mohutný košatý africký strom
baptista příslušník evangelické svobodné církve uznávající pouze křest v dospělosti na základě osobního vyznání
baptisterium křtitelnice; křestní kaple
bar 1. noční zábavní podnik; 2. skříňka s likéry; 3. zvýšený pult k podávání nápojů; 3. starší jednotka atmosférického tlaku
baraba dělník zaměstnaný při stavbě tunelu nebo železnice
barakuda dravá tropická říční ryba
baráž 1. sportovní utkání hrané při stejném bodovém zisku a rozhodující o postupu; 2. uzavírací dělostřelecká palba
barbakan 1. předsunuté opevnění; 2. střílna
barbar 1. divoch, primitiv; 2. nevzdělanec, surovec
barbarský 1. neřecký, neřímský; 2. primitivní, nevzdělaný; hrubý, krutý; 3. nevkusný, nevytříbený
barbarství 1. divošství; 2. nevzdělanost; 3. surovost, zvěrstvo
barbecue bárbikjú rožeň na opékání masa; stravovací zařízení, kde se jídlo připravuje na roštu nebo rožni; jídlo připravené na roštu nebo rožni
barbiturát derivát kyseliny barbiturové, hořký a ve větším množství jedovatý,v lékařství užívaný jako hypnotikum nebo sedativum
barchet silná teplá bavlněná látka česaná na rubové straně
bard 1. keltský národní pěvec; 2. básník, mluvčí lidu
barel 1. železný sud; 2. barrel
baret, baretka plochá měkká kulatá čepice bez štítku
bargain bárgin ujednání, dohoda; výhodný obchod
baribal velká severoamerická medvědovitá šelma, medvěd černý
barický tlakový, týkající se atmosférického tlaku
bariéra překážka, zábrana, hráz
barikáda zátaras; narychlo zbudované opevnění
barista odborník na přípravu kávy
barkarola píseň benátských gondoliérů, gondoliéra; hudební skladba podobného rázu
barkasa malé plavidlo používané jako obsluha v přístavech
barman číšník obsluhující za barovým pultem
barmice Kroužkový závěs zvaný též barmice měl různou délku - mohl dosahovat na ramena bojovníka nebo mohl přesahovat ramena a spadat i hluboko na hruď,
barnabitka 1. členka přísného řeholního řádu; 2. mlčenlivá, opuštěná žena
barnum barnumská reklama, přemrštěná okázalá reklama
barograf tlakoměr, zapisovač tlaku
barokizace, barokisace dodávání barokního rázu,napodobování baroka
barokní 1. vztahující se k baroku, mající prvky baroka; 2. rozložitý, vyumělkovaný, přeplácaný
baroko, barok umělecký sloh 17. a 18. století
barometr přístroj na měření atmosférického tlaku, tlakoměr
baron 1. příslušník nejnižšího stupně vyšší šlechty; 2. velký boháč
baronesa dcera barona
baronet člen anglické nižší šlechty
barrandien oblast středočeského paleozoika, nazvaná podle francouzského paleontologa a geologa J. Barranda
barrel, barel americká objemová jednotka rovná 158,987 l
barter z ekonomiky, [bártr], naturální směna
barter bártr obměna, výměna; druh výměnného obchodu
baryony těžké elementární částice
baryton střední mužský hlas
barzoj ruský dlouhosrstý chrt
bas 1. hluboký mužský hlas; 2. nejhlubší člen příslušné nástrojové skupiny
bas- první část složených slov mající význam hluboký, nízký
basa kontrabas
basebalka bejzbólka baseballová čepice; čepice s velkým kšiltem
baseball bejzból sportovní pálkovací hra
baset, basset krátkosrsté plemeno loveckého psa
basketbal košíková
basreliéf nízký reliéf
basta konec, stačí
bastard 1. kříženec, míšenec; 2. nečistokrevný jedinec; 3. nemanželské dítě
bastarda druh gotického písma
bastardace mezidruhové křížení, bastardizace
bastardizace, bastardisace mezidruhové křížení, bastardace
bastion vystupující část opevnění, bašta
baštýř rybářský pracovník starající se o rybníky
batalion, batallón vojenská jednotka; velké množství lidí
batáty hlízy batátovníku pěstovaného v tropech, sladké brambory
batch beč dávka, celek hromadně zpracovávaných dat
baterie sestava, souprava; 1. několik elektrických článků, popř. monočlánek; 2. dělostřelecká jednotka; 3. sestava vodovodních ventilů
baterka elektrická svítilna na suchý článek
batika 1. barvení tkanin pomocí vosku; 2. tkanina barvená touto technikou
batikování způsob vytváření vzoru na tkaninách pomocí vosku
batist velmi jemná průsvitná bavlněná nebo lněná tkanina v plátnové vazbě
BATNA Best Alternative To Negotiate Agreement. Před jednáním je třeba zvážit jaké jsou alternativy v případě nedohody a přizpůsobit tomu vyjednávací strategii (odstoupit v případě, že alternativa je výhodnější než výsledek samotného jednání).; alžírské město
batolit vyvřelé těleso velkých rozměrů utuhlé v hloubce
batometr přístroj k odběru vzorků vody
batrachologie nauka o obojživelnících
baty-, bato- první část složených slov mající význam hloubka, hluboký
batyál dno moří a oceánů nad abysálem, v hloubce 200-2 000 m
batygrafie průzkum vodních hloubek
batymetr hloubkoměr
batysféra 1. ponorná tlaková vodotěsná komora tvaru koule k pozorování a měření v mořských hlubinách; 2. vodní prostor pod hladinou
batyskaf speciální podmořské plavidlo sloužící k vědeckým účelům
bauxit červená usazená hornina, surovina na výrobu hliníku
bazalt čedič
bazar obchod s použitým zbožím; tržiště, orientální trh; obchod se smíšeným zbožím horší jakosti
bazální, basální základní, výchozí
bazén, basén 1. umělá vodní vodotěsná nádrž pro rekreační, sportovní,okrasné, požární i průmyslové účely; 2. kotviště lodí v přístavu
bazi-, bazo-, basi-, baso- první část složených slov mající význam 1. spodní, základový, bazální; 2. zásaditý, bazický, alkalický; 3. týkající se bazických hornin
bazicita, basicita zásaditost
bazický zásaditý
bazilika, basilika tří- a vícelodní podélný chrám, jehož střední loď je vyšší
bazilišek 1. druh menšího tropického ještěra; 2. pohádkový netvor; 3. záludný člověk
bazírovat zdůrazňovat něco, vycházet z něčeho, trvat na něčem
Báb (1819 – 1850)– vlastním jménem Sajjid Muhammad-‘Alí, narozen v Šíránu, Írán; zakladatel Bábí náboženství; předchůdce a zvěstovatel Bahá’u’lláha; byl umučen před popravčí četou v Tabrízu, Írán.
bágl batoh, ranec
báje, mýtus Epika psaná veršem nebo prózou - pokus o výklad světa (to samé, co bylo řečeno u mýtu)
bál ples
bárka loď nebo člun s vesly, někdy s pomocnou plachtou
bátuška, baťuška důvěrné oslovení otce nebo váženého muže v ruském prostředí; lidové pojmenování cara
báze, base 1. základna, základ; výchozí, opěrný bod; 2. chem. zásada; zásadité heterocyklické sloučeniny nukleových kyselin; 3. mat. maximální počet lineárních nezávislých vektorů; 4.hlavní součást léků
Bc. bakalář
beach-volleyball bíčvolejbal i bíčvoliból plážový volejbal
beachwear bíčvér plážové oblečení
beagle bígl
beat generation bít dženerejšn nonkonformní hnutí americké mládeže na přelomu 50. a 60. let 20. století
beat bít základní rytmus džezu; big beat
beatifikace v římskokatolické církvi prohlášení za blahoslaveného
beatman bítmen hráč, milovník i fanoušek beatové nebo rockové hudby beatnik [bítnik], člen nonkonformního hnutí americké mládeže na přelomu 50. a 60. let 20. století
beaujolais božole červené francouzské víno
bechtěrev chronické onemocnění meziobratlových kloubů a vazů páteře, Bechtěrevova nemoc
becquerel bekerel fyzikální jednotka pro aktivitu zářiče
bedekr, baedeker bedekr knižní cestovní turistický průvodce
beduín arabský kočovník a chovatel velbloudů
beebop bíbop džezový styl s nepravidelným frázováním a složitější harmonii,bop
beefsteak bífstejk přírodní řízek z hovězího masa, biftek
beeper bípr pípač, zvukový signál
beghard člen středověké laické náboženské společnosti vzniklé ve Flandrech
behaviorizmus, behaviorismus bihejviorizmus psychologická, sociologická a ekonomická teorie zabývající se chováním subjektů na základě studia odpovědí na stimuly
bek, back bek ve sportovních hrách obránce
bekhend, backhand bekhend ve sportovních hrách úder ve směru proti ruce, pro praváky zleva
bekon speciálně připravená nasolená vepřová půlka
bekovka čepice se štítkem
bekyně 1. členka středověké náboženské společnosti beghardů; 2. členka náboženské společnosti bez řeholního slibu působící v Belgii a Nizozemsku; 3. b. mniška noční motýl, jehož housenky ničí lesy a sady
bel ami, belami miláček žen
bel canto bel kanto pěvecký styl kladoucí důraz na plnost a krásu tónu
belemnit vymřelý druhohorní hlavonožec se schránkou
beletrie krásná literatura, umělecká literatura psaná prózou
bellewe belví krásná vyhlídka, budova s vyhlídkou, belvedér
beluga plachetnice s kajutou pro tříčlennou posádku
belvedér stavba, letohrádek s krásnou vyhlídkou
belzebub ďábel; zamračený, nevlídný člověk
ben, bene dobře
benchmarking měření a analýza procesů a výkonů organizace a hledání nejlepších řešení prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních , jde o sdílení zkušeností a nejlepší praxe se srovnatelnými subjekty a identifikovat tak příležitosti ke zlepšení procesů a postupů ve vlastní organizaci
bendžo, bandžo, banjo bendžo drnkací hudební nástroj
benedikce církevní požehnání, svěcení
benediktin benediktýn člen mnišského řádu svatého Benedikta
benediktinka, benediktýnka 1. členka ženské větve řádu svatého Benedikta; 2. druh sladkého likéru
benefice představení (obv. divadelní), jehož výtěžek připadl jednomu členovi souboru; kulturní, sportovní nebo společenská akce, jejíž výtěžek jde na dobročinný účel
beneficient oprávněný - např. ten, v jehož prospěch je spravován trust, nebo ten, jemuž banka poskytuje plnění z akreditivu
beneficium trvalé právo na určitý úřad; poskytnutí úřadu nebo majetku, z něhož plyne nějaký příjem
benefit zaměstnanecká výhoda
benevolence shovívavost, dobrá vůle
benevolentní laskavý, shovívavý
bengál 1. směs vydávající. při hoření oslnivé barevné světlo; 2. rachot, rámus, výtržnost
benigní nezhoubný, neškodný, např. nádor
benignita neškodnost, nezhoubnost
benjamínek nejmladší člen, benjamín
bentál oblast dna vod od břehu do hlubin
bentonit hornina vzniklá zvětráním pyroklastických hornin
bentos společenstvo organizmů žijících na dně vod
benzedrin prostředek proti únavě, ospalosti, používaný jako dopink nebo droga; amfetamin
benzen nejjednodušší aromatický uhlovodík, bezbarvá kapalina charakteristického zápachu
benzin, benzin kapalná směs uhlovodíků používaná jako palivo, pohonná směs
bérec část končetiny od kolene k nártu
bergamot subtropický strom s aromatickými plody
bergfried bergfríd samostatně stojící věž ve středověkém opevnění
berl-beri onemocnění způsobené nedostatkem vitaminu B
bermudy krátké kalhoty, delší šortky
berně daně (pojem byl v českém právním řádu užíván přibližně do roku 1948)
berta dalekonosné dělo z 1. světové války, tlustá berta
best nejlepší
bestialita zvířeckost; surovost, nelidské počínání
bestiář Středověký didaktický a mravoučně zaměřený soupis zvířat s alegorickým výkladem jejich vlastností, založený nezřídka na pověrách a omylech. Symbolika bestiářů se uplatnila v bajkách,povidkách,zvířecích eposech.
bestie 1. šelma, zvíře; 2. surový člověk
bestseler, bestseller bestselr čtenářsky i obchodně úspěšná kniha
bešamel, béchamel bešamel druh základní omáčky
beta v řecké abecedě znak pro hlásku b
betain dusíkatá organická sloučenina přítomná v cukrové řepě
betatron kruhový urychlovač elektronů
betel tropická rostlina; směs betelových listů s dalšími přísadami, sloužící ke žvýkání
betl způsob karetní hry mariáše; žebrák
beton stavivo z kameniva, cementu, vody, popř. z přísad, po ztuhnutí tvrdé a stálé
betony chrániče kolen brankáře v ledním hokeji
bétyl, betyl vztyčený kámen, považovaný za vtělení boha nebo jeho příbytek, objekt uctívání a kultu (z oblasti kamánské, foinické a nabatejské)
bezprizorný, bezprizorní nemající domov, žijící na ulici, toulavý; opuštěný; zanedbaný
bhakti oddaná služba bohu Kršnovi, který je totožný se světem
bhikh, bhikkhu, bhikšu asketa, kajícník, žebravý mnich u buddhistů a hinduistů
bi-, bis-, bin- první část složených slov mající význam dvakrát
bianko, bianco bianko bílý, čistý; nevyplněný doklad, šek
BIAS bias – zkreslení výsledků, systematická chyba v odhadu studovaného efektu (rozdílu), která vznikla v důsledku chyby při plánování nebo provedení epidemiologické studie. B. se může projevit jak podhodnocením, tak nadhodnocením skutečného efektu. Viz selekční b., informační b.
biatlon zimní dvojboj, sportovní disciplína sestávající z běhu na lyžích a střelby
bibelot drobný ozdobný předmět
bible 1. Písmo svaté; soubor posvátných spisů judaizmu (Starý zákon) a křesťanství (Nový zákon) 2. osoba nebo třesk; hypotéza vzniku vesmíru věc, která je pro někoho autoritou
biblio- první část složených slov mající význam kniha knižní
bibliobus pojízdná knihovna, knihovna v autobusu, bookmobil
bibliofilie 1. knihomilství, sběratelství vzácných nebo krásných knih a tisků 2. vzácná nebo krásná kniha nebo tisk ; tisk vydávaný v číslované edici
bibliografie ucelený soubor druhotných informací; obor zpracování a užití těchto informací; seznam knih, literatury, spisů
bibliologie knihověda, nauka o knihách
bibliomantie, bibliomancie věštění z bible
bibliotéka knihovna, sbírka knih
biblizmus, biblismus biblický výraz, rčení z bible
biblový papír velmi tenký a pevný papír určený pro tisk objemných knih
biceps dvojhlavý, např. sval na paži
bicykl jízdní kolo
bicyklbal kolová
bidet sedací umyvadlo
biedermeier bídrmajer umělecký měšťanský styl 2. čtvrtiny 19. století
bienále umělecká přehlídka pořádaná vždy po dvou letech
bifaciální s rozdílnou vrchní a spodní stranou
bifenyl aromatický uhlovodík se dvěma jádry
bifidus dvojklanný, týkající se orgánu rozděleného na dvě části
biflování mechanické učení se nazpaměť
bifokální se dvěma ohnisky, např. b. brýle
biftek přírodní řízek z hovězího masa, beefsteak
bifurkace rozdvojení, rozvětvení, např. řeky, nervů cév
big band bigbend velká hudební skupina, obv. džezová
big bang, big-bang bigbeng velký třesk; hypotéza vzniku vesmíru
big beat bigbít rocková hudba, rock beat
big-mac bigmek dvojitý hamburger
bigamie dvojí manželství současně
bigl, beagle bígl malý lovecký pes
bigoterie přehnaná zbožnost, pobožnůstkářství, bigotnost
bigotní slepě a nesnášenlivě věřící, pobožnůstkářský
bijou bižú ozdoba, šperk
bikarbonát kyselý uhličitan
biking bajking jízda, ježdění na kole nebo motocyklu
bikiny dámské dvoudílné plavky
bikros mládežnická terénní cyklistická disciplína
bilabiála obouretná souhláska
bilance celkový přehled, výsledek nějaké činnosti
bilateralita dvoustrannost, oboustrannost
bilaterální dvoustranný, oboustranný
bilbord, billboard bilbórd velkoplošná reklamní tabule, plakátovací plocha
biletář uvaděč, osoba kontrolující vstupenky
bilingvizmus, bilingvismus dvojjazyčnost, aktivní užívání dvou jazyků na úrovni jazyka mateřského
bilion, bilión milion milionů, 10 na 12; někde (např. v USA) tisíc milionů,10 na 9
bilirubin žlučové barvivo
bilokace přesvědčení, že objekt může existovat současně na dvou místech
bimetal dvojkov
bimetalizmus, bimetalismus peněžní soustava, v níž současně existují dva kovy
binární dvojitý, dvojčlenný, složený ze dvou; dvojkový (jev, soustava)
bingo loterie s výhrou v hotovosti
binokl 1. skřipec; 2. optický přístroj pro dvě oči
binokulární umožňující současné pozorování oběma očima
binom dvojčlen
binominální dvojjmenný, označený dvěma jmény
bio- první část složených slov mající význam život
bioaktivace biologický způsob čištění odpadních vod
biocenóza, biocenosa ekologicky vyvážené společenství organizmů obývající určitý prostor, cenóza
biochemie vědní obor studující chemickou podstatu fyziologických funkcí živých organizmů
biodiverzita, biodiversita vlastnost veškerých živých systémů vykazovat rozdílnost
biodynamika nauka o životních funkcích organizmu
bioelektřina elektrická energie vznikající při životních pochodech, např. ve svalech a nervech
biofág organizmus živící se na úkor jiných živých organizmů
biofilie pud sebezáchovy
biofyzika, biofysika obor studující biologické soustavy pomocí fyzikálních metod a poznatků
biogeneze, biogenese jedna z hypotéz vzniku života na Zemi, vysvětluje vznik života zákonitým vývojem neživé hmoty
bioglyf stopy po činnosti organizmů
biograf 1. kino; 2. životopisec
biografický životopisný
biografie životopis
biohelmint cizopasný červ, jehož vývoj probíhá se střídáním hostitelů
bioklimatologie obor studující vlivy prostředí na životní procesy v živých organizmech
biologie věda zabývající se studiem živé přírody
bioluminiscence světélkování, spontánní luminiscence některých druhů živých organizmů
biom společenství rostlin a živočichů určité rozsáhlé geografické oblasti spolu s prostředím a makroklimatem
biomakromolekula biopolymer
biomasa celková hmotnost všech organizmů vyskytujících se v určitém okamžiku v biocenóze, obnovitelný zdroj energie vztahující se na jednotku plochy nebo objemu
biomechanika nauka o struktuře a mechanickém chování živých organizmů
biometrika obor využívající metody matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů, biometrie, biostatistika
bionika obor využívající znalost stavby a funkce živých organizmů k řešení technických problémů
bioplazma, bioplasma živá hmota uvnitř i vně buněk
bioplyn kalový plyn, plynné zplodiny vznikající při vyhnívání kalu
biopolymer přírodní látka polymerního typu, biomakromolekula
biopotenciál elektrické napětí naměřené mezi dvěma body tkáně vzniklé důsledkem její činnosti, např. b. srdce, mozku
bioprodukt produkt ekologického zemědělství pracujícího v souladu s přirozenými životními podmínkami
biopsie mikroskopické vyšetření vzorků tkáně vyjmuté ze živého organizmu
biorytmus pravidelné střídání životních dějů
bios 1. život, jeho projevy a formy, organická příroda; 2. soubor látek nezbytných pro růst některých kvasinek a hub
biosféra část zemského povrchu osídlená organizmy
biostatika věda o vztahu struktury organizmů k jejich funkci
biostatistika obor využívající metody matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů; biometrie, biometrika
biostimulace zvyšování obranné schopnosti organizmu
biota rostlinný a živočišný život určité oblasti
biotar symetrický fotografický objektiv
biotaxie systematické uspořádání živých organizmů
biotechnologie obor zahrnující aplikaci biologických zákonitostí na výrobu
biotický vitální, vztahující se k životu
biotin látka ze skupiny vitaminů B-komplexu
biotit minerál ze skupiny slíd
biotop stanoviště, nejmenší přírodní životní prostor, na němž žije rostlina nebo živočich
biotronika studium a působení na domnělé biopole nebo auru přímo, bez zprostředkování dosud známými fyzikálními interakcemi
bioturbace proces a projevy přehrabávání a převracení sedimentu živočichy
bipedální dvounohý, dvounožec
bipedie pohyb po dvou zadních, pánevních končetinách
bipenis oboustranná bojová sekyra Ostrogótů
bipolarita dvoupólovost, bipolárnost
bipolární dvoupólový
bipolárnost dvoupólovost, bipolarita
bipolita osoba s dvojím státním občanstvím
biřmování svátost obohacení, dary Ducha svatého, které je možno přijmout jen jednou za život
birr měnová jednotka Etiopie
bis dvakrát; hud. značka pro opakování
bisexualita oboupohlavnost, sexuální náklonnost k oběma pohlavím, hermafroditizmus
bisialitizace chemické zvětrávání mírné intenzit, kdy dochází k tvorbě jílu z primárních minerálů či uvolňování jílu ze zpevněných sedimentárních hornin a k přeměnám jílových minerálů.
biskup 1. duchovní s nejvyšším stupněm svěcení; 2. výrůstek nad řitním otvorem drůbeže
biskvit, biscuit biskvit 1. sušenky,drobné pečivo, keksy; 2. porcelán bez glazury
bistro malá hospůdka k rychlému občerstvení
bit 1. jednotka informace; 2. binární hodnota, jeden řád binární číslice
bitonalita současné znění dvou tonálních nebo modálních proudů v různých tóninách
bitter bitr hořký, žaludeční
bitumen živice
bivak nouzový způsob přenocování pod širým nebem
bivakovat nouzově přenocovat pod širým nebem, zejm. v horách
bivalentní dvojmocný; dvojitý, podvojný
bizam kožešina z ondatry
bizarní zvláštní, neobvyklý; podivný, výstřední
bizet oděv opata řeholníků
bizmut, bismut chemický prvek; lesklý, křehký kov
bizon, velký severoamerický sudokopytník, zubr severoamerický
bižuterie, bížutérie 1. drobné módní doplňky a ozdoby ze skla, kovu, kůže atd.; 2. obchod s takovým zbožím
Black Jack, black-jack blek džek karetní hazardní hra, oko
black-metal, black metal blekmetl tvrdší odnož hudebního stylu heavy metal
blaf 1. nepravda, vylhaná zpráva, žvanění, žvást, bluf; 2. nechutné jídlo
blafák v ledním hokeji oklamání soupeřova obránce nebo brankáře s.následnou střelbou z bezprostřední blízkosti
blamáž zesměšnění, ostuda
blamovat odhalit, zesměšnit; b. se - ztrapnit se
blanket tiskopis, formulář k vyplnění
blankvers pětistopý jambický verš bez rýmů a slok
blankyt azurová modř, lazur
blanšírovat bílit, bělet; blednout, vyblednout; přikrášlovat, lakovat na růžovo
blasfemie, blasfémie urážení, zesměšňování, rouhání
blason v heraldice popis znaku
blastém zárodečný list, zárodečná tkáň
blasto- první část složených slov mající význam 1. zárodek, zárodečný; 2. vzniklý blastézou
blastom nádor, jehož buňky mají embryonální charakter
blastula ranné vývojové stádium zárodku
blazar kosmické těleso s intenzitou záření v ultrafialové oblasti spektra
blazeovaný, blaseovaný znuděný, netečný, přesycený požitky, nafoukaný
blefarocheláze ochabnutí kůže očního víčka
blejzr, blazer blejzr jednořadové delší sako sportovního stylu
blestéza, blastesa vznik a růst minerálů v pevném prostředí při metamorfóze, metamorfní krystalizace
blin ruský pokrm podobný velkým nesladkým lívancům, podávaný zpravidla se smetanou; ruský lívanec
blinčik viz blin
blinkr blikač, signalizační ukazatel
blizard, blizzard prudká sněhová bouře v Severní Americe
blliár, billiard biliár kulečník, hra na kulečníku, kulečníkový stůl
blok 1. skupina, celek vytvořený seskupením; 2. velký kus hmoty; 3. zábrana, překážka; 4. ve sportu obranná činnost
blokace, blokování, bránění
blokáda odloučení, izolace; vyřazení z funkce; znemožnění volného pohybu soupeře
blond světlovlasý, plavý
blue chip blú čip spolehlivý cenný papír, akcie
bluegrass blúgrás styl hudby country, druh americké lidové hudby, původně z Kentucky
blues blús hudební a pěvecký styl černošských muzikantů
Bluetooth Technologie bezdrátového přenosu dat na krátkou vzdálenost.
bluf bluf i blaf klam, finta, podraz, blaf
bluma 1. druh velké slívy; 2. nerozhodný, váhavý člověk, budižkničemu
bluzon, bluzón sportovní bunda zakončená páskem nebo pruhem pleteniny
boa 1. dlouhá kožešina kolem krku; 2. velký jihoamerický nejedovatý had
boat bout člun, loď
bob závodní saně
bobtail bobteil druh pastýřského psa
boccie boča házení koulemi na cíl
body tělo, trup; dámské přiléhavé jednodílné oblečení na trup se zapínáním v rozkroku
body-bullding body bildyng tělesné cvičení ke zlepšení postavy; kulturistika, bodyform
body-guard body gárd tělesný strážce, člen ochranky; gorila
body-language body lengvidž řeč těla, nonverbální, mimoslovní projevy lidského chování
body-lotion body loušn pleťová emulze, pleťová voda
body-milk pleťové mléko
bodyček bránění soupeři vlastním tělem
bodyform formování,tvarování lidského těla, body-building
bohém bezstarostně a neuspořádaně žijící člověk (obv. umělec)
bohéma společnost bohémů, bohémství
bohemikum 1. české slovo v jinojazyčném textu; 2. dílo napsané česky nebo českým autorem; dílo vydané na území Čech a Moravy (v jakémkoli jazyce); dílo zabývající se českou problematikou (i cizojazyčné); 3. kulturní předmět českého původu
bohemistika obor zabývající se jazykem, historií a kulturou českého národa
bohemizace, bohemisace počešťování, počeštění, bohemizování
bohemizmus, bohemismus jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z češtiny nebo podle češtiny v něm vytvořený
bohémský vztahující se k bohémě, k bohémovi
bojkot přehlížení, odmítání styků, izolování
bojler, boiler zásobník a ohřívač vody
boka zátoka, mořský záliv
bolerko krátká lehká ženská vesta sahající nejdále do pasu, bolero
bolero 1. španělský lidový tanec; hudební skladba k němu; 2. bolerko
bolid velmi jasný meteor
bolívar, bolivar měnová jednotka Venezuely
boliviano měnová jednotka Bolívie
bolometr přístroj k měření intenzity záření
bolševik původně člen většinové frakce ruské sociálně demokratické strany práce; nyní hrubá nadávka; komouš
bombastický nabubřelý, nafouknutý, významem přehnaný
bon cenný papír
bon jour dobrý den (francouzky)
bona chůva, vychovatelka
bona fide boná fidé v dobré víře, v dobrém úmyslu
bonanza ložisko vzácných kovů a drahokamů; šťastný nález, obv. zlata; bájný poklad, vysněný obchod
bond závazek, dluhopis, obligace
bondage otroctví, poddanství, nevolnictví, svázanost, svázání za účelem sexuálního ukojení
boneshaker bounšejkr staré jízdní kolo,kostitřas
bonhomie bonomije dobráctví, dobromyslnost
bonifikace zvýhodnění, náhrada, odškodné
bonita stupeň jakosti, hodnota; dobrá obchodní pověst
bonitace odhad, zjištění, určení jakosti, bonitura
bonitní vysoké hodnoty; mající dobrou pověst
bonitura bonitace
bonmot vtipné slovo, rčení, úsloví, vtip
Bonomi přeneseně:Italský piškot; (Forno Bonomi-přední italský výrobce tradičních piškotů)
bonsaj, bonsai strom nebo keř pěstovaný tak, že je výrazně menší než v přírodě
bonton, bontón společenské dobré chování; vybrané způsoby
bonus sleva z ceny, dobropis, prémie
bonviván, bonvivant bonviván světák, gurmán, požitkářský člověk
bonz, bonza buddhistický mnich; nafoukanec, magnát, šéf
bonzovat žalovat, vyzradit, donášet, práskat; ostentativně šéfovat
boogie-woogie bugivugi džezový styl s typickým rytmem doprovodu; společenský tanec
booking buking bukování
booklet buklet knížka, brožura
bookmaker bukmejkr osoba přijímající sázky, majitel sázkové kanceláře
bookmobil bukmobil pojízdná knihovna, knihovna v autobusu, bibliobus
booksize buksajz počítač velikosti běžné knihy
boom búm náhlý rozmach, vzestup,konjunktura, prosperita
boomer búmr spekulant na vzestup kurzu cenných papírů a burzovních hodnot, haussista
bootleg bútleg nezákonně nahraná a prodávaná gramodeska
bootstrep bútstrep samozaváděcí program
bop džezový styl s nepravidelným frázováním a složitější harmonií, beebop
borborygmus kručení a přelévání v břiše
bordel 1. nevěstinec, veřejný dům; 2. nepořádek, zmatek
bordó, bordeaux bordó 1. druh vína; 2. tmavočervená barva
bordura lem, obruba; ozdobný okraj tkanin, iluminací, nástěnných maleb
boreální severní; mrazivý, ledový
borelióza, borreliosa akutní infekční onemocnění vyvolané spirochetami rodu Borrelia, přenášenými zejm. klíšťaty
borgis písmo o velikosti 9 bodů
boršč ruská polévka z několika druhů masa, červené řepy, zelí, popř. další zeleniny, s kysanou smetanou
bosa-nova tanec brazilského původu
bosáž zdivo s plasticky zdůrazněnými čelnými plochami kvádrů
boson kvantově nerozlišitelná částice s celočíselným spinem
bosorka divoženka
boss bos šéf, představený, nadřízený
bossing šikana (psychoteror) na pracovišti způsobená nadřízenými pracovníky
botanika věda o rostlinách
botel plovoucí hotel, loď zařízená a vybavená jako hotel
botrytida choroba rostlin způsobená houbami rodu Botrytis
botulin botulotoxin
botulizmus, botulismus otrava botulotoxinem
botulotoxin smrtelně jedovatá látka, klobásový jed, botulin
boubel cysta
boules búl francouzská podoba boccie, házení koulemi na cíl
bouquet garni buke garny svazeček z petrželové natě, bobkového listu, tymiánu a česneku svázaný nití a vložený do nádoby, v níž se vaří maso
bourbon burbon viska vyrobená z kukuřice
bouzouki buzúťi Osmi a šesti strunný nástroj loutnového typu s dlouhým krkem (mezura 660mm) rozšířený především v řecku, díky hudebnímu stylu rebetiko. Někdy se řadí do rodiny západních mandolinových nástrojů (kvůli konstrukci bříska), jindy zas mezi balkánské tambury. Starší verze má 3 páry strun laděné na dD-AA-DD; novější {8mi strunná} verze má 4páry strun laděné na cC-fF-AA-DD. Hra na řecké bouzouki se vyznačuje rychlými běhy, kombinovanými s ozdobami a tremolem. Z řeckého bouzouki se průběhem 60.-70. let v Irsku vyvinulo tzv irské-bouzouki.
bovden, bowden ocelové lanko v ohebné trubici umožňující mechanické ovládání na dálku
bovinní hovězí
bowle boule 1. chlazený míchaný nápoj z bílého vína, sektu nebo šampaňského, s přídavkem ovoce a vonných bylin a cukru; 2. nádoba na chlazené nápoje
bowling bouling druh kuželkářského sportu hraný na 10 kuželek s těžší a větší koulí
box 1. měkká chromitá useň s hladkým lícem; 2. rohování, pěstní zápas; 3. oddělené, ohrazené místo
boxer 1. druh psa; 2. zápasník v boxu, rohovník; 3. kovový předmět nasazovaný na prsty k úderu ve rvačce
boy boj chlapec, kluk; mladý muž, nápadník, přítel; sluha
boylove bojláv náklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči chlapcům, synonymum pedofilie zaměřené na chlapce či pederastie. Nejde však o sexuologický termín, ale o termín značně rozšířený v 90. letech 20. století jako kulturně-sociální označení, užívané též k sebeurčení v rámci emancipačního hnutí i protikladnému vymezení vůči stereotypům spojeným s pojmem “pedofil”.
bódhi v buddhizmu probuzení, osvícení a vnitřní osvobození; dokonalá moudrost
bóje zakotvené plovoucí těleso ve vodě vání
bóra studený nárazovitý vítr na závětrné straně pohoří u Jadranu
brachiace pohyb pomocí horních končetin, šplhání a lezení v zavěšené poloze, ručkování
brachiální pažní, ramenní; prováděný pažemi; násilný, násilnický
brachy- první část složených slov mající význam krátký
brachyradioterapie druh léčby zářením (radioterapie), při němž je zdroj záření v úzkém kontaktu s ozařovaným nádorem. Zářič se zavádí např. do tělesných dutin (břišní, do pochvy).
brady- první část složených slov mající význam zdlouhavý
bradykardie pomalá, zpomalená srdeční činnost
bradypsychismus celkové zpomalení tempa řeči
brahma v indickém náboženství posvátné slovo, nejvyšší bytí, světový princip
brain-drain brejndrejn odliv mozků, přetahování inteligence
brainstorming brejnstorming náhlá inspirace, okamžitý nápad; hledání nových nápadů
braintrust brejntrast mozkové centrum, tvůrčí skupina
brainweshing brejnvošing praní, vymývání mozku; tvrdý psychický nátlak
brainwriting brejnvrajtin metoda založená na hledání nových návrhů a nápadů formou písemných reakcí a doplňků členů skupiny
brajgl nepořádek, výtržnost, zmatek
brak odpad, chybné zboží, zmetek; podřadná, pokleslá literatura
brakický poloslaný, např. smíšená slaná a sladká voda při ústí řek do moře
brakovat vyřazovat, třídit; prohledávat, probírat; vykrádat, drancovat; nadhánět zvěř pomocí brakýře
brakýř lovecký pes užívaný k nahánění, štvaní a stavění lovné zvěře, honič
brandy brendy vínovice, destilát z vína
branže 1. obor, odvětví výroby, obchodu; 2. cháska, špatní lidé
bravo výborně, skvěle
bravura skvělá dovednost, dokonalost; přílišná odvaha
bráhman příslušník nejvyšší hinduistické kasty
break dance, breakdance brejkdáns diskotékový tanec ve velmi rychlém tempu s akrobatickými prvky
brejk, break brejk sport. rychlý protiútok s následným přečíslením bránícího soupeře
brekcie slepenec s ostrohrannými úlomky homin
brenneke druh jednotné olověné střely
breton dehtové barvivo používané v potravinářství
breviář 1. modlitební kniha pro denní modlitbu duchovních; 2. písmo o velikosti 11 bodů
bricoleur kutil (z francouštiny)
bridž, bridge bridž karetní hra pro čtyři hráče
brief bríf zpráva, stručná informace
brífink, briefing brífing krátké setkání činitele nebo mluvčího s novináři, informativní schůzka
briga dvoustěžňová plachetnice
brigadýrka čepice se štítkem
brigantina dvou- až pětistěžňová plachetnice, škunerová briga
briketa tuhé palivo získané slisováním prachového uhlí
brilance 1. vysoký lesk; 2. zvýšený kontrast světel a stínů na fotografii
brilantina toaletní vonná mastná směs na vlasy i vousy
brilantní skvělý, znamenitý, oslnivý
briliant 1. nejběžnější výbrus drahokamů, zejm. diamantů; 2. diamantový šperk; 3. písmo o velikosti 3 bodů
brio, con brio v hudbě: ohnivě, s jiskrou
bríza slabý vítr na březích jezer a moří
brizance, brisance schopnost tříštivého účinku výbušniny
brojler mladé jatečné zvíře vykrmované intenzivním způsobem
brokát těžká hedvábná tkanina se žakárovým vzorem protkaná zlatými nebo stříbrnými nitěmi
broker broukr dohodce, který zprostředkovává obchody cizím jménem a na cizí účet
brokolice košťálová zelenina podobná květáku, prokolice
bromelie rod tropických bylin, z nichž některé se pěstují jako okrasná pokojová rostlina
bronchiální průduškový
bronchitida akutní nebo chronické zánětlivé onemocnění sliznice průdušek
bronchoskopie vyšetření dýchacích cest pomocí endoskopu
brontosaurus obrovský vymřelý býložravý veleještěr
brovnink, browning braunyng automatická plochá pistole se zásobníkem v rukojeti
brožovaný nevázaný (o knize)
brožura knihařsky jednoduše zpracovaná publikace menšího rozsahu
brucelóza, brucelosa infekční bakteriální onemocnění zvířat přenosné na člověka
bruchy Spodní kalhoty se zvaly česky “hace” nebo “bruchy” (ze staroněmeckého označení “Brouchen”). Šily se ze lnu, jemné vlny a někdy i z hedvábí.
brum rušivé střídavé napětí u zesilovače; bručení
brumendo bručivý zpěv beze slov a se zavřenými ústy
brunátný tmavě rudý, nachový
brunet tmavovlasý člověk
brutalita hrubost, drsnost, násilí
brutto 1. hrubý, celkový; 2. hmotnost zboží včetně obalu
bruyére brijé tvrdé, středně těžké, tmavě hnědé dřevo používané na výrobu dýmek
bryčka lehký kočár
brynza měkký ovčí sýr vyráběný z hrudkového ovčího sýru
bryologie obor zabývající se studiem mechorostů
bryskní ostrý, nešetrný
BTW Jedná se o “acronym” (zkratku) anglického termínu By The Way. V českém jazyce lze přeložit jako mimochodem. Další často puožívané akronymy z angličtiny jsou IMHO, ASAP, AFAIK.
bubble-gum bablgam žvýkačka, z které se dají vyfukovat bubliny
buddhizmus, buddhismus indické nábožensko-filozofické učení o cestách k dosažení nirvány
budoár, boudoir budoár menší elegantně zařízený dámský salonek
budžet, budget badžit finanční rozpočet, zejména státní
budžucu japonské bojové umění
bufet bufet i bifé 1. jídelna se samoobsluhou; 2. rychlé občerstvení; 3. stůl nebo místnost s občerstvením
bufetenin přírodní halucinogenní droga živočišného původu
buffer bafr vyrovnávací paměť
buffeting bafityng třepání, nepravidelné kmitání některých částí letadla během letu
bugatti 1. starší značka automobilu; 2. vakovitá kabelka
buggy, bugina, malý terénní automobil s otevřenou karoserií a dobrými jízdními vlastnostmi; dětský kočárek
bugina, buggy
bujabéza, bouillabalsse bujabes francouzská polévka připravovaná z mořských ryb a korýšů
bujon, bujón, bouillon bujon 1. silný masový vývar; 2. živný roztok, půda pro kultivaci bakterií
buket, bouquet buke charakteristické aroma a příchuť různých druhů vína a ušlechtilých destilátů
bukinista, bouquinista bukinysta majitel malého, obvykle pouličního antikvariátu
buklé, bouclé buklé uzlíkovitý a kličkovitý vzor nebo hrubě zrnitý vzhled textilie
bukovat zapsat se, zaregistrovat, zaknihovat, zaúčtovat; rezervovat, zajistit
bukování registrace, zaknihování, zaúčtování; rezervace, booking
bula 1. papežská či panovnická listina s kovovou pečetí; tato kovová oboustranná pečeť; 2. velký puchýř
bulbus kulovitě rozšířená část některých ústrojí, např. prodloužená mícha
buldok plemeno psa se svalnatým tělem a silným chrupem
buldozer stavební stroj, čelný shrnovač
bulie vůle
bulimie chorobná chuť k jídlu, přejídání
bulletin biltén věstník, přehled zpráv
bulling šikana mezi žáky
bullish buliš býčí styl; burzovní strategie na vzestup akcií
bulmastif kříženec buldoka s mastifem
bulva 1. rostlinný dužnatý orgán vzniklý ztluštěním kořene a dolní části stonku; 2. oční koule
bulvár, bouleverd bulvár 1. široká a živá ulice ve velkoměstě; 2. věc bulvárního rázu
bulvární nízké úrovně, nehodnotný, senzacechtivý
buly sport. vhazování; rozehrání hry po předchozím přerušení
bumerang 1. vrhací lovecká zbraň australských domorodců, která se při nezasažení cíle vrací zpět; sportovní náčiní s podobnými vlastnostmi; 2. co poškodí původce
bungalov, bungalow přízemní jednoduché obydlí v tropech; letní rekreační domek
bungee jumping ban džamping skok z výšky, kdy skokan je pružným lanem přivázaným nad těžištěm těla katapultován zpět do výšky, nakonec zůstane nehybně viset
bunkr úkryt, kryt
buntovat tajně chystat, umlouvat; podněcovat, bouřit
buran 1. hrubián, neotesanec, křupan, neomalenec; 2. silný stepní vítr
burel oxid manganičitý
burlak, burlák tahač lodí proti proudu v carském Rusku; tahoun, dříč
burleska hrubě komický literární nebo divadelní žánr; drsná fraškovitá komika
burza 1. místo, kde se prostřednictvím oprávněných osob obchoduje s cennými papíry nebo s určitými druhy zboží; místo směnného nebo výměnného obchodu; 2. váček mezi kostí a svalem vyplněný vazkou tekutinou
burzitida, bursitida zánětlivé onemocnění mazového váčku (burzy) v oblasti kloubu
buržoazie, buržoasie městské obyvatelstvo; třetí stav; kapitalisté
bustr, booster bústr 1. natáčivý transformátor, indukční regulátor; 2. startovací raketa; 3. oscilátor deformující a prodlužující zvuk kytary
buš porost suchomilných keřů a nízkých stromů savan a polopouští
bušidó cesta bojovníka, kodex chování samuraje
bušl, bushel bušl 1. americká objemová jednotka rovná 35,2391 l; britská objemová jednotka rovná 36,3687 l; 2.hmotnost zemědělských produktů vztažená k tomuto objemu (14,5-27,2 kg)
butan nasycený uhlovodík užívaný jako chemická surovina a palivo
butik, boutique butyk obchod s módními oděvy, doplňky a kosmetikou
buton kulatá náušnice s jedním drahokamem, perlou nebo korálem
buxus zimostráz
buzerant homosexuál; kdo buzeruje
buzerovat šikanovat, obtěžovat, nutit k nesmyslnému plnění povinností
buzola, busola magnetka s děleným kruhem a zaměřovacím zařízením
bužírka izolační plastová hadička na dráty
bylina, byliny Veršovaná epika - píseň o bohatýrech
bypass, by-pass bajpás obtok, odklon, vnější okruh
byreta kalibrovací úzká skleněná trubice s kohoutkem k přesnému odměřování kapalin
byro, byró kancelář, úřadovna; psací stůl, sekretář
byro- první část složených slov mající význam úřad, úřední
byrokracie vláda úřadů a úředníků; skupina osob vykonávající správu a řízení, zejm. politických a ekonomických činností
byrokrat příslušník byrokracie; přehnaně pečlivý, nepružný úředník lpící na formalitách
byrokratický úřední, úřednický; formální, nepružný
bysta, busta sochařský potrét hlavy a části hrudníku, poprsí
byzantologie obor zabývající se jazykem, historií a kulturou Byzance
byznys, business byznys obchod, obchodování; povinnost, úkol, starost
byznysmen úspěšný obchodník
c’est la vie selaví to je život
cache keš omezená paměť s rychlým dostupem
caddie, caddy kedy nosič vaku se 14 holemi při golfu
caecum cékum slepé střevo
cajk 1. náčiní, nářadí; 2. pevná bavlněná látka; 3. být v cajku být v pořádku
cake-walk, cakewalk kejk vólk tanec amerického (resp. černošského) původu
call girl, call-girl, caligirl kólgérl prostitutka na telefonickou objednávku
callanetics kalanetika
calofrig kalofrig stavivo ze směsi křemeliny, dřevěných pilin, cementu a vápna na výrobu tvárnic a desek
calor kalor teplota, teplo, zvýšení teploty zánětlivého ložiska
calta druh koláče, vdolek, placka
calvados kalvados jablečný destilát
cambozola kambozola plísňový sýr,kombinace camembertu a gorgonzoly
camembert kamambér i kamembert jemný plísňový sýr s výraznou žampionovou příchutí
camera obscura kamera obskúra primitivní temná komora bez optiky, předchůdce fotoaparátu
camerlengo kamerlengo kardinál komoří, významný představitel římskokatolické církve
camorra kamora tajné měšťanské teroristické hnutí v Neapoli v 16.-19.st.; dnes neapolská varianta mafie
campari kampári italský aperitiv
canadair kenedér speciální letadlo používané při hašení lesních požárů
canisterapie léčebný kontakt psa a člověka
cantabile kantábile zpěvně
cappuccino kapučíno
capriccio kapričo 1. hudební skladba rozmarného rázu; 2. hravý nebo groteskní námět v malbě nebo grafice
capriccioso kapričózo rozmarně
caput kaput hlava
caramba karamba hrome!, k čemu!
carizmus, carismus systém vlády založený na neomezené moci cara
carmen figuratum karmen figurátum tvarovaná báseň, báseň grafickou formou napodobující tvar nějakého předmětu, ideogram, kafigram
Carpe diem! 1. Užij dne! 2. Využij dne!
carpe noctem využij noci!
cartridge kártridž zásobník
carving kárving řezání, krájení; řezaný oblouk při sjezdovém lyžování
case-history kejs histori detailní zpráva o případu a jeho vývoji; kasuistika
case-law kejs ló právo vytvářené precedenty
cash end carry keš end keri platba v hotovosti a odvoz zboží na náklad kupujícího
cash flow, cash-flow kešflou příliv peněz, tok peněz
cash keš hotové peníze, platba v hotovosti
casting kástyng nabídka, výběr, konkurz na obsazení filmových a podobných rolí
castrizmus, castrismus kastrizmus politický systém na Kubě za F. Castra
castrum kastrum
casu quo, c.q. v takovém případě
casule kázule
casus kázus případ, důvod
catch as catch can keč ez keč ken chyť, jak můžeš, zápas ve volném stylu, wrestling
catering kejhing objekty na zásobení letadel pokrmy a dalšími potřebami pro cestující
catgut katgut
Caudillo kaudyljo španělsky vůdce, označení diktátora Franka
causa kauza
causa sui kauza suí příčina sebe sama
causerie kózri vtipná literárně vytříbená úvaha lehkého tónu
cavatina kavatina
cca, cirka
CD car diplomatic - diplomatický vůz, oficiální mezinárodní označení; compact disc - nosič pro digitální záznam - kompaktní disk
CD sí dý compact disc, kompaktní deska, kompakt, cédéčko
CD-ROM sí dý rom kompaktní disk; přídavné zařízení počítače umožňující čtení kompaktního disku
cech, středověká organizace řemeslníků
cédéčko, compact disc, kompaktní deska, kompakt, CD
cedent, postupitel, kdo postupuje jinému nějaké právo
cedi, měnová jednotka Ghany
cédille sedyj diakritické znaménko pod c (ç) označující výslovnost s nebo č
cedovat postupovat pohledávku, provádět cesi, viz. také postupovat pohledávku dál/někomu
cedr, jehličnatý strom rostoucí ve Středomoří
cedule, list, vývěska, plakát; bankovka
cefalalgie, bolest hlavy, cefalea
cefalea, kefelea bolest hlavy, cefalalgie
cefalický index Poměr největší šířky a délky mozkovny x 100. Největší délka hlavy se stanovuje pomocí změření vzdálenosti od antropometrického bodu glabella k bodu opisthokranion. Glabella je nejvíce vyvýšené místo na dolním okraji čelní kosti mezi nosním kořenem a nadočnicovými oblouky. Opisthokranion je nejvíce vzdálený bod od glabelly v mediální rovině ležící na týlní části hlavy (nejčastěji na horní části šupiny kosti týlní). Největší šířka hlavy pak měří přímou vzdálenost mezi pravým a levým párovým bodem euryon, který se nachází nejvíce laterálně (na straně) a leží nejčastěji na dolních částech kostí temenních, nebo na okraji kostí spánkových.
cefalo-, kefalo- první část složených slov mající význam hlava, hlavový, mozek, mozkový
cefalosporin, jedno ze skupiny antibiotik podobných penicilinu
cefeida, pulzující proměnná hvězda
CEFTA Central European Free Trade Agreement Středoevropská zóna volného obchodu
cejch 1. úřední značka potvrzující přesnost a správnost funkce měřidel a přístrojů; 2. neodstranitelné označení osoby, zvířete nebo věci
cékostomie chirurgické vyvedení slepého střeva ven z těla
celebrita znamenitost; vážená, proslulá osobnost; potentát
celebrovat sloužit mši
celiakie (přesně celiakální sprue) - onemocnění způsobující poruchu střevního vstřebávání (malabsorpční syndrom). Jeho podstatou je nesnášenlivost glutenu (lepku, bílkoviny obsažené v obilí) zřejmě na imunologickém podkladě. Onemocnění začíná v dětství nebo v dospělosti a uplatňují se u něj dědičné vlivy. Příznaky malabsorpce (průjmy, nedostatek živin z porušeného vstřebávání, hubnutí) se objevují po požití potravin obsahujících lepek a mizí po jeho vyloučení ze stravy. Proto je základem léčby dieta s vyloučením lepku (tj. zákaz potravin z pšeničné a žitné mouky). Je možné jej nahradit moukou kukuřičnou, sójou, rýží, bramborami. Průběh choroby je kolísavý a různě těžký. U části pacientů se objevují i kožní změny a některé další poruchy imunitního systému
celibát bezženství, svobodný stav
celina 1. dosud neobdělaná půda; 2. poštovní cenina s vytištěnou poštovní známkou nebo s její kresbou
celofán průsvitná plastová fólie z regenerované celulózy
celta nepromokavá plachta nebo díl stanu z ní vyrobený
celula, cellula buňka
celulární, cellulární buněčný
celulitide, cellulitida zánět buněčné tkáně, např. podkožní
celuloid plast z nitrocelulózy a kafru
celulóza, celulosa polysacharid, základ buněčných stěn rostlinných tkání
cembalo čembalo strunný klávesový hudební nástroj, clavicembalo, clavecin, harpsichord
cement 1. prášková stavební hmota; 2. tmel užívaný v zubním lékařství
cementace druhotné zpevnění, ztvrdnutí; sycení povrchu oceli uhlíkem; přirozené zpevnění usazené horniny, stmelení
cemr hřbet, záda; dolní část zad
ceno- první část složených slov mající význam společenství, pospolitost
cenobita poustevník
cenobium funkční seskupení, kolonie buněk jednobuněčných řas
cenogeneze, cenogenese společný původ z téhož předka, pokrevní příbuzenství
cenóza, cenosa živočišné nebo rostlinné společenství, biocenóza
cent 1. metrický cent,100 kg; 2. drobná mince dolaru, guldenu a jiných měnových jednotek
centaur kentaur
centi- 1. první část složených slov mající význam sto, stý; 2. předpona označující setinu,10 na -2
centim santym], céntim [sentym drobná mince franku, pesety a jiných měnových jednotek
centr střed; přihrávka do prostoru před soupeřovou brankou; střední útočník
centrace dostřeďování
centralizace, centralisace soustřeďování do jednoho organizačního ústředí
centralizmus, centralismus systém řízení z jednoho organizačního ústředí
centrála ústředna, ústředí; stavba centrální dispozice
centrální střední, středový, ústřední, hlavní
centricita dostřednost, dostředivost
centrický středový, směrující do středu
centrifuga odstředivka
centrifugální odstředivý
centripetální dostředivý
centrizmus, -centrismus druhá část složených podstatných jmen mající význam soustředění moci do místa označeného první částí
centrizmus, centrismus středovost; obv. charakteristika místa na politickém spektru
centrkurt ústřední dvorec
centrogram kartogram určitého jevu umístěný v téžišti jevu
centroplán střední část křídla letadla; místo, na které se napojují vnější části křídla
centrování středění, vyrovnání na střed; přihrávání míče do středu
centrum střed, středisko, ústředí
centurie vojenská jednotka v římském vojsku
cenzor, censor 1. úředník pověřený prováděním cenzury; 2. úředník pověřený prováděním cenzu
cenzura, censura kontrola, dozor, dohled, zejm. nad tiskem
cenzus sčítání lidu
cenzus, census sčítání lidu
cepín horolezecká hůl opatřená kovovým zobcem
cer cle serkl kroužek, malá uzavřená společnost
ceramic metals keramik metals cermet
ceramid komplex lipidů v cytoplasmě a plasmatické membráně
cerber kerberos
cereals síriels obilniny, cereálie
cereálie obilniny
cereální obilný; obilnářský
cerebrální mozkový
cerebrospinální mozkomíšní
cerebrovaskulární mozkocévní
cerebrum mozek, encefalon
ceremoniál, ceremonial obřad; slavnost; obvyklý postup, procedura
ceremoniální, ceremonialní obřadný, slavnostní, formální
ceremonie okolky, ciráty
ceremoniel ceremoniál
ceres druh rostlinného tuku
cerkosporióza, cerkosporiosa choroba rostlin způsobená houbou skvrnatičkou
CERMAT centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
cermet žárovzdorný materiál vyrobený spékáním směsi kovových a keramických prášků, ceramic metals
certifikát průkaz, osvědčení, potvrzení,ověření správnosti
cervikální krční
cese postoupení nějakého práva, pohledávky, území
cestopis Literární útvar - popisující cestovatelovy zážitky.
cetan lineární nasycený uhlovodík
ceteris paribus za stávajících podmínek
ceuse occasionalis kauza okazionális příležitostná příčina
cézar, césar, caesar císař, panovník, samovládce
cézura, césura liter. přerývka, mezislovní předěl ve verši spadající dovnitř stopy; předěl, krátká přestávka mezi frázemi
chablis šabli druh bílého burgundského vína
chabrus 1. neformální obchodní dohoda; 2. tělesně špatný, nemocný člověk
chačkhar, chečkar arménská pamětní kamenná stéla nebo skalní reliéf s centrálním vyobrazením kříže
chairman čermen v angloamerickém prostředí předseda politického nebo hospodářského grémia, zasedání, organizace
chaise longue šéz long křeslo se sedadlem protaženým pro nohy ve vodorovné poloze
chalcedon odrůda křemene
chalífe v některých muslimských zemích titul panovníka, který byl současně hlavou všech muslimů, kalif
chalko- první část složených slov mající význam kov, měď, kovový, měděný
challenger čelindžr vyzývatel, možný soupeř; sport challenge cup putovní pohár
chalva orientální cukrovinka
chamber čejmbr komora, profesní sdružení
chambre šámbr pokoj; ch. séparé oddělený prostor
chameleon, chameleón malý ještěr měnící barvu kůže podle barvy prostředí; člověk lehce měnící své názory a přesvědčení
champagne šampaň i šempejn šampaňské, šampus, sekt
chamsin, chamsín horký jižní vítr na severovýchodě Afriky
chandra sklíčenost, stesk, těžkomyslnost
chanel šanel dámský oděvní styl typický jednoduchostí a elegancí
change čejndž i šánž změna, směna, výměna; ch. office směnárna
chaos zmatek, nepořádek; stav s vysokou neuspořádaností
chaotický neuspořádaný, bezhlavý, zmatený
chaperon molekula udržující stabilitu vazeb mezi proteiny,zajišťuje také správné sbalení proteinů a zabraňuje vzniku nefunkčních proteinových komplexů (počet těchto molekul se se vzrůstající teplotou zvyšuje)
charakter povaha; souhrn vlastností, u člověka zejm. morálních; osobnost
charakteristický význačný, výrazný
charakteristika vystižení podstaty jevu, podstatných znaků
charakterní 1. statečný, čestný; 2. představující vyhraněné povahové typy postav
chargé d’affaires šarže dafér diplomatický zástupce nejnižší hodnosti; dočasný diplomatický zástupce vedoucího zastupitelského úřadu
charismatická osobnost Člověk s osobním kouzlem. Toto je dost často myšleno negativně, v případě kultovních/náboženských osobností, které jsou schopny vést skupinu lidi k tomu, aby ho/ji bezmyšlenkovitě nasledovali, v extremních případech i nemorální či kriminální činnosti nebo dobrovolné smrti.
charita 1. křesťanská láska k bližnímu; 2. dobročinnost organizovaná a prokazovaná na podkladě křesťanské lásky
charitativní dobročinný
charizma, charisma zvláštní dar Ducha svatého; mimořádné schopnosti, zejm. působení na jiné lidi
charleston čárlston moderní společenský tanec amerického původu
charliéra šarfiéra první vodíkem plněný balon
charm šarm 1. vlastnost některých elementárních částic zachovávající se v silných interakcích; 2. šarm,půvab
charta listina zásadního významu, obvykle zaručující určitá práva a privilegia; zakládací listina
charter čártr charterový let, letadlo, letecká linka mimo pravidelný letový řád, vytěžující letecký spoj
chartista stoupenec, signatář charty
chartreuska, chertreuse šartréz bylinný jemně kořeněný sladký likér
chasan představený židovské náboženské obce
chasidizmus, chasidismus judaistické hnutí v Palestině vyznačující se značným náboženským zanícením; východoevropské židovské náboženské hnutí požadující prostou víru a zbožnost a zrušení rozdílu mezi prostými věřícími a rabíny
chasmofyt rostlina přizpůsobená k životu na skalnatém terénu
chasuble šazíbl dlouhá vesta bez rukávů
chám 1. sperma; 2. neurozený člověk; sprostý chlap
chán panovnický titul užívaný v zemích pod tureckou nebo mongolskou nadvládou, v Indii a Persii
check-in čekin odbavení cestujícího před odletem
check-point, checkpoint ček pojnt kontrolní, hlídkové stanoviště
check-up, checkup čekap kontrolní rozhovor, pohovor, prověrka, podrobné přezkoumání, konzultace; celkové lékařské vyšetření
cheesburger (čísburgr) kulatá houska, mleté hovězí maso, plátky tvrdého sýra, pepř a sůl (hamburger - mleté maso, méně sýru a to Nivy, kečup, hořčice, hlávkový salát, cibule, kulatá houska)
cheeseburger čízburgr karbanátek se sýrem v housce
cheilitida zánět rtu
cheirospazmus, cheirospasmus křeč svalů na rukou
chemický týkající se chemie, související s chemií
chemie nauka o složení hmoty a stavby látek, o reakcích a jevech, které tyto přeměny doprovázejí
chemikálie 1. látka získaná chemickým procesem; 2. látka určená k uskutečnění chemické reakce
chemisorpce chemická sorpce
chemizmus, chemismus chemická stránka dějů nebo látek
chemlon polyamidové vlákno
chemo-, chemi- první část složených slov mající význam chemie, chemický
chemoterapeutikum chemikálie používaná k léčení
chemoterapie léčení pomocí chemických prostředků
cherry šeri], cherry brandy [šeri brendy třešňový nebo višňový likér, griotka
cherubín, cherub anděl; krásná a dokonalá bytost
chetitologie obor zabývající se jazykem,historií a kulturou Chetitů
chí v řecké abecedě znak pro hlásku ch
chianti kjanty lehké červené italské víno
chiazma, chiasma křížení, zkřížení
chiazmus, chiasmus slohový prostředek postavení slov křížem
chiliazmus, chiliasmus očekávání brzkého příchodu spasitele a jeho tisíciletého království před koncem světa
chiméra 1. obluda, příšera; 2. přelud, klamná představa; 3. jedinec složený z geneticky rozdílných buněk 4. druh paryby s bizarním tvarem těla
chinin alkaloid z kůry chinovníku, lék proti malárii
chinook činuk 1. teplý, suchý vítr typu fénu na východních svazích Skalnatých hor; 2. vlhký vítr vanoucí z Tichého oceánu na západním pobřeží Severní Ameriky
chinovník, chininovník tropický strom, v jehož kůře je obsažen chinin
chionograf sněhoměr
chips čips 1. skořicový odpad, zlomková skořice; 2. čipsy
chiralita geometrické uspořádání dvou struktur takové, že jsou vzájemně zrcadlovými obrazy
chiro-, cheiro-, chir-, cheir- první část složených slov mající význam ruka, ruční
chirologie posunková řeč hluchoněmých
chiromantie, chiromancie hádání, věštění z dlaně
chiropraxe manipulační léčba v rámci reflexní terapie
chiroptera netopíři, letouni
chiropterolog vědec zabývající se řádem letouni (netopýři kaloni)
chirurgie obor lékařství léčící hlavně mechanickými výkony pomocí rukou nebo nástrojů a přístrojů při operačních výkonech
chistera proutěný košíček ve tvaru lusku na chytání míčků
chitin organická sloučenina podobná celulóze tvořící podstatnou složku struktury vyšších hub a členovců
chiton starořecký plátěný spodní oděv; řasnatý přepásaný ženský úbor při rytmice
chloazma, chloasma nadměrné tvoření pigmentu v obličeji
chloramfenikol antibiotikum
chlorela zelená řasa užívaná k pokusné přípravě krmiv, popř. Jídla
chlorenchym asimilační pletivo zelených rostlin
chlorid sůl kyseliny chlorovodíkové
chlorit zelený minerál ze skupiny slíd
chloro- první část složených slov mající význam 1. zelený, zelený list; 2. Chlor
chloroform prchavá bezbarvá kapalina nasládlého zápachu používaná jako rozpouštědlo, dříve narkotikum, trichlormetan
chlorofyl zelené rostlinné barvivo umožňující fotosyntézu, zeleň listová
chloroplast část rostlinné buňky, ve které probíhá fotosyntéza
chloróza, chlorosa 1. lék. chudokrevnost, blednička; 2. choroba rostlin, blednička, žloutenka
chol-, chole- první část složených slov mající význam žlučový, žlučník, žlučníkový
cholagogum látka zvyšující vylučování žluči nebo urychlující vyprazdňování žlučníku
cholecystoduodenoanastomoze chirurgicke prepojeni medzi zlucnikem a dvanastnikem
cholera nakažlivé akutní průjmovité onemocnění
cholerický vznětlivý, prudký, horkokrevný
cholerik vznětlivý, výbušný typ člověka
cholesterol organická látka ze skupiny steroidů
choliamb druh šestistopého jambického verše
chondra drobný kuličkovitý útvar o průměru asi 1 mm v některých kamenných meteoritech
chondro- první část složených slov mající význam chrupavka, chrupavčitý
chorál jednohlasý sborový liturgický zpěv
chorda dorsalis chorda dorzális struna hřbetní
chordektomie chirurgické vyjmutí hlasivek
chordofon strunný hudební nástroj
chordotomie chirurgické protětí míšní dráhy jako výkon k utišení bolesti
chorea porucha centrální nervové soustavy projevující se mimovolnými škubavými pohyby, posunčina, tanec svatého Víta
choreografie kompozice tance; umělecké vedení tanečního (baletního) souboru
choriamb v antické metrice básnická stopa složená z trocheje a jambu
chorioretinitida zánět duhovky a sítnice oka
chorovod obřadný ruský lidový tanec
chotár pozemky patřící obci; hranice mezi pozemky dvou obcí
chozrasčot v centrálně řízeném hospodářství metoda plánovitého vedení podniku
chór v antickém divadle místo pro sbor tanečníků a pěvců; sbor; oddělený prostor v kostele
chórismos hranice nášeho světa, to, čím je oddělen od toho jiného (z řečtiny)
chrematistika starořecké označení pro směnné vztahy, zejm. pro lichvu
chrestomatie výbor z četby
christianizace, christianisace pokřesťanštění, kristianizace
christologie nauka o životě a učení Ježíše Krista
chrom-, chróm-, chromo-, chrómo– první část složených slov mající význam chrom, chromový
chromatický 1. týkající se barev; 2. související s chromatikou
chromatičnost barevná jakost světla
chromatida, chromatid podélná polovina chromozomu
chromatika půltónová soustava, na které je založena melodika a harmonie
chromato-, chromo- první část složených slov mající význam barva, barvivo, barevný
chromatofor živočišná buňka obsahující barvivo, pigment
chromatografie chemická metoda rozdělování směsi látek na jednotlivé složky
chromatopsie porucha spočívající v barevném vidění i bezbarvých předmětů nebo ve vidění barevných skvrn
chromo- 1. chrom-; 2. chromato-
chromosféra vrstva hvězdné atmosféry nad fotosférou
chromosom význam viz chromozóm, podoba na -zóm ovšem neodpovídá stávající normě
chromozom, chromozóm pentlicovitý útvar v buněčném jádru tvořený deoxyribonukleovou kyselinou a bílkovinami
chronický dlouhotrvající, vleklý
chrono- první část složených slov mající význam čas
chronobiologie věda o časově podmíněných biologických změnách
chronofilie označení pro skupinu parafilií charakterizovaných věkem osob, na něž je erotická náklonnost zaměřena. Do pojmu spadá pedofilie, infantofilie, hebefilie, efebofilie, gerontofilie, případně též (neparafilní) teleiofilie. Termín zavedl americký sexuolog John Money.
chronograf přístroj k zaznamenávání časových údajů
chronogram nápis se zašifrovaným letopočtem ve zvýrazněných písmenech
chronokretor planeta vládnoucí určitému periodickému úseku, např. znamení zvěrokruhu, určitému období
chronologie určení časového pořadí, časový sled
chronometr časoměr; přesné přenosné hodiny
chronometrie přesné měření času
chronostichon chronogram v podobě verše, obv. hexametru
chronostratografický omezený časem
chryzo-, chryso- první část složených slov mající význam zlato, zlatý
chryzostomos zlatoústý
chtonický podsvětní, týkající se podsvětí; náležející zemi, podzemní např. chtonická božstva (podsvětní božsva)
chucpe Slovo původem z hebrejštiny: drzost, troufalost, cynismus, arogance apod. v nebývalé míře. Chucpe popisuje drzé, výsměšné chování, které se ovšem formálně zdá být korektní. Soudí ho za vraždu rodičů a on žádá soud, aby byl k němu shovívavý, protože je sirotek! To je ale chucpe!
chuligán mladý, pobuda, darebák, ničema
Chumaš Chumaš je jiný židovský název pro hebrejskou Tóru - Pět knih Mojžíšových
chunta, junta chunta sbor, výbor; ve španělském a latinskoamerickém prostředí označení dočasné vlády
chural mongolský orgán státní moci
churme subtropický a tropický ovocný strom i jeho plod žluté, červené nebo oranžové barvy velikosti pomeranče, kaki, tomel
chutney čatny silně aromatická pikantní zavařenina ze zeleniny nebo ovoce; příloha k masu
chylo- první část složených slov mající význam míza, šťáva
chypre šipr parfém z orientálních pryskyřic
cibelín měkká vlněná tkanina s dlouhým lesklým vlasem
ciborium 1. arch. stříška nad oltářem nesená čtyřmi sloupy, baldachýn; 2. liturgická nádoba z drahého kovu na noze a s víkem k uchovávání hostů
cicero 1. písmo o velikosti 12 bodů; 2. základní typografická délková jednotka rovná 4,51 mm
cichlida, dravá ryba tropů a subtropů; akvarijní ryba
cifra číslice, číslo; ozdoba
cikorka kávová náhražka z čekanky
cimbál deskový úderný strunný hudební nástroj
cimbuří zubaté zakončení středověkých hradeb a hradebních věží
cimelie, cimélie vzácnosti, rarity, obv. v knihovně
cinema sinema kino
cinemaskop, cinemascop sinemaskop systém širokoúhlého panoramatického promítání filmu
cinerace zpopelnění
cink 1. starý dechový dřevěný nástroj; 2. oční zákal; 3. podvodná značka na kartách
cinquecento činkvečento období italské renezance v letech 1500-1600
cintorín hřbitov
circulus vitiosus cirkulus viciózus bludný kruh; logická chyba (zacyklení) v důkazu nebo v definici
circumcisium obřízka
cire perdue, cire-perdue sír perdy ztracený vosk, litecká technika odlévání v kovu
cirka, circa cirka asi, přibližně, kolem,zkratka cca
cirkadiánní týkající se změn fyziologických funkcí organizmů s přibližně denní periodou
cirkulace obíhání, koloběh
cirkulárka kotoučová pila
cirkulární kolující, kruhový, obíhající
cirkumcíze, cirkumcise obřízka
cirkumdukce kroužení - složitý pohyb, kdy dochází v kloubu postupně k flexi, abdukci, extenzi a addukci
cirkumflex průtažný přízvuk; tažená intonace; francouzské diakritické znaménko ( ^ )
cirkumpolární 1. obtočnový; nikdy nezapadající pod obzor (např. hvězda); 2. ležící v oblasti zemského pólu
cirkumzenitál astronomický přístroj na určování zeměpisné polohy podle výšky hvězdy
cirkus 1. ve starověkém Římě kruhový nebo oválný prostor pro závody a jiné produkce; 2. zábavní instituce; 3. zmatek, výtržnost
cirokumulus, cirrocumulus cirokumulus řasokupa, malé kupovité oblaky převážně z ledových krystalků; beránky
cirostratus, cirrostratus řasosloha, průsvitná vrstva oblaků vláknitého vzhledu
ciróza, cirhóza, cirrhosa svraštění a zatvrdnutí orgánu pri tvorbě nového vaziva, např. c. jater
cirus, cirrus řasa, oblak vláknitého tvaru z ledových krystalků
cista 1. archeol. bronzová nádoba válcovitého tvaru k uchování šperků, toaletních předmětů apod; 2. proutěná schránka (někdy kovová) k různým účelům (například na knihy, kultovní předměty, jako volební urna ve starém Řime)
cisterciák člen mnišského řádu reformované větve benediktinů
cisterna nádrž, obvykle na kapaliny; vůz s touto nádrží
citace doslovné uvedení cizího textu nebo hudebního motivu; sám tento text nebo hudební motiv, citát
citadela samostatná městská pevnost
citát doslovně uvedený cizí text nebo hudební motiv, citace
citera deskový drnkací strunný hudební nástroj
citroník citrus
citrus strom nebo keř pěstovaný pro plody (pomeranče, citrony, mandarinky,grepy), citroník
citrusový související s citrusem
city sity střed velkoměsta, obchodní nebo bankovní čtvrť města; velké nebo významné město
citýrovat 1. volat, předvolávat zbytečně nebo k vůli; 2. týrat, sužovat zbytečnými požadavky; 3. vyvolávat duchy, ďábla
civil nevoják,civilista; civilní život, oblek
civilista nevoják, civil
civilistika věda občanského práva
civilita občanství, občanskost
civilizace, civilisace hmotné a duchovní projevy lidské společnosti v historické posloupnosti; kultura, vzdělání
civilizační, civilisační podporující civilizaci, směřující k civilizaci, vyplývající z civilizace, zušlechťující
civilizmus, civilismus umělecký směr počátku 20. století zdůrazňující střízlivý vztah ke skutečnosti a obdiv k technické civilizaci
civilní nevojenský, neuniformovaný, necírkevní, občanský; věcný, prostý
civis, občan
cizelovat, ciselovat 1. opracovávat, zdobit kovové předměty tepáním, rytím; 2. zdokonalovat, vylepšovat
cizura, odstřižky kovu při ražbě mincí
clavecin klafsén strunný klávesový hudební nástroj, cembalo, clavicembalo, harpsichord
clavicembalo klavičembalo strunný klávesový hudební nástroj, cembalo, clavecin, harpsichord
clearing klíring
clinch klinč
clip klip
clipboard klipbórd 1. psací deska, podložka s kolíčkem na přichycení papíru; 2.schránka, programový nástroj sloužící jako prostředník při výměně dat mezi aplikacemi
closed-end fund klousd end fand uzavřený investiční fond
cluster klastr
CMR úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě
coach kouč
coaching kaučing koučování
cobbler kobler
coca-cola kokakola
cocker-spaniel kokršpaněl
cockney kokny londýnský dialekt; přezdívka obyvatel Londýna hovořících tímto dialektem
COCOM, Coordinating Committee, koordinační výbor pro kontrolu vývozu zboží strategického významu
coda kóda přídavný závěr hudební skladby nebo její části
codex kodex
coelebs vdovec
coelom tělní dutina
cogito, ergo sum ko tó ergó sum myslím, tedy jsem; Descartovo východisko
coke kouk kokakola
colbertizmus, colbertismus kolbertyzmus francouzská varianta merkantilizmu
college kolidž v anglosaských zemích typ střední, vyšší nebo vysoké školy, v USA typ vysoké školy, slangově univerzita
colon 1. kolon; 2. kolón
color kolor barva
colour kalr barva, barevný
come-back kambek návrat známé osobnosti do veřejného života
coming-out kaming aut veřejné přihlášení se k určité činnosti
comme il faut komilfó jak se sluší, jak se patří, vzorně, patřičně
commedla dell’arte komédja delarte starší italská improvizovaná komedie
commodo komodo volně, zvolna, pohodlně
common law komn ló zvykové právo, obecné právo, angloamerický právní systém
common sense komn sens prostý, zdravý rozum, selský rozum, praktické uvažování
Commonwealth politické společenství (bývalé britské impérium)
compact disc kompakt dysk kompaktní deska, kompakt, cédéčko, zkratka CD
company kampeny společnost, sdružení; skupina, shromáždění. účast
compliance poddajnost (fyz.), ochota spolupracovat (med.)
