Seznam cizích slov

I turned this dictionary into an Anki deck. and started learning it in March 2024. I expect to finish it in 2027. Wish me luck. Or rather perserverance. :)

cizí slovovýslovnostvýznam
540akrobatický prvek, přetočený tornado kick
720přetočený křížený kop (přetočený hookspin)
a capellaa kapelavokální skladba bez instrumentálního doprovodu
a contrarioá kontrárióv protikladu; protiva
a datoá datóode dne vystavení, ode dne vydání
a porta inferipřed branami pekel
a posterioripozdější, později, ze zkušenosti
a prioripředem, před, pouze z rozumu
a tergoodzadu, obráceně
a vistana viděnou, tj. bez lhůty, netermínovaný (inkaso, vklad, směnka)
a-, an-předpona záporu, ne-; neexistence něčeho
a. Chr. (n.)ante Christum (natum)
a. m.ante meridiem
aakákrýnský člun pro dopravu vína
aalenstupeň jury
aamámnizozemská a indonéská jednotka objemu (155,2 l);
ab initioab inýcióod začátku
ab ovood počátku (od vejce)
abak, abakus1. starověká početní tabulka, počitadlo; 2. arch. deska na hlavici sloupu; 3. stolek u oltáře na přípravu bohoslužebných předmětů
abakamanilské konopí, vlákno dužnatých kmenů banánovníků
abandonvzdání se nároků, vlastnického práva nebo (pojistné) náhrady
abatončást chrámového okrsku nepřístupná nezasvěceným
abatyšepředstavená ženského kláštera některých řádů
abaxiálníodvrácený od osy, stonku
abázie, abasieneschopnost chůze
abbéabékatolický duchovní bez církevního (kněžského) úřadu
abdéritazaostalý, omezený člověk
abdikacevzdání se úřadu, trůnu; odstoupení z funkce
abdomenbřicho, podbřišek; zadeček členovců
abdominálníbřišní
abdukceodtažení, odchýlení, upažení
aberaceodchylka, úchylka;1. vada optické čočky; 2. chromozomová mutace;3. omyl pachatele v předmětu činu
aberantníodchylný
abgébovat ses někým si zadávat, špinit se; ztrácet čas zbytečným jednáním
abiogeneze, abiogenesesamoplození, teorie vzniku živého z neživého
abionóza, abionosavada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy
abiotickýneživý; týkající se anorganické složky a činitelů přírody, prostředí
abiturientabsolvent školy nebo student v období krátce před závěrečnou zkouškou a po ní
abjudikacezamítnutí žaloby soudem; soudní rozhodnutí
abjuraceveřejné zřeknutí se názorů (víry); právo křivá přísaha
ablacesnesení, odnětí, snětí, odchlípení;odtávání sněhu, ledovce, meteoritu
ablaktace1. odstavení mláděte; 2. způsob šlechtění, při němž se roub neoddělí od mateřské rostliny, dokud dokonalé nesroste, odkájení
ablativpád vyjadřující východisko,odluku
ablautstřídání samohlásek v kmeni slova, alternace
ablegacevypovězení,vyobcování
abnormalitanenormalita; zvláštnost, nepravidelnost, odchylka, zrůdnost
abnormálnínenormální, odchýlený od řádu, neodpovídající předpisu
abolicezastavení soudního řízení udělením milosti; zrušení zákona
abolicionistačlověk, který se zasazoval o zrušení otroctví v USA v první polovině 19. století - stoupenec abolicionizmu
abolicionizmus, abolicionismushnutí za zrušení nebo odstranění nějaké zvyklosti, např. otroctví; hnutí usilující o zrušení trestu smrti; abolicizmus
abolicionizmus, abolicionismushnutí za zrušení otroctví v USA v první polovině 19. století
abonentpředplatitel
abonmá, abonomá, abonnementabonmápředplatné, předplacení, subskripce
abordáž1. uvázání lodi u břehu a vyloďování; 2. srážka, kolize lodí; 3. způsob vojenského střetnutí na moři při spojení dvou lodí s bojem muže proti muži
abort, abortuspotrat, vybavení plodu s obaly z dělohy před ukončením 28. týdne těhotenství
abortacezakrnění
abortivní1. způsobující potrat; 2. nevyvinutý, zakrnělý
abrahámovinypadesáté narozeniny
abraxasgnostické označení božstva; magické slovo s číselnou hodnotou 365
abraze, abraseplošné broušení, obrušování; výškrab, kyretáž
abrazivní,abrazívní,abresivníbrusný
abreakceodreagování, uvolnění akčního (afektivního) napětí; katarze
abreografierentgenologické snímkování ze štítu (hrudníku)
abreviacečástečné vypsání slova; tvoření slov zkracováním
abreviaturazkratka
abripřevislá skála, převis
abrogacezrušení právního předpisu nebo jeho části; derogace
abrupceutržení, odtržení (svalu, šlachy); zlomení, ulomení (zubu); odloučení (placenty)
ABSantiblok systém, systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu
absceshlíza, dutina vyplněná hnisem,hnisavé zkapalnění tkáně
absciseodnětí, oddělení, opadávání
absencenepřítomnost osoby, vlastnosti, jevu nebo entity; náhlá krátká ztráta vědomí nebo paměti
absentérkdo je často bezdůvodně nepřítomen v práci
absinthořký silný likér (ve většině zemí zakázaný)
absoluceodpuštění hříchů; právo upuštění od potrestání
absolutizace, absolutisacenadřazování nad podmínky, zevšeobecňování; neoprávněné zobecňování
absolutizmus, absolutismussamovláda, neomezená vládní moc jedince
absolutníúplný, naprostý, neomezený,nepodmíněný, zcela bezvýhradný
absolutnoco existuje samo sebou a zapříčiňuje vše ostatní; bezpodmínečné,nekonečné, neomezené, dokonalé a bezvztažné bytí
absolutoriumpotvrzení, schválení účtů nebo činnosti; propuštění z odpovědnosti; doklad o dosažení (absolvování) stupně vzdělání
absolventkdo splnil podmínky dokončení školy, kurzu, vzdělání
absorbancemíra absorpce záření
absorbentlátka objemově pohlcující jiné látky
absorbovatpohlcovat, vstřebávat, přijímat, nasávat
absorpceobjemové pohlcování, vstřebávání, zeslabení jedné látky v druhé; zeslabení elektromagnetického záření,zvuku nebo počtu částic při průchodu látkou
absorpčníOd slova absorpce. Pozor změna souhlásky: absorpce, ale absorbovat.
abstencezdržování se možnosti, účasti, výkonu (volebního) práva
abstergenciummírně projímavý lék
abstinencezdrženlivost, zřeknutí se požitku (alkoholu, drogy, kouření, sexu)
abstinenčni syndromsouhrn fyziologických reakcí organizmu a psychického stresu po přerušení užívání drogy, alkoholu, kouření
abstinovatdodržovat abstinenci
abstrahovatpostup a výsledek myšlenkových operací od jednotlivého k obecnému, k modelům, zákonitostem, pojmům
abstrakcepostupovat k abstrakci; neabstrahovat, zahrnout, potlačit detaily, jednotlivosti
abstraktreferát, souhrn, shrnutí, synopse
abstrakt noremsouhrn, shrnutí norem
abstraktníodtažitý, odtržený od skutečnosti, obecný, pojmový
abstraktumabstraktní pojem;abstraktní podstatné jméno
abstrúzní, abstrusnínesrozumitelný,nejasný, nepochopitelný
absurditaprotismyslnost, nesmyslnost,vnitřní spornost, rozpornost lidské existence, absurdnost
absurdnínesmyslný; nevhodný; hloupý
absurdnostabsurdita
absurdumco je sporné, nelogické, nemůže platit současně
abštajgvedlejší byt; hodinový hotel
abulieabúlienerozhodnost, nedostatek vůle, např. ve vztahu k jídlu
abundancepočetnost, hojnost, nadbytek
abuzéřčlověk, který nadměrně užívá,návykově užívá některé látky, např.drogy, léčiva, nikotin, alkohol
abúzus, abususnadměrné užívání,nadužívání, zneužívání
abysálčást oceánského dna v hloubce 2-6 km
abysálníhlubinný
accelerandoačelerandopostupně zrychlovat, stále rychleji
accentatoačentátodůrazně
acefalievrozená vada, kdy se nevyvine plodu hlava; bez hlavy; přeneseně: bez začátku; bezvládí
acetátoctan
acetonnejjednodušší keton, dimetylketon, rozpouštědlo
acetonurievylučování ketonů močí, ketonurie
acetylen, acetylénnejjednodušší uhlovodík s trojnou vazbou, hořlavý plyn
achillova patazranitelné místo, slabina
achilovkašlacha upínající se na kost patní, Achillova šlacha
achromátoptická soustava odstraňující barevnou vadu
achtklatba, zbavení právní ochrany a vyloučení z příslušného společenství
achylienaprostý nedostatek žaludeční šťávy, zastavení jejího vylučování
acidifikaceokyselení
aciditakyselost
acidníkyselý
acidobazickývztahující se na kyselé i zásadité látky
acidofilníkyselomilný, žijící v kyselém prostředí; a. mléko mléko zkvašené bakteriemi mléčného kvašení
acidóza, acidosazvýšení kyselé reakce krve
acidumkyselina
acikulárníprotáhly; jehlovitý (tvar nerostu)
acompagnatoakompaňátorecitativ za doprovodu orchestru
acquisprávo, pravidla
acreakr
acrolein2-propenal, karcinogénna látka.
acutoakútoostře, pronikavě
ACVACV (assist control ventilation) – regulovaná ventilace s asistencí; typ mechanické ventilace, při které je pacientovi umožněno dýchat spontánní frekvencí s předem nastaveným objemem. Ventilátor dodá synchronizovaný vdech při každém pacientově pokusu o nádech (srov. IMV), automaticky plně dýchá za pacienta, pokud je jeho spontánní frekvence nižší než frekvence nastavená na ventilátoru
acylpyrinlék snižující teplotu, utišující bolest, působící proti revmatizmu, obdoba aspirinu; antirevmatikum, antipyretikum
adk, na
ad absurdumk nesmyslnosti; postup důkazu spornosti, nekonzistentnosti,toho, co odporuje logice dovedením do důsledků
ad actaad aktake spisům; odložit jako vyřízené
ad astrake hvězdám; vzhůru, kupředu
ad audiendum verbumk vyslechnutí slova; k pokárání, na slovíčko, na kobereček
ad auditoremad audytóremk naslouchajícímu, k posluchači; populisticky, podbízivě, oportunně, bez ohledu na pravdu
ad baculumad bakulum(argument) klacku; nátlak, vyhrožování silou
ad hocad hókjen pro tento případ,k této věci, k tomuto účelu
ad hominemk člověku; populisticky zneužívající záporné lidské vlastnosti
ad ignorantiemad ignoranciamk nevědomosti; využívající protivníkovu neznalost
ad infinitumdonekonečna, stále, nekonečně
ad informandumpro informaci, na vědomí
ad informandum medicipro informaci lékaře
ad libitumjak je libo, podle libosti
ad manus medicido rukou lékaře
ad multos annosna dlouhá léta, přání při přípitku
ad notam, ad notiamad nóciamna vědomí
ad oculosad okulósk očím; názorně,zjevně, viditelně
ad personamk osobě; zesměšňování a urážení protivníka
ad populumk lidu; demagogie, odvolávání se na předsudky, na egoizmus
ad remk věci
ad usumad úzumpro potřebu někoho;něco záměrně upravené
ad valorempodle hodnoty
adagioadádžopomalu, volně; hudební skladba nebo její část v tomto tempu
adaptabilitaschopnost přizpůsobení, přizpůsobivost, adaptivita
adaptacepřizpůsobení, přetvoření; úprava, přestavba
adaptátpozorovatelný výsledek adaptace organizmu
adaptátoři, adaptátorpracovníci usilující o dílčí, parciální vylepšení nějakého produktu na rozdíl od inovátorů, kteří usilují o celkovou, globální a originální inovaci
adaptér, adaptorzařízení rozšiřující původní použitelnost
adaptivitapřizpůsobivost, adaptabilita
adaptovatelnýupravitelný, přizpůsobitelný
adaxiálnípřivrácený k ose, ke stonku
addendumpřídavek, dodatek
addoloratoadolorátohud. žalostně
addukcepřitažení, připažení
adefagiechorobná žravost
adekvátníodpovídající, přiměřený
adekvátnostpřiměřenost, shoda
adenitidazánět žlázy
adenomnezhoubný nádor ze žlázového epitelu podobné stavby jako žláza
adenoviryživočišné viry vyvolávající například infekční onemocnění dýchací soustavy
adeptuchazeč, začátečník v oboru
adespotondrobné literární dílo od neznámého autora
adherencepřilnavost, adherentnost
adherentnostpřilnavost, adherence
adheze, adhesepřilnavost, ulpívání látek na sobě
adiabatickýděj probíhající za dokonalé tepelné izolace, bez výměny tepla s okolím
adice, addicesouhrn, součet, slučování
adié, adleuadyjésbohem
adiktologievěda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí
adipóznítuková tkáň; přeneseně:tučný,tlustý,obézní člověk.
adipsiechybění pocitu žízně
aditivnípřídavný; související se sčítáním,skládáním
aditivumpřísada, přídavná látka
adjektivumpřídavné jméno
adjudikacesoudní přiřčení práva nebo nároku
adjunkcepřimykání - týká se přívlastku neshodného, všech příslovečných určení a některých typů doplňků
adjunktúřednický pomocník, elév, koncipient
adjustacevybavení vším potřebným,připravení k činnosti
adjutantpobočník
adjutorpomocník (knižně, řidčeji)
adjuvanciasoučásti léků zesilující účin vlastního léčiva
adjuvatikanauka o kompenzačních, doplňujících pomůckách; výsledky činnosti v adjuvatice, např. berle, chodítka,vozíky
adlatuspomocník, zástupce
administracekancelář, ekonomicko-provozní útvar
administrativaspráva, správní složka,úřady; v USA označení úřadu prezidenta a vlády
administrativnísprávní, úřední; byrokratický
administrátorsprávce; zatímní správce farnosti
admiralitanámořní velitelství
admirálvelitel loďstva
admisevpuštění, vstup
admitancezdánlivá vodivost elektrického obvodu protékaného střídavým elektrickým proudem
admonicepokárání, výtka, důtka
adolescencedospívání
adolescentjedinec ve věku mezi pubertou a dospělostí
adopceosvojení, přijetí za vlastní
adoptantosvojitel
adoptátosvojenec
adoptivnípřijímající někoho cizího za vlastního; přijatý za vlastního
adoptovatosvojit
adoracezbožné uctívání, zbožňování
adrenalinhormon dřeně nadledvinek;epinerfin
ADSLasynchroní digitální účastnická přípojka, vyšší přenosové rychlosti
adsorbentpovrchově pohlcující látka
adsorpcepovrchové pohlcování; pohlcování kapalné nebo plynné látky povrchovou vrstvou jiné látky; hromadění plynné nebo rozpuštěné látky (adsorbátu) na povrchu jiné látky (adsorbentu) účinkem mezipovrchových přitažlivých sil. Výsledkem je vytvoření tekutého či plynného filmu na tuhém povrchu. Rozlišují se dva druhy adsorpce: 1.fyzikální adsorpce - vzniká na základě Van der Waalsových přitažlivých sil 2.chemisorpce - je pevnější než fyzikální adsorpce, je tvořena chemickými vazbami.
adstringensLék, který místně zužuje cévy a snižuje vyměšování.
adstringentnístahující, svírací
adsumusJsme přítomni, pomáháme (latinsky)
adulteracepadělání, falšování mincí,rukopisů
adutkaretní trumf
advekcepřenos, přemístění dané veličiny prouděním v atmosféře
adventpříchod; doba duchovní přípravy na Vánoce v období čtyř týdnů před svátky; doba očekávání, naděje
adventistačlen křesťanského společenství zdůrazňujícího očekávání druhého příchodu Ježíše Krista na svět
adventivnízanesený odjinud, vyskytující se na neobvyklém místě; náhodný, přídavný,náhradní
adventizmus, adventismuskřesťanské hnutí hlásající víru v nový příchod Ježíše Krista na svět
adventnípředvánoční
adverbálnízávislý na slovese
adverbiumpříslovce
advocatus diaboliadvokátus dyabolíďáblův advokát; obhájce špatné věci
advokacieinstituce poskytující právní pomoc, provádějící právní zastoupení;obhajoba, zastávání se, prosazování něčeho
advokátprávník poskytující právní pomoc; zastánce, obhájce
Aeolusřecký bůh větru; stroj na ochlazování a čištění vzduchu
aeoneóndlouhé období dějin, éra, věk
aeracevětrání, provzdušňování
aerialakrobatický prvek arab (hvězda bez rukou)
aeroaeroplán, letadlo
aero-první část složených slov mající význam vzduch nebo letadlo
aerobie, Aerobiesportovní náčiní, létající plastový kroužek
aerobikkomplex intenzivních tělesných cvičení zatěžující oběhovou, srdeční a dýchací soustavu
aerobnívyžadující k životu kyslík
aerobus, airbusérbasvelkokapacitní dopravní letadlo
aerodromletiště
aerodynletadlo těžší než vzduch (letoun, vrtulník)
aerodynamický1. týkající se aerodynamiky; 2. upravený tak, aby snadno překonával odpor vzduchu
aerodynamikanauka o pohybu plynů a pohybu pevných těles v plynech
aeroembolieonemocnění z dekomprese
aerofonvzduchový hudební nástroj
aerologienauka o fyzikálních dějích probíhajících ve vyšších vrstvách atmosféry, hlavně v troposféře
aeromechanikanauka zabývající se zákony mechaniky plynů, tj. vlastnostmi a pohyby plynů
aeronautikaletectví, vzduchoplavba
aeronomienauka o horních vrstvách atmosféry, v nichž se projevuje silná ionizace a disociace
aeroplánletadlo, aero
aerosoldisperzní soustava obsahující kapalné nebo pevné částice rozptýlené v plynu
aerostatletadlo lehčí než vzduch (balon,vzducholoď)
aerostatikasoučást aeromechaniky,studující podmínky rovnováhy hmotných těles pod vlivem vnějších sil
aerotriangulacetriangulace pomocí leteckých snímků
afagieneschopnost polykat
afakiechybění čočky v oku
afázie, afesieztráta schopnosti řeči,porucha řeči způsobená narušením řečových center v mozku
afebrilníbez horečky, s normální teplotou.
afekce1. citové pohnutí, hnutí mysli,emotivní uchopení; 2. vliv, náklonnost;3. postižení chorobou
afektneodpovídající přehnaná reakce,vzrušení, citové rozrušení
afektovanostpřepjatá, strojená dokonalost v projevech, chování, precióznost,preciozita
afektovanýstrojený, přehnaný, nepřirozeně se chovající
afélium, afel1. odsluní; 2. nepříznivé okolnosti
afemieneschopnost mluvit
aférapřípad, skandál; zveřejnění události vyvolávající pohoršení, vyšetřování,zájem masmédií
aferentacepřenos informací z periferie do centra
aferentnípřenášející, dopravující, dodávající do centra
aféristaosoba často zapletená do afér nebo působící aféry
affebileafábilepřívětivé, mile, vlídně
affettuosoafetuózos citem, náruživě
affidavitafidavitmístopřísežné prohlášení
afghání, afghaniměnová jednotka Afghánistánu
afilacepřičlenění, přidružení; pobočka nebo samostatný, ale podřízený (ovládaný) subjekt, podnik
afiliaceosvojení (přijetí za syna); přijetí do okruhu nebo organizace; navazování těsného osobního kontaktu, vztahu
afiliantnípřátelský, vstřícný, otevřený, kamarádský
afinacečištění, zušlechťování, zjemňování
afinita1. příbuznost, vzájemný vztah, blízkost; 2. schopnost chemických látek slučovat se s jinou látkou nebo částicí
afirmacepřisvědčení, přitakání, ujištění,potvrzení
afirmativníAfirmativní akce souvisí s pojmy rovné příležitosti a nediskriminace. Jejich cílem je překonat účinky předchozí diskriminace tím, že se umožní, aby diskriminovaný jednotlivec nebo skupina osob mohla soutěžit s favorizovanou skupinou za stejných podmínek nebo, což je spornější, aby byla rovnost zajištěna přímo (“rovný výsledek”).
afišreklamní nápis, plakát
afixgramatický morfém připojující se ke kořeni slova, např. předpona, přípona
aflatoxintoxická látka produkovaná některými mikroorganizmy, zejm. v krmivech a potravinách
afluenzaJde o šílenou snahu shromažďovat majetek či jmění. Doprovázena je ovšem řadou příznaků - ztrátou motivace, ztrátou schopnosti vyrovnat se s frustrujícími momenty, znevažování sebe sama, strach se setkávání s cizími lidmi. Může vypadat jako epidemii stresu a přepracování projevující se v zmateném nakupování a vytváření zcela zbytečných dluhů. Postižený affluenzou může být chápáno i jako posedlost vlastním ekonomickým růstem, pokud možno neustálým.