compluvium, kompluvium čtyřhranný osvětlovací otvor ve střeše atria antického domu
con-, kon- první část složených slov mající význam s, se, spolu
conceptual-art konseptjuel árt výtvarný směr 60. let 20. století soustředěný na nápad více než na jeho realizaci
concertino končertýno hudební skladba menšího rozsahu a menší obtížnosti než koncert; malá skupina sólových hudebníků
concerto grosso končertogroso druh barokní instrumentální skladby střídajíci orchestr a concertino
conditio sine qua non kondýció sinekvá nón podmínka, bez které nelze; nezbytná podmínka
conductus konduktus středověká vícehlasá skladba, kondukt
confessio konfese
config konfig zvláštní textový soubor ovládající určité aspekty výkonu operačního systému v MS-DOS a OS/2
conquista konkista dobývání, dobytí; španělský termín pro dobytí indiánských území v Novém světě
conquistador konkistador dobyvatel; španělské označení pro dobyvatele Nového světa
consensus konsenzus
constable konstábl
consul konzul
content anglicky: obsah
contra bonos mores jednání proti dobrým mravům
contradictio in adjecto kontrádykció in adjektó rozpor s přívlastkem; vzájemná negace dvou složek výrazu
contrarietas kontrárnost
contredanse, contre-danse kontrdáns starší řadový živý společenský tanec
controlling Integrovaný informační systém, který poskytuje komplexní informace pro ekonomicko-strategické řízení (integruje informační systémy jednotlivých složek nebo útvarů firmy). Tento systém zahrnuje jak tvorbu plánových ukazatelů, tak i jejich porovnání s dosaženou skutečností a vyčíslení příslušných odchylek.
contusio pohmožděnina
cool (expresivní výraz) moderní, současný, být cool - být in, být moderní a současný, držet krok s dobou
cooler kúlr míšený nápoj z ovocné šťávy s vínem nebo destilátem
copyright kopirajt doložka o výhradě autorského práva
cor kor srdce
corium korium
corner kómr skoupení určité komodity na trhu s úmyslem prodávat později za vyšší cenu nebo vedoucí k růstu cen okamžitě
cornflakes, corn-flakes kórnflejks kukuřičné lupínky
coroner koroner
corporation korporace
corps kór sbor, např. diplomatický, armádní
corpus korpus
corpus delicti korpus deliktý předmět doličný
couleur kulér
couloir kuloár
coulomb kulomb jednotka elektrického náboje
countdown kauntdaun odpočítávání
country music kantri mjúzik původní lidová hudba jižních a západních amerických států; kovbojské písně s doprovodem kytary nebo houslí
country kantri 1. země, kraj, venkov, půda; 2. country music
country-rock kantrirok folk-rock
court d’honneur kúr donér čestný dvůr u budov ve tvaru U, příznačný pro baroko
cover girl kavrgérl fotomodelka, žena vyobrazená na titulní straně časopisu
cover story kavr story článek nebo příběh v časopise pojednávající o věci, subjektu zobrazeném na přední obálce
cover verze předělávka písně (píseň převzatá od jiného autora a přezpívaná)
coxalgie bolesti kloubů (kyčlí)
córdoba kordoba měnová jednotka Nikaraguy
CPAP CPAP - angl. zkr. continuous positive airway pressure. Ventilační režim, druh neinvazivní mechanické ventilace u spontánně dýchajícího pacienta, která se uskutečňuje pomocí obličejové nebo nazální masky. Tlak v dýchacích cestách převyšuje tlak atmosférický během nádechu i výdechu, to zvýší funkční reziduální objem čímž dojde ke zlepšení okysličení krve, pokud je hypoxemie způsobena nedostatečným plicním objemem. Používá se především u pacientů s obstrukční spánkovou apnoe. Srov. EPAP, PEEP, BIPAP
CPE chlorovaný polyethylen
crack krek derivát kokainu, mimořádně toxická droga
cracker krekr
crash kreš 1. druh lněné tkaniny; 2. autonehoda, zejm. při automobilových závodech
crazy komedie krejzi komedye], crazy comedy [krejzi komedy žánrový typ komedie se ztřeštěnými situacemi a množstvím gagů
crazy krejzi bláznivý, potřeštěný, šílený
credlt cerd kredyt kárd kreditní (úvěrová) karta umožňující držiteli vybírat hotovost nebo nakupovat na úvěr
crescendo krešendo postupně silněji
croissant kruasán pečivo z listového těsta plněné různou náplní
cross country, cross-country kros kantri přespolní běh
crossing-over krosing ouvr náhodná výměna chromozomových segmentů
cruising krúzing anonymní sexuální kontakty, obv. homosexuální
crux krúx kříž
ctnost trvalá a pevná dispozice konat dobro
cucurache kukurača živý latinskoamerický tanec, druh rumby
cui bono kuí bonó v čí prospěch, komu to poslouží (ústřední otázka při vyšetřování zločinu)
cui prodest komu to slouží; komu to prospívá
cuketa, jedlá odrůda tykve, turek se zelenými až pruhovanými bobulemi
culpa kulpa vina, provinění
cunami, tsunami cunami ničivé mořské vlny způsobené podmořským zemětřesením
cuneus klín (lat.)
cunniling kanyling dráždění ženského pohlavního orgánu, zejm. klitorisu,jazykem
cup kap šálek, pohár, kalich; sportovní cena, sportovní soutěž
cupovat, roztřepávat, načechrávat
cuprum kuprum měd
curacao kiraso pomerančový likér
curling kerling druh metané na ledě
curriculum vitae kurikulum víté životopis
cut-off score hranice úspěšnosti, minimální počet bodů (procent), které se ještě považují za úspěch (např. u přijímacích zkoušek)
cutis kutys kůže, škára
cvikr brýle upevňované pouze na nos
cyankáli kyanid draselný, prudký jed
cyanóza, cyanosa modrofialové zbarvení kůže a sliznic způsobené nedostatečným okysličováním krve
cybeteria kybernetická kafeterie, Internet kavárna
cyklamenový růžovofialový (barva), cyklický, kruhový, pravidelně se opakující, periodický
cyklámen brambořík
cyklida matematický pojem, plocha čtvrtého stupně
cyklistika, jízda na kole
cyklo-, první část složených slov mající význam kolo, kruh, kruhový, cyklus, cyklický
cyklodrom stadion s klopenými dráhami pro cyklistické závody
cykloid typ osobnosti charakterizované střídáním nálad
cykloida jedna z kotálnic
cyklokomputer cyklokompjútr počítač ujeté vzdálenosti na kole
cyklokros terénní cyklistika, jízda na kole po silnici a po lesních a polních cestách
cyklometrický související s funkcemi arkussinus, arkuscosinus, arkustangens, arkuskotangens
cyklon, cyklón 1. odstředivý odlučovač válcového tvaru; 2. místní název pro vyvinutou tropickou cyklonu, mohutnou vichřici v Indickém oceánu
cyklona, cyklóna tlaková níže
cyklostyl přístroj na rozmnožování písemností
cyklothymie střídání nadšení a deprese
cyklotrial terénní cyklistika, překonávání překážek bez doteku země
cyklotron kruhový urychlovač těžkých nabitých částic
cyklovač zařízení regulující pohyb v dávkách, cyklech
cyklus oběh, pravidelně se opakující řada změn, období, etap
cylindr 1. dutý válec; 2. vrchní skleněná část lampy; 3. vysoký tvrdý klobouk
cynik necitelný, otrlý, bezohledný člověk
cynizmus, cynismus pohrdání morálkou, odmítání morálních postojů
cyp hornik nemotora
cypřiš štíhlý kuželovitý jehličnatý strom
cyriak člen mnišského řádu
cyrilice, kyrilice slovanské písmo vytvořené koncem 9. století
cysta váček, měchýř; patologická dutina v orgánu
cystalgie bolest v močovém měchýři
cystin složka bílkovin
cystom nádor - tvořený převážně cystami
cystoskopie vyšetření močového měchýře pomocí endoskopu
cyto- první část složených slov mající význam buňka, buněčný
cytogenetika obor zabývající se genetickými jevy na buněčné a jaderné úrovni
cytokiny látky bílkovinné povahy (peptidy, glykopeptidy) produkované buňkami a sloužící k jejich vzájemnému ovlivňování a předávání informací. Uplatňují se např. v imunitním systému, v regulaci buněčného růstu, množení, aktivaci buněk atd. Mnohé z nich mají i účinky na ostatní orgány (podílejí se na vzniku horečky či nechutenství u infekcí). Jejich podávání nebo naopak potlačování jejich tvorby se využívá při výzkumu, diagnostice a někdy též v léčbě řady chorob (srov. anticytokiny). Srov. interferon, interleukiny, transfer faktor, růstové faktory Etymologie – vysvětlení původu slova: cyto-; řec. kineo pohybovat
cytologie buněčná biologie
cytolýza, cytolysa rozpouštění, rozpad buňky
cytoplazma, cytoplasma protoplazma vyskytující se mimo buněčné jádro
cytostatikum látka tlumící růst a rozmnožování buněk zejm. nádorových tkání, karcinostatikum
cytotoxický rozrušující, otravující buňky
Czech Made ček mejd označení českého kvalitního zboží
čabraka 1. ozdobná pokrývka; 2. ornamentální motiv
čachr nepoctivé jednání
čacký hrdinský
čača, ča-ča, cha-cha moderní společenský tanec kubánského původu
čador závoj,jimž si muslimská žena zakrývá vlasy a šíji
čajot, chayote (Sechium edule) středoamerická popínavá rostlina z čeledi tykvovitých, pěstovaná zejména pro jedlé plody podobné tykvi.
čakan, čagan, čekan, čegan hůl (zejm. kovaná) opatřená sekyrkou
čakra 1. kruh, kolo, sluneční kotouč; symbol neúprosného běhu času; 2. staroindická metací zbraň
čakry Jsou to myšlené energické body na těle. Základních čaker je 7. Každá čakra má jednotlivou barvu a především význam.; staroindická zbraň; kolo (sluneční kotouč) jako staroindický symbol koloběhu života
čalamáda směs krájené zeleniny naložené v octovém nálevu
čamara pánský slavnostní černý kabát se stojatým límcem a řadou knoflíků zapínaných na šňůrky
čardáš maďarský tanec složený z pomalé a rychlé části
častuška ruská píseň obv.improvizovaného obsahu
čau, ciao čao pozdrav (ahoj, nazdar)
čau-čau plemeno společenského psa vyšlechtěné v Číně
ČD čédé České dráhy, státní organizace.
čechizace, čechisace počešťování
čechizmus, čechismus bohemizmus
čedar tvrdý sýr výrazné chuti
čeka Všeruská mimořádná komise, bezpečnostní orgán sovětské moci (1917 až 1921)
čevapčiči, čevabčiči jemně mleté kořeněné maso tvarované do šištiček, smažené nebo grilované
čibuk turecká dýmka; lulka
čikle přírodní elastická hmota používaná k výrobě žvýkačky
čilam druh dýmky
čili, chilli čili směs koření, jehož základem je cayenský černý pepř rozemletý s drobnými tropickými papričkami čili
činčila, jihoamerický hlodavec se vzácnou kožešinou i kožešina z něho
činely bicí hudobní nástroj
čingischán, džingischán krutovládce,krutý dobyvatel
činohra 1. div. hra, drama (vlastenecká, klasická, romantická či se scénickou hudbou) 2. divadelní soubor
činuk chinook
čip, chip čip neformální označení integrovaného obvodu
čipsy, chipsy, chips čips smažené bramborové lupínky
čirok obilnina teplých oblasti, kaoliang, sorgo
čižmy vysoké boty, kozačky
čopovat seknout, dát míči faleš
čorba polévka ze zeleniny, hub, ryb, drůbeže, masa a fazolí
čubrica balkánská směs koření
čufty opékané drobné šištičky nebo kuličky z mletého masa a rýže podávané v rajské omáčce
čumiza obilnina podobná prosu; obilky se používají jako krmivo pro exotické ptactvo
čupr čiperný, podnikavý, živý
čurbes 1. zmatek, nepořádek; 2. nevázaná, hlučná zábava
čutora okrouhlá plochá láhev (obvykle cestovní)
čuvač plemeno velkého ovčáckého dlouhosrstého psa
d’aur, džaur v islámských zemích označení nemuslimů, nevěřících v islám
da capo da kápo pokyn k opakování části hudební skladby od začátku
dabing nahrazení mluveného slova ve zvukovém filmu mluveným slovem v jiné řeči
dada dadaizmus, dadaistický
dadaistický vztahující se k dadaizmu, mající vlastnosti dadaizmu; hravý
dadaizmus, dadaismus avantgardní umělecký směr od roku 1916 do poloviny 20. let 20. století, dada
dafnie hrotnatka, potrava akvarijních rybek
dagoba orientální stupňovitě se zužující věžovitá buddhistická chrámová stavba, pagoda, stúpa
daguerrotypie dagerotypie jeden z nejstarších způsobů fotografování
daimon, daimón dobrý nebo zlý duch ovládající člověka; démon
daimonium, daimonion vnitřní hlas; hlas svědomí, rozumu, hlas boží; mravní zákon
daiquiri dajkiri koktejl z rumu, citronové šťávy a cukru
daktyl trojslabičná sestupná stopa; daktylský verš
daktyloskopie nauka o kožních lištách užitá k identifikaci osob, zejm. podle otisků prstů
daktylotika prstová abeceda (daktylní abeceda)
daktylský složený z daktylů
dalajlama, dalajláma hlava lamaistické církve; považován za prostředníka mezi nebem a zemí
dalasi měnová jednotka Gambie
dalba pilota k vyvazování plavidel nebo k navigaci
dales finanční tíseň
dalmatika je svrchní liturgické roucho jáhna ve tvaru písmene “T” a bývá v tzv. liturgických barvách (bílá, červená, zelená, fialová, růžová). Bílá barva je užívána o většině svátcích Páně, o svátcích Panny Marie a svatých, kteří nebyli mučedníky. Sv. Štěpán je obvykle zobrazován v bílé, zlatě lemované dalmatice.
dalmatin, dalmatinec středně velký pes s krátkou tvrdou srstí a černými nebo hnědými skvrnami
dalmetika roucho pro jáhny
daltonizmus, daltonismus barvoslepost zvláště na červenou a zelenou barvu
daman africký drobný savec
damaroň jehličnatá dřevina jižní polokoule
damascénský týkající se Damašku, d. meč, d. ocel
damašek tkanina s vetkaným lesklým vzorem
damnum utrpěná škoda na věci nebo právu
Damoklův meč meč visící nad hlavou; hrozba stálého nebezpečí
damping, dumping damping cenové podbízení, obv. v zahraničním obchodě, státem podporovaný ztrátový vývoz
dampr, dumper dampr speciální vyklápěcí vozidlo
dan mistr nebo učitel japonských úpolových sportů; mistrovský stupeň vyjadřující technickou vyspělost závodníka těchto sportů
danajský dar zrádný, zhoubný, nevýhodný, zkázonosný dar
dance dáns tanec, tančit
dance-floor music dáns flór mjúzik taneční diskotéková hudba poplatná dobovým trendům
dancing dansing i dancing tanec, taneční umění; večerní taneční zábavní podnik, tančírna
dandy dendy švihák, frajer, hejsek
danub nejstarší chladné období alpského zalednění, donau
darda karetní hra i figura v ní; úder, silná rána
darling 1.dárlink; 2- důvěrné oslovení miláček, drahoušek
darwinizmus, darwinismus vývojová teorie organizmů založená na přirozeném výběru, přežití nejlépe přizpůsobených
dasein dázajn pobyt, bytí zde; konkrétní existence
databanka banka dat
databáze vnitřně organizovaný soubor informací, údajů, dat
datace datování, vročení
dativ při skloňování třetí pád
datka, kazeta DAT; magnetofonový nosič digitálního záznamu
daughter dóth anglicky: dcera
dauphin dofén titul francouzského následníka trůnu
dáma 1. žena z vyšší společnosti; žena vybraného chování; 2. druh karty; 3. desková stolní hra
dárlink, darling zařízení na domácí čerpání vody ze studny
de dato ode dne, od data, zkratka d.d.
de facto dé faktó ve skutečnosti, opravdu, podle skutečného stavu
de iure, de jure podle práva, právně
de luxe de lux i de lix luxusní, vynikající
de omnibus dubitandum est, o všem je nutno pochybovat
de visu dé vízú na pohled
de-, dez- předpona mající význam od,z, pryč
deadline, dead line dedlajn poslední termín, nejzazší časová hranice
deadweight, dead weight dedvejt mrtvá váha; hrubá nosnost lodi
dealer dýler pověřený zástupce firmy; zprostředkovatel burzovních obchodů
dean dýn hodnostář anglikánské církve, děkan
debakl velká prohra, úplná porážka, neúspěch, pohroma
debata, rozmluva, výměna názorů, diskuze na veřejném fóru
debelace naprosté zničení nepřátelského státu
debet, debt, debit dluh; minusový zůstatek na účtu; levá strana účtu, má dáti
debil stižený debilitou; nadávka
debilita lehký stupeň slabomyslnosti
debitor debtor dlužník
debl, double dabl čtyřhra; družstvo dvou hráčů, posádka dvou na kajaku nebo kánoi
deblokace uvolnění, odstranění překážek; uvolnění pohledávek zejm. v cizím státě
debut debut i debit první vystoupení zahajující veřejnou (obv. uměleckou) dráhu, první uveřejněné dílo
debutant debutant i debitant začátečník (zejm. v umění)
debužírovat hodovat, dobře jíst a pít
decan decka, decák, deci, decilitr
decák decka, decan, deci, decilitr
decelerace zpomalování, snižování rychlosti, výkonu, vývoje
decennium decényum desetiletí, desáté výročí
decentní jemný, slušný, zdrženlivý
decentralizace, decentralisace rozložení od středu; přesun funkcí a kompetencí na nižší orgány nebo na menší organizační jednotky
decepce zklamání; oklamání
deci decilitr, desetina litru
deci- první část složených slov mající význam desetina, desátý díl
decibel bezrozměrná jednotka pro měření výkonu, útlumu, zisku, hladiny intenzity zvuku nebo akustického tlaku
decima desátý stupeň diatonické stupnice; desetiveršová sloka provensálského původu
decimalizace, decimalisace zavádění desetinné soustavy
decimálka decimální váha
decimální založený na dělení na deset dílů, desetinný
decimovat popravovat každého desátého; ničit, hubit, oslabovat
decize, decise rozhodnutí, rozhodování; řídící sféra
decizní, decisní, decizivní, decizívní, decisivní rozhodující
decka deci, decilitr; decan, decák
decrescendo dekrešendo postupně zeslabovat
dederon syntetické vlákno a tkanina vyráběné v bývalé NDR (německy DDR); přezdívka pro obyvatele NDR
dedikace věnování, připsání; věnovací text
dedukce vývod, závěr; logické odvozování, vyvozování nových závěrů
deduktivní založený na rozumovém, logickém vyvozování, na úvaze; postupující od obecného k zvláštnímu
deetatizace, deetatisace odstátnění, privatizace
deexcitace převedení vzbuzeného atomu do základního stavu
defaultní výchozí
defekace kálení, vyprazdňování střevního obsahu
defekt vada, poškození, porucha, nedostatek
defektní vadný, porušený, porouchaný; zdravotně postižený
defektologie nauka o zdravotně postižených lidech, zejm. dětech
defektoskopie metoda zkoumání defektů v makroskopické struktuře materiálu nebo v chemickém složení těles bez jejich porušení
defeminizace, defeminisace 1. ztráta znaků charakteristických pro ženy; 2. upřednostnění přijímání mužů s cílem snížit nadměrný počet žen, např. ve školství
defenestrace vyhození z okna
defenziva, defenziva, defensiva obrana, odrážení útoku
defenzivní, defenzívní, defensivní- obranný, obranářský, omezený na obranu
deferent hlavní kruhová dráha v geocentrické soustavě, po které se pohybuje střed epicyklu
defétizmus, defétismus poraženectví, nedostatek sebedůvěry a víry v možný úspěch
defibrilace defibrilace - léčebný úkon, kterým se zruší fibrilace komor. Spočívá v použití elektrického výboje, který na čas „vymaže“ veškerou chaotickou srdeční činnost a umožní nástup pravidelnějšího rytmu. Jde o výkon zachraňující život, neboť fibrilace komor bez léčby vede rychle k smrti. D. se provádí okamžitě, jakmile je to možné (pacient při fibrilaci je v bezvědomí). Dvě elektrody se přikládají na hrudník a aplikuje se krátký elektrický výboj. Není-li d. dostupná, je nutná kompletní resuscitace (umělé dýchání, srdeční masáž) až do doby, kdy d. bude možné uskutečnit. Srov. kardioverze
defibrilátor přístroj odstraňující fibrilaci srdce elektrickým výbojem
deficience nedostatek, nedokonalost, vada
deficit schodek, ztráta, nedostatek
defilé, defilírka, slavnostní pochod, přehlídka
definice slovní zavedení a objasnění obsahu, významu pojmu nebo výrazu; výměr
definitiva trvalé ustanovení pracovního poměru ve státní službě
definitivní konečný
definovat přesně určit, podat definici
deflace zhodnocování peněz; trvalý pokles cenové hladiny a růst kupní síly měnové jednotky; geomorfologie-odnos větrem, odvívání volných částic zvětralých hornin
deflagrace Šíření výbuchu hmotou výbušniny stoupající rychlostí nedosahující rychlosti detonace.
deflektor odchylovač; spoiler
deflexe odchylka nebo úchylka ze směru nebo polohy; opak obvyklé polohy
deflorace protržení panenské blány zpravidla při první souloži, zbavení panenství
defoliace odlistění
defoliant látka způsobující odlistění
deforestace odlesnění
deformace změna objemu a tvaru těles způsobená vnější silou; přetvoření, znetvoření, deformita
deformita znetvoření, zkřivení, úchylka od přirozeného tvaru; deformace
defraudace zpronevěra
defraudant Podvodník, který se dopouští zpronevěry
degenerace zeslabení, úpadek schopnosti; vývojový ústup, zvrhnutí se od normálního nebo progresivního vývoje
degenerativní mající znaky úpadku, chátrání, zvrhlosti
degenerovaný odrodilý, zvrhlý, zrůdný, zhanobený
deglaciace ústup zalednění
degradabilita rozložitelnost
degradace 1. snížení, pokles, znehodnocení; 2. zbavení hodnosti, funkce; 3. rozklad makromolekulárních látek na nízkomolekulární
degrese klesání, pokles
degustace ochutnávka
degustovat 1. ochutnávat; 2. znechucovat někomu něco
degutantní nechutný, odporný
dehet hustá tmavá, olejovitá kapalina vznikající při tepelném rozkladu organických látek bez přístupu vzduchu
dehonestace urážka, pomluva, znectění
dehonestovat ponižovat, urážet
dehydrace, dehydratace vysychání, odvodnění; ztráta kapalin z orgánů; odstranění vody z látky např. zahřátím, vymrazením, odštěpením molekuly vody ze sloučeniny
dehydrační, dehydratační odvodňovací, sloužící k dehydraci
dehydratovaný dehydrovaný
dehydrogenace, odštěpení vodíku z organické látky
dehydrovaný, dehydratovaný zbavený vody, odvodněný
deifikace zbožnění, zbožštění
deizmus, deismus názor připouštějící existenci Boha, který svět pouze stvořil, ale dále do něj nezasahuje
deja vu, déjà vu dežavi stav mysli v situaci, kdy jsme přesvědčeni, že jsme ji již jednou nebo vícekrát jako takovou zažili slovo francouzkého původu
déjeuner dežené druhá snídaně, přesnídávka
dějství část dramatického díla
deka- první část složených slov mající význam desetinásobek, desetinásobný
dekadence úpadek, úpadkovost; umělecký směr přelomu 19. a 20. století; bohémský pesimizmus
dekadentní Vznikl z francouského décadence což je v překladu úpadek. Např. to že o někom řeknete, že je dekadent znamená že vše vidí černě.
dekadický desítkový
dekaedr desetistěn
dekagram deset gramů, deko
dekalog desatero, deset božích přikázání
dekameron soubor deseti příběhů; příběh nebo příběhy deseti dnů
dekan lineární nasycený uhlovodík s deseti atomy uhlíku; úsek ekliptiky o velikosti 10 stupňů
děkan 1. církevní hodnostář; 2. akademický hodnostář stojící v čele fakulty
děkanát úřad děkana
dekantace oddělování nečistot vznášejících se v kapalině odstředěním nebo slitím kapaliny po usazení nečistot
dekantovat opatrně přelít víno z lahve do karafy
dekapitace 1. oddělení hlavy od trupu, stětí; 2. odstraňování vůdců, sesazení z funkce
dekapování moření; odstraňování nežádoucích povlaků z povrchu kovu
dekarbonizace, dekarbonisace odstraňování uhlíku z určité látky; změkčování vody
dekarboxylace odštěpení oxidu uhličitého z karboxylové skupiny
dekartelizace zrušení hosp. monopolních organizací
dekatování úprava vlněných, polovlněných a bavlněných látek přepařením, čímž se ustaluje jejich lesk a zabraňuje se srážení
dekáda soubor deseti prvků, období deseti dnů, desetiletí
deklamace přednes, recitace
deklamátor přednašeč, recitátor
deklamovat přednášet, recitovat
deklarace veřejné, obv. slavnostní prohlášení, vyhlášení; celní d. celní hlášení
deklarant kdo podává celní hlášení, daňové přiznání
deklarativní vyhlašovací, vysvětlovací; navenek okázalý
deklaratorní vysvětlující, prohlašující, zjišťující
deklarovat 1. vydat prohlášení, vyhlásit, prohlašovat; 2. označit obsah nebo cenu zásilky
deklasovat 1. snížit, ponížit, znehodnotit; 2. vyloučit z jisté společenské vrstvy nebo ze společnosti vůbec
deklinace sklon, naklonění; 1. úhlová vzdálenost hvězdy od rovníku; 2. výchylka magnetické střelky; 3. skloňování
deklinační týkající se výchylky, týkající se deklinace
deko dekagram, deset gramů
dekodér zařízení na dekódování signálu, dekódovač, dešifrátor
dekokt odvar, vodní výtažek z rostlinných částí, obv. z léčivých bylin
dekolonizace odstraňování, odstranění kolonizace a jejích následků
dekolt, dekoltáž hluboký výstřih u dámských šatů
dekompenzace, dekompensace porušení kompenzace, selhání, zhoršení funkce orgánů
dekomponovaný rozložený
dekompozice, dekomposice rozložení, rozklad
dekompozitor, dekompositor organizmus rozkládající v ekosystému organickou hmotu na jednodušší látky, reducent, destruent
dekomprese odlehčení; snížení tlaku v některém orgánu či prostoru
dekoncentrace 1. snížení, nedostatek koncentrace; 2. neschopnost soustředit se, nesoustředěnost
dekontaminace odmoření, zbavení nečistot včetně choroboplodných zárodků, radioaktivních zplodin
dekor výzdoba, ozdoba
dekorace 1. výzdoba, ozdobení, okrasa; 2. hlavní část scénické výpravy v divadle, filmu a televizi; 3. udělení řádu, vyznamenání
dekorativizmus, dekorativismus umělecký, zejm. výtvarný směr upřednostňující ozdobnost
dekorativní okrasný, ozdobný
dekorovat 1. ozdobit, vyzdobit; 2. slavnostně předat řád, vyznamenat
dekorum formální, jen vnější důstojnost, vážnost, slušnost
dekovat krýt, chránit
dekovat se klidit se, skrytě, nenápadně se vzdalovat; krýt se
dekódovat dešifrovat, odkódovat zakódovanou informaci
dekrement útlum, úbytek snížení
dekrementace snížení (čísla)
dekret úřední výnos, ustanovení; úřední listina o určitém rozhodnutí
dekubit, dekubitus proleženina
dekurs dekurz
dekursivní dekurzivní
dekurz, dekurs denní záznam o průběhu nemoci; běh, průběh
dekurzivní, dekurzívní, dekursivní pozadu splatný, splatný po určité lhůtě
delace připadnutí, dědictví
delcredere detkredere
deleatur korekturní znaménko pro zrušení části textu
delegace 1. skupina zástupců, poselstvo; 2.přenesení moci, pravomoci, věci k vyřízení
delegát zmocněný nebo zvolený zástupce, člen delegace
delegovat vyslat někoho jako zástupce; přenést moc, pravomoc
delfín 1. ozubený savec z řádu kytovců schopný se učit; 2. plavecký styl
delfinárium umělá nádrž pro delfíny
delicato delikáto volně
delikatesa 1. jemnost, delikátnost; 2. pochoutka, lahůdka, specialita
delikátní 1. jemný, lahodný, jemnocitný, taktní; 2. ožehavý, choulostivý, vyžadující obezřetnost
delikt přečin, poklesek, porušení práva; provinění
delikvence páchání deliktů, trestná činnost
delikvent provinilec, pachatel deliktu
delimitace stanovení, vymezení hranic, rozhraničení; vymezení působnosti
delirium blouznění, třeštění, zmatenost s halucinacemi
delirium tremens delirium následkem chronické otravy alkoholem spojené se zrakovými halucinacemi
delisting stažení emise akcií z trhu
delkredere, delcredere delkrédere úvěrní provize za poskytnutí záruky
delta 1. v řecké abecedě znak pro hlásku d; 2. typ říčního ústí rozvětveného do více ramen
deltaplaning, deltaplanning deltaplejnyng i deltaplanyng volné létání na deltaplánu
deltaplán závěsný kluzák, rogalo, deltoid
deltoid 1. konvexní čtyřúhelník, jehož úhlopříčky jsou na sebe kolmé a právě jedna z nich je druhou půlená; 2. závěsný kluzák, rogalo, deltaplán
demagogický zavádějící, klamný
demagogie využívání zkreslených zjednodušených argumentů, působících zejména na city a předsudky, k ovlivňování jednotlivců a skupin
demarchos správce v Aténách na Demoi (Kleisthénesovy reformy)
demarkace vytyčení hranic, rozhraničení
demarše diplomatický zákrok, vystoupení, důrazné upozornění, protest
dematerializace, dematerialisace odhmotnění, odtělesnění
demence duševní nemoc, která se projevuje oslabením rozumových schopností v důsledku degenerativních přeměn v mozkové tkáni
dement člověk postižený demencí; blbec
dementi úřední popření nebo vyvrácení zprávy
dementní nesmyslný, bezesmyslný, nerozumný; otupělý, zblblý; slabomyslný
dementovat prohlásit za nepravdivé; popírat; vyvracet
demeritní Pokleslý, pochybený, hříšný
Démétér v řecké mytologii-bohyně mateřství
demi- první část složených slov mající význam půl, poloviční, polo-
demi-sec demisek polosuché víno
demigrosisté Prodejní sklady. Jejich činností je současný prodej pro živnostníky, maloobchodníky, velkké firmy i pro konečného spotřebitele. Převážně jde o sortiment, který se v síti prodejen jen obtížně prodává (řezivo, paliva apod.).
demilitarizace, demilitarisace zákaz udržování a rozšiřování ozbrojené síly
demineralizace, demineralisace 1. odstranění rozpuštěných minerálních látek z tekutiny; 2. úbytek minerálních solí ve tkáních
deminutivum zdrobnělina
demise vzdání se funkce, úřadu; odstoupení
demiurg starořecký řemeslník; ideální tvůrčí princip, stvořitel světa i jeho řádu
demižon, demižón vydutá skleněná nádoba, obvykle chráněná opleteným proutím nebo proužky plastu
demo předběžná, demonstrační ukázka, demoverze
demo- první část složených slov mající význam lid, lidový
demobilizace, demobilisace zrušení válečné pohotovosti armády; převedení hospodářství do mírového stavu
democentrum předváděcí (demonstrační) středisko
demodé, démodé vyšlý z módy, staromódní
demodulátor zařízení umožňující získání původního (modulovaného) signálu
demofobie chorobný strach z lidí
demografie věda zabývající se reprodukcí obyvatelstva
demokracie vláda lidu; systém institucí dělby a delegace moci
demokrat stoupenec demokracie; ten, kdo dodržuje její principy
demolice, bourání, odstraňování, demolování nepotřebných staveb
demolovat bourat, ničit, pustošit
démon dobrý nebo zlý duch; v náboženství zlý duch, ďábel
demonetizace, demonetisace zrušení platnosti kovové mince jako zákonného platidla; znehodnocení, stažení mince z oběhu
démonický působící tajemným, zhoubným kouzlem, ďábelský
démonizmus, démonismus víra v démony; démonická síla, moc
demonopolizace, demonopolisace- rušení, odstraňování monopolů
demonstrace předvádění, názorná ukázka; veřejný projev protestu, průvod demonstrantů
demonstrativní názorný; vyzývavý; vypočítaný na vnější efekt
demonstrovat projevit, dát najevo; předvádět, doložit výklad; účastnit se demonstrace
demontáž rozložení, rozebrání
demoralizace, demoralisace úpadek mravů, ztráta mravní odpovědnosti, mravní rozklad; úpadek smyslu pro mravní hodnoty; uvolnění kázně
démos ve starověkém Řecku lid, obyvatelstvo určitého území nebo správní jednotka, obec
demoskopie výzkum veřejného mínění
demotivace snížení, úpadek, ztráta zájmu, motivu
demoverze předběžná ukázka, demo
denacifikace odstranění nacistů a jejich vlivu v poválečném Německu
denar měnová jednotka bývalé jugoslávské republiky Makedonie
denatalita pokles porodnosti
denaturace 1. zbavení původní podoby; 2. znehodnocení látek 3. d. bílkovin změna jejich struktury fyzikálními nebo chemickými prostředky
denaturalizace, denaturalisace vzdání se, ztráta státního občanství
denaturát denaturovaný líh
dendrit výběžek nervových buněk
dendro- první část složených slov mající význam strom
dendrochronologie zabývá se zkoumáním letokruhů - určování stáří objektu pomocí stáří stromů, vychází se z odlišností letokruhů
dendrolit zkamenělé dřevo
dendrologie nauka o dřevinách
dendrometrie nauka o zjišťování hmoty, věku a přírůstku stromů vzhledem k využití dřevní hmoty
denegatio iustitiae odmítnutí spravedlnosti
denervace dočasné nebo trvalé vyřazení určitého nervu z funkce; ztráta nervového zásobení určité oblasti
denervovat 1. odstraňovat nervy z určitých částí těla; 2. znervózňovat, způsobovat podráždění nervů
dengue virové onemocnění v tropických a subtropických oblastech
denim džínovina, džínsovina, kepr
denivelizace, denivelisace odstraňování shodné úrovně, např. mezd
denominace 1. označení jménem, pojmenování; 2. jednotlivá protestantská církev; 3. měnová reforma, při níž dochází k snížení nominální hodnoty platidel
denotace vztah výrazu k denotátu, tj. k tomu, co označuje
dentakryl druh plastické hmoty užívané zejm. na zubní protézy
dentála zubnice, zubná souhláska
dentální zubní
dentice prořezávání zubů
dentin zubovina
dentista zubní technik
denudace obnažování, odkrytí; odnos, snižování zemského povrchu
denumenizace odbožštění; zbavení božských vlastností
denunciace udání, nařčení, donášení
denunciant udavač, donašeč
denutrice hubenost, podvýživa
denzimetr, densimetr hustoměr
denzita, densita hustota
denzitometrie, densitometrie měření optických hustot zpracovaných foto afických záznamů
deo-, dezo- první část složených slov s významy spojenými s odstraňováním nežádoucích pachů
deodorant dezodorant
deontologie nevžité označení etiky jako nauky o povinnostech
deoxyribonukleový, d. kyselina nukleová kyselina, nositel genetické informace, zkratka DNA
deoxyribosa cukr, pentóza, s pěti uhlíky
depalatalizace, depalatalisace ztráta měkkosti, změna měkké souhlásky v tvrdou
depandance,dependance,dépendance depándáns vedlejší budova, přístavek, oddělená část domu, hotelu, ubytovny; pobočka
departement departmán správní celek
department oddělení, úřední odbor
dependence dypendens závislost
depergelace proces rozmrzání věčně zmrzlé půdy
depersonalizace, depersonalisace- odosobnění
depeše rychle předaná písemná zpráva
depigmentace ztráta, úbytek kožního pigmentu
depilace umělé odstraňování nežádoucích chloupků, vlasů; epilace
depistáž vědomé, cílené, včasné vyhledávání nemocných nebo zdrojů nemoci v celé populaci nebo ve vybraných skupinách
depka deprese
depo, depot sklad, úschovna; objekt pro údržbu a opravy vozového parku
depolymerace, depolymerizace, depolymerisace rozklad chemicky složité látky na jednoduché složky
deponát uložená věc, uložená částka, věc v úschově
deponovat uložit, ukládat, dávat do úschovny
depopulace vylidňování, vylidnění určitého území; snížení porodnosti
deportace nucené vystěhování, vyvezení, obv. z trestu
depot depo
depotní 1. forma léků s velmi pomalým vstřebáváním; 2. depozitní
depozice, deposice 1. uložení a svěření do úschovy; 2. zbavení úřadu; 3. písemné svědectví, místopřísežné prohlášení
depozit, deposit, depozitum, depositum vklad; vložená částka; uložená věc nebo peníze
depozitář, depositář prostor pro uložení sbírek, sklad; uschovatel
depozitní, depositní vložený, uložený,deponovaný (např. vklad), depotní; přijímající vklady nebo cenné papíry k úschově a správě (banka)
depravace zhoršení, úpadek, zkáza
depreciace znehodnocení, snížení hodnoty
deprese pokles, snížení; prohlubeň, proláklina; stav skleslosti, sklíčenosti
depresivní, depresívní tísnivý, skličující; snížený, pokleslý
deprimovaný sklíčený, stísněný
deprivace ztráta, zbavení, nedostatek něčeho; strádání z nedostatku smyslových podnětů; dlouhodobý nedostatek tělesných a psychických potřeb
deprivovaný postižený psychickým i tělesným nedostatkem, frustrovaný
depurace vyčištění
deputace poselstvo, delegace, skupina mluvčích
deputát odměna v naturáliích
deratizace, deratisace hubení hlodavců v uzavřených objektech
derby velké koňské dostihy; utkání tradičních, obv. místních soupeřů
derealizace, derealisace chorobné odvrácení od skutečnosti, chorobný pocit neskutečnosti
deregulace omezení regulačních zásahů
dereizmus, dereismus myšlení odchylující se od skutečnosti a logiky k vlastním představám a fantaziím
derelikce úmyslné vzdání se vlastnictví věci
derivace odchýlení, úchylka; jeden ze základních pojmů matematické analýzy; odvozování
derivans léky, které silným drážděním pokožky snižují bolestivý pocit
derivát sloučenina odvozená od základní molekuly, látky; odvozenina
derma kůže, pokožka
derma-, dermato-, dermo- první část složených slov mající význam kůže, kožní, pokožka, pleť
dermabraze, dermabrase chirurgické zbroušení pokožky
dermatitida zánětlivé onemocnění pokožky
dermatoglyfika nauka o kožních lištách na prstech, dlaních a chodidlech
dermatologie obor lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením chorob kůže
dermatomykóza, dermatomykosa kožní onemocnění vyvolané parazitickými houbami
dermatovenerologie obor lékařství zabývající se kožními a pohlavními chorobami
dermatozoonóza, dermatozoonosa- kožní choroba vyvolaná parazity živočišného původu
dermatóza, dermatosa nespecifikované kožní onemocnění
dermální kožní, vztahující se k vazivové části kůže
dermochalaze, nadměrné uvolnění kůže, převislá vrásčitá kůže
dermoid, dermatoid nádorovitý útvar v kůži, cysta
dernier cri dernjé kri poslední módní výkřik, poslední novinka
derniéra dernyéra i derniéra poslední představení, poslední uvedení
derogace zrušení nebo omezení právního předpisu, abrogace
derviš islámský žebravý mnich; asketa
desakralizace odposvátnění
desant výsadek; vojsko určené pro akce na nepřátelském území
descendence zpětná, sestupná posloupnost, vývojová linie
descendenční vývojový sestup, ústup; degresivní
descendent člen sestupné posloupnosti,potomek; právo příbuzný v sestupném pokolení
descendentní sestupující, sestupný
desenzibilace, desensibilace snížení, ztráta citlivosti, znecitlivění
desesperado beznadějní
design dyzajn vzhled, tvar; návrh tvarování výrobku sjednocující funkční účelnost a estetický vzhled
designace 1. ustanovení, jmenování do úřadu; 2. označení, pojmenování
designér dyzajnér návrhář, projektant
designovaný jmenovaný do úřadu
deskripce opis, popis
deskriptiva deskriptivní geometrie
deskriptivní popisný; zabývající se zobrazováním
deskriptor (v počítačovém zpracování informací) klíčové slovo, předmětové heslo ap. charakterizující tematiku zpracovaného informačního pramene
desktop deska psacího stolu, stolní; konstrukce zařízení umožňující jeho umístění na stole
desktop publishing desktop pablišing grafická a předtisková příprava pomocí počítače
deskvamace deskvamace – olupování kůže (popř. epitelu), v drobných šupinkách nebo ve větších cárech. Srov. skvama
desmo- první část složených slov mající význam pouto, vazba
desorpce uvolnění adsorbovaných molekul z povrchu látky (adsorbentu) nebo absorbovaných molekul z objemu látky (absorbentu), opačný pochod k sorpci
despekt pohrdání, opovržení
desperace beznaděj, zoufalství
desperát zoufalec, zoufalý odvážlivec
despocie ničím neomezená vláda
despota neomezený vládce, tyran; panovačný, krutý člověk
despotizmus, despotismus tyranství; neomezená vláda
destabilita nevyrovnanost, kolísavost, nestabilnost
destabilizace, destabilisace znerovnovážnění, ztráta rovnováhy; znejistění, ztráta směru, hodnot, jistot
destilace oddělování složek kapalných směsí podle rozdílného bodu varu, překapávání
destilát 1. produkt destilace; 2. pálenka, alkoholický nápoj získaný destilací
destilátor přístroj na destilaci
destinace určení, předurčení, osud; místo určení, si cesty
destruent organizmus rozkládající v ekosystému organickou hmotu na jednodušší látky, dekompozitor, reducent
destrukce zničení, porušení, rozklad
destruktivita rozkladnost; bořivá, ničivá vlastnost nebo činnost
destruktivní ničivý, rozkladný, rozvratný, destrukční
desublimace přechod látky z fáze plynné do fáze pevné
desubstantivum slovo odvozené ze substantiva
desulfurace odstraňování síry
dešerže salva, hromadný výstřel
dešifrovat luštit, rozluštit, přečíst šifrovanou zprávu pomocí šifrovacího kódu
detail podrobnost
detašér odborný čistič skvrn
detašovaný oddělený, samostatný, izolovaný
detašovat oddělit, odtrhnout, vyčlenit
detegovat detektovat
detekce zjišťování, odhalování, objevování neznámého, skrytého
detektiv tajný policista; soukromý vyšetřovatel
detektor přístroj umožňující detekci, zjišťování přítomnosti něčeho
detektovat zjišťovat přítomnost něčeho, např. určité látky, detegovat
detence zdržení, zadržení; právo stav, kdy osoba ovládá nějakou věc, kterou nevlastní a nakládá s ní jako s cizí
detendér zkapalňovač plynů
détente uvolňování mezinárodního napětí v 70. letech 20. století
detentor vlastník, držitel věci
detenze, detense uvolnění svalového napětí
deterent odpuzovací, zashašovací prostředek nebo metoda
detergent syntetický prací, čisticí prostředek obsahující účinné složky
deteriorace dočasné, krátkodobé snížení rozumových schopností
deteriorizace, deteriorisace zhoršování; znehodnocování materiálu, degradace
determinace vymezení, určení pojmu; stanovení vývojového směru; vztah mezi určujícím a určovaným
determinant pojem lineární algebry,číslo, které je jistým způsobem přiřazeno čtvercové matici
deterministický vlastnost procesu, jehož každý stav je určen předcházejícím
determinizmus, determinismus názor o nutné příčinné podmíněnosti všech událostí, všeobecné zákonitosti příčiny a následku
determinovat určit, předurčit, obdařit vlastnostmi nebo vývojovým nasměrováním
deterze, deterse druh ledovcové eroze
detezaurace, detesaurace, dethesaurace snižování zásoby hotovostních peněz držených obyvatelstvem
detonace výbuch,exploze
detoxifikace léčba závislostí na alkoholu nebo drogách
detoxikace odstranění jedovatosti, jedovatých látek
detrakce druh ledovcové eroze
detrinid mikročástice hnědého uhlí sloužící jako pojivo při briketování
detrit, detritus drť, suť vzniklá přirozeným rozpadem hornin; biol. rozpadající se odumřelá organická hmota v ekosystému
detronizace, detronisace svržení z trůnu,sesazení panovníka
detto rovněž, právě tak, totéž, zkratka dto, dtto
deus ex machina náhlé vyřešení zápletky antické tragédie bohem spuštěným na jeviště pomocí stroje; neočekávané vyřešení problému, sporu autoritou; rozhodnutí shůry
deus sive natura bůh neboli příroda; panteistický názor o božské oduševnělosti celé přírody
deuteranopsie barvoslepost na zelenou barvu
deuterium těžký vodík, izotop vodíku
deutero- první část složených slov mající význam 1. druhotný; 2. obsahující deuterium
deuterokanonický obsažený v Bibli (Starém zákoně) navíc oproti palestinskému kánonu
deuteron jádro deuteria
devalorizace, devalorisace znehodnocení
devalvace oficiální snížení zlatého obsahu nebo kurzu, měnové parity peněžní jednotky
devaporace odpařování
devastace ničení, zpustošení
devastovaný zpustošený
devastovat ničit (viz devastace)
developer realitní agentura
development vývoj; ve stavebnictví - činnost vytipování lokality, vypracování projektu, realizace a financování stavby
deverbativum slovo odvozené od slovesa
deviace odchylka, úchylka, vybočení; odklon od normy
deviant jedinec postižený deviací
devitalizace, devitalisace umrtvení nervu v zubu
devíza heslo, průpověď, mravní zásada
deviza, devisa bezhotovostní platební prostředek vyjádřený v cizí měně
devizový vztahující se k devize
devoce oddaná, pokorná až přílišná úcta
devoluce 1. regresivní vývoj; 2. převedení pravomoci na nadřízený orgán, výbor
devon nejmladší útvar starších prvohor
devotní pokorný, ponížený; podlézavý
devótnost poníženost, oddanost
dexiografie psaní zleva doprava
dexiotropní pravotočivý, dextrotropní
dextrin produkt hydrolýzy škrobu užívaný zejména jako lepidlo
dextrokardie vrozená poloha srdce na pravé straně
dextropozice uloženo , položeno na pravé straně
dextrotropní pravotočivý, dexiotropní
dextróza, dextrosa škrobový cukr
dezaktivace, desaktivace zbavení účinnosti; odstraňování, snižování radioaktivního zamoření
dezavuovat, desavuovat zapřít, neuznat něco, odvolat nějaké tvrzení
dezén, desén vzor, vzorek, kresba na materiálu
dezerce, deserce zběhnutí; opuštění povinností
dezert, desert zákusek, závěr menu
dezertér, desertér zběh
dezertifikace, desertifikace proces rozšiřování pouště (zejm. na jejím okraji) v důsledku činnosti člověka
dezertní, desertní vztahující se k dezertu; d. víno víno s vysokým obsahem alkoholu a cukru
dezertovat, desertovat zběhnout
dezideratum, desideratum požadavek, žádaná věc
deziderium, desiderium přání, požadavek, žádost
deziluze, desiluze zbavení iluzí,vystřízlivění; rozčarování, zklamání
dezinfekce, desinfekce záměrné odstraňování, ničení choroboplodných zárodků fyzikálními nebo chemickými prostředky; prostředek používaný k takové činnosti
dezinficiens, desinficiens prostředky užívané k umrtvení mikrobů ve vzduchu a na povrchu předmětů
dezinformace, desinformace záměrně zkreslená informace, uvedení v omyl
dezinsekce, desinsekce odhmyzování
dezintegrace, desintegrace rozpad, rozklad, rozpolcení, rozdělení celku; ztráta systematičnosti a organizace
dezodorace, desodorace, deodorace- zbavování vůně nebo zápachu chemickými prostředky
dezodorant, desodorant, deodorant- prostředek na odstraňování nežádoucích pachů
dezolátní, desolátní neutěšený, žalostný, zoufalý
dezorganizace, desorganizace porušení pořádku; rozvrat, chaos, nepořádek,zmatek
dezorientace, desorientace ztráta orientace, bezradnost; úmyslné uvádění ve zmatek
dezoxi-, deoxi- první část složených slov s významy spojenými s odstraňováním kyslíku
dharma v hinduizmu vesmírný, kosmický řád, zákon; jeho dodržování v životě jedince; v buddhizmu Buddhovo učení
di-, dis- předpona mající význam 1. dvakrát; 2. roz-, naskrz, napříč;
dia- předpona mající význam 1. přes,2. diabetický; 3. diapozitiv
diabetes insipidus, úplavice močová, žíznivka; choroba z nedostatku antidiuretického hormonu
diabetes mellitus, úplavice cukrová, cukrovka; choroba z nedostatku inzulinu
diabetický určený pro diabetiky
diabetik nemocný cukrovkou
diabetologie podobor vnitřního lékařství zabývající se prevencí a léčením cukrovky
diabolický ďábelský
diabolizmus, diabolismus kult satana
diabolka střela do vzduchovky
diachoresa v biologii: prostorové rozčleňování plazmy, kdy se buňka mnoha jadernými děleními rozrůstá v jednolitou, mnohojadernou masu plazmy (např. u třídy Mycetozoa)
diachronie sledování časového vývoje
diadém ozdobná čelenka, drahocenná ozdoba hlavy
diadický vztah vztah mezi dvěma lidmi
diafán průsvitný papír, transparentní plakát
diafilm filmový materiál na výrobu diapozitivů
diafon automatický promítací přístroj umožňující promítání diapozitivů s reprodukcí doprovodného textu
diaforetikum lék usnadňující pocení
diafragma přepážka, mezistěna; clona; membrána; pórovitá průlinčitá stěna; bránice, dno (pánevní), spodina (úst)
diafýza střední část dlouhé kosti
diageneze, diagenese soubor procesů probíhajících v období mezi uložením sedimentu a jeho metamorfózou nebo jeho zvětráváním
diagnostický zjišťovací, rozpoznávací, testovací
diagnostika proces rozpoznávání, např. nemoci; testovací technika
diagnostikovat stanovovat diagnózu
diagnóza, diagnosa určení, vymezení, stanovení; rozpoznání choroby
diagonál vzor tkaniny s výrazným šikmým úhlopříčným řádkováním
diagonála úhlopříčka
diagonální úhlopříčný
diagram grafické nebo schematické znázornění nějakého děje, procesu; v matematické statistice znázornění četnosti jevu
diakonie, dlákonie služba lásky a pomoc ve všech oblastech lidské nouze, nedílná součást křesťanského poslání; služby bližním v nouzi
diakonikon postranní prostor při apsidě starokřesťanských a řeckých kostelů určený pro diákony
diakritický rozlišovací, rozeznávací
diakritika užívání diakritických znamének (např. tečka, čárka, otazník)
dialektický 1. týkající se dialektiky; 2. nářeční, dialektový
Dialektický materialismus Věda o nejobecnějších zákonech vývoje přírody, společnosti a myšlení.
dialektika názor, pojetí různosti, rozporu v abstrakci pohybu nebo vývoje
dialektizmus, dialektismus nářeční prvek použitý ve spisovném jazyce
dialektologie odvětví jazykovědy zabývající se studiem nářečí a jejich vývojem
dialog rozhovor mezi dvěma nebo více osobami
dialýza, dialysa 1. rozklad; oddělování látek procházejících organickými blánami; 2. lék. odstraňování zplodin látkové přeměny z organizmu zadržovaných v organizmu při selhání ledvin
diamagnetizmus, diamagnetismus- vznik magnetizace orientované proti směru magnetického pole
diamant, démant 1. nejtvrdší nerost, krychlová modifikace uhlíku, velmi cenný drahokam; 2. písmo o velikosti 4 bodů
diamantová cesta (sanskrt. vadžrajána, tib. dordže thegpa) učení Buddhy zdůrazňující buddhovskou podstatu všech bytostí a prvotní čistotu všech jevů.
diametr průměr
diametrální procházející středem; protichůdný, protikladný, opačný
dianetika americká metoda zvyšování duševního potenciálu
diapauza, diapeusa zpomalení nebo zastavení životních projevů živočichů, např. zimní spánek
diapazon rozpětí, rozsah
diapivo pivo pro diabetiky
diapozitiv, diapositiv pozitivní obraz na průhledné nebo průsvitné podložce
diaprojektor přístroj k promítání diapozitivů zasazených do rámečku
diarchie dvojvládí
diarea, diaré průjem
diaspora rozptýlení; dlouhodobý pobyt náboženské nebo etnické skupiny v cizím prostředí; část rostliny zajišťující rozmnožování oddělená od mateřské rostliny
diastáza, diestase rozestup, rozdvojení
diastola ochabnutí, povolení stahu srdeční svaloviny po předcházející kontrakci
diatermie, diathermie léčebné prohřívání orgánu průchodem vysokofrekvenčního elektrického proudu
diatéza, diatesa vrozená dispozice k určitým chorobám, k patologické reakci
diatonický určitým způsobem střídající pět celých tónů a dva půltóny (d. stupnice)
diatriba populární filozofická přednáška týkající se zejména mravních otázek, oživovaná různými citáty, anekdotami apod.
diazenitál astronomický přístroj k určení okamžitého průchodu hvězd vertikálem
diazo-, sloučeniny se skupinou dvou dusíkových atomů
diazotypie způsob záznamu obrazu
diákon duchovní nižšího svěcení, jáhen
diální, probíhající celých 24 hodin
diář, diárium kalendář s rubrikami pro denní záznamy
dichotomie dělení na dvě části, skupiny, třídění do dvou skupin
dichroman sůl kyseliny chromové, dvojchroman
dicto anno dyktó anó řečeného roku
dictum dyktum řečeno, vyřčeno; slovo, průpověď
didaktický poučný, poučující, vyučovatelský
didaktika teorie vyučování a vzdělávání; výchovná tendence
diecéze, diecese území spravované biskupem, biskupství
diefenbachie dýfnbachie prudce jedovatá tropická bylina, pokojová rostlina
dielektrický elektricky nevodivý
dielektrikum elektrický nevodič
diencefalon mezimozek
diergol dvojsložková pohonná látka
dies irae dyés íré den hněvu; část zádušní mše
dieselmotor dýzlmotor dieselový motor, vznětový motor
dieta výživa doporučovaná lékařem jako prevence chorob; pomocná součást léčebného procesu; náhrada výloh při služební cestě
dietetický odpovídající zásadám správné výživy
dietetik odborník v dietetice
dietetika nauka o správné, vhodné výživě zdravých i nemocných
dietní splňující podmínky diety
dietologie podobor vnitřního lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou poruch výživy
difamace utrhání na cti, ostouzení, pomlouvání, pomluva
diference rozdíl, rozpor, neshoda
diferenciace rozlišení, rozrůznění, odlišení, rozlišování; vývojové rozrůznění
diferenciál stroj. soustava spoluzabírajících ozubených kol obv. se dvěma stupni volnosti; mat. nekonečně malý přírůstek proměnné veličiny
diferenciální zaznamenávající jenom rozdíly, rozlišovací, rozdílový
diferenciálový týkající se převodového mechanizmu diferenciálu
diferencovat 1. stanovovat, zjišťovat odlišnost; 2. mat. vypočítat diferenciál funkce
diferenční sloužící k rozlišení, rozlišovací, rozdílový, rozdílný
dificilita relativně drobná a reverzibilní závada v chování nebo prožívání
dificilní neukázněný, nesnášenlivý; špatně vychovatelný, nesnadno ovladatelný; těžko uskutečnitelný
difoltní z angličtiny default [difo:lt] - výchozí, předem nastavená hodnota
difosgen dusivá bojová látka v I. světové válce, acylhalogenid
difrakce ohyb
difrakční ohybový
difterie, diftérie záškrt
diftong dvojhláska
difundovat pronikat, prolínat, prosakovat, prostupovat
difuze, difúze, difuse pohyb částic vyvolaný gradientem, např. teplotním,koncentračním
difuzní, difúzní, difusní rozptýlený
difuzor, difusor rozptylovač; trubice, kanál s plynule se zvětšujícím průřezem ve směru toku tekutiny
digamie druhé manželství
digesce vyluhování látek v rozpouštědle za určitých podmínek; trávení, zažívání; potr. stanovení cukernatosti cukrové řepy
digest dajdžist přehled, výtah, výběr
digestiv látka podporující trávení, doplňuje sníženou hladinu tráviách enzymů
digestivum látka podporující trávení doplňuje sníženou hladinu tráviách enzymů, eupeptikum
digestoř skříň s odsáváním pro laboratorní práce s jedovatými, nebezpečnými, popř. páchnoucími látkami; odsávací zařízení v kuchyni
digitalizace, digitalisace převod analogového signálu na digitální
digitální 1. číslicový; 2. patřící k prstu, prováděný prstem
digitizér pohyblivý snímač udávající průběžně polohu pomocí diskrétních číselných hodnot
dignita důstojnost; vysoký úřad
digrese největší úhel mezi rovinou výškové kružnice hvězdy a rovinou výškové kružnice pólu
dik, DIK držitel investičních kuponů
dikce soubor výrazových prostředků a způsob vyjadřování
dikcionář slovník
díké spravedlnost, vnitřní zákonitost; zákon přírodní, právní zánět chlopní
dikliditida zánět chlopní
diktafon přístroj pro záznam mluveného slova a jeho pozdější přepis
diktatura autoritativní forma vlády, při které vládnoucí subjekt soustřeďuje veškerou nebo rozhodující moc ve svých rukou
diktát čtení textu, který má být zapsán; rozkaz, autoritativní řízení
diktátor vládce s neomezenou mocí
diktionář slovník
dilatace rozšíření, roztažení, zvětšení
dilatační související s dilatací
dilatans lék rozšiřující cévy
dilatátor 1. sval v oční kouli rozšiřující zorničku; 2. zařízení k rozšíření zúžených míst
dilatometr zařízení měřící roztažnost působenou změnou teploty
dilema nutná obtížná volba mezi dvěma vzájemně se vylučujícími možnostmi; rozpaky
diletance amatérství, neodbornost, diletantizmus
diletant neodborník, samouk, nedouk
diletantizmus, diletantismus neodbornost, samouctví; povrchnost
dilogie umělecké dílo skládající se ze dvou částí
diluviální vztahující se ke staršímu oddělení čtvrtohor, pleistocenní
diluvium starší oddělení čtvrtohor, pleistocén
dimenze, dimense rozměr, rozsah; zaměření
dimer sloučenina dvou molekul téže látky
dimise propuštění
dimorfizmus, dimorfismus dvoutvárnost, výskyt jednoho druhu organizmu ve dvou morfologicky různých formách
dinár, dinar měnová jednotka Alžírska, Jemenu, Iráku, Libye, některých států bývalé Jugoslávie aj.
diner dyné oběd; polední jídlo; hlavní denní jídlo podávané večer
ding an sich dyng án zich věc o sobě, sama jako taková
dingo australský divoký pes
dinner dynr hlavní jídlo dne
dinosaurus 1. vymřelý druhohorní plaz; 2. nepružný konzervativec
dioda dvoupólový nelineární elektronický prvek
diogenizmus, diogenismus skromnost, prostota, odříkání, poustevnický život
diolen polyesterové vlákno zpracovávané na nemačkavou tkaninu
dionýský, dionýsovský smyslný, vášnivý, nespoutaný
dionýzie, dionýsie slavnosti k poctě Dionýsa; hlučné zábavy, orgie
dioptr průzor
dioptrický zobrazující pomocí lomu světla; vztahující se k dioptru
dioptrie jednotka pro optickou mohutnost čočky
dioráma obraz velkých rozměrů, obv. s plastickým popředím, panoráma
dioxan rozpouštědlo, cyklický éter
dioxin těžko odbouratelná toxická látka zamořující životní prostředí; nežádoucí vedlejší produkt při výrobách na bázi chlorfenolů
diplegie úplné ochrnutí obou končetin, obv. dolních
diploidie přítomnost dvou sad chromozomů v buňce
diplom písemné osvědčení, čestné uznání
diplomacie oficiální činnost státu v oblasti zahraniční politiky; umění vyjednávat, obratný postup
diplomant vysokoškolský student pracující na diplomové práci a připravující se na státní závěrečné zkoušky
diplomat státní úředník pověřený výkonem diplomacie; člověk obratný v jednání
diplomatický související s diplomacií; taktní
diplomatika pomocná věda historická zabývající se úředními i veřejnými listinami
diplomka diplomová práce, písemná práce jako součást státní závěrečné zkoušky na vysoké škole
diplomovaný odborně vyškolený, vlastnící diplom o odborné způsobilosti
diplopie dvojité vidění, ambiopie
dipodie v poezii metrický celek tvořený, dvěma stopami
dipól 1. dva od sebe oddělené elektrické náboje (magnetická množství) stejné velikosti, ale opačné polarity; 2. typ antény
dipsomanie občasné chorobné nutkání k několikadennímu pití alkoholu až do stavu otravy, kvartální pijáctví
diptych, diptychon dvoudílný umělecký výtvor; starověké tabulky ke psaní
direct mail dyrektmejl vhazování zejm. propagačních a informačních materiálů přímo do poštovních schránek občanů
direkce 1. směr; 2. ředitelství
direkční d. síla síla vracející vychýlené těleso zpět do rovnovážné polohy
direkt přímo, přímý; přímý úder v boxu
direktiva směrnice, pokyn, návod, příkaz
direktivní příkazový, řídící prostřednictvím příkazů
direktní přímý, přímo působící
direktor ředitel
direktoriát, direktorát vrchní správa, ředitelství; dočasný vládní výbor, direktorium
direktorium vrchní správa, ředitelství; dočasný vládní výbor; direktoriát, direktorát
dirham měnová jednotka Maroka
dirigent umělec řídící hudební těleso
dirigimus souhrn ekonických teorií a hospodářských prací požadujících státní zásahy do hospodářství
dirigistický Dirigizmus - souhrn ekonomických teorií a hospodářských prací požadujících státní zásahy do hospodářství, dirigistický - příd. jm. odvozené od dirigizmu
dirigovat řídit, určovat směr, ovládat
dirimovat rozhodnout výsledek při rovnosti hlasů např. hlasem předsedajícího
dirndl německý ženský kroj
disaptibilita omezení; ztráta části těla, či orgánu (pojem ze speciální pedagogiky)
disážio, disažio rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho nižší tržní cenou
disciplína 1. obor činnosti; 2. kázeň
disciplinárka disciplinární řízení, disciplinární komise
disciplinární týkající se kázně, kázeňských přestupků
discjockey diskžokej
discman dyskmen] discoman [dyskomen kapesní přenosný přehrávač kompaktních desek
disco dysko diskotéka
discont diskont
diseminace rozsev, rozšíření chorobných ložisek procesů po těle nebo orgánu
disent seskupení, skupina stoupenců jiného smýšlení, odpůrců
disertace dizertace
disertační dizertační
disfunkce nefunkčnost, neúčelnost
disgustovat znechucovat, rozladit
disharmonie nesoulad; souzvuk, který neladí
disidence nesouhlas, odpadlictví, odpor
disident příslušník disentu, oponent, odpůrce; odpadlík, rozkolník
disimilace rozlišení, rozlišování; bot. rozkládání organických látek na anorganické probíhající v organizmech; lingv. vývoj jednoho slova ve dvě s různými významy, například rekrací (ve středověku toto slovo označovalo školní přestávku) -> legrace / rekreace
disimulace zastírání skutečného stavu, utajování rozptýlení, nevratná přeměna,
disipace rozptýlení, nevratná přeměna např. části celkové energie v jiné druhy energie, zejm. teplo
disjunkce 1. rozpojení, rozčlenění dvou jevů; 2. logický výrok složený nejméně ze dvou jednoduchých výroků spojených spojkou nebo
disjunktivní navzájem se vylučující; rozlučovací
disjunktní nemající společný prvek
diskant vysoký dětský hlas
disketa pružný magnetický disk, floppy disk
diskofil milovník a sběratel gramofonových desek
diskografie souhrn, seznam děl nahraných a vydaných na záznamovém médiu podle nějakého hlediska
diskont, discont dyskont sleva; srážka z účtu při hotovostní platbě; srážka úroků při prodeji směnek před jejich splatností
diskontinuita nespojitost, nesouvislost
diskotéka hudební produkce, při které se přehrávají hudební nahrávky k tanci nebo poslechu, disco; sbírka gramofonových desek
diskrece zachování důvěrných informací v tajnosti, diskrétnost
diskreční pravomoc Správní orgán může nevyhovět žádosti, ačkoliv jsou splněny všechny podmínky, když k tomu má závažné důvody.
diskreditace podrytí, ztráta důvěry; snížení něčí důvěryhodnosti, autority
diskreditovat připravit o důvěru, pomluvit; d. se ztratit důvěryhodnost
diskrepance nepoměr, nesoulad, rozpor; podstatný rozdíl
diskrétní 1. nespojitý; 2. mlčenlivý, zachovávající svěřené informace v tajnosti; ohleduplný, taktní
diskrétnost 1. zachovávání svěřených informací v tajnosti, diskrece; 2. ohleduplnost, taktnost
diskriminace rozlišování; rozdílný, jiný přístup k jedné skupině než k jiné nebo k celku
diskriminant část vzorce pro výpočet kvadratických rovnic
diskurs diskurz
diskursivní diskurzivní
diskurz, diskurs, diškurs rozmluva, rozhovor
diskurzivní, diskurzívní, diskursivní- postupující racionálně
diskutabilní sporný
diskutabliní diskutovatelný, sporný, nikoli zřejmý
diskutér člověk schopný, znalý vést výměnu názorů, debatu
diskutovat mluvit o něčem; vést rozhovor (viz diskuze)
diskuze, diskuse rozprava, výměna a obhajoba názorů, debata
diskvalifikace vyloučení; potrestání sportovce za porušení pravidel
diskžokej, disc jockey dyskdžoki konferenciér reprodukované hudby
dislokace 1. rozložení, rozmístění; 2. čárová porucha, zlom
disneyland dyznylend pohádková, vysněná země
disociace rozplývání, rozštěpení, rozpojování, rozklad
disociovat oddělovat, rozkládat, štěpit se, rozpojovat
disoluce rozklad, rozpuštění
disolvovat rozpouštět, rozpustit
disonance nesoulad, neshoda; nesouzvuk, nelibozvučné znění
dispanzivní, dispanzívní, dispansivní rozptylující
disparátní různorodý, oddělený
disparita nerovnost, různost, rozdílnost
dispečer pracovník dispečinku
dispečink ústředí řízení provozu určitého celku
dispenz, dispens, dispense prominutí, zproštění, osvobození od nějaké povinnosti nebo poplatku
dispenzace, dispensace 1. udělení dispenzu; 2. zhotovování a vydávání léčiv, součást recepturní taxy
dispenzarizace, dispensarisace včasné aktivní vyhledávání a. léčení osob potřebujících soustavnou preventivní nebo léčebnou péči
dispenzatorium, dispensatorium seznam léků
dispenzární, dispensární soustavná péče (vyhledávání, vyšetřování, léčení) o určité skupiny zdravých a určité skupiny nemocných osob se závažnými chorobami
dispergace příprava disperzní soustavy
dispergovat rozptylovat, rozptýlit; rozkládat, rozložit
disperze, disperse rozptyl, rozptýlení, rozklad
disperzita, dispersita stupeň disperze
disperzní, dispersní 1. rozptylující, rozkládající; 2. obsahující rozptýlené částice
displacement dysplejsment posun, posunutí; výtlak lodi
display rules konvence, normy nebo zvyky určující jaké emoce mohou být ukázány předkým a v jaké situaci. Některé z těhto “pravidel chování” dodržujeme nevědomě, jiné jsou jen ideály chování
displej, display dysplej zobrazovací jednotka
disponent obchodní zmocněnec, člověk oprávněný vést jednání a uzavírat smlouvy jménem firmy
disponibilita možnost něčím disponovat
disponibilní upotřebitelný, schopný užití, k dispozici
disponovat něčím volně nakládat, rozhodovat o užití; rozvrhovat, rozmísťovat
dispozice, disposice rozmístění, rozestavení; směrnice, pokyny; sklon, náchylnost, vrozený předpoklad
dispozior, dispositor astrol. vládce znamení zvěrokruhu.
dispozitivní podpůrné; volně upravitelné, odlišně upravitelné, volně použitelné; připouštějící odlišnou úpravu právního vztahu účastníky – dispozitivní ustanovení zákona se použije, neupraví-li si účastníci právního vztahu svá oprávnění a povinnosti jinak. Zákon u těchto ustanovení výslovně připuští odlišnou úpravu.; Opak “kogentní”.
disproporce nepoměr, nerovnoměrnost, neúměrnost, nevyrovnanost
disputace, disput rozprava, debata, odborná diskuze
disseminace šíření onemocnění do dalších orgánů
dissous plyn dysú plyn acetylen naplněný do tlakové láhve s pórovitou hmotou nasáklou acetonem
distance, distanc 1. vzdálenost, odstup; 2. dočasné vyloučení ze soutěže
distancovat udržovat odstup, odtahovat se, odmítnout spojitost; zastavit činnost
distální okrajový, vzdálený od středu těla
distersní překroucený, opačný, převrácený, nenormální
distichon dvojverší
distingovaný, distingvovaný uhlazený,jemný, ušlechtilý
distinkce odznak hodnosti; odlišnost, rozdílnost; vyznamenání; jemnost, ušlechtilost
distonovat nečistě, falešně intonovat
distorze, distorse zkroucení; zkreslení vadou čočky; podvrtnutí, vyvrtnutí
distrakce roztažení; rozčlenění; roztržitost
distribuce rozdělování; rozšiřování, šíření
distributivní d. číslovka číslovka podílná (po dvou, dva a dva); d. zákon matematický zákon o násobení součtu
distributor 1. kdo provádí distribuci, zejm. zboží; 2. rozdělovač hradlových impulzů; 3. cisternový vůz k pokrývání silnice živicí při povrchové úpravě
distrikt správní okrsek, obvod
disulfid organická sloučenina, v níž jsou na vzájemně spojených atomech síry vázané uhlovodíkové skupiny
diškrece spropitné
diškurs diskurz
dišputát rozhovor, diskurz, disputace
dithering dytering technika užívaná v počítačové grafice k vytvoření iluze měnících se odstínů šedi
dithyramb starořecká lyrická oslavná poezie (píseň) k poctě boha
diuretikum močopudný prostředek
diuréza, diurésa vylučování moči
diurnální denní, opakující se v 24-hodinovém rytmu
diva oblíbená a slavná umělkyně
divagace odchýlení od tématu, odbočení od námětu
divan pohovka
divergence odchýlení, odklon, rozbíhání; neshoda, rozpor, rozbíhavost
diversifikace rozrůzňování (např. zemědělské výroby dosud jednostranně orientované na jednu hlavní plodinu); mnohotvárnost
divertimento druh instrumentální hudební skladby, obv. lehčího charakteru
diverzant, diversant záškodník
diverze, diverse podvracení, záškodnictví, rozvracení
diverzifikace, diversifikace rozlišování, rozčlenění, rozrůzňování; rozšíření počtu, členění
diverzita, diversita rozmanitost, rozčlenění, rozložení
divide et impera rozděl a panuj
dividenda důchod akcionáře plynoucí z vlastnictví akcie; podíl z rozděleného zisku
divinace věštecký dar; výklad horoskopu
divis spojovník, tiret
divize, divise 1. taktický svazek ozbrojených sil; 2. mistrovská soutěž v kolektivních sportech; 3. pracovní úsek, oddělení., skupina
DivX druh kodeku (kódování-dekódování) založený na formátu MPEG 4
dixieland dyxilend 1. bělošský džez; 2. tradiční džez, často se swingovými prvky; 3. džezový soubor
dizertace, disertace vědecké pojednání jako podklad pro udělení akademické hodnosti
dizertační, disertační vztahující se k dizertaci
DNA deoxyribonukleová kyselina
do solmizační slabika pro tón c
doblon dublon
dobrman druh služebního psa
docent titul vysokoškolského učitele udělovaný na základě habilitačního řízení
docentství docentura
docentura hodnost nebo činnost docenta, docentství
docilita učenlivost, schopnost učit se novým pohybovým dovednostem (rychlost tohoto učení)
dodeka- první část složených slov mající význam dvanáct
dodekaedr dvanáctistěn
dodekafonie skladebná technika založená na rovnoprávnosti všech dvanácti tónů v oktávě
dodo vymřelý pták z čeledi holubovitých, blboun nejapný
dog trekking turistika se psem
doga silný vysoký strážný pes a obranář
doger, dogger dogr střední oddělení jury
dogma výchozí poučka, základní teze nepřipouštějící pochyby; neomylné východisko
dogmatika věrouka; nauka o církevních dogmatech
dogmatizmus, dogmatismus strnulé myšlení, lpění na nezdůvodněných názorech
dogovité plemeno Plemeno molosského původu - velcí silní psi s mohutnouu stavbou těla př.mastif, neapolský mastin. Odvozené od římského plemene molosů jejimž posláním bulo bojovat v arénách s divokými šelmami jinými psi a gladiátory.
dogs rukavičkářská useň
dok zařízení na stavbu, opravu, čištění lodí
doketizmus, doketismus názor, že tělo i utrpení Ježíše Krista bylo jen zdánlivé
dokovat spojovat (IT terminologie)
doktor 1. akademická hodnost a titul absolventa magisterského studijního programu vysoké školy univerzitního směru po vykonání státní rigorosní zkoušky a obhajobě rigorosní práce (např. JUDr., MUDr., PhDr., RNDr.); 2. titul absolventa doktorského studia (Ph.D.); 3. nejvyšší vědecká hodnost a titul (DrSc.); 4. d. honoris causa, čestný titul udělovaný za zásluhy; 5. lékař
doktorand kandidát doktorské hodnosti
doktrína nauka, soustava zásad, východisek, pouček; strnulé neměnné učení
dokument důležitá listina, doklad, svědectví
dokumentace dokládání důkazním materiálem, potvrzování; sledování, zaznamenávání a třídění literatury za účelem informování veřejnosti; soubor podkladů k projektu, výrobě, činnosti
dokumentarista 1. odborník v dokumentaci; 2. tvůrce dokumentárních filmových nebo televizních snímků
dokumentaristika filmová nebo televizní tvorba založená na autentickém zachycení skutečné situace
dokumentární založený na dokumentech, průkazný
dolardollar měnová jednotka USA, Kanady, Austrálie a mnoha jiných států
dolarka druh peněženky
dolby technický prostředek k potlačení šumu při magnetickém a optickém záznamu zvuku a při jeho reprodukci
dolce dolče hud. s citem, sladce
dolcissimo dolčisimo co nejlíbezněji
dolicho- první část složených slov mající význam dlouhý, dlouho-
dolichocefalizace zužování a prodlužování hlav při zachování stejného obvodu
dolichomorfní astenický, leptosomní, lineární (typ člověka)
dolichos luskovina z tropické Afriky,lablab
dolma dušené závitky z mletého masa v listu hlávkového zelí nebo vinné révy, tolma, golubcy, sarma
dolmen megalitická hrobka
dolomit 1. trojklonný minerál; 2. usazená hornina světlé barvy, tvořená převážně stejnojmenným minerálem, často s příměsí vápence
dolor bolest při zánětu
doloroso dolorózo hud. bolestně
dolózní, dolosní úmyslný
dolus úmysl k spáchání trestného činu (dolózní trestný čin)
doména působiště, hlavní obor působnosti; fyz. oblast stejné magnetizace (elektrické polarizace) ve feromagnetiku (feroelektriku)
domestikace zdomácnění, ochočování, zdomácňování zvířat
domicil sídlo, umístění; označení místa
domina dominantní osobnost, postava;zejm. vládkyně, tyranka v sadomasochistickém salonu
dominance převládání, převaha; schopnost prosazovat vlastní vůli, nepoddajnost, nadřazenost
dominanta 1. převládající, řídící složka; 2. výrazný architektonický prvek, stavba; 3. pátý tón diatonické stupnice
dominantní převládající, mající převahu,určující
dominikál panská půda, kterou vrchnost obdělávala ve vlastní režii pomocí dvorské čeledi a roboty poddaných
dominikán člen mnišského řádu kazatelů
dominium 1. území, panství; 2. označení samostatných států členů britského Společenství národů
domino 1. společenská hra s obdélníkovými kostkami; 2. volný maškarní plášť
dominový týkající se domina; efekt řady návazně se kácejících kostek
domptér dontér krotitel dravé zvěře, drezér
don Don španělský šlechtický a čestný titul mužů; v Itálii, Španělsku a Portugalsku titul některých kněží
doňa španělský šlechtický a čestný titul žen
dona, donna urozená paní, dáma
donace darování, věnování majetku; nadace, nadání; veřejný dar
donau nejstarší chladné období alpského zalednění, danub
donátor dárce
donchuán záletník, svůdce
donegal vlněná drsná pevná tkanina
dong měnová jednotka Vietnamu
donjon donžon samostatně stojící obytná obranná věž hradu, poslední útočiště posádky
donkichotský naivně a marně odhodlaný, pošetile dobrodružný
donor 1. atom, molekula nebo ion předávající elektron, elektronový pár nebo proton jiné obdobné částici (akceptoru); 2. porucha krystalové mřížky polovodiče způsobující elektronovou vodivost
doorbeg dórbeg bezpečnostní vak uložený ve dveřích osobního automobilu a chránící cestující před nárazem z boku vozidla
dopamin dopamin - látka hrající důležitou roli v nervovém systému (neurotransmiter). Monoamin, který je prekurzorem při syntéze adrenalinu (srov. katecholaminy) a vzniká dekarboxylací DOPA. Sympatomimetikum s převažujícím inotropním účinkem. Jeho nedostatek v bazálních gangliích souvisí se vznikem Parkinsonovy nemoci. V hypofýze tlumí tvorbu prolaktinu. Podle některých teorií existuje souvislost d. se schizofrenií (neuroleptika působí na dopaminergní receptory). D. jako léku se užívá zejm. při šoku (zvyšuje krevní tlak a zlepšuje průtok útrobami, který je při šoku omezen). Řada léků zasahuje do metabolismu d. či do jeho působení na dopaminových receptorech (např. neuroleptika, bromokriptin). Léky obsahující d. - např. Dopamin, Dopmin, Tensamin
dopink, doping nedovolené užívání látek stimulujících zvyšování tělesné zdatnosti
dordon stratigrafický stupeň svrchní křídy
dormance klidové období ve vývoji organizmu vyznačující se sníženým metabolizmem
dormitář společná ložnice mnichů, dormitorium
dormitorium 1. ložnice v starořímském domě; 2. společná ložnice mnichů, dormitář; 3. satelitní město
dorzální, dorsální hřbetní, zadní, patřící zádům, obrácený k zádům, ležící u zad
dorzelgie, dorselgie bolest zad, hřbetu
dorzoventrální, dorsoventrální probíhající, směřující od zad, hřbetu k břichu
DOS Disk Operating System, druh počítačového systému
doskin douskin lehká, měkká a lesklá tkanina
dosna cibulovitá rostlina - Canna indica - původ: Střední Amerika, Mexiko, Západní Indie
dossier dosje svazek listin, pouzdro na listiny
dotace darování, finanční podpora; poskytnutí finančních prostředků z veřejných rozpočtů bez přesného účelu použití
douane duan clo, celnice
double debl
double fault dabl fót i debl fót dvojchyba při podání v tenise
doubledecker dabldekr dvojpodlažní autobus
douche duš sprcha, sprchovací, sprchový
douglaska, duglaska mohutný severoamerický jehličnatý strom
doux du sladký sekt
down daun povel pro psa: lehni; vyčerpaný, na konci sil
download daunloud přesun dat mezi dvěma zařízeními
doxa mínění; výsledek pouze smyslového poznání
doxale umělecky kovaná mříž mezi chórem a chrámovou lodí
doxografie soubor, souhrn názorů nebo literárních pramenů
doxologie chvalořečení; chvalozpěvná modlitba
doyen doajen nejstarší člen nějaké skupi
dozátor dávkovač
dozer shrnovač, stavební stroj s radlicí, buldozer
dozický, dosický schodovitý, s několika zuby (klíč, zámek)
dozimetr, dosimetr zařízení k měření dávek ionizujícího záření
dozimetrie, dosimetrie obor zabývající se měřením aktivity radioaktivních zářičů a veličin charakterizujících interakci ionizujícího záření s prostředím
dóm hlavní chrám; klenba, kupole; rozlehlá podzemní krasová jeskyně
dórský vztahující se k starořecké skupině Dórů (d. řád, d. sloup)
dóza ozdobná schránka
dózování dávkování
dóže hlava bývalé benátské a janovské republiky
drabař dvouhrbý velbloud
dracéna dekorativní pokojová rostlina
drachma, drachme měnová jednotka Řecka
draft 1. pracovní verze textu, nejnižší kvalita tisku bodových tiskáren; 2. sport. výběr hráčů do profesionálních družstev, např ledního hokeje
dragoun ozdobný díl pláště umístěný vzadu přes pas; příslušník jezdecké pěchoty
dragster zvl. vozidlo pro akcelerační závody
dragstor, drugstore dragstór drogerie, lékárna s bufetem
drakonický přísný, krutý, neúprosný
dram měnová jednotka Arménie
drama literární druh založený zejm. na přímých promluvách postav; divadelní hra, obv. vážného obsahu; vážná nebo vzrušující událost
dramaterapie psychoterapeutická disciplína využívající divadelních prostředků (expresních, aj.)
dramatický týkající se dramatu; divadelní, herecký; napínavý, osudný
dramatizace, dramatisace převedení předlohy do formy dramatu
dramatizovat, dramatisovat 1. provádět dramatizaci; 2. činit dramatickým; 3. přeceňovat závažnost situace
dramaturgie umělecká činnost zaměřená na přípravu repertoáru a jednotlivých jeho částí
dranžírovat krájet na porce, rozřezávat
drap, drapé jemná vlněná měkká tkanina z česané příze
draperie 1. těžká neprůhledná záclona, dekorativní závěs; 2. zřasení roucha na sochách a obrazech;3.tvar polární záře
drastický bezohledný, krutý, nevybíravý; silně účinný, působivý
drastikum rychle a účinně působící lék
dražé lék nebo cukrovinka oblého zploštělého tvaru s lesklou polevou
dražování 1. výroba dražé; 2. obalování semen látkou obsahující průmyslová hnojiva, ochranné látky a stimulátory růstu
dream team drím tým mužstvo snů
drén 1. gumová, skleněná nebo plastiková trubička, rourka, proužek gázy, látky k odvádění tekutin nebo sekretů z ran a tělesných dutin; 2. odvodňovací kanál, trativod
drenáž 1. odvádění sekretů nebo tělesných tekutin z rány nebo tělesné dutiny pomocí drénu; 2. odvodňování pozemků, základů staveb ap. drény
dres sportovní úbor
dresink, dressing zálivka, přísada do salátů, omáčka
drezér krotitel dravé zvěře, domptér
drezína 1. dřevěné jízdní kolo bez šlapadel; 2. lehké otevřené kolejové vozidlo na ruční nebo motorový pohon používané ke kontrole a údržbě trati
drezírovat, drezovat podrobovat drezuře, cvičením týrat
drezura, drezúra přísný, tvrdý výcvik
drhnouti konvičky nemírné popíjení piva, význam asi jako podívat se sklenici na dno, vychází to z původního výrazu drhnout jazykem o prázdnou konvičku
driblink, dribling, driblování ve sportovních hrách způsob vedení míče nebo touše
drift posun, vychýlení; pomalá změna způsobená změnou podmínek
driftovat nechat se unášet proudem, být bezmocně unášen proudem
dril tvrdý, drsný, bezmyšlenkovitý výcvik; bezduchá kázeň
drink nápoj, obv. alkoholický
drive drajv odpich, prudkost, razance,průbojnost;disková jednotka
driver drajvr ovladač ve výp. tech.
drnda hanlivý výraz pre staršiu ženu
droga psychoaktivní látka, surovina rostlinného nebo živočišného původu
drogomanie drogová závislost, toxikomanie
droit de seigneur feudální právo pána panství deflorovat všechny dívky nacházející se na tomto panství - též právo první noci - latinsky: jus primae noctis (“právo premiéry”)
droit de suite drua d suit právo na slušné vypořádání
dromedár velbloud jednohrbý
drop-in protidrogové středisko
drop-out drop aut 1. zeslabení signálu při snímání magnetického záznamu vlivem vady materiálu; 2. ten, kdo se vymkl ze sociálního prostředí, do kterého byl dosud začleněn
drops neplněné tvrdé bonbony
drozo- první část složených slov mající význam rosa, roso-
drugstore dragstor
druhovýroba Výrobky neoriginální, vyrobené z recyklovaných výrobků z prvovýroby.
druid starokeltský kněz
druk patentní stiskací knoflík
drums drams džezová bicí skupina
drupa druh dužnatého plodu rostlin, např. švestka
drúz příslušník šůtské sekty, která se v učení nejvíce odchýlila od původního islámu
drúza shluk srostlých krystalů na společném podkladu
dry draj vyrobený bez příměsi cukru, suchý
dryas období nejmladšího pleistocénu
dryáda lesní nymfa, duše stromu
dryák medikament, lék jež nemá žádný účinek, přesto je však schopen pacienta vyléčit, je-li pacient přesvědčen, že účinný je.
dryopitek, dryopiték vymřelý primát
držgrešle skoupý člověk lakomec, skrblík, harpagon
dto, dtto rovněž, právě tak totéž, zkratka slova detto
dualita, dvojitost podvojnost, dualizmus
dualizmus, dualismus dvojitost, podvojnost, dualita
duant dutá urychlovací elektroda
duatlon kombinace dvou sportovních disciplín
duál dvojné číslo
duální dvojkový, binární
dub dab samostatně se vyvíjející směr rege
dubiózní, dubiosní pochybný, nejistý
dubitace řečnická figura, při níž autor předstírá váhání mezi několika slovy, tématy, řešeními
dubl 1. dvojník, dublér; 2. vyzvědač pracující pro dvě strany; 3. tkanina s dvojí osnovou
dublé, doublé dublé pozlacený neušlechtilý kov nebo výrobky z něho
dublet sdružená dvojice dané fyzikální veličiny
dubleta dvojtvar
dublon, doblon stará španělská zlatá mince
dublovat zdvojovat
duce duče vůdce; titul B. Mussoliniho jako fašistického diktátora
ductus duktus vývod, hubice
due diligence komplexní zmapování všech operačních a finančních aspektů banky, výstupy due diligence sloužily poradcům a akcionářům k ohodnocení prodávaných podílů a ke zpracování podrobných nabídek
duel souboj
dueňa ve španělském prostředí starší paní, průvodkyně mladé dívky nebo ženy
duet, dueto skladba pro dva nástroje nebo pro dva hlasy a její provedení; duo; dvojzpěv
duktilita tažnost, tvárnost
dulbox dalbox svršková hovězí nebo vepřová useň s vytlačenou lícovou kresbou
dulcinea dulsinea milenka
duma 1. myšlenka, představa; přemýšlení, dumání; 2. druh ukrajinské lidové písně, dumka; 3. sněm šlechticů v Rusku: ruský parlament
dumdum střela s naříznutým hrotem
dumka druh ukrajinské lidové písně, duma
dump damp výpis z paměti počítače
dumper dampr
dumping damping
duna větrem navátý val písku nebo sněhu, přesyp
dunst 1. druh jemné krupice, krupička; 2. vůně
duo hudební skladba pro dva nástroje nebo pro dva hlasy a její provedení; dvojice; dueto
duo- první část složených slov mající význam dva, dvojí, dvojitý
duobus elektrické vozidlo městské dopravy napájené v centru města sběračem z troleje, na okraji z akumulátorů
duodeno- první část složených slov mající význam dvanáctník, dvanáctníkový
duodenum dvanácterník, dvanáctník
duopol stav, kdy na trhu jedné komodity existují právě dva prodávající
duopson stav, kdy na trhu jedné komodity existují právě dva kupující
duplex současný přenos zpráv oběma směry po téže lince
duplicita zdvojení, dvojitost, dvojí provádění, dvojkolejnost
duplikace zdvojení
duplikát druhé vyhotovení podle originálu mající stejnou platnost jako originál; kopie
dur tvrdá hudební tónina
dur- první část složených slov mající význam tvrdý, pevný
dural lehká, tvrdá a pevná slitina hliníku a mědi s příměsí hořčíku a manganu
durch skrz, veskrze
durée dyré trvání, prožívaný čas
durit základní petrografická složka černého uhlí
durman rostlina z čeledi lilkovitých obsahující jedovaté alkaloidy
dusche duše sprcha, sprchovací, sprchový
duty free shop djúty fri šop obchod v bezcelním pásmu na hranicích, na letišti, na lodi, kde lze nakoupit zboží bez cla
dyadický dvojkový, dvojný; týkající se dvojice
dyáda dvojice; vztah mezi dvěma jedinci
dyftýn bavlněná česaná tkanina s hedvábným leskem, hustým vlasem na líci
dymián druh mateřídoušky používaný jako koření, tymián
dynamický pohybový, silový; týkající se pohybu, rychlosti vývoje, hnací síly, energie
dynamika 1. projevy různých sil v určité oblasti; 2. obor fyziky zabývající se pohyby těles a hmotných prostředí a jejich příčinami; 3. použití různé síly zvuku v hudbě
dynamit třaskavina obsahující zejména nitroglycerin
dynamo generátor k výrobě stejnosměrného proudu
dynastie panovnický rod v monarchii
dynoda jedna z elektrod elektronky
dys- první část slov označující zeslabení,vadnost,poruchu
dysbázie, dysbasie porucha rovnováhy způsobující potíže udržet se ve stoji nebo v chůzi
dysbulie chorobná nerozhodnost, abulie
dysfagie porucha pasáže potravy během polykacího aktu, která je spojena s přechodným pocitem tlaku a pocitem váznutí nebo uváznutí sousta
dysfázie porucha schopnosti mluvit
dysfemizmus, disfemismus slovo se silně negativním citovým zabarvením
dysforie stav úzkosti
dysfunkce narušená nebo odchylná funkce orgánů
dysgnózie, dysgnosie vývojová porucha schopnosti spojit vnímané vjemy s jinými, např. s představami
dysgrafie porucha motorické složky psaní
dyshidrotický Dishydrotický - od dishydróza = fyziolog. porucha tvoření a pachu potu
dyskoordinace porucha plynulosti a souhry volních pohybů
dyslalie špatná výslovnost hlásek, patlavost
dyslexie označení všech drobných specifických poruch učení, porucha schopnosti čtení, legastenie
dyslipidémie Porucha hladiny tuků v krvi /zpravidla zvýšení těch “špatných” a pokles těch “ochranných”/ - lipidy jsou tuky,-émie znamená v krvi a dys- znamená změna, porucha, nerovnováha.
dysmelie vrozený nedokonalý vývin některého orgánu
dysmenorea bolestivá porucha menstruace
dysmimie porucha gestikulace, šklebivost
dysmuzie, dysmúsie chorobný nedostatek nebo ztráta smyslu pro hudbu, amuzie
dysodie porucha zpěvného hlasu
dysorexie porucha chuti
dysortografie dyzortografie vývojová porucha spojená s neschopností naučit se správně pravopis, grafastenie
dyspareunie druh sexuální poruchy projevující se bolestivou souloží
dyspepsie porucha trávení
dysplazie, dysplasle zrůdnost orgánů nebo organizmů
dysponoe dušnost; zástava dýchání
dyspraxie částečné snížení naučené schopnosti vykonávat složité úkony
dysrytmie porucha pravidelné činnosti některého orgánu, pohybu nebo mluveného projevu
dystanazie snaha doktorů udržet nemocného člověka co nejdéle při životě; opak eutanazie
dystopie výskyt nějakého orgánu na neobvyklém místě
dystrofie chorobný stav způsobený poruchou výživy tkání nebo látkové výměny provázený změnami vzhledu
dysurie obtížné nebo bolestivé močení
dýza úzká trubice k zvyšování výtokové rychlosti tekutin, tryska
dyzenterie, dyzentérie, dysenterie- úplavice
dzéta v řecké abecedě znak pro dz
džabal, džebel hora, pohoří, krajina v arabském světě
džajv, jive džajv moderní společenský tanec navazující na swing
džem, jam džem 1. zavařenina s kousky ovoce; 2. dopravní zácpa
džempr volná pletená halena sahající k bokům a oblékaná přes hlavu
džentlmen, gentleman džentlmen muž uhlazených způsobů
džezbend, jaz band, jazz band džezbend džezový orchestr, džezová kapela
džezgymnastika, jazzgymnastika džezgymnastika cvičení při hudbě
džezmen, jazzmen džezmen džezový hráč, muzikant
džezva nádoba kónického tvaru s rovným držadlem užívaná k vaření turecké kávy
džigitovka akrobatické cviky prováděné na cválajícím koni
džihád svatá válka v zájmu šíření nebo obrany islámu
džin duch
džingischán čingischán
džinizmus, džinismus staroindické náboženství založené na askezi
džíny, jeans džíns pevné plátěné kalhoty, texasky, rifle, džínsy, jeansy
džíp, jeep džíp výkonné malé terénní vozidlo
džiu-džitsu, jiu-jitsu džiu-džitsu japonský způsob sebeobrany
džudo, judo džudo japonský způsob sebeobrany; úpolový sport, zápas
džungle 1. tropický lesní nebo křovinatý těžko prostupný porost; 2. nepořádek, chaos, zmatek
džunka čínská nebo japonská pobřežní plachetnice
džus, juice džús ovocná nebo zeleninová šťáva
džuveč, džuve kořeněné jídlo z rýže, zeleniny a masa, popř. i bez masa
e-learning elektronické učení, výuka po internetu
E-mail ímejl systém elektronické pošty
earl érl titul střední anglické šlechty
eben vzácné tvrdé dřevo černé barvy
ebonit elektricky nevodivá černá tuhá hmota z přírodního nebo syntetického kaučuku
ebrieta opilost
ebulioskopie metoda určování molekulární hmotnosti látek
ebur slonová kost, slonovina
ecce homo ekce homó ejhle člověk
echino- první část složených slov mající význam ježek, ježovka
echinokok vývojové stadium tasemnice jaterní, boubel, měchožil
echinus, echinos, echínos střední část sloupové hlavice bochníkového tvaru
echo ozvěna
echografie diagnostická metoda pracující s odrazem ultrazvuku od látek s různými akustickými vlastnostmi, sonografie
echokardiografie metoda vyšetřování srdce odrazem ultrazvuku na tkáni
echokineze, echokinese porucha jednání charakterizovaná napodobováním pohybů jiných lidí
echolalie chorobné opakování slyšeného,papouškování
echolokace orientace živočichů v prostoru pomocí vyslání a zpětného přijímání ultrazvuku
echolot ozvěnový akustický hloubkoměr
echt správný, pravý, ryzí
ecru ekry
ecstasy ekstasi droga, která může způsobit trvalé poškození mozku, extáze
ECU eki European Currency Unit, evropská měnová jednotka
edafon soubor všech organizmů žijících v půdě
edém otok
eden ráj, místo blaženosti
edice vydání slovesného díla; vydavatelská činnost; vydavatelská sbírka knih,knižnice
edifikace edifikácia (lat.) - kniž., zastar., budovanie, vzbudovanie zdroj - SCS, SPN 1979
edikt vyhláška, nařízení, vyzvání, úřední výnos
edikula, aedicula jednoduchý stavební útvar sestávající z podpor a kladí se štítem
editace příprava, zpracování a úprava textu k tisku
editor 1. vydavatel; 2.program pro pořizování a úpravu textu
editovat upravovat, upravit nebo psát, napsat text na počítači
edukace výchova
edukační výchovný; vzdělávací
edukometrie speciální statistický obor, který se zabývá testováním testů - tedy měří kvalitu školních zkoušek
EEG elektroencefalografie
eem ém poslední meziledová doba v severoevropské nížině
eféb ve starověkém Řecku označení dospělého jinocha
efebofilie náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči dospívajícím chlapcům, někdy bývá řazena mezi parafilie či sexuální deviace jako poddruh pedofilie, kulturně odpovídá řecké pederastii
efedrin alkaloid užívaný jako lék
efekt účinek, výsledek; úspěch, dojem
efektivita účinnost, působivost, efektivnost, eficience
efektivní účelný, účinný
efektivnost účinnost, efektivita
efektní působivý, působící silným dojmem, vypočítaný na vnější efekt
efemerida vypočtená poloha kosmického tělesa pro určité datum
efemérní rychle pomíjející, prchavý
efeminace zženštilost mužů
eferentní odstředivý, vedoucí vzruch od centra na periferii
efervescence šumění plynu uvolněného z kapaliny
eficience účinnost, výkonnost, efektivnost, efektivita
eflorescence 1. výkvět (solí, sádrovce) na povrchu půdy; 2. výkvětek, chorobná změna kůže nebo sliznice
efod kněžské roucho; odznak hodnosti a úřadu kněze
efuze, efuse výlev, výtok, unikání
efuzerní, efuserní marnotratný
efuzivní, efuzívní, efusivní výlevný, vulkanický
egalitarizmus, egalitarismus rovnostářství
egalizace, egalisace vyrovnání; úprava tučnosti mléka na požadovaný obsah tuku
egalizační, egalisační vyrovnávající
egida ochrana, záštita; ochranný štít bohyně Athény, aigis
ego já; centrum osobnosti
ego- první část složených slov mající význam já, vztah k vlastní osobě
egocentrický sebestředný, egoistický, sobecký
egocentrizmus, egocentrismus v jednání i myšlení pozornost zaměřená na vlastní osobu
egogenie poškozování vlastního zdravotního stavu nevhodným životním stylem, nežádoucím chováním a prožíváním
egoista sobec, jednající zejm. ve prospěch svých zájmů
egoizmus, egoismus zdůrazňování sebe sama, stavění se do popředí, sobectví
egoteizmus, egoteismus zbožňování sebe
egutace výmolná činnost skapávající vody
egyptienka latinkové písmo s patkami, jednoduchou kresbou bez výrazného stínování
egyptologie obor zabývající se jazykem, historií a kulturou starých Egypťanů
eidam ejdam i ajdam nasládlý polotuhý plnotučný sýr
eidetizmus, eidetismus vloha, schopnost vybavit si již viděné, vizuální představy
eidos idea, podstata, vzor
eifel ajfel stratigrafický stupeň devonu
eintopf ajntopf
ejakulace vystříknutí semene ze samčího pohlavního orgánu
ejakulát sekret mužských pohlavních žláz obsahující sperma
eject ídžekt vyhodit, vyhoď
ejekce vychrlení, vypuzení, katapultace
ekcelent vynikajici
ekdemomanie chorobná touha po cestování
EKG elektrokardiografie
ekipa skupina lidí spjatých společným úkolem, závodní družstvo
ekistika věda o lidských sídlech
eklekticizmus, eklekticismus, eklektizmus, eklektismus způsob tvorby,vědecké nebo umělecké práce nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním z cizích vzorů, děl nebo starších období
eklimetr přístroj k určování výškových rozdílů
eklips zatmění Slunce nebo Měsíce
ekliptika dráha zdánlivého pohybu Slunce během roku
ekliptikální vztahující se k ekliptice
ekloga liter. báseň s pastýřskou tematikou; hud. skladba pastorálního rázu
eklovat se ošklivit si, hnusit se
eko- první část složených slov mající význam ekologie, ekologický
ekofarma farma hospodařící způsobem blízkým přirozenému stavu tak že nezatěžuje neúměrně přírodu a produkuje bioprodukty
ekofond ekologický fond, finanční prostředky na ochranu a zlepšování životního prostředí
ekofyziologie, ekotysiologie obor zabývající se zkoumáním vnějších vlivů na organizmy
ekologický to, co je v souladu s přirozenými životními podmínkami, co respektuje přírodní zákonitosti; vztahující se k životnímu prostředí
ekologie věda zkoumající vztahy mezi organizmy navzájem a mezi organizmy a prostředím
ekologista ekologický aktivista
ekologizace, ekologisace snižování negativních vlivů na životní prostředí; vnášení ekologického aspektu do materiální lidské činnosti a do myšlení a chování lidí
ekomorfóza, ekomorfosa odchylka ve tvaru orgánů nebo organizmů vyvolaná prostředím
ekonoměr přístroj měřící hospodárnost provozu (zejm. při jízdě motorových vozidel)
ekonometrie obor zabývající se a formulující ekonomické vztahy a zákonitosti pomocí matematických metod, ekonometrika
ekonomie 1. interdisciplinární věda zkoumající zejm. chování ekonomických subjektů; 2. hospodárnost, úspornost, dobré hospodaření
ekonomika 1. hospodářství určitého státu jako celek 2. obor zkoumající jednotlivé úseky národního hospodářství
ekonomizér, ekonomisér předehřívač tekutin využívající zbytkového tepla spalin
ekosféra oblast kolem hvězdy s příznivými podmínkami pro život
ekospotřebitel spotřebitel upřednostňující ekologicky nezávadné výrobky
ekosystém základní funkční jednotka v přírodě, ve které jsou v přímém vztahu všechny živé složky s fyzikálními i chemickými faktory prostředí
ekoton hraniční část mezi dvěma biocenózami
ekotop stanoviště se stejnými ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy, okolí živých organizmů
ekotyp skupina jedinců dědičně přizpůsobená určitým životním podmínkám
ekran 1. promítací plocha; 2. geol. nepropustná vrstva, clona
ekrazit trhavina obsahující kyselinu pikrovou
ekry, ecru ekri mající barvu surového hedvábí
ektázie, ektasie rozšíření stěny dutých tělních orgánů
ekto- první část složených slov mající význam vně, mimo
ektoblast zevní zárodečný list živočišného embrya, ektoderm, exoderm
ektoderm zevní zárodečný fist živočišného embrya, ektoblast, exoderm
ektofág organizmus živící se na povrchu hostitele
ektofyt rostlinný cizopasník žijící na povrchu těla
ektogenní zjevný, z vnějších příčin; souvisící se zemským povrchem, exogenní
ektoparazit, ektoparasit cizopasník žijící na povrchu těla hostitele
ektoplazma, ektoplasma povrchová vrstva cytoplazmy tvořící lem kolem celé buňky nebo buněčných výběžků
ektotermie, ektothermie schopnost studenokrevných živočichů získávat teplo z prostředí změnou svého chování, např. vyhledáváním teplejší lokality
ekumena trvale obydlená část Země pozměněná činností člověka, tena habitabilis
ekumenický 1. všeobecný, světový; 2. týkající se všech křesťanských církví, sjednocující všechny křesťanské církve
ekvalizér, ekvalisér, eqaliser ekvalizér vyrovnávač
ekvatoreál dalekohled s hlavní osou namířenou k světovému pólu
ekvatoreální rovníkový
ekvátor rovník
ekvi- první část složených slov mající význam rovný
ekvideformáty místa se stejným zkreslením, tento výraz se vztahuje ke kartografickým zobrazením
ekvidistantní zachovávající konstantní vzdálenost
ekvilibristika cirkusový žánr založený na udržování rovnováhy těla vlastního nebo partnerova; umění balancovat, žonglovat se slovy
ekvilibrium rovnováha, vyrovnanost
ekvimolární kompenzační 1:1
ekvinokcium, ekvinokce rovnodennost
ekvipáž kočár se spřežením; výbava, vybavení
ekvipotenciální mající stejný potenciál
ekviproporcionálně rovná úměrnost částí v rámci celku
ekvita abstraktní morální měřítko pro použitelnost právních norem
ekvivalence rovnocennost, stejná platnost; vzájemné vyplývání dvou logických výroků ze sebe sama
ekvivalent stejná nebo odpovídající hodnota
ekvivalentní rovnocenný, se stejným účinkem, se stejnou platností
ekvivokace neurčitost, vyhýbavost; dvojznačnost; jaz. stejná slova různého významu
ekzém kožní zánětlivé onemocnění podmíněné přecitlivělostí organizmu vůči alergenům organického i anorganického původu
elaborace vypracování, zpracování; smysl pro detail
elaborát zpravidla podrobné písemné zpracování návrhu, plánu
elaborovat zpracovat, rozpracovat, zpodrobnit
elace způsob vyjadřování vysoké míry vlastnosti (velikánský, přemnoho)
elain kyselina olejová, olein
élan vital životní energie, vzmach
elasťáky elastické kalhoty, legíny
elasticita pružnost, elastičnost
elastický pružný
elastin vláknitá bílkovina, složka svaloviny
elastomer makromolekulová látka vykazující při normální teplotě velkou pružnost; např. kaučuk
elastooptika nauka o změnách optických vlastností látek působených mechanickým napětím
elativ jaz. vyjádření stupně vlastnosti bez srovnávání komparativem nebo superlativem; jazykový pád pro pohyb zevnitř ven
elán nadšení; oduševnění, rozmach
eldorádo blaho, vytoužený cíl
eleaté řecká filozofická škola založená na učení o jediném neměnném bytí
elefant slon
elefantiáze, elefantiesis neforemné zduření některých částí těla
elegán muž atraktivního vzhledu
elegence vytříbený vkus, ladnost, uhlazenost v odívání, chování
elegický … přídavné jméno od “elegie” - literární nebo hudební dílo tklivého, truchlivého rázu, žalozpěv / viz Akademický slovník cizích slov
elegie žalozpěv, literární nebo hudební dílo tklivého rázu
elekce výběr, volba
elektret dielektrikum udržující elektrickou polarizaci i po odstranění vnějšího elektrického pole; analogie permanentního magnetu
elektrifikace rozšiřování elektrické rozvodné sítě
elektrit tavený oxid hlinitý, umělý korund
elektro- první část složených slov mající význam elektřina, elektrický
elektroakustika obor techniky zabývající se elektrickým snímáním, reprodukcí, záznamem a zpracováním zvukových záznamů
elektroanestezie, elektroanestézie, elektroanestesie celkové znecitlivění elektrickým proudem procházejícím centrálním nervovým systémem
elektrobus autobus poháněný elektrickým motorem
elektrochemie obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí
elektroda 1. tuhý, kapalný nebo plynný vodič, jímž proud přichází nebo odchází do jiného prostředí; 3. svařovací drát
elektroencefalografie, lékařská neurologická vyšetřovací metoda zachycující mozkové elektrické potenciály a jejich proměny, zkratka EEG
elektrografie 1. chemická elektroanalytická metoda; 2. technika zobrazování předmětů přímo na fotografickou citlivou vrstvu pomocí vysokonapěťového elektrického pole
elektrokardiografie lékařská vyšetřovací metoda zachycující a zaznamenávající akční elektrické srdeční potenciály z různých míst povrchu těla, zkratka EKG
elektrokardiostimulátor přístroj k elektrickému dráždění srdečního svalu
elektrokaustika odstranění chorobně změněné tkáně pomocí drátu rozžhaveného elektrickým proudem
elektrokoagulace 1. léčebná metoda spočívající v koagulaci tkáně elektrickým proudem; 2. shlukování koloidních částic působením elektrického proudu
elektroluminiscence luminiscence buzená přiloženým elektrickým polem nebo protékajícím elektrickým proudem
elektrolyt pevný nebo kapalný vodič, v němž vedení elektrického proudu je uskutečněné pohybem iontů
elektrolýza, elektrolysa rozklad látek působením elektrického proudu
elektromagnet měkké železo vložené do cívky protékané elektrickým proudem, které tak získává magnetické vlastnosti
elektromagnetická indukce jev vzniku elektrického napětí při změně magnetického pole
elektromagnetizmus, elektromagnetismus nauka o vzájemném působení elektrických a magnetických jevů
elektrometalurgie výroba kovů, slitin nebo jejich rafinace pomocí elektrické energie
elektrometeor optický nebo zvukový projev atmosférické elektřiny, např. polární záře, bouřka
elektrometr elektrostatický přístroj k měření velmi nízkého elektrického napětí
elektromobil automobil poháněný elektrickým motorem
elektromotor točivý elektrický stroj měnící elektrickou energii na mechanickou
elektromyografie zaznamenávání činnosti biopotenciálů kosterního svalstva, zkratka EMG
elektron 1. stabilní elementární částice se záporným nábojem patřící mezi leptony; 2. lehká konstrukční slitina hořčíku,hliníku a zinku
elektronegativita schopnost atomu v molekule přitahovat k sobě vazebné elektrony.
elektronegativní nesoucí záporný elektrický náboj
elektronický založený na elektronice, využívaný v elektronice
elektronika oblast zabývající se studiem a využitím elektrické vodivosti v pevné fázi (polovodiče), ve vakuu (elektronky) a v plynech (výbojky)
elektronka obvodový elektronický prvek obvykle skleněná, kovová nebo keramická baňka, v níž je ve vakuu umístěna soustava elektrod, kterou je řízen proud volných elekkronů emitovaných katodou
elektronový související s elektrony
elektronvolt jednotka energie, kterou získá částice s elementárním nábojem průchodem potenciálním rozdílem 1 voltu
elektroosmóza, elektroosmosa převod vody při elektrolýze vodních roztoků porézním prostředím (diafragmou) vlivem elektrického pole
elektropozitivní, elektropositivní nesoucí kladný elektrický náboj
elektrostatický související s elektrickými jevy, při nichž je elektrický náboj v klidu
elektrostatika obor zabývající se studiem elektrického pole částic nebo těles, které jsou v klidu vůči uvažované inerciální soustavě
elektrostrikce změna objemu nebo tvaru nevodičů vlivem vnějšího elektrického pole
elektrošok léčebná metoda užívaná při z některých psychických onemocněních, elektrický šok
elektrotaxe pohyb živočichů způsobený elektrickým proudem
elektrotechnika obor zabývající se elektromechanickou přeměnou a technickým využitím elektrické energie
elektrotechnologie obor studující materiály z hlediska využití v elektrotechnice,zaváděním,zdokonalováním výrobních postupů při výrobě elektrických zařízení
elektroterapie elektroléčba
elektrotom lék. elektrický přístroj k řezání tkání
elektrování udělování elektrického náboje tělesům
elektrum přirozená slitina zlata a stříbra, vzácný krychlový nerost
element prvek složka, součástka
elementál bytost sestávající pouze z jediného elementu nebo živlu, např. vody, ohně
elementární základní; jednoduchý
elév žák, odchovanec
elevace pohyb nahoru, zdvih
elevátor zdviž, výtah; svislý nebo šikmý dopravník
elevon řídicí ploška na křídlech obvykle bezocasých letadel
elf skřítek, přírodní duch
elfa zařízení k skládání materiálů z vagónů nebo aut proudem vody
eliminace vyloučení, vylučování, vyřazení, odstranění
eliminovat vyloučit, postupně vyřazovat
elinvar slitina s teplotní pružností (niklová ocel)
elipsa 1. jedna z kuželoseček; 2. nevyjadřování slov nebo vět podle daného větného schématu očekávaných, výpustka
elipsoid kvadrika, která vznikne otáčením elipsy kolem některé z jejích os
elipsovitý mající tvar elipsy, eliptický
eliptický elipsovitý
elita výkvět, menšina s mimořádnými vlastnostmi; vybraná část celku
elitářství koncepce vycházející z významu úlohy elit ve vývoji společnosti; nadřazenecké, povýšené vystupování
elitní prvotřídní, výborný
elixír 1. tajemný zázračný léčivý prostředek; 2. farmaceutický přípravek obsahující líh a cukr
elize elise jaz. vypouštění hlásky
Elohim bůh Jahve ve Starém zákoně
elokvence výmluvnost, výřečnost
elongace prodloužení, vzdálenost; výchylka z rovnovážné polohy
eloxace eloxování
eloxování povrchová úprava hliníku a jeho slitin elektrolytickou oxidací, eloxace
elpíčko LP (long playing), dlouhohrající deska
eluce vyluhování, vymývání látek
eluviace pohyb látek z určité části půdního profilu
eluviální související s eluviem
eluvium zvětralá hornina ležící na místě svého vzniku, regolit
em. emeritní
email glazura, smalt; zubní sklovina
emanace vyzařování, vyvěrání, výron
emancipace 1. osvobození z podřízeného postavení, zrovnoprávnění; 2. boj za rovnoprávnost žen
emancipační osvobozující, bojující za rovnoprávnost
emancipovaný rovnoprávně postavený
emaskulace vykleštění (muže), kastrace
emballage ambaláž
embargo druh represálií v mezinárodních vztazích, zejm. zákaz obchodních styků
emblém, znak, symbol
embolalie, embolofrazie
embolie ucpání cévy v důsledku zanesení pohyblivého vmetku krví na místo zúžení cévy
embolofrazie porucha řeči vzniklá vsouváním hlásek nebo slov nepatřících do příslušného slova nebo věty, embolalie
embosovaná platební karta Platební karta, na níž je reliéfně (vystouplým tiskem) uvedeno jméno majitele karty a její číslo. Lze ji použít v tzv. imprinterech, tedy obchodních terminálech, kterým se říká “žehlička”.
embryo zárodek; při pohlavním rozmnožování počáteční stadium vývoje organizmu
embryo- první část složených slov mající význam zárodek, zárodečný
embryologie nauka o zárodečném vývoji mnohobuněčných organizmů
embryom velmi zhoubný nádor nezralých tkání všech zárodečných listů
embryonální vztahující se k embryu, zárodečný
emendance oprava porušeného místa v textu, korektura
ementál nasládlý tvrdý plnotučný sýr s velkými oky
emergence 1. vynoření, objevení se; 2. výrůstky na povrchu orgánů rostlin, např. trny
emergentní vynořivší se, vynořující se obv. jako zcela nový jev, kvalita, tvar
emeritní vysloužilý, bývalý; zasloužilý, zkratka em.
emerze, emerse 1. vynoření, objevení se; 2. konec zatmění, zákrytu, vystoupení ze stínu planety
emesis zvracení; dávení
emetikum lék vyvolávající zvracení
emfatický důrazný, vzrušený
emfáze, emfase síla, důraz, vzrušení, citové pohnutí
emfyzém rozedma plic
EMG elektromyografie
emie, -émie druhá část slov mající význam krev, látky v krvi obsažené
emigrace 1. vystěhovalectví; 2. vyhnanství, vynucený pobyt v cizině; 3. emigranti jako celek
emigrant vystěhovalec; vyhnanec, vyhoštěnec
Eminence titul kardinála římskokatolické církve
eminence 1. lék. vyvýšenina, výčnělek, doplněk; 2. šedá e. vlivná osoba v pozadí
eminentní význačný, vynikající, mimořádný
emír vládce emirátu; titul arabského nebo tureckého aristokrata, vysokého hodnostáře, náčelníka
emirát územněsprávní celek na území historické arabské říše, v čele s emírem
emisar tajný vyslanec, agent; zvěd
emise vyslání, vydávání, vydání; uvedení do oběhu; množství znečišťujících příměsí dostávajících se z určitého zdroje do ovzduší
emise a imise Emise a imise vyjadřují koncentraci smogu či jiných škodlivých látek ve vzduchu. Emise se měří přímo u zdroje znečištění (př. komín), kdežto imise v jeho okolí.
emisní vysílající, vydávající; e. banka- ústřední banka
emitent kdo dává peníze nebo cenné papíry do oběhu
emitor elektroda tranzistoru, ze které vychází proud
emitovat vydávat, vysílat, vyzařovat
emoce proces prožívání, hnutí mysli; pohnutí, dojetí, vzrušení, cit, nálada, afekt, vášeň
emocionalita vzrušení citovost, přecitlivělost, emotivita
emocionální citově založený, citový; dojemný, působící na city, emotivní
emoční týkající se citů, prožívání něčeho; dojmový
emotivita citovost, emocionalita
emotivní citově zabarvený, emocionální
empatický mající pochopení, vnímavý, soucítící
empatie vcítění do prožitků druhého
empír, empir ampír vývojová fáze klasicismu, zejm. ve Francii v době Napoleonova císařství
empirický zkušenostní, ze zkušenosti, založený na zkušenosti
empírie zkušenost
empirizmus, empirismus názor považující zkušenost za jediný zdroj poznání
empora architektonický prostor nesený klenbou nebo sloupy a otevřený oknem nebo arkádou,tribuna
empyém hnis v tělních dutinách
EMS Systém environmentálního managementu. Zavádí se podle normy ISO 14001:2004. Je to systém, který zaručuje, že se certifikovaná společnost chová ohleduplně k životnímu prostředí.
emu stepní pták se zakrnělými křídly, žijící v Austrálii
emulace napodobení činnosti jednoho zařízení pomocí jiného zařízení
emulátor zařízení napodobující činnost jiného zařízení
emulgace příprava emulze mechanickým rozptýlením dvou vzájemně nemísitelných kapalin
emulgátor látka usnadňující vznik emulze, emulgační činidlo
emulovat schopnost napodobovat jeden systém jiným
emulze, emulse disperzní soustava dvou těžce mísitelných kapalin
en bloc án blok vcelku, hromadně, najednou
en face ánfas zepředu
en gros án ó ve velkém
en masse án mas vcelku, dohromady
en passant án pasán mimochodem, zběžně, mezi řečí
en- první část složených slov mající význam v, uvnitř
enantiomerie druh izomerie organických sloučenin, optická izomerie
encefalitida zánět mozku
encefalo- první část složených slov mající význam mozek, mozkový
encefalon mozek
encefalopatický týkající se mozkových chorob
encefaloragie krvácení do mozku
encián hořec
encyklika okružní list, papežský dokument adresovaný všem biskupům
encyklopedie naučný slovník
encyklopedistika tvorba encyklopedií
endemie trvalý výskyt některé choroby v určité oblasti
endemizmus, endemismus omezení původu a výskytu rostlin a živočichů na určité území
endocept amorfní poznání; mimo-vědomé poznání; předvědomé poznání
endocyt útvar uvnitř buňky
endocytóza, endocytosa proces přijímání látek do buňky
endoderm vnitřní zárodečný list živočišného embrya
endofág organizmus žijící a živící se uvnitř hostitele
endofyt rostlinný cizopasník žijící uvnitř hostitele
endogamie historické společenské pravidlo, podle něhož je uzavírání sňatků přípustné jen v rámci vlastního kmene, skupiny; příbuzenská plemenitba
endogenní vnitřní, mající vnitřní příčinu; geol. souvisící s nitrem Země
endokard blána pokrývající vnitřek srdeční dutiny, nitroblána srdeční
endokarditida zánět endokardu (viz endokard)
endokrinní týkající se žláz s vnitřní sekrecí, mající schopnost vnitřní sekrece
endokrinologie podobor vnitřního lékařství zabývající se anatomií, fyziologií a patologií žláz s vnitřní sekrecí
endometritida zánět děložní sliznice
endometrium děložní sliznice
endoparazit, endoparasit cizopasník žijící uvnitř těla hostitele
endoprotéza umělá náhrada kloubu
endorfin bílkovinná látka tvořená v mozku mající účinek morfinu
endorsace Povolení od dopravce předat přepravní dokument (letenka nebo letový kupón) jinému dopravci.
endoskop optický přístroj k vyšetřování tělních dutin a dutých orgánů
endoskopie vyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů
endotel jednovrstevná výstelka všech krevních cév
endotermický, endothermický pohlcující teplo; doprovázený pohlcováním tepla
endotermie, endothermie 1. jev, při němž se spotřebovává teplo; 2. termoregulační schopnost savců a ptáků udržovat stálou tělní teplotu
endothermie endotermie
enduro objemová třída motocyklů; terénní závod motocyklů této kubatury
enema klystýr
eneolit pozdní doba kamenná
energeia hybnost, činnost, uskutečnění
energetický vztahující se k energii; týkající se energetiky
energetika nauka, průmyslové odvětví zabývající se získáváním, přeměnou, dopravou, použitím různých forem energie
energický rozhodný, rázný; plný energie
energie míra různých forem pohybu hmoty ve všech jejích vzájemných přeměnách; činorodost, ráznost, odhodlanost
energo- první část složených slov mající význam energie, energetický
enervace nervové ochabnutí, vysílení
enervovat se vyčerpávat se, unavovat se
enfant terrible anfán teríbl člověk jednající bez ohledu na společenské zvyklosti
engineering inžinýring poskytování inženýrských služeb
engram paměťová stopa podvědomé mysli
enigma hádanka, záhada, tajemství
enjambement anžanibmá přesah významového celku z jednoho verše do druhého
enkapsulace obalování, opouzdření, etuvování
enkaustika malířská technika užívající barev smíšených s voskem a následného vypálení
enkláva území uvnitř jiného území
enklitikon jaz. příklonka
enkolpion byzantský náprsní kříž
enkulturace proces učení se jedince žít ve společnosti a její kultuře
eno- první část složených slov mající význam víno
enologie nauka o vinařství a o víně
enomanie blouznění typické pro opilce
enormní neobyčejný, nesmírný, nadměrně veliký
ens bytí, bytost, podstata, jsoucno
ensemble ansámbl
enšpígl šprýmař, čtverák
entalechie vnitřní účel; tíhnutí, směřování k cíli
entalpie fyz. tepelný obsah
entelechie tvořivý životní princip; rozdíl mezi skutečností a možností
entente antánt vztah porozumění a shody v politických otázkách mezi státy
enter entr vstoupit, vejít; výp. tech. klávesa užívaná k odeslání vstupu počítači, potvrzení instrukce
enter-entero- první část složených slov mající význam střevo, střevní
enterální střevní; e.infekce
enteritida zánět sliznice tenkého střeva
enterovirus virus působící záněty zažívacího ústrojí a poškození nervového systému
entertainer entrtejnr bavič, diskžokej
entita to, co je; něco existujícího, byť jen jako abstrakce
entlovat začišťovat okraj látky, obnitkovávat
ento-, endo první část složených slov mající význam vnitřní, uvnitř
entoderm vnitřní zárodečný list u časné fáze lidského zárodku - entoblast s ukončenou histogenezí
entomo- první část složených slov mající význam 1. hmyz; 2. entomologie
entomologie, věda zkoumající hmyz
entrée antré vstup; slavnostní hudba ke vstupu významných osob; jídlu podávané před hlavním chodem
entrefilet antrfile krátký, vtipný, aktuální článek umístěný v úvodu denních zpráv
entropie míra neurčitosti náhodného procesu; míra neuspořádanosti mikroskopických stavů při daném makroskopickém stavu
entuziasmus nadšení; zanícení
entuziazmus, entuziasmus, enthusiasmus nadšení, zanícení pro něco
entyméma zkrácený úsudek; bez některého z předpokladů nebude závěru
enudace obnažení, odhalení
enumerace výčet, vyjmenování, vypočítávání řady věcí
enuréza, enuresa, enuresis bezděčné noční pomočování
environment invajrnment životní prostředí; okolí člověka; vnější podmínky pro život
environmentalismus fil., sociologická a politologická teorie, zabývající se vztahy mezi vnějším (přírodním) prostředím a společenským vývojem
environmentalizmus, environmentalismus teorie o vztazích mezi vnějším prostředím a společenským vývojem
environmentální týkající se životního prostředí
environtologie, environmentologie věda o životním prostředí
enzootie nákaza zvířat místního rozsahu
enzym složitá chemická látka bílkovinné povahy působící jako katalyzátor biochemických reakcí, ferment
enzymoterapie léčení pomocí enzymů
eo ipso už vím, už v tom, právě proto
eo- první část složených slov mající význam světlo, život, jitřenka
eocén oddělení starších třetihor větrný, související s činností
eolický větru; navátý větrem
eolit kamenný artefakt z konce třetihor
eon nejvyšší chronostratografická jednotka
eosféra vnější nejvyšší část atmosféry
eozin intenzivní fluoreskující barvivo
epakta počet dní mezi posledním novem Měsíce a prvním lednem
epanastrofa opakování stejných slov, kterými verš končí, na začátku následujícího verše
epanastrofa, palilogie Básnická figura - opakování slov na konci a na začátku verše. Př.: Střela se zaryla v bílá ňadra, v bílá ňadra prvního Tatařína.
EPAP EPAP - angl. zkr. end-positive airway pressure. Podpůrný ventilační režim, při němž je při spontánním dýchání ve výdechu přetlak. Srov. CPAP, PEEP
epenastrofa opakování týchž slov na konci jednoho a na začátku druhého verše, palilogie
epenteze jazykovědně: vkládání, tj. vznik hlásky uvnitř slabiky, vkládání dovnitř slabiky. Např. sedm vyslovované sedum.
epesní fakt cool, hodně exlusivní a luxusní
epi- předpona mající význam na-, nad-, po-, při-
epicentrum bod na zemském povrchu nad ohniskem zemětřesení nebo pod výbuchem jaderné pumy; centrum, ohnisku
epický výpravný, dějový
epicykl kruhová dráha, po níž se podle geocentrické soustavy pohybují planety
epicykloida jedna z kotálnic
epidemie časově a místně ohraničený hromadný výskyt infekční nemoci
epidemiologie obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu
epidermis, epiderm 1. krycí pletivo nadzemních částí rostlin; 2. vrchní vrstva kůže živočichů
epidiaskop kombinovaný projekční přístroj, kterým lze promítat ploché neprůhledné předlohy odraženým světlem a diapozitiv procházejícím světlem
epifanie zjevení
epifarynx 1. nosní část hltanu; 2. část ústního ústrojí hmyzu
epifauna, vodní živočichové žijící přisedle při dně vodních nádrží
epifenomén vedlejší, průvodní jev; nepodstatná okolnost
epifora opakování týchž výrazů na konci po sobě jdoucích veršů
epifysa, epifýza nadvěsek mozkový, malá žláza skrytá v mozku v blízkosti malého lebečního otvoru na temeni hlavy (epifýza)
epifyt rostlina rostoucí na těle jiné rostliny, ale necizopasící
epifýza, epifysa 1. šišinka mozková; 2. výrůstek, hrbol; 3. zakončení dlouhé kosti
epigamie, chování živočichů související s rozmnožováním
epigastrium, nadbřišek
epigon, epigonství následovník, pokračovatel; napodobitel; epigonství: napodobování významných tvůrců a osobností, opakování a využívání myšlenek někoho jiného
epigraf nápis, nadpis, heslo
epigrafie nauka o čtení starých nápisů, epigrafika
epigrafika epigrafie
epigram krátká veršová forma s vtipnou pointou
epika literární druh zahrnující výpravnou literaturu prozaickou i veršovanou
epikontinentální nacházející se při kontinentu
epikrize, epikrise lék. závěrečná, souhrnná zpráva o pacientovi
epikureizmus, epikureismus starořecký ideál duševního klidu a blaženosti, dosažených rozumným užíváním života
epilace umělé odstraňování nežádoucích chloupků, vlasů, depilace
epilepsie padoucnice
epileptik nemocný epilepsií
epilimnion horní vrstva vodních nádrží
epilog doslov, závěr, dohra
epilování odstraňování pesíků z kožešin vystřihováním
epimerie druh stereoizomerie, anomerie
epinerfin hormon dřeně nadledvinek, adrenalin
epingl vlněná žebrovaná tkanina
epipelagiál mořské vody v plně prosvětlené hloubce (do hloubky až 100 m)
episkop 1. projekční přístroj, kterým lze promítat neprůhledné materiály; 2. biskup, zejm. pravoslavné církve
episkopální přijímající autoritu biskupů, podporující správu církve prostřednictvím biskupů
episkopát biskupství, úřad, hodnost biskupa; sbor biskupů
epistémé poznání; starořecké pojetí pravého poznání; podstatný celek poznání
epistemologie teorie poznání, gnozeologie, noetika
epištola apoštolský list věřícím; list charakteru poselství určený veřejnosti
epitaf 1. náhrobní nápis; 2. náhrobní kámen, deska
epitalamus, ephithalamus část mezimozku
epitaxe orientovaný růst monokrystalických vrstev
epitel, epithel výstelka
epitetika nauka o nefunkčních, pouze kosmetických náhradách ztracených nebo nevyvinutých částí těla
epiteton contans básnický přívlastek stálý
epiteton, epitheton básnický přívlastek
epitéza, epithesa náhrada ztracené části těla z kosmetických důvodů
epitomé rukověť; výtah z rozsáhlého díla, zhuštění, zkrácená verze
epitrachilion stuha se sedmi kříži, bez níž kněz nesmí přistoupit k oltáři
epizace, episace dodávání epického rázu
epizeuxis opakování stejných slov v jednom verši nebo větě
epiziotomie, episiotomie nástřih hráze těsně pod pochvou ve druhé fázi porodu
epizoda, episoda 1. drobný příběh podružného významu; 2. vložený vedlejší příběh v rozsáhlejším literárním dle; 3. hud. mezivěta, mezihra
epizodní, episodní vedlejší, podružný
epizootie hromadná nákaza zvířat na velkých územích v určitých ročních obdobích
epocha časový úsek, období; ucelené období v historii lidské společnosti
epochální převratný, významný, důležitý pro celou epochu
epoché zdržení se, odklad úsudku
epoleta nárameník důstojníků
eponymní stejnojmenné, stejného názvu
epopej rozsáhlá epická báseň, epos; velkolepé dílo, slavný čin
epos rozsáhlá epická báseň, epopej
epoxid organická sloučenina s tříčlenným cyklem tvořeným jedním atomem kyslíku a dvěma atomy uhlíku; epoxidová pryskyřice
epsilon v řecké abecedě znak pro hlásku e
éra 1. období; letopočet; 2. geol. nejvyšší geochronologická jednotka
eradikace eradikace – vymýcení (choroby aj.). E. neštovic očkováním. Srov. eliminace
eratem, erathem geol. nejvyšší chronostratigrafická jednotka
eratický bludný, přemístěný z místa svého vzniku
erár, erárium, aerarium státní pokladna; státní správa
erb rodový, městský, zemský, státní znak
erdelteriér drsnosrsté plemeno služebního psa
erekce vzpřímení, ztopoření
erektik vymyšlené slovo použito v povídce Cimrmanů: Hospůdka na mýtince : Hrabě Polovecký použil kdysi ve spojitosti se mnou těchto slov: sexuální štvanec, spermon a erektik.
eremita poustevník
eremofobie chorobný strach být sám
erepce právo odnětí dědictví osobám nehodným
erg 1.starší fyzikální jednotka pro práci; 2. saharská písečná poušť
ergastenie stav unavenosti, vyčerpanosti vlivem nadměrné námahy
ergeziomanie chorobná potřeba neustálé činnosti
ergo tedy, proto, tudíž
ergo- první část složených slov mající význam dílo, práce, pracovní
ergodický v technice-ergodický signál je takový kterého charakteristiky lze stanovit z jedné jeho realizace (jednoho měření). Většina signálů které mají stabilní charakter odpovídají ergodičnosti.
ergofobie chorobný, nadměrný strach z jednání, konání
ergometrie metoda vyšetřování tělesné výkonnosti člověka; měření práce
ergon Skutek, čin, jednani (řecky)
ergonomický odpovídající poznatkům vědy ergonomie, ergonometrie
ergonomie obor zabývající se studiem vztahů mezi člověkem a technickými systémy, které člověk vytváří, ergologie ergonomika
ergoterapie pracovní terapie; léčba prováděním každodenních pracovních činností
ergotoxin peptidový alkaloid námelu
erinóza, erinosa onemocnění ovocných stromů a révy vinné, plstnatost
eristika umění polemiky, diskuze, hledání pravdy cestou sporu
erogenní erotogenní
eros, erós láska
erosenka společnice, masérka obsluhující v erotických a masážních salonech
erotický vztahující se k pohlavní lásce, k erotice
erotičnost smyslnost, vzrušivost
erotika soubor jevů souvisejících se sexuální aktivitou
erotizmus, erotismus milostné nadšení, smyslnost
erotogenní, erogenní způsobující erotickou libost, vzrušení a obv. též sexuální aktivitu
erotomanie nadměrné až chorobné vystupňování sexuálních pudů, pohlavní apetence
eroze, erose rozrušování, narušování, výmol, mechanické opotřebení
erozní, erosní rozrušovací, výmolný, vzniklý erozí
errata eráta chyby, opravy, omyly
error chyba, omyl
erteple brambor
erudice důkladné vzdělání, znalost, zkušenost, schopnost
erudovaný znalý, zkušený, vzdělaný
erupce výbuch; sopečná exploze
eruptivní 1. vyvřelý, vzniklý erupcí; 2. prudký, výbušný vášnivý
erytém červené zabarvení kůže způsobené zánětem, rozšířením nebo zmnožením cév
erytro- první část složených slov mající význam 1. červený, 2. pracovní uspořádání molekul (zejm. cukrů)
erytroblast nezralá červená krvinka
erytroblastóza zaplavení krve erytroblasty
erytrocyt červená krvinka
erytrocyty červené krvinky, obsahují krevní barvivo hemoglobin, jehož funkcí je přenos kyslíku
erytromycin antibiotikum působící zejm. proti stafylokokům
eschatologie učení o posledních věcech světa a člověka
escudo eskudo měnová jednotka Portugalska a Kapverd
esej, essay esej úvaha duchaplně pojednávající o filozofických, kulturních nebo společenských otázkách
esence podstata, základ; tresť, koncentrovaný výtažek
esenciální hlavní, důležitý, podstatný, základní
eskadra oddíl lodí nebo letadel
eskadrona jednotka vojenského jezdectva (na úrovni roty)
eskalace stupňování, stoupání, zvyšování úsilí; růst napětí, konfliktu
eskalátor pohyblivé schodiště
eskamotáž artistický kousek, výkon s cílem oklamat pozornost diváka
eskamotér kdo předvádí eskamotáž, iluzionista, žonglér; kdo obratně zachází s argumenty, demagog
eskapáda 1. uprchnutí, úprk; 2. nerozvážný čin; 3. špatný skok jezdeckého koně
eskont úvěr zajištěný pohledávkou
eskorta ozbrojený doprovod; doprovod vězňů, zajatců
esmeralda cirkusová tanečnice
eso 1. nejvyšší karta; 2. v tenisu a volejbalu přímý bod z podání; 3. nejlepší, špičkový jedinec v nějakém oboru
esperanto umělý mezinárodní jazyk
esplanáda, esplanade esplanad velké upravené prostranství před významnou budovou
espreso, espresso 1. rychle připravená černá káva podle italského způsobu; 2. zařízení na rychlou přípravu kávy; 3. kavárna
espressivo hud. výrazně
esprit důvtip, duchaplnost, vtipnost
establishment establišment založení, zřízení, ustanovení; firma, společnost; instituce autority a moci
estakáda pozemní komunikace vedená na sloupech nebo pilířích
estavela krasový pramen vodu střídavě pohlcující a vydávající
ester organická sloučenina vznikající esterifikací
esterházy mající vzor s větší dvou- nebo vícebarevnou kostkou, jejíž podklad tvoří drobný vzorek
esterifikace reakce mezi oxidem a alkoholem vedoucí k vzniku esteru a vody
estét milovník krásy; povrchní, obv. pokrytecký stoupenec estetického formalizmu, snob
estetický krásný, působící dojmem krásy, pocitem libosti
estetično estetická stránka jevů
estetika teorie působení krásna na člověka, vnímání pocitů a dojmů z uměleckých i přírodních výtvorů
esteziologie nauka o smyslových orgánech a počitcích
estivace letní spánek; v botanice označuje uspořádání častí v púčiku květu
estradiol ženský (samičí) pohlavní hormon ze skupiny estrogenů produkovaný ve vaječnících
estragon aromatické koření z natě pelyňku kozelce
estráda zvýšená podlaha, pódium, terasa; pásmo divadelních, hudebních, tanečních a artistických výstupů
estriol ženský (samičí) pohlavní hormon ze skupiny estrogenů produkovaný placentou
estrogeny skupina ženských (samičích) pohlavních hormonů
estron ženský (samičí) pohlavní hormon ze skupiny estrogenů
estuár nálevka, nálevkovité ústí řeky
ešus vícedílná plechová jídelní miska
et 1. a; 2. a jiné, a tak dále, et cetera, etc
et cetera a jiné, a tak dále, zkratka etc., atd.