afonieztráta hlasu
aforizmus, aforismusstručná vtipná výpověď, průpovídka, výrok
afrázie, afrasieneschopnost přirozeného mluvního projevu
afrikanistikaobor zabývající se jazyky,historií a kulturami afrických národů
afrikanizace, afrikanisacešíření africké kultury; opětné nabytí africké specifičnosti
afroafrického původu, v africkém stylu, podle africké inspirace
afrodiziakum, afrodisiakumlátka nebo prostředek zvyšující pohlavní touhu,apetenci, výkonnost
afrodizie, afrodisienadměrně silný pohlavní pud
aftadrobná bolestivá eroze nebo vřídek,vznikající prasknutím puchýřku na ústní sliznici
afteráftrpo
afterpillsáftrpilsantikoncepční tablety užívané v krátkém čase po souloži,účinné i po případném oplodnění tím,že zabrání uhnízdění vajíčka v děloze;pilulka po""
aftongie,porucha řeči nervového původu, která se projevuje křečemi jazykového svalstva
afunkceúplný výpadek činnosti nějakého orgánu nebo dílčího systému
afunkčnínefunkční, neschopný činnosti
agalakcieneschopnost mléčné žlázy vylučovat mateřské mléko
agamapestře zbarvený plaz z řádu ještěrů
agapé, agapaláska; v křesťanství Boží láska k lidem
agar, agar-agarpolysacharid, rosolovitá látka z mořských řas
agarofobiestrach, úzkost z vycházení ven
agatonotočný závěsný kloub tělocvičných kruhů
agáveokrasná bylina s přízemní růžicí tuhých, na okrajích ostnatých listů
ageismusdiskriminace z důvodu věku
agenda1. pracovní náplň, souhrn administrativních prací, program jednání; 2. příruční liturgická kniha
ageneze,agenesevrozené chybění nebo nevyvinutí orgánu nebo jeho části,aplazie
agenspůvodce, činitel, účinná látka, příčina nemoci; chem. činidlo
agentobchodní jednatel, zástupce, zplnomocněnec; špion, vyzvědač
agenturajednatelství, zprostředkovatelna, zastupitelství,
ageuzie, ageusieztráta schopnosti vnímat chuťové podněty
aggiornamentoadžornamentozdnešnění, program otevření katolické církve současné době
agileádžileživě, hybně, lehce
agilníčilý, aktivní, horlivý
agitace(z lat. Agiture - pohánět) - přesvědčování, získávání pro určitou myšlenku, program nebo cíl
agitatoadžitátopohnutě, vzrušeně
agitecešíření, přesvědčování, získávání stoupenců; tělesný, pohybový neklid
agitovanostje typ hyperaktivity s touto specifickou charakteristikou: stav bezúčelné psychomotorické excitace, neklidná aktivita, přecházení, uvolňování nervového napětí spojený s úzkostí, strachem či duševním stresem
aglobulievýrazné snížení počtu červených krvinek
aglomeracenahromadění, nakupení,shluk, seskupení
aglomerátspečenec; hornina tvořená úlomky sopečných vyvrženin a tufem
aglomerovanýnahromaděný; spečený
agloporitumělé lehké pórovité plnivo do betonu
aglosievrozené chybění jazyka
aglutinaceshlukování krvinek a bakterií v plazmě; tvoření slov a jejich tvarů připojováním jasně odlišitelných přípon
aglutininobranná protilátka v krevním séru způsobující shlukování buněčných elementů
agnacepříslušenství k téže rodině; pokrevní příbuzenství v mužské linii
agnátpokrevný příbuzný v mužské linii
agnoskacezjišťování totožnosti, identifikace
agnosticismusPřesvědčení, že nelze prokázat Boží existenci. Přenesně lze použít i na jiné základní předpoklady lidské společnosti.
agnosticizmus, agnosticismusonázor nepoznatelnosti světa kromě smyslové zkušenosti
agnostikČlověk, který zastává názor, že určitou věc nelze poznat, nebo nelze prokázat její existenci, nebo ji lze lehce zpochybnit. Nejčastěji uplatňováno na “nepoznatelnost” Boha. Toto označení na sebe vztáhl například T.H. Huxley, anglický biolog a náboženský skeptik v r. 1869
agnózie, agnosie1. neurologická porucha poznávání, schopnosti chápání; 2. neschopnost, nemožnost jednoznačně určit diagnózu
Agnus DeiBeránek boží, symbol vykupitelské smrti Kristovy
agogikazměny tempa při interpretaci hudebního díla
agonie, agóniestav ochromení, nečinnosti; stav před smrtí
agorastarořecké městské shromaždiště;náměstí, volný prostor
agorafiliachorobná túžba po voľnom priestranstve
agorafobiechorobný strach z otevřeného prostoru, prostranství nebo z davu
agováníOdehrávání, přehrávání, od acting out, převedení potlačené komunikace do jiného aktu chování, do činu.
agónaizočára s nulovou magnetickou deklinací
agraciaceprominutí nebo zmírnění trestu
agradacezvyšování zemského povrchu nanášením transportovaného materiálu
agrafiechorobná ztráta schopnosti psát
agravaceúmyslné zveličování zdravotních obtíží
agrárnízemědělský, rolnický
agregacespojování, seskupování, shlukování
agregátspojení, propojení, seskupení (krystalů, strojů, ukazatelů)
agrémentagreman], agreement [egrímentdohoda, smlouva; schválení,souhlas; schválení navrhovaného diplomatického zástupce přijímacím státem
agresenapadení, ozbrojený vpád
agresivitaútočnost, tendence napadat jiné, dominovat jim
agresivní, agresívníútočný, dobyvačný, výbojný
agresorútočník
agri-, agro-první část složených slov mající význam zemědělství, zemědělský, pole, půda
agroekologienauka o vzájemných vztazích mezi zemědělskými rostlinami a jejich vnějším prostředím
agrologienauka o polním hospodářství
agronomienauka zabývající se zemědělskou výrobou
agrotechnikasouhrn pěstitelských opatření, která mají zajistit vysokou sklizeň i výživovou hodnotu hospodářských plodin
agrypnienespavost, potíže s usínáním
ahasvernespokojený, věčně se toulající člověk nenacházející nikde uspokojení a uplatnění; věčný tulák nespokojenec
ahinsáneubližování živým, princip východních náboženství
ahistorizmus, ahistorismuspodcenění vývojového (historického) hlediska, dějin vůbec
ahojpozdrav námořnického původu, existují dvě verze, jak slovo ahoj vzniklo; 1. verze: jedná se o zkratku latinského: “Ad HOnorem Jesu”, tedy “Ke cti Ježiše”; 2. verze: ahoj se vyvinulo ze zvolání “a hoy” - což znamená “loďka”
aide-memoireéd memoárstručný záznam jednání v diplomatickém styku;zápisník
aids, AIDSAcquired Immune Deficiency Syndrome, syndrom získaného selhání imunity; smrtelné onemocnění vyvolané retrovirem HIV
aikidodruh japonského bojového umění
air condition, air-Conditionérkondyšnklimatizační zařízení, klimatizace
air koncertérkoncertkoncert pod širým nebemna otevřeném prostranství,v přírodě
air mallérmejlletecká poštovní zásilka,letecky, par avion
airérnápěv, píseň, melodie; kratší instrumentální barokní skladba netanečního typu
airbagérbegautomatický nafukovací bezpečnostní vak v přední části automobilu chránící cestující při nárazu
ajanámšaprvek indické ashologie; měnící se úhlová rozteč počátků tropického a siderického zvěrokruhu
ajatindezinfekční prostředek,tinktura
ajatolláhtitul nejvyšších šíitských duchovních
ajnclíkmalá místnost pro jednu osobu
ajntopf, eintopf1. jídlo připravované v jednom hrnci; 2. za nacizmu veřejná propagandistická akce
ajurvédeklasické indické lékařství
ajznboňák, ajznpoňákželezničář
akajako, neboli, hrající v roli (koho)
akademickývztahující se k vysokému školství, k akademii věd; střízlivý, odtažitý, chladný, teoretický
akademie1. starořecká filozofická škola;2. název vysoké školy; 3. vrcholná vědecká instituce; 4. typ vzdělávací instituce; 5. slavnost s programem uměleckého rázu
akademizmus, akademismusstrohý,chladný, střízlivý ráz, způsob a forma projevu; konzervativní umělecká metoda dodržující jisté normy
akantpaznehtník; plastický výzdobný prvek odvozený od listů paznehtníku,akantu
akantomohraničené bujení kůže
akarinóza, akarinosakožní nemoc působená roztoči (např. svrab); kadeřavost révy vinné
akatelektickýneúplný
akatiziechorobná neposednost
akawidruh sýra v slaném nálevu
akcečin, zásah, jednání
akceleracezrychlení,zrychlování
akcelerátorurychlovač, zrychlovač; zařízení, kterým se urychluje určitá činnost, děj; plynový pedál automobilu
akcentdůraz; přízvuk
akcentovatzdůrazňovat, zvýrazňovat důležitost něčeho
akceptpřijetí, uznání, akceptace
akceptabilnípřijatelný, vyhovující
akceptacepřijetí, uznání, akcept
akceptantosoba, která přijímá cizí směnku, směnečník
akceptor1. atom, molekula nebo ion přijímající elektron, elektronový pár nebo proton od jiné obdobné částice (donoru); 2. porucha krystalové mřížky polovodiče, způsobující děrovou vodivost
akceptovatpřijímat, souhlasit
akcesepřistoupení (ke členství), připojení (území)
akcesistanižší úředník
akcesorickýVztah akcesorické povahy přistupuje ke vztahu hlavnímu a na vztah hlavní je existenčně vázán. Předpokladem je tedy existence dvou právních vztahů: vztahu hlavního jako určujícího a vztahu akcesorického, který sleduje osudy vztahu hlavního. Příkladem je zajišťovací vztah ručení, u něhož zánikem hlavního závazku mezi věřitelem a dlužníkem zaniká i závazek mezi věřitelem a ručitelem jakožto akcesorický
akcesorienerost vyskytující se jen v nepatrném množství ve vyvřelé hornině,neovlivňující její klasifikaci
akcesornívedlejší, nepodstatný, přídavný, akcesorický
akcidencepříležitostná tiskovina
akcidensnepodstatné, nepatřící k podstatě, nahodilé, měnlivé, dočasné
akcidentálaznaménko pro zvýšení nebo snížení tónu, znaménko rušící předznamenění
akcidentálnínáhodný, vedlejší, nepodstatný
akciecenný papír představující určitý majetkový podíl a opravňující majitele k určitým právům
akcionářmajitel akcie, podílník akciové společnosti
akcízdaň z dovozu některého zboží do města; spotřební daň; stanoviště daňové kontroly
akčníprovádějící akci; výkonný, činný; založený na akci, dějovosti (scéna, film)
akční malbaje to výtvarné umění založené na pocitech a vkusu, vetšinou umělec ani netuší co stvoří, zjednoduší obyčejnou věc k nepoznání
akinetanedělící se buňka
akinézie, ekinesienehybnost, ochrnutí;neschopnost pohybovat údy
aklamaceveřejné hlasování; veřejný projev souhlasu, hlasité pozdravování
aklimacezměna určitého faktoru prostředí podmiňující zlepšené přežívání organizmu
aklimatizace, aklimatisacepřivykání, přizpůsobení se novému prostředí
aklineizočára s nulovou magnetickou inklinací, shodná s geomagnetickým rovníkem
akmévyvrcholení nějakého děje, procesu
akméizmus, akméismusruský literární směr druhého desetiletí 20. století
aknétrudovina
akologievěda o léčebných prostředcích
akomodacepřizpůsobení, adaptace
akomodace okaakomodace – přizpůsobení oka pohledu na blízké či vzdálené předměty. Děje se různým oploštěním nebo vyklenutím čočky pomocí svalu (m. ciliaris) obsaženého v řasnatém tělese oka (corpus ciliare). Srov. presbyopie, blízký bod
akontacezálohová úhrada, částečné placení předem
akord1. souzvuk nejméně tří tónů; 2.úkolová práce
akordeontahací harmonika s klávesnicí
akr1. stará plošná jednotka; 2. acre [ejkr]- britsko-americká plošná jednotka rovná 4 046,873 m2
akrecerůst anorganických těles přirůstáním nových částic na vnější straně
akreditacepověření, zplnomocnění; potvrzení, schválení
akreditivplatební dokument, finanční částka složená v bance rezervovaná pro úhradu určitého zboží; pověřovací listina
akreditovaný kurzkurz schválený příslušným úřadem nebo orgánem
akribiepřesnost, pečlivost, pozornost,svědomitost
akro-první část složených slov mající význam 1. vrcholný, vrchní, nejvyšší; 2. okrajový
akrobacieobratnostní cvičení vysoce náročné na koordinaci
akrodyniebolestivost končetin
akrofobiechorobný strach z výšek,z hloubky
akromegaliechorobné zvětšení okrajových částí těla
akromelalgiebolestivost koncových částí rukou a nohou
akromikriezkrácení končetin
akronym, akronymumzkratkové slovo,složené z počátečních hlásek nebo slabik více slov
akropole, akropolisopevněný posvátný okrsek umístěný na nejvyšším místě města
akrostich, akrostichonbáseň, v níž počáteční nebo koncové hlásky, slabiky nebo slova veršů tvoří další informaci
akrotomieštěpení vrcholu listu
akrylátumělá živice
aksamit,hedvábný samet
akt1. čin, výkon; 2. dějství; 3. výtv. umění-dílo zobrazující nahý lidský model
akta1. úřední spisy; 2. sborník vědeckých prací, ediční řada
aktéraktivní účastník
aktino-první část složených slov mající význam paprsek, záření
aktinoidjeden ze čtrnácti radioaktivních chemických prvků následujících v periodickém systému prvků za aktiniem
aktinometrienauka studující sluneční záření dopadající na horní hranici zemské atmosféry, jeho změny, záření Země a atmosféry, tepelnou bilanci Země
aktinomycetajednobuněčný organizmus rodu Actinomyces, příbuzný bakteriím
aktinomycinantibiotikum s protinádorovým účinkem
aktinomykózy, aktinomykosyinfekční onemocnění rostlin, zvířat i člověka vyvolaná aktinomycetami
aktinoterepieléčebné ozařování
aktivacevybuzení, povzbuzení k činnosti, uvedení do činnosti
aktivita1. činnost, činorodost; 2. schopnost reagovat na vnější podněty; 3. počet radioaktivních přeměn za jednotku času
aktivníčinný, výkonný
aktivovatuvádět v činnost; povzbuzovat
aktivum1. majetek, jmění firmy; 2. slovesný činný rod
aktologievěda o motorice člověka, antropomotorika, antropokinetika
aktormetodologie UML, činitele stojící mimo modelovaný systém
aktovka1. taška, zejm. na spisy; 2. divadelní hra o jednom dějství
aktualitanovinka, čerstvá zpráva
aktualizace, aktualisacepřiblížení současnému stavu, společenskému dění a novému chápání; doplnění o nejnovější údaje; zpřítomnění
aktuálnítýkající se současnosti, živý;naléhavý
akulittvrdá dřevovláknitá deska s otvory o průměru 3-5 mm ve čtvercové síti
akulturacevzájemné přejímání a splývání rozdílných kultur
akumulacehromadění, nahromadění
akumulátorzařízení, které umožňuje hromadění energie a její následné využití
akupresuraléčebná metoda využívající tlak na určité body povrchu lidského těla
akupunkturastará čínská léčebná metoda spočívající ve vpichování jehel do určitých bodů lidského těla
akurátnípřesný, pečlivý, dodržující a vyžadující přesnost
akustickýzvukový; sluchový
akustikaobor zabývající se studiem zvuku, příp. i dalšího mechanického vlnění; zvukové vlastnosti prostoru
akustofobiechorobný strach z hluku
akutostrý přízvuk
akutnínaléhavý, neodkladný; prudce probíhající
akutraumapoškození sluchového ústrojí hlukem
akuzace, akusaceobvinění, obžaloba, žaloba
akuzativ, akusativpři skloňování čtvrtý pád
akva-, aqua-první část složených slov mající význam voda, vodní
akvabelaplavkyně provozující synchronizované plavání
akvacentrum, aquacentrumakvapark
akvadukt, aquaduktstavební objekt pro přívod vody do měst; nadzemní vodovod
akvakulturapěstování rostlin v živných roztocích bez půdy, hydroponie
akvalung, aqualungpotápěčský dýchací přístroj na stlačený vzduch
akvamarín1. modrozelený až modrý drahokam; 2. modrozelená barva
akvapark, aquaparkzábavní park se systémem skluzavek koupališť a jiných vodních atrakcí, akvacentrum
akvaplanink,aquaplaning,aquaplainingekveplejnyngztráta řiditelnosti vozidla na mokré silnici, plavání vozidla, smyk
akvaplándřevěná deska pro nácvik vodního lyžování
akvarelmalba vodovými barvami
akvaristikachov (pěstování) vodních živočichů a rostlin v akváriích, jejich studium
akvateráriumterárium pro chov obojživelníků a některých plazů
akvatintagrafická technika tisku z hloubky, zrnkový lept
akváriumumělá vodní, obv. skleněná nádrž k pěstování vodních živočichů a rostlin
akvizice, akvisicezískání, nábor, přírůstek
akvizitor, akvisitorobchodní jednatel
akynlidový pěvec a básník středoasijských národů
al corsoal korzov běžném kurzu
al parishoda nominální hodnoty cenného papíru s kurzem, au pair
al seccoal sekonástěnná malba vytvářená na suché omítce
alabastrprůsvitná forma sádrovce, úběl
alainkyselina olejová, olein
alalievada řeči; a. mentální chorobná obava před mluvením
alarmpoplach
alba1. dlouhá bílá košile, součást liturgického úboru; 2. druh středověké milostné básně, svítáníčko
albanovyznačení závodních veslařských drah bójemi
albedoodrazivost difuzně odrážející matné plochy
albikace1. neschopnost zelených rostlin vytvářet chlorofyl, bělost listová; 2. zbělení tělní pokrývky živočichů v polárních oblastech
albínjedinec s nedostatkem nebo nepřítomností pigmentu v kůži, vlasech a duhovce
albinizmus, albinismusvrozený nedostatek pigmentu v kůži a dalších orgánech lidí nebo zvířat; nedostatek chlorofylu v rostlinných orgánech
album1. kniha se sbírkou známek, fotografií atd.; 2. výbor obrazů, básní, hudebních skladeb vydaný ve formě knihy nebo sešitu
albumenvaječný bílek
albuminbílkovinný typ živočišných i rostlinných tkání
albuminurievylučování bílkovin močí, protein urie
alchymiestředověká spekulativní forma chemie spojená i s experimenty a řemeslnou výrobou
aldehydorganická sloučenina vzniklá z primárních alkoholů odnětím vodíku
aldosteronhormon regulující metabolizmus minerálních látek
alea iacta estalea jakta estkostky jsou vrženy;je rozhodnuto
aleatorikakompoziční hudební technika využívající prvky náhodnosti a nejistoty
alef1. první písmeno hebrejské abecedy;2. označení kardinálních čísel v teorii množin
alegace,citování z listin, ze zákona
alegátdoslovný citát z listiny, ze zákona
alegorieobrazné, symbolické vyjádření; jinotaj
alela,dědičný základ znaku, jedna z více alternativních forem genu
alelopatienepříznivý vliv jedné rostliny na druhou způsobený produkty látkové výměny
alelujachvalozpěv chvalte Jahveho v žalmech a bohoslužbě
Aleluja , Hallelujah, Halelujachvalte Hospodina, hebrejské zvolání; radostný církevní chvalozpěv; kniž. radostný zpěv vůbec, jásání
alergen1. antigen způsobující alergickou přecitlivělost s tvorbou imunoglobulinu E; 2. léčebný přípravek sloužící k diagnostice alergických onemocnění a jejich léčbě
alergiepřecitlivělost, porušený stav imunitní reaktivity
alergikčlověk trpící alergií
alergologieobor zabývající se alergiemi
alertnípřirozeně aktivní, čilý
alexandrin, alexandríndvanácti- nebo třináctislabičný verš s přerývkou po třetí stopě
alexiechorobná neschopnost čtení; neschopnost pochopit smysl čteného textu
alexytimieporucha vyjadřování emocí
alfa,v řecké abecedě znak pro hlásku a
alfabetařecká abeceda
alfabetizace, alfabetisaceodstranění negramotnosti
alfanumerickýabecedně-číslicový, např. kód
algebraodvětví matematiky, které vzniklo z nauky o řešení rovnic, v současnosti zobecněné o další odvětví
algebraickýsouvisející s algebrou, obv. ve smyslu nahrazování čísel písmeny
algezie, algesievnímání bolesti
algo-první část složených slov mající význam 1. bolest, bolestivý; 2. vodní řasa
algologieodvětví botaniky zabývající se studiem řas a sinic, fykologie