éta v řecké abecedě znak pro hlásku é
etablovat zařizovat, zavádět, zařídit, za vést, umístit; usadit se
etalon standard, normál
etan, ethan nasycený uhlovodík, bez barvý hořlavý plyn
etanol, ethanol nejjednodušší alkohol, etylalkohol, líh
etapa 1. pevně ohraničené období, vývojová fáze; 2. samostatný úsek sportovního závodu
etatizace, etatisace zestátnění, převod nestátního majetku do vlastnictví státu
etatizmus, etatismus zdůrazňování aktivních zásahů státu do života společnosti
etažér, etažérka stojan, polička s přihrádkami
etáž rovina, vrstva; podlaží, poschodí
etc. et cetera
eten, ethen nejjednodušší alken, etylén
éter, ether 1. etyléter bezbarvá kapalina vyrobená z lihu, používaná jako rozpouštědlo a k narkóze; 2. látka, jejíž molekula obsahuje dvě uhlíkaté skupiny propojené kyslíkem; 3. ve starém Řecku látka vyplňující vesmírný prostor
éterický, etherický 1. prchavý; 2. nadzemský, vzdušný; 3. útlý, jemný
eternit azbestocementová krytina
ethos kvalita charakteru člověka
etický mravní, morální; týkající se mravů
etický kodex dokument stanovující základní principy etického chování
etika teorie mravnosti; soustava názorů na mravnost, systém mravních norem; morálka, mravnost
etiketa 1. pravidla společenského chování, souhrn společenských zvyklosti a norem chování; 2. viněta, nálepka, značka
etiketování označování výrobků etiketami; zařazování, charakterizování
etiolizace, etiolisace bělení, blednutí
etiologie nauka o vnitřních a zevních příčinách nemocí
etiopatogeneze, etiopatogenese soubor příčin a mechanizmů vedoucích ke vzniku nemoci
etnický souvisící s etnikem, často ve významu národnostní, národní
etnikum skupina lidí, kterou spojuje společný původ, zvláštní kulturní znaky (především jazyk), tradice a mentalita; etnická skupina
etno- první část složených slov mající význam lid, národ
etnocentrizmus, etnocentrismus zveličování významu etnického hlediska, obvykle neúměrná preference určitého etnika
etnogeneze, etnogenese proces formování a vznikání etnických skupin od nejjednodušších až k národnostem a národům
etnografie národopis
etnometodologie obor studující a interpretující běžné lidské činnosti a jejich organizaci
etologie nauka o chování živočichů a člověka
etopedie nauka o výchově a vzdělání sociálně narušené mládeže
étoséthos mrav, mravní základ, charakter
etuda etýda 1. cvičná hudební skladba; 2. krátký prozaický útvar na předem dané téma; 3. krátký herecký výstup
etuje, etue, etui pouzdro, schránka
etuvování obalování, opouzdření, enkapsulace
etylalkohol, ethylalkohol etanol, nejjednodušší alkohol, líh
etylén, ethylen eten, nejjednodušší alken
etymologie nauka o zákonitostech vývoje slov a změnách jejich významu
eu- předpona mající význam dobře, libě, blaze
eubiotika nauka o správné životosprávě
eubulie rozvážnost
eucharistie svátost oltářní, sanktissimum
eudaimonizmus, eudaimonismus názor považující za kritérium mravnosti úsilí o štěstí
eudermický dobře působící na pleť
eufemizmus, eufemismus zjemnění jazykového výrazu označujícího nepříjemnou nebo drsnou skutečnost; řidčeji eufemie; nahrazení výrazu drsného nebo označujícího nepříjemné skutečnosti nebo představy výrazem jemnějším, mírnějším (např.zavřít oči - zemřít); opak: dysfemismus
eufonie libozvučnost, libozvuk
euforie příjemný subjektivní pocit tělesné a psychické pohody, rozjařenost
eugenika geneticky i sociologicky podložené snahy o biologické i sociální zušlechtění lidstva a zlepšení jeho genofondu
eukalyptol olej s antiseptickými účinky s kafrovou vůní
eukalyptus, eukalypt blahovičník
eukaryo eukaryo(n)ta, -o(n) – biol. organismy (prvoci, rostliny, živočichové), jejichž buňky mají individualizované a oblaněné jádro (opak: prokaryonta)
Eukleidés jméno významného řeckého matematika
eulitorál příbřežní část vodních nádrží mezi vysokým stavem hladiny na jaře a stavem v létě
eulogie žehnaný chléb, požehnání, dobrořečení, zbožný dar
eunuch muž bez pohlavních žláz, obv. po kastraci
eupatridé rodová aristkracie, doslova “potomci dobrých rodičů”; vláda urozených
eupeptikum lék který podporuje trávení, digestivum
eupnoe lékařský výraz pro: normální, klidné, pravidelné dýchání
eurasijský, euroasijský zahrnující Evropu a Asii
euro připravovaná jednotná evropská měnová jednotka
euro-, evro-, europo-, evropo- část složených slov mající význam Evropa, evropský
eurocity Označení vlaku Českých Drah nejvyšší kvality. Tyto vlaky spojují zpravidla hlavní města států a hospodářská centra. Vlaky se vyznačují vysokým cestovním komfortem, krátkou cestovní dobou, nejvyšší možnou přesností a zvláštními službami.
eurodolary poskytované úvěry a přijímaná depozita v amerických dolarech obv. evropskými bankami
eurokracie vláda sjednocené Evropy
eurokrat stoupenec sjednocení Evropy
euronight Noční vlaky vysoké kvality, které spojují největší města a hospodářská centra a vyznačují se vysokým cestovním komfortem s omezeným zastavováním od 0.00 do 6.00h. s nejvyšší možnou přesností a zvláštními službami.
europocentrismus evropocentrizmus
europoidní mající světlou pokožku, vlnité vlasy, výrazné tělesné ochlupení i vousy (europoidní plemeno, europoidní typ);indoevropský
euroregion, euroregio funkční územní celek v Evropě v příhraničních oblastech sousedících států
eurosibiřský zahrnující Evropu a Sibiř
euroskeptik kdo nevěří ve sjednocení a funkčnost sjednocené Evropy
eurotunel podmořský železniční tunel mezi Velkou Británií a pevninskou Evropou
eury- první část složených slov mající význam široký, rozsáhlý, rozmanitý
eurytmie soulad, harmonie, vyrovnanost částí a celku
eutanazie, euthanasie, euthanazie dobrá smrt; usmrcení nevyléčitelně nemocné a trpící osoby na její žádost, ze soucitu
eutektikum struktura vznikající při současném tuhnutí dvou fází
eutonie regulace svalového napětí s cílem dosažení celkové relaxace
eutrofizace, eutrofisace obohacování prostředí živinami, hnojením
eutrofní bohatý na živiny
eutýmie, euthymie duševní klid, vyrovnanost
EVA -Economic Value Added - ekonomická přidaná hodnota; ukazatel EVA měří výkonnost firmy tak, že od vykázaného zisku odečte náklady na vlastní kapitál firmy. Manažeři hodnocení na bázi EVA jsou tak odměňováni pouze za taková rozhodnutí, která zvyšují hodnotu firmy.
evakuace 1. vyklizení stanovených oblastí v prostoru katastrofy nebo válečné činnosti; 2. vyčerpání plynu z uzavřeného prostoru; 3. vyprázdnění, odsátí
evaluace hodnocení; známkování
evalvace, evaluace hodnocení, určení, stanovení hodnoty, odhad ceny
evangelický protestantský, reformovaný,
evangelista jeden ze čtyř autorů evangelia
evangelium radostná zvěst; svědectví o Ježíši Kristu nebo spisy o něm
evangelizace, evangelisace hlásání a šíření evangelia
evaporace vypařování; výpary
evaporimetr výparoměr
evapotranspirace výdej vody v podobě vodní páry z rostlin
evaze, evase uniknutí, vyhnutí
evekce jedna z poruch pohybu Měsíce
event marketing Snaha upoutat pozornost a získat zájem potencinálního zákazníka ale nikoliv bežnými akcemi ale uspořádáním události která přinese nevšední zážitek.
eventrace vyhřeznutí orgánů z tělních dutin
eventualita možnost, možný případ
eventuální možný; za určitých podmínek
evergreen evrgrín stará, stále populární a oblíbená písnička
everze lék. obrácení, převrácení
evidence jistota, samozřejmost poznání; vedení záznamů, přehled
evidentní zřejmý, jasný; nepochybný, nevyžadující důkaz
evidovat zaznamenávat, vést v patrnosti
evokace 1. vybavení představy; 2. převedení právního případu přímo na vyšší instituci
evokovat vyvolávat v mysli, vybavovat vzpomínky, představy
evoluce vývoj, postupné vyvíjení; nepřetržitý rozvoj od nižšího k vyššímu
evolucionizmus, evolucionismus názor jednostranně zdůrazňující spojitost, nepřetržitost vývoje
evoluční postupně se vyvíjející
evorze, evorse vymílání, vykroužení; výmolná eroze v říčním korytě vzniklá vířivým pohybem vody
evropeizmus, evropeismus, europeizmus, europeismus evropanství, vědomí evropské příslušnosti
evropocentrizmus, evropocentrismus, europocentrizmus, europocentrismus přesvědčení, že Evropa byla a je centrem světové kultury a myšlení, eurocentrizmus
ex 1. na ex, vypít na ex, najednou až do dna; 2. exitus
ex abrupto bez přípravy, najednou, improvizovaně, spatra
ex aequo [ékvo´] (lat.) stejnou měrou; stejným dílem
ex ante očekávané, zamýšlené
ex lege ze zákona, podle práva
ex lex mimo zákon
ex libris exlibris
ex nunc okamžitá účinnost
ex offo z úřední povinnosti, z úřední moci
ex post po skončení, dodatečně, pozdě
ex tempore v čase potřeby, příležitostně
ex tunc s dodatečnou platností
ex usu ex úzú podle vzniku
ex works verks doložka v mezinárodních obchodních smlouvách,podle níž je dodavatel povinen předat zboží kupujícímu ve stanoveném závodě
ex- předpona měnící význam slovního základu 1. u sloves významem z, ze, ven, vzhůru; 2. u jmen významem bývalý, již neexistující
exa- předpona ve významu 10 na 18 násobku
exacerbace zhoršení nebo nové vzplanutí nemoci
exagerace zveličení, přehnanost, řečnická nadsázka
exaktní založený na přesnosti, přesný, dokonalý; přísně vědecký
exaktnost přesnost, dokonalost
exaltace nadšení, přepjatost, citové vzrušení
exaltovaný nadšený, zanícený; přepjatý, výstřední v chování
examen zkouška, zkoušení
examinátor zkoušející učitel, zkušební komisař
exantém vyrážka
exarace brázdění, ledovcová eroze vmrzlou morénou
exartikulace amputace v kloubu
excelence 1. vznešenost; 2. čestný titul vysoce postavených státních činitelů v mezinárodním styku; 3. dokonalost, výtečnost
excelentní vynikající, vykazující vynikající vlastnosti, znalosti
excelovat vynikat, znamenitě si počínat
excentricita výstřednost, nesoustřednost, nápadnost, odchylnost
excentrický 1. umístěný mimo střed; 2. výstřední
excentrik, excentrista 1. výstřední člověk 2. klaun provádějící komický výstup založený na neposlušnosti’ předmětů
excepce výjimka
excerpce vypisování, pořizování výpisků, výtahu z něčeho
excerpt, excerptum výpisek
exces výstřelek, výstřednost, nestřídmost; výtržnost
excindační vylučovací, žádající vyloučení
excitabilita vzrušivost, dráždivost
excitace vybuzení, nabuzení, podráždění, vzrušení, stimulace
excitans dráždidlo, stimulátor činnosti organizmu a orgánů
exciton elektricky neutrální kvantový systém elektron-díra v polovodiči nebo dielektrickém krystalu
excitovaný vybuzený
excize, excise operativní odnětí, vyříznutí
exclusi tertií principium exkluzí terciíprinápium princip vyloučeného třetího, jiné možnosti než bud’ být A, anebo nebýt A
exedra polokruhový výklenek nebo přístavek, apsida, nika
exegeze, exegese výklad textu, zejm. Bible
exekuce výkon rozhodnutí
exekutiva výkonná moc, vláda
exempce výjimka, vynětí z pravomoci nebo účinnosti
exemplář jeden kus, předmět ze sbírky
exemplární příkladný, výstražný
exemplifikace doložení na příkldadech, uvedení příkladu; ověřený opis dokumentu
exemplum krátké mravoučné vyprávění, použ. ve středověké literatuře
exergie část energie, kterou lze přeměnit na mechanickou práci
exfoliace peeling; proces odstraňování vrchní vrstvy odumřelých buněk z povrchu obličeje nebo pokožky těla mechanickou cestou
exhalace 1. vydechování, vypařování; 2. odpadní látky vypouštěné do okolního prostředí; 3. unikající sopečné a důlní plyny a páry, proces jejich unikání
exhaláty odpadní látky unikající /vypouštěné/ do okolního prostředí, viz exhalace
exhaustace vyčerpanost, tělesné a duševní vyčerpání
exheredace vydědění
exhibice výstava, přehlídka, ukázka
exhibicionista osoba okázale vystupující na veřejnosti; úchyla, úchylák kdo se obnažuje na veřejnosti. zejm. před druhým pohlavím
exhibicionizmus, exhibicionismus- okázalost při vystupování na veřejnosti; úchylka, kdy pohlavního uspokojení je dosahováno obnažováním zejm. pohlavních orgánů před osobou druhého pohlaví
exhibovat okázale se předvádět, vystupovat na veřejnosti, vystavovat
exhortace povzbuzení, pobídnutí; círk. povzbuzující kázání (např. papežská exhortace)
exhumace úřední vyzvednutí mrtvého těla z hrobu
exhumovat provést exhumaci
exil vyhnanství, vypovězení ze země, vynucený pobyt v cizině
existence bytí, trvání; živobytí, životní postavení
existencializmus, existencialimus názor zdůrazňující jedinečné, bytostné prožitky lidské existence
existenciální bytostné, týkající se podstatných struktur života
existovat být, trvat; žít
exitusexit východ, odchod; zánik, smrt, ex
exkavátor stroj na těžení zeminy, rýpadlo, bagr
exklamace citově vzrušené zvolání; básnické zvolání
exkláva území oddělené od celku a obklopené jiným územím, enkláva
exkluzive, exklusive, exclusive vyjma,kromě, mimo, nepočítaje v to
exkluzivní, exkluzívní, exklusivní výjimečnost, výlučnost; výhradní právo, exkluzivnost
exkomunikace výlučný, výjimečný; poskytnutý jedinému subjektu; vyobcování z církve
exkrece vylučování, vyměšování
exkrement výměšek, výkal, výmět
exkulpace zbavení viny,ospravedlnění
exkurz, exkurs odbočení ve výkladu, přednášce
exkurze, exkurse zájezd, návštěva, výlet, obv. za vzdělávacím nebo poznávacím účelem
exlegální mimolegální
exlibris ex libris z knih; malý grafický list s označením majitele knihy, vlepovaný na vnitřní stranu knižních desek
exministr bývalý ministr
exmise vyklizení
exmistr bývalý mistr v určité sportovní disciplíně
exo- první část složených slov mající význam mimo, zevně
exobiologie obor studující možnosti života ve vesmíru, astmbiolo e
exoderm zevní zárodečný list živočišného embrya, ektoblast, ektoderm
exodus hromadný odchod
exogamie uzavírání sňatků pouze se členy jiných kmenů, skupin
exogenní zevní, z vnějších příčin; souvisící se zemským povrchem, ektogenní
exokrinní týkající se žláz se samostatným vývodem na povrch těla nebo do některého orgánu
exonerace liberace, zbavit zodpovědnosti
exonymum vžitá podoba názvu zahraničního geografického objektu v jazykové podobě odlišné od originálního názvu
exorbitis zánět vedoucí k vytísnění oka
exorcizmus, exorcismus zaříkávání,vymítání, vyhánění ďábla
exosféra nejvyšší vrstva zemské atmosféry začínající ve výškách nad 600-1000 km
exot předmět, věc cizokrajného původu; výjimečná zvláštnost
exoterický určený pro veřejnost
exotermický, exotermní doprovázený vydáváním tepla
exotický cizokrajný; neobvyklý, a proto nápadný
exotičnost pocházení z dalekých krajin, cizokrajnost, exotika; neobvyklost
exotika cizokrajnost, exotičnost
exotizmus, exotismus záliba v cizokrajnosti
expandér nádoba, v níž se snížením tlaku uvolňuje např. teplo z horké odpadní vody k dalšímu využití ve formě páry
expandit lehký pórovitý materiál užívaný jako umělé kamenivo do betonu
expandovat zvětšovat objem, rozpínat se
expanze, expanse zvětšování, rozšiřování, rozpínání
expanzivní, expanzívní, expansivní rozpínavý, rozšiřující se; výbojně rozpínavý
expatriace vypovězení z vlasti, vystěhování z vlasti; zbavení státního občanství
expedice průzkumná výprava; odeslání; výpravna zásilek
expedient pracovník vypravující zásilky
expektace, expektance očekávání, předpoklad, výhled
expektorace vykašlávání
expektorans prostředek ulehčující vykašlávání
experiment pokus; metoda výzkumu nebo vědeckého ověření
experimentální pokusný
experlit lehký stavební materiál, expandovaný perlit
expert odborník, znalec
expertiza, expertisa znalecký posudek, dobrozdání
expertní znalecký, odborný
expirace výdech
expirovala vypršela, viz expirace
explanace (pro transplantaci nebo tkáňovou kulturu); pěstování tkáně mimo organizmus vyjmutí čerstvé tkáně z těla
explanační teorie vědní charakter pedagogiky, který poskytuje výklad o struktuře a fungování jevů v edukační realitě
explantát čerstvě vyňatá tkáň z těla (pro tkáňovou kulturu) nebo orgán (k transplantaci)
explicit konec textu, konec díla
explicitně výslovně, jasně, přímo
explicitní výslovný, přímý, jasný, zřetelný; otevřeně, přímo vyjádřený; (op. implicitní)
explikace vysvětlení, výklad
explikativní objasňující, vysvětlovací
exploatace využití; hospodářské zužitkování; vykořisťování
explodovat vybuchnout, vybuchovat
explorace výzkum, terénní průzkum
exploratorní průzkumová
exploze, explose výbuch
explozivní, explozívní, explosivní výbušný,třaskavý
exponát předmět vystavený na výstavě, v muzeu ap.
exponenciála grafické znázornění exponenciální funkce
exponenciální mat. funkční závislost, kdy proměnná je v exponentu
exponent 1. mat. mocnitel; 2. exponovaný člověk
exponovaný 1. vystavený pozornosti, v důležitém, pozoruhodném postavení; 2. zapojený, aktivní; 3. osvětlený (film)
exponovat 1. postavit, vyslat na důležité nebezpečné místo; 2. zapojit se, zúčastnit se něčeho; 3. osvětlit fotografický materiál
export vývoz
expozé, exposé výklad, prohlášení; obv. ministra v parlamentu
expozice, exposice výstava, vystavení; úvodní část díla; první uvedení hudební myšlenky ve skladbě; působení, vystavení, vliv něčeho
expoziční, exposiční týkající se doby a podmínek vystavení např. vlivu, působení, světlu
expozimetr, exposimetr osvitoměr
expozitura, expositura pobočka, filiálka; samostatná část farnosti
expres 1. spěšná zásilka; 2. expresní spoj (vlak, autobus)
exprese vyjádření, vyslovení; výraz, výraznost
expresionizmus, expresionismus avantgardní umělecký směr z počátku 20. století zdůrazňující subjektivní výrazovou složku
expresivita různým způsobem vyjádřené citové zaujetí mluvčího
expresivní, expresívní výrazový; působivý
expresní rychlý, spěšný
exprimace vyloučení
expropriace vyvlastnění, vyjmutí ze soukromého vlastnictví
expulze, expulse vypuzení, vyhnání
exquetto na rovnako
exspirace vydechování, výdech
exspirační výdechový; e. doba doba použitelnosti, vypršení, propadnutí
exstirpace vykořenění, chirurgické vynětí celistvých útvarů
exsudace uvolnění tekutin do tkáně, vnitřní krvácení, ronění, tvoření výpotku
exsudát výpotek, zánětlivá tělní tekutina
extabulace výmaz z pozemkových knih
extáze, extase 1. vytržení, rozčilení, nadšení, rozmíšení; mimořádný citový stav spojený s nevnímáním okolí; 2. droga, která může způsobit trvalé poškození mozku, ecstasy
extempore příležitostná poznámka nesouvisící s hlavním tématem; vlastní přídavek herce do textu divadelní hry
extenze, extense rozšíření; lék. natažení, natahování končetiny, napínání svalu, zlomených končetin jako léčebný úkon
extenzita, extensita rozlehlost, rozpětí
extenzivní, extenzívní, extensivní rozsáhlý, rozšiřující se, rozpínající se
extenzometr, extensometr průtahoměr
extenzor, extensor sval natahující končetinu v kloubu, natahovač
extenzor, extensor sval natahující končetinu v kloubu, natahovač
exteriér vnější část, zevnějšek volné prostranství
exteriorizace, exteriorisace 1. projevení, ztělesnění, ztvárnění; 2. převádění vnitřních činností, pocitů navenek 3. dětské uvědomování vlastního já
exteritorialita vynětí z účinnosti práva, obv. imunita diplomatických zástupců a hlav států
exterminace vyhlazení, vyhubení, vymýcení, genocida
externalita 1. nedůležitost, bezvýznamnost; 2. vnější efekt, netržní vliv na trh nebo na ekonomické vztahy
externalizmus, externalismus teorie, podle které vznik a vývoj vědeckého poznání ovlivňují pouze vnější podněty
externí vnější, zevní, působící zvenku
externista pracovník ve volném smluvním vztahu
extinkce uhašení, utlumení, útlum; celkový úbytek
extirpace vytržení z kořene, vykořenění
extra odděleně, zvlášť; mimořádně
extra legem mimo zákon
extra- první část složených slov mající význam mimo, zvlášť, navenek mimořádně
extracelulární mimobuněčný, nacházející se mimo buňku; e. tekutina - (tělesná)
extradice vydání pachatele jedním státem druhému k potrestání
extrahovat 1. vytahovat, odstraňovat; 2. získávat výtažek vyluhováním
extrakce 1. vytažení, obv. zubu; 2. vyluhování určité složky ze směsi různých látek jejím rozpuštěním ve vhodném rozpouštědle
extrakt výtažek, výluh
extraliga nejvyšší soutěž v některých sportech
extramatrimoniální mimomanželský, nemanželský
extraordinární mimořádný, zvláštní
extrapolace přiblížení, přechod z užší na širší oblast pomocí analogie; mat. přibližný výpočet hodnot funkce v bodě ležícím vně intervalu z hodnot funkce v krajních, příp. i některých vnitřních bodech intervalu
extrapyramidální Vztahující se nebo ovlivňující nervový systém mimo nebo nezávislý na pyramidálních nervových drahách.
extrasenzorický, extrasensorický, mimosmyslový, vnímaný jinak než smysly
extrasystola předčasný srdeční stah
extraterestrický mimozemský
extrateritoriální sahající mimo území
extravagance výstřednost; nikoli běžný, nenormální, výstřední nápad nebo chování
extravertní, extrovertní živě reagující, přístupný podnětům, komunikativní, snadno navazující kontakt
extraverze, extraverse, extroverze, extroverse přístupnost vnějším podnětům, snazší přizpůsobivost, otevřenost vůči ostatním
extravilán nezastavěné území vně hranic sídel
extrém výstřednost, výstřelek, krajnost; společné označení pro maximum a minimum
extremista přívrženec, stoupenec krajního řešení; krajní radikál
extremizmus, extremismus krajně radikální, výstřední postoj
extrémní výstřední, krajní; okrajový, hraniční
extrovní oddělený, samostatný, zvláštní; mimořádný, výjimečný
extrudovat vytlačovat, tlakem vypuzovat
extruze, extruse výron magmatu na zemský povrch; vytlačování
extruzivní, extruzívní, extrusivní, extruzní, extrusní vyvřelý
exulant vyhnanec, vyhoštěnec
ezo- první část složených slov mající význam jícen, jícnový
ezofagus jícen
ezoterický, esoterický vnitřní, tajný přístupný pouze zasvěcencům
ezoterizmus, esoterismus uzavřenost, utajenost; přístupnost pouze úzkému okruhu osob
fa solmizační slabika pro tón f
fabion zaoblený nebo profilovaný přechod mezi stropem a stěnou
fabrika továrna
fabrikovat vyrobit; vymýšlet a šířit nepravdy, falšovat informace
fabulace vymýšlení příběhů, tvoření děje
fabulant patetický lhář; člověk libující si ve vymýšlení vlastních příběhů a přikrášlování skutečností s nízkou pravděpodobností jejich rozeznání od pravdy případnými posluchači
fabule souhrn událostí a příběhů časově a příčinně spojených; smyšlený příběh
fabulovat tvořit fabuli, vymýšlet si
fabulózní pohádkový, nádherný, překrásný…
face-to-face, face to face fejs tb fejs tváří v tvář, přímý kontakt
facelifting fejsliftyng zákrok plastické chirurgie spočívající ve vypnutí kůže obličeje
facie, facies 1. obličej, tvář, plocha; 2. odlišný soubor znaků horniny; odlišná horninová jednotka
facile fáčile hud. lehce
facilitace usnadnění, obv. výkonu nebo aktivity
facility fesility zařízení, vybavení; ekon. platební prostředky, které lze získat jako devizový úvěr
facit výsledek, závěr, jádro
factoring faktoring i fektoring způsob financování dodavatelských činností, kdy jedna firma přebírá zodpovědnost za splacení pohledávek druhé firmy
fader fejdr prolínač, zeslabovač, zatmívací zařízení kamery
fading fejdyng únik; kolísání, slábnutí intenzity signálu
faeton, faetón lehký kočár; typ sportovní karoserie se sklápěcí střechou
fagie druhá část složených slov mající význam hubení, ničení
fago- první část složených slov mající význam pohlcující potravu, hubící, ničící
fagot dřevěný dechový hudební nástroj
fagotrofie pohlcování organizmů nebo jejich částí jiným živočichem
fair play fér plej hra podle pravidel, čestné jednání
fairový férový
fait accompli fetakom dokonalá událost, hotová věc; metoda stavějící odpůrce bez jednání a předchozího upozornění před hotovou věc
fajáns druh keramiky s bílou polevou a průsvitnou glazurou, majolika
fajé tužší mírně lesklá hedvábná tkanina s příčným rypsovým žebrováním
fajn příjemně, pěkně, dobře; příjemný, pěkný
fajnšmekr znalec fajnovostí, labužník
fakír v islámském světě žebrák; v Indii náboženský asketa
fako- první část složených slov mající význam oko, oční
faksimile 1. napodobenina, věrná kopie originálu; 2. druh obrazového přenosu
fakt, faktum skutečnost, událost, skutek, ověřený jev
fakticita povaha toho, co existuje jako fakt
faktický skutečný, opravdový; věcný
faktografičnost pouhé shromažďování a popisování faktů bez hodnocení;jednoduchost a úspornost ve vyjadřování a písemném projevu
faktografie popis jevů; shromažďování údajů
faktor 1. činitel, zprostředkovatel; 2. síla uplatňující se v nějakém procesu
faktoriál mat. f. čísla je součin všech přirozených čísel od jedné do daného čísla
faktorie obchodní osada
faktum fakt
faktura doklad o koupi a prodeji
fakturant administrativní pracovník - vyplňuje a připravuje faktury, apod.
fakule, fagule 1. pochodeň; 2. světlé, nepravidelné, vláknité útvary kolem slunečních skvrn
fakulta část vysoké školy v čele s děkanem, někdy také samostatná vysoká škola
fakultativní nezávazný, nepovinný, volitelný, možný
falanga 1. starověký bojový šik; 2.článek prstu
falc 1. opevněné sídlo panovníků; území odtud spravované; 2. záhyb, drážka, žlábek; ohyb, přehyb, lom
fald záhyb, řasa
faleristika pomocná věda historická zabývající se řády a vyznamenáními
falérová zbroj Falérová zbroj jsou kovové kroužky našívané vedle sebe na podklad (faléra je dutý nebo plný terčík).
falický týkající se mužského pohlavního údu, falu
falometrie, falografie měření fyziologických reakcí penisu (objem, obvod, teplota aj.). Užívá se k diagnostice sexuální orientace, parafilií nebo sexuálních dysfunkcí. Systematicky začal používat český sexuolog Kurt Freund začátkem 50. let dvacátého století.
falus, falos mužský pohlavní úd, pyj
falzet, falset fistulový hlas
falzifikace, felslilkace falšování, padělání, napodobení; vyvrácení hypotézy nebo teorie
falzifikát falsifikát padělek, falzum
falzum, falsum padělek, falzifikát
familiární nenucený, domácký, důvěrný
famózní, famosní skvělý, proslulý
fanatizmus, fanatismus nekritické zaujetí; slepé vášnivé nadšení
fandengo španělský lidový párový tanec v třídobém taktu a mírném tempu,s doprovodem kytary a kastanět
faneor- první část složených slov mající význam viditelnost, viditelný, viditelně
fanfaron, fanfarón chvastoun, mluvka, vejtaha
fanfára slavnostní znělka, slavnostní troubení
fanklub, fan club fenklab spolek přátel a přívrženců nějaké významné nebo populární osobnosti
fant zástava
fantaskní přeludový, neskutečný, obrazivý, přeludně fantastický
fantasta snílek, blouznivec; člověk odtržený od reality
fantastický vymyšlený, vysněný, neskutečný; obrovský, přemrštěný; nádherný,překrásný
fantastika fantastický ráz; fantastická literatura
fantastron elektronický obvod vytvářející pilovité kmity
fantaz, fantas duševní choroba, šílenství; blouznění z horečky
fantazie, fantasie obrazotvornost, představivost; blouznivý nápad; smyšlenka, výmysl; hudební skladba bez pevné hudební formy
fantazírovat blouznit, mluvit z cesty; pustit fantazii ze řetězu
fantazmegorie, fantasmagorie fantastický přelud, vidina; kouzlo vytvořené fantazií
fantom, fantóm 1. přízrak, vidina, přelud; 2. citový prožitek na základě představy
fantomový, fantómový zdánlivý, např. pocit, představa nebo bolest v končetině po amputaci
farad jednotka elektrické kapacity
faraon, faraón, farao 1. staroegyptský panovník 2. druh mravence
farino-, ferin- první část složených slov mající význam mouka
farinóza, farinosa škrobová celulóza
farizej, farizeus 1. stoupenec starožidovské náboženské sekty; 2. licoměrník, pokrytec, člověk dvojí tváře
farizejství pokrytectví, dvoutvářnost
farizeus farizej
farma hospodářství, statek; sport v kolektivních hrách rezervní, výkonnostně slabší družstvo
farmaceut zdravotník zabývající se výzkumem, výrobou, analýzou a výdejem léků
farmaceutický týkající se léčiv, léčivých přípravků a léků, farmacie
farmacie lékárnictví
farmaka léky, léčiva
farmako- první část složených slov mající význam lék, léčivo, léčivý
farmakologie obor zabývající se účinkem léčiv na živé organizmy a jejich přeměnou v organizmu
farmakovigilance dozor nad léčivými přípravky za účelem zajištění maximálních léčivých účinků při minimálním riziku nežádoucích účinků
farník příslušník farního obvodu
farnost nejmenší územní správní jednotka vymezená biskupem, s vlastním kostelem a správcem
farologie vědní obor zabývající se stavbou, činností a funkcí majáků
fartlek intervalový trénink běhu v přírodním prostředí se střídáním různě dlouhých úseků a různého tempa
faryngitida zánět hltanu
fasáda 1. průčelí budovy; 2. povrch, vnějšek; 3. obličej fasciace, svazčitost
fascie vodorovné, skleněné a betonové pásy, typické pro funkcionalistické fasády 20. let 20. století; vazivový obal svalů
fascikl svazek listin
fascinace okouzlení, omámení
fascio sjednocení, svazek prutů; základ pojmu fašizmus
fasciola druh parazitického červa, motolice
fasciolóza, fasciolosa parazitární onemocnění zvířat i lidí postihující zejm. játra, vyvolané fasciolou, motoličnatost
fashion fešn móda, módní
fast back fást bek karoserie osobního automobilu se splývavou zádí
fastidiózní, fastidiozní odporný; protivný
fasunkfasuňk příděl; výdej a příjem přídělu
fašank masopust
fašizmus, fašismus nacionálně šovinistické a rasistické hnutí spojené s totalitní formou vlády
fata morgána fotometeor, zkreslený obraz vzdálených předmětů; přelud, klamná představa
fatalista člověk věřící v osud
fatalistka žena věřící v osud
fatalizmus, fatalismus přesvědčení, víra v osud; pasivní odevzdání se
fatální neblahý, osudový, osudný
fatwa dobrozdání či právní názor, který formuluje kvalifikovaný islámský právník (muftí); náboženský trest smrti
faulfault fól chyba, nedovolený zákrok, surovost
faun v římské mytologii bůh plodivé síly; satyr, smyslný člověk
fauna zvířena
faunistika nauka o zvířeně
faunovský smyslný, plný sexuality a poživačnosti
faustbal síťová sportovní hra, kombinace volejbalu a nohejbalu
fauvizmus, fauvismus fóvizmus expresivní malířský směr 1. desetiletí 20. století
faux pas, faux-pas fópa chybné jednání, omyl, nedopatření
favela chudinská čtvrť s nízkou životní úrovní ve městech Latinské Ameriky, okrajová část města s chatrčemi
favorit oblíbenec, chráněnec; předpokládaný vítěz
favorizovaný, favorisovaný upřednostňovaný; pokládaný předem za vítěze
fax snímání, přenos a reprodukce dokumentu prostřednictvím telefonní sítě, telefax
fax-mail faxmejl faxová pošta
faxmodem technický prostředek umožňující využít počítač ve funkcích telefaxu
fazeta,faseta hrana skosená pod daným úhlem
fazona, fazóna tvar, forma (hl. oděvu), střih, model
fábor ozdobná stuha; jeden ze základních typů vlajky nebo praporu
fádní nezajímavý, nudný, stejnotvárný
fág druhá část složených slov mající význam hubení, ničení
fág vir, jehož hostitelem jsou bakterie, bakteriofág
fáma šířená, často neověřená zpráva
fámulus pomocník, sluha, nohsled, poskok
fángle zastaralý výraz pro zástavu či vlajku
fátum osud
fáze časový úsek, stadium, etapa, část
fázor harmonicky proměnná veličina při výpočtu. el. strojů matematicky popsaná komplexním výrazem
fázotron kruhový urychlovač (cyklotron) těžkých nabitých částic, synchrocyklotron
fázování uvádění v časový soulad, do společné fáze, rytmu, cyklu, synchronizování
fce zkratka pro slovo funkce
feasibility fízibility možnost, proveditelnost
feature fíčr publicistický filmový televizní a žánr založený na skloubení prvků dramatických, hudebních a věcných, typ reportáže
featuring fíčrring charakterizování, zdůrazňování
febrilie horečnatý stav - zvýšená tělesná teplota
febrilní horečnatý
fec. fecit
fecit výtv. umění udělal, vytvořil, zkratka fec.
federace 1. spojení dvou nebo více států v jeden společný stát; 2. zájmové sdružení, svaz
fedrovat podporovat, napomáhat; těžit
feedback fídbek zpětná vazba
féerie, férie výpravná divadelní hra s fantastickými ději a postavami; cirkusové představení s dějem a překvapivými prvky; kouzelný výjev
fejeton krátká vtipná stať, zamyšlení na aktuální téma
fekálie výkaly
fekundace oplodnění, oplození, otěhotnění
fekundita plodnost
felace, fellace, fellatio feláció dráždění mužského pohlavního údu ústy, praktika orálního sexu
feláh, fellah v arabských zemích rolník
feldkurát vojenský kněz
feloderm zelená kůra stonku rostlin tvořená živými buňkami s chloroplasty
felogen dělivé pletivo v podkožce u rostlin
feloplastika vyřezávání do korku
female fímejl žena, ženské pohlaví
femininum ženský rod
feminista stoupenec feminizmu; muž příznivě nakloněný ženám
feminita ženské rysy chování a osobnosti
feminizace, feminisace 1. početní převaha žen; 2. hormonálně vyvolaný projev sekundárních pohlavních znaků samičích u samců; 3. objevení se ženských pohlavních orgánů u mužů, zdůraznění těchto znaků u mladých dívek nebo starých žen
feminizmus, feminismus 1. hnutí za rovnoprávnost a zvýšení vlivu žen; 2. chování a projevy charakteristické pro ženské pohlaví; 3. projev pohlavního zvratu u samců v typ samičí
femto- předpona ve významu násobku 10 na -15
fén 1. teplý, suchý, obv. nárazovitý vítr na závětrné straně pohoří, föhn; 2. vysoušeč vlasů
fena samice psovité šelmy; samice psa domácího
fenik, pfennig, penni drobná mince marky
fenistika obor zabývající se jazykem, historií a kulturou finského národa
fénix ve starověkých mytologiích bájný pták, který vždy znovu vzlétá z ohně, který ho spálil; symbol nesmrtelnosti
fenkoliér odvozeno od fan coil - závěsná chladicí jednotka klimatizace
feno- první část složených slov mající význam zřetelný, viditelný, vystupující do popředí; zřejmý, něčemu vlastní
fenokopie vnějšími vlivy způsobená, nedědičná změna svými projevy se podobající dědičné
fenol 1. aromatická sloučenina s hydroxylovou skupinou vázanou na aromatické jádro; 2. hydroxybenzen, bezbarvá krystalická látka leptající pokožku
fenologie obor zabývající se vlivem klimatu a změn počasí v jednotlivých ročních obdobích na životní projevy rostlin a živočichů
fenomén 1. jev, úkaz, skutečnost, postižitelný úkaz; 2. neobyčejný zjev, mimořádný člověk
fenomenální vynikající, neobyčejný, výborný
fenomenologie teorie jevu; vytváření abstrakcí ve vědomí
fenon biol. jednotka taxonomie organizmů zahrnující soubor jedinců podobného fenotypu
fenoplast fenolformaldehydová pryskyřice, např. bakelit
fenotyp soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků organizmu; výsledek interakce jeho genotypu s prostředím
fenylketonurie dědičná porucha látkové přeměny bílkovin
fér, fair fér čestný, slušný, férový; čestně, slušně
ferbl hazardní karetní hra, při níž vyhrává ten, kdo získá nejvyšší bodové hodnoty v jedné barvě, obdoba pokeru, barvička
feri- první část složených slov mající význam železo, železitý
férie 1. prázdniny; 2. den v týdnu (kromě neděle), na který připadá slavnost, svátek 3. Féerie
ferit, ferrit 1. tuhý roztok malého množství uhlíku v železe alfa; 2. oxidový feromagnetický materiál
ferman úřední výnos, vyhláška, oběžník, rozpis činnosti
fermata znak notového písma umístěný nad notou nebo pauzou a prodlužující tón nebo pomlku na přesně neurčenou dobu
ferment enzym
fermentace chemická reakce za přítomnosti enzymů, kvašení
fermentační 1. kvasný; 2. Vyvolávající kvašení
fermež lněný vysychavý olej
fermion částice s poločíselným spinem
fernet žaludeční bylinný hořký likér
fero-, ferro- první část složených slov mající význam železo, železný
feroce feróče hud. divoce, bouřlivě
feromagnetizmus, feromagnetismus, ferromagnetismus schopnost silné magnetické polarizace některých kovů a slitin ve vnějším magnetickém poli
feromon chemická vnitrodruhová látka, obv. s funkcí identifikace nebo lákadla, pomocí níž komunikují jedinci
feroslitina, ferroslitina slitina železa s jiným kovem
ferotypie, ferrotypie rychlý způsob přímé pozitivní fotografie
férový, fairový férový správný, slušný, fér
ferry převoz, převozní loď, trajekt
fertilita plodnost, úrodnost; tvořivost
fěrtoch, fěrtuch zástěra
feryngo- první část složených slov mající význam hltan, hltanový farynx, hltan
fescie povázka (např. svalová); list, pruh, obvaz, obinadlo
fest druhá část složených slov mající význam slavnost, svátek, setkání
festival soutěžní přehlídka uměleckých výkonů nebo výtvorů, slavnostní sjezd
feston plastická nebo malovaná ozdoba v podobě květin
festovní, festovný pevný, statný
fet fetování
fetální plodový; lék. týkající se plodu
fetiš kultovní předmět; jev nebo předmět přehnaného nekritického uctívání
fetišizmus, fetišismus uctívání fetišů; sexuální úchylka chorobné záliby ve věcech erotického objektu
fetopatie porucha postihující plod v matčině těle
fetovat užívat drogy
fetování užívání drog, fet
fetus zárodek savců v pokročilém vývojovém stadiu
feudalizmus, feudalismus společenský řád založený na vlastnictví půdy a na poddanství
feudál pán, vládce panství
feudum léno, feudálem předaný pozemek do dědičného nebo doživotního užívání
fez pokrývka hlavy nošená zejm. v islámských zemích
v řecké abecedě znak pro hlásku f
fiakr nájemný kočár tažený párem koní
fiasko neúspěch, úplný nezdar
fiála štíhlý jehlan ukončující a zdobící opěrné pilíře nebo štíty nad okny a portály gotických staveb
fíbr pevný plast z celulózy
fibr- první část složených slov mající význam vazivo, vazivový
fíbrglas skleněné vlákno, glass fibre
fibrila 1. a) vlákno tvořené obv. bílkovinou vyskytující se např. ve svalech nebo nervových buňkách; b) strukturní jednotka celulózy u rostlin, tvořená svazky makrofibril; 2. útvar tvaru vlákna, krystalit z lineárních makromolekul
fibrilace 1. míhání srdečních komor provázené bezvědomím se zástavou srdeční činnosti nebo míhání srdečních síní provázené nepravidelnou srdeční činností; 2. konečné stadium při mletí papíroviny v holendrech; 3. text. Rozvlákňování
fibrin bílkovinná vlákna působící srážení krve
fibroskopie vyšetření trávicí trubice pomocí endoskopu
fibróza, fibrosa zmnožení, zhuštění vaziva ve tkáni
ficka pomocná síla (obv. v kuchyni)
fičák hustej nářez, úlet, nestíhačka
fideizmus, fideismus názor, že víra stojí nad rozumovým poznáním
fidlovačka 1. obuvnické hladítko na kůži; 2. pražská jarní lidová slavnost, původně pořádaná obuvnickým cechem v Nuslích
fídrfeeder fídr dávkovač, přivaděč, podavač; anténový napáječ
field-balf fildból pálkovací hra vzniklá spojením kriketu a baseballu
fiesta španělská lidová slavnost
fifatelie sběratelství poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu
fifiálka pobočka
fifty fifty nerozhodně; stejným dílem, napolovic
figura 1. postava; 2. uměle zhotovená postava; 3. vzorec, obrazec; 4. prostředek básnického stylu spočívající v seskupování slov nebo vět, přičemž se slovní význam nemění; 5. krátký hudební útvar zdobící melodii
figurace 1. sestavení, seskupení; 2. výzdoba hlasů skladby vedlejšími melodickými tóny
figurativní umění Figurativní umění=zobrazující umění.Tj. na obraze je “něco” znázorněno - věc, figura, zátiší, krajina apod. Je opakem nefigurativního (abstraktního) umění (tj. na obraze jsou jen “fleky”,nic určitého). Přibližně od 1.čtvrtiny 20. století se veškeré umění rozdělilo na 2 hlavní proudy - figurativní (zobrazující) a nefigurativní (abstraktní). Do té doby bylo umění vpostatě vždy figurativní (možná kromě některých pravěkých maleb, zobrazujících pouze tečky a čáry).
figurína uměle zhotovená postava, figura
figurovat vystupovat v něčem nebo při něčem, vyskytovat se
fikace druhá část složených slov mající význam slavnost, svátek, setkání
fikce zdání, klam, doměnka, představa, smyšlenka
fikcionalizmus, fikcionalismus názor,že naše představy světa jsou pouhé
fiktivní zdánlivý, neexistující, smyšlený
fiktonym jméno přijaté za účelem zatajení pravého jména
fil druhá část složených podstatných jmen mající význam milovník, obdivovatel
filafil vzorek se šikmým schodkovitým řádkováním, tvořený vazbou a kombinací dvou kontrastních barev v osnově i útku
filament průmět protuberance na sluneční kotouč
filantrop stoupenec filantropie; lidumil, dobroděj
filantropie lidumilnost, dobročinnost, pomoc sociálně slabým
filatelista sběratel nebo znalec poštovních známek
filc plst
filcka 1. druh vši; 2. lehká žena, poběhlice, nevěstka
file fajl soubor
filé, filet plátek masa
filek svršek v kartách
filharmonie velký symfonický orchestr
filiace vzájemná závislost literárních námětů nebo motivů
filiálka pobočka
filie druhá část složených podstatných jmen mající význam záliba
filigrán 1. druh zlatnické ozdoby; 2. způsob výzdoby iniciál v gotické knižní malbě; 3. průsvitka, vodoznak, vodotisk
filigránský jemný, křehký, drobný
filigránství jemnost;křehkost
filipika prudký bojovný proslov
filistr úzkoprsý člověk, omezenec
film 1. celuloidový pás s vrstvou citlivou na světlo jako fotografický nebo kinematografický materiál; 2. souvislá řada snímků určená k promítání; 3. filmové umění, kinematografie; 4. tenký povlak na něčem
filmografie souhrn filmových děl, na nichž se daný subjekt podílel
filmotéka archiv filmů, sbírka filmů
filmovat natáčet film; předvádět na oko, simulovat, markýrovat, podvrhovat, fixlovat
filní druhá část složených slov mající význam milující
filo-, fil- první část složených slov mající význam láska k něčemu, záliba, náklonnost, touha
filodendron ozdobná pokojová rostlina, monstera
filologie 1. obor zabývající se jazykem a kulturou nějakého národa; 2. nauka zabývající se textově kritickým rozborem literárních děl; 3. lingvistika, jazykověda,jazykozpyt
filomela slavík
filovirus virus nitkovitého tvaru, jeho typickým příkladem je známý virus Ebola
filoxenie ve starokřesťanském a východokřesťanském umění zobrazení Boha v podobě tří andělů, starozákonní Trojice
filozof, filosof myslitel; hloubal, rozumbrada
filozofie, filosofie tázání se po základech, smyslu, poznání světa a po místě člověka v něm
filtr zařízení k zadržování, pohlcování, oddělování složky ze směsi
filtrace oddělování složky ze směsi
filumenie sběratelství nálepek od zápalkových krabiček
filuta chytrák, šibal, mazaný člověk
final konečný, poslední
finalista 1. účastník finále; 2. stoupenec finalizmu
finalita účelovost, určenost cílem; závěr
finalizmus, finalismus názor vyvozující z výsledných stavů stavy předcházející
finance peníze, peněžní hospodářství
financovat platit, poskytnout peníze
finanční peněžní
finále závěrečná část sportovního zápasu nebo soutěže; závěrečná scéna
finální konečný, poslední, závěrečný; účelový
fine označení místa hudební skladby, kde se má při opakování skončit
finesa jemná podrobnost, jemný významový rozdíl; důvtip
fingovat předstírat, vymýšlet si; padělat
finis konec
finiš, finish finyš konec, dokončení, dohotovení, ukončení s vynaložením značného úsilí, spurt
finišer silniční stroj na výrobu cemento nebo asfalto betonového krytu vozovky
finitizmuz, finitismus přesvědčení o nepřípustnosti kategorie nekonečnosti, protože překračuje možnou zkušenost
finta lest, léčka, úskok; sport klamání soupeře
firemní náležející, patřící firmě; týkající se společnosti nebo podnikatele
firewall Firewall slouží k důkladné kontrole dat a informací přenášených při komunikaci mezi počítači v Internetu nebo v lokální síti. Chrání počítač proti útokům hackerů, trojských koní, spyware a dalších “škůdců”. Kromě této ochrany program zvládá i blokování pop-up oken, filtraci reklamních banerů nebo úplný zákaz ukládání cookies souborů.
firma organizační jednotka ekonomiky; obchodní název, pod kterým podnikatel nebo společnost vystupuje
firmant kdo je oprávněn se podepisovat za firmu
firmware firmvér soubor mikroprogramového vybavení počítače
firn hrubozrnný sníh, postupně se měnící v namodralý ledovcový led
firnis ochranný nátěr; povrchová vrstva na keramice
first class férst klás vysoká, nejvyšší kvalita
fisiparie nepohlavní rozmnožování mnohobuněčných bezobratlých
fiskalita státní peníze; státní hospodaření, daně
fiskál 1. rozpočet; 2. státní úředník zastupující státní pokladnu; 3. právní zástupce, advokát v Uhrách
fiskální rozpočtový, daňový
fiskální politika rozpočtová politika
fiskus státní pokladna
fistula píštěl
fistule vysoký hlavový rejstřík hlasu
fisura štěrbina, trhlina, rozštěpení
fit být fit být tělesně i duševně svěží
fitcentrum fitnesscentrum, fitness
fitink, fitinka spojovací součástka, obv. se závitem
fitnesscentrum sportovní středisko pro udržování dobré kondice a zdraví, fitcentrum., fitness
fix 1. skutečná poloha letadla zjištěná navigačními metodami; 2. tužka s barevnou lihovou náplní
fix-focus fixfokus
fixace upevnění, zpevnění, ustálení
fixater, fixatér zpevňovač, tvarovač vlasů,tužidlo na vlasy
fixativ speciální roztok, jímž se zajišťuje uhlová kresba nebo pastelová malba proti setření
fixfokus, fix-focus fixfokus pevné zaostření fotografického objektivu, focus-free
fixing stanovení kurzu (maximalizující obchod) v rámci aukce
fixlovat podvádět, falešně hrát, falšovat
fixní pevný, nehybný, určitý, stálý
fixovaný upevněný, zaměřený; lpějící na někom nebo něčem
fízl tajný policista; policajt; donašeč
fizz míchaný chlazený, obv. alkoholický nápoj s citronovou šťávou a vaječným bílkem nebo i žloutkem
fiží, fiší náprsní nabíraná krajková ozdoba šatů a košil, zejm. Dámských
fjeld rozsáhlá náhorní plošina ve Skandinávii
fjord dlouhé a úzké údolí ledovcového původu zatopené mořem
flagelace bičování; pohlavní ukájení bičováním sebe sama nebo druhé osoby
flagelantství sebemrskačství
flagrantní zřejmý, patrný, do očí bijící
flakon, flakón ozdobná lahvička na voňavku
flambování polévání hotového pokrmu sklenkou ušlechtilé lihoviny a zapálení
flamenco flamenko španělský tanec
flamendr hýřil, fláma
flamengo 1. hedvábná tkanina s lehce zvlněným rypsovým povrchem: 2. plameňák
flammable flemebl hořlavý, hořlavina; nebezpečná záležitost
flanel měkká, teplá, bavlněná nebo vlněná látka
flankování boční střelba, ostřelování paty opevnění z vystupujících opevňovacích prvků (flankovacích věží, bašt); flankování pokrývá tzv. mrtvý prostor
flash fleš
flash-dance flešdáns trhavý způsob tance
flašinet flašinet — hrací kolovrátek; přenosný nástroj v němž se ručně klikou (nebo pérový strojkem) čerpá vzduch do měchu a zároveň se otáčí válcem s různě nastavovatelnými kolíčky (někdy byly užívány snadno vyměnitelné perforované kotouče), které mechanicky spouštějí vzdušnicové záklopky píšťal. Jde vlastně o malé přenosné varhany s retnými nebo jazýčkovými píšťalami. Patří buď do skupiny aerofonních automatofonů, nebo (pokud kolíčky upevněné na otočném válci jednoduše drnkají o hřebenovitě uspořádané vyladěné lamely) do trsacích idiofonů (hrací stroj). • Z něm. Flaschinett, jež tam přešlo z fr. flageolet “flažolet” (v 18. stol. předchůdce pikoly), a to je odvozené z lat. flare “foukat”.
flatulence plynatost, nadměrný odchod střevních plynů konečníkem
flauš vlněná látka s dlouhým, na líci česaným vlasem
flauta 1. flétna; 2. úplné bezvětří (v jachtingu); 3. obchodní plachetní loď nizozemského původu se třemi stěžni
flažolet 1. tón připomínající flétnový, vytvářený na smyčcovém nástroji dotekem prstu na strunu; 2. malá zobcová flétna
fládr 1. přirozená kresba struktury dřeva; 2. umělá napodobenina této kresby; 3. jádrovité, svalovité dřevo
flám hýření, ponocování
fláma hýřil, flamendr
flebologie nauka o žílách
fleece flís jemná, hebká, měkká tkanina užívaná na svrchní teplé ošacení
flegmatický lhostejný, netečný
flegmatik typ temperamentu; člověk klidný, pomalejší, málo vzrušivý
flegmatizmus, flegmatismus lhostejnost, pohodlnost, netečnost
flegmona neohraničený hnisavý zánět šířící se do okolí
flegmonozní apendicitis Obyčejný zánět “slepého střeva”, přesněji jeho výběžku-apendixu. Horší varianta je pak gangrenózní apendicitis, která ohrožuje pacienta na životě. Neléčená flegmonózní apendicitida může přejít v gangrenózní!
flektívní, flektivní ohebný, flexivní
fleret lehká bodná šermířská zbraň
fleš, flash fleš 1. výbojka; 2.záblesk fotoblesku; 3. figura pětice karet stejné barvy v pokeru; 4. krátká informace
flétna dechový hudební nástroj
flexe ohýbání, ohnutí; pohyb v kloubu
flexibilita ohýbatelnost, pružná přispůsobivost
flexibilní pohyblivý, nestálý, pružný
flexivní, flexívní ohebný, flektivní
flexografie gumotisk
flexometr průhyboměr
flexura ohbí, ohyb; zakřivený tvar orgánu nebo jeho části; porušení vrstvy horniny ohybem
flíglhorna, flíglhorn křídlovka
flinta puška, ručnice
flip 1. výživný, poměrně sladký nápoj obsahující mléko, sirupy, mošty, cukr, žloutek a led; 2. v krasobruslení jednoduchý odpíchnutý skok
flipper flipr hrací automat
flirt nezávazný milostný zájem, flirtování
flitr třpytivý plíšek k ozdobě šatů
floating rate floutyng rejt pohyblivý měnový kurz
floating floutyng plovoucí, volný; např.
flobertka palná zbraň s dlouhou hlavní
flokulace srážení, vločkování
flokule jasnější oblasti vločkovitého tvaru na slunečním povrchu
floorball flórbal sálový hokej s lehkým míčem a lehkými hokejkami
flop 1. novinka, která se neujala; 2. styl skoku do výšky
floppy disk pružný magnetický disk, disketa
florentin dámský slaměný klobouk s širokou střechou
floridní akutní
florin měnová jednotka Nizozemska, gulden, zlatý
floristika obor sledující rozšíření rostlin na určitém území
floskule květnatý výraz; bezobsažná fráze, pouze naučená věta
flotace vzplavování;způsob rozrušování užitkových nerostů mokrou cestou
flotátor zařízení sloužící k flotaci rud
flotila seskupení lodí
flow flou tok; ekon. toková, dynamická veličina
flowmetr floumetr průtokoměr; průtokový měřič paliva za jízdy nebo letu
flór květ, rozkvět, výkvět; být ve flóru být středem pozornosti, mít úspěch; lehká tkanina na závoje
flóra rostlinstvo, vegetace
fluence plynulost myšlení, formulace a řeči; pohotovost, nápaditost
fluidita tekutost
fluidizace,fluidisace způsob úpravy práškových a sypkých hmot, při němž nabývají vlastnosti kapalin; zkapalnění
fluidní tekutý
fluidum 1. domnělá neviditelná látka jako nositel fyzikálních vlastností; 2. esprit, kouzlo osobnosti nebo místa
fluktuace stálá změna, pohyb, kolísání; náhodné kolísání hodnoty nějaké veličiny kolem rovnovážné polohy; častá změna zaměstnání
fluorescence druh luminiscence, u níž dochází k emisi světla jen po dobu, kdy je buzena, světélkování
fluoreskující světélkující
fluorid sůl kyseliny fluorovodíkové
fluoristat stabilizátor procesu fluorizace
fluorizace, fluorisace užívání sloučenin fluoru jako prevence zubního kazu
flush flaš souvislá řada karet stejné barvy u protivníka
flutter flatr 1. druh chvění křídel letadla za letu, třepetání; 2. patologické kmitání srdečních předsíní
fluviální vzniklý výmolnou a ukládací činností tekoucí vody, říční
flyš horniny charakteristické střídáním poloh jílovců a pískovců
fob druhá část složených slov mající význam ten kdo má strach””
fobie druhá část složených slov mající význam ten kdo má strach””
fobie, fóbie chorobný strach, úzkost; odpor, nenávist
foch 1. přihrádka; 2. zaměstnání
focus-free fokus frí pevné zaostření fotografického objektivu, fixfokus
foeter alkohol Přesnějí “foetor ex ore alcoholicus” znamená zápach z úst po alkoholu.
fofr spěch, shon, zmatek
főhn fén
fokus ohnisko, ložisko
folder fouldr výp.tech. pořadač
folia drogy z usušených listů léčivých rostlin
foliace lístkování, krystalizace ve formě lístků
foliant kniha foliového formátu; velká kniha
folikul drobná dutinka, váček, např. Vlasový
folio podélný půlarchový formát papíru; dvě protilehlé strany v obchodní knize
folk lid, národ; tolk-music; amatérské písničkářství
folk-music follcxnjúzik hudební styl vycházející z bělošské lidové americké hudby, folk
folk-rock folkrok hudební styl s názvuky lidové hudby a rockovým rytmem nebo zaujetím; country-rock
folklor, folklór část lidové kultury zahrnující slovesné, hudební, dramatické a taneční projevy; lidová kultura vůbec
folkloristika, obor studující folklór
folkways folkvejs sociální návyky, normy běžné vstřícnosti, spolupráce a pomoci
fon druhá část složených podstatných jmen nesoucí význam reprodukuje zvuk””
fonace tvoření nebo vydávání hlasu
fonastenie hlasová porucha, obv. neurotického původu, postihující zejm.herce nebo zpěváky
fond 1. souhrn majetku, obv. finančního, určený pro konkrétní účel; 2. samostatná právnická osoba; 3. základ, základní stav; 4. podklad; 5. zdatnost, schopnost
fondán cukrovinka z cukerné hmoty s jemnou krystalickou strukturou
fondy, fondue fondy malé kousky chleba máčené v sýru roztaveném v bílém víně, kousky masa nebo uzeniny v rozpáleném oleji, kousky ovoce, piškotu v sirupu, čokoládě
foném, fonéme základní jednotka zvukové stavby jazyka schopná rozlišit význam
fonendoskop lék. nástroj k vyšetřování poslechem
fonetický zvukový, výslovnostní
fonetika nauka o fyziologických a akustických vlastnostech hlásek
fonetizace, fonetisace převádění na písmo vyjadřující zvukovou stránku jazyka, fonetizování
foniatrie obor lékařství zabývající se vyšetřováním hlasu, řeči a sluchu člověka, rehabilitací a léčbou poruch
fonní druhá část složených slov mající význam zvukový
fono- první část složených slov mající význam zvuk, zvukový
fonograf přístroj k záznamu a reprodukci zvuku (z válečků, desek)
fonologie nauka o zvukových prostředcích jazyka
fonomanie chorobná touha vraždit
fonopsie sluchové představy vznikající při zrakových vjemech
fonotéka sbírka, archiv zvukových záznamů
font sada grafických znaků odpovídající danému typu písma
fontanela vazivové spojení na hlavě novorozence v místě zkřížení švů lebečních, lupínek
fontána ozdobná nádrž s vodou a vodotryskem
foot fút britsko-americká jednotka pro délku rovná 30,48 cm
forbes hrací automat na peníze; hazardní karetní hra, plátýnko
forbína předscéna
forcing forsing v basketbalu krytí útočníka
forčekink v ledním hokeji nátlaková hra, útočné bránění
forenzní psychologie viz forenzní
forenzní, forensní soudní, např. lékařství, psychologie
forézie, foresie kladná interakce dvou organizmů, z nichž jeden využívá druhého k svému přemístění
forfaiting Jedná se o odkup v budoucnu splatných středně a dlouhodobých pohledávek z dodavatelských úvěrů bez zpětného postihu vůči původnímu vlastníkovi pohledávek (dodavateli). Z právního hlediska se jedná o postoupení pohledávek.
forfeiting fórfejtyng forma financování zahraničního obchodu bankovním úvěrem nebo odkoupením pohledávek
forhend, forhand forhend ve sportovních hrách úder ve směru po ruce, pro praváky zprava
forint měnová jednotka Maďarska
forma vzor, podoba, vzhled;1. to, co věc tvaruje; 2. způsob provedení, jednání, projevu; 3. kondice, dobrý stav a výkonnost; 4. společenské zvyklosti a chování
formace útvar; formování, vytváření formy
formaldehyd aldehyd kyseliny mravenčí, surovina při výrobě plastů
formalin, formalín vodní roztok formaldehydu, dezinfekční prostředek
formalista přívrženec formalizmu; kdo lpí na vnější formě, puntičkář
formalita úřední nebo právní akt; zbytečná obřadnost, bezvýznamná povinnost
formalizace, formalisace metoda pronikání k obsahu uspořádáním tvaru (formy), např. použitím matematiky
formalizmus, formalismus ulpívání na formální stránce věci bez zřetele k vnitřnímu obsahu nebo dopadu
forman vozka, kočí, povozník
formanka místnost pro formany v zájezdním hostinci; výčepní místnost, pivnice
formant jaz. slovotvorný prvek bez lexikálního významu; tón tvořící akustický základ hlásky
formativní vytvářející, utvářející
formální vyhovující požadavkům, předpisům; zdůrazňující formu
formát velikost, rozměr; úroveň
formátování upravování rozměrů, tvaru, formátu
formulace slovní vyjádření, dání formy, stylizace
formulář tiskopis, blanket; listina
formule vzorec; ustálený předpis, slovní obrat, předepsaný způsob vyjádření; sport automobilový závod; závodní vůz
formulovat logicky slovně vyjádřit, nastylizovat; stanovit, vytvářet, slovně zformovat
forota zásoba
forsáž přídavné spalování
forsírovat 1. nepřiměřeně podporovat; 2. přepínat sílu tónu (obv. při zpěvu)
foršus finanční záloha; náskok
fořt lesník
forte hud. silně; hlasitý tón; hlasitě hraná část skladby
fortel zručnost, dovednost
fortelný obratný, zručný; důkladně udělaný pořádný
fortifikace 1. opevnění, hradba; 2. obohacování potravin vitaminy, bílkovinami, vlákninou
fortissimo hud. velmi silně; velmi hlasitý tón; velmi hlasitě hraná část skladby
fortna brána pro pěší v klášterech nebo ústavech s klauzurou
fortuna štěstí, úspěch
forvard, forward fórvard sport útočník
forzýtie, forsytie keř s prutovitými větvemi žlutě rozkvétající časně na jaře před vyrašením listů, zlatice
fosfolipid složený lipid, ester vícesytných alkoholů s mastnými kyselinami a kyselinou fosforečnou
fosforečnan sloučenina kyseliny fosforečné se zásadami
fosforescence druh luminiscence, u níž dochází k emisi světla i po ukončení buzení
fosforylace metabolický proces, při kterém se do organické sloučeniny zavádějí zbytky kyseliny fosforečné
fosgen prudce jedovatý dusivý plyn
fosilie, fosílie zkamenělina, petrefakt
fosilizace, fosilisace proces vzniku zkameněliny
fosilní 1. zkamenělý; zachovaný z dávné geologické minulosti; 2. konzervativní, zastaralý
fotel křeslo, lenoška
foto- první část složených slov mající význam světlo, světelný, fotografický
fotochemie obor zabývající se vlivem světla na průběh chemických reakcí
fotodokumentace dokumentace pomocí fotografického materiálu
fotoelektrický související se vzájemným působením elektromagnetického záření a látky
fotogenický vhodný pro fotografování a filmování
fotografie zhotovování trvalých obrazových záznamů pomocí účinků světla na citlivou vrstvu filmu nebo desky; snímek, obraz takto vytvořený; nauka o metodách a prostředcích této činnosti; obor výtvarného umění
fotogram 1. stínový obraz získaný bez fotografického přístroje osvětlením předmětu ležícího přímo na fotografické citlivé vrstvě; 2. měřický snímek, podklad pro situační a výškové plány
fotogrammetrie obor zabývající se určováním tvaru, rozměrů a polohy předmětů v prostoru ze snímků pořízených z výšky nebo ze země bez přímého proměřování
fotolitografie způsob fotoreprodukce
fotoluminiscence schopnost vyzařovat světlo, např. některé druhy hub
fotolýza,fotolysa rozklad látky způsobený světlem
fotometeor optický jev v atmosféře vyvolaný lomem, ohybem, rozptylem nebo interferencí slunečních nebo měsíčních paprsků, např. duha
fotometrie obor zabývající se měřením světelných veličin využitím zejm. fotoelektrického jevu
foton kvantum elektromagnetického pole
fotonka čidlo záření využívající fotoelektrický jev, fotoelektrické čidlo
fotoplán obraz polohopisu terénu vzniklý překreslením leteckých snímků
fotoreprodukce fotografická reprodukce, fotografické procesy ke zhotovování kopírovacích podkladů z reprodukčních předloh
fotosféra nejnižší vrstva sluneční atmosféry
fotostimulace dráždění světelnými impulzy
fotosyntéza, fotosynthesa biochemický proces, při němž se v rostlinách mění anorganické látky v organické za využití světelné energie
fototeodolit fotografický přístroj na získávání pozemních fotogrammetrických snímků
fototermometrie způsob stanovení teploty na povrchu těles
fototropie změny barvy účinkem světla; reakce buněk na světlo
fotovoltaický Fotovoltaický jev – objeven v roce 1839 Antoine-César Becquerelem (1788-1878). Na rozhraní dvou materiálů, na něž dopadá světlo, vzniká elektrické napětí. Jevu lze využít ke konstrukci fotovoltaického článku.
fotr otec; pohodlný, dobromyslný muž
foxteriér lovecký pes, bílý s černými a hnědými znaky
foxtrot anglický společenský tanec ve čtyřčtvrtečním taktu
foyer foajé i foajér místnost nebo prostor v divadle nebo při společenském sále určená k oddechu o přestávkách
fólie tenké kovové, plastové nebo papírové listy používané obv. jako obalový materiál
fóliovník fóliový kryt na kovové konstrukci sloužící k pěstování rostlin, zejm. k rychlení zeleniny
fón jednotka hladiny hlasitosti
fór vtip
fórový chatrný, špatný, bezcenný, nesolidní
fóršrift předloha, předpis
fórum veřejné mínění, veřejnost; veřejné místo k hlásání názorů; náměstí římských měst
FPA FPA (Fire Protection Association) - Národní asociace pro požární bezpečnost (v USA NFPA)
fracht nájem lodního prostoru; smlouva o tomto nájmu
fragile fražil křehké, rozbitné
fragilita křehkost, lomivost
fragment část, zlomek, díl, úlomek, kousek; neúplné umělecké dílo
fragmentace rozpad, rozbití, dělení na kusy, úlomky; dezintegrace
frajle slečna
frajtr svobodník
frak pánské slavnostní oblečení skládající se z kabátu se šosy s pravoúhle, k pasu zastřiženými přednicemi, z kalhot bez záložek, bílé vesty, bílé vázanky a cylindru; jen tento kabát
frakce 1. složka, část; 2. seskupení uvnitř politické strany mající odlišné názory od hlavní linie strany; 3. skupina poslanců v parlamentu patřících k jedné politické straně; 4. část separačními procesy oddělená ze směsi látek
fraktál útvar s velkou vnitrní členitostí, jehož motiv se opakuje v nekonečně mnoha různých velikostech, např. sněhová vločka, mořské pobřeží
fraktura 1. lék. zlomenina; 2. německé gotické lomené písmo
franc frank
franchising frenčajzing systém smluvních vztahů mezi firmami zahrnující postoupení práv jedné firmy druhé k prodeji zboží a služeb
frang frank
frank měnová jednotka Francie, jejích z mořských území a bývalých kolonií, Belgie (franc), Lucemburska (franc, frang) a jiných států
frankatura výplatné, známky a jiné poštovní ceniny, jimiž byla poštovní zásilka vyplacena
frankizmus, frankismus fašistické hnutí, diktátorská forma vlády generála Franka ve Španělsku
franko 1. v poštovním styku vyplaceně, bezplatně; 2. v zahraničním obchodě dodací podmínka upřesňující přepravu nákladů
franko- první část složených slov mající význam Francouz, tranmuzský
frankofonní užívající francouzštiny
frankotyp výplatní otisk
frankovat nalepit poštovní známku, orazítkovat hodnotou poštovní známky
frankovka přípravek z lihu a mentolu sloužící k masážím
franšíza 1. část škody při pojištění, kterou hradí pojištěnec; 2. osvobození zboží od celních a jiných poplatků; listina o tomto osvobození
frapantní nápadný, překvapivý
fraška 1. komediální žánr s drsnější komikou; 2. nesmyslné jednání nebo dění, komický výjev
fraucimor ženský pokoj; ženské služebnictvo; skupina žen vůbec
fraus podvod; zlý úmysl pachatele trestného činu
frazéma slovní obrat, úsloví, rčení, větný úsek otřelé slovní spojení, prázdné mluvení; hud. nejmenší skladební obrat dále bez porušení obsahu nedělitelný
frazeologie soubor ustálených slovních spojení v daném jazyce; nauka o nich
frazeologizmus, frazeologismus ustálené spojení slov
fráter bratr laik; řeholník bez kněžského svěcení
fráze, slovní spojení, úsloví, rčení; prázdné, povrchní mluvení; hud. ucelená část melodie
frázování členění na určité celky
free clinic frí klinyk středisko pro léčení drogově závislých
freelance fnláns nezávislý, samostatný pracovník; forma smluvní spolupráce; být na volné noze
freetradizmus, freetradismus frítrejdyzmus hospodářská politika usilující o svobodu obchodu a nezasahování státu do mezinárodního obchodu
freeware frívér volně šířený počítačový program bez placení autorského honoráře
fregata trojstěžňová plachetnice; menší doprovodná loď
frekvence četnost výskytu, ruch, provoz; počet periodicky se opakujících dějů za jednotku času
frekventant účastník školení, kurzu
frekventativum sloveso vyjadřující opakovaný děj
frekventovaný četný
frenetický bouřlivý; nadměrně rozčilený
frenezie, frenesie chorobná rozčilenost, třeštění, bouřlivé nadšení
freno- první část složených slov mající význam 1. duch, mysl; 2. bránice
frenologie názor o souvislosti tvaru lebky s povahou člověka; lebosloví
freon derivát uhlovodíku obsahující kromě fluoru i chlor
freska nástěnná malba prováděná barvami do vlhké omítky
fréza 1. vícebřitý nástroj k frézování; 2. stroj na kypření půdy, na zemní práce
frézování metoda mechanického třískového obrábění frézou
frigidita chladnost, frigidnost (obv. ve spojení pohlavní frigidita)
frigidní chladný (pohlavně, citově); mrazivý
frigo- první část složených slov mající význam chlad, chladicí
frigorimetr přístroj k zjištění chladicího účinku okolního prostředí
frikandó, frikando, fricandeau frikandó přírodní telecí řízek
frikasé, fricassée frikasé pokrm z drobně krájeného pečeného nebo dušeného masa se šťávou nebo zelenina s hustou omáčkou
frikativa třená souhláska, spiranta
frikce tření; hloubková masáž; třenice
frisbee frizbí kolektivní sportovní hra s létajícím talířem
fritéza hrnec na fritování
fritování úprava pokrmů ponořením do rozpáleného oleje
frivolita nestoudnost, necudnost, lehkovážnost
frivolní (lat. frivolus - křehký), nicotný, lehkomyslný, nemravný; v právním oboru odvážný, drzý, trestný; frivolní: lehkomyslnost, drzost, lehkovážnost, kleslost mravní; frivolity - maličkosti, také druh lehkých, ručně pracovaných krajek
frizúra, frizura, frísura účes
fronta 1. průčelí budovy; 2. rozhraní mezi dvěma vzduchovými hmotami; 3. prostor bojové činnosti; 4. seskupení politických stran, organizací se společným zaměřením; 5. zástup čekajících
frontální 1. čelní; 2. související s frontou
frontispis, frontispice frontyspis titulní rytina v knize; sudá stránka tvořící protějšek titulního listu knihy, obv. s obrázkem
fronton nadokenní štít
frotáž 1. přenášení otisku reliéfní struktury podložky měkkou tužkou na papír; 2. tření, drhnutí těla
froté tkanina se smyčkovou vazbou obv. Bavlněná
fruitarián frutarián člověk, který se živí jenom čerstvým ovocem
fruktifikace 1. vytváření plodu, zrání; 2. zužitkování, vytěžení prospěchu
fruktóza, fruktosa cukr ovocný
frustrace zklamání, zmaření touhy; stav při závažném neuspokojení lidských potřeb
frustrovaný trpící, postižený frustrací
frygická čepice …kuželovitá, s horním cípem přehnutým dopředu (nosila se za Francouzské revoluce jako symbol svobody. Název podle Frygů, obyvatel Frýgie, kteří ji původně nosili) … viz Akademický slovník cizích slov
frýz dveřní komponenta, druh látky
FTP File Transfer Protocol, protokol používaný pro přenos souborů na Internetu. Je mu vyhrazen port 21.
fuga kontrapunktická hudební skladba s důslednou rovností všech hlasů
fugato nástup hlasů v hudební skladbě na způsob fugy
fujara slovenský lidový dřevěný hudební nástroj
fulár, fulard, foulard fúlárd i fulár jemná hedvábná tkanina v keprové vazbě
fulgentní zářící, oslnivý, skvělý
full-contact fulkontakt úpolový sport podobný karate
full-text, fulltext plný text, zpracování textu plného znění
fulminantní bleskový, velmi rychlý; oslňující, skvělý
fumarola výron horkých par a plynů v průběhu. sopečné činnosti
fumigátor zadýmovač
funboard fanbórd třída windsurfingu
fundace 1. majetek věnovaný ke konkrétnímu účelu; 2. vztah sémantické a formální podmíněnosti jednoho slova druhým
fundament základ, podstata
fundamentalizmus, fundamentalismus konzervativní lpění na původních ideologických základech
fundamentální základní, zásadní, podstatný, hlavní
fundátor zakladatel
fundovaný podložený, zabezpečený; teoreticky dobře připravený
fundraiser člověk, který se zabývá fundraisingem, tj. soustavnou činností, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců. Fundraiser bývá buď kmenovým zaměstnancem organizace či externistou. Viz http://fundraiser.cz
fundraising fandrejzing získávání financí pro fondy, nadace, projekty od firem, donátorů a sponzorů
fundus movité zařízení, inventář
funebrák pohřební zřízenec
funebrální pohřební, funebrální
funerálie pohřební náležitosti; náklady spojené s pohřbem
funerální pohřební, funebrální
fungicid chemický prostředek proti parazitním houbám a plísním
fungicidní ničící parazitní houby a plísně (chemicky), viz fungicid
fungofobie Chorobny strach z hub.
fungovat 1. být v činnosti, pracovat; 2. mít, vykonávat funkci
funikulus pupečník
funk art, funkart fank árt výtvarný směr používající bizarní předměty
funk fank hudební a pěvecký styl s vypjatými vokály
funkce činnost, úkon, úkol; výkon služby, úřadu; mat. závislost jedné proměnné na jiné nebo jiných
funkcionalizmus, funkcionalismus- umělecký, zejm. architektonický a urbanistický směr 20. a 30. let 20. století zdůrazňující účelovost, funkci
funkcionální funkční; týkající se funkcí
funkcionář úředník společenských a zájmových organizací nebo státních orgánů
funkční vztahující se k účelu, působnosti; vztahující se k fungování, chodu, činnosti něčeho
funktor operátor logické operace, např. logické spojky
funus pohřeb
furé, fouré, fourré furé plněný kandyl
furiant nafoukanec; český kolový tanec
fúrie zuřivá, zběsilá bytost
furioso furiózo hud. bouřlivě, divoce
furor běs, zuřivost
furunkl, furunkul nežit, ohraničený hnisavý zánět, vřed
furunkulóza, furunkulosa mnohočetný výskyt nežitů, vředovitost
fusak nánožník
fuschi fuši krátká lyže, součást výzbroje skibobisty
fusekle ponožky, fusky
fusion fjúžn syntéza rocku s postupy, harmonizací i nástroji vážné hudby
fusky ponožky, fusakle
fušer kdo nekvalitně, neodborně provádí nějakou činnost; břídil, hudlař
fuška dřina, namáhavá práce; melouch
futra zárubně
futrál pouzdro, schránka
futro 1. dveřní, okenní rám; 2. podšívka
futures fjúčrs cenné papíry, obchodované na opčním trhu; typ termínovaného obchodu
futuristic rock fjúčeristyk rok rock s využitím syntezátoru jako modernistické či alternativní umění
futuristický v současnosti nereálný, neuskutečnitelný; snílkovský
futurizmus, futurismus avantgardní umělecký směr počátku 20. Století
futurologie teorie budoucnosti, výzkum možných budoucností
futurum budoucí čas sloves
fuzarióza, fusariosa choroba rostlin vyvolaná srpovničkou
fúze, fuse splynutí, sloučení
fuzikladióza, fuzikladiosa choroba rostlin způsobující strupovitost ovoce
fyko- první část složených slov mající význam chaluha, mořská řasa
fykobiont řasová (rostlinná) část lišejníku, může žít odděleně od mykobiontu (houbová část), s kterým jinak žije v symbióze
fylo- první část složených slov mající význam rostlina, list rostliny
fylogeneze, fylogenese vývoj člověka a ostatních organizmů
fylogenie, fylogénie nauka o vývoji živočichů a rostlin
fysis tělesná podstata, tělesný stav
fyto- první část složených slov mající význam rostlina, rostlinný
fytocenóza rostlinné společenství
fytochemikálie chemické látky obsažené v rostlinných pletivech
fytofág živočich živící se pouze rostlinnou potravou
fytoflora plíseň bramborová
fytopatologie nauka zabývající se studiem chorob rostlin, rostlinná patologie
fytoterapie léčení nemocí rostlinami
fyzický, fysický hmotný, tělesný; f. osoba člověk jako právní subjekt
fyzika, fysika obor studující základní vlastnosti hmoty a nejjednodušší formy jej o pohybu
fyzikální, fysikální související s fyzikou
fyzio-, fysio- první část složených slov mající význam příroda, přírodní
fyziognomie, fysiognomie podoba, výraz (obv. obličeje)
fyziognomika, fysiognomika nauka zkoumající souvislosti mezi fyziognomií a povahovými vlastnostmi jedince
fyziokracie, fysiokracie vláda přírody
fyziokrat, fysiokrat Fyziokrat je stoupenec fyziokratismu, tj. národohospodářské nauky vzniklé ve Francii v 2. pol. 18.stol., pokládající půdu a zemědělství za jediný zdroj blahobytu. Viz fyziokratizmus
fyziokratizmus, fyziokratismus, fyziokratismus ekonomická teorie považující za hlavní zdroj bohatství zemědělskou výrobu
fyziologický, fysiologický normální, přirozený, týkající se zdravého organizmu týkající se fyziologie
fyziologie, fysiologie věda zabývající se životními pochody uvnitř organizmů
fyzioterapie, fysioterapie léčení nemocí fyzikálními metodami (teplo, masáž, voda, vzduch)
gabardén jednobarevná látka, obv. z vlněné česané příze, s jemnými šikmými vroubky
gabarit průjezdný (železniční) profil; největší přípustné rozměry nákladu na otevřeném železničním voze v obryse průjezdného profilu
gabion Gabiony - drátěné kontejnery plněné kamenivem.
gadža romské označení neromského spoluobčana
gag gag i geg prvek situační komiky
gajdoš na východní Moravě hráč na gajdy, dudák
gajdy dudy
gala slavnostní, sváteční
gala- první část složených slov mající význam (okázale) slavnostní, gala
galaktický související s galaxií
galakto- první část složených slov mající význam mléko, mléčný, lakto-
galaktorea tvoťba a vylučování mléka mléčnou žlázou mimo odbodí kojení
galaktóza, galaktosa složka mléčného cukru, sacharid
galanterie, galantérie zdobné módní a dárkové zboží; drobné spotřební, zvl. krejčovské zboží nebo obchod s ním
galantina, jemná paštika z mletého masa; vykostěné maso z drůbeže nebo zvěřiny plněné masitou nádivkou, uvařené a podávané za studena
galantnost pozornost, zdvořilost vůči ženám
galaparty slavnostní společenská schůzka se zábavou a pohoštěním, obv. oficiální povahy
galaxie gravitačně vázaná hvězdná soustava až stovek miliard hvězd
galán nápadník, milenec; dvorný muž
galea součást ústního ústrojí hmyzu
galej stará válečná i obchodní veslová loď, na níž veslovali otroci a trestanci, galéra
galeje těžký trest odsouzených, nucené trestanecké práce. pův. veslování na galejích; nepříjemná, těžká, otrocká práce
galenika galenické přípravky, léčiva připravená jednoduchými postupy z drogy nebo ze směsí drog léčiva nepřipravovaná synteticky
galenit nerost kovového vzhledu; ruda olova
galeona středověká velká třístěžňová válečná plachetnice
galeota malá rychlá galej, obv. pobřežní
galéra stará válečná i obchodní veslová loď, na níž veslovali otroci a trestanci,galej
galerie, galérie 1. prostory k výstavám uměleckých děl, sbírek; 3. sbírka výtv. děl, instituce, která je shromažďuje a vystavuje 4. vyvýšené řady sedadel v divadle; 5. štola ve velké hloubce k jímání podzemní vody; 6. podzemní chodba; 7. skalní římsa
galerista subjekt, který se stará o program, provoz a ekonomické využití galerie, eventuálně i majitel galerie
galerka 1. galerie; 2. ozdobná polička; 3. Podsvětí
galicizmus, galicismus jazykový prvek přejatý do nějakého jazyka z francouzštiny nebo podle francouzštiny v něm vytvořený
galimatyáš zmatenina, zmatená směs, slátanina
galion zobákovité zakončení přídě novodobých plachetnic s dekorativní figurínou
galizace, galisace úprava ovocného vína snížením obsahu kyselin přídavkem roztoku cukru ve vodě; galování
galo- první část složených slov mající význam 1. týkající se starověké Galie, Galů, galský; 2. týkající se Francie, Francouzů, francouzský
galon, gallon americká jednotka pro objem rovná 3,78541 l, britská jednotka pro objem rovná 4,54609 l
galop kalup; cval; rychlý tanec, kvapík; rychlý, těžký průběh
galoše gumové boty
galování úprava ovocného vína snížením obsahu kyselin přídavkem roztoku cukru ve vodě; galizace
galuska speciální plášť pro závodní jízdní kolo tvořící s duší jeden celek
galvanický elektrochemický, týkající se stejnosměrného proudu stálé intenzity získaného elektrochemickou reakcí
galvanizace, galvanisace 1. elektrolytické pokovování; 2. léčba galvanickým proudem, galvanoterapie
galvanizovna, galvanisovna dílna, kde se provádí galvanizace
galvano- první část složených slov mající význam galvanický
galvanografie elektrolytický způsob hlubotisku
galvanokaustika elektrolytické leptání kovů
galvanometr přístroj k měření malého stejnosměrného proudu nebo napětí
galvanostegie galvanické nanášení kovových povlaků
galvanotaxe orientační pohyby nižších rostlin vyvolané elektrickým proudem
galvanoterapie elektroléčba; léčba galvanickým proudem
galvanotypie elektrolytické zhotovování tiskových desek a štočků
galvenotechnika společný název galvanických výrobních postupů
galvenoterapie léčba galvanickým proudem, elektroléčba, galvanizace
gama 1. v řecké abecedě znak pro hlásku g; 2. starší jednotka hmotnosti (10 na -6 g)
gamadefektoskopie metoda využívající záření gama k zjišťování strukturních vad materiálu
gamaglobulin bíkovinná složka krevního séra obsahující protilátky
gamagrafie metoda zobrazující orgány nebo systémy pomocí radionuklidů zavedených do těla
gamba 1. druh violy, viola da gamba; 2. varhanní rejstřík
gambit druh zahájení šachové hry s obětováním pěšce
gambler gambler i gembler hráč na hracích automatech
game gem i gejm hra; část tenisového zápasu
gameball gembol i gejmbol rozhodující podání v tenisové hře, v gamu
gamelan gemilen orchestr složený hl. z bicích samoznějících nástrojů
gameta 1. zralá pohlavní buňka; 2. pohlavně diferencované vývojové stadium parazitických prvoků
gametangium pohlavní orgán rostlin, ve kterém se tvoří gamety
gametofyt pohlavní generace rostlin, ve které se tvoří gametangia
gametogeneze, gametogenese pohlavní rozmnožování rostlin, tvorba a zrání gamet, gamogonie
gamie druhá část složených slov mající význam snoubení, manželství
gamofobie chorobný strach ze sňatku
gamogonie pohlavní rozmnožování rostlin, tvorba a zrání gamet, gametogeneze
gamomanie chorobná touha po sňatku
gang geng i gang tlupa, parta; zločinecká organizace
gangliom nádor nervové uzliny
ganglion 1. nervová uzlina; 2. váček s rosolovitým obsahem v okolí šlachy nebo kloubního disku
ganglioplegikum látka brzdící převod nervových vzruchů ve vegetativních gangliích
gangréna místní odúmrť tkáně, sněť, druhotně modifikovaná nekróza (hnilobnou infekcí, vysýcháním)
gangster gengstr i gangster bandita, zločinec; člen gangu
gap gep 1. poškozená oblast chromozomu, chromatická léze; 2. mezera, propad; mezera v energetickém spektru supravodičů, energetická mezera
garam masala indická směs koreni
garamond antikvové tiskové písmo
garance, garancie záruka, zástava, jistota
garant ručitel, subjekt za něco zodpovědný, poskytující záruku
garantovaný zaručený, jistý
garantovat ručit za něco
garáž uzavíratelný prostor k umístění motorového vozidla
gard základní postoj v boxu, střeh
garda vojenská jednotka, obv. tvořící ochranu a tělesnou stráž vojevůdců a panovníků; ozbrojený oddíl dobrovolníků; elitní vojenský oddíl
garde 1. základní postoj v šermu; 2. výstraha v šachu; 3. gardedáma
gardedáma dámský doprovod dívky do společnosti, garde
garden party gárdn párty zahradní slavnost
gardénie nízký keř s velkými bílými květy
garderoba šatstvo, divadelní kostýmy, šatna
garderobiérka kostymérka, šatnářka
gardina záclona, opona, závěs
gardista člen gardy
gargantuovský požitkářský, nenasytné životní chuti
garmond písmo o velikosti 10 bodů
garnát mořský rak
garni hotel garni hotelové služby omezené na ubytování se snídaní
garnitura soubor, celek; skupina osob spjatých společnou činností
garnizona, garnizóna, garnisona posádka, sídlo posádky; vojenská (posádková) věznice
garnýrovat obkládat, obložit, např. pokrm vhodnými přílohami
garnýž ozdobný kryt tyče s jezdci k zatahování záclon
garota poprava zardoušením; popravčí nástroj k této popravě
garrigue garig řídké nízké porosty keřů, suchomilných a teplomilných bylin ve Středomoří
garson číšník, obsluha, hotelový sluha; neženatý muž, starý mládenec
garsoniéra, garsonka typ bytu s jednou obytnou místností a příslušenstvím
gas plyn
gas-lift kompresor
gaser gejzr kvantový generátor gama záření
gaskonáda, gaskoňáda chlubivá, chvastounská řeč, chvastounství
gastarbeiter gastarbajtr občan jiného státu pracující dlouhodobě v hospodářsky vyspělejší zemi
gastrický žaludeční
gastritida zánět žaludeční sliznice
gastro-, gestr- první část složených slov mající význam žaludek, žaludeční
gastroenteritida akutní zánět žaludeční a střevní sliznice
gastroenterologie obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením chorob trávicího ústrojí
gastrointestinální týkající se trávicí soustavy
gastronom 1. obchod s potravinami; 2. labužník; odborník v gastronomii
gastronomie nauka o labužnictví a kuchařském umění
gastroskopie neinvazivní vyšetření žaludku pomocí endoskopu
gastrula vývojové stadium zárodku
gate -gejt druhá část složených slov mající význam politický nebo vládní skandál, aféra
gauč 1. kauč široká pohovka; 2. u papírenských strojů soustava dvou válců, popř. spodní z nich
gaučo, gaucho gaučo pasák dobytka v pampách Jižní Ameriky
gaudeamus igitur radujme se tedy; oslava nového akademického roku
gaudium veselí, veselá zábava
gaullizmus, gaullismus gólizmus francouzský politický směr představovaný generálem Ch. de Gaullem a jeho stoupenci, politický systém ve Francii za jeho prezidentství (1959-69)
gauner ničema, darebák
Gaussova křivka zobrazuje normální rozložení znaků v náhodných jevech
gaviál druh krokodýla
gavota, gavotte gavot starý francouzský lidový tanec mírného tempa, později dvorský, společenský tanec; skladba podobného typu, zvláště jako intermezzo svity
gay gaj i gej homosexuál
gazda hospodář
gazel forma orientální lyriky
gazela stepní sudokopytník
gazik, gazík terénní automobil značky GAZ
gazolin, gasoline gezolín zkapalněný zemní plyn; lehký benzin, v USA benzin vůbec
gábl svačina, něco k zakousnutí; gáblík
gáblík gábl; svačinka
gándhizmus, gándhismus filozofické, ekonomické, etické i sociálně politické učení M. Gándhího o zvláštních formách vzestupu indické společnosti, o zásadně nenásilném odporu vůči britskému kolonializmu
gáz 1. řídká, průsvitná tkanina; 2. odtučněný mul užívaný jako obvazový materiál, gáza
gáza odtučněný mul užívaný jako obvazový materiál, gáz
gázmaska ochranná maska proti plynům
gáže služné; stálý pravidelný pevný plat
gážista státní zaměstnanec dostávající gáži
GDP, Gross Domestic Product, hrubý domácí produkt
gearing gíring relativní význam půjček ve struktuře kapitálu
geisha japonská společnice, ovládající hudbu, zpěv, konverzaci
gejša japonská profesionální společnice
gejzír pramen vystřikující periodicky horkou vodu s vodní párou způsobený přetlakem par v dutinách pod zemským povrchem
gekon drobný pralesní a pouštní ještěr
gel rosolovitá hmota koloidního typu
geld peníze; v burzovní terminologii poptávka po cenných papírech
gelivace proces rozpadu hornin v důsledku zamrzání vody v puklinách
gema, gemma drahokam nebo polodrahokam, popř. sklo s rytým nebo řezaným obrazem
gemace pučení
gemara druhá část talmudu, sbírka výkladů a doplňků mišny
gemelilogie genetické studium dvojčat
geminace jazykovědně zdvojování: geminace souhlásek. Viz též gemináta - jazykovědně zdvojená souhláska, řidč. zdvojené písmeno vyslovované buď zdvojeně, ne jako souhláska jediná (např. v italštině: essere -es-sere = být, nebo jako souhláska jedna např. v němčině: Mann - man = muž)
gemináta zdvojená souhláska nebo písmeno
gemini dvojčata
gemiparie nepohlavní rozmnožování; pučení
gemoglyptika rytí kamenů, drahokamů; umění kamenořezu
gemologie věd. obor zabývající se výzkumem drahých minerálů
gemule rozmnožovací tělísko při nepohlavním rozmnožování hub
gen dědičný činitel; vloha; jednotka dědičnosti
gencián, genciána encián, hořec
gender mainstreaming uplatňování hlediska pohlaví
genderové hledisko hledisko pohlaví, např. vyrovnaných příležitostí mezi pohlavími apod. (na FFUK existuje katedra genderových studií, která se tímto zabývá)
genealogie věda zkoumající vztah dvou souvisejících jevů nebo faktů; rodokmen, rodopis, věda o rodové posloupnosti
geneelogický rodopisný
generace pokolení; soubor osob narozených a žijících přibližně ve stejné době; potomstvo jedné dvojice rodičů; soubor současně žijících jedinců téhož druhu; příslušnost k typu technických zařízení určité vývojové etapy
generační související s generací, vlastní určité generaci
generalissimus nejvyšší vojenská hodnost výjimečně udělovaná velitelům velkých armád
generalita sbor generálů
generalizace, generelisace zevšeobecňování; vytváření obecných pojmů nebo zákonitostí; rozšiřování, rozšíření chorobné změny v organizmu na více orgánů nebo tkání
generativní 1. související s generováním; 2. pohlavní, rozmnožovací
generál nositel vysoké vojenské hodnosti; představený některých církevních řádů
generál- první část složených slov mající význam 1. vojenské hodnosti; 2. hlavní, celkový
generálie základní osobní data totožnosti
generálka 1. hlavní zkouška; generální oprava; generální mapa; 2. žena generála; přepjatá, energická nebo panovačná žena
generální hlavní, úplný, celkový, všeobecný, ústřední
generální oprava (vozidla) v tomto případě se jedná o celkovou prohlídku vozidla, jinak význam je hlavní
generátor zařízení, program k vytváření, generování
generel ucelený projekt, souhrn opatření
generický rodový, druhový
generovat vytvářet, vyrábět; vytvořit podle určitých pravidel
generozita, generosita velkorysost, velkodušnost, šlechetnost
genetický vývojový; původový, týkající se vzniku něčeho
genetika věda o dědičnosti
geneze, -genese druhá část složených slov mající význam vznik, zrod, původ
geneze, genese vznik, proces vznikání, zrod, původ
genialita výjimečné nadání, geniálnost, génius
geniální mimořádně nadaný; vytvořený géniem; mimořádně dobrý, vynikající
genitál pohlavní ústrojí
genitálie pohlavní orgány, rodidla
genitální týkající se pohlavních orgánů
genitiv při skloňování druhý pád
génius starořímské ochranné božstvo, strážný duch; mimořádné tvůrčí nadání, geniálnost, genialita; mimořádně nadaný jedinec
genius loci duch vládnoucí na určitém místě
genní druhá část složených přídavných jmen mající význam počátek, původ, způsobující, působící
genobanka banka genů
genocida, genocidium zločin vyvražďování a vyhlazování příslušníků národních, etnických, náboženských a rasových skupin
genofond 1. soubor všech genů v populaci organizmů; 2. soubor všech živých organizmů v určité oblasti, se současně se projevujícími i s potenciálními geny
genofor buněčná struktura nesoucí genetickou informaci
genologie literárně vědná disciplína zabývající se teorií literárních druhů a žánrů
genom genový obsah chromozomů jádra buňky
genomenipulace nepřirozené, umělé zásahy do genomu, jeho změny; genová manipulace
genotechnologie postupy využívající kontrolované umělé genové změny
genotyp celkový genový soubor organizmu; druh rostliny nebo živočicha zvolený za typického představitele
genový vlohový; týkající se genů
genre žánr
gensal dlažba z kamenných odseků, s mezerami vyplněnými betonem
gentile džentýle hud. roztomile, půvabně; gentilmente
gentilmente džentylmente hud. roztomile, půvabně; gentile
gentleman džentlmen
gentrifikace elementární infiltrace do vyšší sociokulturní vrstvy
gentry džentri anglická nižší venkovská šlechta
genus rod; nadřazený, širší pojem
geo- první část složených slov mající význam Země, zemský
geocentrický 1. vztahující se k Zemi jako k centru; 2. vztažený ke středu Země
geocentrizmus, geocentrismus názor na existenci nehybné Země, která je středem vesmíru
geochemie obor studující zákonitosti rozšíření chemických prvků v Zemi i chemické aspekty geologických procesů v Zemi
geochronologie obor zabývající se určováním stáří Země, popř. hornin, na základě rozpadu přirozených radioaktivních izotopů vyskytujících se v horninách
geoda výplň větší dutiny v hornině, obv. kulovitého tvaru
geodemografie demografie rozšířená o studium migračních procesů a rozmístění obyvatelstva
geodézie, geodesie zeměměřictví
geodynamika dynamika Země, obor zabývající se pohyby Země jako planety a jejími dynamickými geologickými procesy
geofaktor přírodní jev formující a ovlivňující krajinu a kvalitu přírodního, resp. životního prostředí
geofág živočich požírající půdu a trávící v trávicím ústrojí organické částice v ní obsažené
geofon malý přenosný seizmograf užívaný zejm. při hledání nerostných ložisek nebo sledování důlních otřesů
geofyt typ rostlin, jejichž obnovovací orgány (oddenky, hlízy, cibule) přetrvávají nepříznivé roční období pod zemí
geofyzika, geofysika obor studující fyzikální procesy na povrchu, uvnitř i v okolí Země a její fyzikální vlastnosti
geografický zeměpisný
geografie zeměpis
geohelmint cizopasný červ, jehož vývoj probíhá bez mezihostitelů
geoid idealizovaný tvar Země (přibližně splývá se střední hladinou moří)
geoinformatika vědecký a technický obor, zabývá se zpracováním, ukládáním, integrací, analýzou, interpretací, distribucí, vizualizací a užíváním geodat a geoinformací pro potřeby rozhodování, plánování a správy zdrojů
geokarpie dozrávání plodů pod povrchem půdy, např. u podzemnice olejné
geokoróna část plynného obalu Země ve výšce nad 1000 km
geologie věda o složení a vývoji pevné kůry Země i o Zemi jako planetě
geomagnetizmus, geomagnetismus- zemský magnetizmus
geomantie, geomancie mystické věštění ze značek nakreslených na zemi
geomechanika nauka řešící problémy mechaniky hornin a zemin
geometr zeměměřič
geometrický 1. týkající se geometrie; 2. připomínající plošné a prostorové útvary; z těchto útvarů složený, tyto útvary využívající
geometrie obor zabývající se studiem rovinných a prostorových útvarů
geomorfologie nauka o zákonitostech vývoje zemského povrchu
geopatogenní údajné negativní působení geologické stavby na organizmus
geopolitika názor o významu zeměpisné polohy státu; aspekty politiky v celosvětových, globálních souvislostech a vztazích
geopotenciál potenciál tíhové síly
georeliéf zemský povrch, refiéf
geosféra geografická sféra, krajinná sféra
geostacionární umístěný nad určitým místem na Zemi, geosynchronní
geostrategický strategický z hlediska zeměpisné polohy
geosynchronní umístěný nad určitým místem na Zemi, geostacionární
geosynklinála rozsáhlá korytovitá prohlubeň v zemské kůře v místě nahromadění velkého objemu usazenin
geotaxe pohyb organizmu ve směru nebo proti směru zemské gravitace
geotektonika stavba zemské kůry; věda o stavbě a vývoji zemské kůry
geotermální související s tepelnou energií uvnitř Země
geotermický týkající se teploty uvnitř Země
geotermika nauka o tepelných procesech uvnitř Země
geotextilie technická textilie ze syntetických vláken používaná např. ve stavebnictví
geotropizmus, geotropismus růstové pohyby rostlin působené gravitací
geotyp populace organizmů vyznačující se určitým genotypem
gepard kočkovitá šelma
geriatrie součást gerontologie zabývající se chorobami ve stáří
gerila, guerilla gerila partyzánská válka
germanistika obor zabývající se jazykem, historií a kulturou germánských národů (zvl. německého)
germanizace, germanisace poněmčování, poněmčení
germanizmus, germanismus jazykový prostředek přejatý z němčiny do jiného jazyka nebo v něm podle němčiny vytvořený
germinace proces počátečního vývoje organizmu, pučení, klíčení
germinom Nezhoubný nádor vznikající hlavně v dětství.
gerontagogika výchova seniórů
geronto- první část složených slov mající význam stařec, stařecký, stárnutí
gerontofilie náklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči starým osobám, která se zpravidla projevuje citovou náklonností, intenzivnějším prožíváním nebo potřebou citově významných vztahů k nim, schopností se do nich zamilovat, obvykle též specificky vyšší genitální reaktivitou nebo touhou po fyzické blízkosti nebo orgasmických aktivitách ve vztahu k nim. Jednou z variant gerontofilie je graeofilie.
gerontokracie vláda starých
gerontologie obor zabývající se problémy stárnutí organizmů a chorob stáří
gerontopsychiatrie součást psychiatrie zabývající se psychickými poruchami souvisejícími s procesem stárnutí a se stářím
gerundium podstatné jméno slovesné blízké infinitivu
gerundivum přídavné jméno slovesné s významem nutnosti
gesamtkunstwerk gezamtkunstverk umělecké dílo jako syntéza všech druhů umění
gesce pověření k výkonu určité činnosti
gestace těhotenství u žen, březost u samic, gravidita
gestagen samčí pohlavní hormon
gestaltizmus, gestaldamus celostní přístup k osobnosti, směr zejm. v psychologii
gestapo tajná státní policie v nacistickém Německu
gestický pohybový
gestikulace pohyby těla (zejm. rukou) doprovázející řeč
gesto 1. posunek 2. prohlášení bez následného skutku, naoko
gestor jednatel; ten, kdo je pověřen výkonem určité činnosti, gescí
gestóza, gestosa potíže provázející někdy těhotenství, např. zvracení, křeče,poruchy činnosti jater a ledvin
geudeamus začátek staré latinské studentské písně, která se stala studentskou hymnou
ghetto geto 1. oddělená část města, kde se smělo usazovat židovské obyvatelstvo; 2. dobrovolné nebo vnucené odloučení od ostatní společnosti
gibsonka gibsonka i džibsonka větší kytara s kovovými strunami, původně džezová
gig hlubší a širší cvičný veslařský člun
giga- předpona ve významu násobku 10 na 9
gigant obr; člověk nebo předmět velkých rozměrů
gigantický mohutný, obrovský
gigantizmus, gigantismus 1. obrovitost, proporcionální nadměrný tělesný vzrůst, makrosomie, gigantosomie; 2. podnikání v gigantických rozměrech
gigantomanie velikášství
gigolo džigolo placený tanečník, společník, milovník
gilda středověký cech, hlavně kupecký, k ochraně zájmů proti šlechtě
gill džil jednotka britské objemové míry rovná 0,142 l
giloš, guilloche gijoš i gileuš jemná vlnovitá čára s ozdobným (na látce) nebo ochranným (na bankovce) účelem
gilotina, guillotine gijotyn i gilotýn popravčí zařízení na stínání hlav
gin džin lihovina z jemného lihu, jalovcového destilátu a macerátů z aromatických látek
gingiva dáseň
ginkgo biloba jinan dvoulaločný
girandola víceramenný svícen na stůl nebo stěnu
girl gérl dívka; služka; milenka; sborová tanečnice v operetním, filmovém nebo varietním souboru
girlanda 1. obloukovitě zavěšená výzdoba z květin, listů, chvojí; 2. ornamentální motiv tohoto typu
girllove grláv náklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči nedospělým dívkám či děvčatům, synonymum pedofilie zaměřené na dívky. Nejde však o sexuologický termín, ale o termín značně rozšířený v 90. letech 20. století jako kulturně-sociální označení, užívané též k sebeurčení v rámci emancipačního hnutí i k protikladnému vymezení vůči stereotypům spojeným s pojmem “pedofil”, popřípadě specifikaci poddruhu pedofilie.
glaciál období zalednění v pleistocénu
glacifikace vznik ledovcové hmoty ze sněhu přeměněného ve firn
glaciologie obor zabývající se zákonitostmi trvalé sněhové pokrývky a ledovců
glacitektonika tektonika podmíněná tlaky pohybujícího se ledovce
gladiátor starořímský zápasník v cirku
glajcha 1. dovedení stavby do úrovně střechy; opentlený stromek připevněný na krov při této příležitosti; 2. hrubé dokončení pracovního úkolu
glajchšaltovat jednostranně obv. násilně usměrňovat, usměrnit k strohé jednotě, uniformitě
glanc lesk přitažlivost, působivost
glandula žláza
glasnost, glasnost veřejná informovanost (v SSSR v 2. polovině 80. a začátkem 90. let 20. století)
glass fibre glás fibr skleněné vlákno, fibrglas
glaukom onemocnění oka, zelený oční zákal
glazé, glacé rukavičková jemná hlazená useň z jehnětiny nebo kůzlečiny
glazovat opatřovat glazurou
glazura poleva; sklovitý povlak
glej převážně zamokřená půda, mokřina
glejt listina, potvrzení, průvodní list zaručující bezpečnost
glider glajdr lyžařský vosk pro běh na lyžích
glie podpůrná nervová tkáň
glissando hud. klouzavě; způsob hry založený na klouzání prstů po struně nebo klávesách
glizér kluzák, jednoduchý lehký bezmotorový letoun k výcviku plachtařů nebo pro vlečení nákladu za motorovým letounem; loď s vlastním pohonem klouzající při vyšších rychlostech po hladině
globalistika věda zabývající se globálními problémy lidstva
globalizace, globalisace pedagogický postup vycházející při vyučování od celku
globál celek, úhrn, souhrn dílčích položek, úhrnná částka
globální souhrnný, celkový, celosvětový; povšechný,zběžný
globetrotter gloubtrotr světoběžník
globin bílkovinná složka hemoglobinu
globule tmavé, kulovité oblasti mezihvězdné hmoty
globulin jednoduchá bílkovina v krevní plazmě
glomus klubko, uzlíček
gloria sláva; oslavný zpěv v křesťanské katolické liturgii
gloriet otevřená zahradní besídka, obv. v místě krásného výhledu
glorifikace oslava, velebení
gloriola svatozář, glórie, aureola; sláva, proslulost
glosa poznámka, vysvětlivka
glosář středověký slovník; seznam glos; seznam slov doložených ve staré památce; slovník s výkladem nejasných slov nebo jejich překlady
glosátor 1. autor stručných poznámek, glos; 2. příslušník italské právní školy v 11. století podávající formou glos výklad Justiniánovy právní kodifikace se základy právní dogmatiky
glositida zánět jazyka
gloso- první část složených slov mající význam jazyk, jazykový
glosovat opatřovat text glosami; stručně něco vysvětlovat, poznamenávat
glottis hlasivka, střední část hltanu
glóbus kulovitý model Země, planet, Měsíce, zdánlivé nebeské koule
glórie 1. svatozář, gloriola; proslulost; 2. fotometeor, jeden i více barevných kruhů kolem stínu vrženého na vrstvu mlhy nebo oblaků
glukagon hormon tvořený ve slinivce břišní
glukometr přístroj k měření krevního cukru
glukóza, glukosa hroznový cukr, škrobový cukr
gluon hypotetické kvantum silového pole kvarků
glutasol sodná sůl kyseliny glutamové užívaná k ochucení jídel
gluten směs bílkovin v obilovinách, lepek
glycerid ester glycerolu s vyššími mastnými kyselinami
glycerin trojsytný alkohol, glycerol
glycerol trojsytný alkohol, glycerin
glycid cukr, sacharid
glycin jedna ze základních bílkovinných aminokyselin, glykokol
glykemie, glykémie hladina cukru v krvi
glykogen živočišný škrob
glykonurie vylučování glukózy močí
glykosid organická sloučenina skládající se z cukerné a necukerné složky (aglykonu), tvoří důležité obsahové látky rostlin, jež se často využívají ve farmakologii
glyptika technika řezu do drahých kamenů; předměty, díla takto vyhotovená
glyptotéka 1. sbírka děl glyptiky; 2. sbírka sochařských děl, zejm. Antických
Gmbh. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, německé označení společnosti s ručením omezeným
gnomický stručný; jaz. časově neomezený, mimočasový, atemporální (gnómický prézens)
gnosticizmus, gnosticismus směr raného křesťanství upřednostňující gnózi
gnostický týkající se gnosticizmu
gnotobiologie nauka o bezmikrobních zvířatech
gnozeologie, gnoseologie teorie poznání., noetika, epistemologie
gnóm nadpřirozená bytost, duch, skřítek
gnóma stručná průpověď, rčení, sentence
gnómičnost 1. stručnost, ráz průpovědi; 2. pravidelné opakování děje
gnómon jednoduché astronomické zařízení určující úhlovou výšku Slunce
gnóze, gnose zření, bezprostřední poznání zejm. duchovních principů; duchovní hnutí pozdního starověku
GNP Gross National Product, hrubý národní produkt
go stolní desková hra s hracími kameny, původem z Japonska
go-in gouin neoprávněné vniknutí demonstrantů do určitého objektu
gobelín, goblén nástěnný koberec
golem podle židovské pověsti magicky oživený umělý člověk z hlíny
golet 1. židovská osada v jinonárodním prostředí; 2. vyhnanství, exil
golf 1. otevřený mořský záliv; 2. sportovní soutěž, odpalování míčků holí postupně do určených jamek
golfky sportovní kalhoty stažené pod kolenem
golgotský vztahující se ke Golgotě; bolestný, plný utrpení
goliard středověký potulný student (zejm. ve francouzském prostředí)
goliáš 1. obr, hromotluk 2. velký brouk 3. velkoplodá odrůda některých druhů ovoce nebo zeleniny; 4. největší závitová patice nebo objímka
golubcy dušené závitky z mletého masa v listu zelí nebo vinné révy, dolma, tolma, sarma
gomasio polotovar makrobiotické stravy připravený ze sezamových nebo lněných semen
gombík dutý kulovitý knoflík
gonarthralgie bolest kolenního kloubu při artróze
gonáda pohlavní žláza
gonádotropní hormon hypofýzy stimulující produkci pohlavních hormonů
gondola 1. úzká loďka se zobákovitou přídí; 2. uzavřená část vzducholodi; kryt motoru v křídlech letadla; koš balonu
gondoliér veslař na gondole
gondoliéra píseň benátských gondoliérů,barkarola
gonfalon prapor upevněný na příčném ráhnu a nošený v církevních procesích, tzv. Korouhev
gong kovový bicí hudební nástroj; zvuk zvukové znamení
gongorizmus, gongorismus vyumělkovaný nabubřelý barokní literární styl
goniomet 1. zařízení k měření úhlů; 2. radionavigační zařízení k zaměřování polohy vysílačky
goniometrický související s funkcemi sinus, kosinus, tangens, kotangens
goniometrie 1. nauka o goniometrických a cyklometrických funkcích, trigonometrie; 2. měření úhlů goniometrem
gonochorista jedinec mající ve svém těle jen jednu pohlavní žlázu; opak hermafrodita
gonochorizmus, gonochorismus oddělené pohlaví
gonokok mikrob vyvolávající kapavku
gonopodium modifikovaná řitní ploutev rybího samce, kterou se zavádí sperma.
gonorea kapavka, tripl
gonozom, gonosom chromozom určující pohlaví jedince
goodwill, good-will gudvil dobré jméno obchodní značky, firmy, výrobku
goral 1. turovitý sudokopytník s hustou srstí žijící ve vysokých horách jižní a jihovýchodní Asie; 2. obyvatel, horal ze severních Beskyd a z polské strany Tater
gordický g. uzel nerozvázatelný, neřešitelný problém
gordonsetr plemeno loveckých psů
gorgonský obludný, hrůzostrašný
gorgonzola plísňový sýr
gorila 1. největší africký lidoop; 2. osobní strážce
gorodky hra, při které se házením dřevěnou tyčí srážejí figury z dřevěných válečků
gösch geš malá vlajka, zpravidla ve státních barvách, vyvěšovaná na obchodních a válečných lodích kotvících v přístavu
gospel gospl náboženský černošský hudební i pěvecký výraz
gospodin pán, hospodář
gothic-rock gotyk rok hudební styl stavěný na výrazné kytaře a obv. malebné, silné melodii
gotika středověký umělecký sloh
gotizovat, gotisovat napodobovat gotický sloh
gouda holandský polotvrdý sýr s drobnými oky
gourde měnová jednotka Haiti
gourmand gurmán
gourmet gurmet
gouvernement guvernmá vláda, správa
government gavrment vláda, správa
gój, gojim hebrejský termín pro příslušníka nežidovského národa nebo náboženství
gól sport branka
gólman brankář
gópuram stupňovitý portál drávidských chrámů
gracht chracht kanál (vodní cesta) v ulicích nizozemských měst
graciézní, graciesní, graciózní, graciosní půvabný, elegantní, ladný
gracilní štíhlý, útlý, slabý
grad 1. stupeň; 2. zkratka pro gradient
gradace stupňování, odstupňování, postupný přechod, zesilování
gradient změna fyzikální veličiny připadající na jednotku délky; diferenciální operátor
gradovaný stupňovaný, zesilovaný
gradovat stupňovat, zesilovat, nabírat na síle, na intenzitě
graduace opatřování měřicích přístrojů stupnicí, graduování
graduale část mše
gradualizmus, gradualismus názor o vhodnosti postupné reformy
graduál zpěvník mešních písní
graduovat udělit akademickou hodnost, absolvovat, zakončit, vrcholit; opatřit stupnicí
gradus stupeň akademické hodnosti, např. bakalář, doktor
graeofilie Náklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči starším ženám (stařenám), která se zpravidla projevuje citovou náklonností, intenzivnějším prožíváním nebo potřebou citově významných vztahů k nim, schopností se do nich zamilovat, obvykle též specificky vyšší genitální reaktivitou nebo touhou po fyzické blízkosti nebo orgasmických aktivitách ve vztahu k nim. Jde o variantu gerontofilie.
graf schematické znázornění vztahů, závislostí, postupů, statistických údajů
graf druhá část složených slov mající význam zapisující, zaznamenávající přístroj, zařízení
grafém grafický nebo písemný znak
grafémika, grafemika nauka o písemné stránce jazyka
graffiti grefíty barevným sprejem vyvedený nápis, obrazec, kresba na zdi, dopravním prostředku ap., někdy až uměleckého charakteru
grafický psaný, písemný; vyjádřený obrázkem, grafem, tiskem; týkající se umělecké kresby nebo reprodukce
grafie druhá část složených slov mající význam zapisující, zaznamenávající přístroj, zařízení vání, kreslení, tisk
grafika umění psaní a kreslení; umělecká reprodukční technika; dílo vzniklé reprodukční technikou;zachycení hlásek písmem
grafikon přehledné znázornění postupů, dějů, pracovního plánu
grafióza, grafiosa choroba jilmů způsobená parazitickou houbou
grafit šesterečná modifikace uhlíku, tuha
grafitizace, grafitisace 1. odplyňování uhlí; 2. přeměna organických látek na uhlík
grafo- první část složených slov mající význam písmo, psaní
grafognózie, grafognosie srovnávací určování pisatele
grafologie psychologie písma, vyvozování psychických vlastností člověka z analýzy jeho rukopisu
grafomanie chorobná psavost
grafpad gráfped snímací tabule v podobě desky, vybavená kurzorem, perem s hrotem nebo optickým křížem; tablet
graham neslaný dietní chléb, hlavně z žitného a pšeničného šrotu
gram jednotka pro hmotnost rovná 10 na -3 kg
gram druhá část složených slov mající význam měřicí a zapisující, zaznamenávající přístroj, zařízení
gram- první část složených slov 1. mající význam gram; 2. vyjadřující chemickou reakci buňky
gramatický mluvnický
gramatika mluvnice
gramáž hmotnost určité látky, obvykle 1 m čtvereční, v gramech
gramo- první část složených slov mající význam 1. záznam, zápis; 2. gramofon
gramofon zařízení pro reprodukci mechanického záznamu zvuku z gramofonových desek
gramotnost znalost čtení a psaní
granát 1. drahokam, nejčastěji tmavě červené barvy; 2. střela nebo ručně vrhaný náboj s tříštivým nebo trhacím účinkem
granátovník trnitý keř s velkými červenými plody (granátovými jablky)
grand příslušník španělské vysoké šlechty; velkorysý člověk
grand mal gran mal velký epileptický záchvat
grand prix gran pri velká cena
grand slam grendslem 1. nejvyšší možná hra bridže; 2. Grand Slam vítězství ve čtyřech nejvýznamnějších tenisových turnajích světa bezprostředně za sebou
grandhotel hotel špičkové úrovně
grandiozita, grandiosita mohutnost, vznešenost, velkolepost, velkorysost, grandióznost
grandiózní, grandiosní mohutný, vznešený, velkolepý
grandle zub, špičák jelena nebo laně, ve zlatnictví jako součást exkluzivních šperků s mysliveckou tematikou
grandseigneur granseňér příslušník někdejší francouzské šlechty; důstojný a vznešený člověk nebo důstojně a vznešeně si počínající
granit žula
granitoid hornina žulové struktury
granodiorit jemnozrnná vyvřelá hlubinná hornina příbuzná žule
grant finanční podpora přidělená grantovou komisí na určitý výzkumný projekt
granulace zrnitost; drcení na zrna, zrnění, granulování
granulát, produkt granulace, zrnitá, granulovaná hmota
granule, granule zrno, zrnko, hrudka; světlejší místa tvaru mnohohoúhelníku pozorovaná ve sluneční fotosféře
granulocyt bílá krvinka s granulemi v cytoplazmě
granulom ohraničený zánět uzlíkového tvaru,charakteristického složení
grapefruit grejpfrut jižní ovoce, grep
gratias gráciás díky
gratifikace 1. odměna, náhrada; dobrovolné odškodné, sleva z ochoty; zvláštní odměna, čestný dar, ocenění, dobropis; 2. proces nebo stav uspokojení doprovázející určitou činnost
gratinování zapékání
gratis grátys zdarma, bezplatně, volně
gratulace blahopřání
grave hud. těžce, vážně, odměřeně, důstojně; skladba nebo úvod skladby v tomto tempu
graves gráv druh bordeauxského vína
gravidita těhotenství
gravidní těhotná (žena)
gravimetr přístroj k měření tíhového zrychlení
gravimetrie část geofyziky zabývající se studiem tvaru a rozměrů Země a jejího vnějšího tíhového pole i teorií přesných tíhových měření
gravírování ozdobné rytí povrchu tvrdých materiálů
gravitace přitažlivost
gravitest těhotenský test
graviton hypotetická elementární částice gravitačního pole
gravura rytina; hluboký výbrus skla
gray grej jednotka pro absorbovanou dávku ionizujícího záření
grazioso graciózo hud. mile, půvabně, jemně
grácie půvab, ladnost, vnadnost; půvabná dívka
grál zázračná mytická miska nebo kalich Krista z poslední večeře; symbol posvátnosti
grán starší jednotka hmotnosti
grázl lump, darebák
green grín trávník, golfové nebo tenisové hřiště
greenhorn grínhorn nezkušený člověk začátečník, zelenáč
greenpeece grínpís hnutí za ochranu životního prostředí
greenset grínset umělý protiskluzový povrch tenisového dvorce
grejdr, greder grejdr stavební stroj k urovnání terénu, srovnávač
gremiálka porada vedení
grémium správní sbor; společenství lidí stejného zaměření, stavovské sdružení
grenadin lehká vzdušná tkanina
grenadina 1. hedvábná příze; 2. sodovka se šťávou
grenadýr, granadýr granátník; statný, rázný člověk
grep jižní ovoce, grapefruit
grešle stará drobná mince
grif, gryf hmat, hmátnutí; obratný způsob, trik, úskok ,držadlo, rukojeť
gril 1. rošt na opékání masa sálavým teplem; 2. jídelna, restaurace
griliáš, griláž, griliáž cukrovinka z páleného cukru s ořechy nebo mandlemi
grimasa obličejová mimika, stažení obličeje při údivu, posměchu
gringo označení cizince bílé pleti v Latinské Americe
griotka višňový likér, cherry brandy
grizzly šedý americký medvěd
grobián hrubec, obhroublý člověk
grog alkoholický nápoj z horké vody, cukru a rumu, popř. vinného destilátu
grogy, groggy úplně vyčerpaný
groom grúm podkoní; hotelový sluha, poslíček
gros většina, hlavní, podstatná část; veletucet
grosch groš drobná mince rakouského šilinku
grosista velkoobchodník; kdo pracuje ve velkém
grosz groš drobná mince złotého
groš drobná mince rakouského šilinku (grosch) a złotého (grosz)
grota, grotta přírodní nebo v renesančních a barokních zahradách umělá jeskyně
grotesk latinkové písmo bez patek a stínování
groteska 1. humoristický umělecký útvar; 2. komická událost; 3. druh ornamentu
groteskní směšný, komický
groupie grúpi dívka fandící některé skupině pop music a jezdící za ní z místa na místo
gróf hrabě, šlechtic; člověk panských způsobů
gründerství grinderství zakladatelská horečka, boom podnikání; zlatokopectví
grundle mřenka
grunge grandž styl odívání negující všechno nové a módní; vyznačuje se několika vrstvami nesourodých omšelých kusů oblečení
grunt 1. základ, podstata, jádro, příčina, důvod; 2. základy stavby; selský statek půda; 3. barevný základ, podklad obrazu
gruntovat 1. důkladně uklízet; 2. vytvářet grunt
gruntovně důkladně, zevrubně
gruntunk úklid
grupa skupina; mat. jedna ze základních algebraických struktur
grupoid Algebraická struktura. Množina prvků s jednou binární operací.
gruppensex grupnsex skupinový sex
gryf 1. okřídlené fantastické zvíře; 2. grif
guapa pěkná; krásna
guaraní měnová jednotka Paraguaye
guáno fosforečné hnojivo z trusu mořských ptáků
gubernie historický správní obvod, vladařství; nejvyšší správní jednotka v carském Rusku
guideline gajdlajn doporučený postup
guídon gidon protáhlý obdélníkový prapor s vlající částí rozstřiženou na dvě části
guilder surinamský gulden, měnová jednotka Surinamu
guildy (cechy), skupiny druhů organismů, které využívají stejné zdroje (zejména potravní)
guitar gitár kytara
gula vpusť do domovní kanalizace pro odpadní a dešťové vody
gulag pracovní trestanecký tábor za stalinizmu v SSSR; symbol stalinské hrůzovlády
gulden nizozemský zlatý, měnová jednotka Nizozemska, florin
gumotyp gumová tisková deska pro tisk z výšky, lisovaná ze stereomatrice a současně vulkanizovaná
gumóza, gumosa klejotok
gurmán, gourmand gurmán labužník; ctitel jemností v umění
gurmet, gourmet gurme znalec schopný ochutnávat, posuzovat a analyzovat pokrmy a vína; labužník
guru indický náboženský učitel; duchovní vůdce
gusto záliba, vkus; chuť, požitek
gutace vylučování přebytečné vody rostlinou v podobě kapek, zvláště ve vlhkém prostředí
gutaperča pružná organická látka podobná kaučuku
guttae guté kapky
guvernantka domácí vychovatelka nebo učitelka
guvernér vysoký správní úředník; předseda centrální banky
GVD gévédé Grafikon vlakové dopravy. Souhrn opatření a pomůcek, které souvisí s vlakovou dopravou, vypracovávají se a vydávají pro období stanovené v souladu s mezinárodními dohodami a úmluvami. V celé síti Českých Drah se zavádí GVD současně.
gymghána jízda zručnosti, např. na koni, v autech, na kolech
gymnastika soubor tělesných cvičení s cílem všestranného rozvoje lidského těla
gymnazista, gymnasista žák, student gymnázia
gymnázium, gymnasium typ střední školy
gynacaea před vznikem cechů existovaly na župních hradech (později i při sídlech feudálů) oděvnické řemeslné dílny - tzv. gynacaea
gynandrie výskyt mužských druhotných pohlavních znaků u žen
gynekofilie náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči (dospělým) ženám, charakteristická pro heterosexuální muže a homosexuální ženy
gynekokracie vláda žen
gynekologie ženské lékařství, obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou funkčních nebo organických poruch reprodukčních orgánů ženy
gynekomastie vývin poprsí u mužů v důsledku hormonálních poruch
gynofilie synonomum slova gynekofilie
gynofobie chorobný strach muže před ženami
gyps, gips sádra
gypsofilní rostoucí na půdách bohatých na sádrovec
gyrátor dvojbran měnící zatěžovací imitanci na opačnou
gyrifikace členění povrchu mozku v závity
gyro- první část složených slov mající význam kruh
gyromantie, gyromancie věštění z magických kruhů
gyros původně řecké jídlo, maso různých druhů opékané na svisle umístěném rožni, postupně odkrajované
gyroskop druh setrvačníku
H2 SO3 kyselina dihydrogensiřičitá nebo i kyselina trioxosiřičitá
habanera španělsko-americký dvoudobý tanec volného tempa; hudební skladba téhož charakteru
habán 1. potomek německých novokřtěnců; 2. dlouhán
habdala židovská děkovná modlitba pronášená pánem domu k ukončení sabatu
habešani africký národ - Habeš je dnešní Etiopie; slengové pojmenování vojenských jednotek německé armády během II.světové války,při vstupu na naše území; dřívější cukrovinky podobné dnešnímu nugátu
habet (lat.) ve starém Římě zvolání lidu, v okamžiku kdy gladiátor dostal těžký zásah
habilitace udělení práva vysokoškolskému pedagogovi přednášet jako docent
habilitovat dosáhnout hodnosti docenta
habitace bydlení, obydlí; prostředí bydliště nebo výskytu
habitat místo výskytu určitého organizmu, biotop
habituace navykání, zdomácňování,přijímání
habitualita vznik návyků
habituální obvyklý, ustálený
habitué abityjé každodenní návštěvník,stálý host
habitus celkový vzhled, souhrn zjevných vlastností
hac via touto cestou
hacienda chata; venkovská usedlost
hacker hekr počítačový fanda nelegálně pronikající do cizích databank
hadál nejhlubší část dna oceánů, dno hlubokomořských příkopů
hadrom dřevní část cévního svazku rostlin
hadron těžká elementární částice podléhající silné interakci
hadž, hadždž, hadj hadž], hedjdj [hadždž pouť do Mekky
hadži, hádždží, hadji hadži muslim,který vykonal pouť do Mekky
hafo hodně, mnoho, mrtě
hagada, heggádá vyprávění, líčení; vyprávění obsažená v talmudu
hagiografie písemnictví s náměty životních osudů a činů světců
hagiolatrie uctívání světců
hagiotika nauka o světcích
hajduch 1. sólový mužský lidový tanec; 2. v Uhrách ozbrojený sluha, dráb; uherský žoldnéř
hajduk, hejduk lidový bojovník proti turecké nadvládě na Balkáně
hajlovat zdravit německým pozdravem Heil
hajtra kůň ve špatném stavu; zchátralina
hajzl 1. záchod; 2. špatný, zlý člověk, mizera, darebák
haknkrajc hákový kříž, odznak nacizmu
halace odraz světelných paprsků od ploch podkladového materiálu fotografické citlivé vrstvy
halacha, haláchá způsob života, chození; zákonná ustanovení v talmudu
halal nezávadný, čistý podle muslimských náboženských předpisů (srov. košer); pokrmy a nápoje neobsahující alkohol a prasečí maso, popřípadě maso zdechliny
halali lovecké fanfáry, troubení při ukončení lovu
halapartna bodná a sečná zbraň
halászlé haláslé maďarská silně kořeněná rybí polévka s cibulí, rajčaty a paprikami
halftime háftajm 1. v džezu tempo o polovinu pomalejší než předchozí; 2. sport poločas
halfvolej, half-volley háfvoli úder nebo kop zahraný bezprostředně po odrazu míče od hrací plochy
halibut platýs; uzená nebo mražená úprava platýse
halit kamenná sůl
halitóza, halitosis Nepříjemný zápach z úst.
halitóza, halitosis Nepříjemně páchnoucí dech z úst.
halma 1. desková společenská hra; 2. druh starořeckého atletického skoku
halo světelný kruh kolem zdroje světla, kolo; kruh, prstenec kolem něčeho, odlišující se barvou od okolí
halo- první část složených slov mající význam sůl, solný
halobiont slanomilný organizmus žijící na slanomilných rostlinách nebo živící se slanomilnými živočichy
halofilní slanomilný
halofobní slanobojný, vyhýbající se slaným půdám
halofyt slanomilná rostlina
halogen chemický prvek sedmé hlavní skupiny periodického systému prvků
halogenace chemická reakce, kterou se zavádí halogen do molekuly organické sloučeniny
halogenid binární sloučenina halogenu s chemickými prvky s nižší elekronegativitou
halogenidový související s halogenidem
halogenový související s halogenem
halotan tekutina užívaná k inhalační narkóze
haló-efekt zkreslené hodnocení podle povrchního, ale nápadného dojmu
haltýř dočasná sádka na ryby ponořená do proudící vody
halucinace vidina, přelud, blouznění
halucinogen droga, která na omezenou dobu ovlivňuje psychiku člověka, vyvolává halucinace
halucinogenní způsobující halucinační stavy
halušky místní název pro různá jídla z těsta; noky z těsta připraveného ze syrových brambor
halv, half ve fotbalu a jiných brankových hrách záložník, halvbek
halvbek, halfback háfbek halv
hamada skalní poušť s malými výskyty hrubých zvětralin
hamak, hamaka visuté lůžko, houpací síť
hamal v Orientu nosič břemen
hamartia minutí cíle ( řečtina ~1stol)
hamburger hamburgr masový karbanátek v žemli
hamerleska lovecká palná zbraň
hampejz nevěstinec, vykřičený dům, bordel, krčma
hampshire hempšr plemeno prasat
hamr buchar poháněný vodním kolem
hamstring curl hemstring kerl zanožení nohy pokrčené v koleni
handbal, handball hendból házená
handheld hendheld přenosný
handl obchodování, smlouvání, vyjednávání, výměna
handling hendling způsob užití, používání, aplikace
handmade hendmejd vyrobený ručně, rukodělný
handout hendaut vydané informační podklady pro jednání
handrkovat se dohadovat se, smlouvat, přít se
hangár velká budova, přístřeší
hansvurst, hansvuřt komická postava staršího lidového německého divadla
hantýrka zvláštní mluva zájmových společenských vrstev, s výrazy často druhým nesrozumitelnými; slang
hanza, hansa středověký obchodní svaz německých měst
hapatotoxický jedovatý pro játra
haplo- první část složených slov mající význam jednoduchý
haplografie chyba opisovače textu, např. vynechání části textu, přeskočení řádku
haploidie přítomnost jedné sady chromozomů v jádře buňky
haplologie vynechávání hlásek, slabik nebo hláskových skupin při nepečlivé výslovnosti a rychlé řeči
happening hepenyng improvizované představení, událost situovaná do běžné reality s cílem vtáhnout diváka do děje, vyvolat pocity šoku, absurdity
happy end, happy-end, happyend hepiend i hepijend šťastný konec
haprovat nefungovat, váznout, mít závadu
haptalgie bolestivost při doteku
haptický hmatový, týkající se hmatu
harakiri starojaponský způsob sebevraždy rozpáráním břicha
harassment heresment sexuální obtěžování, obv. na pracovišti, spočívající ve skutečném obtěžování i v běžném dotyku, harašení
harašení sexuální obtěžování, obvykle na pracovišti, spočívající ve skutečném obtěžování i v běžném dotyku, harassment
harcovat útočit; potloukat se, putovat
hard disk, harddisk hárd dysk pevný disk; pevná disková paměť počítače
hard-core music hárd kór mjúzik velmi ostrý kytarový hudební styl metalového typu
hard-rock hárd rok klasický legendární hudební styl rockové hudby
hardcopy hárdkopi přímý výtisk obrázku zobrazeného na stínítku zobrazovací jednotky
hardware hárdvér technické vybavení počítače
harém ženská část muslimského domu; souhrnné označení muslimových žen
harfa drnkací rámový strunný hudební nástroj
harlekýn 1. komická postava italské improvizované komedie; závěs nebo sufita kryjící horní část jeviště; 2. sladký dort s dvoubarevnou šlehačkou
harmatan, harmattan suchý, horký, prašný vítr vanoucí ze Sahary
harmonický souzvučný; krásný, souladný, vyrovnaný; mat. určitými způsoby související s periodickým pohybem (kmity, funkcemi)
harmonie soulad, dokonalý řád;1. souhrn vztahů mezi tóny, souzvuk nauka o významu a použití akordů; 2. vzájemné zvukové přizpůsobení, připodobnění samohlásek
harmonika jazýčkový dechový hudební nástroj
harmonium jazýčkový vzduchový hudební nástroj s klávesnicí
harmonizace, harmonisace sladění, uvedení v soulad; opatření melodie akordickým doprovodem
harmonizovat, harmonisovat uvádět v soulad; být v souladu, ve shodě; opatřit danou melodií akordickým doprovodem
harmonogram diagram znázorňující časový sled a dobu trvání jednotlivých činností
harmonovat být v souladu, ve shodě, harmonizovat; být v souzvuku
harpagon lakomec
harpsichord strunný klávesový hudební nástroj, cembalo, clavecin, clavicembalo
harpuna oštěp zakončený hákem a připojený obv. lanem k lodi
haruspex etruský věštec předpovídající budoucnost podle tvaru jater obětovaného zvířete
haruspicium věštění z vnitřností (jater) obětovaného zvířete
haskala směr osvícenství rozšířený mezi židovskými obyvateli Evropy v 18. Století
hastrman vodník
haše, hašé kašovitý pokrm; mleté nebo sekané maso dušené na cibulce
hašiš droga z indického konopí
hatchback hečbek karoserie automobilu s otevírací zadní částí
haterie tříoká ještěrka z triasu a jury, dosud žijící na Novém Zélandu
hathajóga, hatha-jóga jóga, jejíž metody vycházejí z roviny tělesné, jóga těla; metoda k dosažení duchovní dokonalosti
hattrick, hatrick hetrik vstřelení tří branek stejným hráčem v jednom utkání; dosažení tří vítězství za sebou
haur 1. člověk dávající přemrštěně najevo své sebevědomí a svoje možnosti, náfuka, vejtaha; 2. horník
hausarest domácí vězení
hausbót obytná loď
hausnumero vymyšlené, náhodně zvolené číslo
haussa ósa růst kurzu cenných papírů, valut, drahých kovů ap. na burzách
haussista ósista obchodník na burze spekulující s růstem kurzů, boomer
haustafeln tabulky, na kterých byla zaznamenána mravouka prvními křesťany
haute couture ót kutýr přední módní salony určující vývoj módy
haute volée ót volé vznešená společnost, smetánka, panstvo
hautreliéf ótrefiéf vysoký reliéf, kdy z plochy vystupuje více než polovina zobrazených objemů
hauzírovat provozovat podomní obchod; stále s něčím obcházet
havana 1. havano druh jemných doutníků; 2. druh tenkého hlazeného papíru
havarijní vztahující se k havárii; naléhavý; ohrožující bezpečnost
havárie nehoda; porucha, neštěstí
havelok dlouhý pánský plášť bez rukávů a s pelerínkou
hazard 1. činnost, jejíž výsledek závisí na náhodě; vysoké riziko; 2. tech. nežádoucí výstupní signál logického prvku vzniklý nepřesnou synchronizací mezi vstupními signály
hábit dlouhý řeholní oděv; splývavé šaty
hádes podsvětí; podzemní říše mrtvých v řecké mytologii
háfiz titul muslima, který zná korán zpaměti
HBs hemoglobin S HBsAg - angl. zkr. povrchový antigen viru HBV (srov. hepatitida B), tzv. australský antigen, který se vyskytuje na obalu virové částice. Jeho přítomnost v krvi svědčí o onemocnění (akutním, popř. i chronickém), event. o nosičství. Obsahuje tři proteiny z jednoho genu s různou translací. Je přítomen v krvi při akutní i chronické infekci. Anti-HBs jsou známkou překonané infekce, pozitivní jsou rovněž po očkování. Existují ještě další antigeny viru HBV (HBcAg, HBeAg) a též protilátky proti nim (antiHbs,c,e). Jejich vyšetření patří k podrobnějším vyšetřením u hepatitidy B (hepatitis B surface antigen)
HDP hrubý domácí produkt
headhunting hedhantyng přijímání, nábor zaměstnanců, poskytování služby zabývající se zprostředkováním práce, recruitment
headline hedlajn titulek, nadpis; stručný přehled
hearing híring veřejné slyšení různých názorů znalců, zpravodajů
heavy metal hevi metal hudební styl s důrazem na hutný a těžký kytarový projev v kombinaci s harmonickými a melodickými postupy
hebefilie náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči dospívajícím dívkám, někdy bývá řazena mezi parafilie či sexuální deviace, je však běžná u většiny mužské populace
hebraizmus, hebraismus jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z hebrejštiny nebo podle hebrejštiny v něm vytvořený
hebreistika obor zabývající se jazykem, historií a kulturou židovského národa
hedge hedž zeď, ochrana, bariéra; h. obchod krycí obchod, ochrana při obchodování proti riziku cenových pohybů
hedonik rozkošník, požitkář / viz Akademická slovník cizích slov
hédonizmus, hédonismus pojetí slasti jako nejvyšší hodnoty, dobra
hegelovství, heglovství filozofický systém G. W. F. Hegela
hegemon držitel moci, nadvlády
hegemonie nadvláda, vůdcovství
hegemonistický usilující o vedoucí postavení, hegemonii
hegemonní související s hegemonem, hegemonů; vedoucí
hegeš slangově nepořádek
heika styl ikebany aranžující květiny do vysokých váz
hejtman náčelník, představený, hodnostář s vojenskou nebo civilní mocí
hekatomba, hekatombé hromadná oběť; těžké ztráty
hektický 1. vzrušený, prudký, horečný; 2. souchotinářský; 3. ostře ohraničený (červeň)
hekto- předpona ve významu násobku 10 na 2
hektografie rozmnožovací technika pro menší počet otisků
helénistický vztahující se k helénizmu
helénizmus, helénismus 1. období pozdního řeckého starověku; 2. umění a kultura této doby; 3. jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka ze staré řečtiny nebo podle staré řečtiny v něm vytvořený
helénský řecký
helfnout pomoci někomu
helikoid šroubová plocha, jejíž vytvářející křivkou je přímka
helikon, helikón, heligón nátrubkový dechový hudební nástroj
helikoplán letadlo, které je kombinací vrtulníku a letounu s pevnou nosnou plochou
helikoptéra vrtulník
heling mírně skloněná plocha v loděnici sloužící ke spouštění lodí na vodu a jejich vytahování
helio- první část složených slov mající význam slunce, světlo
heliocentrický vztažený ke středu Slunce
heliocentrizmus, heliocerrtrismus teorie pokládající Slunce za střed vesmíru
heliofilní světlomilný, slunomilný, sciofobní
heliofobie únik živočichů před slunečním zářením a nadměrným teplem do stínu
heliofobní stínomilný, sciofilní
heliofyt světlomilná rostlina
heliograf zařízení k měření slunečního svitu, slunoměr
heliografický udávající polohu na Slunci (h. souřadnice)
heliografie 1. popis Slunce; 2. první pokusy kresby světlem, předchůdce chemigrafie
heliogravura přenos polotónového diapozitivního obrazu na měděnou desku fotomechanicky; technika ručního tisku z hloubky
helioletrie uctívání Slunce
helioskop helioskopický okulár, okulár dalekohledu umožňující přímé pozorování Slunce
heliostat přístroj k pozorování Slunce
heliotechnika technický obor zabývající se možnostmi zachycování a dalšího využití sluneční energie
helioterapie léčení slunečním zářením
heliotrop 1. odrůda tmavozeleného chalcedonu s červenými skvrnami; 2. přístroj k světelné signalizaci vzdálených měřických cílů; 3. nízká rostlina rodu Heliotropum, otočník peruánský
heliotropizmus, heliotropismus pohyb nebo růst rostlin ve směru světla
heliport letiště pro vrtulníky
helm v heraldice stylizovaná přilba umístěná ve znaku nad štítem
helma ochrana hlavy, přilba
helmint cizopasný červ
helmintologie nauka o helmintech a jimi vyvolaných onemocněních
helmintosporióza, helmintosporiosa- onemocnění rostlin vyvolané houbami
helmintozoonóza, helmintozoonosa- helmintóza přenosná ze zvířete na člověka
helmintóza, helmintosa onemocnění živočichů vyvolané cizopasnými červy
helofyt bažinatá rostlina
help vnitřní nápověda pro uživatele počítačových programů
hem nebílkovinná složka hemoglobinu
hemangiom nádor endotelu cév - viz endotel
hemato-, haemato- první část složených slov mající význam krev, krevní
hematofág, hematofag hmyz sající krev
hematokrit poměr červených krvinek k plazmě
hematologie nauka o krvi a krevních chorobách
hematom modřina, krevní podlitina
hematomyelie krevní výron do míchy
hematopoéza, hematopoesa tvorba červeného krevního barviva,červených krvinek, krvetvorba
hematorea prudké krvácení
hematurie příměs krve v moči
hemendeks, hemeneks, ham and eggs hemendegs šunka s vejci
hemeralopie šeroslepost
hemerofilní provázející člověka, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (o některých druzích rostlin a živočichů), antropofilní
hemi- první část složených slov mající význam polovina, poloviční
hemiachromatopsie ztráta schopnosti rozlišovat některé barvy v polovině zorného pole
hemianopsie omezení zorného pole
hemiatrofie úbytek tkání v jedné polovině těla, nedostatečná výživa jedné poloviny těla
hemikranie bolest jedné poloviny hlavy - lokalizovaná najčastěji za jedním okem, je tepavá a vyskytuje se při migréně
hemin složka krevního barviva s trojmocným železem
hemiparazit, hemiparasit poloparazit
hemiparéza částečné ochrnutí poloviny těla
hemiplegie úplná ztráta hybnosti jedné poloviny těla, ochrnutí poloviny těla
hemisféra polokoule
hemo-, haemo-, hema-, haema- první část složených slov mající význam krev, krevní
hemoblastóza, hemoblastosa nádorové bujení krvetvorné tkáně
hemodynamika studium vlivu fyzikálních vlastností krve a cév na tlak krve a její proudění cévami
hemofilie dědičná chorobná krvácivost
hemoglobin krevní barvivo
hemogram krevní obraz
hemokoagulace srážení krve
hemolymfa krevní tekutina v těle bezobratlých, krvomíza
hemolýza, hemolysa rozpad červených krvinek, při kterém se uvolňuje hemoglobin
hemopoeza vznik, tvorba krevních buněk, krvetvorba
hemoptoe vykašlávání krve z plic jako chorobný příznak, chrlení krve, hemoptýza
hemoptýza, hemoptysa vykašlávání krve z plic jako chorobný příznak, chrlení krve, hemoptoe
hemoragie krvácení, výstup krve z cév mimo krevní řečiště
hemoroidy, hemeroidy zlatá žíla, patologické městkovité rozšíření žil v řitním otvoru nebo v konečníku, městky
hemostatikum prostředek zastavující krvácení
hemostáza, hemostasa zástava krvácení
hemp pevná látka vyrobená z konopí
hena, henna červené až rezavě červené rostlinné barvivo
hendiadys Vyjádření jedné věci dvěma slovy souřadnými (oslavil jaro a přírodu místo oslavil jarní přírodu
hendikep, handicap hendykep nevýhoda, překážka; tělesné postižení
hendikepovaný, handicapovaný hendykepovaný znevýhodněný, v nevýhodě; invalidní
henry jednotka pro magnetickou vodivost, vlastní a vzájemnou indukčnost
henryovka ruční jednohlavňová zbraň
hepar játra
hepatikum prostředek užívaný v léčbě jaterních chorob
hepatitida zánět jater
hepato- první část složených slov mající význam játra, jaterní
hepatocyt jaterní buňka
hepatolit žlučníkový kámen
hepatologie obor zabývající se studiem a léčením jaterních chorob
hepatotoxin jaterní jed, jed poškozující jaterní buňky
hepodermis 1. vrstva buněk bezprostředně pod pokožkou, podkožka; 2. pokožka členovců vylučující vrstvy kutikuly
hepta- první část složených slov mající význam sedm, sedminásobný
herakles neobyčejný silák Herkules
heraklit stavební deska z dřevité vlny a cementu
heraldika nauka o erbech
herba, rostlina, bylina, nať; sušená léčivá rostlina
herbář sbírka sušených a vylisovaných rostlin; soupis léčivých bylin
herberk, herberg nepořádek; ubytovna pro mládež
herbicid chemický prostředek na hubení plevele
herce karetní výraz pro červenou (srdcovou) kartu
hercok, hercog, herzog vévoda, kníže
heredita dědičnost
hereditální dědičný
heretik bludař, kacíř; odpůrce části křesťanské nauky
hereze, herese kacířství; porušení nebo snaha o revizi některých dogmat; zastávání názorů odchylných od oficiálních
herkules silák mohutný člověk
herma hermovka
hermafrodit obojetník, oboupohlavní tvor
hermafroditizmus, hermafroditismus- oboupohlavnost, bisexualita, sexuální náklonnost k oběma pohlavím
hermelín 1. kožešina z hranostaje; 2. měkký sýr s bílou plísní na povrchu
hermeneutika 1. umění výkladu, interpretace, porozumění; vysvětlení jen pro zasvěcené; 2. teorie snažící se spojovat mimohudební obsah s danými hudebními postupy
hermetická poesie, hermetická poezie Snad poezie vycházející z hermetické filosofie, viz http://www.fysis.cz/hnauky/hfil.htm, http://www.fysis.cz/hnauky/hnauky.htm. Jako „hermetické nauky” jsou v tradici renesančního hermetismu označovány nejčastěji „hermetická filosofie”, „alchymie”, „astrologie” a „magie”. “Hermetický” může znamenat cosi jako esoterický nebo mystický.