algonkiumstarohory, proterozoikum
algorchlad; a. mortis chladnutí mrtvého těla
algoritmusposloupnost konečného počtu elementárních kroků vedoucí k vyřešení úlohy
algospazmus, algospasmusbolestivá křeč
Alhambrahrad v Granadě ze 13. a 14. století, sídlo maurských vládců. Hlavní příklad maursko-islámského profánního umění v Evropě; prosté obytné prostory, skvostné sály, dvory s velkými vodními nádržemi a okrasnými zahradami (proslulý Lví dvůr)
alhidádačást měřického přístroje s odečítacím a zaměřovacím zařízením, otočná kolem svislé osy
aliance1. spolek, spojenectví, spojenecká smlouva; 2. příležitostné a dočasné sdružování různých druhů živočichů
aliasneboli, přezdívkou
aliasingelajzingroztřepení (schodovitost, vroubkovatost) diagonálně vedených čar v počítačové grafice, ke kterému dochází v dúsledku omezené rozlišovací schopnosti
alibidůkaz obviněného, že v době spáchání trestného činu byl na jiném místě, než byl čin spáchán; důkaz neviny, výmluva
alibizmus, alibismussnaha vyhnout se odpovědnosti, politika dvojí tváře
alienaceodcizení; duševní porucha, porušení identity, integrity osobnosti
alifatickýoznačující nasycené i nenasycené uhlovodíky s necyklickými řetězci
aligátordruh amerického krokodýla
alikvotníodpovídající části, podílový, úměrný podílu
alimentacevýživa, strava
alimentárnípotravinový, mající vztah k výživě
alimentyvýživné
aliminaceodmítnutí návrhu nebo stížnosti bez jejich projednání
alineanový odstavec
alitacepokrývání železa vrstvou hliníku, difuzní hliníkování, alitování
aliteraceopakování shodných hlásek na začátku po sobě následujících slov nebo veršů
aliudjiné než dohodnuté plnění závazku vedoucí k zániku závazku
alkalickýzásaditý
alkaloidlátka ze skupiny dusíkatých zásaditých látek se silným, často jedovatým účinkem na lidský organizmus
alkannasycený uhlovodík, parafín
alkáliesilná zásada
alkennenasycený uhlovodík s jednou dvojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci, olefin
alkin,nenasycený uhlovodík s jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci
alkohol1. některý z hydroxyderivátů alifatických a dalších nearomatických uhlovodíků; 2. obecný název pro etanol; 3. opojný nápoj, lihovina
alkoholikosoba chorobně oddaná nadměrnému pití alkoholických nápojů
alkoholizmus, alkoholismuschorobný návyk, závislost na požívání alkoholu
alkoholometrměřič obsahu alkoholu v tekutině, lihoměr
alkovnavýklenek,přístěnek místnosti
alkyljednovazný uhlíkový zbytek odvozený od molekuly nasyceného uhlovodíku odtržením atomu vodíku
all rightól rajtv pořádku, správně
alla primapřímý způsob malby na podklad bez podmaleb
allargandovolnějším pohybem, rozvláčně
Alláh’u’Abhá(arabsky „Bůh je nejslavnější“) – Bahá’í pozdrav (jen při uvítání)
allegrettoo něco málo pomaleji než allegro; skladba v tomto tempu
allegrorychle, živě; skladba v tomto tempu
allonymautorem vypůjčené jméno jiného skutečného člověka (obv. z politických a cenzurních důvodů)
alma matermatka živitelka; obrazné označení vysoké školy, zejm. univerzity
almanachsborník, ročenka
almukantarátmyšlená kružnice rovnoběžná s obzorníkem
almužna,nepatrný dar, obv. peněžní
alnicoalnykonekujná slitina zejm. železa, hliníku, niklu a kobaltu
alo-, allo-první část složených slov mající význam jiný, odlišný
alobalobchodní název hliníkové fólie
alochorierozšiřování rozmnožovacích částic rostlin větrem, vodou, živočichy nebo člověkem
alochton, alochthonpocházející z jiného místa (živá i neživá věc)
aloerostlina s tuhými špičatými listy, často pěstovaná v bytech
alogamieopylení květu pylem z jiného květu téže nebo jiné rostliny téhož druhu, cizosprašnost
alogizmus, alogismusnelogický soud, výrok odporující logice
alografrukou psaná závěť
alohaindiánský pozdrav - užívaný především na Hawaii
aloialoaobsah drahého kovu v minci,ryzost mince
alokacerozmístění, rozložení, umístění
alokuceveřejná slavnostní promluva, oslovení
alometrienerovnoměrnost růstu, vývinu
alonymkrycí jméno autora díla, vypůjčené od jiného autora
alonž, allongealonž1. připojená část listiny; prodloužená část listu tiskoviny; 2. mužská barokní paruka s dlouhými loknami; 3. nástavec na konci destilační aparatury usnadňující odtok destilátu; 4. část mikrofilmového pásu bez mikrozáznamu
alopatieléčba pomocí léků vyvolávajících opačný účinek než jaký vyvolává nemoc
alopatrievýskyt dvou nebo více druhů živočichů zcela odděleně
alopecievypadávání vlasů, holohlavost, pleš
aloplastikanahrazení ztracené tkáně neživým umělým materiálem
alotriumnezbednost
alotropievlastnost některých prvků vyskytovat se ve dvou i více strukturně odlišných modifikacích
alozom, alosomnepárový pohlavní chromozom
alpaka1. bílá slitina mědi, niklu a zinku, pakfong; 2. jihoamerická lama
alpinizmus, alpinismusforma vysokohorské turistiky, horolezectví
alpínkaskalnička
alpinum, alpínumumělá zahradní skalka osázená nízkými vysokohorskými rostlinami
Alpynejvyšší evropské pohoří
althluboký ženský nebo chlapecký hlas
altánmenší zastřešená, zčásti otevřená stavba, besídka
alter egodruhé já, vnitřní přirozený rozpor osobnosti; blízká osoba, věrný, oddaný pomocník
alteracezměna, porucha, poškození nemocí nebo prostředím
alternacestřídání, obměna, např. hlásek, dvou herců v jedné roli
alternativamožnost volby mezi dvěma i více možnostmi
alternativníjiný, zástupný, náhradní
alternátčlen delegace určený k případnému střídání jiného účastníka; zásada ve střídání pořadí podpisů smluvních stran na mezinárodní smlouvě
alternátorsynchronní generátor na výrobu střídavého proudu
altiszasvěcený prostor, místo poskytující azyl
altocumulusaltokumulusvysoká kupa,skupina bílých nebo šedých kupovitých oblaků
altostratusvysoká sloha, souvislá šedivá nebo bílá vrstva oblaků
altruistalidumil
altruistickýnezištný, lidumilný
altruizmus, altruismusnesobeckost; nezištný zájem, vztah, láska k lidem
altunzlatá mince osmanských sultánů
aluminiovýhliníkový
aluminiumhliník
aluviumnejmladší oddělení čtvrtohor, období vzniku mladočtvrtohorních naplavenin,holocén
aluzenarážka
alveolus, alveoldutinka, plicní sklípek; zubní lůžko, váček malá nádobka
alwegsedlová jednokolejnicová rychlodráha pohybující se po nadzemní pevné konstrukci
amabilelíbezně, něžně
amalgám, amalgamslitina rtuti s kovem, popř. kovy
amantmilenec
amaraléky hořké chuti povzbuzující chuť k jídlu
amarantnepravá obilovina, která se pěstuje ve vysokohorských oblastech
amarumlék obsahující hořké látky, určený ke stimulaci vylučování trávících šťáv a povzbuzení chuti k jídlu
amatérneprofesionál; znalec oboru nebo činnosti bez profesionální přípravy; ochotník; sportovec, který neprovádí sportovní činnost jako své povolání
amatérizmus, amatérismusprovozování něčeho ze záliby, nikoliv z povolání, amatérství; profesionální nezpůsobilost k vykonávané činnosti, neschopnost
amatérskýochotnický
amauróza, amaurosanezvratná ztráta zraku, slepota
amazonkabojovná, statečná žena; mužatka
ambaláž, emballageambalážobal,balení; zaobalení
ambasadorvelvyslanec
ambasádavelvyslanectví
ambažúra1. hud. nátisk; 2. chuť k pití, nátisk; dobrá nálada
ambicectižádost, životní plány
ambiciózní, ambiciosnítoužící, snažící se vyniknout; mající vysoké cle, ctižádostivý
ambidextrie,nevyvinuté nebo chybějící přednostní užívání jednoho z párových orgánů těla
ambientembjentpřevážně syntezátorová hudba s využitím přírodních či technických zvuků, např. motoru, letadla, vody
ambiguitaambigvitadvojsmyslnost,dvojznačnost, neurčitost
ambiopiedvojité vidění, diplopie
ambitotevřená sloupová klenutá chodba na vnitřní shaně budovy, křížová chodba,ochoz
ambitusrozsah hlasu nebo hudebního nástroje, tónový rozsah melodie
ambivalencedvojakost, vnitřní rozpornost, rozpolcenost
ambivalentnírozporný,rozpolcený,rozkolísaný, mající dvojí význam
amblyakuzie, amblyakusieoslabené slyšení
amblyopiesnížení zrakové ostrosti oka, tupozrakost
ambodvojnost; výhra na dvě čísla, dvojí kontra v karetní hře
ambonavyvýšené místo, řečnická tribuna ve starokřesťanských chrámech
ambravýměšek vorvaně používaný pro svou vůni k přípravě voňavek
ambrozie, ambrosiepokrm řeckých bohů dávající nesmrtelnost a věčné mládí
ambulancezdravotnické zařízení pro docházející pacienty; místnost pro vyšetřování a přijímání pacientů do nemocnice; sanitka
ambulantníchodící, docházející, pohyblivý; poskytovaný při docházce
amébaměňavka
amelievrozené nevyvinutí končetin
amenvpravdě, jistě; zakončení modliteb; konec
amenceporucha vědomí projevující se neschopností orientovat se
amenoreanedostavení se menstruace
amerikanizace, amerikanisacepoameričtění; přejímání a podřizování se hl. politickému, ekonomickému a kulturnímu vlivu USA
amfetaminbenzedrin
amfi-, amfo-první část složených slov mající význam dvojaký, dvoustranný, zdvojený
amfibie1. obojživelník; 2. obojživelné letadlo
amfibolielogická chyba, která vyplývá z dvojsmyslnosti
amfigoniepohlavní rozmnožování (splýváním pohlavních buněk)
amfionobojetný ion, elektroneutrální částice nesoucí kladný i záporný elektrický náboj
amfiteátrelipsovitý nezastřešený prostor se stupňovitě se zvedajícími řadami pro diváky
amfolytamfoterní elektrolyt, obojaký elektrolyt - látka, která se chová podle pH okolí jako látka kyselé nebo zásadité povahy
amforaantická nádoba vejčitého tvaru s dvěma svisle připojenými uchy
amfoterníobojaký, dvojstranný, jevící se ve dvou podobách
amidorganická i anorganická sloučenina obsahující aminoskupinu -NH2
amigokamarád (španělsky)
amimieztráta mimických pohybů
aminderivát amoniaku
aminokyselinakarboxylová kyselina s jednou či dvěma aminoskupinami -NH2 stavební jednotka bílkovin
aminoplastplast (termoset), jehož základní jednotkou jsou polykondenzační produkty formaldehydu s močovinou nebo jejími deriváty
aminotransferázaJaterní enzymy, které pokud jsou v krvi zvýšeny, značí poškození jater - především Aspartátaminotransferáza (AST), Alaninaminotransferáza (ALT). Hodnoty těchto enzymů jsou v mikrokatalech/litr.
amitóza, amitosapřímé dělení buněčného jádra zaškrcením
amixienepohlavní množení organizmů (bez oplození)
amnestiehromadné udělení milosti, prominutí trestu
amnéziecelková nebo částečná ztráta paměti způsobená úrazem nebo nemocí
amnézie, amnesiecelková nebo částečná ztráta paměti způsobená úrazem nebo nemocí
amnionvnitřní plodový obal, obal zárodku, ovčí blána
amobarbitalové interviewSkupiny látek, které musí buď uměle dodávat nebo jsou tvořeny prekurzory tlumící NS. Při podání léku musí spolu komunikovat (inhibují a excitují). V minulosti byly častěji používány diagnostickým a terapeutickým účelům intravenózní aplikace krátkodobě působících barbiturátů, benzodiazepinů nebo thiopentalu. Cílem bylo pod vlivem hypnotik narušit disociativní bariéru a umožnit kontakt s disociovanými obsahy. V současnosti se tato metoda používá zřídkakdy.
amoebaamébaměňavka, poměrně primitivní organismus měnící tvar, pohybující se vysouváním tzv. panožek - vychlípenin těla, pohlcuje potravu tak, že ji obalí vlastním tělem a stráví ji.
amokzuřivost, šílenství
amoniakčpavek
amonitdruh vymřelých hlavonožců
amorsymbol lásky a jeho zobrazení v podobě jinocha s lukem a šípy
amoralizmus, amoralismusodmítání mravních zásad, nerespektování mravních norem, zvyklostí, mravnosti
amorálnínemorální, morálně lhostejný
amoretnahá okřídlená bytost dětského vzhledu
amorfníbeztvarý, bez vnitřní struktury
amorosoamorózomilostně, něžně; krátká milostná skladba
amortizace, amortisaceúmor, umořování; prohlášení listiny za neplatnou; postupná likvidace dluhu, úbytek hodnoty
ampérmetrpřístroj na měření elektrického proudu
ampicilinpolosyntetické antibiotikum s širokým uplatněním
amplektaceprvní fáze seznamování a sbližování s objektem erotického zájmu
amplidynelektrický dvojstupňový rotační zesilovač
amplifikacezvětšení, zesílení, rozšíření,rozmnožení
amplion, ampliónzařízení zesilující zvuk
amplituda1. rozkmit, výchylka, odchylka; 2. maximální hodnota periodicky proměnné fyzikální veličiny; 3. rozdíl mezi minimem a maximem
amputacechirurgické snesení, operační odnětí některé části organizmu
amuletdrobný předmět nošený při sobě na ochranu nebo pro štěstí, talisman
amuzie, amúsiechorobný nedostatek či ztráta smyslu pro hudbu, dysmuzie
amygdala(z řečtiny: “amygdale” mandle) jedno z mozkových jader funkčně se řadící k limbickému systému. Má vztah k hypothalamu a k čichové oblasti mozku, podílí se na cítění, náladě, paměti apod.
amyláza, amylasaenzym vyvolávající štěpení škrobu na jednodušší cukry
amyloidózaamyloidóza – onemocnění charakterizované ukládáním zvláštních bílkovin (amyloidu) do prostoru mezi buňky a do okolí cév různých orgánů (srdce, ledviny, konečníku aj.). Projevuje se jejich různě těžkým poškozením. Někdy je příčina neznámá, jindy je nemoc důsledkem dlouhotrvajících zánětů nebo některých zhoubných onemocnění. Průkaz je možný histologicky po speciálním obarvení vyšetřované tkáně. V extracelulárním prostoru se ukládají fibrilární proteiny různého typu (např. lehké řetězce imunoglobulinů, beta2-mikroglobulin, SAA aj.) a tzv. P komponenta. A. může být primární (familiární a nefamiliární) nebo sekundární. Fibrilární strukturu AL a. tvoří lehké řetězce (light chain) imunoglobulinů; vyskytuje se jako primární a. nebo vzniká při myelomu. Depozita amyloidu mají při histologickém vyšetření kongofilní charakter. Léčba a. je obtížná a nepříliš efektivní
amylopektinpolysacharid, složka škrobu
amylóza, amylosapolysacharid, složka škrobu ve vodě rozpustná
an sichán zicho sobě; věc sama, jako taková
anabaptizmus, anabaptismusnovokřtěnectví
anabáze, anebasestrastiplný návrat řeckého vojska do vlasti; komplikované putování, vyjednávání
anabibza, anabiosaskrytá forma života při přežívání nepříznivých podmínek
anabolické dějeviz anabolismus
anabolikumlátka blízká mužským pohlavním hormonům, zvyšující tvorbu svalstva
anabolizmus, anabolismusvytváření nových látek a struktur v organizmu
anachronickýzastaralý, nemoderní, nehodící se do současnosti
anachronizmus, anachronismusnerespektování souvislostí v čase co odporuje dané době; zařazení do jiné doby, než je správné; přežitek
anaerobnínevyžadující ke svému životu kyslík
anaforaopakování stejných slov na počátku veršů nebo slok
anafrodizie, anafrodisievýrazný nedostatek sexuality, pohlavního cítění; frigidita
anafylaktickývztahující se k anafylaxi,podmíněný anafylaxí
anafylaxedruh alergie, přecitlivělosti na cizorodou bílkovinu
anaglyfstereoskopické zobrazení
anagogickýadjektivum - od řeckého “anagoge” = vzhůru (používáno hlavně ve významu nanebevzetí, spasení)
anagramnové slovo vzniklé přeskupením písmen nebo slabik výchozího slova, přesmyčka
anagramonympseudonym na základě anagramu vytvořený z osobního jména přesmyčkou
anakolutvybočení z větné vazby
anakondaobrovský hroznýšovitý jihoamerický had
anakuzie, anakusienedostatek sluchu,hluchota
analeptikumlátka povzbuzující činnost životně důležitých orgánů, zejm. srdce a dýchání
analfabetnegramotný člověk; nevzdělanec, primitiv, zaostalec
analgetikumlátka snižující vnímání bolesti, ale neodstraňující její příčinu; nepotlačuje bdělost nemocného
analgezieútlum bolesti
analogickýobdobný, podobný, odpovídající
analogieobdoba, podobnost; úsudek opírající se o podobnost nebo stejné vlastnosti rozdílných objektů, entit
analogon1. analogický jev, předmět; obdoba; 2. ideální adekvátní pojem, popis, teorie
analogovýspojitý, plynule proměnný, např. a. signál
analsexanální sex, erotické a sexuální praktiky používající konečníku, rekta
analytická sociometriemetoda měření a identifikace sociálních vztahů založená na jejich podrobném rozboru
analytickýzakládající se na analýze; rozborový, rozebírající
analýza, analysarozbor, rozklad, postup od abstraktního ke konkrétnímu
analyzátor, analysátorpřístroj k stanovení složek, k rozložení, třídění sledované velićiny, k vyhodnocování naměřených veličin nebo závislostí
anamnésisrozpomínání se duše na minulé prožitky
anamnéza, anamnesapředchorobí; soubor údajů o prodělaných nemocech pacienta (a. osobní), rodičů a sourozenců (a. rodinná), o subjektivních potížích a sociálních a ekologických podmínkách nemocného
anamorfóza, anamorfosaproces přeměny, změna
ananképřírodní nutnost, řád, nevyhnutelnost
ananymjméno psané obráceně anapest, trojslabičná vzestupná metrická stopa
anaptyxepřidání krátké samohlásky pro usnadnění výslovnosti slova
anarchiebezvládí; rozpad, rozklad řádu; společenský chaos
anarchistastoupenec anarchizmu
anarchizmus, anarchismushnutí,ideologie prosazující volnější společenský (státní) řád, organizaci, pravidla
anastigmatobjektiv s odstraněnými optickými vadami
anastomózafunkční spojení zejména cév (nervů atd.)
anastylóza, anastylosaobnova stavební památky sestavením zachovaných částí do původní podoby
anatémav židovství a v katolické církvi klatba, prokletí spojené s exkomunikací
anatexenatavení horniny v nitru Země a krystalizace vzniklého magmatu ve vyvřelinu
anatomickýtýkající se anatomie; tvarem vyhovující stavbě lidského těla
anatomierozdělování, členění; nauka o tvaru a stavbě organizmu
análnířitní
anályletopisy; nadměrně dlouhý popis, vyprávění
ancienitadruh devizového omezení odrážející skutečnost, zda účastník obchodu byl již v minulosti činný v témž oboru
ancilla(lat.) otrok, sluha
andantevolně, volným tempem; skladba nebo věta skladby v tomto tempu
andezit, andezitovýgeol. výlevná hornina různé barvy odpovídající složením dioritu (nazv. podle pohoří Andy)
andragogikavzdělávání a výchova dospělých
andro-první část složených slov mající význam muž, mužský
androfilienáklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči (dospělým) mužům, charakteristická pro heterosexuální ženy a homosexuální muže
androfobiechorobný strach žen z mužů
androgenmužský pohlavní hormon
androgynoboupohlavní bytost, hermafrodit
androidumělý člověk, robot jako napodobenina člověka
andrologienauka o mužském organizmu
andromaniechorobná touha žen po mužích
Andromedajedno ze souhvězdí podzimní oblohy
andropauzaAndropauza je soubor příznaků spojených s vyšším věkem a tzv. „mužským přechodem“ (klimakteriem) související se sníženou hladinou (biologicky dostupného) mužského pohlavního hormonu - testosteronu.