hermetický 1. vzduchotěsně uzavřený, nepropustný; 2. tajný, mystický; 3. odlučující, izolující
hermetizmus, hermetismus tajné učení přístupné jen uzavřenému okruhu zasvěcenců
hermovka bysta přecházející v hranolový sokl, dekorativní nosný architektonický článek herma
hernie vakovité vychlípení pobřišnice,kýla
herodeský, herodesovský připomínající krutostí Herodesa, krutý
heroický hrdinský
heroin opiový alkaloid, diacetylovaný morfin
heroina 1. žena hrdinských vlastností; 2. představitelka hrdinských rolí
heroizmus, heroismus hrdinství, bohatýrství
héros hrdina, heroj
herostratizmus, herostratismus porucha jednání charakterizovaná chorobnou potřebou stát se známým, proslavit se za každou cenu
herpes virové puchýřnaté onemocnění kůže nebo sliznice, opar
herpetologie nauka o plazech
hertz herc fyzikální jednotka pro frekvenci
herynek, herynk slaneček, nasolený sleď
hetéra antická milostnice; vzdělaná společnice, kultivovaná přítelkyně
hetérizmus, hetérismus raná historická forma vztahu muže a ženy založená na promiskuitě
hetero- první část složených slov mající význam jiný, různý
heterocyklický související s organickými cyklickými sloučeninami, obsahujícími v uzavřeném řetězci kromě uhlíkových atomů i jiné atomy, např. dusík, kyslík
heterocysty Tvarově odlišné buňky,které jsou schopny vázat vzdušný kyslík.
heterofág živočich živící se různorodou potravou, pantofág, omnivor
heterofázie porucha řeči projevující se vyslovením jiného slova, než nemocný chtěl vyslovit
heteroforie porucha rovnováhy očních svalů, skryté šilhání
heterofylie různolistost
heterogamie cizosprašnost
heterogeneze, heterogenese teorie o vzniku živých organizmů z látek neživé přírody
heterogenita různorodost, heterogennost
heterogenní různorodý, různotvárný, nestejnorodý, smíšený
heterogonie různorodost, střídání různých způsobů rozmnožování
heterokarpie výskyt plodů různého tvaru a velikosti na témže jedinci
heteroklize, heteroklise mluvnický jev, kdy totéž slovo má tvary od různých kmenů a skloňuje se podle různých vzorů, různosklonnost
heterolalie slovní projev jiný, než mluvčí zamýšlel
heterolýza, heterolysa heterolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby, při němž oba valenční elektrony přejdou k jednomu atomu
heteromorfie mnohotvárnost, různorodost, polymorfie, polymorfizmus
heteronomie závislost nebo podřízenost cizím pohnutkám, činitelům, zákonům; lék. nahrazení funkce orgánu jiným orgánem
heteronomní předkládaný autoritou, mocí, nadřízeným; podmíněný vnějším popudem
heteronymie pojmenování rodových dvojic slovy vytvořenými z různých slovních základů
heterosexualita, pohlavní náklonnost k opačnému pohlaví; různopohlavnost
heterosféra část zemské atmosféry nad výškou 90 km, v níž s výškou ubývají rychleji těžší plyny než lehčí
heterosporie různovýtrusnost
heterosugesce ovlivňování citů, názorů a postojů bez rozumové úvahy vnějším světem, situací, jinou osobou
heterotrofie výživa organickými látkami připravenými jinými organizmy
heterotrofní odkázaný svojí výživou na organické látky připravené jinými organizmy
heterotropie zjevné šilhání, strabizmus
heteroze, heterose jev při křížení organizmů, kdy kříženci první generace nějakým způsobem převyšují rodiče
heterozygot organizmus s nestejnými alelami určitého genu v důsledku splynutí geneticky odlišných gamet při vzniku zygoty
heuréka našel jsem, zvolání při nečekaném objevu
heuristický heuristický princip studia = metodicky výzkumný
heuristika teorie řešení problémů; neobvyklé řešení
heurizmus, heurismus pedagogická zásada vlastního objevování nových poznatků
hever přenosné zdvihadlo, zvedák
hexa- první část složených slov mající význam šest šestinásobný
hexadecimální související s číselnou soustavou o základu 16
hexaedr pravidelný šestistěn, krychle
hexagon šestiúhelník
hexagonální šesterečný, šestiúhlý, šestihranný
hexagram šesticípá hvězda vzniklá přeložením dvou rovnostraných trojúhelníků přes sebe
hexameron dílo šesti dní; kniha o stvoření světa za šest dní
hexametr druh verše o šesti stopách
hexapla bible v šesti jazycích
hexenšus, hexnšus bolest v oblasti bederní páteře
hezitace porušování souvislé řeči ulpíváním na některých hláskách nebo slabikách
hi-fi, hifi, Hi-fi, HI-FI mezinárodní označení pro elektroakustické zařízení s velmi kvalitní reprodukcí
hiát 1. mezera, přerušení, skulina; 2. setkání dvou samohlásek na rozhraní dvou slov nebo dvou slabik
hibernace zimní spánek zvířat, přezimování; období vegetačního odpočinku; umělá h. uvedení organizmu do stavu podobného zimnímu spánku, aby se snížil metabolizmus při některých lékařských zákrocích, operacích
hic horko, parno
hidro-, hidr- první část složených slov mající význam pot, potní
hidrodermie nadměrné vylučování potu
hidróza, hidrosa pocení
hidžra, hljra hidžra opuštění;1. nucený odchod Muhammada z Mekky; 2. masová emigrace, únik
hierarchie posloupnost, stupnice hodnot,hodností
hieratický posvátný
hiero- první část složených slov mající význam svatý, posvátný
hierofanie zjevování posvátného;vyjevování se posvátna
hieroglyf 1. značka obrázkového staroegyptského písma; 2. nečitelné písmo
hierogram hieroglyfický nápis
hierokracie vláda kněží
hieromantie, hieromancie věštění z vnitřností obětních zvířat, hieroskopie
hieronym změna jména, obv. při vstupu do kláštera
high key hajkí fotografická technika vysoké tóniny vyznačující se převládajícími světlými tóny, barvami
high life hajlajf vysoký, vznešený svět; vznešená společnost, smetánka; život horních deseti tisíc
high society hajsosájty vznešená společnost, horních deset tisíc
high-tech hajtek pokročilá technologie, velmi vyvinuté výrobní postupy
highball hajból míchaný nápoj ve vysoké sklenici s ledem a malým množstvím alkoholu
highlander horalů obyvatel vysočiny; Highlander - Skot z hor
highway hajvej dálnice, silnice vyšší kategorie
hikory, hickory hikori tvrdé světlé dřevo používané k výrobě lyží a sportovního nářadí
hin 1. hín vyčerpaný, zničený, mrtev; 2. hín biblická míra pro tekutiny; 3. hyn tam
hind vyznavač hinduizmu nebo bráhmanství
hinduizmus, hinduismus široký indický náboženský proud
hinin ve středověkém Japonsku nejnižší vrstva společnosti (doslovný překlad - nelidé)
hip-hop taneční mutace metalového hudebního stylu
hipický 1. týkající se koní nebo jízdy na koni; 2. týkající se hnutí hippie
hipo- první část složených slov mající význam kůň, koňský
hipodrom antické závodiště pro závody na koních a vozech; budova s jízdárnou a stájemi
hipologie nauka o koních
hiporehabilitace rehabilitace využívající jízdu na koni
hipoterapie pedagogická metoda spojená s rehabilitací na koni
hippie hipí], hippies [hipís hnutí a jeho příslušníci hlásající a svérázně naplňující ideály svobody a lásky
hippokratický mající smrtelný vzhled, svědčící o blížící se smrti
hiragana jedna ze dvou japonských slabičných abeced
hirsutizmus, hirsutismus nadměrné ochlupení u žen způsobené endokrinní poruchou
hispanistika obor zabývající se jazykem, historií a kulturou španělského národa
hiss rušivé syčivé zvuky na velmi dlouhých vlnách
histamin silná organická zásada hrající úlohu při vzniku alergií
histo- první část složených slov mající význam tkáň, tkáňový
histogeneze, histogenese proces vzniku tkání
histogram sloupkový diagam
histologie nauka o tkáních
histolýza, histolysa rozklad tkáně
histon bázická bílkovina vázaná v chromatinu eukaryot na DNA (viz eukaryo)
histori magistra vitae Hostorie, učitelka života
historicizmus, historicismus přeceňování významu dějin, historizmus
historie 1. dějepis; 2. dějiny, minulost; 3. historka, příběh
historiografie dějepisectví
historizace, historisace zdůrazňování, napodobování minulosti
historizmus, historismus 1. zdůrazňování vývoje, minulosti, historicizmus; 2. vědomý návrat ke starším uměleckým slohům; 3. slovo označující zaniklé skutečnosti
historka krátké vypravování; vymyšlený příběh
histrión starověký a středověký herec, kejklíř
hit mimořádně úspěšná novinka; úspěšná hudební skladba
hitmejkr, hitmaker hitmejkr tvůrce hitů
hitparáda žebříček hudebních hitů
HIV Human Immunodeficiency Virus, vir ze skupiny retrovirů způsobující AIDS
hlaholice glagolice, nejstarší slovanské písmo
hlezno kotník
hoax poplašná zpráva
hobitt antropologický název pro poddruh homo erektus. ostatky nalezeny ve východní asii
hoboj dvojjazýčkový dřevěný dechový hudební nástroj
hobok kbelík s víkem
hoby, hobby koníček, záliba
hochštapler podvodník, dobrodruh
hodochrona křivka udávající závislost doby šíření seizmické vlny určitého typu na vzdálenosti od epicentra
hodža v islámském prostředí muslimský kněz nebo vzdělanec
hofmistr představený dvorského služebnictva; vychovatel dětí v panovnických a šlechtických rodinách
hokejbal hokej s míčkem
hokus pokus, hokuspokus kejklířská manipulace; nepodařený pokus
holba 1. stará objemová míra rovná 0,707 l; 2. nádoba na pití, s uchem a víkem
hold 1. okázalý projev pocty nebo úcty; 2. výkupné, vynucený poplatek ve válce
holding právní forma subjektu (holdingová společnost), který svým kapitálem ovládá a kontroluje jiné firmy
holendr 1. holandr stroj na mletí a zpracování surovin při výrobě papíru.; stroj na loupání ječmene při výrobě krup; 2. rozebíratelná závitová spojka trubic s přesuvnou maticí, šroubení
holizmus, holismus pojetí celostnosti nabývající nové vývojové kvality
holo- první část složených slov mající význam úplný, celý, nedotčený
holocaust holokaust vyvražďování Židů nacisty; zničení, zkáza
holocén nejmladší oddělení čtvrtohor, aluvium
holofrastický jaz. mající platnost celé věty
holografický 1. psaný vlastní rukou; 2. týkající se holografie
holografie způsob zobrazování trojrozměrných předmětů pomocí záznamu a následné rekonstrukce informací nesených světlem
hologram záznam holografického zobrazení
holokarst úplný kras s dokonalým vývojem všech povrchových i podzemních krasových jevů
holos celek
holotyp geol., biol. exemplář označený za typického zástupce určitého druhu nebo poddruhu
holport společné držení a užívání něčeho
holt, halt inu, zkrátka a dobře
homar velký mořský korýš s klepety, lovený pro chutné maso, humr
home care houmkér domácí péče
homeless houmles bezdomovec, tulák, obv. městský
homeo- první část složených slov mající význam stejný
homeopatie léčení podáváním nepatrných dávek léků vycházející ze zásady léčení podobného podobným
homeostatický udržující rovnováhu v určitém rozmezí
homeostaze, homeostáze, homeostase, homeostáza, homeostasa stálost vnitřního prostředí; stejný stav
homespun houmspan i houmspun hrubá vlněná tkanina užívaná na oděvy sportovního stylu
homiletika nauka o kazatelském umění
homilie kázání
hominidi čeleď primátů, ke které patří člověk vyspělý
hominizace, hominisace polidštění
homo aestheticus homó estetikus člověk jako bytost estetická, s citem pro krásno
homo creetor homó kreátor člověk jako bytost schopná tvořit
homo erectus člověk vzpřímený, 1mil.-350.000 let poddruh- Pitekantropus erectus
homo faber člověk kovář, jako bytost vyrábějící
homo habilis člověk zručný,
homo homini lupus homó hominý lupus člověk člověku vlkem
homo ludens homó ludéns člověk jako bytost hravá, schopná činnosti jen pro radost z činnosti samé
homo oeconomicus homó ekonomikus člověk jako bytost hospodařící
Homo sapiens homó sapiéns člověk rozumný; přírodovědecké označení druhu člověk
homo homó člověk
homo- první část složených slov mající význam 1. shodný, totožný; 2. člověk
homocentrický soustředěný k člověku, pokládající člověka za střed všeho dění
homochronie časová shoda nějakého jevu,izochronie
homofobie strach či odpor vůči stejnopohlavně eroticky zaměřeným osobám nebo z myšlenky o vlastním homosexualním erotickém zaměření. Podle teorií, které tento pojem zavedly, je nezřídka obrannou reakcí ega v rámci potlačení těchto složek ve vlastním cítění.
homofonie způsob hudební skladby, kdy je melodie přednášena jedním hlasem
homofórion třímetrová stuha - část liturgického oděvu v pravoslavných církvích
homogemie 1. současné dozrávání tyčinek i blizen u oboupohlavního květu; 2. jev při pohlavním rozmnožování, kdy se častěji vyhledávají partneři se shodnými vlastnostmi nebo shodným genotypem
homogenita stejnorodost, homogennost
homogenizace, homogenisace postup, jímž se z nestejnorodé látky (směsi) dosáhne dokonalým promícháním jednotná a stejnorodá látka (směs)
homogenni stejnorodý
homogennost homogenita
homoiomerie složení ze stejných částí
homoiotermie teplokrevnost
homokarpie výskyt plodů stejného tvaru a velikosti na témže jedinci, stejnoplodost
homolog člen skupiny sloučenin stejného typu a podobných vlastností
homologace ověření vlastností určitého výrobku z hlediska přípustnosti jeho použití; úřední souhlas s použitím
homologický stejný, souhlasný, shodný, rovnocenný
homologie souhlasnost, shodnost; vnitřní shoda; zevní podobnost
homologizace, homologisece ověření shodnosti, podobnosti
homolýza, homolysa homolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby na dva radikály
homomorfizmus, homomorfismus- vztah podobnosti
homomorfóza, homomorfosa náhrada ztracené nebo poškozené části organizmu novými útvary stejného druhu
homonymie stejné znění slov, přípon nebo koncovek různého významu, homonymita
homonymum slovo souzvučné
homosexualita sexuální chování charakterizované pohlavní náklonností ke stejnému pohlaví
homosféra část atmosféry Země, v níž se složení vzduchu málo mění s výškou
homoskedasticita stejnorozptylovost
homotalizmus, homotalismus systém pohlavního rozmnožování u některých nižších organizmů
homotetie stejnolehlost, stejnolehlé zobrazení
homotypie biol. shodnost symetrických orgánů
homunkulus alchymisticky vytvořený, umělý člověk
honorabilis ctihodný majetkem nebo postavením
honorace významná osobnost, panstvo; pocta
honorář odměna za výkon svobodného povolání nebo duševní činnosti
honorární čestný, bezplatný, neplacený,
honoris causa honózis kauzá vztahující se k poctě, čestný titul; zkratka h. c.
honorovat zaplatit, odměnit; přijímat a vyplácet směnku
hookspin akrobatický prvek - křížený kop s otočkou
hopak tradiční ukrajinský tanec
hoper plovoucí bagr vybavený prostorem pro vytěženou zeminu
horda banda, cháska, skupina surovců; tlupa nájezdních kočovníků
horentní obrovský, ohromný; strašný
horine horajn starší bočný způsob skoku do výšky
horizont 1. obzor; 2. geol. vrstva nebo poloha lišící se nějakým znakem; 3. vykrytí boků a pozadí jeviště, atelieru, studia
horizontalizmus, horizontalismus vodorovnost, v architektuře tendence k převaze vodorovných linií
horizontála vodorovná přímka
horizontální vodorovný
hormon vysoce účinná látka vytvářená organizmem v endokrinních žlázách, regulující funkci jednotlivých orgánů a ovlivňující důležité životní procesy
hormonální týkající se hormonů
horna lesní roh
horor, horror hrůza, zděšení; hrůzostrašný příběh
horoskop schematický obrazec se zakreslenými horoskopickými prvky; podklad pro předvídání budoucnosti, k dešifraci povahy osobnosti či jevu
horoskopie část astrologie, zabývající se sestavováním horoskopů
horror vacui horor vákuí strach z prázdnoty
hors ďoeuvres ordévr předkrm; vedlejší věc, podružná záležitost
horse power, horsepower hórs paur koňská síla, britsko-americká jednotka pro výkon rovná 745,7 wattů, zkratka HP
hortologie nauka o zahradnictví
hortus zahrada; hnojivo určené pro hnojení okrasných rostlin, zeleniny a ve sklenících
hosana pomoz, vysvoboď; sláva; náboženský prosebný nebo oslavný výkřik
hospic 1. útulek pro pocestné, hospitál; 2. způsob péče o umírající prováděný v instituci (hospici), stacionáři nebo doma, s cílem kvalitně žít až do konce
hospitace vzájemná návštěva učitelů nebo odborníků; hostování
hospital hospitl nemocnice
hospitalita pohostinství, pohostinnost
hospitalizace, hospitalisace umístění pacienta v nemocnici
hospitál 1. ve středověku ústav pro nemocné, staré a chudé, špitál; 2. útulek pro pocestné, hospic
hospodářství mechanismus mimovolné koordinace lidí, činností a podniků :-))
hostel hostl i hostel ubytovna, útulek, studentská kolej; levná turistická noclehárna
hosteska průvodkyně, společnice
hostie mešní oplatka podávaná jako symbol Kristova těla
hostilita nepřátelství; sklon k agresivitě, tendence úblížit a škodit jiným
hot označení specificky džezové výrazové a zvukové kvality
hot dog, hotdog párek v rohlíku; bageta s teplou uzeninou a oblohou
hot money hot many finanční prostředky převáděné ze státu do státu za účelem zisku při změnách kurzu, horké peníze
hot-line hot lájn horká linka, přímé telefonní spojení státníků, červený telefon
hotel zařízení poskytující přechodné ubytování, obvykle dobré až špičkové úrovně
hotelbus autobus s možností přespání
hotentot člověk mluvící hloupě nebo nesrozumitelně
house music haus mjúzik taneční mutace a hudební styl s úderností rytmů zpracovaných převážně syntezátorovou linkou
howg houg v indiánských jazycích domluvil jsem, konec
hóre v katolické církvi čas modliteb, církevní hodinky
hrdobec hrdý člověk
hrivna grivna, hřivna,připravovaná měnová jednotka Ukrajiny
HTTP Hyper-Text Transfer Protocol, protokol používaný pro přenos HTML stránek a souvisejících souborů. Vyžaduje klienta na jedné straně (Internet explorer, Mozilla, …) a server na druhé straně (Apache, IIS, …). HTTP je na Internetu nejběžnější protokol. Další často používané protokoly jsou například HTTPS (šifrovaný HTTP protokol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP3 (Post Office Protocol Version 3), IMAP (Internet Message Access Protocol).
HTTPS šifrovaný protokol HTTP (HyperText Transport Protocol - Secure)
hubertus teplý plášť, původně myslivecký; huberťák
hucul plemeno malého horského koně původem z Karpat, huculský kůň
hugenot igenot francouzský stoupenec calvinova učení
hujer postava z filmu Marečku podejte mi pero - přeneseně pak podlézavý člověk
hula-hup módní tanec 60. let 20. století s vířivým pohybem boků, popřípadě s obručí kolem nich
húlava 1. prudký nárazovitý vítr trvající často jen několik minut; 2. hulava- mračno, přeháňka, přeháňkové počasí
hulán 1. jízdní voják, ulán; 2. český lidový tanec
human reletions hjúmn rilejšnz 1. mezilidské vztahy; 2. směr sociální a personální politiky zabývající se mezilidskými vztahy
humanista lidumil, humánní člověk; odborník v humanitních vědách
humanita lidskost; lidumilnost, láska k člověku, člověčenství
humanitární lidský, lidumilný, humánní, humanitní
humanitní vztahující se k literatuře, jazykům a jiným společenským vědám; lidumilný, humánní, humanitární
humanizace, humanisace polidštění, zlidštění, zušlechťování lidské povahy
humanizmus, humanismus uznání hodnot člověka a lidskosti; kulturněhistorický směr renezance
humanoid bytost (i umělá - android) mající znaky člověka - dvě nohy, dvě ruce, hlava
humánní lidský, humanitární, humanitní
humbuk klam, podvod; planý rozruch
humidita vlhkost
humifikace rozklad látek v půdě spojený s tvorbou humusu
humor dobrá a veselá nálada, žertování
humorální související se šťávami, tekutinami v organizmu
humoreska 1. krátká vtipná povídka; 2. drobná veselá instrumentální hudební skladba
humorista vtipálek; spisovatel humoristických děl
humoristika literární žánr vlídně zesměšňující komické životní situace
humorizmus, humorismus humoristický literární směr
humózní, humosní obsahující humus, humusový
humr velký mořský korýš s klepety, lovený pro chutné maso, homar
humulus lupulus chmel obecný (otáčivý): Pravotočivá liána s tuhými, dvouramennými příchytnými chlupy. Vstřícné listy jsou dlanitě tří až pětilaločné, hrubě pilovité. Lodyha bývá až 10 m dlouhá. Kvete v červnu a červenci, plody (chmelové hlávky) dozrávají koncem srpna. Chmel je rostlina dvoudomá. Citace z http://www.sweb.cz/ajaxx/CHMEL.htm
humus souhrn organických látek v půdě
hungaristika obor zabývající se jazykem, historií a kulturou maďarského národa
hunt 1. důlní vozík; 2. přivést na h.- přivést na mizinu
hunter hantr 1. honební kůň chovaný zejm. v Anglii a Irsku; 2. lovecký pes
huntovat ničit, kazit
hurdiska dutá cihla určená zejm. pro stropní konstrukce
hurikán místní název pro vyvinutou tropickou cyklonu, mohutnou vichřici v severních částech Atlantského oceánu; uragán
huriska 1. krásná, věčně mladá dívka v ráji; 2. Milostnice
hurónský hlučný, divoký
hurtovat spěchat, naléhat, lomozit
husar 1. voják lehké jízdy; 2. český lidový tanec
husarský divoký, bujný, odvážný
hyalinní průsvitný, čirý, opticky homogenní
hyalit skelný opál
hyalo- první část složených slov mající význam sklo, skleněný, sklovitý
hybernace změna světské osoby v člena františkánského řádu hybernů - srovnej s hibernace
hybrid míšenec; kříženec
hybridizace, hybridisace 1. křížení; 2. jaz. spojování prvků z různých jazyků v jednom slově; 3. změna složení vyvřelých hornin jejich smíšením nebo asimilací cizorodého materiálu
hybridní vzniklý křížením, smíšením; kříženecký, míšenecký
hydra obluda, vodní saň; něco obludného, těžko zdolatelného
hydrant nástavec vodovodního potrubí umožňující odběr vody ve větším množství
hydratace 1. slučování látky s vodou nebo její zabudování do krystalu, hydratizace; 2. lék. Zavodnění
hydratura stupeň nasycení rostliny vodou
hydraulický 1. vodní; 2. související s hydraulikou, založený na zákonech hydrauliky
hydraulika 1. obor zabývající se využitím mechaniky kapalin; 2. hydraulické zařízení
hydremie normální množství vody v krevní plazmě
hydrid sloučenina vodíku s jinými chemickými prvky
hydro- první část složených slov mající význam voda, vodní
hydroalternátor alternátor poháněný vodní turbínou
hydrobeton vodotěsný a málo nasákavý beton pro vodní stavby
hydrobiologie obor studující organizmy žijící ve vodě
hydrobiont organizmus vázaný na vodní prostředí
hydrobus menší říční osobní loď se sedadlovým uspořádáním k rychlé místní přepravě cestujících
hydrocefalie nahromadění mozkomíšního moku v nitrolebním prostoru, vodnatelnost mozku, hydrocefalus
hydrocefalus nahromadění mozkomíšního moku v nitrolebním prostom, vodnatelnost mozku, hydrocefalie
hydrochorie rozšiřování výtrusů, semen, plodů nebo jiných rozmnožovacích orgánů prostřednictvím vody
hydrodynamika nauka o pohybu kapalin
hydroelektrárna vodní elektrárna
hydroenergetika technický obor zabývající se využitím vodní síly
hydrofilní schopný vázat vodu nebo rozpouštět se v ní, vodomilný
hydrofobie 1. chorobný strach z vody; 2. neschopnost látky zadržovat vodu
hydrofobní odpuzující vodu; nesnášející vodu, vyhýbající se vodě
hydrofyt vodní rostlina
hydrogamie vodosnubnost, opylování rostlin zprostředkované vodou
hydrogen vodík, hydrogenium
hydrogen- první část složených slov mající význam vodík
hydrogenace přidávání molekuly vodíku na násobnou vazbu za přítomnosti katalyzátorů
hydrogenium vodík, hydrogen
hydrogeologie vědní obor o podzemních vodách
hydrograf vodočet, přístroj k měření vodního stavu
hydrografie vodopis
hydrogram čára průtoků
hydrográd vodní stav vyjádřený v procentech hydromodulu
hydrokortizon, hydrokortison hormon produkovaný kůrou nadledvin
hydrokrém hydrofilní emulzní kosmetický přípravek
hydroláza, hydrolasa skupina enzymů katalyzujících štěpení látek za účasti vody
hydrologie věda o vodstvu a oběhu vody na Zemi
hydrolýza, hydrolysa rozkladná reakce působením vody
hydromechanika nauka o rovnováze a pohybu kapalin
hydrometalurgie výroba kovů mokrými procesy
hydrometeor jev v atmosféře tvořený vodními kapičkami nebo ledovými krystalky, např. srážky, rosa
hydrometeorologie nauka o atmosférických srážkách
hydrometrický vodoměrný
hydrometrie měření vodních toků a hydrologických jevů
hydromodul rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším vodním stavem
hydroplán vodní letadlo
hydroponie pěstování rostlin v živném roztoku bez půdy
hydrosféra souhrn vody všech skupenství na Zemi, včetně podpovrchové a atmosférické
hydrostatika nauka o rovnováze kapalin
hydrotechnika souhrn vědních oborů zabývající se komplexním využíváním vody a ochranou životního prostředí před nežádoucími účinky vod
hydroterapie vodoléčba
hydrotropizmus, hydrotropismus orientovaný pohyb rostlin ve směru nebo proti směru podráždění v důsledku vlhkosti
hydrotypie způsob fotografického tisku
hydroxid sloučenina s funkční skupinou -OH
hyena 1. psovitá šelma živící se zdechlinami; 2. příživník, bezcitný a bezohledný člověk
hyenizmus, hyenismus neúcta k mrtvým; využívání neštěstí druhých; surovost, bezcitnost, bestialita
hyfa houbové vlákno, ze kterého je tvořeno podhoubí a plodnice hub
hygiena očista; nauka o zdravém způsobu života
hygro- první část složených slov mající význam vlhko, vlhký
hygrofilie vlhkomilnost
hygrologie nauka o vlhkosti, zejm. vlhkosti vzduchu
hygrometr vlhkoměr
hygroskopicita schopnost látek pohlcovat a udržovat vlhkost, hydroskopie, hygroskopičnost
hygroskopie schopnost látek pohlcovat a udržovat vlhkost, hygroskopicita, hygroskopičnost
hygrostat regulátor vlhkosti
hylémorfismus filosofický pojem vysvětlující vztah mezi látkou (z řeč. hýlé) a tvarem (morfé) v daném subjektu - vysvětluje vznik a zánik substancí
hylozoizmus, hylozoismus, hylosoismus starořecký názor o formování látky životním principem
hymen panenská blána
hymna slavnostní píseň jako symbol jednoty a pospolitosti; velebení, chvalozpěv
hymnus 1. oslavná báseň; 2. duchovní píseň k oslavě boha
hyper- první část složených slov mající význam nadbytečný, přehnaný, velký
hyperaktivita nadměrná činnost
hyperbola 1. zveličení, nadsázka; 2. jedna z kuželoseček
hyperbolický mající tvar hyperboly, související s hyperbolou
hyperboloid jedna z kvadrik, která vznikne otáčením hyperboly kolem jedné z jejích os symetrie
hyperdaktylie vrozená vada končetin spočívající ve vyvinutí většího počtu prstů
hyperechogenní místo s velkou odezvou při ultra zvukovém vyšetření - hyperechogenní (silně odrazivé), hypoechogenní (slabě odrazivé) a anechogenní (bez odrazových. struktur)
hyperfunkce nadměrná činnost
hyperglykemie zvýšené množství cukru v krvi
hyperinflace rychlá inflace
hypermangan manganistan draselný
hypermetropie, hyperopie dalekozrakost
hypermnézie, hypermnésie nadměrná schopnost zapamatování si a reprodukování
hyperocha suma vrácená dlužníkovi z výtěžku soudní dražby po úhradě dluhu a ostatních nákladů
hyperodoncie vrozená vada projevující se přespočtem zubů
hyperon elementární částice patřící mezi baryony
hyperonymie významová nadřazenost slova (hmyz je hyperonymem slova moucha)
hyperosmie chorobně zvýšená čichová schopnost
hyperpatie zvýšená vnímavost na různá podráždění
hyperpigmentace místně zvýšené množství kožního barviva v pokožce projevující se ztmavnutí kůže, zvláštním případem hyperpigmentace je pihovatost
hyperplazie, hyperplasie zvětšení orgánu způsobené zmnožením jednotlivých buněk
hyperpnoe prohloubené dýchání
hyperprosexie až příliš zvýšené soustředění pozornosti na úkor jejímu rozdělování (distribuci) a její pohyblivosti (vigility); zvýšená pozornost, přehnané sebepozorování
hyperreflexie Nadměrné vystupňování reflexních pohybů
hypersenzitivita Přecitlivělost zvláště na mezilidské vztahy. Snadná zranitelnost citů.
hypersomnie chorobná spavost
hypersonický nadzvukový
hyperstezie, hyperstézie, hyperstesie- zvýšená citlivost, zvýšené vnímání podnětů
hypertenze, hypertense zvýšený krevní tlak
hypertenzní, hypertensni související s vysokým krevním tlakem
hypertermie stav zvýšené teploty organizmu vyvolaný poruchami termoregulace, vznikající z přehřátí
hypertextový pracující s významy, ne pouze se slovy
hypertextový odkaz, hyperlink text nebo obrázek, který po kliknutí otevírá jinou internetovou stránku nebo soubor (specifikovaný v hyperlinku pomocí URL) nebo skočí na jiné místo otevřené stránky
hypertonie zvýšené napětí; zvýšený krevní tlak
hypertrichóza, hypertrichosa nadměrné ochlupení
hypertrofický zbytnělý, zvětšený
hypertrofie zvětšení, zbytnění, nadměrný růst některého orgánu nebo jeho části
hypertrofovaný zvětšený
hypervitaminóza, hypervitaminosa chorobný stav z nadbytku vitaminů v organizmu
hypestezie, hypestézie, hypestesie- snížená citlivost, snížené vnímání podnětů
hypnabilita psychické vlastnosti podmiňující snadné zhypnotizování, podléhání vlivu hypnotizéra
hypnagogický hypnagogický stav je stavem předcházející spánku, v tomto stavu je člověk schopen vnímat hlasové podněty, ne ovšem jejich význam (stav následující po spánku se nazývá hypnapompický)
hypno- první část složených slov mající význam výška, výškový
hypnolepsie chorobná ospalost
hypnologie nauka o spánku a hypnóze
hypnopedie výuka probíhající ve stavu hypnotického spánku
hypnoteraple léčba pomocí hypnózy
hypnotický mrákotný stav, ne zcela při smyslech; sugestivní, omračující vliv, účinek
hypnotikum uspávací prostředek
hypnotizér, hypnotiser člověk, který dokáže hypnotizovat; magnetizér
hypnozie, hypnosie spavá nemoc, chorobná ospalost
hypnóza, hypnosa uměle vyvolaný spánek, stav vědomí změněný sugestivním působením jiné osoby
hypo-, hyp- první část složených slov mající význam malý, nedostatečný,dolní
hypoblast vnitřní zárodečný list vznikající při vývoji embrya živočichů
hypobulie porucha schopnosti jednat cílevědomě a uvědoměle, nedostatek pevné vůle
hypocentrum ohnisko zemětřesení
hypochondr člověk se sklonem zveličovat nebo vsugerovat si neexistující nemoci
hypocykloida jedna z kotálnic
hypodermický podpovrchový
hypodermis podkoží tvořené tukovou a vazivovou tkání
hypoechogenní místo s slabší odezvou při ultra zvukovém vyšetření - hyperechogenní (silně odrazivé), hypoechogenní (slabě odrazivé) a anechogenní (bez odrazových. struktur)
hypofunkce snížená, nedostatečná činnost
hypofýza, hypofysa žláza s vnitřní sekrecí uložená na spodině mozku, podvěsek mozkový
hypogalakcie snížené vylučování mateřského mléka
hypogenní souvisící s geologickými procesy uvnitř zemské kůry, hlubinný
hypoglykemie, hypoglykémie snížené množství cukru v krvi
hypogonation široký pás přes bedra zdobený křížem a mečem
hypokoristika zdomácnělé obměny jmen vlastních a příbuzných (npř. brácha, taťka, Jaňulka)
hypokrit pokrytec, přetvařující se člověk
hypomnezie, hypomnézie, hypomnesie snížení paměti nebo některých jejích složek
hyponatrémie Ak straty sodíka prevažujú nad stratami vody, koncentrácia Na v ECT sa znižuje, vzniká hyponatrémia Pozn. ECT - extracelulárna tekutina = okolo bunky.ICT=v bunke
hyponutrice celkově snížená výživa; podvýživa
hyponymie významová podřazenost slova (moucha je hyponymem slova hmyz)
hypoplazie, hypoplasie neúplné vyvinutí některého orgánu
hypoprosekcie porucha pozornosti - snížená pozornost
hypoprosexie porucha pozornosti - snížená pozornost
hyposomnie chorobná nespavost
hypospadie Hypopsadie je anomálie, při níž uretra neprobíhá celým penisem, ale ústí na dolní části nebo hned za glandus.
hypostatis umístění pod (řečtina); zaklad; podstata; zaruka
hypostáze, hypostase 1. zpodstatnění, zvěcnění; povýšení abstrakce na samostatnou kategorii; 2. potlačení vnějšího projevu nebo funkce genu činností jiného genu; 3. pasivní překrvení nejníže položených tkání u dlouhodobě ležících pacientů
hypostylos sloupová síň, chodba
hypotalamus, hypothalamus spodní část mezimozku
hypotaxe jaz. podřadnost
hypoteční vztahující se k hypotéce,hypotekární
hypotéka zástavní právo k nemovitosti
hypotekární vztahující se k hypotéce, hypoteční
hypotenze, hypotense snížení krevního tlaku, krevní podtlak, hypotonie
hypotermie nižší tělesná teplota, než je normální
hypotetický neskutečný, nejistý, předpokládaný
hypotéza, hypothesa předpoklad, domněnka, navržená teorie
hypotonie snížené napětí (tonus), např. svalu; snížený krevní tlak, hypotenze
hypotrachefion spodní část sloupové hlavice
hypotrofie nedostatečná výživa; omezení růstu orgánu nebo tkáně
hypovitaminóza, hypovitaminosa- chorobný stav vyvolaný nedostatkem vitaminů
hypoxie snížený obsah kyslíku ve tkáních
hypso- první část složených slov mající význam výška, výškový
hypsografický znázorňující výškové a hloubkové poměry na Zemi
hypsogram úrovňový diagram
hypsometr přístroj k měření výškových rozdílů
hypsometrie 1. výškopis; 2. měření výškových rozdílů
hysteralgie bolestivost dělohy
hysterektomie operativní odstranění dělohy
hystereze, hysterese 1. závislost stavu na stavech předchozích; 2. zhušťování plazmatu ve stárnoucích buňkách; 3. opožděná retrakce krevního koláče
hysterický 1. nemocný, stižený hysterií, vzniklý z hysterie, souvisící s hysterií; 2. připomínající hysterii, předrážděný, popudlivý
hysterie neuróza projevující se prudkými polovědomými citovými reakcemi, kolísavostí nálad, podrážděností
hysteron proteron, obrácení přirozeného pořadí dvou věcí, jevů, dějů, obrácená časová a příčinná následnost
hysteroskop optický přístroj pro vyšetřování děložní dutiny a provádění léčebných úkonů
hysteroskopie vyšetřování dutiny děložní pomocí hysteroskopu
I love you aj lav ju miluji tě [anglicky]
i-, in- předpona mající význam záporu; ne
iatrie druhá část složených slov mající význam lékařství, léčení
iatro- první část složených slov mající význam zdravotní, zdravotnický, lékařský, léčebný, léčení
iatrochemie směr v lékařství v 17. a 18. století vysvětlující životní pochody v organizmu chemickým děním
iatrofyzika směr v lékařství 17. a 18. století vysvětlující pochody v lidském organizmu jako fyzikální a mechanické procesy
iatrogenie poškození zdraví vzniklé negativním působením léčebného zásahu
iatrogenní vyvolané lékařem, jeho neuváženým jednáním, špatným vyšetřením, chybným léčením
iatrokracie rys politického systému spočívající v tom, že o právech jednotlivců i skupin rozhodují ve významné míře představitelé zdravotnického systému, jejich rozhodnutí nejsou přezkoumatelná nezávislým soudem, popřípadě mají významný vliv na soudní, zákonodárnou nebo výkonnou moc, ve zdravotnickém systému je mocenská (sociálně-kontrolní) role nadřazena roli služby uživatelům.
ibidem tamtéž; knižní odkaz, odkazová zkratka ibid., ib.
ibis cizokrajný, čápům podobný brodivý pták
ibn část arabských složených vlastních jmen s významem syn, předcházející jméno otce
ichno- první část složených slov mající význam stopa
ichnofosilie fosilní stopa po činnosti organizmu, bioglyf
ichnogram otisk stopy nohy nebo šlépějí
ichnologie nauka o zkamenělých stopách živočichů
ichtyo- první část složených slov mající význam ryba, rybí
ichtyofág živočich živící se rybami
ichtyografie popis ryb
ichtyologie nauka o rybách
ichtyóza, ichtyosa vrozená vada, rohovění kůže projevující se její suchostí a šupinatostí
idea myšlenka, nápad; smysl, význam, pojem, podstata
ideace podložení ideou, postižení podstaty
idealizace, idealisace vytváření pojmů a abstrakcí; představa, popis něčeho v lepším světle, než ve skutečnosti je
idealizmus, idealismus názor o prvotnosti ducha před hmotou; nezištné prosazování vznešeného cíle
ideál vzor, dokonalý představitel; vysoký cíl
ideální dokonalý, nedosažitelný; neskutečný, vysněný
idée fixe idé fix 1. fixní idea, utkvělá myšlenka; 2. hud. příznačný motiv, leitmotiv
idem totéž; knižní odkaz, odkazová zkratka id.
idem per idem bludný kruh; když totéž je vysvětlováno týmž
identický totožný, shodný
identifikace zjišťování totožnosti; rozeznávání, rozlišování v procesu vnímání
identita totožnost, úplná shodnost; sebeuvědomění člověka
ideo- první část složených slov mající význam myšlenka, představa, mínění, myšlenkový
ideograf ideogram
ideografie způsob psaní s použitím ideogramů
ideogram 1. znak pro pojem, ideu, ideograf; 2. báseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah. kaligram, carmen figuratum
ideokracie vláda idejí
ideologie soustava myšlenek, názorů, teorií i představ obvykle představující náhled na svět nebo společnost
idio- první část složených slov mající význam vlastní, zvláštní
idioblast buňka odlišná tvarem i vlastnostmi od ostatních buněk
idiocie, idiotie nejtěžší stupeň slabomyslnosti, idiotizmus
idiofon samoznějící hudební nástroj
idiogamie oplozování samičích gamet gametami samčími téhož jedince, samooplození, samoopylení
idioglosie vlastní řeč malého dítěte
idiograf vlastnoruční podpis; rukopis
idiolatrie sebeláska, narcizmus
idiolekt styl jazykového projevu příznačný pro jednotlivce, skupinu
idiom úsloví, rčení
idiomatika jazykovědná disciplína zabývající se idiomy; souhrn idiomů určitého jazyka (dialektu)
idiopatický 1. samostatně vzniklý, vzniklý z neznámé příčiny; 2. vztahující se k vlastní osobě
idiosynkrazie, idiosynkrasie jedinečnost, odlišující prvek chování nebo projevu; přecitlivělost, nepřekonatelný odpor vůči něčemu nebo někomu
idiot slabomyslný člověk; blbec
idiotes v antickém Řecku označoval tento pojem soukromou, neužitečnou osobu, druhořadého občana.
idiotikon slovník jednoho nářečí
idiotizmus, idiotismus nejtěžší forma slabomyslnosti, blbost, idiocie, idiotství
ido umělý mezinárodní jazyk
idol kultovní předmět pravěkých náboženství, modla; zbožňovaná, uctívaná osoba; nepravý ideál
idoletrie modlářství, modloslužba
ídy v římském kalendáři 13. nebo 15. den měsíce
idyla selanka; prostý spokojený život; literární žánr opěvující klidný život na venkově; drobnější hudební skladba klidného rázu
iecur játra (lat.)
igelit plast, měkčený polyvinylchlorid
iglú eskymácká kopulovitá chýše ze sněhových a ledových kvádrů
igni- první část složených slov mající význam láva, žhavý
ignorace vědomé přehlížení, pomíjení
ignorance naprostá neznalost, nevědomost, ignoranství
ignorant neznalec, nevzdělanec
ignoratio elenchi ignoráció elenchí neznalost dokazovaného; když je dokazováno něco jiného, než má být
ignorovat úmyslně si nevšímat, opomíjet
ignotum per ignotum ignótum per ignótum definování neznámého opět neznámým
iguanodon vyhynulý druh obrovských býložravců
igumen představený pravoslavného kláštera
ihrám 1. pokrývka hlavy indických žen;2. oděv mohamedánského poutníka na cestě do Mekky
ikebana umělecké aranžování rostlin (zejména květin) v nádobách, symbolizující oblohu, člověka a zemi
ikona, icona ikona 1. náboženský obraz ve východních církvích; 2. grafický symbol užívaný jako nabídka pro volbu činnosti počítače
ikonizace, ikonisace nahrazování nápisů stylizovanými zobrazeními; užívání ikon při komunikaci s počítači
ikono- první část složených slov mající význam obraz, ikona
ikonodulie uctívání obrazů svatých, ikonolatrie
ikonografie obrazopis, nauka o námětech výtvarného umění
ikonoklazmus, ikonoklasmus obrazoborectví
ikonolatrie uctívání obrazů svatých, ikonodulie
ikonologie nauka o výkladu výtvarných děl
ikonometrie fotografické vyměřování
ikonostas stěna se třemi vchody oddělující v řeckokatolických a pravoslavných chrámech oltářní část od prostoru pro věřící
ikozaedr, ikosaedr dvacetistěn
iktus,ictus iktus 1. úder; náhlý těžký záchvat, úžeh, mrtvice; i. paralytický náhlé ochrnutí; 2. metrický přízvuk, rytmicky důrazná slabika verše
ilace vnesení movitých věcí do najatého domu
ilegalita tajná, zákony nepovolená aktivita osob nebo skupin, nezákonnost
ilegální nezákonný
ilegitimní neoprávněný, nezákonný, protiprávní, neplatný
ileitida zánět kyčelníku
ileo- první část složených slov mající
ileostomie umělý vývod tenkého střeva břišní stěnou
ileum dolní část tenkého střeva
ileus neprůchodnost střev
Ilias, Iliada starověké označení bájné Tróji oběvující se v názvu díla řeckého básníka Homéra
ilit, illit bílý nebo nažloutlý šupinatý jílovitý nerost
iluminace velké slavnostní osvětlení; knižní malba, zejm. středověká výzdoba rukopisných kodexů
ilustrace kresba nebo malba jako doprovod k tištěnému textu; názorný příklad
ilustrativní znázorňující, názorný, objasňující
iluviace pohyb látek do určité části půdního profilu, kde se akumulují
iluze, iluse nesprávná představa, mylný vjem; vidina, přelud
iluzionista, ilusionista snílek, podléhající vidinám; varietní kouzelník, eskamotér
iluzionizmus, iluzionismus, ilusionismus podléhání iluzím; názor, že svět je pouhé zdání; opticky přesvědčivé zobrazení věcí nebo dějů na ploše obrazu, fresky, reliéfu
iluzivní, iluzívní, ilusivní existující jen v představě, vymyšlený, neskutečný; zdánlivě vzbuzující dojem skutečnosti; věřící nesprávným představám
iluzorní, ilusorní neskutečný, neuskutečnitelný, marný, nemožný; pochybný, nejistý
image imidž obraz, podoba, představa, idea; celková prezentace, vnější působení, celkový dojem na veřejnost
imaginace fantazie, obrazotvornost, obrazivost
imaginativnost fantazie, obrazotvornost, obrazivost, imaginace
imaginární vymyšlený, pomyslný, neskutečný, zdánlivý
imaginizmus, imaginismus, imagizmus,imagismus anglický a americký básnický směr druhého desetiletí 20. Století
imago vyvinutý a pohlavně dospělý hmyz
imanence vnitřní příslušnost nepřesahující věc, svět, možnou zkušenost
imanentní něčemu příslušné, vnitřní, bytostně vlastní
imatrikulace zápis do matriky nebo do jiného seznamu; slavnost při tomto zápisu
imaturita nezralost, nedonošenost novorozence
imažinizmus, imažinismus ruský básnický směr 20. let 20. Století
imám 1. nejvyšší autorita náboženská nebo světská v islámských zemích; 2. muslimský vládce; 3. předříkávač denní muslimské modlitby v mešitě; 4. titul vynikajících muslimských učenců
imámit přívrženec největší šůtské sekty
imbecil duševně zaostalý člověk; blbec
imbecilita středně těžký stupeň slabomyslnosti
imbibovat nasávat tekutinu
imbreviatura protokol o právním pořízení provedený veřejným notářem podle konceptu listiny
imbroglio zmatek, nepořádek stav rozkladu, rozvrat; současné seskupení několika rytmů v téže skladbě; postupný nástup několika melodií různě akceptovaných
imediátní bezprostřední, přímý
imenzita, imensita nezměrnost, nekonečnost, obrovitost
imerze, imerse ponoření, vnoření
imigrace přistěhovalectví, přistěhování; dovoz kapitálu
imigrant přistěhovalec
imise množství znečišťujících příměsí ve vzduchu; právo účinky jednání nebo činnosti, které ruší cizí subjekt, např. Souseda
imitace napodobování, napodobenina
imitance společný název pro impedanci a admitanci
imitovat napodobovat (viz imitace)
imobilární, imoblliární nemovitý
imobilie nemovitost
imobilita nehybnost, neschopnost pohybu, nepohyblivost
imobilní nehybný; nemovitý (majetek), těžko použitelný, vázaný (vklad)
imortalita nesmrtelnost
impakce narážka, srážka, kolize; nárazová síla
impaktit sklovitá látka vznikající při dopadu meteoritu
impaktní vzniklý dopadem na povrch kosmického tělesa sluneční soustavy
impasto způsob malby spočívající v nanášení silné vrstvy barev
impeachment pohnání před soud státního úředníka pro zneužití své moci, pro jiné prohřešky nebo pro neschopnost
impedance komplexní veličina charakterizující obvod střídavého elektrického proudu, popř. mechanický kmitavý obvod
imperativ příkaz, požadavek jaz. rozkazovací způsob
imperativní rozkazovací; důrazný
imperátor vojevůdce, čestný titul pro vítěze; titul císaře
imperfektívum nedokonavé sloveso
imperfektní nedokončený, neúplný, nedotažený, nedokonalý
imperfektum slovesný čas vyjadřující neukončený děj nebo průvodní děj minulý
imperializmus, imperialismus velmocenská, dobyvačná, rozpínavá, obv. militantní politika státu
impérium velká říše
impermeabilita neprostupnost, nepropustnost
impertinence neslušnost, drzost, nestoudnost
impertinentní drzý
impetigo chrásty, infekční kožní onemocnění projevující se zánětlivými puchýřky a stroupky
implantace 1. chirurgické přenesení, vsazení živočišné tkáně nebo orgánu, zavedení cizího orgánu; 2. zachycení nádorových buněk ve tkáni; 3. uhnízdění oplozeného vajíčka v děložní sliznici
implantát orgán nebo jeho část přenesený do organizmu
implantovat vpravovat implantát do organizmu, provádět implantaci; vkládat myšlenku nebo úmysl
implementace uskutečnění, naplnění, realizace; dostání závazku
implicitní zahrnutý, obsažený, ale nevyjádřený přímo; nikoli zjevný, samosebou se rozumějící; (opak: explicitní)
implikace vyplývání; podmíněný výrok typu jestliže pak, z toho plyne
imponovat působit mocným dojmem, vzbuzovat obdiv
import dovoz
importentní důležitý, významný; vzácný, cenný
impotence neschopnost, bezmocnost; neschopnost soulože u muže, neschopnost rodit děti u ženy; nemohoucnost, neplodnost, např. Umělecká
impotentní nemohoucí
impozantní, imposantní velkolepý, vznešený
impregnace napouštění pevných látek vhodnou kapalinou ke zvýšení trvanlivosti dosažení nepropustnosti ap.
impresário podnikatel v oblasti divadelních a hudebních produkcí a veřejných vystoupení
imprese 1. dojem, vjem; 2. vpáčení kosti; 3. otisk, jáma, prohloubení, zářez
impresionizmus, impresionismus- umělecký směr přelomu 19. a 20. století vyjadřující osobní vjemy a prožitky
imprimatur povolení, schválení k tisku
imprimovat dát povolení k tisku
imprinting vtiskování, vtištění
improvizace, improvisace tvůrčí projev nebo výtvor bez předchozí přípravy
impulz, impuls podnět, vzruch; fyz. časový průběh elektrické veličiny trvající jen krátkou dobu a mající obv. obdélníkový nebo trojúhelníkový tvar
impulzivní, impulzívní, impulsivní náhlý, prudký, poddávající se okamžitým podnětům
imputovat někomu něco neprávem přisuzovat, přičítat; podezřívat
imunita odolnost; vynětí z působnosti právních předpisů, zvláštní ochrana
imunitní související s odolností organizmu, imunitou
imunizace, imunisace postup vytváření imunity v organizmu
imunní odolný; nedotknutelný
imuno- první část složených slov mající význam obrana, imunita, obranný, odolný, imunní
imunodeficience imunologická nedostatečnost, nedostatečná odolnost, malá obranyschopnost
imunoglobulin protein s protilátkovou aktivitou
imunoinkompatibilita nesnášenlivost, k níž dochází např. při krevní transfuzi nebo při transplantaci tkání a orgánů, kdy antigeny příjemce jsou jiné než antigeny dárce
imunokompetence schopnost buňky odpovědět na antigenní podnět
imunologie vědní obor studující imunitní reakce
imunosuprese stav, kdy je omezena schopnost organizmu reagovat na antigenní podnět tvorbou protilátek nebo buněčnou reakcí
imunosupresivum látka tlumící imunitní reakci organizmu
IMV IMV (intermittent mandatory ventilation) - střídavě řízená ventilace, typ ventilace umožňující pacientovi dýchat spontánní frekvencí i dechovým objemem bez aktivace ventilátoru (srov. ACV), který pouze dodá přídavné, předem nastavené množství vdechů. Pokud se to děje v synchronizaci s pacientem, jde o tzv. SIMV (synchronised intermitent mechanical ventilation) - synchronizovanou střídavou mechanickou ventilaci
in absentia in absenciá v nepřítomnosti, za nepřítomnosti
in abstracto in abstraktó obecně, v obecném smyslu
in bianco in bianko na prázdný list, nevyplněnou listinu
in brevi zakrátko
in concreto in konkrétó v daném, v určitém případě
in continuo in kontynuó v souvislosti, nepřetržitě
in contumatiam in kontumáciam v nepřítomnosti, kontumačně
in corpore in korpore hromadně, společně, jako celek v plném počtu
in favorem in favórem ve prospěch, k dobru
in genere všeobecně, povšechně, vůbec
in hoc casu in hók kázú v tom případě
in medias res in medyás rés k jádru věci, přímo k věci
in memoriam na paměť, posmrtně
in natura in nátúrá v přirozené podobě, osobně, skutečně
in publico in publikó veřejně, na veřejnosti
in puncto in punktó v tom bodě, pokud se týče, ohledně
in regula vzhledem k pravidlu
in situ in sitú na původním místě, ve své poloze
in spe in spé budoucí, příští, v budoucnosti
in termino in terminó v určité době
in toto in tótó vcelku, vůbec, celkem
in vino verttas in vínó véritás ve víně (je) pravda
in vitro in vitró mimo živé tělo, ve zkumavce
in vivo in vívó v živém nebo na živém těle, zaživa
in- předpona mající význam 1. v-, na- 2. ne-
in-line inlajn sport kolečková brusle s botou s kolečky v jedné řadě
inadekvátní neodpovídající, nepřiměřený, nevhodný
inanice vysílení, zhubnutí z nedostatku výživy
inaparentní nezjevný, skrytý. I. průběh choroby, např. infekce. Srov. asymptomatický, latentní
inaugurace slavnostní uvedení do funkce, v úřad, v hodnost; zahájení, otevření (budovy)
inbríding, inbreeding inbrídyng příbuzenské křížení, u lidí příbuzenské sňatky
inbus, imbus Šroub s dutou hlavicí s vnitřním šestihranem; klíč s vnějším šestihranem. Někdy se používá i jako nesklonné adjektivum (imbus/inbus šrouby, imbus/inbus klíčem). Údajně původně obchodní název Innensechskant (der Herstellerfirma) Bauer und Schaurig.
incentiva motivace, popud, pohnutka
incentivní pobízející, vzbuzující motivaci
incest nečistota; krvesmilství
inch inč britsko-americká jednotka pro délku rovná 2,54 cm, palec
incidence nemocnost, demografický ukazatel počtu nových onemocnění k počtu obyvatel; mat. vzájemná poloha dvou geometrických útvarů majících společnou část
incidenční související s incidencí; průvodní, doprovodný, incidentní
incident nepříjemná událost, příhoda
incidentální nahodilý; náhodný; nepodstatný
incidentní incidenční
incipit začátek textu, díla
incize, incise naříznutí, protětí, chirurgické otevření
incizura řez, mezera, zářez, rýha
income inkam příjem, důchod
incorporated inkorporejtyd označení veřejné obchodní společnosti v USA, zkratka Inc.
incoterms inkoterms dodací podmínky v zahraničním obchodě
indagace pátrání, vyšetřování
indebite bez závazků
indeciso indečízo hud. nerozhodně, váhavě, neurčitě
indemnita 1. odškodnění; 2. beztrestnost poslance za jeho výroky v parlamentu, za způsob jeho hlasování; 3. parlamentem dodatečné schválení vládních úkonů nebo jednání vlády, které parlament předtím odmítl
inden aromatický kondenzovaný uhlovodík; součást kamenouhelného dehtu
independentizmus, independentismus hnutí nezávislosti, za nezávislost
indeterminizmus, indeterminismus- názor odmítající všeobecnou, vždy platnou příčinnost
index 1. seznam, soupis, rejstřík; 2. symbol užívaný k rozlišování objektů; 3. výkaz o studiu na vysokých školách; 4. hodnotový ukazatel
indexace opatřování indexem
indicie náznak, okolnost budící podezření; nepřímý důkaz
indiference lhostejnost, vzájemné neovlivňování
indiferenční bezrozdílná
indiferentní neurčitý, neutrální, nezúčastněný, netečný, lhostejný
indigenní domácí, původní
indigesce porucha trávení
indignace rozhořčení, nevole, pohoršení
indigo tmavomodré barvivo z kořenů tropického keře indigovníku,vyráběné i synteticky
indikace znak, znamení; určení, stanovení léčebného postupu; signalizace sledovaného stavu
indikativ oznamovací způsob
indikativní oznamovací
indikátor ukazatel
indikce 1. oznámení, ohlášení; 2. při starořímském datování číslo, které označuje pořadí roku v patnáctiletých cyklech
indikovaný oznámený, udávaný; předepsaný
indiskrece nezachování mlčenlivosti, netaktnost, vtíravost
indispozice, indisposice dočasná, náhlá nezpůsobilost, nepříznivý tělesný nebo duševní stav
individualita vyhraněná osobnost; osobitost, svéráznost
individualizmus, individualismus- zdůrazňování jedince, jeho významu, zájmů
individuální jednotlivý, zvláštní, osobitý
individuální integrace probíhá u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle individuálního vzdělávacího programu buď v běžné třídě mateřské školy, základní školy či střední školy (i vyšší odborné školy) nebo probíhá ve třídě speciální školy určené pro žáky s jiným druhem nebo stupněm postižení
individuum jedinec, jednotlivec; podezřelá, pochybná osoba
indoevropelstika vědní obor zabývající se srovnáváním indoevropských jazyků
indolence lhostejnost, nevšímavost, netečnost; malátnost
indologie obor zabývající se jazyky, historií a kulturami indických národů
indoor indór domácí, vnitřní; sport halový, sálový
indosament písemný převod vlastnictví cenného papíru, rubopis
indosant převodce rubopisu, původní vlastník cenného papíru
indosát ten, na koho se cenný papír převádí, indosatář
indukce úvod, uvedení; úsudek směřující od jednotlivého k obecnému; vektorová veličina charakterizující elektrické, magnetické nebo elektromagnetické jevy vzniklé vložením látky do těchto polí; součást procesu vedoucího k diferenciaci buněk a tkání
indukčnost skalární veličina charakterizující schopnost indukovat při změně elektrického proudu elektromotorické napětí
induktance reaktance ideální cívky
induktivní přenášející; spojovací; silou působící;
induktor ruční generátor s střídavého elektrického proudu
indulgencie církevní odpustky
indurace zatvrdnutí tkáně zmnožením vaziva
industrial hudební styl využívající industriálně znějících nástrojů a zvuků
industrializace zprůmyslnění tedy proces přeměny agrární země v průmyslovou
industrializace, industrialisace zavádění, rozvoj průmyslu
industriální průmyslový
industrie píle, činnost, pracovitost; průmyslová výroba, průmysl; soubor kamenných a kostěných nástrojů a odpadků při jejich výrobě v jednotlivých pravěkých kulturách
ineditní i. literatura -nelegální vydávání zakázané literatury nebo literatury zakázaných autorů,samizdat
ineditum nevydaný, neuveřejněný spis
inefektní neúčinný, bezvýsledný; léčebně nepůsobivý, neúspěšný
inerciální soustava souřadnic, v níž platí zákon setrvačnosti
inercie netečnost, nečinnost, nepohyblivost; fyz. setrvačnost
inertní lhostejný, neaktivní, nečinný, netečný
inervace zásobování nervovými vlákny
inervovat spojovat nervovými vlákny; znervózňovat
infamace zneuctění, zhanobení
infant španělský nebo portugalský korunní princ
infanterie, infantérie pěchota
infanticida zabíjení dětí z obavy, že je nebude možné uživit
infantilizmus, infantilismus zaostalost ve vývoji; přetrvávání psychických a tělesných dětských znaků v dospělosti
infantilní nevyspělý, dětinský; zaostalý
infantofilie, nepiofilie náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči malým dětem (0 - 5 let), podskupina pedofilie (pojem pedofilie obvykle označuje náklonnost k prepubertálním a raně pubertálním dětem)
infarkt ohraničené odumření tkáně po zamezení přívodu krve z uzavřené tepny (i. myokardu, plic, placenty, ledviny)
infaustní nepříznivý, beznadějný (o průběhu nemoci)
infámie pohana, potupa
infekce nákaza
infekční nakažlivý
infektor Virus napadající soubory v počítači. Rozdělujeme ho na rychlý (fast), který napadá vše a chová se nápadně. Druhým typem je pomalý (slow), který se snaží být nenápadný, skrytý.
inference usuzování, odvozování určitých výroků z jiných
inferiorita podřadnost, podřízenost, méněcennost
infernální ďábelský, pekelný
infertilita neplodnost, jalovost, neúrodnost; opakované samovolné potraty u žen
infertilní neplodný, neúrodný
infidelita nevěra, nevěrnost
infikovat přenášet nákazu, nakazit
infiltrace prosakování, pronikání
infinitezimální nekonečně malý
infinitiv neurčitý slovesný tvar s dějovým významem
infinitizmus, infinitismus názor o nekonečnosti světa, kosmu, času, prostoru
infinitní neurčitý; nekonečný
inflace proces znehodnocování peněz projevující se poklesem jejich kupní síly
inflagranti, in flagranti (přistižený) při činu
inflamace vzplanutí, zápal; zánět
inflexe ohýbání, ohyb, obrat
influence působení, vliv
influenza chřipka
influx inflax vtok; příliv; ústí; záplava
informace zpráva, sdělení; vnesení tvaru, zformování
informatika teorie informace; teorie vzniku, přenosu i zpracování informací
informativní poučující, zběžně osvětlující
informatizace, informatisace zavádění informačních technologií
informátor kdo podává informace, zprávy; donašeč
informel spontánně vznikající abstraktní malba
infra- první část složených slov mající význam nízko, dole, pod
infrachromázie citlivost fotografické citlivé vrstvy na infračervené záření
infračervený týkající se neviditelné části elektromagnetického spektra s vlnovou délkou 760 -1000 nm
infrakce naštípnutí, nalomení kosti
infralitorál dno vodních ploch s dostatkem světla pro růst vyšších rostlin
infrastruktura soubor odvětví zajištujících ekonomické a sociální systémové funkce
infrazvuk zvuk s frekvencí pod 16 hertzů
infule orientální nebo liturgická pokrývka hlavy, mitra
infuze, infúze, infuse 1. nitrožilní vpravování tekutin do organizmu; 2. výroba sladu bez povařování rmutu; 3. vyluhování při teplotě klesající od teploty varu po obyčejnou teplotu
infuzum, infusum vodný výtažek z léčivé byliny, nálev
Ing., Ing. inženýr
ingerence vliv, zasahování, vměšování
ingesce 1. přijímání látek buňkou, příjem potravy; 2. přenos infekce požitím infikovaných potravin nebo vody
ingot kov ztuhnutý v kokile
ingredience přísada, součást, příměs
ingredient služka směsi
ingres, ingress přístup, vstup; právo vstupu
ingrese krátkodobé proniknutí moře na pevninu
inguina tříselná krajina, tříslo
inhabilita nezpůsobilost soudce, když není záruka jeho nestrannosti
inhalace vdechování
inhalátor přístroj na vdechování rozprášených kapalin a plynů
inherence vnitřní příslušnost, sounáležitost, neoddělitelnost
inherentní obsažený, lpící, utkvělý v něčem, vnitřně spjatý
inhibice překážka; útlum, zastavení, zadržování; zákaz
inhibitor látka, přísada zpomalující nebo zcela zastavující reakci
iniciace vyvolání, podnět; zasvěcení do tajemství, uvedení
inicializace nastavení počátečních hodnot
iniciativa popud k činnosti, podnět; podnikavost
iniciála počáteční písmeno textu
iniciátor původce, podněcovatel
injekce vstřikování, vpravování, vhánění; látka k tomu určená
injektáž vstřikování, vhánění zpevňovací směsi pod tlakem do nějaké hmoty, konstrukce ap., injektování
injektování injektáž
injikace vstřikování, vstřik
injikovat vstřikovat, pronikat vstřikováním; vpravit roztok injekcí
ink-jet inkdžet inkoustová tiskárna
Inka absolutní vládce incké říše
inkantace pověrečné zaříkávání, zažehnávání
inkapsulace opouzdření, vytvoření tkáně pouzdra, zapouzdření
inkarcerace uvěznění; uskřinutí
inkarnace vtělení; v náboženství vtělení boha v člověka
inkaso vybrání peněz, likvidace peněžní pohledávky; poplatek poplatky
inklinace naklonění; sklon, náklonnost, záliba
inkluze, inkluse uzávěr; vztah mezi tridami, množinami vyjadřovaný slovy je podmnožinou
inkluzive, inklusive, inclusive inkluzíve včetně, zahrnujíc v to, počítaje v to
inkognito, incognito inkognyto neznámý, utajený, nazapřenou
inkoherence nedostatek souvislosti, roztříštěnost, rozklad, rozpad
inkolát státní příslušnost, občanství
inkompatibilita vzájemná neslučitelnost, nesnášenlivost
inkompetence neoprávněnost, nepříslušnost, nepovolanost
inkongruence neshoda, nesouhlas, vnitřní rozpor vznikající v člověku v okamžiku, kdy prožije pro něj něco významného, ale naprosto nepřijatelného
inkonsekvence nedůslednost
inkontinence neschopnost udržet moč nebo stolici
inkorporace vtělení, včlenění
inkorporační včleňující; i. taxa poplatek za přijetí
inkorporovaný začleněný, zapsaný
inkrece předávání výměšků (hormonů) žlázami s vnitřní sekrecí přímo do krevního oběhu
inkrement přírůstek
inkrementace zvýšení (čísla)
inkret vnitřní sekret
inkriminace obvinění, výtka
inkriminovaný vztahující se k tomu, z čeho je někdo obviňován (výrok, čin)
inkrustace povlak, nátěr, výzdoba předmětu jinobarevným materiálem, obložení; vysrážení látek z roztoků, potažení minerálním kamenem, tvorba kůry
inkubace 1. období mezi prvním stykem s nákazou a prvními příznaky; 2. nevědomé dozrávání nápadu, myšlenky, řešení
inkubátor přístroj k zajištění vhodných podmínek pro nedonošené dítě; líheň
inkulturace zkulturňování; vnášení kultury, vzdělanosti, civilizačních norem
inkumbent telekomunikační operátor, který měl v době regulovaného trhu monopolní postavení a dodnes působí na trhu
inkunábule prvotisky, nejstarší tisky do roku 1500
inkvizice, inkvisice církevní instituce vyhledávající a soudící kacíře; přísné, fanatické zkoumání, vyšetřování
inlej, inlay inlej litá kovová výplň zubu
inokulovat naočkovávat
inokulum kultura mikrobů (nebo tkáň) přenesená na živnou půdu; očkovací látka
inominální nepojmenovaná, smlouva nevyskytující se jmenovitě v zákoně
inoperabilní neoperovatelný, neschopný operace
inovace obnovení, zdokonalení
inovativní související s inovací, přinášející nové řešení
inovátoři, inovátor usilují o zcela originální přístup k řešení problému, nejen o dílčí zlepšení jako to činí tzv. adaptéři či adaptátoři
input 1. vstup, faktor výroby, množství výroby měřené výrobními (vstupními) náklady; 2. zadání, vstup dat, programu do výpočetního zařízení
inscenace jevištní nebo televizní realizace dramatického textu
inscenovat připravit inscenaci; zosnovat něco
insekt hmyz
insekticid chemický prostředek na ničení hmyzu
inseminace umělé oplodnění hospodářských zvířat
insert vložit, vsunout; náhrada, příloha
insider insajdr zasvěcenec; ten, kdo využívá důvěrné informace
insight insajt vhled, nahlédnutí, proniknutí dovnitř, intuitivní pochopení
insignie odznaky hodnosti, moci
insinuace bezdůvodné nařčení, pomluva, očerňování
insitní neškolený, laický, neodborný; i. umění naivní umění
inskripce zápis (např. do nějakého seznamu)
insolace ozařování sluncem; množství přímého slunečního záření dopadající za jednotku času na jednotku plochy zemského povrchu
insolvence platební neschopnost, insolventnost
insomnie nespavost, agrypnie
inspekce kontrola, dohled, dozor
inspektor dozorce; policejní hodnost
inspektorát dozorčí úřad, policejní úřad
inspicient pomocník divadelního režiséra pověřený dohledem na průběh představení
inspirace 1. podnět k tvoření, nápad, tvůrčí vnuknutí; 2. vdechování, vdechnutí
instabilita nestálost, nevyrovnanost, psychomotorický neklid
instalace zavedení, připojení, umístění technických zařízení, vybavení budovy ap.; rozmisťování předmětů pro výstavní účely; slavnostní uvedení do úřadu
instance příslušný orgán, úřad; stupeň řízení
instantní rychlorozpustný, připravený k okamžitému požívání, předvařený, práškový
instinkt vrozený pud, vnuknutí; tušení
instituce orgán, úřad; soubor právně upravených vztahů mezi lidmi
institucionalizmus, institucionalismus ekonomický a sociologický směr, který základ vývoje společnosti spatřuje v institucích a institutech
institucionální vztahující se k instituci, úřední
institut ústav; soubor právních norem
instrukce návod, poučení, předpis
instruktáž krátkodobé školení; předvedení instrukce
instruktor kdo předvádí instruktáž; cvičitel, učitel
instrument nástroj, přístroj, prostředek
instrumentace práce s přístroji, využití přístrojů; technika využití možností hudebních nástrojů při komponování skladby nebo při přepracovávání pro jiné nástrojové obsazení, orchestrace
instrumentál při skloňování sedmý pád
instrumentářka zdravotní sestra, která připravuje, podává lékařské nástroje a pečuje o ně
insuficience nedostatečnost, selhání činnosti, slabost, neschopnost plnění
intaglio intaljo], intaglie [intalje ryté nebo řezané vyobrazení do nerostu nebo skla
intaktní nedotčený
intaktnost nedotknutelnost, neporušenost, celistvost
intarzie,intarsie dekorativní vykládání dřeva jiným dřevem nebo nějakým kontrastním materiálem
integrace sjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek; začlenění, zapojení; mat. výpočet integrálu
integrál jeden ze základních pojmů matematické analýzy, zobecnění součtu
integrální souhrnný, sjednocený, úplný, nedílný
integrita neporušenost, nedotknutelnost, celistvost
integrovaný spojený, sjednocený, jednotný, propojený, celkový; kumulující více funkcí
integrovat 1. sjednocovat, spojovat, koordinovat, zapojit, začlenit; 2. počítat integrál funkce
intelekt rozum, schopnost myšlení a racionálního poznání
intelektualizmus, intelektualismus jednostranné zdůrazňování rozumového přístupu
intelektuál vzdělanec
intelektuální týkající se duševní činnosti člověka, rozumový
intelektuálština afektované napodobování výrazů a postojů intelektuálů, bez zakladních aspektů vzdělání; “hraní” si na intelektuála
inteligence 1. rozumová schopnost řešit nové nebo složité situace; 2. společenská vrstva lidí vykonávající kvalifikovanou duševní činnost
intence záměr, zaměřenost na něco, úmysl; jaz. jev, že některé sloveso nevyžaduje vyjádření původce nebo cíle děje
intencionalita zaměřenost vědomí na svět jako podmínka myšlení
intencionální záměrný
intendent dozorčí správní nebo umělecký orgán; zásobovací důstojník
intenze, intense 1. lék. napětí, síla; 2. jaz. nasazení mluvidel při začátku artikulace; 3. obsah významu slova, výrazu
intenzita, intensita mohutnost; síla, napětí; usilovnost
intenzivní, intenzívní, intensivní mohutný, silný, výkonný, účinný
inter- první část složených slov mající význam mezi, uvnitř, během, před
interakce vzájemné působení dvou nebo více činitelů
interaktivní umožňující vzájemnou komunikaci, tj. přímý vstup do činnosti stroje nebo programu
intercelulára mezibuněčný prostor v pletivu rostlin
intercepce zadržování,zachycování
interceptor rušič vztlaku, usměrňovač proudění, spoiler
intercese převzetí dluhu, zajištění závazku, zakročení
intercity Vlaky vysoké vality, které spojují největší města a hospodářská centra a vyznačují se vysokým cestovním komfortem, krátkou cestovní dobou, nejvyšší možnou přesností a zvláštními službami.