anechogenníMísto s velmi malou odezvou při ultra-zvukovém vyšetření (anechogenně se zobrazují tekutiny v těle - např. ascites v dutině břišní). Viz hyperechogenní (silně odrazivé), hypoechogenní (slabě odrazivé) a anechogenní (bez odrazových. struktur).
anekdotavtip; krátké vtipné vyprávění s překvapivou pointou
anektovatuskutečnit anexi, násilně připojit cizí státní území k jinému státu, zabírat, zabrat
anekumenatrvale neobydlené, nevyužívané území
anémiechudokrevnost
anemo-první část složených slov mající význam vítr
anemochorierozšiřování rostlin větrem
anemometrpřístroj k měření rychlosti, nebo rychlosti i směru větru
anencefelienarození dítěte s nevyvinutou mozkovou částí hlavy
aneroidkovový, deformační tlakoměr
anestetikumznecitlivující látka
anestezie, anestézie, anestesieznecitlivění pomocí anestetik
anesteziologie, anestesiologieobor zabývající se anestezií
anetickýnecitlivý
anexeobsazení, zabrání; násilné ovládnutí, připojení cizího území, anšlus
angažmápracovní úvazek v uměleckém souboru; přijetí do takového úvazku
angažovanostúčastnost, zájem prosadit, motivace účasti; zaujetí stanoviska
angažovatnajmout, zaměstnat, zainteresovat
angfomcévní nádor
angina pectorisangína pektorissvíravá bolest za hrudní kostí spojená s úzkostí a pocením, projev ischemické choroby srdeční; angína srdeční
angína, angina1. zánět přední části hrtanu, krčních mandlí, bolest v krku; 2. svíravá bolest
angio-, angi-první část složených slov mající význam céva, cévní systém
angiografierentgenologické znázornění cév po předchozím vstříknutí kontrastní látky
angiologieobor vnitřního lékařství zabývající se cévami
angioplastikarekonstruskce, znovu vytvoření poškozených cév
angiorexenatržení, roztržení cévy
angiostenóza, angiostenosachorobné zúžení cév
anglikanizovat, anglikanisovatpoangličťovat, poangličtit
anglistikaobor zabývající se anglickým jazykem, historií a kulturou
angloarabangloarabský kůň
anglofobienepřátelský postoj, zaujatost vůči všemu anglickému
anglofonnívyjadřující se angličtinou
angoraangorská vlna; vlna z angorských králíků a koz
angulitidazánětlivé onemocnění ústních koutků
anhidróza, anhidrosasnížené vylučování potu
anihilacezmizení, zničení; zánik částice nebo kvazičástice, obv. její přeměnou na jiné částice, při srážce částice s antičásticí přeměna ve dva fotony
anikterickýbez přítomnosti žloutenky (ikteru)
anilinaromatický amin, bezbarvá olejovitá jedovatá kapalina
animaduše, ve scholastice první životní princip, který oživuje tělo
animaceoživování, oživení; vyvolání iluze pohybu postupným zachycením statických obrázků jdoucích za sebou, animování
animal rationaleanymal racionáletvor rozumný, nadaný vědomím
animatooživeně, živě
animálněživočišně
animálníživočišný, zvířecí, pudový
animálnostzvířeckost
animírkazaměstnankyně nočních podniků placená za bavení hostů
animizace, animisaceoduševnění
animizmus, animismusvíra v nadpřirozené bytosti, duchy, duše, přízraky
animodobrá nálada; chuť na něco, zájem o něco
animovaný1. živý, veselý, čilý; 2. oživený (např. film)
animováníanimace
animozita, animositapředrážděnost; zaujatost (předpojatost, nenávistnost) vůči něčemu, někomu
anion, aniontzáporný ion
anizo-, aniso-první část složených slov mající význam nestejný, nestejnost
anizotropie, anisotropiezávislost fyzikálních vlastností látek na směru, ve kterém se měří
anketaprůzkum veřejného nebo výběrového mínění, názorů na něco
ankylóza, ankylosaztuhlost kloubu následkem poranění nebo kloubního onemocnění
annianýroku
annoanóv roce, roku, léta Páně (anno Domini, A.D.)
anodakladná elektroda
anodynieztráta vnímání bolesti, bezbolestnost
anodynumprostředek zmírňující bolest
anofelesdvoukřídlý hmyz přenášející malárii
anomálienepravidelnost, výjimečnost; odchylka, úchylka od normálu
anomeriedruh stereoizomerie, epimerie
anomie1. stav rozkladu soustavy individuálních i společenských hodnot; 2. neschopnost vybavit si jména osob, názvy věcí
anonceveřejné oznámení, ohlášení nabídky, inzerát
anonymutajený, neznámý, nepodepsaný tvůrce nebo původce; anonymní výtvor; nepodepsaný dopis
anonymitabezejmennost; neuvedení, zatajení jména
anonymnínepodepsaný, bezejmenný
anorakdlouhá větrovka s kapucí
anoretikumprostředek snižující chuť k jídlu
anorexienechutenství
anorganickýtýkající se neživých látek nerostů; nerostný, neústrojný
anorgazmie, anorgasmieu ženy chybějící orgazmus, nemožnost dosáhnout orgazmu
anormalitaanormálnost, nenormálnost, úchylnost
anotacepoznámka, vysvětlivka; připojování poznámek; stručná charakteristika díla
anoxemienedostatek kyslíku v krvi
anoxienedostatek kyslíku ve tkáních; bezkyslíkaté prostředí
ansámbl, ensembleansámblumělecký soubor
anschluspripojeni rakouska k nemecku
anšlusnásilné připojení, zabrání cizího státního území, anexe
antabusprostředek používaný při léčbě alkoholiků
antacidumlátka snižující kyselost žaludečních šťáv
antaeantézpůsob zesílení čela stěny antické architektury
antagonickýprotichůdný, protikladný
antagonistickýnepřátelský, protichůdný, antagonický
antagonizmus, antagonismurozpornost, protikladnost, protichůdnost
antapexbod na světové sféře ležící proti apexu
antarktickýjihopolární, vztahující se k Antarktidě
antepřed
ante Christum (natum)před Kristem, před narozením Krista, před naším letopočtem; zkratka a. Chr. (n.)
ante meridiempřed polednem, dopoledne, zkratka a.m.
ante mortemkrátce před smrtí
ante portaspřed branami; něco, k čemu se schyluje, co se blíží
ante-první část složených slov mající význam umístění vpředu, předcházení v čase
antecedencepředpoklad, podmínka; proces zařezávání řeky do zvedajícího se podloží; převládající vliv jednoho z předků na genotyp jedince
antecedentpředek, předchůdce; výchozí předpoklad úsudku
antedatovatopatřit dřívějším datem (záznam, spis, dopis)
anténazařízení na vysílání a zachytávání elektromagnetických vln
antependium, antipendiumozdobný závěs na přední straně oltáře
antepozice, anteposicepostavení jednoho jazykového prostředku před jiným
anthelmintikumve farmakologii látka působící proti parazitickým červům
anti-, ant-první část složených slov mající význam proti-, vyjadřující opak, protiklad
antianemikumprostředek podporující krvetvorbu
antibiotikumorganická látka (přírodní nebo umělá) zabraňující růstu mikrobů (a. bakteriostatické) nebo je hubící (a. baktericidní)
antibióza, antibiosavzájemné potlačování růstu. a jiných životních projevů jednoho organizmu druhým
antiblok systémAnti-Block System systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu; zkratka ABS
anticipacepředjímání, předvídání, předzvěst
anticipovanéPředpověděné, odhadnuté dopředu, např. v makroekonomii anticipované zásoby - zásoby vytvořené kvůli očkávání vývoje hospodářského cyklu
anticipovatpředjímat; předvídat něco, co ještě nebylo prokázáno, přijato
antickývztahující se k antice
anticykiona, anticyklónatlaková výše
antičásticeobjekt existující ke každé elementární částici mající stejnou hmotnost a opačný náboj
antidepresivumléky určené k potlačení depresí; vysoce návykové léky určené k přímé konzumaci, snižují nebo úplně odstraňují pocit deprese
antidotumlátka s opačným účinkem k jiné látce, protilátka, protijed
antiemetikumlátka tlumící zvracení
antiflogistikumlék k tlumení zánětu
antifonaliturgický verš zpívaný střídavě sborem a knězem nebo dvěma sbory
antifonářsborník antifon
antigenlátka vyvolávající specifickou imunitní reakci, např. tvorbu protilátek
antigennívyvolávající v organizmu tvorbu protilátek
antigeststarší hormonální antikoncepční prostředek
antihalačníodstraňující nežádoucí halaci
antihidrotikumlátka omezující sekreci potních žláz
antihistaminikumlék snižující účinky, histaminu v těle, protialergický lék
antihmotahmota složená z antičástic
antikařecký a římský starověk, umělecké dílo tohoto období
antiklerikálníproti církevním hodnostářům; proticírkevní
antiklimaxřada výrazů, u nichž se postupně zeslabuje základní význam (opak - klimax)
antiklinálaohyb horninových vrstev nebo souboru hornin do oblouku nahoru; sedlo
antikoncepceochrana proti početí pomocí mechanických, chemických nebo hormonálních. přípravků a antikoncepčních metod
antikoncepčnízabraňující početí
antikorozní, antikorosnívzdorující korozi; ochraňující před korozí
Antikrist, antikristodpůrce Krista, neznaboh
antikvalatinkové písmo klasického tvaru
antikvariátobchod se starožitnostmi, obvykle s knihami
antikvitastarožitnost
antiminykozaTo by mohla být snad aktinomykóza, způsobená bakteriemi podobnými houbám (aktinomycetami). Postihuje ústní dutinu, také plíce, břišní dutinu a pohlavní orgány. Příbuzné jsou nokardie, způsobující nokardiózu. (Viz Prakt. slov. mediciny, MAXDORF)
antimonopolníprotimonopolní
antinomieparadox, aporie, protiklad, logicky neřešitelný rozpor
antioxidaceopatření, kterými se zpomalují, popř. zastavují okysličovací procesy při výrobě nebo skladování látek
antiparazitikum, antiparasitikumlék proti cizopasníkům
antipasátyvzdušné proudy, které vanou od rovníku k obratníkům
antipatieodpor nebo nechuť k určitým osobám, činnostem, věcem
antiperspirantnízabraňující pocení
antipodprotipól, opak
antipyretikumlátka snižující horečku
antireflexníprotiodrazový
antirevmatikumlátka užívaná při léčbě revmatizmu, působí i protizánětlivě
antisemitastoupenec antisemitizmu
antisemitizmusrasová neznášanlivosť k židom
antisemitizmus, antisemitismuspostoje a projevy rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti, nepřátelství a nenávisti vůči Židům
antisepseničení choroboplodných mikroorganizmů chemickými prostředky
antiseptickýzamezující nákaze mikroby; protihnilobný
antiseptikumpřípravek zabraňující sepsi
antistatickýodstraňující nežádoucí elektrostatický náboj
antiteze, antitheseprotiklad
antivirovýprotivirový; odstraňujíci počítačové viry
antologievýbor z literárních děl více autorů
antonuzavřený policejní vůz pro převoz zadržených osob
antonymiejev, kdy slova mají opačný, protikladný význam
antonymumslovo opačného významu, opozitum
antoušekpohodný, ras
antracitnejstarší kamenné uhlí
antrakóza, anthracosanemoc vznikající zaprášením plic uhelným prachem
antropo-, anthropo-první část složených slov mající význam člověk, lidský
antropocentrizmus, antropocentrismusnázor, podle nějž je člověk středem i konečným cílem světa i vesmíru
antropofagielidojedství, kanibalizmus
antropofilní-provázející člověka, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (o některých druzích rostlin a živočichů), hemerofilní
antropofobiechorobný strach z lidí
antropofytsynantropní druh rostlin vyskytující se v blízkosti lidských sídel, šířený lidmi, antropofilní rostlina
antropogeneze, antropogeneseproces vzniku a vývoje člověka
antropogennívznikající činností člověka
antropoidlidoop
antropokinetikavěda o motorice člověka, aktologie, antropomotorika
antropologievěda o člověku; o původu,vývoji a zákonitostech jeho fyzických změn
antropomaxlologielékařský obor studující rozvoj rezervních pohybových možností člověka ve sportu
antropometriesoubor technik měření lidského těla
antropomorfizmus, antropomorfismuspřenesení lidských vlastností na přírodní síly nebo na smyšlené bytosti
antropomorfnínapodobující schematicky tvary lidské postavy
antropomotorikavěda o motorice člověka, antropokinetika, aktologie
antroponymumvlastní jméno člověka nebo skupiny lidí
antroposociologiesociologická disciplína odvozující sociální postavení jedince od jeho anatomických znaků
antropozofie, antroposofieučení o moudrosti člověka, schopného spojení s vyššími světy
antropozoonóza, antropozoonoseinfekční onemocnění přenosné ze zvířat na člověka
antukadrť z mletých pálených cihel užívaná jako povrchová vrstva venkovních sportovních hřišť
anuelajednoletá rostlina, letnička
anuitapravidelná roční splátka při dlouhodobém dluhu
anulacezrušení, prohlášení za neplatné, anulování
anuloidplocha vytvořená rotací kružnice kolem přímky ležící v rovině této kružnice a neprocházející jejím středem, torus
anulovatzrušit, prohlásit za neplatné
anulovánianulace
anurézaanurie
anuriezástava tvorby a vylučování moči,anuréza
anuskruh; řiť
anxietachorobný stav úzkosti
anxiolytikaléky proti chorobným stavum úzkosti
anxiozitaNepříjemný emoční stav, provázený obdobnými psychickými i somatickými znaky jako je strach, s tím rozdílem, že příčina je neznámá. Oproti strachu se jedná o dlouhodobější až chronický stav.
anxiozita, anxiositachorobný stav úzkosti
aoidipotulní pěvci (starověké Řecko)
aoristslovesný čas vyjadřující minulý děj
aortasrdečnice
apage, Satanasodstup, satane, pokušiteli; nepokoušej
apagogazávěr učiněný z jednoho jistého a jednoho nejistého předpokladu
apagogický důkazdůkaz sporem
apalický syndromstav bdělého bezvědomí - ztráta všech funkcí velkého mozku (zkušenosti, podmíněné reflexy)
apaliumbez mozkové kůry
apanážpeněžitá podpora, kapesné
aparatura1. soustava přístrojů, nástrojů; 2. soustava orgánů se zvláštní funkcí
aparát1. přístroj; 2. ústrojí, soustava orgánů se zvláštní funkcí; 3. orgány veřejné správy
apartheidoddělování; politika rasové segregace
aparthotelhotelový dům, penzion
apartmá, apartman, apartment, appartementapartmázařízená hotelová bytová jednotka s příslušenstvím
apartnívkusný, vybraně elegantní
apastronbod na dráze jedné složky dvojhvězdy, v němž jsi,u obě hvězdy od sebe nejvíce vzdáleny
apatičnostapatie
apatienetečnost a lhostejnost k vnějším podnětům, apatičnost
apatridabezdomovec, osoba bez státní příslušnosti, apolita
apatriditabezdomovství
apatriditasV mezinárodním právu se pojmem bezdomovec /homeless/ označuje cizinec, žijící na příslušném území bez povolení úřadů a bez státní příslušnosti /apatriditas/.
apatritidabezdomovství - člověk bez jakékoliv státní příslušnosti
apatykaapotéka, lékárna
apeironnekonečno, neomezeno, neohraničeno
apel1. výzva, odvolání se; 2. poslušnost cvičeného psa; 3. sraz, nástup vězňů
apelaceodvolání; právo soustava. opravného řízení
apelativumobecné jméno
apellaobčanský sněm ve starověké Spartě
apelovatpodávat odvolání; dovolávat se něčeho
apendektomiechirurgické vynětí apendixu
apendixdodatek, přívěsek; slepý červovitý přívěsek tlustého střeva, tzv. slepé střevo
apercepcefáze vnímání, při které si člověk uvědomuje a srovnává rozdíly mezi vnitřními a vnějšími podněty
apercipovatosvojovat si představy, vnímat vnější i vnitřní podněty
aperitivalkoholický nápoj podávaný před jídlem ke zlepšení chuti
apertacetepelná sterilace, konzervace potravin
apertura1. otvor, otevření; 2. velikost otvoru optické soustavy; 3. otevřené místo v těle, vchod, východ
apetencechuť, touha, zejména erotická, sexuální
apetyt, apetitchuť, zejména k jídlu
apex1. koneček, vrchol některých orgánů; 2. bod na obloze, ke kterému směřuje v daném okamžiku kosmické těleso
apikotomievynětí zubního kořene
aplanacesrovnání, uspořádání
aplanátobjektiv s odstraněnými optickými vadami
aplaudovattleskat, oceňovat potleskem
aplauspotlesk
aplazie, aplasievrozené chybění nebo nevyvinutí orgánu nebo jeho části, ageneze
aplégr, oplégr1. odnož, řízek, odkopek rostliny; 2. nezdárný potomek
aplikaaplikace
aplikacepoužití, uplatnění, přiložení, přenesení; dekorativní prvek různým způsobem upevňovaný na základní materiál, aplika
aplikovatpoužít
aplombjistota, sebejistota
apnoekrátkodobé přerušení pravidelného dýchání
apocentrumbod na dráze kosmického tělesa obíhajícího kolem jiného kosmického tělesa, v němž jsou obě tělesa nejvíce vzdálena
apochromátoptická soustava s korigovanou otvorovou a barevnou vadou
apodiktickýnaprosto určitý, nezvratný, vždy platný, bez výjimky
apofatickýopisující věc nebo osobu na základě toho, co neni. Např. apofatická teologie: opis boha pomocí vlastností které nemá (není temný, není bolest, není nenávist …).
apofýza, apofysa1. výrůstek, nárůstek na kosti; 2. odnož podzemního horninového tělesa, odžilek
apogalaktikumbod na dráze hvězdy obíhající kolem středu galaxie, v němž je hvězda od středu galaxie nejvíce vzdálena
apogamievývoj organizmu z neopyleného vajíčka u některých rostlin
apogeumodzemí, bod na dráze tělesa obíhajícího kolem Země, v němž je těleso od Země nejvíce vzdáleno
apokalypsa,biblické zjevení svatého Jana; hrůzné události. konce světa, Boží soud, katastrofa
apokalyptickýhrůzný, děsný, hrůzně velkolepý, grandiózní
apokarpiumsouplodí složené ze samostatných plodů
apokatastáza, apokatastasaobnova, návrat bývalého ideálního, dokonalého stavu světa
apokopaodsouvání hlásky
apokrinnívylučující, vyměšovací
apokryfnepůvodní, podvržený spis; literární útvar používající známý motiv k alegorickému anebo parodickému srovnání s výkladem autora
apokryfyVeršovaná epika - texty, které se nedostaly do Bible, nebo které tam nebyly dány záměrně.