interdependence vzájemná závislost
interdialekt nadnářečí
interdiciplinární mezioborový
interdikt trest římskokatolické církve, dočasný zákaz bohoslužebných úkonů
interdisciplinární mezioborový
interes zájem
interesantní vzbuzující zájem, pozoruhodný, přitažlivý
interfáze období mezi dvěma po sobě následujícími mitózami (dělení buněčného jádra)
interfázní jádro buněčné jádro v interfázi (viz interfáze)
interfejs, interface interfejs rozhraní, propojení, styk; komunikační přechod,mezistyk; převodník (mezi dvěma číslicovými systémy)
interference, vzájemné ovlivňování, prolínání, střetání; křížení, skládání
interferometr přístroj k měření fyzikálních veličin, délek ap. na základě interference záření
interferon bílkovina vznikající v buňce po jejím styku s virem a chránící další buňky před virovou infekcí
interferovat Vzájemně se prolínat, pronikat, křížit se (vlnění, geny a viry, schopnosti atd.) viz interference
interfluvium krajina mezi dvěma řekami
interglaciál období mezi dvěma chladnými obdobími (glaciály) v pleistocénu
intergranulára styčná plocha mezi zrny
interhotel ubytovací zařízení špičkové úrovně
interiér vnitřní prostor, vnitřní zařízení architektonického prostoru
interimální prozatímní, dočasný
interiorizace, interiorisace zvnitřnění, přijetí zkušenosti do psychiky
interjekce zvolání, výkřik; citoslovce
interkluze,interkluse závorka
interkom, intercom interkom zkratka z intercommunication; systém k dorozumívání posádky, týmu, personálu
interkontinentální mezinárodní, v rámci více kontinentů
interkros mládežnická kategorie lakrosu
interkurentní dodatkový, přistupující k něčemu; přidružená nová nemoc k chorobě současně probíhající
interlingua, interlingva umělý jazyk, reformovaná varianta jazyka interlingue
interlingue mezinárodní umělý jazyk utvořený na základě internacionalizmů, původně pojmenovaný okcidentál
interlingvistika obor zabývající se studiem a uplatněním internacionalizmů
interludium mezihra; druh středověké divadelní hry; hudební vsuvka
intermediální zprostředkující; tvořící mezičlánek, propojení
intermediární přechodový, zprostředkující, jsoucí mezi dvěma jevy
intermediát meziprodukt
intermedium mezihra; obvykle žertovná krátká scénka hraná mezi dějstvími samostatné vážné hry; středověká divadelní fraška
intermezzo intermeco vložka, vsuvka, mezidobí; drobná hudební skladba, mezihra; příhoda nakrátko přerušující hlavní děj, vedlejší událost
intermitentní střídavý, přerušovaný, občasný, nespojitý, periodický, vracející se, přerývaný
intermodální kombinovaný; lze přepravovat po železnici, silnici, říčními i pobřežním plavidly :-))
intermodální doprava nákladní doprava, při níž nákladní automobil, přívěs, návěs, snímatelná nástavba nebo kontejner použije silnice pro počáteční a/nebo koncový úsek cesty a jsou přepravovány, s tažným vozidlem nebo bez něho, ve zbývajícím úseku cesty po železnici, po vodní cestě nebo po moři
interna vnitřní lékařství; interní oddělení nemocnice
internace nucený pobyt na určeném, vykázaném místě
internacionalizmus, internacionalismus 1. snaha o mezinárodní řešení globálních a regionálních problémů, pocit mezinárodní sounáležitosti; 2. slovo nebo výraz vyskytující se v několika jazycích a mající v nich stejný nebo podobný význam
internacionál ve sportu dlouholetý reprezentant
internacionální mezinárodní
internalizace, internalisace zvnitřnění, osvojení, přijetí hodnoty, normy, myšlenky
internát společné ubytování studentů, žáků
Internet světová komunikační síť, propojení počítačů prostřednictvím telefonních linek
interní vnitřní; domácí
internista odborný lékař pro vnitřní nemoci
interoperabilita schopnost systémů vzájemně si poskytovat služby a efektivně spoluprocavat; v dopravě: vícesystémová mezinárodní provozuschopnost (železnic, vozidel)
interpelace dotaz poslance členům vlády se žádostí o vysvětlení věci
interpersonální mezilidský
interpolace vsuvka v textu; přibližný výpočet hodnot funkce v bodě ležícím uvnitř intervalu z hodnot funkce v krajních, příp. i některých vnitřních bodech intervalu
interponovat vkládat, vložit, vsouvat; zprostředkovat
interpozice, interposice postavení mezi dvěma částmi; lék. nenormální uložení nějakého orgánu mezi jiné
interpret kdo podává výklad, tlumočí význam; překladatel; výkonný umělec
interpretace výklad, objasnění, tlumočení, podání; způsob podání díla výkonným umělcem
interpunkce členění textu interpunkčními znaménky; způsob spojování filmových záběrů
interpunkční rozdělovací
interrupce umělé ukončení těhotenství
intersexualita nevyhraněné pohlaví, pohlavní obojetnost
intersticiální vsunutý, vmezeřený; mezitkáňový
intersticium vmezeřená tkáň, řídké pojivo tkání a orgánů, v němž probíhají cévy a nervy
intersubjektivita co je společné mnoha nebo všem lidem
intertrigo zánět kůže, opruzení
interval časový úsek mezera, přestávka
intervence 1. vměšování; 2. zprostředkování, zásah; 3. přímluva
interview intervjú rozhovor
intervize Intervize je způsobem sdílení případové práce, zkušeností, vzájemné podpory a reflexe mezi kolegy.
intestát osoba, která zemřela bez závěti
intestinum střevo
intifáda povstání a rezistence palestinských Arabů na Izraelem okupovaných územích; intifáda (arabsky otřes nebo také probuzení, konečně pak i přímo povstání)
intimace, intimát sdělení zúčastněné straně, vyššího orgánu nižšímu
intimidace zastrašování, nátlak
intimita soukromí, důvěrnost, útulnost, intimnost
intimní důvěrný, soukromý; erotický, sexuální
intimsprej kosmetický dezodorační přípravek
intimus důvěrný přítel, blízký společník
intolerance nesnášenlivost, netolerantnost, nerespektování
intonace přesné nasazení a správné vyladění tónu; melodie řeči
intoxikace otrava
intra- první část složených slov mající význam uvnitř, dovnitř, do nitra, mezi, v průběhu
intrakomunitární v rámci zemí EU
intramuskulární mezisvalový
intranet uzavřená (například podniková) počítačová síť na principu internetu.
intranzitivum, intransitivum nepřechodné sloveso
intrapsychický vnitřní, skrytě duševní
intrastat INTRASTAT je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie, pokud při jeho přijetí nebo odeslání není povinnost předkládat celním orgánům celní prohlášení. Vykazují se v něm údaje o vnitrounijním obchodu. Systém Intrastat je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů (např. formy výkazu, organizační zabezpečení). Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob, které překročí asimilační práh při přijetí nebo odeslání zboží, o němž je třeba uvádět údaje do výkazů pro Intrastat a je dána Vyhláškou č. 200/2004 Sb. Údaje z výkazů pro Intrastat umožňují sestavit měsíční statistiky zahraničního obchodu České republiky.
intravenózní, intravenosní nitrožilní
intravilán zastavěná část území obce
intráda 1. krátká fanfárová skladba k zahajování slavností; 2. úvodní část skladby; 3. slavnostní pochlebná řeč
intrika postranní a nečestné jednání, úskok, lest, dějová zápletka
intrikán kdo strojí intriky; v divadelní hře postava pleticháře nebo herec hrající takové role
intrinzitní vnitřní; z jedince samého vyvěrající; vlastní vodivost u polovodičů
intro- první část složených slov mající význam dovnitř, vnitřní, vstup, vstupní
introdukce úvod, vstup
introgrese vnesení genů jednoho druhu do genomu jiného mezidruhovým a následným zpětným křížením; periodicky se opakující spontánní pronikání genetického materiálu z jednoho druhu do druhého přes úplnou izolační bariéru
introjekce vcítění, vkládání do vědomí, prožitek
introspekce sebepozorování, zkoumání vlastních duševních stavů, pochodů
introvert člověk uzavřený do sebe
introvertní uzavřený, zaměřený na vlastní duševní svět
introverze, introverse uzavřenost, zaměřenost do vlastního nitra
intruze, intruse 1. nežádoucí vniknutí, vetření se; pronikání magmatu do zemské kůry; vnikání cizích útvarů do svaru při sváření; 2. podpovrchová tělesa vyvřelých hornin
intuice tušení, vytušení, schopnost postihnout
intumescence zduření, nadměrné rozrůstání
inuk eskymácký lovec v Grónsku
inundace záplava, zátopa
invalida člověk neschopný práce, voják neschopný služby pro nepříznivý zdravotní stav
invalidita nemocnost, slabost, neschopnost práce, vojenské služby; neplatnost
invar slitina železa a niklu vyznačující se nízkou teplotní roztažností
invariance neměnnost, stálost jevů nebo veličin vůči změnám
invariant vztah nebo útvar neměnící se při určité transformaci nebo neměnný v různých variacích
invariantní neproměnný, změně nepodléhající
invaze, invase hromadný násilný vpád, vniknutí
invektiva výpad, slovní nebo písemné napadení
invence vtipný nápad, důvtip, vynalézavost, zejm. v umělecké tvorbě
inventarizace, inventarisace kontrola účtů; vyhotovení inventáře
inventář seznam, soupis
inventor vynálezce
inventura kontrola za účelem zjištění skutečného stavu
inverze, inverse zvrat, obrat, přemístění, převrácení; teplotní i. stav atmosféry, při němž teplota vzduchu v určité vrstvě stoupá
investice ekonomická aktivita spočívající v současném uložení finančních prostředků nebo koupi něčeho a očekávání budoucího zisku
investigativní pátrající, vyšetřující, např. žurnalistika
investitura udělení léna; ustanovení do úřadu (zejm. církevního)
investor subjekt, který vkládá, obv. finanční prostředky, do nějaké aktivity
investovat vložit, vkládat, obv. finanční prostředky, do nějaké aktivity
invokace vzývání, vzletné oslovení; úvodní věta listiny; úvod eposu
involuce omezování, zanikání; lék. atrofie tkání jako příznak stárnutí; mat. zobrazení rovnající se zobrazení inverznímu, které ale není identické
involvovat zahrnout, zahrnovat, včlenit něco; vtáhnout, zatáhnout někoho (do větší akce, podniku ap.); být namočen
inzerát krátké placené oznámení, reklama v tisku
inzula, insula 1. ostrov; 2. mnohopatrový dům bez atria; 3. dům nebo uzavřený blok velkých obytných domů ohraničený ze všech stran ulicemi
inzulin, inzulín, insulin hormon produkovaný slinivkou břišní regulující obsah cukru v krvi; jeho nedostatek způsobuje cukrovku
inzultace, insultace urážka, potupa; ve sportu napadení rozhodčího
inženýr 1. absolvent vysoké školy technického, ekonomického a zemědělského směru; zkratka ing., Ing.; 2. funkce technického vedoucího ve výrobních podnicích
inženýrink inženýring, inženýrství; politika (v dílčích postupech)
ion jon], iont [jont elektricky nabitá částice nesoucí elementární náboj
ionex jonex měnič iontů, iontoměnič
ionizace, ionisace jonyzace vznik iontu, obvykle odtržením elektronu od neutrální částice
ionizační, ionisační jonyzační související s ionizací
ionizátor, ionisátor jonyzátor činitel, zařízení způsobující ionizaci
ionizovat, ionisovat jonyzovat působit ionizaci
ionizující, ionisující jonyzující způsobující ionizaci
iono- jono-], ionto- [jonto- první část složených slov mající význam iont, iontový
ionosféra jonosféra ionizovaná vrstva zemské atmosféry nad stratosférou
iontoforéze,iontoforesa jontoforéza léčebná metoda, při které jsou např. do kloubů zaváděny ionty léků
iontový jontový složený z iontů, např. i. nápoj
ipitis Dvouhlavý biceps
ipon bod v džudu nebo v karate
IPPV IPPV - angl. zkr. intermittent positive pressure ventilation, řízená ventilace přerušovaným tlakem
ipsace pohlavní sebeukájení, masturbace, onanie
ipsilaterální, homolaterální stejnostranný, týkající se stejné strany
IQ inteligenční kvocient, zjednodušené číselné označení úrovně inteligence určité osoby
iracionalita nerozumnost, nepochopitelnost rozumem, logikou
iracionalizmus, iracionalismus názor o nedostatečnosti rozumového poznání
iradiace 1. ozařování zejm. ultrafialovými paprsky; 2. zdánlivé zvětšení rozměrů osvětleného předmětu proti temnému pozadí a naopak; 3. vystřelování bolesti z postiženého místa do vzdálenějších oblastí
ireálný, nereálný, neskutečný, neuskutečnitelný, vymyšlený
iredenta šovinistické hnutí za připojení části jiného státu s vlastní národnostní menšinou
iregularita nepravidelnost, protiprávnost, výjimka z pravidel
irelevance nezávažnost, nedůležitost, zbytečnost
irelevantní bezvýznamný, nepodstatný, vedlejší
irénický hlásající mír, mírový
irénizmus, irénismus úsilí o mír, klid, nenásilnost, smíření (zejm. církevní a konfesionální)
ireparabilní nenapravitelný, trvale nenahraditelný. medic.
ireverzibilita, ireversibilita nevratnost procesu nebo reakce; nezrušitelnost,neodvolatelnost, nenapravitelnost
ireverzlbilní, ireversibilní nevratný, probíhající jen v jednom směru
irido- první část složených slov mající význam iris, oční duhovka
irigace zavlažování půdy, zavodňování;lék. závlaha, výplach
irigátor nástroj k provádění výplachu dutých tělesných orgánů
irigo- první část složených slov mající význam výplach, výplachový
iris 1. oční duhovka; 2. kosatec
iritabilita nedůtklivost; nadměrně zvýšená citlivost; dráždivost
iritace dráždění, podráždění, rozčilení
iritovat popuzovat, znervózňovat, rozčilovat, dráždit
irizovat, irisovat třpytit se, hrát duhovými barvami; dávat něčemu duhové zabarvení
iron man, iron man ajmmen ““železný muž, sportovec, který během 24 hodin absolvuje 3,8 km plavání,180 km jízdy na kole a maratónský běh
ironický jízlivý, posměšný
ironie úmyslné a průhledné vyjádření protikladem, výsměch
ironizovat, ironisovat skrytě se vysmívat, zesměšňovat předstíráním nevědomosti
IRQ interrupt request line, kanál požadavku přerušení, komunikační kanál na kterém posílá zařízení v počítači požadavek na přerušení procesoru
ischemický týkající se místní nedokrevnosti tkáně a orgánu vedoucí k poškození až smrti
ischemie místní nedokrevnost tkání nebo orgánů
ischialgie bolesti v průběhu sedacího nervu,ischias
ischias bolesti v průběhu sedacího nervu, ischialgie
ischurie chorobné zadržování moči
ISIN označení akcií na jménu
islamismus směr islámského ideologického smýšlení v jeho politické rovině, tedy daných cílů se snaží dosáhnout formou politických kroků, které mají islámsky orientovaný podtext, ale nejsou striktní a jen náboženské
islám muslimské monoteistické náboženství uznávající boha Alláha
isp Internet Service Provider - poskytovatel internetového připojení
istesso hud. totéž (tempo)
istmus, isthmus pevninská šíje; lék. úzké spojení, ústí
italianistika obor zabývající se jazykem, historií a kulturou italského národa
italika písmo mírně skloněné doprava,kurzíva
italizmus, italismus, italianizmus, italianismus jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z italštiny nebo podle italštiny v něm vytvořený
item rovněž, dále, kromě toho
iterace 1. opakování; početní metoda, krok přiblížení se k výsledku; vtíravé, pravidelně se opakující představy; lék. bezděčné, rytmicky opakované pohyby ve stejném sledu; 2. sled pozorování se společným rysem
itinerář cestovní deník, náčrt, popis cesty, trati s jejími zvláštnostmi; pomůcka udávající vzdálenosti mezi jednotlivými místy dálkového spoje
iza-, ise- první část složených slov mající význam stejný, shodný
izagon rovnoúhelník
izakusta izolinie intenzity zvuku
izalobara izolinie tlakové tendence
izmus,-ismus některý z uměleckých směrů, filozofických nebo společenských soustav
izo-, iso- první část složených slov mající význam stejný, shodný
izoamplituda, isoamplituda izolinie amplitudy určité veličiny
izobar, isobar člen skupiny nuklidů se stejným nukleonovým a různým protonovým číslem
izobara, isobara křivka závislosti objemu na teplotě při stálém tlaku; izolinie tlaku vzduchu
izobarický, isobarický probíhající při stálém tlaku
izobata, isobatha hloubková vrstevnice
izoblaba, isoblaba izolinie poměrných škod při zemětřesení
izochasma, isochasma izolinie výskytu polárních září za rok
izochora, isochora křivka závislosti dvou stavových veličin při termodynamickém ději probíhajícím při stálém objemu
izochorický, isochorický probíhající při stálém objemu
izochronie časová shoda nějakého jevu, homochronie
izochronní, isochronní stejně trvající, současný
izočára, isočára čára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny, izolinie, izokřivka
izodynama, isodynama izolinie intenzity tíhového nebo magnetického pole Země
izoecho, isoecho elektrický obvod meteorologického radaru
izogama, isogama izolinie tíhového zrychlení
izoglosa, isoglosa izolinie výskytu nějakého nářečního prvku
izogóna, isogona izolinie směru větru
izohélie, isohelie 1. fotografická technika; 2. izolinie délky slunečního svitu
izohyeta, isohyeta izolinie úhrnů atmosférických srážek
izohypsa, isohypsa izolinie nadmořských výšek, vrstevnice
izokefalie, isokefalie umístění hlav do stejné výšky
izoklina, isoklina izolinie matetických inklinací
izokosma, isokosma izolinie intenzity kosmického záření
izokosta přímka stejných celkových nákladů na produkci Vyjadřuje v grafu takové kombinace dvou výrobních faktorů, které lze maximálně využít při dané konstatní úrovni nákladů.
izokřivka, isokřivka čára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny, izočára, izolinie
izokvanta křivka stejného produktu (množství) Vyjadřuje v grafu takové kombinace výrobních faktorů (vstupů), které vedou ke stejnému celkovému objemu produkce.
izolace, isolace oddělení, odloučení, osamocení; zamezení pronikání; opatření proti pronikání
izolacionizmus, izolacionismus, isolacionismus snaha o nevměšování a izolaci; úmyslný nezájem o dění v zahraničí
izolant, isolant izolační hmota; nevodič, izolátor
izolát, isolát osamocený jev, prvek, předmět
izolátor, isolátor izolační hmota; izolant; nevodící část elektrického zařízení oddělující jeden vodič od druhého nebo vodič od země
izolepa, isolepa lepicí páska
izolinie, isolinie čára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny; izočára, izokřivka
izolovaný, isolovaný opatřený izolací; oddělený, osamocený
izomerie, isomerie existence dvou i více izomerů
izomery, isomery sloučeniny se stejným atomárním složením, ale rozdílnou chemickou strukturou a tím i různými fyzikálními a chemickými vlastnostmi
izometrie, isometrie rovnoměrnost; vlastnost věcí o stejných rozměrech; totožnost veršů nebo části veršů na základě stejného počtu časových jednotek; mat. shodné zobrazení, shodnost
izomorfie, isomorfie existence dvou i více sloučenin, které vytvářejí krystaly stejného typu a současně se v nich mohou vzájemně zastupovat, tvořit směsné krystaly
izonefa, isonefa izolinie celkové oblačnosti
izopora, isopora izolinie ročních změn některých složek magnetického pole Země
izoprén, isopren 1. nenasycený uhlovodík, základní jednotka přírodního kaučuku; 2. materiál k výrobě speciálních oděvů
izoseista, isoseista izolinie stejné intenzity zemětřesení
izostáze, isostase hypotéza o rovnovážném rozložení hmot v zemské kůře
izosylabizmus, izosylabismus, isosylabismus stejnoslabičnost
izoterma, isoterma 1. křivka závislosti objemu na tlaku při stálé teplotě; 2. izolinie teploty vzduchu
izotermický, isotermický probíhající při stálé teplotě
izotermie, isotermie jev, kdy v určité vrstvě atmosféry se teplota s přibývající výškou nemění
izoton, isoton člen skupiny nuklidů se stejným počtem neutronů a s různým protonovým číslem
izotopy, isotopy nuklidy téhož chemického prvku se stejným počtem protonů, ale s různým počtem neutronů v atomovém jádru
izotropie, isotropie jev, kdy nezávisí na směru, v němž se fyzikální vlastnosti látky měří
izotyple, isotypie existence látek, které vytvářejí krystaly stejného typu, ale nemohou vytvářet směsné krystaly
Izrael, Israel židovský stát vytvořený po 2. světové válce
jab džeb tvrdý přímý úder v boxu z bezprostřední blízkosti
jachta sportovní nebo rekreační plavidlo s kajutami, poháněné plachtami nebo motorové
jachtink, jachting sportovní disciplína na oplachtěných lodích, plachtění
jackpot, jack pot džekpot hazardní karetní a sázková hra; zbytkový bank pro další hru; bank v pokeru
jagdteriér německý lovecký teriér
jaguár kočkovitá šelma se žlutou, černě skvrnitou srstí
Jahve viz Jehova
jak tibetský horský tur
jakobinizmus, jakobinismus stupňování teroru a jeho obracení i do vlastních řad
jaktace, iactacio jaktáció zmítání se nemocného na lůžku, prudký neklid
jam session, jamsession džem sešn džezové muzicírování, nepřipravené provozování džezu pro vlastní zábavu
jam jam 1. ovíjivá vytrvalá rostlina, jejíž hlízy lze konzumovat podobně jako brambory; 2. džem
jamb dvouslabičná sestupná stopa; jambický verš
jamboree džemborí slavnostní shromáždění; setkání politiků, sportovců, delegátů skautských organizací
jamování džemování improvizace náhodného seskupení hudebníků
jang kladný, světlý, mužský princip v čínské filozofii
jantar fosilní pryskyřice převážně z jehličnatých stromů
japan 1. ruční papír; 2. jemná hedvábná tkanina; 3. druh jednoduchého rozkládacího zahradního skleníku
japanologie obor zabývající se jazykem, historií a kulturou japonského národa
japík mladý muž navenek úspěšný a bohatý, yuppie
japonerie, japonérie, žaponerie, žaponérie výtvarné dílo japonského původu; exotická móda napodobení japonských motivů a uměleckých podnětů
japonizmus, japonismus, japanizmus,japanismus 1. jazykový prostředek přejatý z japonštiny do jiného jazyka nebo v něm podle japonštiny vytvořený; 2. napodobení japonské umělecké techniky nebo uměleckých předmětů
jarmark trh, původně výroční
jarovizace,jarovisace první stadium fyziologického vývoje rostlin; umělý proces urychlující vývoj rostlin
jaspé, žespé textilie z přízí spředených ze dvou různobarevných přástů
jaspis polodrahokam, jemnozrnná odrůda křemene
jašmak závoj, obv. černý, jímž si muslimské ženy zakrývají obličej
javachat textove orientovany interaktivni chat; 1999 az 2004 pak nahrazen Chatboxem
javajka spodem vedená divadelní loutka; vajang
javatismus filosofie chatovani;navazuje na javatista
javatista zatánce javatismu, chatar uznavajici javachat
Jawa Motocykl Československé výroby.
jazz rock džezrok spojení obou hudebních stylů i forem
jazz džez druh taneční hudby mající původ v lidové hudbě severoamerických černochů, zvýrazňující osobní přínos interpreta; taneční orchestr provozující tento druh hudby
jáhen duchovní, který přijal nižší svěcení, diákon
Jehova [kauzativní tvar heb. slovesa ha·wah´ (stát se) v imperfektu - znamená “působí, že se stane”] Boží osobní jméno. (Iz 42:8, 54:5) V Bibli jsou sice používány také popisné tituly, například “Bůh”, “Svrchovaný Pán”, “Stvořitel”, “Otec”, “Všemohoucí” a “Nejvyšší”, ale osobnost a vlastnosti Boha - kým a čím on je - jsou plně shrnuty a vyjádřeny jedině tímto osobním jménem. (Ža 83:18) Správná výslovnost božského jména. “Jehova” je nejznámější česká výslovnost božského jména, i když většina znalců hebrejštiny dává přednost výslovnosti “Jahve”. Nejstarší hebrejské rukopisy uvádějí toto jméno v podobě čtyř souhlásek, tento tvar je obvykle označován jako tetragrammaton (z řeckých slov te·tra-, jež znamená “čtyři”, a gram´ma, “písmeno”). Tato čtyři písmena mohou být do češtiny transliterována jako JHVH (nebo JHWH).
jehovista příslušník náboženské sekty Svědků Jehovových
jejunitida, jejunitis zánět lačníku
jejunum střední úsek tenkého střeva, lačník
jen, yen jen měnová jednotka Japonska
jer název dvou starobylých slovanských hlásek (tvrdý a měkký j.); název podobně psaných hlásek v azbuce (tvrdý a měkký znak)
jericho zahradní popínavý keř s vonnými květy, zimolez kozí list
ješitnost Je to vlastnost, převážně mužská, příliš vysoké mínění o svém vzhledu, schopnostech, atd.
jet džet letadlo s tryskovým pohonem
jeté žeté v baletu skok z jedné nohy na druhou
jetstreem džetstrím tryskové proudění
jezuité, jesuité řád řeholních kleriků, Tovaryšstvo Ježíšovo
jezule jezulátko, Ježíšek
jidiš spisovný jazyk židovských obyvatel Evropy
jiei-jutsu džiej džucu japonský způsob sebeobrany, jehož zakladatelem je Toshiro Matsumata
jin negativní, temný, ženský princip v čínské filozofii
jitterbug džitrbag americký společenský tanec, který se vyvinul ze swingu
Jízlivý používající v rozhovoru s jinou osobou slova a intonaci hlasu na hranici výsměchu,pohrdání a urážky.
jo-jo efekt, yo-yo efekt kolísavost, značný výkyv ukazatelů, hodnot
job džob práce, zaměstnání, pracovní místo
jobber džobr obchodník na burze, makléř; burzovní spekulant orientující se na nákup a prodej pouze některých cenných papírů; bezohledný kšeftař
jogging džoging rekreační běh, běh pro zdraví, klusání; sportovní oblečení a obuv pro tuto činnost
jogín přívrženec jógy; asketický podivín
jogurt kysaný výrobek z pasterizovaného zahuštěného mléka
johimbin, yohimbin johimbin alkaloid dříve užívaný při poruchách potence
joint venture džojnt venčr forma společného podnikání s účastí tuzemského a zahraničního kapitálu
joint džojnt cigareta z marihuany, kterou obvykle kouří několik lidí společně
jojo hračka s dvojitým kotoučem pohybujícím se po tenkém provázku obratným potrháváním pravidelně nahoru a dolů
jojoba olej tropického stromu užívaný v kosmetice
jola otevřený sportovní člun s plachtami
jolka novoroční stromek a dětská slavnost u něj (v ruském prostředí)
jota, iota v řecké abecedě znak pro hlásku i
jotace polosamohláskové i, které tvoří s následující samohláskou dvojhlásku
joule džaul jednotka pro práci
jourfixe žúrfix den pevně určený pro přijímání návštěv, jour
jovi centrický vztažený ke středu planety Jupiter
joyrobic džojrobik cvičení pro radost, zábavu
joystick džojstyk řídicí páka; výp. tech. pákový ovladač
jódlování zpěv s rychlým střídáním hlasových poloh a s přeskakováním prsního rejstříku do fazetu
jóga soubor tělesných a dechových cvičení; staroindická cesta osvobození od tělesnosti odříkáním a hlubokým rozjímáním
jubileum výročí
jubiloso jubilózo hud. jásavě
judaizmus, judaismus židovské náboženství a kultura
judicium soud, soudní výrok schopnost úsudku, úsudek
judikatura rozhodovací činnost soudů; souhrn judikátů
judikát soudní rozhodnutí, rozsudek a usnesení, nález,judikace
JUDr. juris utriusque doctor, doktor práv
jüenyuan juan měnová jednotka Číny, renmimbi yuan této události
jugendstill júgendštyl německý pojem pro secesi
jugulum přední krajina krční, hrdlo
juice džus
juke, yucca juka cizokrajná dřevina; pokojová rostlina s bílým květenstvím
jukebox, juke-box džúkboks hrací skříň, hudební hrací automat
julep džúlep osvěžující alkoholický nápoj s ledem a přísadou máty peprné; lze ozdobit ovocem a šlehačkou
jumbo džambou sloní, obrovský, velkokapacitní (např. letadlo, účet)
jun. junior
jungle style džangl stajl specifický způsob hry na dechové hudební nástroje charakteristický zejm. pro orchestr D. Ellingtona
jungle džangl využití neobvyklých efektů jednotlivých hudebních nástrojů
junior mladší; sportovec, který věkem přísluší do mladší kategorie; zkratka jun.
junker příslušník drobné pruské venkovské šlechty
junktim spojeně, sloučeně, souvisle; druh vázaného obchodu
junktimace vázaný prodej - nedovolená praktika, při níž prodávající podmiňuje koupi jednoho druhu zboží či poskytnutí jedné služby odebráním jiného zboží
junktura spojení (např. kostí)
junonský ztepilý, vznešený, hrdý
jura střední útvar druhohor
jurisdikce soudní pravomoc
jurisprudence právní věda
jurta přenosný stan kočovníků s dřevěnou kostrou a plstěným pláštěm
jury žiri porota
just schválně, navzdor, zrovna
justace uvedení přístroje do správného stavu
justice spravedlnost, právní řád; soudní orgány a úřady; jejich činnost, soudnictví, justicie
justiciář, justiciár 1. 17-18 století úředník velkostatku, vybavený soudní pravomocí; 2. po soudních reformách 1783-86 úředník na svobodném statku
justicie 1. soudnictví, justice; 2. šibenice
justifikace ospravedlnění, uznání něčeho práva
justovat nastavit, připravit
juta lýková vlákna jutovníku zpracovávaná na pytlovinu, lana, provazy
juvenilie, juvenilia umělecká, vědecká díla z mladých let autora, prvotiny
juvenilní mladistvý, vyskytující se v mládí, vztahující se k mladému
juvenoid hormon regulující dospívání
juventologie věda o mládeži jako sociální a psychologické kategorii
juxtapozice je postavení dvou rovin reality vedle sebe za účelem objektivního srovnání, posouzení a vyhodnocení
juxtapozitum nevlastní složenina, spřežka (pantáta)
Jyxo český fulltextový vyhledávač
K+M+B tříkrálova zkratka latinského: Christus Mansionem Benedicat tedy “Kriste, žehnej tomuto domu” - často se to ale vnímá jako jména tří králů (Kašpar, Melichar a Baltazar)
K.O. knokaut
ka v staroegyptském náboženství životní síla
kabala podání, tradice; starožidovský mystický výklad světa; tajná židovská nauka; vědomosti a výpočty známé jen zasvěcencům
kabaret zábavný, obv. humoristický, hudební a taneční program; místnost, podnik, kde se takový program předvádí
kabaretiér umělec vystupující v kabaretu
kabeláž 1. souhrn činností spojených s vytyčením trasy kabelů,jejich uložením do země, ochranou a označením; 2. souhrn kabelů takto uložených
kabina malá uzavřená místnost, prostor
kabinet 1. pracovna; malý pokojík 2. místnost pro učební pomůcky, sbírky; 3. obv. umělecky zpracovaná skříň nebo skříňka s mnoha přihrádkami a zásuvkami pro úschovu dokumentů,šperků ap.; 4. vláda nebo část vlády,
kabinetní vztahující se ke kabinetu; zákulisní, tajný
kabotáž plavba podél pobřeží; námořní plavba mezi přístavy jednoho státu
kabriolet otevřená automobilová karoserie se stahovací plátěnou nebo odnímatelnou střechou
kabuki druh japonského tradičního divadla
kachexie patologické zhubnutí a silná celková sešlost
kacíř heretik; kdo popírá část nauky, např. některé dogma
kadáver mrtvé tělo, mrtvola; uhynulé zvíře, zdechlina
kadence vystupňování; 1. zakončení hudební myšlenky nebo celé skladby; virtuózní vsuvka v árii nebo koncertu; 2. melodický, intonační nebo rytmický spád; 3. závěr figury ve společenských tancích; 4. rychlost střelby
kadet 1. vojenská hodnost v některých armádách; 2. žák vojenské školy pro důstojníky; 3. začátečník, nováček; 4. sport a) krasobruslařský skok b) žákovská věková kategorie
kaducita odúmrť
Kafeterie Bonusový program ve firmách, za splněné úkoly dostává zaměstnanec body, které může směňovat za různě oceněné benefity. Bezhotovostní odměňování.
kafilerie, kefilérie veterinární asanační ústav
kafr organická sloučenina ze skupiny terpenů
kaftan dlouhý volný plášť orientálního původu
kajak eskymácký člun z kůže; úzký dlouhý lehký sportovní člun poháněný dvojpádlem
kajman druh krokodýla
kajuta menší obytná místnost na lodi
kakadu druh papoušků s velkým chocholem na hlavě a silným zobákem
kaki tropický ovocný strom i jeho plod velikosti pomeranče žluté, červené nebo oranžové barvy, tomel, churma
kako- první část složených slov mající význam špatný, chorobný
kakofonie nelibozvučnost
kakofrezie, kakofrázie špatná, nehezká výslovnost
kakolalie sklon k přehnanému užívání vulgárních výrazů, koprolalie
kakos hříšný, zlý (řecky)
kalafuna přírodní pryskyřice z výronů jehličnatých stromů
kalamajka český lidový kolový tanec
kalamář nádoba na inkoust
kalambúr, calembour kalambúr slovní hříčka založená na zvukové podobnosti významově různých slov
kalamita neštěstí, pohroma
kalandr stroj používaný na hlazení, žehlení, leštění
kalanetika, callanetics kelenetyks sportovní program, metodika, založená na mnohonásobném opakování určitých posilovacích cviků
kalašnikov typ samopalu
kalcemie normální hladina vápníku v krvi
kalci- první část složených slov mající význam vápno, vápník, vápenec, vápencový, vápenatý
kalciferol vitamin D
kalcifikace vápenatění
kalcióza, kalciosa choroba rostlin z nedostatku železa způsobeného nadbytkem vápníku v půdě
kalcit vápenec
kalcium vápník
kaldera trychtýřovitý jícen sopky
kaleidoskop 1. optická hračka, v níž se barevné střípky přeskupují do různých geometrických obrazců; 2. pestrá směsice rychle se střídajících událostí, věcí
kalendář soupis dní a měsíců v časovém postupu
kalendárium soupis události v kalendářním postupu
kalendy v římském kalendáři první den měsíce
kaletace degradace kovu způsobena odlétáváním kapek vody či jiné látky z jeho povrchu.
kali- 1. kalo-; 2. první část složených slov mající význam draselný
kalián orientální vodní dýmka, nargilé
kalibr 1. světlost, vnitřní průměr dutiny; vnitřní průměr hlavně nebo průměr střely, ráže; 2. přesné měřidlo
kalibrace cejchování; určování a označování míry na měřidlech
kalif v některých muslimských zemích titul panovníka, který byl současně hlavou všech muslimů, chalífa
kaligrafie krasopis
kaligram báseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah, ideogram, carmen figuratum
kaliko řídká bavlněná tkanina
kalilogie nauka o dokonalém přednesu
kalium draslík
kalk pojmenování vytvořené z domácího jazykového materiálu přesným napodobením cizí předlohy
kalkul formalizovaná soustava, počet; úvaha, rozvaha, plán; počítání, výpočet
kalkulace výpočet, propučet, hrubý odhad, stanovení ceny; úvaha, předpoklad, uvažování
kalkulačka počítačka, počítací stroj, kapesní počítačka, kalkulátor
kalkulátor počítačka, kalkulačka
kalkulovat provádět kalkulaci; předvídat, počítat s něčím; zamýšlet, plánovat
kalkulóza, kalkulosa tvorba kamenů v těle
kalm, kalma, rovníková nebo subtropická tišina, pás území s malým prouděním vzduchu; bezvětří
kalmetizace, kalmetisace očkování proti tuberkulóze
kalo-, kali- první část složených slov mající význam krása, krásný
kalobiotika umění krásně žít
kalofonie libozvuk, souzvuk
kalokagathia tělesná a duševní harmonie a dokonalost
kalokegathie, kalokegathiá starořecký pojem harmonie tělesných a duševních hodnot
kalor- první část složených slov mající význam teplo, horko, teplý, horký
kalorescence pohlcení světla a jeho vyzáření ve formě tepelného záření
kalorický energetický, dodávající energii
kalorie starší jednotka pro energii
kalorimetr tepelně izolovaná nádoba k měření tepla
kalorimetrie obor zabývající se měřením tepla
kalota kupola tvaru guloveho odseku alebo rotačného elipsoidu (arch); součást rektifikační kolony (chem); přístropní část tunelu; typ vysokotónového reproduktoru, resp. jeho membrána
kalotypie první způsob zhotovení fotografických kopií z papírových negativů, talbotypie
kalpa v hinduistické kosmologii vesmírný věk trvající 8 640 milionů let
kalumet rovná indiánská dýmka
kalumetizace očkování TBC- tuberkuloza
kalva klenba lební
kalvárie umělecké zobrazení ukřižování Ježíše Nazaretského;místo velkého utrpení; velké utrpení
kamae bojový postoj v karate
kamarila vlivná skupina osob ovlivňujících rozhodující osobnosti
kamaše pružné přiléhavé kalhoty, obv. velmi teplé
kambela mořská ryba se zploštělým tělem a s očima na jedné straně těla
kambium dělivé pletivo stonků a kořenů, mízní pletivo, vytváří cévní svazky
kambrium nejstarší útvar prvohor
kamej, kameje drahý kámen s reliéfní řezbou, druh gemy
kamelot pouliční prodavač novin
kameralistika nejstarší způsob účetnictví
kamikadze, kamikaze japonský sebevražedný letec za 2. světové války
kamion, kamión velký nákladní automobil
kamkorder, camcorder, kamkodér, camcoder zkratka z camera recorder, přenosná kamera se záznamovým zařízením na magnetický pásek
kampaň bojové úsilí, tažení, propagační akce
kampanila volně stojící zvonice tvaru věže
kampbelka, campbelka kampbelka druh nosného plemena kachen
kampelička český venkovský peněžní družstevní ústav
kampus, campus kampus vysokoškolské území (prostranství včetně budov), areál vysoké školy
kamufláž utajování, maskování
kanabis, canabis kanabis konopí
kanalony těstoviny tvaru čtverce o stranách asi 12 cm
kanasta druh karetní hry
kanava řídká bavlněná tkanina vhodná na výšivky
kanát podzemní kanál pro rozvod vody z horských studní
kancer- první část slov mající význam rakovina, rakovinový
kancerogeneze,kancerogenese- vznik zhoubného bujení, karcinogeneze
kancerogenita schopnost vyvolat rakovinu, karcinogenita
kancionál zpěvník duchovních písní
kancléř titul vysokého úředníka; představený významného úřadu, kanceláře; v některých státech předseda vlády
kancléřství významný, nejvyšší úřad
kancóna forma milostné písně nebo básně
kandahár lyžařské lankové vázání
kandela jednotka pro svítivost
kandelábr stojan pouliční svítilny; ozdobný svícen
kandidatura 1. ucházení se o funkci; 2. vědecká hodnost kandidáta věd, zkratka CSc.
kandidát uchazeč o funkci, pracovní místo; k. věd vědecká hodnost, zkratka CSc.
kandidátka seznam osob navržených na funkci
kandidóza, kandidosa infekce vyvolaná kvasinkou žijící běžně v trávicím ústrojí a pochvě, moniliáza
kandovat proslazovat, kandysovat
kandys rafinovaný řepný cukr ve velkých krystalech
kandyt tvrdý bonbon ze sacharózy a škrobového sirupu
kanelura svislý žlábek na dříku sloupu nebo pilíře
kanibal lidojed
kanibalizmus, kanibalismus lidojedství, antropofagie
kanic ryba
kanisterapie rehabilitace pomocí psů
kankán francouzský výstřední tanec s vysokým přednožováním
kaňon hluboké údolí s příkrými až svislými svahy
kanon, kanón druh děla s dlouhou hlavní
kanonáda dělostřelecká palba
kanonický odvozený, vztahující se ke kánonu, chovající se podle kánonu
kanonika soubor pravidel platných v určité oblasti
kanonizace, kanonisace svatořečení
kanonizovat, kanonisovat svatořečit
kanonýr dělostřelec; střelec
kanovník kněz vykonávající slavnostní liturgické funkce v určitém kostele
kantabilita zpěvnost, kantabilnost
kantáta rozsáhlejší obv. oslavná hudební skladba; oslavná báseň
kantilace zpívané čtení liturgického textu
kanton 1. vyšší územně správní jednotka ve Švýcarsku; 2. čtyřúhelníkové pole v horním levém rohu vlajky nebo praporu
kantor učitel
kantýna jídelna
kanyla jemná trubička zaváděná do těla
kanystr plechová nebo plastová nádoba na skladování a přepravu kapalin
kaoliang významná obilnina teplých oblastí, čirok, sorgo
kaolin, kaolín hornina obsahující kaolinit, surovina pro keramický průmysl
kaolinit jílový minerál v kaolinu, surovina pro keramický průmysl
kaon elementární částice patřící mezi mezony
kap, cap kap 1. pláštěnka, přehoz; 2. mys
kapacita 1. schopnost něco pojmout, obsáhnout; výkonnost, schopnost něco vykonat; 2. nosnost, únosnost; 3. znamenitý odborník
kapacitance reaktance ideálního kondenzátoru
kapacitor kondenzátor
kaparovník středozemní trnitý keř
kapary nerozvitá poupata kaparovníku užívaná jako pochutina
kapciózní úskočná, lstivá (otázka) - otázky záměrně formulované tak, aby vyslýchaný nepoznal jejich pravý smysl
kapela hudební těleso (obv. zábavní, taneční, lidové, pochodové)
kaper námořní lupič, pirát; loď provádějící za války zajímání nepřátelských nebo neutrálních lodí
kapilarita vzlínavost
kapilára 1. trubička s nepatrným vnitřním průměrem; 2. vlásečnice; 3. jemný průduch v půdě
kapitace daň z hlavy, poplatek za jednu osobu
kapitalizmus, kapitalismus společenský a ekonomický systém založený na maximálním využití zdrojů, soukromém vlastnictví a volném trhu
kapitál 1. finanční nebo jiná aktiva, např. pracovní síla, hmotná aktiva; 2. vytlouci k. využít něčeho
kapitála 1. písmeno velké abecedy ve výšce písmen malé abecedy, kapitálka; 2. hlavice sloupu nebo pilíře obv. plasticky zdobená, kapital
kapitální hodně veliký, pořádný; znamenitý, výborný
kapitálový vztahující se 1. ke kapitálu; 2. ke kapitále
kapitán vojenská hodnost; velitel letadla, lodi; vůdce, velitel; ve sportu hráč pověřený zastupováním družstva
kapitola oddíl knihy nebo spisu; část něčeho; příběh
kapitula sbor kanovníků
kapitulace přiznání porážky, podlehnutí; vzdání se
kapitulní vztahující se ke kapitule; k. vikář duchovní, který zastupuje ordináře v období uprázdnění biskupského stolce
kapodastr posuvný pražec připevňovaný na krk drnkacího strunného nástroje, např. Kytary
kapota kryt motoru dopravních prostředků
kapotovaný opatřený ochranným krytem
kappa v řecké abecedě znak pro hlásku k
kapric umíněnost, vrtoch
kapriciózní, kapriciosní náladový, rozmarný, nevypočitatelný, vrtkavý
kapsle 1. rozbuška; 2. pouzdro, schránka, tobolka
kapucín 1. člen žebravého mnišského řádu; 2. káva s malým množstvím mléka, kapučíno
kapučíno, cappuccino kapučíno káva s malým množstvím mléka, kapucín
kaput rozbitý, zničený, zdeptaný
kar ledovcový kotel
karabina krátká vojenská puška
karafa široká láhev se zúženým hrdlem a obv. se zabroušenou zátkou
karaka středověká plachetní loď se třemi až čtyřmi stěžni, s vysokými ustupujícími nástavbami na zádi i přídi
karakul perzián; kožešina mláděte karakulské ovce
karakurt černý jedovatý pavouk z čeledi Latrodectes žijící v jižní Evropě a ve Středí Asii, snovačka jedovatá
karambol srážka
karamel pálený cukr
karamela bonbon, cukrovinka z cukru, sirupu, mléka, popř. mletých ořechů
karanténa dočasná izolace
karate japonský způsob kontaktního boje
karavan obytný automobil, obytný přívěs automobilu
karavana skupina cestující společně pouští nebo řídce osídlenou oblastí; dlouhá řada lidí, zvířat, dopravních prostředků
karavanink, karavaning, caravanning karavanyng forma motorizmu; cestování karavanem
karavela, caravela karavela dvou- nebo třístěžňová plachetnice; 2. francouzské proudové letadlo
karát stará jednotka pro hmotnost zlata, drahokamů a perel; měřítko ryzosti drahých kovů
karbamid močovina
karbaník náruživý hráč karet
karbid sloučenina uhlíku s kovem nebo polokovem
karbon 1. útvar mladších prvohor; 2. usazenina tuhých zbytků paliva a olejů na vnitřních stěnách součástí spalovacích motorů
karbonace způsob zušlechťování textilií; umělé sycení např. piva oxidem uhličitým; konzervace dřeva opalováním
karbonádo černá odrůda diamantu, která má průmyslové využití; karbonát
karbonát uhličitan; černá odrůda diamantu; karbonádo
karbonizace, karbonisace 1. druh fosilizace, uhelnatění, zuhelnatění; 2. zahřívání organických látek za nepřístupu vzduchu, zuhelňování, zuhelnění 3. způsob odstraňování celulózových vláken z vlny
karborundum brusný materiál na bázi karbidu křemíku
karbovanec, karbovaněc měnová jednotka Ukrajiny
karboxyl jednovazná funkční skupina obsahující atom uhlíku, kyslíku a vodíku v organických kyselinách, karboxylová skupina
karbunkl hnisavý zánět kůže a podkožní tkáně
karburátor zařízení, ve kterém se vytváří zápalná směs pro benzinové motory
karcinofobie chorobný strach z onemocnění rakovinou
karcinogen látka, která vyvolává zhoubné rakovinné bujení, kancerogen
karcinogeneze, karcinogenese vznik zhoubného bujení, kancerogeneze
karcinogenita schopnost vyvolat rakovinu, kancerogenita
karcinom zhoubný nádor, rakovina
karcinostatikum látka zastavující růst a rozmnožování buněk, hlavně nádorových tkání cytostatikum
karcinóza, karcinosa celkové zachvácení organizmu rakovinou
kardamom zázvorovitá rostlina, koření
kardan cardanův kloub, kloubový hřídel
kardiak člověk trpící chronickou srdeční chorobou
kardialgie bolest žaludku; bolest v krajině srdeční
kardiální srdeční
kardie česlo, vyústění jícnu do žaludku
kardie druhá část složených slov mající význam srdce, srdeční
kardinál hodnostář římskokatolické církve oprávněný volit papeže
kardinální hlavní, podstatný, rozhodující
kardio-, kardi- první část složených slov mající význam srdce, srdeční
kardiocentrum zdravotnické zařízení pro výzkum a léčbu nemocí srdce
kardiologie lékařský obor zabývající se chorobami srdce
kardiomyopatie onemocnění srdeční svaloviny vedoucí k srdeční slabosti a poruše srdečních rytmů
kardioplegie zastavení činnosti srdce, zástava srdce, srdeční mrtvice
kardiostimulátor přístroj k srdeční stimulaci elektrickými impulzy
kardiovaskulární týkající se srdce a cév
kardioverze kardioverze - metoda, jíž se pomocí elektrického výboje upraví rytmus srdce, zejm. jeho nadměrně rychlá činnost (fibrilace či flutter síní apod.). Provádí se po přípravě pacienta, v krátké narkóze. Srov. defibrilace
karditida zánět srdce
karé 1. obdélníkový kanton na vlajce; 2. čtvercový útvar společenských figurálních tanců; 3. vepřová pečínka, vepřové maso ze hřbetu
karegenan používá se do ovocnýcch pomazánek - zajišťuje stabilitu rosolotvorného preaprátu a pro možnost nejkratšího záhřevu
karence 1. dočasné čekatelství, dočasné vyloučení z platnosti pojistky; 2. lhůta, po kterou sportovec nesmí startovat po ohlášení přestupu; 3. nedostatek některé živiny nebo látky vyvolávající chorobný stav
karfiol karfiól květák
kargo, cargo kargo lodní náklad, zboží přepravované lodí; pojištění lodního nákladu; hromadná zásilka
kari, karí, curry kari jemně mletá orientální směs různých druhů koření
karibu druh soba
kariéra rychlý postup v zaměstnání; vzestupná úspěšná životní dráha; dosažený úspěch
kariérista ctižádostivý člověk podřizující všechno vlastní kariéře
karies zubní kaz; dlouhodobý zánět kosti, kostižer
karikatura zkratkovitá kresba přehánějící nápadné znaky za účelem zesměšnění; obdobně zacílený literární výtvor; nepodařený výtvor
karikovat přeháněním zesměšňovat
karimatka tepelně izolační plastová podložka
karma 1. plynový průtokový ohřívač vody; 2. Karma
karman, karmán v indickém náboženství zákon řídící lidský osud, zejm. převtělování, karma
karmelitán člen žebravého mnišského řádu
karmín červenofialové barvivo
karnát výtv. umění barva lidského těla
karner kaple s kostnicí
karnet celní doklad pro motorová vozidla; blok poukazů
karneval lidová zábava, průvod, maškarní ples
karnifikace nahrazení tkáně plic nově utvořeným vazivem masitého vzhledu
karnivor masožravec
karnivorie masožravost
karoserie, karosérie svrchní, vnější část automobilu
karotáž geofyzikální metoda určování geologického profilu vrtu
karoten, karotin organické rostlinné barvivo, které organizmus živočicha dokáže přeměnit na vitamin A, prekurzor vitaminu A, provitamin A
karotenoid přirozené organické barvivo podmiňující žluté, oranžové a červené zbarvení květů a plodů, lipochrom
karotida krční tepna
karpální zápěstní
karpo- první část složených slov mající význam 1. plod, plodový; 2. Pohlavní
karpobiologie nauka o semenech a plodech rostlin, karpologie
karpofagie plodožravost
karpologie nauka o semenech a plodech rostlin, karpologie
kartel dohoda o sdružení nebo o spolupráci mezi samostatnými podniky
karter spodní část skříně spalovacího motoru
karting závod motokár
karto- první část složených slov mající význam 1. plod, plodový; 2. pohlavní
kartodiagram tematická mapa s diagramy statistických údajů
kartografie věda zabývající se mapami
kartogram tematická mapa zachycující barvou nebo rastrem kvantitu jevu
kartomantie, kartomancie věštění, hádání z karet
karton 1. lepenka, tvrdý papír, krabice z lepenky; 2. návrh nástěnné malby, mozaiky ap. na papíře ve skutečné velikosti provedený uhlem, tužkou nebo barvou
kartotéka seznam, evidence
kartouza klášter mnišského řádu kartuziánů; klášter
kartuš, kartuše ozdobné orámování znaku, hesla, nápisu; takto orámovaná deska (obv. oválná)
kartuzián příslušník přísného mnišského řádu kartuziánů
karunkula hrbolek, měkký výrůstek
karusel 1. jezdecká přehlídka; 2. šermířský turnaj; 3. stroj. svislý soustruh; 4. křižovatka ve tvaru kruhového objezdu
karyatida plastika stojící postavy, obv. ženské, nesoucí kladí
karyo- první část složených slov mající význam 1. plod, plodový; 2. pohlavní
karyolema obal jádra buňky
karyologie nauka o struktuře a funkci buněčného jádra
kasa pokladna
kasace 1. přezkoumání, případně zrušení soudního rozhodnutí; 2. zrušení listiny, zbavení úřadu nebo hodnosti; 3. druh příležitostné hudební skladby
kasava maniok, tapioka; manioková mouka, chléb z maniokové mouky
kasino, casino kasíno místnost nebo budova pro provozování hazardních sázkových her
kaskadér 1. náhradník herce v nebezpečných scénách filmu; 2. artista předvádějící kaskády
kaskáda 1. přirozený nebo umělý stupňovitý vodopád; 2. soustava vodohospodářských staveb na témže vodním toku; 3. spojení dvou i více strojů (přístrojů) nebo řada strojů (přístrojů) v sérii; 4. artistická produkce skoků, přemetů a pádů
kasko 1. trup lodi, letadla; 2. zvláštní pojištění vlastního dopravního prostředku na rozdíl od pojištění nákladu
kasovní vztahující se ke kase, peněžní, pokladní
kasta indická přísně uzavřená společenská vrstva; relativně uzavřená skupina osob
kastel 1. menší římská pevnost; 2. typ středověkého hradu; 3. nástavba na přídi a zádi plachetních lodí
kastelán správce hradu nebo zámku, průvodce, klíčník
kastrace vykleštění, chirurgické odstranění pohlavních žláz
kastrát kleštěnec, eunuch
kastrum, castrum kastrum ohrazené místo, pevnost, tvrz, hrad
kaširování výroba dekorací a kulis polepováním papírem; falešné napodobování, předstírání neexistujícího
kaškaval pařený balkánský sýr z ovčího i kravského mléka
kašmír jemná vlna z kašmírské kozy; měkká jemná vlněná tkanina s bohatými pestrými vzory
kat tropický vždyzelený keř nebo malý strom, jehož listy se žvýkají jako droga nebo používají jako čaj
kata- první část složených slov mající význam skrze, směrem dolů, úplně dopředu nebo zpět
katabolizmus, katabolismus fáze látkové přeměny charakterizovaná převahou rozkladu živin
katabolizmus, katabolismus fáze látkové přeměny charakterizovaná převahou rozkladu živin
katafalk vyvýšené pietní místo pro vystavení rakve
katageneze, katagenese sestupný vývoj, procesy regresivního vývoje
katakana japonské písmo
kataklyzma, kataklysma katastrofa, pohroma, hrůzný zánik
katakomby podzemní chodby; tajemné ponuré místnosti
katalektický úplný
katalepsie chorobná strnulost svalstva při hysterii nebo hypnóze
kataleptický ztrnulý, ztuhlý
katalog utříděný seznam; soupis
katalýza, katalysa urychlení chemické reakce katalyzátory
katalyzátor látka, která urychluje nebo umožňuje chemickou reakci, ale sama se reakcí nemění
katamaran plavidlo se dvěma trupy nebo s postranními plováky
katamnéza zjištění nebo zjišťování stavu a vývoje pacienta po léčbě v určitém časovém odstupu
katapult 1. starověká metací zbraň; 2. zařízení na vymrštění pilota při havárii letadla
katar 1. zánět sliznice; 2. příslušník náboženské sekty hlásající dobrovolnou chudobu, odmítající svátosti, ctění kříže a relikvií
katarakt 1. peřej, slap, nízký stupňovitý vodopád; 2. zařízení k tlumení nežádoucích mechanických kmitů nebo rázů
katarakta šedý zákal
katarální přídavné jméno ke slovu katar - zánět sliznic
katarze, katarse, katharse vnitřní duševní očista dosažená vnímáním uměleckého díla, abreakce
katastr území obce; zakreslení a soupis pozemkového majetku; úplný úřední soupis
katastrofa pohroma, neštěstí, zánik
katatonie souhrn příznaků některých duševních poruch, např. schizofrenie; ztuhlost s neschopností se hýbat a hovořit
katatymie zkreslení obsahu vědomí, názorů, úsudků vlivem emoce
katecheta učitel náboženství
katecheze, ketechese vyučování církevní nauky
katechizmus, katechismus učebnice, stručný výklad církevní nauky, obv. formou otázek a odpovědí
katechumen vyučovaný žadatel o křest
katedra 1. biskupský trůn, stolec; 2. učitelský úřad papeže; 3. organizační útvar vysoké školy; 4. učitelský stůl; 5. symbol autority, úřednosti
katedrála velký gotický chrám s věncem kaplí; hlavní chrám diecéze
kategorický výslovný, rozhodný, bezvýhradný, nepřipouštějící jinou možnost
kategorie skupina nebo třída jevů určitého třídicího hlediska; úroveň v hierarchické klasifikační stupnici; základní a nejobecnější pojem vědy
kategorizace, kategorisace zařazování, roztřiďování do kategorií, kategorizování
katétr cívka, hadička, tenká trubice zaváděná do dutého orgánu, cévkovač
katetrizace, katetrisace cévkování
katexochén především,vzorným způsobem, ve vlastním smyslu slova
katgut, ketgat, ketget, catgut ketgat vstřebatelný chirurgický šicí materiál zpodslizniční vrstvy ovčích nebo kozích střev
kation, kationt kladně nabitý ion
katleja, Cattleya rod orchidejí - kvítky, které jsou zdrojem jemné vůně, s půvabným zvlněným okrajem vytváří iluzi mořské pěny
katoda 1. záporná elektroda; 2. plochý předvýrobek ve tvaru desky získaný elektrolýzou a určený k přetavení
katolicizmus, katolicismus učení a řád katolické církve
katolický 1. obecný; 2. mající vztah ke katolicizmu
katr, gatr 1. mřížové dveře, zábradlí; 2. velká rámová pila; 3. dřevařský stroj k výrobě řeziva
katuše, katuše raketomet z 2. světové války
kauce jistota, záruka, obv. v peněžní podobě
kaučuk makromolekulová látka získaná z latexu kaučukovníku nebo polymerací vhodných monomerů
kaudální ocasní; koncový
kaukliar,kaukliarka Implantovaný elektronický systém, který přináší sluch tisícům těch, kteří jsou naprosto neslyšící a kterým by jiné pomůcky určené ke zlepšení sluchu nepomohly.
kauliflorie schopnost rostliny vytvářet květy přímo na kmeni
kauloid malá lodyha vyskytující se u nižších rostlin
kauri měkké žlutohnědé dřevo
kaustický žíravý, leptavý
kaustifikace příprava alkalických hydroxidů působením hydroxidu vápenatého na roztoky uhličitanů alkalických kovů
kaustika obalová plocha svazku světelných paprsků lomených čočkou nebo odrážených zrcadlem, kaustická plocha
kaustikum leptací prostředek
kaustobiolit hořlavé organogenní sedmenty
kautela bezpečnostní opatření; preventivní opatření při právních jednáních, aby se v budoucnu nevyskytly spory, nebo vyskytnou-li se, aby byla pevná základna pro jejich řešení
kauter přístroj k leptání, vypalování
kauterizace, kauterisace vypalování, odstranění porušené tkáně kauterem
kauza, kausa, cause kauza případ, důvod, soudní proces, spor, pře
kauzalita, kausalita příčinnost, příčinná souvislost, podmíněnost
kauzativum, kausativum přechodné sloveso účinné, kauzativní sloveso
kauzální, kausální příčinný
kava polynéský nealkoholický nápoj z kořenů a oddenků tropického druhu pepřovníku s povzbudivými účinky
kavalerie, kavalérie jezdectvo, jízda, pozemní vojsko bojující na koni
kavalír čestný, charakterní člověk; společník dámy
kavalkáda slavnostní jezdecký průvod; řada jezdců, vozidel, lodí
kavatina, cavatina kavatýna v opeře a oratoriu lyrický sólový zpěv jednodušší než árie
kavelec pryčna, prosté lůžko
kaverna dutina
kavernikolní jeskynní
kaviár 1. jikry zejm. jeseterovitých a lososovitých ryb konzervované solí; 2. vzor vlněné tkaniny se světlými body na tmavém podkladě
kavita dutina, vyhloubenina
kavitace tvoření dutin uvnitř proudící kapaliny uvolňováním pohlceného kyslíku nebo jiného plynu
kazak 1. dlouhá blůza; 2. druh kavkazského koberce
kazein, kasein mléčná bílkovina, sýrovina
kazematy, kasematy podzemní chodby pevnosti, obv. skladiště nebo vězení
kazeta, kaseta 1. ozdobná skřínka; 2. část stropu nebo stěny; 3. schránka s magnetickou páskou do magnetofonu nebo videopřehrávače
kazualita, kasualita nahodilost
kazuistika, kasuistika konkrétnost, detailnost, uvádění jednotlivých případů
kába, Keaba svatyně islámu s posvátným kamenem v Mekce
kádí islámský soudce
kádr skupina osob tvořící základ celku; odborně i politicky zdatný pracovník
kánoe indiánský člun; sportovní člun poháněný pádlem
kánon 1. měřítko, pravidlo, soubor zásad; 2. ustanovení církevního práva, rozhodnutí církevního sněmu; 3. druh bohoslužebného zpěvu; 4. sled dvou i více hlasů opakujících tutéž melodii; 5. představa o ideálních proporcích
kápo 1. vůdce, hlava; 2. dozorce z řad vězňů
káro kostkový vzorek; látka s kostkovým vzorkem; karetní výraz pro červenou kosočtverečnou kartu
kávo- první část složených slov mající význam káva, kávový
kázule, kasule, casula kasula součást liturgického oděvu, mešní roucho kněží, ornát
kebab skopové maso pečené na rožni
keč malá dvojstěžňová plachetní jachta
kečup ochucený rajčatový protlak
keep smiling kíp smajling vždy s úsměvem
kefalometr, cefalometr přístroj k měření lebky a menších rozměrů těla, kraniometr
kefír alkoholicky zkvašené kysané kravské mléko
keirin disciplína dráhové cyklistiky japonského původu, kdy závodník jede za vodičem několik okruhů, ale spurtuje bez vodiče
kejkle kouzelnické, eskamotérské, komediantské triky, kousky, pohyby, eskamotáž; podvodné jednání, pletichy, intriky
keks sušenka
kelim, kilim hrubě tkaný perský koberec (gobelínovou technikou)
kelner číšník
keloid zvýšené bujení vaziva v jizvě
kelotomie operace kýly
keltologie obor zabývající se jazykem, historií a kulturou Keltů
kelvin jednotka pro termodynamickou teplotu
kemalizmus hist. hnutí založené v Turecku r.1919 za účelem politického a kulturního sblížení s Evropu
kemp, camp kemp tábor; táboření, tábořiště, kempink
kempink, camping kemping táboření, tábořiště, kemp
kempr táborník; obytný automobil
ken-džitsu japonské bojové umění, předchůdce kenda
kendo tradiční japonský šerm; šerm bambusovými tyčemi
kenkarta průkaz totožnosti za nacistické okupace
kenotaf symbolický náhrobek zbudovaný pro zemřelého, jehož tělo je nezvěstné, nebo bylo pohřbeno jinde.
kenotat symbolický hrob
kenozoikum geologická éra zahrnující třetihory a čtvrtohory, neozoikum
kentaur, centaur kentaur bytost řecké mytologie (napůl člověk a napůl kůň)
kentumový patřící do základní skupiny indoevropských jazyků s charakteristickým vývojem tří linií velár odlišným od vývoje v jazycích satemových
kepr druh vazby vytvářející na líci tkaniny šikmé řádky; tkanina s uvedenou vazbou, serž
keramika výrobky z pálené jílovité hlíny; hliněné nádoby
keramzit umělé pórovité keramické plnivo do lehkého betonu ve tvaru kuliček, hrudek
keratin jednoduchá bílkovina nacházející se ve vlasech, pokožce, nehtech, kopytech, peří
keratitida zánět oční rohovky
kerato- první část složených slov mající význam 1. rohovka, rohovkový; 2. zrohovatělý, rohový, rohovinový
keratofág živočich živící se rohovinou, vlasy a peřím
keratóza, keratosa nadměrné rohovatění kůže
kerberos, cerber, cerberus přísný strážce vchodu, hlídač
kerka tetovani (slang.)
kerosin letecký petrolej
kertak kůň Převalského
keser rybářská síť upevněná na tyči
keson 1. ocelová nebo betonová konstrukce ve tvaru krabice s otevřeným dnem, udržující vzduch k práci pod vodní hladinou; potápěčský zvon; 2. kazeta se silným pohltivým účinkem k úpravě stropů akusticky náročných místností
kešu, kešú ledvinovité oříšky, semena ledvinovníku
keťas lichvář s potravinami
keto- první část složených slov mající význam keton
keton organická sloučenina s karbonylovou skupinou vázanou na dva uhlíky
ketonurie vylučování ketonů močí, acetonurie
keyboard kýbórd klávesnice, klaviatura; klávesové nástroje
keynesiánství ekonomický směr založený britským ekonomem Johnem Maynardem Keynesem (výklad nestabilního, cyklického vývoje ekonomiky)
khaki hnědožlutý nebo špinavě zelený; tupě vojenský
kibic divák přihlížející hře a zasahující do ní
kibicování dělání kibice
kibuc typ kolektivního hospodaření a způsob života uzavřeného společenství lidí v Izraeli
kickbox kikbox box, při kterém se smí i kopat nohama do soupeře
kifóza hrb
kiking, kicking kiking pákové nebo kladkové zařízení u plachetnice
kiks triviální chyba při poměrně kvalitním výkonu, selhání
kilián předepsaná sestava kroků při povinném tanci na ledě
kilo- předpona ve významu tisícinásobku,10 na 3
kilometráž vyznačení délek dopravních cest v kilometrech
kilometrovník ukazatel nebo seznam vzdáleností v kilometrech
kilt skotská mužská zavinovací skládaná sukně s barevným kárem, ozdobnými třásněmi a velkým zavíracím špendlíkem, národní kroj; dámská sukně
kimčchi (korejsky) kvašený salát, obvykle z čínského zelí n. ředkve, ochucený chilly paprikou, česnekem, pórkem, zázvorem, pastou z mořských produktů apod.
kimenokata forma džuda, nácvik sebeobranných prvků
kimono volný dlouhý japonský šat se širokými rukávy; střih oděvu vcelku pro tělo i rukávy
kina měnová jednotka Papuy-Nové Guiney
kinematika obor zabývající se popisem pohybu bez zkoumání jeho příčiny
kinematografie zobrazování pohybu rychle za sebou jdoucími obrazy; filmové umění, filmová produkce
kineskop televizní obrazovka
kinetický pohybový
kinetika 1. část dynamiky zabývající se určováním dráhy pohybujících se hmotných bodů a těles ze známých působících sil; 2. obor zabývající se rychlosti a mechanizmem chemických reakcí za rozličných podmínek
kinetizmus, kinetismus umělecký směr vnášející do tradičních výrazových prostředků dominantní prvek pohybu
kineto- první část složených slov mající význam pohyb, pohybující se
kinetofon Edisonův přístroj vzniklý spojením kinetoskopu a fonografu
kinetografie grafický záznam pohybu
kinetoskop původní Edisonův kinematografický přístroj
kinetóza, kinetosa nemoc z pohybu
kineze, kinese neřízený pohyb organizmu vyvolaný specifickými podněty
kineziologie, kineslologie nauka o mechanických zákonitostech pohybového ústrojí člověka
king síze king sajz královský formát, velikost, zvlášť velký rozměr, např. Cigaret
kinin biologicky vysoce účinná látka bílkovinné povahy v krevní plazmě ovlivňující rozšiřování cév, zvyšující propustnost kapilár
kino 1. filmové představení, biograf; podívaná; 2. černá nebo červená klovatina z některých tropických dřevin užívaná v lékařství, parfumerii, koželužství
kinoautomat filmové představení (s účastí moderátora), jehož průběh ovlivňují diváci volbou z nabízených variant příběhu; technické zařízení k realizaci takového představení
kinocílie řasinka umožňující pohyb buňky nebo víření vody kolem ní
kinofilm perforovaný filmový pás šířky 35 mm
kinogram série snímků zachycující tentýž objekt v jednotlivých fázích, rozfázování pohybu
kinotéka sbírka a půjčovna zejm. školních filmů
kinžál, kindžál sečná a bodná zbraň s krátkou dvoubřitou čepelí
kiosk zahradní besídka; prodejní stánek, kiosek
kip měnová jednotka Laosu
kipu, qufpu kipu uzlové písmo z andské oblasti Jižní Ameriky
kiretáž viz kyretáž
kirne nádoba na výrobu margarínové emulze
kirsch kirš třešňovice
kismet osud; vůle Alláhova
kit souprava dílů letadel, lodí ap. z plastu určená pro modelářství
Kitáb-i-Aqdas (arabsky “Nejsvětější kniha”) - ústřední kniha Bahá’í víry a Bahá’í Písma; mimo jiné obsahuje Bahá’í zákony a zásady; zjevena Bahá’u’lláhem v Akká
Kitáb-i-Íqán (arabsky „Kniha jistoty“) – významem druhá nejdůležitější kniha Bahá’í zjevení; věnována vztahu Bahá’í a Bábí víry k předcházejícím světovým náboženstvím; zjevena Bahá’u’lláhem během 24 hodin v Bagdádu.
kiu kjú žákovský stupeň technické vyspělosti sportovce v džudu
kivi nelétající pták se silně zakrnělými křídly z Nového Zélandu
kiwi ovocné bobule se zelenou dužninou bohaté na vitamin c
kladomanie biol. nadměrně bohaté vývojové větvení
klak skládací cylindr
klaka organizovaný potlesk; lidé k tomu najatí; skupina lidí pomáhající prosadit jistý záměr
klakson houkačka motorových vozidel
klamr skoba
klan, clan klan rod, kmen; pevně semknuté společenství
klandr zábradlí; klacek, hůl
klaret, claret klaret bílé až narůžovělé víno z tmavých druhů hrozna
klarifikace objasnění; očištění; čiření; připomenutí a upozornění pacienta na jeho myšlenky, pocity, postoje a objasnění některých aspektů jeho chování
klarinet jazýčkový dřevěný dechový hudební nástroj
klariska příslušnice ženské větve řeholního řádu minoritů
klasa 1. školní třída; 2. vynikající úrovně, skvělý, třída
klasicizmus, klasicismus umělecký sloh 17. až 19. století rozvíjející ideály antiky
klasický vytvořený klasikem; vynikající, formálně dokonalý
klasifikace třídění, hodnocení, posuzování; známkování znalostí žáků ve škole
klasik tvůrce děl trvalé hodnoty; všeobecně uznávaný umělec nebo vědec; antický spisovatel
klasika 1. klasické dílo; klasická hudba; klasický ráz; 2. vrcholné období v umění a literatuře určitého národa
klast úlomek, zrno
klastický úlomkovitý
klastr, cluster klastr 1. shluk, hrozen, trs; 2. skupina více než dvou objektů vydělujících se ze statistického pozadí; 3. skupina několika současně znějících tónů s minimální intervalovou vzdáleností
klatba Klatba (v latině interdikt) je trestem pro zvlášť těžké hříšníky a souvisí s velkým exkomunikováním. Ve městě, kde odsouzenec žije jsou zakázány všechny církevní obřady a udělování jakýchkoli svátostí. Odsouzence v klatbě může ve dne kdokoli beztrestně zabít. Klatba platí od svítání do soumraku. Uvržení musí povolit Svatý otec.
klaudikace kulhání; křečové bolesti v lýtkách
klaun, clown klaun komická figura cirkusového, varietního nebo kabaretního představení, šašek, kašpar
klauniáda komické, klaunské vystoupení; šaškárna
klaustrofilie chorobná touha po malých prostorech
klaustrofobie chorobný strach z pobytu v uzavřených prostorách
klauza vodní nádrž na splavování dřeva, klauzura
klauzule, klausule omezující podmínka výhrada, doložka; rytmické zakončení verše
klauzura, klausura uzavření, odloučení; 1. místo volné nepřístupné (např. v klášteře); odloučení od světa, obv. povinné uzavření v klášteře; 2. vodní nádrž na splavování dřeva, klauza
klaviatura klávesnice
klavichord strunný klávesový hudební nástroj
klavifon elektronický klávesový nástroj
klavikula klíční kost
klavikulární klíčkový; týkající se klíční kosti
kleisto- první část složených slov mající význam klíček, plod, plodový
kleistogamie krytosnubnost
klepsydra vodní hodiny
kleptokrat příslušník kleptokracie, tzn. vlády zlodějů a podvodníků
kleptomanie chorobný sklon k drobným krádežím
klér 1. roztok rafinovaného cukru ve vodě nebo v sirobech k sváření bílých cukrovin; 2.klérus
klerik studující katolické bohoslovecké fakulty, bohoslovec; římskokatolický duchovní
klerika sutana
klerikalizmus, klerikalismus úsilí o vliv církve na politický život a veřejnou moc; takto orientovaný politický směr
klerofašizmus, klerofašismus politické hnutí spojující klerikalizmus s metodami a prvky fašizmu
klerokracie vláda kněží nebo církve
kleronomní vrozený, zděděný
klérus, klér duchovenstvo
klevela konzerva z čerstvého dobře vyzrálého rozvařeného ovoce zahuštěného cukrem, klabera, klevera
klient zákazník chráněnec
klientela okruh zákazníků
klientelismus neoficiální systém v politice založený na protekci a konexích
klif pobřežní sráz, útes
klika skupina lidí navzájem se podporujících v dosažení svých cílů; štěstí
klima podnebí; poměry, situace, prostředí
klimakterium, klimaktérium období vyhasínání pohlavního cyklu ženy, klimax, přechod
klimatický týkající se podnebí; podnebný
klimatografie část klimatologie zabývající se popisem podnebí určitého místa nebo oblasti
klimatologie nauka o podnebí
klimax 1. vyvrcholení, završení, nejvyšší stupeň, vrchol; 2. liter. řada výrazů zesilujících základní význam; 3. konečné stadium vývoje biocenózy; 4. klimakterium, období vyhasínání pohlavního cyklu ženy, přechod
klimetizace, klimetisace úprava vzduchu v uzavřených prostorách
klimpr piano
klinč, clinch klinč držení nebo sevření soupeře; zaklesnutí pažemi
klinika nemocnice při lékařské fakultě sloužící i výzkumným a vzdělávacím účelům
klino- první část složených slov mající význam sklon, nakloněný
klinogonální kosý, kosoúhlý
klinometr sklonoměr
klínopis Sumerské písmo, které se rylo do hliněných tabulek (ty se později vypálili, a tak získaly vysokou trvanlivost) rydlem s výrazným klínem. Z počátečních obrázků se později stali klínopisné znaky.
klip, clip klip 1. střih; krátký filmový záběr nebo zvuková nahrávka; 2. příkrý útes; malé ploché skalnaté pobřeží
klipr, clipper klipr 1. kombinovaný zemědělský čisticí stroj k vytřídění příměsí a osiv obilovin, luštěnin, olejnin a travin; 2. štíhlá rychlá obv. třístěžňová plachetní loď k obchodním účelům; 3. druh letadla na dopravu přes moře
klips ozdobná stiskací náušnice nebo spona; připínadlo pera nebo tužky; klipsna
klipsna, klipsa úchytka k upevnění nohy v pedálu jízdního kola; klips
klíring, clearing klíring bezhotovostní vyrovnání pohledávek a závazků, obv. mezi peněžními ústavy
klistr, klister lyžařský vosk
klišé zautomatizovaný nebo otřelý slovní obrat; polygr. štoček
klišograf polygr. zařízení na výrobu rytých štočků
klitoris, clitoris klitoris poštěváček
klizura soutěska
klk výrůstek na sliznici
kloaka kanál, stoka; společný vývod trávicí, vylučovací a pohlavní soustavy některých obratlovců; časopis nízké mravní i kulturní úrovně
klocování napouštění textilií vodnými roztoky barviva s přísadami
klon potomstvo vzniklé nepohlavní cestou z jednoho jedince
klondajk, klondike klondajk zlatokopecké působiště, možnost rychlého zbohatnutí
klonický škubavý, trhavý
klonování 1. rozmnožování nepohlavní cestou z jednoho jedince; 2. genetické zásahy (nikoli pohlavní) k získání jedince s alespoň jednou požadovanou vlastností, která je původnímu organizmu cizí
klošár tulák
klozet, kloset splachovací záchod
klub, club klab spolek sdružení lidí se společným zájmem; společenská místnost; noční podnik, bar
klystron elektronka pracující ve frekvenčním pásmu 0,5-50 GHz
klystýr střevní nálev, výplach střev,
klyzma, klysma klystýr
kment jemné lněné plátno
knajpa hospoda, krčma
knejpování přírodní vodoléčebná metoda podmíněná správnou životosprávou
kneset, knesset izraelský parlament
knif obratný hmat, úskok, lstivé jednání, manévr, trik
knock-down knokdaun
knokaut, knockout knokaut boxerský úder, po kterém zápasník není schopen pokračovat v boji; drtivý úder, ničivá činnost, porážka, zkratka k.o.
knokautovat udeřit knokautem, srazit k zemi; bleskově porazit
knokdaun, knock-down nokdaun sražení soupeře k zemi v boxu
kňour divoké prase
know-how nouhau znalost, informovanost; souhrn poznatků, receptů, výrobních a obchodních znalostí a postupů získaných dlouholetou zkušeností, hospodářský nehmotný statek
knuta karabáč, krátký bič; krutovláda
ko- předpona mající význam s, spolu
koacervace tvorba koacervátů
koacervát kapičkovitý útvar samovolně vznikající ve vodném roztoku makromolekulárních látek
koacerváty (teorie vzniku života na zemi) - org. sloučeniny, které měli základní projevy života,ale nebyly to ani buňky, ani bakterie(spíš nějaký mezistupeň) a z nich se postupně vyvíjel další život
koagulace shlukování, srážení pevné látky z koloidního roztoku
koagulancium látka zvyšující krevní srážlivost
koagulant srážedlo
koagulát útvar vzniklý koagulací, sraženina
koagulum koloidní sraženina; krevní sraženina
koakvizice, koakvisice společně nabytý majetek
koala stromový vačnatec
koalescence splývání disperzních částic ve větší celky, zánik aerosolu
koalice seskupení; sdružení dvou nebo více subjektů, např. politických stran, států; skupina osob sdružená pro dosažení určitého cíle
koarktace zúžení
koaxiální souosý
kobler, cobbler kobler míchaný chlazený nápoj ze sirupu a moštu s menší přísadou alkoholu a zdobený ovocem; sklenka pro míchané nápoje
kobza Drnkací hudební nástroj (dnes už normálně nepoužívaný) podobný citeře s velkým oválným tělem. Jeho domovinou byly slovanské oblasti - Rusko, Srbsko i u nás se používala a to zejména v lidovém prostředí.
kočičí zlato pyrit, složení: disulfid železa, FeS2 někdy nazývané i kočičí zlato
kodein alkaloid obsažený v opiu, lék nebo součást léku
kodér zařízení ke kódování dat
kodex, codex kodex sbírka rukopisů a dokumentů, zákoník
kodicil dodatek k závěti, dovětek
kodifikace uzákonění
kodikologie obor zabývající se studiem rukopisů neúřední povahy
koedukace společná školní výuka chlapců a děvčat
koeficient součinitel; neproměnná veličina, obv. konstanta úměrnosti; index, bezrozměrný statistický výraz
koenzym organická látka nebílkovinné povahy nezbytná k účinku některých enzymů
koercitivní donucovací, nátlakový; stlačující, zabraňující
koexistence společný výskyt, trvání; existence vedle sebe, soužití
kofein alkaloid nacházející se v rostlinách, zejm. v semenech kávovníku, koly a v listech čajovníku
kofóza, kofosa úplná hluchota
kofunkce funkce doplňkového úhlu (kosinus, kotangens)
koga obchodní a válečná, obv. dvou nebo třístěžňová těžká plachetní loď s nástavbami na přední i zadní části
kogenerace kogenerační jednotka: zařízení, které slouží k vytápění a zároveň vyrábí elektřinu.
kogentní nařizující, donucující, přikazující; přesvědčivý, pádný
kognace z právního hlediska pokrevní příbuznost
kognece právo pokrevní příbuzenství; příbuznost
kognice poznávání, poznávací schopnost
kognitivní poznávací, sdělný
kohabitace (med.) soulož, koitus
koherence souvislost, spojitost
koherentní souvislý, spojitý, soudržný; související
koheze, kohese soudržnost
kohorta, vojenský oddíl; družina, houf
koincidence souhlasnost, shoda, splývání; současný výskyt, časový souběh
koiné nadnářeční útvar staré řečtiny ; obecná podoba jazyka
koitální týkající se koitu, pohlavního styku, soulože
koitus, coitus koitus soulož, pohlavní styk, kopulace
kojot, koyot kojot stepní šelma
koka tropický keř, jehož listy obsahují kokain; droga vyrobená z listů tohoto keře
kokain alkaloid obsažený v listech koky, koks
kokainizmus, kokainismus drogová závislost na kokainu
kokakola, koka-kola, coca-cola koka kola osvěžující nealkoholický nápoj, kola, coke
kokarda štítek, stužka nebo růžice ze stužek v národních nebo státních barvách nošená jako ozdoba nebo odznak; zahradní květina
kokcidióza, kokcidiosa parazitární onemocnění lidí nebo zvířat vyvolané prvoky
kokcygodynie bolesti v okolí kostrče
koketa žena nápadně se snažící získat pozornost a zájem mužů
koketerie, koketérie ženská vyzývavost, snaha upoutat pozornost; nezodpovědné zahrávání si s něčím
koketní vyzývavý, vábný, svůdný
kokila litinová odlévací forma
kokon obal vajíček některých bezobratlých; zámotek larev hmyzu
kokos kokosový ořech, plod kokosové palmy
kokpit, cockpit kokpit pilotní kabina; místo pro posádku v zadní části člunu
kokr kokršpaněl
kokršpaněl, cocker-spaniel kokršpaněl lovecký pes ze skupiny slídičů, kokr
koks 1. palivo, tuhý zbytek vysokoteplotní karbonizace uhlí i dalších látek 2. kokain
koktejl, koktajl, cocktail koktejl chlazený alkoholický i nealkoholický míchaný nápoj; míchaný předkrm; společenská schůzka s lehkým občerstvením, obv. v pozdní odpoledne
kokus, kok bakterie kulovitého tvaru
kola 1. kolovník, tropický strom pěstovaný pro semena (kolové oříšky); 2. osvěžující nealkoholický nápoj, kokakola
kolaborace spolupráce; nečestná spolupráce, např. s nepřítelem
kolaborant spolupracovník; za druhé světové války se tak označovali lidé, kteří spolupracovali s Němci
kolace, kolecionace porovnávání dvou stejných textů; započítání darů od zůstavitele do dědického podílu obdarovaného
kolagen jednoduchá bílkovina obsažená v kůži, šlachách, ve vazivu
kolamin druh olejovité organické látky, derivát etylalkoholu
kolaps zhroucení, selhání orgánu, organizmu, systému
kolapsar zhroucená hvězda s velkou hustotou a silnou gravitací, z níž nemůže uniknout ani světlo, černá díra
kolaterála vedlejší větvení např. cévy, nervu; vedlejší větev příbuzenství koletura, farnost
kolaudace schválení; ověření výchozích podmínek při dokončení
koláž technika vlepování různých materiálů do plochy obrazu; výtvarné dílo touto technikou vytvořené
kolchicin alkaloid obsažený v ocúnu
kolchoz kolektivní hospodářství, hospodaření
kolega spolupracovník
kolegialita vzájemná soudržnost mezi spolupracovníky, kolegiálnost
kolegium 1. v antickém Římě sdružení osob společných zájmů; 2. stálý poradní orgán, např. ministra, děkana
kolej 1. zařízení sloužící k ubytování, popř. i stravování studentů vysokých škol; vyšší škola s internátem (ve Velké Británii, USA); 2. jízdní cesta kolejových vozidel
kolekce sbírka, soubor, souprava
kolektiv 1. společenství; organizovaná, obvykle malá skupina osob; 2. druh optické čočky
kolektivizece, kolektivisace přeměna soukromého hospodaření v kolektivní
kolektivizmus, kolektivismus podřizování osobních zájmů kolektivu, přeceňování významu kolektivu
kolektivní smlouva smlouva mezi odbory zaměstnanců a zaměstnavateli v oblasti pracovního práva, kterou se upravují mzdové podmínky a ostatní pracovněprávní nároky v rámci daném pracovněprávními předpisy
kolektivum kolektiv; jaz. podstatné jméno hromadné
kolektomie chirurgické odstranění části tlustého střeva
kolektor 1. výběrčí; 2. sběrací zařízení, sběrač, lapač; zařízení k zachycení a přeměně jedné formy energie na jiné formy energie; podzemní stavba tunelového charakteru; 3. přísada zvyšující vytavitelnost rmutu
kolenchym rostlinné zpevňovací pletivo
koleoptéra rychlý letoun s možností kolmého startu a přistání; místo křídel má kolem trupu prstencovou nosnou plochu
koleopterologie nauka o broucích
koleoptóza, koleoptosa vyhřeznutí pochvy
koleus, coleus koleus africká kopřiva, pokojová rostlina s pestrými listy
koliba sezonní dřevěné obydlí pro pastevce v horách
kolidovat křížit se, střetat se; překážet si; časově spadat vjedno
kolie, collie kóli skotský ovčácký pes
kolier, golié goljé náhrdeník
koliformní bakterie bakterie z čeledi Enterobacteriaceae - zkvašují laktózu na plyny, kyseliny a aldehydy - vyskytují se ve výkalech
koligace zpětná reakce u homolytických (radikálových) reakcí
koligativní vyznačující se vlastnostmi, charakteristickými pro větší počet jednotek - jedinců
kolika prudké křečovité bolesti, záchvat; silná, vlnovitá, většinou svíravá bolest, která má svá maxima a poklesy v průběhu minut; křečovitá bolest postihující hladké svalstvo, např. střev, žlučníku nebo močového traktu
kolikvace zkapalnění, rozbřednutí, rozplynutí, odumření
kolimátor optická spojná soustava vytvářející rovnoběžné světelné svazky
kolineace druh geometrického zobrazování
kolins, collins kolins míchaný nápoj z džinu, citronové šťávy a cukru
kolitida zánět tlustého střeva
kolize, kolise srážka, rozpor, nesrovnalost, střetnutí
kolizní, kolisní vztahující se ke kolizi; právo určující
kolmatace naplavování; zmenšování propustnosti zemin
kolofón u m. /g/ lit. - záver stredovekej knihy s údajmi o autorovi, tematike diela, miesta a dátume vydanie, vydavateľovi a pod.; tiráž
koloid látka rozptýlená ve formě částic ve druhé látce, která je v nadbytku
kolokace dvojice nebo více slov, obv. spojovaných samostatných lexikálních jednotek
kolokázie, kolokasie tropická bylina pěstovaná pro jedlé hlízy s velkým obsahem škrobu
kolokvializmus, kolokvialismus hovorový výraz
kolokviální rozhovor vědecká rozprava, komplexní pohovor
kolokvium rozmluva, rozhovor; shromáždění odborníků, vědecká rozprava
kolon, colon kolon úsek tlustého střeva, tračník
kolona 1. dlouhá řada; útvar; sloupec; 2. organizovaná skupina lidí s určitým úkolem; 3. destilační zařízení
kolonáda sloupořadí; otevřená chodba se sloupořadím
kolonel 1. plukovník; 2. písmo o velikosti 7 bodů
kolonializmus, kolonialismus systém a politika vykořisťování, zisky a výnosy na úkor druhých
koloniál obchod se smíšeným zbožím
kolonie 1. skupina jedinců nebo soubor jednotlivostí tvořící určitý celek odlišný od svého okolí; 2. hospodářsky a politicky závislé území
kolonista osadník; obyvatel kolonie
kolonizace, kolonisace proces osídlování a kultivace neobydlených území, kolonizování
kolonoskopie vyšetření tlustého střeva endoskopem, koloskopie
koloptóza, koloptosa pokles příčného tračníku
kolorace zdobení barvami, barvení, zbarvení
koloratura druh pěvecké techniky užívající melodické ozdoby
kolorimetr 1. přístroj na určování trichromatických souřadnic barevného světla; 2. přístroj k určování koncentrace roztoků
kolorimetrie fyzikální teorie barev; měření barev; metoda stanovení koncentrace zkoumané látky
kolorit barevnost, barvitost, zabarvení; ráz, charakter
kolorovat vybarvovat; hud. zdobit koloraturami
kolos antická socha nadživotní velikosti; tvor neobyčejné velikosti, obr; věc mimořádně velkých rozměrů, gigant
kolosální obrovský; velkolepý, nádherný, skvělý
koloseum amfiteátr, velké divadlo
koloskopie vyšetření tlustého střeva endoskopem, kolonoskopie
kolostomie umělý vývod tlustého střeva
kolostrum mlezivo
kolón, colón kolón], colon [kolon 1. měnová jednotka Kostariky a Salvadoru; 2. nájemce zemědělské půdy, osadník, zejm. v Jižní Americe
kolpitida zánět pochvy ženského pohlavního ústrojí
kolpo- první část složených slov mající význam pochva, poševní
kolpoplastika plastická operace děložního čípku
kolportáž roznáška, rozšiřování, pouliční prodej tiskovin
kolportér roznašeč, pouliční prodejce tiskovin
kolposkopie vyšetření poševních stěn a děložního čípku pomocí endoskopu
kolt bubínkový revolver
kolumbárium hřbitovní stavba pro ukládání pohřebních uren
kolumnární sloupkovitý (sloupkovité krystaly)
kolur deklinační kružnice procházející body rovnodennosti nebo body slunovratu
koluze, koluse 1. maření vyšetřování; 2. nekalá soutěž
koma 1. plynný obal kolem jádra komety; 2. vada optických zobrazovacích soustav; 3. čárka, interpunkční znaménko
komandant velitel; kdo rád poroučí, velitelský typ
komandatura, komandantura vojenské velitelství
komandita obchodní společnost, kde alespoň jeden společník ručí celým jměním, ostatní jen vklady
komanditista společník komanditní společnosti, který za její závazky ručí do výše svého nesplaceného vkladu
komando 1. útočný oddíl, speciální jednotka; bojůvka; 2. velitelství, komandatura; velení, vláda, moc; 3. v nacistických koncentračních táborech pracovní skupina vězňů
komandovat velet, přikazovat, poroučet
komasace scelování, sjednocování, slučování
komatózní, komatosní vztahující se ke kómatu
kombajn strojový komplex vykonávající několik po sobě následujících pracovních úkolů
kombatant, příslušník ozbrojených sil s bojovým posláním; bojovník, frontový voják
kombi, combi kombi automobilová karoserie s pátými dveřmi na zadní straně, kombík
kombinace, seskupování, vytváření různých vztahů; domněnka, úsudek
kombinatorika, obor zabývající se zejm. konečnými množinami a jejich strukturami
kombinát, spojení různých vzájemně se doplňujících výrobních závodů v jeden podnik
kombiné, dámské spodní prádlo
kombinéza, jednodílný oblek vzniklý pevným spojením kalhot a blůzy; pracovní oblek, overal
kombinovat 1. spojovat, skládat; 2. usuzovat, dohadovat se
kombuča, kombucha čajová houba; nápoj
kombusce spálenina, opaření
komediant, kočovný artista; divadelní umělec; přetvařující se člověk
komedie veselá divadelní hra; směšné nebo falešné jednání; žert, přetvářka
komedon, komedo uher, zánět mazových žláz
komenda klášter rytířského řádu
komeniologie obor zabývající se studiem života a díla J. A. Komenského
komensalismus Druh symbiózy, při které jeden partner (populace) využívá druhého, ale neškodí mu. Využívaný partner (populace), ale ani nic nezískává. Např. dravci - mrchožrouti.
komentář poznámky, vysvětlivky, vysvětlení, výklad, kritika
komentovat vysvětlovat, rozebírat, reflektovat, kritizovat
komenzalizmus, komenzalismus soužití dvou nebo více druhů organizmů
komenzál neškodný příživník živící se zbytky potravy hostitele
komenzurabilita, komensurabilita souměřitelnost, stejnorodost, srovnatelnost
komerce obchod, obchodování, obchodní styk
komercializace, komercialisace obchodní využití, zpeněžení
komercializmus, komercialismus obchodní duch, metody, zvyklosti; obchodní výraz
komerční obchodní
kometa vlasatice, kosmické těleso tvořené jádrem s komou a chvostem
komfort pohodlí, přepych
komický budící veselost nebo smích, žertovný, směšný
komično oblast jevů budících veselost nebo smích
komik herec komických rolí; šprýmař
komiks, comics komiks obrázkový seriál
kominterna Komunistická internacionála
komisař 1. osoba určená k provedení zvláštního úkolu, zastupující stát nebo státní správu; 2. stupeň úřední hodnosti ve státní správě
komise 1. skupina osob, úřední orgán pověřený určitou činností; 2. příkaz nebo zmocnění, např. k prodeji zboží
komisionář samostatný obchodník obstarávající pro příkazce určitou záležitost
komisné poplatek za uskutečněný obchod, kurtáž
komisní služební, úřední; úředně odměřený, přísný; k. prodej převzetí zboží k prodeji s platbou po jeho uskutečnění
komitent příkazce v komisionálním obchodě; zákazník
komitét, komité skupina osob pověřená nějakým úkolem; organizační výbor
komnata pěkně zařízený prostorný pokoj, obv. zámecký, hradní
komoce, commotio komoció otřes, pohnutí
komoda nižší skříňový nábytek se zásuvkami
komodita druh zboží
komodor, komodore vyšší námořní nebo letecká hodnost
komolý komolý jehlan nebo kužel jsou tělesa bez vrcholu (mají useknutou špičku, vodorovně se základnou)
komonalita stejnost, shoda
komora 1. místnost, uzavřený prostor,dutina; 2. profesní sdružení; 3. část zákonodárného orgánu; 4. úřad, který spravoval osobní majetek panovníka nebo církevního hodnostáře
komorbidita Současný výskyt více nemocí. Viz též morbidita.
komorní 1. vztahující se ke komoře; 2. intimní, jemný, vytříbený; 3. o malém počtu hudebních nástrojů
kompakce stlačení
kompakt kompaktní deska, cédéčko, CD
kompaktát důležitý úkol; pověření
kompaktní pevný, hutný, celistvý, souvislý soudržný
kompaktnost pevnost, masivnost, semknutost, hutnost
kompandor zařízení, které umožňuje zlepšit odstup signálu od šumu na lince
komparace přirovnání, srovnání, porovnání; stupňování přídavných jmen a příslovcí
komparatistika srovnávací vědecká metoda; nauka užívající této metody
komparativ druhý stupeň při skloňování přídavných jmen a příslovcí
komparativní 1. srovnávací; 2. vztahující se ke komparativu
komparátor přístroj umožňující přesné srovnávání
komparz, kompars v divadle a filmu sbor statistů
kompas pomůcka k určování světových stran
kompatibilita vzájemná slučitelnost, snášenlivost, schopnost volného křížení
kompatibilní snášenlivé, slučitelné
kompaundní složený sdružený
kompendium příručka, stručný přehled
kompenzace, kompensece náhrada, vzájemné vyrovnání, odškodnění
kompenzátor, kompenzátor vyrovnávací zařízení, vyrovnávač, korektor, vyvažovač
kompenzovat vyrovnávat; nahrazovat (např. škody)
kompetence pravomoc; rozsah působnosti
kompetentní pravomocný; zodpovědný; způsobilý
kompetice soutěž, soupeření, rivalita, soutěživost
kompetitivní komunikace je komunikace soutěživá
kompilace sbírání, sestavování, shromažďování; nepůvodní dílo, kompilát; překlad, převedení počítačového programu zdrojového na výsledný
kompilát výsledek kompilace; překlad zdrojového počítačového programu na výsledný; kompilace
komplement doplněk, doplnění
komplementář společník komanditní společnosti, který za její závazky ručí celým svým majetkem
komplementární doplňující se, zapadající do sebe
komplet souprava, sada; souhrn částí určitého celku
kompletní úplný, v plném počtu
komplex souhrn, soubor; skupina předmětů tvořících celek souhrn pocitů, sebehodnocení
komplexita složitost, mnohotvárnost; úplnost; komplexnost
komplexní celkový, souborný, všestranný, složitý
komplexnost komplexita
komplic spoluviník, spolupachatel
komplikace složitost; zápletka; nesnáz; přidružení další nesnáze, obtíže, nemoci
komplikovaný složitý, zamotaný, těžký
kompliment lichotka; poklona, projev úcty
komplot spiknutí, pikle
komponent, komponenta díl, součást, složka
komponista skladatel
komponovat sestavovat, tvořit (obv. hudební dílo)
kompost organické nebo průmyslově vyráběné hnojivo
kompot zavařené ovoce
kompozice, komposice skládání, komponování; skladba; nauka o skladbě hudebních děl; delší školní písemná práce
kompoziční, komposiční skladbový, výstavbový; týkající se kompozice
kompozit, komposit složený materiál vzniklý umělým propojením jednodušších materiálů
kompozitní, kompositní složený z různých prvků
kompozitum, kompositum složenina, složené slovo
komprehensivní ucelený
komprese stlačování, zmenšování objemu; zvětšování tlaku
kompresibilita stlačitelnost
kompresivní stlačující, zhušťující
kompresor stroj ke stlačování plynů
komprimace zhuštění, zkoncentrování
komprimát slisovaná látka
komprimovaný stlačovaný, stlačený; slisovaný
kompromis dohoda na základě vzájemných ústupků
kompromitovat poškodit, znevažovat, zostudit (někoho)
kompulze, kompulse bezesmyslové, nutkavé opakování určitých pohybů nebo jednání, kterým se postižený nemůže ubránit
komputer, computer kompjútr elektronický počítač
komtesa dívka ze šlechtického rodu, šlechtična
komtur vysoký hodnostář rytířského řeholního řádu
komuna nižší správní jednotka s částečnou samosprávou; skupina lidí žijících v komunitě; forma kolektivního zemědělského hospodářství
komunard Příslušník, člen Pařížské komuny (1871 založena v Paříži po válce prusko-francouzské). Když Komuna byla poražena, komunardé byli popraveni u zdi hřbitova Pera La Chaise v Paříži.
komunální patřící do pravomoci měst a obcí
komunika společenství
komunikabilita schopnost udržet kontakt s okolím
komunikace spojení; přenos, sdělování, výměna informací; veřejná doprava, dopravní cesta
komunikační dopravní, přepravní; dorozumívací; sloužící ke spojení
komunikativnost snadnost, ochota komunikovat; schopnost se domluvit, vstřícnost
komunikát text, jazykový projev
komuníké úřední oznámení, oficiální sdělení
komunikovat oznamovat; být ve spojení
komunita skupina, či spolek žijící v určité své samosprávě
komunizmus, komunismus názor, ideologie nebo přesvědčení o historické nadřazenosti zespolečenštěného vlastnictví a rovnostářského rozdělování i jeho totalitní prosazování
komutace výměna, záměna
komutativní zaměnitelný, záměnný
komutatívnost zaměnitelnost; jedna z vlastností algebraických operací
komutátor část elektrického stroje sloužící jako mechanický usměrňovač nebo měnič kmitočtu elektrického proudu
komže svrchní kněžská bílá košile
kon-, con- kon- první část složených slov mající význam s, se, spolu
koňak, cognac koňak vinný destilát
koncedovat připustit, souhlasit, ustoupit
koncelebrace sloužení mše několika kněžími
koncentrace hustota, zhušťování; hromadění; soustředění
koncentrační soustřeďující, zhušťující; izolující, internační
koncentrák koncentrační tábor, tábor na izolaci i fyzickou likvidaci odpůrců režimu, příslušníků národnostních menšin i celých národů
koncentrát 1. zhuštěný roztok; 2. kovem obohacená surovina po koncentraci rudy; 3. zbytek po odpaření rozpouštědel
koncentrický soustředný
koncentrovaný 1. zahuštěný; 2. soustředěný
koncepce 1. početí, oplodnění; 2. pojetí, rozvržení, představa
koncept 1. první návrh textu, přibližné vypracování textu, náčrt; 2. koncepce, pojetí, pojem
koncern sdružení podniků různých odvětví
koncert veřejná hudební produkce; vícevětá hudební skladba pro sólový nástroj a orchestr
koncertantní mající vlastnosti koncertu (skladby)
koncertní souvisící s koncertem (veřejnou produkcí)
koncese oprávnění, výsada, úřední povolení k provozování živnosti
koncesionář držitel koncese
koncesovaný úředně povolený
koncha 1. půlkruhová klenba; 2. skořápka měkkýšů, ulita, lastura, mušle; 3. zkostnatělá ploténka v nosní dutině obratlovců,skořepa
koncil církevní sněm
konciliarizmus, konciliarismus hnutí v katolické církvi vycházející z myšlenky, že koncil je nejvyšší autoritou v církvi
koncilientní smířlivý, snášenlivý, vlídný
koncinní urovnaný, uhlazený, vybroušený, harmonicky sladěný
koncipient nižší správní úředník; pomocník notáře nebo advokáta
koncipovat navrhovat pojetí, prvně zpracovávat, ideově plánovat
koncizní, koncisní stručný, zhuštěný, úsečný
kondemnace 1. odsouzení; odsuzující rozsudek; 2. prohlášení lodi za neschopnou další plavby
kondenzace, kondensace zhušťování; srážení, zkapalňování par
kondenzát, kondensát produkt vzniklý kondenzací
kondenzátor, kondensátor 1. výměník tepla chladicího zařízení; 2. zařízení na shromažďování elektrických nábojů, složené ze dvou vodičů oddělených od sebe izolujícím prostředím
kondenzovat, kondensovat 1. zhušťovat; 2. zkapalňovat
kondice podmínka; rozpoložení, tělesný nebo duševní stav; doučování
kondiciogram zpracování výhledového kalendáře duševního i tělesného stavu na základě biorytmů
kondicionalizmus, kondicionalismus- názor o krajní relativnosti poznání
kondicionál podmiňovací způsob
kondicioner, kondicionér, conditionneur kondysionér], conditioner [kondyšnr upravovač, prostředek nebo přísada ke zlepšení stavu; stabilizátor kvality vlasů
kondiční týkající se kondice
kondikce žaloba pro bezdůvodné obohacení
kondolence soucítění, projev soustrasti
kondolovat projevit soustrast
kondom prezervativ, mužský gumový ochranný a antikoncepční prostředek
kondominium spoluvlastnictví; území pod společnou svrchovanosti více států
kondor velký dravý jihoamerický pták
kondotiér středověký velitel žoldnéřů
kondukce vedení, např. tepla nebo nervového vzruchu
kondukt 1. průvod při smutečních příležitostech; 2. středověká vícehlasá skladba, conductus
konduktance reálná část admitance
konduktér průvodčí
konduktivita veličina charakterizující v jednotlivých bodech elektrický odpor látky
kondyl kloubní hrbol, výběžek
kondylom chorobný bradavčitý výrůstek na kůži nebo sliznici
konektivita rychlost připojení; připojení, spojení, propojení
konektor spojovací součástka; společný název pro elektrickou zásuvku a vidlici
konexe vlivná spojení, styky; výhodné známosti
konfabulace smyšlenka; chorobná obrazotvornost
konfederace volné sdružení států, v němž si členské státy zachovávají suverenitu a volnost jednání; sdružení, spolek
konfekce hromadná výroba oděvů v normovaných velikostech; hromadně vyrobené oděvy
konference porada, shromáždění, sjezd
konferenciér osoba provádějící zábavným programem
konferovat provádět zábavným programem; radit se, mít poradu
konfese náboženské vyznání;vyznání,přesvědčení vůbec;životní paměti,zpověď
konfese, confessio konfesió přesvědčení; vyznání víry, náboženské vyznání
konfesní týkající se konfese;církevní,církevnický
konfeta, konfet 1. pestrobarevné papírky rozhazované při oslavách; 2. drobný cukrářský výrobek
konfidence 1. důvěra, důvěrnost; důvěrné sdělení; 2. Udání
konfident tajný spolupracovník policie, donašeč, fízl, udavač
konfigurace seskupení, uspořádání
konfirmace ověření, potvrzení listiny; obnovení křestního slibu, biřmování; papežské potvrzení biskupa
konfiskace zabavení (zejm. majetku)
konfiskát zabavený majetek
konflagrace vzplanutí, vypuknutí
konflikt neshoda, rozpor, střet, střetnutí, válka
konfliktní rozporný, střetávající se, nesouhlasící
konfluence splývání, splynutí
konformace prostorové uspořádání atomů v molekule sloučenin
konformita 1. shoda, souhlas, přizpůsobení; 2. mat. stejnoúhlost
konformizmus, konformismus přizpůsobivost; bezzásadová schopnost se přizpůsobit
konformní souhlasný, shodný, odpovídající
konfrontace porovnání, srovnání; střetnutí, konfliktní stav
konfucianizmus, konfucianismus- názory a souhrn učení Konfucia, posléze čínské oficiální náboženství, konfuciánství
konfutace vyvrácení např. názorů, odmítnutí např. učení, víry
konfúze zmatek, chaos; splynutí oprávněné osoby a povinné osoby
konfuze, konfúze, konfuse zmatek, zmatení, chaos; splynutí oprávněné a povinné osoby v jeden subjekt
konfúzní zmatený, neuspořádaný
kongeniální sourodý, rovnocenný, přiměřený; stejně nadaný
kongenitální vrozený
kongesce dopravní zácpy;ucpání
konglomerát směs; směsice, nesourodý celek; slepenec
kongregace náboženská obec; shromáždění duchovních; řádová řehole; spojení několika klášterů společným představeným
kongres sjezd, shromáždění; parlament některých států; politická strana v některých státech
kongresman člen kongresu, poslanec
kongrua příjem duchovních poskytovaný státem
kongruence shoda, shodnost
kongruentní souběžné
konidie výtrus hub
konifera jehličnan
konimetr prachoměr
konjektura dohad, předpoklad; pravděpodobná oprava, doplnění porušeného textu
konjugace spojení, splynutí; časování sloves
konjuktiva oční spojivka
konjunkce spojení, spojitost, souvislost, časová shoda; astr. okamžik, kdy dvě kosmická tělesa mají stejnou rektascenzi nebo ekliptikální délku; jaz. Spojka
konjunktiv způsob slovesný vyjadřující vztah závislosti
konjunktiva oční spojivka
konjunktura příznivý stav, příznivé okolnosti, příznivý vývoj; ekonomický rozvoj, rozmach
konjunkturalista prospěchář, vypočítavec těžící z okolností
konkáva vyhloubenina
konkávní vyhloubený, dutý
konkláve uzavřená místnost, kde kardinálové volí papeže; toto shromáždění kardinálů
konkludentní vysvětlující určitý projev vůle, úsudek
konkluze, konkluse závěr, konečný výsledek, rozhodnutí
konkordance shoda, souhlas; abecední seznam věcně nebo slovně shodných míst jedné nebo více knih (např. biblická konkordance)
konkordantní shodný, souhlasný; harmonický
konkordát smlouva o vzájemných vztazích mezi státem a římskokatolickou církví
konkrece zhuštění; horninová nebo minerálová nakupenina; zarůstání tkáně
konkrektace pokračující fáze sbližování s osobou erotického zájmu v intimním prostředí
konkrement patologicky vytvářený pevný útvar v dutých orgánech, kámen
konkretizace, konkretisace upřesnění, uskutečnění, realizace
konkrétní určitý, přesný; skutečný, věcný, hmatatelný
konkrétum něco smysly vnímatelného; podstatné jméno konkrétní
konkubinát vztah muže a ženy, kteří nejsou manželé, ale trvale spolu žijí, např. druh a družka
konkurence soupeření, soutěžení; projev hospodářské soutěže
konkurenceschopnost schopnost prosadit se v určitém oboru v porovnání s ostatními, viz konkurence
konkurent soupeř
konkurz, konkurs 1. forma výběru, soutěž; 2. soudní řízení na vyrovnání a zajištění majetku upadajícího dlužníka, konkurzní řízení
konkurzant, konkursant dlužník v konkurzním řízení, úpadkář, kridatář
konosament, konosement cenný papír potvrzující převzetí nebo naložení zásilky na loď
konotace významový nebo stylistický odstín doplňující základní význam slova
konsangvinita pokrevní příbuznost
konsekrace vysvěcení, posvěcení na biskupa
konsekuce účinek; souslednost, posloupnost, nepřetržitost
konsekutivní účinkový; nepřetržitý, po sobě jdoucí, postupný
konsekvence důslednost; důsledek, následek; konsekventnost
konsekvent následující člen; následek; logický závěr, výsledek
konsekventní důsledný, výsledný, logicky vyplývající; hydrologie svahový, přizpůsobený svahovým poměrům
konsenzus, konsensus, konsens, consensus konsenzus shoda názorů, souhlas, společný postoj, součinnost
konsignace seznam, soupis; odeslání, složení, deponování, poukázání peněz, zboží
konsignant odesílatel, deponent
konsolidace upevnění; ustálení; úprava, sjednocení různých závazků v jeden závazek; lék. zkostnatění zlomeniny kosti
konsonance souznění, libozvuk, souzvuk
konsonant souhláska
konsonantizmus, konsonantismus- soustava souhlásek; nauka o souhláskách
konsorcie družka,společnice
konsorcium společenství; příležitostné sdružení právnických subjektů k provedení určitého obchodu
konspekt plán díla v tezích; zhuštěný obsah díla
konspirace spiknutí, komplot, tajná dohoda
konspirační utajený, spiklenecký, v zájmu utajení, konspirativní
konspirativní konspirační
konstance ustálenost, stálost
konstans První část básnického přívlastku (epitetonu) - označuje stálou vlastnost. Př.: Bílý sníh.
konstanta stálá, neproměnná veličina
konstanten slitina niklu a mědi vyznačující se velkým, teplotně stálým elektrickým odporem
konstantní neměnný, stálý
konstatace zjištění, konstatování
konstatovat zjišťovat, shledávat, potvrdit existenci něčeho
konstábl, constable kanstebl 1. vrchní velitel vojska zastupující krále; 2. policista nejnižší hodnosti, policejní strážník ve Velké Británii
konstelace postavení, souběh okolností,stav věcí; postavení hvězd a planet
konsternace zmatek, zděšení; nepříjemné překvapení; úžas, ohromení
konsternovat nepříjemně překvapit
konstituce 1. ústava, uzákonění; 2. stavba těla. tělesný stav; 3. složení, uspořádání; 4. církevní dekret, dokument
konstitucionalismus vláda lidu prostřednictvím ústavy
konstitucionalistika věda o ústavním právu
konstituční ústavní - viz konstituce
konstituovat ustanovit, ustanovovat, zřídit, zřizovat
konstrikce zúžení, sevření, utažení, podvázání
konstriktiva úžinová souhláska
konstriktor svěrač
konstrukce montáž, sestavování; stavba; kostra; stavba těla, konstituce
konstruktivizmus, konstruktivismus- umělecký (zejm. architektonický) směr 20. let 20. století zdůrazňující konstrukci, kvalitu materiálu a účelnost
konstruktivní tvořivý, činorodý
konšel radní, člen městské nebo obecní rady
kontakt dotyk, spojení, styk
kontaktáž uskutečnění, provedení kontaktu, navázání spojení
kontaktér prostředník, zprostředkovatel, spojka, stykař
kontaktní dotykový, přímo se dotýkající, v přímém styku; lék. podezřelý z nákazy ze styku s nemocným
kontaktovat navázat kontakt
kontaminace znečištění prostředí škodlivými látkami, zamoření; infekce, nakažení organizmu
kontaminant znečišťující látka
kontejner přepravník, pojízdná nádoba na tuhý komunální odpad
kontejnment 1. kontrola, omezení; sebeovládání; 2. ochranný kryt jaderného reaktoru a primárního okruhu
kontemplace rozjímání, přemýšlení, uvažování
kontemplativní rozjímavý, hloubavý, přemítavý
kontemplativní vnitřní
kontext souvislost; významová souvislost jazykového projevu; souvislý text; souvislost jevů nebo událostí
kontiguita styčnost, dotyk věcí v čase a prostoru, sousedství
kontinent pevnina, světadíl
kontinentalita pevninský, vnitrozemský charakter, např. Počasí
kontinentální pevninský, vnitrozemský
kontingence náhodnost; nahodilost; možnost
kontingent pevný počet, pevně stanovené množství
kontinuální spojitý, souvislý, nepřetržitý
kontinuita spojitost, souvislost, nepřetržité trvání, plynutí
kontinuum něco souvislého, nepřetržitého; prostředí spojité, bez vnitřní struktury
konto účet
kontokorent běžný účet
kontra 1. proti; 2. v karetních hrách flek 3. od základního tónu o tři oktávy nižší tón
kontra- první část složených slov mající význam 1. opačný, protivný, jdoucí proti; 2. o oktávu nižší
kontraband podloudně dodávané zboží
kontrabas 1. strunný smyčcový hudební nástroj, basa; 2. hluboký mužský hlas
kontraceptivum prostředek bránící početí
kontradikce protiřečení, rozpor, protiklad
kontrahent smluvní strana, kontraktor
kontrahovaný nasmlouvaný, daný smlouvou
kontrahovat stahovat; uzavírat smlouvu
kontraindikace okolnost nebo stav pacienta vylučující některé léčebné postupy, výkony, užívání některých léků
kontrakce smršťování, zmenšování, stah
kontrakt smlouva, dohoda
kontraktace sjednávání a uzavírání smluv
kontraktilita stažitelnost, smrštitelnost
kontraktor smluvní strana, kontrahent
kontraktura zkrácení, fixované držení části těla způsobené zkrácením svalu a jeho vazivovou přeměnou
kontralaterální ležící na opačné straně
kontramaska maska používaná v trikové technice při snímání nebo kopírování
kontrapost výtv. umění pohybově vyvážený postoj, při němž váha těla spočívá na jedné noze
kontrapozice, kontraposice protiklad
kontraproduktivní, působící nevhodně, proti výsledku, řešení
kontrapunkt druh skladebné práce, v němž mají všechny hlasy melodickou a rytmickou samostatnost
kontrarevoluce regresivní proces, snaha o nastolení předrevolučního stavu věcí
kontrasignace spolupodpis jako předpoklad závaznosti nebo platnosti úřední listiny
kontrast naprostá odlišnost; protiklad, opak rozdílnost
kontrastní naprosto odlišný, opačný, rozdílný
kontrárnost, contrarietas kontrarietás protilehlost, opačnost, protichůdnost
kontribuce nucený příspěvek, daň; podíl pojišťovny na škodě
kontrola přezkoumávání, dozor, dohled, ověřování
kontrolér zařízení pro řízení chodu elektrických motorových vozidel
kontrovat provádět protipohyb, zpětný záběr; slovně replikovat
kontroverze, kontroverse spor, hádka, prudká výměna názorů
kontroverzní, kontroversní sporný
kontumace 1. zdravotnická opatření zabraňující šíření nakažlivých onemocnění; 2. zmeškání soudního jednání, nedostavení se k soudnímu jednání; 3. sankce za porušení soutěžních pravidel
kontura obrys; nákres v hlavních liniích
kontuze, kontuse zhmoždění, pohmoždění
konurbace souměstí, aglomerace měst
konvalidace zhojení, dodatečné zplatnění právního vztahu
konvekce přenos látky a energie prouděním, proudění
konvektivní založený na konvekci, související s prouděním, konvekční
konvektomat přístroj na přípravu jídla, zpravidla ve velkých kuchních
konvektor topné těleso teplovzdušného vytápění
konvence dohoda, úmluva; ustálený způsob jednání, společenské pravidlo
konvencionalizmus,konvencionalismus 1. názor na pojmy jako jen dohodnuté, bez obsahu; 2. lpění na společenské konvenci
konvenční dohodnutý, sjednaný, smluvní; obvyklý, běžný
konvenovat vyhovovat, odpovídat, hodit se, být vhod
konvent shromáždění, schůzka; osazenstvo, budova kláštera
konvergence sbíhavost, sbíhání, sbližování
konvergentní sbíhavý, sbíhající se; související s konvergencí
konvertibilita směnitelnost, převoditelnost, přepočitatelnost
konvertiplán experimentální letadlo se svislým startem a svislým přistáváním
konvertita kdo přestoupil na jinou víru, zejm. Katolickou
konvertor měnič, směšovač, převodník; hutnická pec
konvertovat změnit, obrátit, přestoupit
konverzace, konversace rozhovor; rozmluva společenského rázu; vyučovací hodina zaměřená na hovor v cizím jazyce
konverze, konverse přeměna, změna, obrat
konverzovat komunikovat, bavit se s někým
konvexita vydutost, vypouklost, vypuklost, konvexnost
konvexkonkávní dutovypuklý
konvexní vydutý, vypouklý, vypuklý, klenutý
konvexnost konvexita
konvoj ochranný ozbrojený doprovod; dlouhá řada, skupina dopravních prostředků
konvokace svolání, sjezd, sněm; veřejná soudní výzva k přihlášení pohledávek
konvolut svitek listin nebo několik písemností svázaných do knihy
konvoluta architektonická spirálovitá ozdoba
konvulze, konvulse křeč, křečovitý záchvat
konzervace, konservace úprava látek a předmětů napomáhající jejich ochraně před zkažením, zničením
konzervativec, konservativec stoupenec konzervatismu; člověk zaujatý proti všemu novému, zpátečník
konzervatizmus, konservatismus, konzervativizmus, konservativismus- lpění na tradičních hodnotách, na tom, co je zažité; politická zásada tradicionalistického zaměření
konzervatoř, konservatoř střední odborná škola uměleckého směru
konziliární, konsiliární poradní
konzilium, konsilium poradní sbor; odborná porada lékařů
konzistence, konsistence soudržnost, pevnost, hutnost
konzistentní soudržný; neporušený; pevný
konzistoř, konsistoř poradní sbor papeže nebo biskupa; nejvyšší orgán některých evangelických církví
konzola, konsola konstrukce vystupující ze zdi a podepírající část stavby; nosník; podpěra záclonových tyčí
konzul, konsul, consul konzul 1. ve starověkém Římě úředník s nejvyšší pravomocí; 2. orgán jmenovaný vládou k zastupování v jiném státě
konzulární, konsulární souvisící s úřadem konzula
konzulát, konsulát budova konzulárního úřadu; úřad konzula
konzultace, konsultace porada, konference; rada odborníka, odborný posudek; porada u vyučujícího
konzultant, konsultant odborný poradce; vyučující poskytující konzultace
konzultativní, konsultativní poradní
konzum, konsum 1. spotřeba věcí potřebných k živobytí, konzumace; 2. obchod se smíšeným zbožím; spotřební družstvo i jeho prodejna
konzumace, konsumace 1. spotřeba, konzum; 2. právo dokonání něčeho
konzument, konsument spotřebitel, odběratel
konzumní, konsumní spotřební; průměrné kvality
konzumovat, konsumovat spotřebovat, spotřebovávat, strávit
konzumpce, konsumpce spotřeba, pohlcení, užívání spotřebních předmětů k uspokojení potřeb; obsažení jednoho trestného činu v jiném
kooperace spolupráce
kooperativní svépomocný; družstevní
kooptace přibrání nového člena do voleného sboru nikoli volbou, ale rozhodnutím již zvolených členů
koordinace uvedení do vzájemného souladu, přiřazení sobě na roveň, optimální spolupráce
koordináta souřadnice
koordinátograf přístroj k přesnému vynášení bodů daných souřadnicemi do plánů, grafů
kopie nepůvodní dílo přesně napodobující originál; mechanicky vyrobený další exemplář (otisk, průpis)
kopilot druhý pilot velkých dopravních letadel
kopiózní, kopiosní hojný, častý
kopolymerace, kopolymerizace řetězová polymerace dvou nebo více různých monomerů
kopra sušená vnitřní bílá hmota kokosových ořechů
kopro- první část složených slov mající význam 1. výkal; 2. Vulgární
koprocesor pomocný procesor
koprodukce společná, sdružená výroba
koprofág živočich živící se výkaly, skatofág
koprofilie patologická záliba ve výkalech
koprolalie sklon k přehnanému užívání hrubých až obscénních výrazů, kakolalie
koprolit zkamenělé výkaly vymřelých živočichů; lék. kámen ve střevě
kopula jaz. spona, slovesná část jmenného přísudku se sponou
kopulace 1. splývání dvou pohlavních buněk, soulož, koitus; 2. jednoduchý způsob roubování ovocných stromů
kopule, kupole polokulová klenba
koraze, korase obrušování a rozrušování hornin pevnými částicemi, abraze
korál 1. mořský živočich žijící přisedle ve velkých trsech; jeho vápenatá schránka; 2. drobná kulička k navlékání, korálek
korán posvátná kniha islámu
kord 1. dlouhá bodná zbraň, šermířská zbraň; 2. vroubkovaná tkanina, manšestr; 3. tkanina na vyztužování koster pneumatik
kordon, kordón 1. zátaras, zábrana, ochranné pásmo; souvislá řada příslušníků nějakého sboru chránící přístup na určité místo; 2. tvarovaný ovocný stromek; 3. mírně vystupující římsa dělící průčelí ve vodorovném směru
kordonet silná skaná příze
korekce oprava, náprava, zlepšení; cela pro nápravu vězňů
korektiv opravný, nápravný prostředek
korektní správný, slušný, společensky bezvadný
korektor zařízení samočinně upravující činnost stroje, údaje měřícího přístroje; pracovník provádějící korekturu textu
korektura oprava, úprava, náprava; oprava chyb v textu; otisk sazby k provedení korektury
korelace vzájemný vztah, souvztažnost mezi znaky, veličinami, ději
korelát souvztažný pojem
korelovat vzájemně souviset; být ve vztahu s něčím
korepetitor hudebník studující se zpěváky nebo tanečníky jejich role; domácí učitel
korespondence 1. dopisování; dopisy; 2. vztah mezi jevy, teoriemi, které si vzájemně odpovídají; 3. log. relace mezi dvěma třídami
korespondent dopisovatel, zpravodaj; úředník obstarávající korespondenci
korespondovat dopisovat si; shodovat se, být v souladu, ve shodě
korfbal, korfball sportovní míčová hra smíšených družstev mužů a žen podobná basketbalu
koriandr jednoletá bylina, jejíž plody se užívají jako koření
korida, corrida korida býčí zápasy
koridor 1. chodba velkých rozměrů; 2. pruh území vedoucí cizím státem
korifej vedoucí osobnost; hlavní představitel
korigovat opravovat, zlepšovat, provádět korekci
korium, corium korium prokrvená a inervovaná vazivová vrstva kůže pod pokožkou, škára; buněčná vrstva pod pokožkou kořenů
korma zadní část plavidla nad záďovým kormidlem
kormorán velký vodní pták
kormus tělo rostliny skládající se z kořene, stonku a listů; trs, shluk rostlin nebo živočichů, obvykle trvale k sobě přirostlých
kornea oční rohovka
korner 1. ekon. corner; 2. roh v ringu
kornet 1. vojenský trubač; 2. trubka; rejstřík varhan; 3. korneta čtvercový nevyztužený jezdecký prapor s vlajícími stuhami a šňůrami
korodovat podléhat korozi; způsobovat korozi
korofilie náklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči nedospělým nebo dospívajícím dívkám, která se zpravidla projevuje citovou náklonností, intenzivnějším prožíváním nebo potřebou citově významných vztahů k dětem, schopností se do nich zamilovat, obvykle též specificky vyšší genitální reaktivitou nebo touhou po fyzické blízkosti nebo orgasmických aktivitách ve vztahu k nim. Je zhruba synonymem slova hebefilie, částečně se významově překrývá s pojmy pedofilie a girllove.
korona 1. věnec, koruna; 2. vnější vrstva sluneční atmosféry; 3. druh elektrického výboje vznikající v okolí silně zakřivených vodičů
koronální související s korónou
koronární věnčitý, korunový
koroner, coroner koroner úřední ohledávač mrtvol
koroze, korose 1. rozrušení materiálu, zejm. kovů, vlivem vnějších činitelů; 2. nahlodávání povrchu hornin a minerálů chemickými procesy
korporace, corporation korporejšn obchodní společnost, obv. akciová společnost; sdružení, spolek, společnost
korporativizmus, korporativismus- italská varianta fašistické ideologie
korporativní hromadný, společný; stavovský
korporátní komunikace komunikace mezi členy jedné korporace
korpulentní tlustý, mohutný, tělnatý
korpus, corpus korpus 1. tělo, těleso; 2. ozvučná skříň nástroje; 3. soupis památek zahrnující pouze určitý materiál; 4. pečený pekárenský polotovar
korpuskulární částicový
korpuskule částice
korsak středoasijská psovitá šelma
kortikoid, kortikosteroid steroidní hormon kůry nadledvinek
kortizol stresový hormon
kortizon, kortison steroidní hormon kůry nadledvinek
korumpování úplatkářství, podplácení; korupce
koruna měnová jednotka České republiky, Slovenska, Dánska (krone), Norska(krone), Estonska (kroon), Švédska (krona), Islandu (króna)
korund nerost mající po diamantu nejvyšší tvrdost, oxid hlinitý
korupce úplatkářství, podplácení; korumpování
korveta 1. válečná hojstěžňová plachetnice s jednou řadou děl; bojová loď používaná jako loď doprovodná; 2. akrobatický skok do stoje na rukou
koryfej náčelník; přední osobnost
koryza, coryza koriza rýma
korzár, korsár, korsar 1. pirát, námořní loupežník; 2. majitel nebo nájemce lodi zmocněný válčícím státem k provádění námořních operací a k tomu, aby měl právo kořisti
korzet, korset šněrovačka; lék. obvaz, aparát sloužící k podpoře trupu
korzo, korso hromadné procházení; místo takového procházení, promenáda
kosmetika obor zabývající se péčí o tělesnou krásu a odstraňováním kosmetických vad
kosmetologie vědecká kosmetika
kosmický vesmírný
kosmo- první část složených. slov mající význam vesmír, svět
kosmodrom místo, odkud startují kosmické rakety; komplex zařízení ke startu raket
kosmogonie nauka o vzniku a vývoji kosmických těles, hvězdných soustav, celého vesmíru
kosmografie popis světa nebo vesmíru
kosmologie věda o vesmíru jako celku
kosmonaut člen posádky kosmické lodi, astronaut
kosmonautika vědecký a technický obor zabezpečující lety do vesmíru, astronautika
kosmopolit organizmus rozšířený po celé zeměkouli
kosmopolita světoobčan, stoupenec kosmopolitizmu
kosmopolitizmus, kosmopolitismus- světoobčanství; názor zdůrazňující příslušnost jedince i celého národa k lidstvu
kosmopolitní související s kosmopolitem, kosmnpolitou a kosmopolitizmem
kosmoráma diaskopické znázornění krajin, měst, vesmíru
kosmos vesmír, svět
kostální žeberní
kostým dámský oblek; divadelní a maškarní oděv
košárování umísťování zvířat, hl. ovcí, do vymezeného prostoru (košáru) za účelem vyhnojování horských pastvin
košer nezávadný, čistý; k. maso připravené k požívání podle židovských náboženských předpisů
košt ochutnávka
koštýř, koštéř 1. násoska k odebrání vzorku vína ze sudu; 2. koštér- ochutnávač, který posuzuje a hodnotí kvalitu vína zrakem, čichem a ochutnáváním
kotace stanovení kurzu cenného papíru na burze tak, aby bylo uskutečněno co nejvíce obchodů; kótování
kothurny (vysoké) dřevěné střevíce
kotillon, kotilión, cotillon kotyjón francouzský společenský tanec; drobný dárek, který dávala tanečnice tanečníkovi na plese
kotonizace, kotonisace zbavlňování, přeměna lněného vlákna na vlákno podobné bavlně
koturn obuv antických herců tragédií na vysokých podrážkách; mluvit s patosem
kouč, coach kauč vedoucí sportovní ho družstva, zejm. taktiky při utkání
koučování vedení sportovního družstva při utkání, coaching
kovalence chemická vazba vzniklá sdílením elektronových párů
kovalentní kovalentní a homeopolární vazba molekul, nepolární vazba - atomová vazba molekul vzniklá sdílením elektronového páru (jednoduchá), dvou párů (dvojná) a tří párů (trojná vazba). V.t. chemická vazba.
kovariance míra vzájemné vazby mezi dvěma náhodnými veličinami
kovboj, cowboy kauboj honák skotu
kovbojka literární nebo filmové dílo ze života kovbojů; dobrodružný, napínavý, neskutečný zážitek
kox- první část složených slov mající význam kyčel, kyčelní kloub
koxa kyčel, kyčelní kloub
koxagra dna kyčelního kloubu
koxalgie bolest v kyčli
koxartróza, koxarthrosa degenerativní onemocnění kyčelního kloubu
koxitida, coxitis koxitys zánět kyčelního kloubu
kozoroh obratník na jižní polokouli; souhvězdí a znamení zvěrokruhu; sudokopytník (kozorožec horský)
kód šifra; systém znaků a pravidel pro přepis jiných znaků
kódovat šifrovat; přeměnit informaci v určitém kódu na postupnost znaků nebo na signály
kóje pevně zabudované lodní lůžko; malý oddělený prostor
kólon větný úsek takt; dvojtečka
kóma těžká forma ztráty vědomí
kónický kuželovitý
kónus kužel; kuželovitá součástka různých strojů
kópia kopie - slovensky
kóta vzdálenost bodu nd základny, průmětny; rozměr součásti na technickém výkresu; údaj absolutní nebo relativní výšky
kótování 1. přiřazování kót; 2. záznam kurzů, např. cenných papírů na burze, kotace
krab 1. jedlý korýš; 2. architektonická plastická ozdoba, žabka, žába
krach úpadek, bankrot; úplný nezdar
krakeláž soustava trhlinek v barevné vrstvě obrazu
krakorec 1. podpěrný nosník vyčnívající před líc zdiva; 2. konstrukce k zachycení vesel uložených ve vidlici, k uložení lodí v loděnici
krakování tepelné štěpení vyšších uhlovodíků na nižší
kramle železná svora ke spojování trámů, tesařská skoba
kraniální směřující k lebce, lebeční, horní
kranio- první část složených slov mající význam lebka, lebeční
kraniometr přístroj k měření lebky i menších rozměrů těla, kefalometr
kraniometrie vyšetřování a hodnocení velikosti lebky měřením
kranioskopie zkoumání lebky popisnými způsoby
kraniostenóza, kraniostenosa deformace lebky z předčasného srůstu lebečních švů
kraniotomie operativní otevření lebky
kraul plavecký styl
krauróza, kraurosa svrašťování kůže
kráter jícen sopky, vyústění dráhy magmatu na zemském povrchu
krchov hřbitov
krčma hospoda
kreace tvoření, tvorba; výtvor; jmenování nového kardinála
kreacionizmus, kreacionismus teorie o vzniku nebo vývoji člověka a živé přírody tvořivou silou
kreační viz kreace
kreatika Kreatika je vedná disciplína,ktorá sa zaoberá tvorením produtov. Produktom môže byť materiálna a nemateriálna vec, dokonca aj chorá myšlienka.
kreatin svalový enzym
kreativita, kreativnost tvořivost, tvoření
kreatura bytost, stvoření; stvůra, obluda
krecht chráněný kryt na uskladnění zemědělských plodin přes zimu
kredeizace desinfekce očních spojivek novorozenců jako prevence očních zánětů
kredit 1. úvěr; plusový zůstatek na účtě; pravá strana účtu; 2. důvěra, vážnost, vliv, postavení; 3. hodnota, význam vysokoškolské zkoušky, zápočtu
kreditní úvěrový
krédo vyznání víry, přesvědčení, souhrn názorů; část katolické mše
krekr, kreker, cracker krekr suchar, sušenka
krém, créme krém polotuhá hmota, krémovitá hmota 1. k čištění, leštění; 2.kosmetický přípravek ke vtírání; 3. cukrářský přípravek; 4. jemná polévka; 5. hustý likér
kremace zpopelnění, spálení mrtvého, pohřeb žehem
krematorium budova, v níž se provádí kremace
křemík Poměrně tvrdý polokov. Křemík se v přírodě vyskytuje jako oxid křemičitý (křemen) nebo jako kyselina křemičitá, vytvořená hydratací oxidu křemičitého, Křemík je polokovový prvek, hojně se vyskytující v zemské kůře, slouží jako základní materiál pro výrobu polovodičových součástek, ale i jako základní surovina pro výrobu skla a významná součást keramických a stavebních materilálů.
krémový mající barvu žloutkového krému; natíratelný
krempa okraj, střecha klobouku
krenelování zdobení budov pevnostními motivy
krenologie zřídelnictví, nauka o zřídlech
kreol původně potomek evropských přistěhovalců v Jižní a Střední Americe, v karibské oblasti a Brazílii i potomek černošských otroků; označení získalo hanlivý význam
krep tkanina zrnitého, jemně zvrásněného povrchu
krépidoma 1. podstavec pro sochu; 2. mírně vypuklá podezdívka antického chrámu, krépis
krépis mírně vypuklá podezdívka antického chrámu, krépidoma
kretén duševní zaostalec, člověk trpící kretenizmem
kretenizmus, kretenismus vrozená snížená činnost štítné žlázy projevující se poruchou duševního í tělesného vývoje
kreton bavlněná, obv. pestře potištěná látka
kreveta malý mořský korýš
kridatář dlužník v konkurzním řízení, úpadce, konkurzant
kriket, cricket kriket sportovní pálkovací hra
krimi- první část složených slov mající význam kriminální
kriminalistická odorologie identifikace osob a věcí podle pachu
kriminalistika věda zkoumající a zjišťující pachatele trestných činů, soudní důkazy, jejich uchování a využití k objasnění trestných činů
kriminalita zločinnost, trestná činnost
kriminalizace, kriminalisace dodávání trestního rázu, charakteru
krimino- první část složených slov mající význam kriminální, trestní
kriminologie věda o trestných činech, pachatelích, trestním řízení a trestech
krinolína široká sukně s vyztuženými kostěnými nebo ocelovými kruhy a pásky
kripl nadávka - z něm. der Krüppel - mrzák
Krishna známý indický avathar
kristianizace, kristianisace šíření křesťanství, christianizace
kritérium 1. měřítko pro srovnávání, hledisko při posuzování, znak; 2. sportovní závod vybraných závodníků
kriticizmus, kriticismus skeptický přístup k obecným, dogmatickým pravdám; sklon kritizovat
kritický rozhodující; hodnotící, posuzovací; příznačný pro krizi
kritika odborné posuzování, odborný posudek;zpochybnění
krize, krise 1. vyvrcholení, rozhodná chvíle, obrat ve vývoji, nebezpečný stav vývoje; 2. těžká, svízelná situace, potíž, zmatek
křížení Křížení je i způsob, jak ze dvou druhů může vzniknout druh nový. Křížením může vzniknout buď nový druh, který je schopen pohlavního rozmnožování, ale i druh, který je schopen pouze vegetativního množení. Ne všechny druhy se mohou křížit.
krocin šafránová žluť, ve vodě nerozpustné žluté barvivo šafránu setého
kroket sportovní hra, při níž se hráči snaží dřevěnými palicemi prohnat barevné koule mezi brankami k cílovému kolíku
kroketa 1. smažené plněné těsto; 2. pokrm z brambor nebo rýže ve formě např. kuliček, válečků
krokoit žlutý lesklý jednoklonný nerost, chroman olovnatý
krone měnová jednotka Dánska a Norska, koruna
krone švédská koruna, měnová jednotka Švédska
kroon měnová jednotka Estonska, koruna
kros, cross kros terénní nebo přespolní běh
krosček, krosčekink v některých sportovních hrách nedovolené bránění soupeři ve hře, zadržení holí
króne islandská koruna, měnová jednotka Islandu
kruchta kostelní kůr
kruciální křížový, průsečíkový, ústřední; rozhodný, rozhodující
krucifix plastika ukřižovaného Krista
krupáda skok koně provedený šikmo vzhůru
krupiér, krupier, croupier krupjé zástupce bankéře, který vede sázkovou hru u hracího stolu
krupon nejhodnotnější střední část zvířecí kůže
krupózní, kruposní pablánovitý, vláknitý
krusta kůra, strup; shluk krystalů
krutony drobné kousky bílého chleba opečené v oleji
kryo- první část složených slov mající význam mráz, nízká teplota
kryobiologie nauka o účinku nízkých teplot na živé organizmy
kryochirurgie chirurgický obor využívající velmi nízkých teplot k destrukci nemocné tkáně
kryofilní chladnomilný, přizpůsobený životu v nízkých teplotách
kryofyt rostlina žijící na tajícím sněhu nebo ledu, chladnomilná rostlina
kryogeneze, kryogenese souhrn procesů probíhajících v nejsvrchnější části zemské kůry pří záporných teplotách
kryogenika část fyziky zabývající se jevy, které probíhají při velmi nízkých teplotách (obv. kapalného helia)
kryogenní mrazový, vzniklý působením mrazu
kryokauter přístroj pro koagulaci tkání pomocí velmi nízkých teplot kapalného dusíku
kryokonit meteorický prach na ledovcích v polárních a vysokohorských oblastech
kryolit minerál používaný při elektrolytické výrobě hliníku
kryologie nauka o kryosféře
kryoplanace zarovnávání povrchu mrazovými procesy
kryosféra část hydrosféry a litosféry, která je dlouhodobým působením záporných teplot ve zmrzlém stavu
kryoterapie léčebná metoda užívající pro zničení chorobných útvarů velmi nízké teploty
kryoturbace porušení, zvlnění nebo zvíření půdy mrazem
krypta podzemní nebo polozapuštěný klenutý prostor; podzemní hrobka; hrobka, hrob
krypto-, krypt- první část složených slov mající význam skrytý, tajný
kryptodeprese