apolitabezdomovec, osoba bez státní příslušnosti, apatrida
apolitickýlhostejný k politice, s nezájmem o politiku
apollinskýsvětlý, rozumový, intelektuální, mravně čistý
Apollořecký bůh světla, poezie, hudby, …; amreický program letů na měsíc
apologetaobhájce, apologetik
apologetikapologeta
apologetikaobhajoba, ospravedlnění
apologieobrana, obhajoba
apoplexiemrtvice, náhlé selhání funkce životně důležitého orgánu
apoptózabuněčná sebevražda
aporémasporná logická otázka, obtížně řešitelný myšlenkový problém
aporieparadox, antinomie, logicky neřešitelný protiklad
aportpovel psovi, aby něco přinesl
aposematickývýstražný, např. výstražné zbarvení
apostataodpadlík
apostaze, apostasieodpadlictví od víry
aposteriornízaložený na smyslové zkušenosti
apostiladoklad, který se připevňuje k ověřovanému dokumentu a slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu
apostrofodsuvník
apostrofaoslovení nepřítomné osoby ideje nebo věci
apoštoljeden z dvanácti učedníků Ježíše Nazaretského; šiřitel křesťanství; hlasatel nějakých idejí
apotékalékárna, apatyka
apoteóza, apotheosa1. přijetí mezi bohy; 2. oslava hrdiny; 3. nadšená oslava
apozice, aposicejaz. přístavek
apoziopeze, aposiopese, aposiopesisneukončená výpověď…
appassionatoapasionátovášnivě, náruživě, prudce; skladba nebo část skladby tohoto rázu
appearan ceepírensvnější vzhled, výraz, image
appeasementepízmentusmiřovací politika ústupků protivníkovi
applethotové zkomprimované programy nejč. využitelné v internetových stránkách pro různé funkce (tvz. JavaApplet)
appointepointdílčí nebo částečná směnka vydaná zpravidla na zaokrouhlenou částku
apraxiechorobná neschopnost účelných pohybů, porucha hybnosti
apreciacezhodnocení
aprehenze, aprehense1. okamžik postřehnutí, začátek smyslového vjemu; pochopení; 2. podrážděnost, namyšlenost, urážlivost; 3. uchopení se držby věci
apreherulvní, aprehenzívní, aprehensivnínedůtklivý, podrážděný, útočný
apreturakonečná úprava tkanin, papíru, kůže
apriornípředem; předem daný, nezávislý na zkušenosti
aprobace1. schválení; 2. způsobilost vyučovat určitý předmět na určitém druhu školy získaná ukončením předepsaného studia; 3. kvalifikace
aprobačníschvalovací
apropriacepřivlastnění
aprosexieneschopnost soustředit myšlenky
aproximace1. přiblížení, přibližnost; 2. přibližná hodnota; nahrazení čísla vhodným blízkým číslem
apsida1. dvojice bodů na dráze kosmického tělesa obíhajícího kolem jiného, v nichž je vzdálenost obou těles největší a nejmenší; 2. půlkruhovitý nebo polygonální prostor přičleněný k hlavnímu prostoru budovy
apteriebezkřídlost hmyzu
aptitudaschopnost dosáhnout jistého výkonu
aquafobie, akvafobiepanický strach z vody
arjednotka plošné míry rovná 100 m2
arabeskadruh ornamentu; druh povídky
arabistikaobor zabývající se jazykem, historií a kulturou arabských národů
arachnézpůsob výroby netkané proplétané textilie z různých materiálů
arachnoentomologienauka o hmyzu a pavoukovcích ze zdravotnického a veterinárního hlediska
arachnofobiepanická hrůza z pavouků
arachnologie,vědní obor zabývající se studiem pavoukovců
aragonitnerost vznikající v dutinách výlevných hornin nebo usazováním z roztoků, uhličitan vápenatý
arak,pálenka, kořalka
aranžér,kdo provádí ozdobu a výzdobu
aranžmá,uspořádání, upravení; úmyslná, záměrná upravenost
arašídburský oříšek, pražený plod podzemnice olejné, burák
aratmongolský pastevec
araukáriedruh jehličnaté rostliny, blahočet, ozdobný pokojový stromek
arbitrrozhodčí sporu vybraný stranami; znalec
arbitrární, arbitrérní1. rozhodující, rozhodovací; 2. libovolný (nahodilý, konvenční)
arbitrárnost, arbitrérnost(v lingvistice) a. jazykových znaků = nahodilost, resp. konvenčnost, neexistence příčinných vztahů mezi jazykovým znakem a označovaným jevem; (obecně) vlastnost něčeho arbitrárního (libovolného, rozhodujícího)
arbitráž1. rozhodnutí, rozhodování sporu arbitry; instituce rozhodující spory; 2. spekulace vycházející z různých cen téhož zboží na různých místech
arboreáloblast výskytu přírodních lesních porostů
arboretumparková sbírka živých dřevin
arch1. list papíru různé velikosti; 2. otisk tiskové formy poštovních cenin
archakoráb
archaickýstarobylý, zastaralý
archaikumprahory, nejstarší geologická éra; co je zastaralé, přežité
archaizmus, archaismuszastaralý jev, prvek, výraz
archandělanděl vyššího řádu
archépočátek, princip, původ; pralátka
arche-, archeo-první část složených slov mající význam starý, starobylý, dávný, původní
archeologievěda zkoumající a rekonstruující nejstarší dějiny lidstva
archeomagnetizmus, archeomagnetismusjev umožňující určování magnetického pole Země v geologické minulosti
archeopteryx, archaeopteryxvymřelý prapták ze svrchní jury
archetyppravzor, původní typ; výchovou i kulturou předávaný a přejímaný vzor
archetypálnípůvodní, společný symbolický vzor, abstrakce typu
archeusživotní síla
archi-, arch-první část složených slov mající význam 1. vedoucí, první, vyšší; 2. starý, starobylý, dávný, původní, pra-
archipelsouostroví
architektonika1. umělecké znázornění konstrukce stavby; umělecká skladba díla; 2. věda o stavebním umění
architektura1. stavební umění; 2. stavitelská díla, budovy, objekty ap.
architrávspodní část kladí v antické architektuře přenášející zatížení na hlavice sloupů
archiv, archívsoubor písemností a dalších záznamů dokumentárního typu; instituce takové soubory shromažďující; budova nebo místnost, kde je takový soubor uložen
archiváliearchivní materiál
archivistikaobor zabývající se diplomatickými materiály, které pozbyly aktuálnosti
archivnívztahující se k archivu; starý, cenný
archivnictví, archívnictvíobor zabývající se prací v archivech; soustava archivů jako součást veřejné správy
archivoltaplasticky zdůrazněné čelo architektonického oblouku
archontstarořecký doživotní člen rady starších (areopagu)
arci-první část složených slov vyjadřující zesílení nebo stupňování významu druhé části slova
arcibiskupřímskokatolický metropolita nebo biskup některých význačných diecézí
arcidiecéze, arcidiecésevýznačná diecéze, v jejímž čele stojí arcibiskup
ardenteohnivě
arditosměle
areálvymezená část území, oblast, okolí, prostor; oblast rozšíření určitého taxonu
arelavýrazně ohraničená část areálu určitého biologického druhu
arénamísto pro konání her a zápasů v antickém Římě; nekryté divadlo; zápasiště
areografienauka o povrchu Marsu
areola1. pigmentovaný dvorec kolem prsní bradavky; 2. dvůr, kruh kolem Měsíce
areopagstarořecká rada starších, archontů; soud
arestvězení
aretacemechanické zařízení chránící choulostivý měřicí nebo jiný systém
aretézdatnost, dokonalost, statečnost, ctnost
argentumstříbro
argininbazická aminokyselina, prekurzor oxidu dusnatého
argonaut1. mytologický plavec za zlatým rounem, mořeplavec; 2. osmiramenný hlavonožec
argotnespisovná mluva některých skupin záměrně jiným nesrozumitelná; hantýrka
argument1. důkaz, důvod; 2. úhel, který svírá v Gaussově komplexní rovině průvodič bodu s kladným směrem osy x; 3. nezávisle proměnná veličina určité funkce
argumentacedokládání, dokazování, zdůvudňování
argyrie“otrava” stříbrem, projevuje se modrošedou barvou pokožky
arianizmus, arianismusstarokřesťanská sekta popírající Kristovo božství
ariaryměnová jednotka Madagaskaru
ariditapřevaha výparu nad srážkami; suchost, vyprahlost
aridizace, aridisaceprocesy vysoušení v aridních oblastech
aridnísuchý, vyprahlý, pouštní
aristiemimořádný hrdinský čin a jeho literární oslava
aristokracievláda nejlepších;1. šlechta, vládnoucí třída; 2. privilegovaná vrstva nebo třída společnosti
aristokratpříslušník aristokracie; člověk vznešeného chování
aritmetikanauka o číslech
aritmogrifhádanka, v níž se nahrazují číslice písmeny, číselka
aritmologiemystická číselná nauka, technika, symbolika
arivizmus, arivismuspovýšenectví, přehnaná touha a snaha vyniknout
arizace, arisacenucený převod židovského majetku, odstraňování Židů
arkádeoblouk mezi sloupy nebo pilíři
arkánumtajemství
arktickývztahující se k Arktidě, severopolární
arkusoblouk
arkýřuzavřená část obytného domu vyčnívající z průčelí a spočívající na podpěrách
armatura1. přídavná zařízení ke strojům, přístrojům, technickému zařízení; 2. pomocné a ovládací zařízení potrubních rozvodů tekutin; 3. ocelová výztuž stavebních nosných prvků
armenistikaobor zabývající se jazykem, historií a kulturou arménského národa armovací, výztužný
Arneb(α Lep / α Leporis) je najjasnejšia hviezda v súhvezdí Zajac.
ARO,anesteziologicko-resuscitační oddělení
arogancedrzost, domýšlivost, zpupnost
aromaaróma ,vůně
aromaterapieléčba vůněmi
aromatický1. vonný, silně vonící; 2. související s organickými sloučeninami s šestičlenným kruhem z atomů vodíku a tří dvojných vazeb v molekule
aromatikumvonná látka, voňavá esence
arondacezaokrouhlování, scelování
arostsucho v ústech;vysychání v ústech
ars antiquaars antykvaslohové období evropské hudby ve 12. a 13. století
ars novaslohové období evropské hudby ve 14. století
art decostyl užitného umění architekruty navazující na secesi
art protisvlněná netkaná textilie užívaná jako tapiserie
artdesignartdyzajnumělecký design
artefaktumělý výtvor, lidský výrobek; 1. prehistorický nástroj; 2. uměle vzniklá nebo pozměněná struktura buněk
arterie, artérietepna
arteriografierentgenologické vyšetření tepen po předchozím vstříknutí kontrastní látky
arterioskleróza, arteriosklerosaskupina onemocnění charakterizovaná ztvrdnutím tepenné stěny a zúžením průsvitů cév, ateroskleróza
arteritida, arteritiszánět tepny
artéský, a. pramenpodzemní voda s napjatou hladinou, při navrtání vystupující pod tlakem k povrchu
artificializmus, artificialismusmalířský styl 20. a 30. let 20. století založený na volných asociacích
artiklzboží, předmět obchodování
artikulčlánek, odstavec
artikulacetvoření hlásek mluvidly
artikulovatvyslovovat hlásky; vyjadřovat se
artilerie, artilériedělostřelectvo
artistacirkusový nebo varietní umělec
artistický1. vztahující se k aristice,artistovi; 2. umělecký
artistikacirkusové a varietní umění
artistnízaměřený především na uměleckou formu
artizace, artisacezumělečťování, např. pohybu
artotékapůjčovna originálů grafik a reprodukcí
artralgiebolest kloubů
artritidazánět kloubů obvykle bakteriálního původu
artroskopievyšetření kloubní dutiny
artrózenezánětlivé onemocnění kloubů
artyčokvytrvalá bylina, jejíž vybělené části se užívají jako zelenina; užívaná též v lékařství při zánětech žlučníku
arytmieporucha rytmu, nerytmičnost
arze, arselehká, nepřízvučná slabika veršové stopy
arzen,arzén,arsenkřehký stříbrošedý kov, jehož sloučeniny jsou prudce jedovaté
arzenálvybavení, potenciál (např. muniční)
arzenál, arsenálskladiště, zásobárna, obv. zbraní; zásoba prostředků
asamblážvýtvarné dílo vytvořené spojením různých předmětů a materiálů,trojrozměrná obdoba koláže
asanace1. soubor opatření vedoucí ke zlepšení, ozdravění životního prostředí; 2. voj. dekontaminace
ascendent1. příbuzný ve vzestupném pokolení; 2. začátek prvního domu, klíčové místo horoskopu
ascendentnívzestupný
aseitaexistence sama o sobě
asekuracepojištění, zabezpečení, záruka
asepsesoubor opatření zabraňujících vniknutí choroboplodných mikroorganizmů do organizmu, vytvářejících prostředí bez mikroorganizmů
aseptickýzbavený choroboplodných zárodků
asercetvrzení, prosazování; uznání pravdivosti výroku
asertivitasebeprosazování, nenásilně projevené sebevědomí, troufalost
asertivnísebeprosazující, sebevědomý
asertorickýtvrdící, prosazující, uplatňující
asesordaňový odhadce; přísedící u soudu nebo úřadu
asexuálníasexuální chování - bez zájmu o sex
asfaltdruh přívodní nebo syntetické živice hnědočerné až černé barvy
asferickáKaždá rotačně symetrická plocha, která se odchyluje od sférického tvaru, se nazývá asférická plocha (asféra). Poloměr křivosti takové plochy se plynule mění od středu k okraji.
asfyxiedušení; nedostatek kyslíku (O2) orgánům, tkáním organismu
asientosmlouva, kterou španělská koruna postupovala určitému subjektu obchodní práva
asignacepřevod, postoupení; písemný příkaz k zaplacení pohledávky jiné osobě
asimilacepřizpůsobení, splynutí; biol. přeměna látek v organizmu; spodoba hlásek
asistenceúčast, pomoc, podpora, přispění
asistentpomocník, odborný pracovník
asketakdo vede asketický způsob života
asketickýodříkavý, zdrženlivý, na sebe přísný
asketikzastánce, stoupenec asketizmu
asketizmus, asketismusodříkání, zdrženlivost, askeze
askeze, askesecvičení; nábožensky nebo filozoficky motivované odmítání některých požitků; zdrženlivý způsob života, asketizmus
askripcedosažení vyššího společenského postavení na základě příslušnosti k privilegovaným vrstvám, díkyy rodovému původu
asmTyp souboru v programovacím jazyce assembler
asociacesdružování, sdružení, volné spojení, společenství; představa na základě předchozí zkušenosti, sdružování představ
asociačnísdružující, přičleňující; sdružovací, spojovací
asociativnípřidružovací, slučovací
asociativnostschopnost nebo možnost seskupování; jedna z vlastností algebraických operací
asociáljedinec, jehož chování se vymyká společenským zásadám; bez sociálního cítění, bezohledný
asociálnostsnížené společenské cítění jedince
asomatickýnehmotný, netělesný
asomniechorobná nespavost
asonancezvuková shoda samohlásek v koncových slabikách veršů; přibližný rým; souznění
asonenacesouznění; zvuková shoda v koncových slabikách veršů
asortimentzboží vytříděné podle určitého kritéria
aspartamumělé sladidlo
aspekcezkoumání, prohlídka, inspekce
aspektstanovisko, pohled, hledisko, zřetel, vzhled; význačná poloha kosmického objektu vzhledem ke Slunci
aspermatizmus, aspermatismusneschopnost vytvářet, popř. vylučovat spermie; chybění spermií v ejakulátu; aspermie
aspermieaspermatizmus
aspikrosol
aspiracesnaha, usilování, touha; vdechnutí tuhých látek do plic nebo průdušnice;vyslovení s přídechem
aspirantuchazeč
aspirinlék známý v ČR pod názvem acylpyrin; analgetikum, antipyretikum
aspirovatdělat si nárok, ucházet se o něco
Assessment CentreHodnotící soustředění,individuální posouzení schopností jednotlivých uchazečů (na manažerské pozice),využívané převážně u zahraničních firem.
asset managementInvestování a správa peněz.Služba nabízená obchodníky s cennými papíry a bankami,která se zabývá správou aktiv.
assutazobrazení Panny Marie
astázezvětšení citlivostí přístroje bez zvětšení jeho rozměrů
astázieneschopnost udržet se ve vzpřímeném postoji
astenickýslabý, neduživý, leptosomní, dolichomorfní, lineární (typ člověka)
asteniecelková tělesná slabost
astenikštíhlý typ člověka
astenopieslabozrakost, chabozrakost, nezřetelné vidění
astenosférazemská vrstva se sníženou viskozitou ležící pod litosférou
astenospermiesnížená vitalita nebo pohyblivost spermií
asteroidplanetka, planetoid
astigmatizmus, astigmatismus1. porucha vidění vyvolaná nesprávným zakřivením rohovky; refrakční vada oka, při níž vlivem nestejného zakřivení lomivých struktur oka (obv. rohovky, méně často čočky) dochází k poruše vidění. Světelné paprsky nedopadají na sítnici rovnoměrně, a proto nejsou pozorované předměty vnímány stejně ostře. Při zobrazení bodu ležícího mimo osu prochází úzký svazek paprsků čočkou šikmo, vlnoplocha za čočkou není kulová (má různé poloměry křivosti), vznikají dva ostré obrazy bodu ve tvaru dvou navzájem kolmých úseček, v jiných rovinách je obrazem bodu neostrá ploška. Vadu je možné upravit brýlemi s cylindrickými čočkami. Srov. hypermetropie, myopie; 2. chyba optické zobrazovací soustavy; zobrazení bodů ve formě úseček
astmazáducha
astrachánjemná kožešina z novorozeného jehněte kyrgyzské ovce
astragalstavební vodorovný dekorativní článek
astrální1. hvězdný; 2. nadpozemský, nehmotný
astrionikaobor zabývající se přístrojovým a elektronickým vybavením umělých kosmických těles
astro-první část složených slov mající význam hvězda, hvězdný
astroarcheologieobor zkoumající archeologickými metodami astronomická zařízení vybudovaná starými kulturami
astrobiologieobor studující možnosti života ve vesmíru, exobiologie
astrocytbuňka podpůrné nervové tkáně hvězdicovitého tvaru
astrocytomdruh mozkového nádoru
astrofiekompozice básně bez členění do strof
astrofobiechorobný strach z bouřky a jiných přírodních úkazů
astrofyzikaobor astronomie zabývající se stavbou, fyzikálními vlastnostmi a chemickým složením kosmických těles
astrograffotografický dalekohled s objektivem
astrokartografiedeskriptivní metoda moderní astrologie
astrolatrieuctívání hvězd, předpovídání budoucnosti z postavení hvězd
astrolábstředověký jednoduchý astrometrický přístroj
astrologieobor zabývající se hledáním vztahů a souvislostí mezi postavením kosmických těles a právě probíhajícími i budoucími ději na určitém místě Země, hvězdopravectví
astromantie, astromancievěštění z hvězd, ale ne na základě horoskopu
astromedicínadisciplína užité astrologie, která využívá astrologické poznatky v praktické medicíně
astrometeorologiedisciplína užité astrologie pokoušející se o dlouhodobé meteorologické předpovědi na astrologickém základě
astrometrieobor astronomie zabývající se určováním poloh kosmických objektů na světové sféře, poziční astronomie
astronautkosmonaut
astronautikakosmonautika
astronavigaceletecká navigace podle kosmických těles
astronomiepřírodní věda zabývající se studiem kosmických těles, jejich pohybů, vývoje, studiem jejich soustav i vesmíru jako celku, hvězdářství
astropsychologiedisciplína užité astrologie, která využívá z horoskopů získané poznatky v psychologii a psychoanalýze
asymetrickýnesymetrický, nesouměrný
asymetrienesouměrnost podle jedné nebo dvou hlavních os
asymptotamezní poloha tečny kuželosečky, přímka, která se ke kuželosečce neomezeně blíží, ale nemá s ní žádný společný bod
asymptotickýchovající se jako asymptota
asynchronnínesoudobý, nesoučasný, nesynchronizovaný
asyndetonspojení větných členů nebo vět bez spojovacího výrazu
asyriologieobor zabývající se jazykem, historií a kulturou obyvatel starověké Asýrie
asystoliezástava srdeční činnosti
aszuasudruh kvalitního výběrového vína
ašentčernoch
ašremnáboženský útulek volně sdružující hinduisty věnující se převážně rozjímavému životu, jogíny
atak, atakaútok; nápor, prudký záchvat choroby
Atakamapoušť v Chile
atakovatútočit, dorážet
atamannáčelník kozáků
atamerituální dýka, používaná v některých sektách při zabíjení oběti
ataraktikumdruh utišujících léků; uvolňuje chorobné napětí, úzkost
ataraxieúplný duševní klid, rovnováha, vyrovnanost, ovládání vášní, autarkie,apatie
atašénejnižší diplomatická hodnost
atavizmus, atavismusznaky předků objevující se u potomků, avšak neplnící již žádnou funkci; přežitek
ataxieporucha koordinace pohybů
ateista, atheistastoupenec ateizmu; bezvěrec
ateizmus, ateismus, atheismuspopírání existence nebo možnosti poznat boha
ateliér1. pracovna umělce, umělecká dílna; 2. krytý prostor k natáčení filmů
atematický, athematickýbez kmenové přípony
atemporálníbez časové dimenze, gnómický
atemporálnostopomíjení, nepřítomnost časové dimenze
atentátútok na život významné osoby, obv. z politických příčin
atenuaceoslabení, zeslabení
atermálníbezteplotní
atermickýizolující proti ztrátám tepla
ateromcysta mazové žlázy
ateroskleróza,atherosklerosakornatění tepen, arterioskleróza
atestověřená listina; písemné osvědčení určitých vlastností výrobku, atestace
atestace1. hodnocení, ověření, atest; 2. hodnocení způsobilosti kvalifikovaných osob, např. lékařů
ateteze,atetheseprohlášení části textu nebo celého díla za nepravé
atickýuhlazený, vytříbený
atikazdobená nízká zeď nad hlavní římsou budovy
atitudapostoj, názor, vztah; baletní postoj na jedné noze se zanožením druhé nohy ohnuté v koleně
atlantpodpěra balkonu nebo arkýře, atlas
atlas1. soubor map, zpravidla v knižní formě; 2. hedvábná jednobarevná tkanina s vysokým leskem a hladkým povrchem; 3. atlant
atletsportovec; sportovec pěstující atletiku; silák
atletickýsilný, mužný
atletikasportovní odvětví zahrnující běhy, chůzi, vrhy, skoky, hody a jejich kombinace
atmosféraovzduší, plynný obal kolem Země i jiných kosmických těles
atmosferilieatmosférické impulzy, elekromagnetické vlny nárazově postupující před bouřemi nebo výraznými povětrnostními frontami
atolkorálový ostrov s vnitřní lagunou
atomnejmenší elektroneutrální část chemického prvku schopná vstoupit do chemické reakce
atomizace, atomisace1. rozklad na atomy; 2. drobení, rozdrobení, tříštění
atomizmus, atomismus1. názor o existenci nedělitelných částic hmoty; 2. roztříštěnost
atonalitazpůsob skladebné práce rušící základní zákonitosti harmonie
atonálnířídící se pravidly atonality
atonieztráta svalového napětí, ochablost
atopienejobvyklejší druh alergického mechanizmu
ATPAdenosintrifosfát, energeticky bohatá látka, jejímž štěpením získává organismus energii.
atrageneplamienok
atrakcezajímavé představení, poutavá zábava
atraktantlátka podmiňující pohyb živočichů ke zdroji něčeho, obv. potravy
atraktivitapřitažlivost, lákavost, poutavost, zajímavost
atraktivnípoutavý, budící zájem; lákavý, vábivý
atrapanapodobenina, prázdný obal; něco bezobsažného
atrézie, atresievrozená neprůchodnost dutého orgánu
atribuce1. připisování významu objektu nebo situaci; 2. určení autorství anonymního díla; ověření pravosti, autentičnosti textu
atributneodlučitelná vlastnost, podstatný znak; přívlastek
atrichieplešatost, holohlavost, lysina, atrichiáza
atriumvnitřní dvůr budovy se zelení, fontánou, plastikou
atrofiezmenšení, ztenčení normálně vyvinutého orgánu, tkáně, buňky
atrofovatsmršťovat, ubývat, zmenšovat, ztenčovat
atropinalkaloid obsažený hlavně v rulíku zlomocném, užívaný jako lék v očním lékařství a v chirurgii
atto-předpona ve významu násobku 10 -18
atymietěžkomyslnost, trudnomyslnost
atypickýmimořádný, neobvyklý
au pairo pér1. shoda nominální hodnoty cenného papíru s kurzem; al pari; 2. pomocnice v domácnosti za byt a stravu
audicevnitřní slyšení, poselství vyšší moci
audienceslyšení, oficiální přijetí u vysoce postavené osobnosti
audio-první část složených slov mající význam sluch, sluchový, zvuk, zvukový, týkající se slyšitelnosti
audiofonickýsluchový a hlasový
audiologieobor lékařství zabývající se sluchem a jeho poruchami
audiometrieměření citlivosti sluchu
audiostorypříběh do ucha
audiovizuální, audiovisuální1. sluchový a zrakový; 2. související se záznamem, uchováním a reprodukcí zvuku a obrazu
auditrevize účtů, účetnictví, auditing
auditingaudit
auditivnísluchový
auditorověřovatel, revizor účtů; soudní úředník; posluchač
auditoriumposluchárna; posluchačstvo
augmentativumzveličené podstatné nebo přídavné jméno
augurstarořímský kněz a věštec
augustdruh klauna
augustusvznešený titul římského císaře
aukcedražba
aukubaodolný, trvalý keř s obv. bíle skvrnitými listy, pěstovaný jako pokojová květina
aulehala, sál, slavnostní síň
aura1. lék. stav před epileptickým záchvatem (zrakové, čichové, sluchové halucinace, záškuby svalstva); 2. bioenergie vyzařovaná kolem těla; svatozář, aureola
aureolasvatozář, zlatozář, gloriola, aura; met. barevný nebo bílý prstenec na obloze kolem kosmického tělesa
aurikulevnější ucho, boltec
auritslitina kovu se zlatem
aurorapolární záře; jitřenka
aurumzlato
auskultacevyšetření poslechem
auslág, auzlágvýkladní skříň
auslendrcizinec, který přijel za prací
auspiciumvěštění z letu ptáků
austenitpevný roztok uhlíku v železe,strukturní složka oceli
austenitizace, austenitisaceohřev oceli nad kritické teploty s výdrží, aby ocel nabyla stabilního stavu
australophytekuspředchůdce člověka
Australopiték, Australopithekrod vyhynulých primátů
australopitékusDruh pračlověka který se už více podobal dnešnímu typu člověka
austro-první část složených slov mající význam 1. jih, jižní; 2. Austrálie, australský; 3. Rakousko, rakouský
austrofilstoupenec Rakousko-Uherska
austroslavizmus, austroslavismuspolitická koncepce zviditelnění, existence a zabezpečení slovanských národů v habsburské monarchii
aušuszmetek, vadný výrobek, nehodnotná věc, bezcennost
aut, outautzahrání míče mimo vymezený hrací prostor
autarkiesoběstačnost, obv. hospodářská; vyrovnanost, duševní klid
autenticitapravost, původnost, hodnověrnost, autentičnost
autentickýpůvodní, pravý
autentičnostpravost, původnost, hodnověrnost, autenticita
autentikacírkevní listina ověřující, prokazující pravost svatých ostatků
autentizaceověření identity
autizmus, autismusuzavření se do vnitřního psychického světa, s poruchou kontaktu s realitou
auto-první část složených slov mající význam 1. sám, vlastní, původní; 2. automobil; 3. automatický
autoagresejednání, kterým jedinec poškozuje sám sebe
autoakuzace, autoakusacesebeobviňování
autoalarmautomatické poplašné zařízení
autobiografievlastní životopis
autoblokautomatický blok, železniční zabezpečovací zařízení
autocampingautokempink
autochrombarevná litografická reprodukce
autochton, autochthonobjekt pocházející z místa svého výskytu, nálezu,existence
autodaféokázalá poprava kacířů, nejčastěji upálením; okázalé spálení čehokoli jako akt víry
autodestrukcesamočinné zničení
autodidaktsamouk
autodrom1. zkušební a závodní dráha pro motorová vozidla, tvořící uzavřený okruh; 2. zábavní atrakce, dvousedadlová autíčka uváděná do pohybu elektricky
autoerotikasebeukájení, onanie, ipsace,masturbace
autoerotizmus, autoerotismuspatologická láska k vlastní osobě, sexuální vzrušení při pozorování vlastního těla
autofobiestrach z vlastni osoby
autofokus, autofocuszaostřovací automatika objektivu
autofoniezesílené vnímání vlastní řeči
autogamiesamooplodnění u živočichů; samosprašnost u rostlin
autogenzařízení pro svařování a řezání plamenem
autogeneze, autogenesesamozrození, samovznik
autogenní1. samočinný; 2. působící na sebe sama; 3. související s autogenem
autogonieteorie o vzniku života chemickou evolucí, evoluční abiogeneze,neobiogeneze
autografpůvodní rukopis; dílo psané vlastní rukou; autogram
autogramvlastnoruční podpis autora
autogramiádaveřejné udílení autogramů
autogyrorotorové letadlo s motorem a vrtulí; vírník
autokar, autocarturistický autobus
autokefálnísvébytná, nezávislá církev (u pravoslavných církví)
autokempink, autocampingautokempinktábor, rekreační zařízení pro autoturistiku, autokemp
autokláv, autoklavvytápěná, uzavíratelná tlaková nádoba pro reakce probíhající za vysokého tlaku a teploty
autokolimacezpětný chod světelného paprsku optickou soustavou po původní dráze při kolmém dopadu na odrážející plochu
autokorelacekorelace mezi členy téže řady pozorování
autokraciesamovláda, absolutizmus
autokratsamovládce, absolutní vládce,diktátor; člověk s poručnickými sklony
autokros, autocrossautokrosterénní závod automobilů
autologickývypovídající pravdivě o sobě samém
autolýza, autolysarozkladné procesy vyvolané vlastními enzymy
automaciesamovolné pohyby
automasážmasáž, kterou si dělá každý sám, bez pomoci maséra
automat1. pracovní nebo výrobní stroj pracující po zapnutí samočinně bez lidské obsluhy; 2. samočinný vypínač, jistič; 3. jídelna se samoobsluhou; 4. automatická zbraň
automatickýsamočinný, mechanický
automatikasouhrn strojů, přístrojů, zařízení pracující za určitých podmínek bez nutnosti lidského zásahu, automatické zařízení, automatický systém
automatizmus, automatismusmechanická činnost, mechanické chápání
automezezvracení, jež si pacient vyvolává sám; zvracení z nejasné příčiny
automutilacesebepoškození
autonomiefunkční samostatnost, samospráva; svébytnost, nezávislost
autonomnísouvisející s autonomií; samosprávný, nezávislý; spontánní, samovolný
autonympravé jméno osoby užívající pseudonym
autopilotzařízení řídící letadlo automaticky podle zadaných pokynů
autoportrétvlastní podobizna
autopsie1. vlastní zkušenost; 2. poznávání chorobných změn zrakem; ohledání mrtvoly pitvou
autorpůvodce, tvůrce
autoregulaceschopnost samočinně se přizpůsobit proměnným podmínkám autorelexace, psychické i fyzické sebeuvolňování
autoremedurazpůsob vyřízení opravného prostředku, při kterém správní orgán sám změní své původní rozhodnutí
autoreprodukceschopnost živých systémů reprodukovat sebe sama
autoreverz, autoreverszařízení samočinně využívající obě strany kazety
autoritauznávaná vážnost, úcta, rozhodující vliv, moc
autoritativní1. založený na autoritě,vlivný, rozhodující; 2. vyžadující slepou poslušnost
autoritářstvípřílišné uplatňování, zdůrazňování formální autority
autorizace, autorisacezplnomocnění, oprávnění; autorské svolení, schválení
autorizovaný, autorisovanýpovolený, schválený, oprávněný
autorizovat, autorisovatudělit oprávnění, zplnomocnit, dát souhlas s uveřejněním
autorotacesamovolná rotace
autorskývztahující se k autorovi, příslušející autorovi
autosalon, autosalónmezinárodní výstava automobilů; výstavní síň automobilů
autosémantickýnesoucí nějaký vlastní význam
autoservisopravna automobilů
autostabilizace, autostabilisacesamočinná stabilizace
autostabilnísamo regulující rovnováhu, rovnovážnost procesu
autostimulacesebeovlivňování, sebepodněcování
autostop1. zastavování projíždějících vozidel za účelem osobní přepravy; 2. zařízení k samočinnému zastavení vlaku, vlakové zabezpečovací zařízení
autostrádadálnice
autostylizace, autostylizacepromítnutí autorovy představy o sobě do obrazného subjektu básně
autosugesceuvěření vlastním představám, soběvemlouvání, psychické působení na sebe sama
autotachygrafpřístroj k mapování
autoterapiesamoléčba
autotomieschopnost některých živočichů odvrhnout po podráždění určitou část těla jako obranný reflex nebo jako prostředek k nepohlavnímu množení regenerací
autotransfuze, autotransfúze, autotransfuse1.převádění krve z míst, kde organizmus může jistou dobu krev postrádat, do míst, jejichž bezkrevnost vede k rychlé smrti; 2.vpravení vlastní krve pacienta, vylité do těl. dutin při chir. zákroku, zpět do oběhu; 3.vrácení dříve odebrané krve pacientovi
autotransplantacechirurgické přenesení tkáně z jednoho místa na jiné téhož jedince
autotrofiezpůsob výživy zelených rostlin a některých bakterií, kdy zdrojem uhlíku je oxid uhličitý a energie se získává ze světelné energie nebo oxidací anorganických látek
autotyp1. první, zkušební tisk 2. tisková deska, na které je obraz rozložený na puntíky; rastrovaný štoček
autotypiefotoreprodukční technika, rozklad polotónové předlohy rastrem na puntíky; otisk z autotypu
autovakcínaočkovací látka z patogenních zárodků vlastního organizmu zvyšující tvorbu protilátek
autozomjiný než pohlavní chromozom
auxologiebiomedicínský obor, který se zabývá růstem a vývojem člověka
avalsměnečný nebo šekový ručitel
avalátsměnečný dlužník, za kterého se zaručil aval
avalistasměnečný ručitel
avansovatslužebně postupovat, být povýšen
avantgardavedoucí skupina, předvoj, průkopníci
avantgardníavantgarda » vedoucí skupina, předvoj, průkopníci; avantgardní » průkopnické, neotřelé
avantivýzva k pohybu vpřed nebo k odchodu
avanturizmus, avanturismussklon k dobrodružství, neodpovědné chování
avantýra, avanturamenší dobrodružství, zejm. milostné
avathar, avatárVyšší bytost přinášející lidem božské poznání (Kristus, Krišna, …).
ave1. buď zdráv, buď vítán; 2. klekání
aventgardníprůkopnický
avenueaveny i evenjúhlavní ulice,třída
averz, averspřední strana mince
averze, aversenechuť, odpor
aviatikletec
avigacevyužití některých metod praktické astronomie k určení polohy letadla
avionletadlo
avionikasoubor elektrických a elektronických zařízení, vybavení letadla
avirulenceneschopnost mikroorganizmu vyvolat onemocnění
avitaminóza, avitaminosaonemocnění způsobené nedostatkem vitamínů
aviváž1. úprava umělých vláken a přírodního hedvábí při zpracování; 2. změkčení, zjemnění, osvěžení vzhledu látky namáčením ve speciálním přípravku
avízo, avisozpráva, upozornění, výzva; návěští
avizovat, avisovatdát zprávu, ohlásit příchod
avoáryihned použitelné, horké peníze
avoidnípravděpodobně z anglickeho slova ‘avoid’, což znamená vyhnout se - tedy vyhýbavý
avokádotropický strom hruškovec přelahodný pěstovaný pro peckovice, které se užívají zejm. v čerstvém stavu
awardevórdarbitrážní rozhodnutí, rozhodčí nález; cena, odměna, vyznamenání
axel-paulsenaxlpaulzenkrasobruslařský skok s obratem ve vzduchu, axel
axiálníve směru osy
axiologickýhodnotový
axiologieučení o hodnotách, jejich povaze, místě a vztazích
axiom, axiómpostulát, tvrzení; základní nedokazatelná věta, samozřejmá i bez důkazu
axiomatickývybudovaný odvozováním z axiomů, na axiomech
axionometriedruh promítání
axisosa; čepovec, druhý krční obratel
axonosové vlákno nervu, výběžek nervové buňky; neurit
axonometriemetoda zobrazování v deskriptivní geometrii
azbest, asbestjemně vláknitá žárovzdorná a chemicky odolná odrůda některých minerálů, osinek
azbukaruská abeceda
azeotropiejev zakládající se na tvorbě směsi dvou i více komponentů s určitým bodem varu, z které nelze oddělit složku normální destilací
azimutsměrový úhel, vodorovný úhel mezi vertikální rovinou obsahující daný směr a rovinou místního poledníku
azoikumprahory
azonálnívyskytující se ve všech klimatických zónách, nezávisle na podnebí
azoospermieAzoospermie je absence spermatozoí ve spermatu. Může nastat jako primární selhání varlat, zablokování vývodných kanálků nebo předchozí podvaz chámovodů. Kompletní azoospermie znamená neplodnost.
azurblankyt, blankytná modř
azurovýblankytně modrý
azyl, asylútočiště, útulek; povolení pobytu poskytované cizím státním příslušníkům z politických důvodů
ažiorozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho vyšší tržní cenou
ažuradírkovaná či mřížkovaná výšivka
ápo, za (po x kusech, za y korun)
á fond perdua fon perdyna účet ztrát,odepsaná pohledávka
á jouražúrneopožďovat se, být hotov, být v pořádku
á konto, a Contoá kontóna účet
á lajako, podle, po způsobu
á la carteala kartpodle jídelního lístku
á proposá propó i apropómimochodem, abych nezapomněl
ánfaspohled na obličej zepředu, en face
árieskladba pro sólový hlas s instrumentálním doprovodem, obv. v opeře
árijskýindoevropský; z vyšší rasy, nesemitský
ásanajógová poloha; dokonale propracovaná pozice, tělesný cvik
ášremečtyři stadia života muže, který se narodil ve vyšší kastě hinduistické společnosti
átmanstaroindické pojetí duše tíhnoucí ke spojení s brahmou
B.bakalář
baby dollbejbi dolkrátká dámská košilka, obv. noční
babybejbikojenec, nemluvně, malé dítě; děvče, milá, holka
baby-sittingbejbisitynghlídání cizího dítěte za úplatu v bytě dočasně nepřítomných rodičů
babylon, babylónzmatek, chaos, zejm. jazykový; bludiště
bachař1. vězeňský dozorce; 2. účastník loupeže, který hlídá, dává bacha
bachorjeden z žaludků u prežvýkavců (bachor, kniha, čepec, sléz)
baciltyčinkový mikrob, tyčinka; lidové označení pro různé choroboplodné mikroorganizmy
bacilonosičzdánlivě zdravý jedinec, který v sobě chová a příp. vylučuje choroboplodné mikroorganizmy
backboardbekbórdlevobok, levá strana lodi; deska na koš při košíkové
backdoorbekdórv košíkové zadní únik
backgroundbekgraundpozadí, původ,zázemí; doprovod sólového hudebního projevu, zvuková kulisa
backupbekapkopie programu nebo dat pořizovaná za účelem archivním nebo bezpečnostním
bačapastevec ovcí
badenstratigrafický stupeň miocénu
badgebedžheraldické rozpoznávací znamení, které se na vlajkách objevuje jako emblém
badlandbedlendneúrodná půda; typ krajiny s četnými erozními rýhami, vznikající v oblastech střídání suchých období s prudkými lijáky
badmintonbedmintonsportovní síťová hra hraná raketou a lehkým opeřeným míčkem
badyándruh tropického stromu; koření z tohoto stromu užívané do pečiva, likérů
bagančetěžká vojenská nebo pracovní obuv
bagatela1. maličkost, bezvýznamná věc; 2. drobná hudební skladba
bagatelizace, bagatelisacezlehčování,znevažování,podceňování
bagatelizovatzlehčovat, podceňovat, znevažovat
bagážzavazadlo
bagetadruh blého pečiva
bagožvanec tabáku; zbytky tabáku
bagounplemeno prasat dokrmovaných na sádlo; tlusťoch
bagrrypadlo
bahaizmus, bahaismusmoderní náboženství zdůrazňující principy bratrství a sociální rovnosti
Bahá’í vírasvětové náboženství založené Bahá’u’lláhem; druhé územně nejrozšířenější náboženství světa po křesťanství; za cca 150 let svého trvání má kolem 7 miliónů stoupenců; Bahá’í uznávají všechna světová náboženství a považují je za různé projevy progresivního zjevení.
Bahá’u’lláhvlastním jménem Mírzá Husajn ‘Alí (1817 – 1892), zakladatel Bahá’í víry; narozen v Teheránu, přes 40 let strávil v exilu a v žaláři; zesnul v Bahdží, Izrael. Jeho spisy tvoří základ Bahá’í svatého písma.
baháístoupenec bahaizmu
Bahdžímísto, které leží nedaleko izraelského města Akko jsou zde uloženy ostatky Bahá’u’lláha jeho svatyně je poutním místem pro všechny Bahá’í světa a zároveň i quiblou pro Bahá’í denní modlitbu.
bahtměnová jednotka Thajska
bainitnerovnovážná strukturní složka oceli složená ze směsi feritu a cementitu - vzniká rozpadem austenitu mezi 500 a 723°C
baissabésa], baisse [bésklesající tendence; pokles cen zboží nebo kurzů cenných papírů v burzovním obchodě
Bajánsvatá kniha Bábí víry zjevená Bábem; jejím formálním dokončením je Bahá’u’lláhův Kitáb-i-Íqán.
bajedéreindická tanečnice
bajkaKrátký literární útvar, ve kterém vystupují zvířata s lidkými vlastnostmi. Obvykle končí ponaučením.
bajonetbodák k nasazení na pušku
bajrámmuslimský svátek slavený dvakrát ročně
bajt, bytebajtjednotka informace sestávající z osmi bitů
bakalaureát1. zkouška dospělosti; 2. hodnost bakaláře
bakalářtitul absolventa bakalářského vysokoškolského studijního programu, zkratka Bc.
bakarat, baccaratbakaratstará karetní hra
bakchanálie, bakchanáleantická slavnost k poctě boha vína a úrody; nevázané hýření
bakchantkavášnivá, smyslná žena; účastnice bakchanálií, menáda
bakelitvytvrzený plast ze skupiny fenoplastů
baklažánmohutná jednoletá bylina pěstovaná pro temně fialovou bobuli hruškovitého tvaru používanou jako zelenina; lilek vejcoplodý, patlažán
baklážuzávěra přístavu nebo ústí řek pevným nebo plovoucím zařízením
bakrobaran po romský
bakšišspropitné; drobný peníz
bakteriálnísouvisející s bakteriemi, vyvolaný bakteriemi
baktericidníusmrcující, ničící bakterie
bakterie, baktériekmen nejjednoduších jednobuněčných mikroorganizmů, majících jadernou hmotu rozptýlenou po celé buňce
bakterio-, bakteri-první část složených slov mající význam bakterie, bakteriální
bakteriocidníničící (zabíjející)bakterie
bakteriofágmikroorganizmus podobný virům, schopný svými enzymy napadat a ničit bakterie; bakteriožrout
bakteriologienauka o bakteriích
bakteriostatickýbránící růstu mikrobů
bakterióza, bakteriosachoroba rostlin způsobená bakteriemi
bakterizace, bakterisaceobohacování osiva, půdy užitečnými bakteriemi
baladalidová nebo umělá píseň nebo báseň vážného až tragického obsahu
baladickýpochmurný, tajemný
balalajkaruský lidový drnkací nástroj
balanc, balancerovnováha, vyrovnanost
balancováníudržování rovnováhy, něčeho v rovnováze
balastzbytečnost
balboaměnová jednotka Panamy
balbutikčlověk postižený koktavostí
balbutizmus, balbutismuskoktavost, koktání
baldachýn1. látková stříška, nebesa, ciborium; 2. kamenná stříška nad portálem, sochou
balerínabaletka, obv. divadelní sólistka
baletumělecký tanec; divadelní taneční soubor; umělecká taneční produkce; jevištní hudebně-dramatická forma k tanečnímu provedení
balisážvytyčování, značení plavební dráhy signálními znaky
balistavrhací válečný stroj vyvinutý z praku
balistikanauka o pohybu střel a raket
balkastržová erozní rýha
balkanistikaobor zabývající se jazykem, historií a kulturou národů žijících na Balkáně, balkanologie
balneo-první část složených slov mající význam lázeň, lázně, lázeňský
balneologienauka o léčivých vodách, lázních a jejich účincích na lidský organizmus
balneotechnikalázeňská technika
balneoterapielázeňská léčba
balotážtajné hlasování, původně barevnými kuličkami
baltistikaobor zabývající se jazykem, historií a kulturou baltských národů
balustrádazábradlí z kuželek, sloupků
balza, balsaměkké, velmi lehké dřevo z jihoamerického stromu používané zejm. na stavbu leteckých modelů
balzamováníumělé konzervování lidských i zvířecích mrtvol napuštěním antiseptickými látkami
balzám1. druh vonné živice; 2. léčivá mast; 3. utišující prostředek
bambinodítě, dětátko
bambitkastará ruční palná zbraň s krátkou hlavní
banalitajednoduchost, bezvýznamná věc
banálnívšední, bezvýznamný; nevkusný
bandbendskupina, obv. hudební
banda1. tlupa, protispolečenská skupina osob, sebranka; 2. malá kapela
bandalír1. závěsný řemen, pás od ramene k protilehlému boku; 2. svinutý vojenský plášť
bandážobvaz, zpevnění, obvazování
banderila, banderillakopí s vlaječkou vrhané na býka při býčích zápasech
banderovec, benderovecpříslušník tzv. Ukrajinské povstalecké armády po druhé světové válce
banditalupič, loupežník, násilník, gangster; kdo jedná jako bandita
bandur, bandoroválné pečivo z tmavší pšeničné mouky, sypané kmínem a solí
banduraukrajinský strunný drnkací nástroj
bandy hokej, bandyhokej, bandyhockeybendyhoki i bendyhokejpozemní hokej se zvláštními holemi
banksouhrn vložených peněz, o které se hraje
banka1. peněžní ústav; 2. zdravotnické oddělení uskladňující odebrané tkáně, tekutiny a orgány pro další léčebné zákroky; 3. počítačový soubor dat, databanka
bankéř1. majitel banky, bankovní obchodník 2. hráč držící při hře bank
banket1. hostina pro velký počet osob; 2. nezpevněná krajnice silnice; 3. pevný základ stavby
bankocetle, bankocedulehist. papírová úvěrová poukázka
bankomatvýdejní automat hotovostních peněz za použití platební karty
bankrotúpadek, krach
bannerReklamní proužek na webových stránkách
bantamhmotnostní kategorie některých sportů, např. boxu, vzpírání
bantamkamalé okrasné plemeno slepic pocházející z Japonska
bantustanbývalé správní území v JAR, vyhrazené pro nebělošské, hlavně černošské obyvatelstvo
baobabmohutný košatý africký strom
baptistapříslušník evangelické svobodné církve uznávající pouze křest v dospělosti na základě osobního vyznání
baptisteriumkřtitelnice; křestní kaple
bar1. noční zábavní podnik; 2. skříňka s likéry; 3. zvýšený pult k podávání nápojů; 3. starší jednotka atmosférického tlaku
barabadělník zaměstnaný při stavbě tunelu nebo železnice
barakudadravá tropická říční ryba
baráž1. sportovní utkání hrané při stejném bodovém zisku a rozhodující o postupu; 2. uzavírací dělostřelecká palba
barbakan1. předsunuté opevnění; 2. střílna
barbar1. divoch, primitiv; 2. nevzdělanec, surovec
barbarský1. neřecký, neřímský; 2. primitivní, nevzdělaný; hrubý, krutý; 3. nevkusný, nevytříbený
barbarství1. divošství; 2. nevzdělanost; 3. surovost, zvěrstvo
barbecuebárbikjúrožeň na opékání masa; stravovací zařízení, kde se jídlo připravuje na roštu nebo rožni; jídlo připravené na roštu nebo rožni
barbiturátderivát kyseliny barbiturové, hořký a ve větším množství jedovatý,v lékařství užívaný jako hypnotikum nebo sedativum
barchetsilná teplá bavlněná látka česaná na rubové straně
bard1. keltský národní pěvec; 2. básník, mluvčí lidu
barel1. železný sud; 2. barrel
baret, baretkaplochá měkká kulatá čepice bez štítku
bargainbárginujednání, dohoda; výhodný obchod
baribalvelká severoamerická medvědovitá šelma, medvěd černý
barickýtlakový, týkající se atmosférického tlaku
bariérapřekážka, zábrana, hráz
barikádazátaras; narychlo zbudované opevnění
baristaodborník na přípravu kávy
barkarolapíseň benátských gondoliérů, gondoliéra; hudební skladba podobného rázu
barkasamalé plavidlo používané jako obsluha v přístavech
barmančíšník obsluhující za barovým pultem
barmiceKroužkový závěs zvaný též barmice měl různou délku - mohl dosahovat na ramena bojovníka nebo mohl přesahovat ramena a spadat i hluboko na hruď,
barnabitka1. členka přísného řeholního řádu; 2. mlčenlivá, opuštěná žena
barnumbarnumská reklama, přemrštěná okázalá reklama
barograftlakoměr, zapisovač tlaku
barokizace, barokisacedodávání barokního rázu,napodobování baroka
barokní1. vztahující se k baroku, mající prvky baroka; 2. rozložitý, vyumělkovaný, přeplácaný
baroko, barokumělecký sloh 17. a 18. století
barometrpřístroj na měření atmosférického tlaku, tlakoměr
baron1. příslušník nejnižšího stupně vyšší šlechty; 2. velký boháč
baronesadcera barona
baronetčlen anglické nižší šlechty
barrandienoblast středočeského paleozoika, nazvaná podle francouzského paleontologa a geologa J. Barranda
barrel, barelamerická objemová jednotka rovná 158,987 l
barterz ekonomiky, [bártr], naturální směna
barterbártrobměna, výměna; druh výměnného obchodu
baryonytěžké elementární částice
barytonstřední mužský hlas
barzojruský dlouhosrstý chrt
bas1. hluboký mužský hlas; 2. nejhlubší člen příslušné nástrojové skupiny
bas-první část složených slov mající význam hluboký, nízký
basakontrabas
basebalkabejzbólkabaseballová čepice; čepice s velkým kšiltem
baseballbejzbólsportovní pálkovací hra
baset, bassetkrátkosrsté plemeno loveckého psa
basketbalkošíková
basreliéfnízký reliéf
bastakonec, stačí
bastard1. kříženec, míšenec; 2. nečistokrevný jedinec; 3. nemanželské dítě
bastardadruh gotického písma
bastardacemezidruhové křížení, bastardizace
bastardizace, bastardisacemezidruhové křížení, bastardace
bastionvystupující část opevnění, bašta
baštýřrybářský pracovník starající se o rybníky
batalion, batallónvojenská jednotka; velké množství lidí
batátyhlízy batátovníku pěstovaného v tropech, sladké brambory
batchbečdávka, celek hromadně zpracovávaných dat
bateriesestava, souprava; 1. několik elektrických článků, popř. monočlánek; 2. dělostřelecká jednotka; 3. sestava vodovodních ventilů
baterkaelektrická svítilna na suchý článek
batika1. barvení tkanin pomocí vosku; 2. tkanina barvená touto technikou
batikovánízpůsob vytváření vzoru na tkaninách pomocí vosku
batistvelmi jemná průsvitná bavlněná nebo lněná tkanina v plátnové vazbě
BATNABest Alternative To Negotiate Agreement. Před jednáním je třeba zvážit jaké jsou alternativy v případě nedohody a přizpůsobit tomu vyjednávací strategii (odstoupit v případě, že alternativa je výhodnější než výsledek samotného jednání).; alžírské město
batolitvyvřelé těleso velkých rozměrů utuhlé v hloubce
batometrpřístroj k odběru vzorků vody
batrachologienauka o obojživelnících
baty-, bato-první část složených slov mající význam hloubka, hluboký
batyáldno moří a oceánů nad abysálem, v hloubce 200-2 000 m
batygrafieprůzkum vodních hloubek
batymetrhloubkoměr
batysféra1. ponorná tlaková vodotěsná komora tvaru koule k pozorování a měření v mořských hlubinách; 2. vodní prostor pod hladinou
batyskafspeciální podmořské plavidlo sloužící k vědeckým účelům
bauxitčervená usazená hornina, surovina na výrobu hliníku
bazaltčedič
bazarobchod s použitým zbožím; tržiště, orientální trh; obchod se smíšeným zbožím horší jakosti
bazální, basálnízákladní, výchozí
bazén, basén1. umělá vodní vodotěsná nádrž pro rekreační, sportovní,okrasné, požární i průmyslové účely; 2. kotviště lodí v přístavu
bazi-, bazo-, basi-, baso-první část složených slov mající význam 1. spodní, základový, bazální; 2. zásaditý, bazický, alkalický; 3. týkající se bazických hornin
bazicita, basicitazásaditost
bazickýzásaditý
bazilika, basilikatří- a vícelodní podélný chrám, jehož střední loď je vyšší
bazilišek1. druh menšího tropického ještěra; 2. pohádkový netvor; 3. záludný člověk
bazírovatzdůrazňovat něco, vycházet z něčeho, trvat na něčem
Báb(1819 – 1850)– vlastním jménem Sajjid Muhammad-‘Alí, narozen v Šíránu, Írán; zakladatel Bábí náboženství; předchůdce a zvěstovatel Bahá’u’lláha; byl umučen před popravčí četou v Tabrízu, Írán.
báglbatoh, ranec
báje, mýtusEpika psaná veršem nebo prózou - pokus o výklad světa (to samé, co bylo řečeno u mýtu)
bálples
bárkaloď nebo člun s vesly, někdy s pomocnou plachtou
bátuška, baťuškadůvěrné oslovení otce nebo váženého muže v ruském prostředí; lidové pojmenování cara
báze, base1. základna, základ; výchozí, opěrný bod; 2. chem. zásada; zásadité heterocyklické sloučeniny nukleových kyselin; 3. mat. maximální počet lineárních nezávislých vektorů; 4.hlavní součást léků
Bc.bakalář
beach-volleyballbíčvolejbal i bíčvolibólplážový volejbal
beachwearbíčvérplážové oblečení
beaglebígl
beat generationbít dženerejšnnonkonformní hnutí americké mládeže na přelomu 50. a 60. let 20. století
beatbítzákladní rytmus džezu; big beat
beatifikacev římskokatolické církvi prohlášení za blahoslaveného
beatmanbítmenhráč, milovník i fanoušek beatové nebo rockové hudby beatnik [bítnik], člen nonkonformního hnutí americké mládeže na přelomu 50. a 60. let 20. století
beaujolaisbožolečervené francouzské víno
bechtěrevchronické onemocnění meziobratlových kloubů a vazů páteře, Bechtěrevova nemoc
becquerelbekerelfyzikální jednotka pro aktivitu zářiče
bedekr, baedekerbedekrknižní cestovní turistický průvodce
beduínarabský kočovník a chovatel velbloudů
beebopbíbopdžezový styl s nepravidelným frázováním a složitější harmonii,bop
beefsteakbífstejkpřírodní řízek z hovězího masa, biftek
beeperbíprpípač, zvukový signál
beghardčlen středověké laické náboženské společnosti vzniklé ve Flandrech
behaviorizmus, behaviorismusbihejviorizmuspsychologická, sociologická a ekonomická teorie zabývající se chováním subjektů na základě studia odpovědí na stimuly
bek, backbekve sportovních hrách obránce
bekhend, backhandbekhendve sportovních hrách úder ve směru proti ruce, pro praváky zleva
bekonspeciálně připravená nasolená vepřová půlka
bekovkačepice se štítkem
bekyně1. členka středověké náboženské společnosti beghardů; 2. členka náboženské společnosti bez řeholního slibu působící v Belgii a Nizozemsku; 3. b. mniška noční motýl, jehož housenky ničí lesy a sady
bel ami, belamimiláček žen
bel cantobel kantopěvecký styl kladoucí důraz na plnost a krásu tónu
belemnitvymřelý druhohorní hlavonožec se schránkou
beletriekrásná literatura, umělecká literatura psaná prózou
bellewebelvíkrásná vyhlídka, budova s vyhlídkou, belvedér
belugaplachetnice s kajutou pro tříčlennou posádku
belvedérstavba, letohrádek s krásnou vyhlídkou
belzebubďábel; zamračený, nevlídný člověk
ben, benedobře
benchmarkingměření a analýza procesů a výkonů organizace a hledání nejlepších řešení prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních , jde o sdílení zkušeností a nejlepší praxe se srovnatelnými subjekty a identifikovat tak příležitosti ke zlepšení procesů a postupů ve vlastní organizaci
bendžo, bandžo, banjobendžodrnkací hudební nástroj
benedikcecírkevní požehnání, svěcení
benediktinbenediktýn člen mnišského řádu svatého Benedikta
benediktinka, benediktýnka1. členka ženské větve řádu svatého Benedikta; 2. druh sladkého likéru
beneficepředstavení (obv. divadelní), jehož výtěžek připadl jednomu členovi souboru; kulturní, sportovní nebo společenská akce, jejíž výtěžek jde na dobročinný účel
beneficientoprávněný - např. ten, v jehož prospěch je spravován trust, nebo ten, jemuž banka poskytuje plnění z akreditivu
beneficiumtrvalé právo na určitý úřad; poskytnutí úřadu nebo majetku, z něhož plyne nějaký příjem
benefitzaměstnanecká výhoda
benevolenceshovívavost, dobrá vůle
benevolentnílaskavý, shovívavý
bengál1. směs vydávající. při hoření oslnivé barevné světlo; 2. rachot, rámus, výtržnost
benignínezhoubný, neškodný, např. nádor
benignitaneškodnost, nezhoubnost
benjamíneknejmladší člen, benjamín
bentáloblast dna vod od břehu do hlubin
bentonithornina vzniklá zvětráním pyroklastických hornin
bentosspolečenstvo organizmů žijících na dně vod
benzedrinprostředek proti únavě, ospalosti, používaný jako dopink nebo droga; amfetamin
benzennejjednodušší aromatický uhlovodík, bezbarvá kapalina charakteristického zápachu
benzin, benzinkapalná směs uhlovodíků používaná jako palivo, pohonná směs
bérecčást končetiny od kolene k nártu
bergamotsubtropický strom s aromatickými plody
bergfriedbergfrídsamostatně stojící věž ve středověkém opevnění
berl-berionemocnění způsobené nedostatkem vitaminu B
bermudykrátké kalhoty, delší šortky
bernědaně (pojem byl v českém právním řádu užíván přibližně do roku 1948)
bertadalekonosné dělo z 1. světové války, tlustá berta
bestnejlepší
bestialitazvířeckost; surovost, nelidské počínání
bestiářStředověký didaktický a mravoučně zaměřený soupis zvířat s alegorickým výkladem jejich vlastností, založený nezřídka na pověrách a omylech. Symbolika bestiářů se uplatnila v bajkách,povidkách,zvířecích eposech.
bestie1. šelma, zvíře; 2. surový člověk
bestseler, bestsellerbestselrčtenářsky i obchodně úspěšná kniha
bešamel, béchamelbešameldruh základní omáčky
betav řecké abecedě znak pro hlásku b
betaindusíkatá organická sloučenina přítomná v cukrové řepě
betatronkruhový urychlovač elektronů
beteltropická rostlina; směs betelových listů s dalšími přísadami, sloužící ke žvýkání
betlzpůsob karetní hry mariáše; žebrák
betonstavivo z kameniva, cementu, vody, popř. z přísad, po ztuhnutí tvrdé a stálé
betonychrániče kolen brankáře v ledním hokeji
bétyl, betylvztyčený kámen, považovaný za vtělení boha nebo jeho příbytek, objekt uctívání a kultu (z oblasti kamánské, foinické a nabatejské)
bezprizorný, bezprizornínemající domov, žijící na ulici, toulavý; opuštěný; zanedbaný
bhaktioddaná služba bohu Kršnovi, který je totožný se světem
bhikh, bhikkhu, bhikšuasketa, kajícník, žebravý mnich u buddhistů a hinduistů
bi-, bis-, bin-první část složených slov mající význam dvakrát
bianko, biancobiankobílý, čistý; nevyplněný doklad, šek
BIASbias – zkreslení výsledků, systematická chyba v odhadu studovaného efektu (rozdílu), která vznikla v důsledku chyby při plánování nebo provedení epidemiologické studie. B. se může projevit jak podhodnocením, tak nadhodnocením skutečného efektu. Viz selekční b., informační b.
biatlonzimní dvojboj, sportovní disciplína sestávající z běhu na lyžích a střelby
bibelotdrobný ozdobný předmět
bible1. Písmo svaté; soubor posvátných spisů judaizmu (Starý zákon) a křesťanství (Nový zákon) 2. osoba nebo třesk; hypotéza vzniku vesmíru věc, která je pro někoho autoritou
biblio-první část složených slov mající význam kniha knižní
bibliobuspojízdná knihovna, knihovna v autobusu, bookmobil
bibliofilie1. knihomilství, sběratelství vzácných nebo krásných knih a tisků 2. vzácná nebo krásná kniha nebo tisk ; tisk vydávaný v číslované edici
bibliografieucelený soubor druhotných informací; obor zpracování a užití těchto informací; seznam knih, literatury, spisů
bibliologieknihověda, nauka o knihách
bibliomantie, bibliomancievěštění z bible
bibliotékaknihovna, sbírka knih
biblizmus, biblismusbiblický výraz, rčení z bible
biblový papírvelmi tenký a pevný papír určený pro tisk objemných knih
bicepsdvojhlavý, např. sval na paži
bicykljízdní kolo
bicyklbalkolová
bidetsedací umyvadlo
biedermeierbídrmajerumělecký měšťanský styl 2. čtvrtiny 19. století
bienáleumělecká přehlídka pořádaná vždy po dvou letech
bifaciálnís rozdílnou vrchní a spodní stranou
bifenylaromatický uhlovodík se dvěma jádry
bifidusdvojklanný, týkající se orgánu rozděleného na dvě části
biflovánímechanické učení se nazpaměť
bifokálníse dvěma ohnisky, např. b. brýle
biftekpřírodní řízek z hovězího masa, beefsteak
bifurkacerozdvojení, rozvětvení, např. řeky, nervů cév
big bandbigbendvelká hudební skupina, obv. džezová
big bang, big-bangbigbengvelký třesk; hypotéza vzniku vesmíru
big beatbigbítrocková hudba, rock beat
big-macbigmekdvojitý hamburger
bigamiedvojí manželství současně
bigl, beaglebíglmalý lovecký pes
bigoteriepřehnaná zbožnost, pobožnůstkářství, bigotnost
bigotníslepě a nesnášenlivě věřící, pobožnůstkářský
bijoubižúozdoba, šperk
bikarbonátkyselý uhličitan
bikingbajkingjízda, ježdění na kole nebo motocyklu
bikinydámské dvoudílné plavky
bikrosmládežnická terénní cyklistická disciplína
bilabiálaobouretná souhláska
bilancecelkový přehled, výsledek nějaké činnosti
bilateralitadvoustrannost, oboustrannost
bilaterálnídvoustranný, oboustranný
bilbord, billboardbilbórdvelkoplošná reklamní tabule, plakátovací plocha
biletářuvaděč, osoba kontrolující vstupenky
bilingvizmus, bilingvismusdvojjazyčnost, aktivní užívání dvou jazyků na úrovni jazyka mateřského
bilion, biliónmilion milionů, 10 na 12; někde (např. v USA) tisíc milionů,10 na 9
bilirubinžlučové barvivo
bilokacepřesvědčení, že objekt může existovat současně na dvou místech
bimetaldvojkov
bimetalizmus, bimetalismuspeněžní soustava, v níž současně existují dva kovy
binárnídvojitý, dvojčlenný, složený ze dvou; dvojkový (jev, soustava)
bingoloterie s výhrou v hotovosti
binokl1. skřipec; 2. optický přístroj pro dvě oči
binokulárníumožňující současné pozorování oběma očima
binomdvojčlen
binominálnídvojjmenný, označený dvěma jmény
bio-první část složených slov mající význam život
bioaktivacebiologický způsob čištění odpadních vod
biocenóza, biocenosaekologicky vyvážené společenství organizmů obývající určitý prostor, cenóza
biochemievědní obor studující chemickou podstatu fyziologických funkcí živých organizmů
biodiverzita, biodiversitavlastnost veškerých živých systémů vykazovat rozdílnost
biodynamikanauka o životních funkcích organizmu
bioelektřinaelektrická energie vznikající při životních pochodech, např. ve svalech a nervech
biofágorganizmus živící se na úkor jiných živých organizmů
biofiliepud sebezáchovy
biofyzika, biofysikaobor studující biologické soustavy pomocí fyzikálních metod a poznatků
biogeneze, biogenesejedna z hypotéz vzniku života na Zemi, vysvětluje vznik života zákonitým vývojem neživé hmoty
bioglyfstopy po činnosti organizmů
biograf1. kino; 2. životopisec
biografickýživotopisný
biografieživotopis
biohelmintcizopasný červ, jehož vývoj probíhá se střídáním hostitelů
bioklimatologieobor studující vlivy prostředí na životní procesy v živých organizmech
biologievěda zabývající se studiem živé přírody
bioluminiscencesvětélkování, spontánní luminiscence některých druhů živých organizmů
biomspolečenství rostlin a živočichů určité rozsáhlé geografické oblasti spolu s prostředím a makroklimatem
biomakromolekulabiopolymer
biomasacelková hmotnost všech organizmů vyskytujících se v určitém okamžiku v biocenóze, obnovitelný zdroj energie vztahující se na jednotku plochy nebo objemu
biomechanikanauka o struktuře a mechanickém chování živých organizmů
biometrikaobor využívající metody matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů, biometrie, biostatistika
bionikaobor využívající znalost stavby a funkce živých organizmů k řešení technických problémů
bioplazma, bioplasmaživá hmota uvnitř i vně buněk
bioplynkalový plyn, plynné zplodiny vznikající při vyhnívání kalu
biopolymerpřírodní látka polymerního typu, biomakromolekula
biopotenciálelektrické napětí naměřené mezi dvěma body tkáně vzniklé důsledkem její činnosti, např. b. srdce, mozku
bioproduktprodukt ekologického zemědělství pracujícího v souladu s přirozenými životními podmínkami
biopsiemikroskopické vyšetření vzorků tkáně vyjmuté ze živého organizmu
biorytmuspravidelné střídání životních dějů
bios1. život, jeho projevy a formy, organická příroda; 2. soubor látek nezbytných pro růst některých kvasinek a hub
biosféračást zemského povrchu osídlená organizmy
biostatikavěda o vztahu struktury organizmů k jejich funkci
biostatistikaobor využívající metody matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů; biometrie, biometrika
biostimulacezvyšování obranné schopnosti organizmu
biotarostlinný a živočišný život určité oblasti
biotarsymetrický fotografický objektiv
biotaxiesystematické uspořádání živých organizmů
biotechnologieobor zahrnující aplikaci biologických zákonitostí na výrobu
biotickývitální, vztahující se k životu
biotinlátka ze skupiny vitaminů B-komplexu
biotitminerál ze skupiny slíd
biotopstanoviště, nejmenší přírodní životní prostor, na němž žije rostlina nebo živočich
biotronikastudium a působení na domnělé biopole nebo auru přímo, bez zprostředkování dosud známými fyzikálními interakcemi
bioturbaceproces a projevy přehrabávání a převracení sedimentu živočichy
bipedálnídvounohý, dvounožec
bipediepohyb po dvou zadních, pánevních končetinách
bipenisoboustranná bojová sekyra Ostrogótů
bipolaritadvoupólovost, bipolárnost
bipolárnídvoupólový
bipolárnostdvoupólovost, bipolarita
bipolitaosoba s dvojím státním občanstvím
biřmovánísvátost obohacení, dary Ducha svatého, které je možno přijmout jen jednou za život
birrměnová jednotka Etiopie
bisdvakrát; hud. značka pro opakování
bisexualitaoboupohlavnost, sexuální náklonnost k oběma pohlavím, hermafroditizmus
bisialitizacechemické zvětrávání mírné intenzit, kdy dochází k tvorbě jílu z primárních minerálů či uvolňování jílu ze zpevněných sedimentárních hornin a k přeměnám jílových minerálů.
biskup1. duchovní s nejvyšším stupněm svěcení; 2. výrůstek nad řitním otvorem drůbeže
biskvit, biscuitbiskvit1. sušenky,drobné pečivo, keksy; 2. porcelán bez glazury
bistromalá hospůdka k rychlému občerstvení
bit1. jednotka informace; 2. binární hodnota, jeden řád binární číslice
bitonalitasoučasné znění dvou tonálních nebo modálních proudů v různých tóninách
bitterbitrhořký, žaludeční
bitumenživice
bivaknouzový způsob přenocování pod širým nebem
bivakovatnouzově přenocovat pod širým nebem, zejm. v horách
bivalentnídvojmocný; dvojitý, podvojný
bizamkožešina z ondatry
bizarnízvláštní, neobvyklý; podivný, výstřední
bizetoděv opata řeholníků
bizmut, bismutchemický prvek; lesklý, křehký kov
bizon,velký severoamerický sudokopytník, zubr severoamerický
bižuterie, bížutérie1. drobné módní doplňky a ozdoby ze skla, kovu, kůže atd.; 2. obchod s takovým zbožím
Black Jack, black-jackblek džekkaretní hazardní hra, oko
black-metal, black metalblekmetltvrdší odnož hudebního stylu heavy metal
blaf1. nepravda, vylhaná zpráva, žvanění, žvást, bluf; 2. nechutné jídlo
blafákv ledním hokeji oklamání soupeřova obránce nebo brankáře s.následnou střelbou z bezprostřední blízkosti
blamážzesměšnění, ostuda
blamovatodhalit, zesměšnit; b. se - ztrapnit se
blankettiskopis, formulář k vyplnění
blankverspětistopý jambický verš bez rýmů a slok
blankytazurová modř, lazur
blanšírovatbílit, bělet; blednout, vyblednout; přikrášlovat, lakovat na růžovo
blasfemie, blasfémieurážení, zesměšňování, rouhání
blasonv heraldice popis znaku
blastémzárodečný list, zárodečná tkáň
blasto-první část složených slov mající význam 1. zárodek, zárodečný; 2. vzniklý blastézou
blastomnádor, jehož buňky mají embryonální charakter
blastularanné vývojové stádium zárodku
blazarkosmické těleso s intenzitou záření v ultrafialové oblasti spektra
blazeovaný, blaseovanýznuděný, netečný, přesycený požitky, nafoukaný
blefarochelázeochabnutí kůže očního víčka
blejzr, blazerblejzrjednořadové delší sako sportovního stylu
blestéza, blastesavznik a růst minerálů v pevném prostředí při metamorfóze, metamorfní krystalizace
blinruský pokrm podobný velkým nesladkým lívancům, podávaný zpravidla se smetanou; ruský lívanec
blinčikviz blin
blinkrblikač, signalizační ukazatel
blizard, blizzardprudká sněhová bouře v Severní Americe
blliár, billiardbiliárkulečník, hra na kulečníku, kulečníkový stůl
blok1. skupina, celek vytvořený seskupením; 2. velký kus hmoty; 3. zábrana, překážka; 4. ve sportu obranná činnost
blokace,blokování, bránění
blokádaodloučení, izolace; vyřazení z funkce; znemožnění volného pohybu soupeře
blondsvětlovlasý, plavý
blue chipblú čipspolehlivý cenný papír, akcie
bluegrassblúgrásstyl hudby country, druh americké lidové hudby, původně z Kentucky
bluesblúshudební a pěvecký styl černošských muzikantů
BluetoothTechnologie bezdrátového přenosu dat na krátkou vzdálenost.
blufbluf i blafklam, finta, podraz, blaf
bluma1. druh velké slívy; 2. nerozhodný, váhavý člověk, budižkničemu
bluzon, bluzónsportovní bunda zakončená páskem nebo pruhem pleteniny
boa1. dlouhá kožešina kolem krku; 2. velký jihoamerický nejedovatý had
boatboutčlun, loď
bobzávodní saně
bobtailbobteildruh pastýřského psa
bocciebočaházení koulemi na cíl
bodytělo, trup; dámské přiléhavé jednodílné oblečení na trup se zapínáním v rozkroku
body-bulldingbody bildyngtělesné cvičení ke zlepšení postavy; kulturistika, bodyform
body-guardbody gárdtělesný strážce, člen ochranky; gorila
body-languagebody lengvidžřeč těla, nonverbální, mimoslovní projevy lidského chování
body-lotionbody loušnpleťová emulze, pleťová voda
body-milkpleťové mléko
bodyčekbránění soupeři vlastním tělem
bodyformformování,tvarování lidského těla, body-building
bohémbezstarostně a neuspořádaně žijící člověk (obv. umělec)
bohémaspolečnost bohémů, bohémství
bohemikum1. české slovo v jinojazyčném textu; 2. dílo napsané česky nebo českým autorem; dílo vydané na území Čech a Moravy (v jakémkoli jazyce); dílo zabývající se českou problematikou (i cizojazyčné); 3. kulturní předmět českého původu
bohemistikaobor zabývající se jazykem, historií a kulturou českého národa
bohemizace, bohemisacepočešťování, počeštění, bohemizování
bohemizmus, bohemismusjazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z češtiny nebo podle češtiny v něm vytvořený
bohémskývztahující se k bohémě, k bohémovi
bojkotpřehlížení, odmítání styků, izolování
bojler, boilerzásobník a ohřívač vody
bokazátoka, mořský záliv
bolerkokrátká lehká ženská vesta sahající nejdále do pasu, bolero
bolero1. španělský lidový tanec; hudební skladba k němu; 2. bolerko
bolidvelmi jasný meteor
bolívar, bolivarměnová jednotka Venezuely
bolivianoměnová jednotka Bolívie
bolometrpřístroj k měření intenzity záření
bolševikpůvodně člen většinové frakce ruské sociálně demokratické strany práce; nyní hrubá nadávka; komouš
bombastickýnabubřelý, nafouknutý, významem přehnaný
boncenný papír
bon jourdobrý den (francouzky)
bonachůva, vychovatelka
bona fideboná fidév dobré víře, v dobrém úmyslu
bonanzaložisko vzácných kovů a drahokamů; šťastný nález, obv. zlata; bájný poklad, vysněný obchod
bondzávazek, dluhopis, obligace
bondageotroctví, poddanství, nevolnictví, svázanost, svázání za účelem sexuálního ukojení
boneshakerbounšejkrstaré jízdní kolo,kostitřas
bonhomiebonomijedobráctví, dobromyslnost
bonifikacezvýhodnění, náhrada, odškodné
bonitastupeň jakosti, hodnota; dobrá obchodní pověst
bonitaceodhad, zjištění, určení jakosti, bonitura
bonitnívysoké hodnoty; mající dobrou pověst
boniturabonitace
bonmotvtipné slovo, rčení, úsloví, vtip
Bonomipřeneseně:Italský piškot; (Forno Bonomi-přední italský výrobce tradičních piškotů)
bonsaj, bonsaistrom nebo keř pěstovaný tak, že je výrazně menší než v přírodě
bonton, bontónspolečenské dobré chování; vybrané způsoby
bonussleva z ceny, dobropis, prémie
bonviván, bonvivantbonvivánsvěták, gurmán, požitkářský člověk
bonz, bonzabuddhistický mnich; nafoukanec, magnát, šéf
bonzovatžalovat, vyzradit, donášet, práskat; ostentativně šéfovat
boogie-woogiebugivugidžezový styl s typickým rytmem doprovodu; společenský tanec
bookingbukingbukování
bookletbukletknížka, brožura
bookmakerbukmejkrosoba přijímající sázky, majitel sázkové kanceláře
bookmobilbukmobilpojízdná knihovna, knihovna v autobusu, bibliobus
booksizebuksajzpočítač velikosti běžné knihy
boombúmnáhlý rozmach, vzestup,konjunktura, prosperita
boomerbúmrspekulant na vzestup kurzu cenných papírů a burzovních hodnot, haussista
bootlegbútlegnezákonně nahraná a prodávaná gramodeska
bootstrepbútstrepsamozaváděcí program
bopdžezový styl s nepravidelným frázováním a složitější harmonií, beebop
borborygmuskručení a přelévání v břiše
bordel1. nevěstinec, veřejný dům; 2. nepořádek, zmatek
bordó, bordeauxbordó1. druh vína; 2. tmavočervená barva
borduralem, obruba; ozdobný okraj tkanin, iluminací, nástěnných maleb
boreálníseverní; mrazivý, ledový
borelióza, borreliosaakutní infekční onemocnění vyvolané spirochetami rodu Borrelia, přenášenými zejm. klíšťaty
borgispísmo o velikosti 9 bodů
borščruská polévka z několika druhů masa, červené řepy, zelí, popř. další zeleniny, s kysanou smetanou
bosa-novatanec brazilského původu
bosážzdivo s plasticky zdůrazněnými čelnými plochami kvádrů
bosonkvantově nerozlišitelná částice s celočíselným spinem
bosorkadivoženka
bossbosšéf, představený, nadřízený
bossingšikana (psychoteror) na pracovišti způsobená nadřízenými pracovníky
botanikavěda o rostlinách
botelplovoucí hotel, loď zařízená a vybavená jako hotel
botrytidachoroba rostlin způsobená houbami rodu Botrytis
botulinbotulotoxin
botulizmus, botulismusotrava botulotoxinem
botulotoxinsmrtelně jedovatá látka, klobásový jed, botulin
boubelcysta
boulesbúlfrancouzská podoba boccie, házení koulemi na cíl
bouquet garnibuke garnysvazeček z petrželové natě, bobkového listu, tymiánu a česneku svázaný nití a vložený do nádoby, v níž se vaří maso
bourbonburbonviska vyrobená z kukuřice
bouzoukibuzúťiOsmi a šesti strunný nástroj loutnového typu s dlouhým krkem (mezura 660mm) rozšířený především v řecku, díky hudebnímu stylu rebetiko. Někdy se řadí do rodiny západních mandolinových nástrojů (kvůli konstrukci bříska), jindy zas mezi balkánské tambury. Starší verze má 3 páry strun laděné na dD-AA-DD; novější {8mi strunná} verze má 4páry strun laděné na cC-fF-AA-DD. Hra na řecké bouzouki se vyznačuje rychlými běhy, kombinovanými s ozdobami a tremolem. Z řeckého bouzouki se průběhem 60.-70. let v Irsku vyvinulo tzv irské-bouzouki.
bovden, bowdenocelové lanko v ohebné trubici umožňující mechanické ovládání na dálku
bovinníhovězí
bowleboule1. chlazený míchaný nápoj z bílého vína, sektu nebo šampaňského, s přídavkem ovoce a vonných bylin a cukru; 2. nádoba na chlazené nápoje
bowlingboulingdruh kuželkářského sportu hraný na 10 kuželek s těžší a větší koulí
box1. měkká chromitá useň s hladkým lícem; 2. rohování, pěstní zápas; 3. oddělené, ohrazené místo
boxer1. druh psa; 2. zápasník v boxu, rohovník; 3. kovový předmět nasazovaný na prsty k úderu ve rvačce
boybojchlapec, kluk; mladý muž, nápadník, přítel; sluha
boylovebojlávnáklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči chlapcům, synonymum pedofilie zaměřené na chlapce či pederastie. Nejde však o sexuologický termín, ale o termín značně rozšířený v 90. letech 20. století jako kulturně-sociální označení, užívané též k sebeurčení v rámci emancipačního hnutí i protikladnému vymezení vůči stereotypům spojeným s pojmem “pedofil”.
bódhiv buddhizmu probuzení, osvícení a vnitřní osvobození; dokonalá moudrost
bójezakotvené plovoucí těleso ve vodě vání
bórastudený nárazovitý vítr na závětrné straně pohoří u Jadranu
brachiacepohyb pomocí horních končetin, šplhání a lezení v zavěšené poloze, ručkování
brachiálnípažní, ramenní; prováděný pažemi; násilný, násilnický
brachy-první část složených slov mající význam krátký
brachyradioterapiedruh léčby zářením (radioterapie), při němž je zdroj záření v úzkém kontaktu s ozařovaným nádorem. Zářič se zavádí např. do tělesných dutin (břišní, do pochvy).
brady-první část složených slov mající význam zdlouhavý
bradykardiepomalá, zpomalená srdeční činnost
bradypsychismuscelkové zpomalení tempa řeči
brahmav indickém náboženství posvátné slovo, nejvyšší bytí, světový princip
brain-drainbrejndrejnodliv mozků, přetahování inteligence
brainstormingbrejnstormingnáhlá inspirace, okamžitý nápad; hledání nových nápadů
braintrustbrejntrastmozkové centrum, tvůrčí skupina
brainweshingbrejnvošingpraní, vymývání mozku; tvrdý psychický nátlak
brainwritingbrejnvrajtinmetoda založená na hledání nových návrhů a nápadů formou písemných reakcí a doplňků členů skupiny
brajglnepořádek, výtržnost, zmatek
brakodpad, chybné zboží, zmetek; podřadná, pokleslá literatura
brakickýpoloslaný, např. smíšená slaná a sladká voda při ústí řek do moře
brakovatvyřazovat, třídit; prohledávat, probírat; vykrádat, drancovat; nadhánět zvěř pomocí brakýře
brakýřlovecký pes užívaný k nahánění, štvaní a stavění lovné zvěře, honič
brandybrendyvínovice, destilát z vína
branže1. obor, odvětví výroby, obchodu; 2. cháska, špatní lidé
bravovýborně, skvěle
bravuraskvělá dovednost, dokonalost; přílišná odvaha
bráhmanpříslušník nejvyšší hinduistické kasty
break dance, breakdancebrejkdánsdiskotékový tanec ve velmi rychlém tempu s akrobatickými prvky
brejk, breakbrejksport. rychlý protiútok s následným přečíslením bránícího soupeře
brekcieslepenec s ostrohrannými úlomky homin
brennekedruh jednotné olověné střely
bretondehtové barvivo používané v potravinářství
breviář1. modlitební kniha pro denní modlitbu duchovních; 2. písmo o velikosti 11 bodů
bricoleurkutil (z francouštiny)
bridž, bridgebridžkaretní hra pro čtyři hráče
briefbrífzpráva, stručná informace
brífink, briefingbrífingkrátké setkání činitele nebo mluvčího s novináři, informativní schůzka
brigadvoustěžňová plachetnice
brigadýrkačepice se štítkem
brigantinadvou- až pětistěžňová plachetnice, škunerová briga
briketatuhé palivo získané slisováním prachového uhlí
brilance1. vysoký lesk; 2. zvýšený kontrast světel a stínů na fotografii
brilantinatoaletní vonná mastná směs na vlasy i vousy
brilantnískvělý, znamenitý, oslnivý
briliant1. nejběžnější výbrus drahokamů, zejm. diamantů; 2. diamantový šperk; 3. písmo o velikosti 3 bodů
brio, con briov hudbě: ohnivě, s jiskrou
brízaslabý vítr na březích jezer a moří
brizance, brisanceschopnost tříštivého účinku výbušniny
brojlermladé jatečné zvíře vykrmované intenzivním způsobem
brokáttěžká hedvábná tkanina se žakárovým vzorem protkaná zlatými nebo stříbrnými nitěmi
brokerbroukrdohodce, který zprostředkovává obchody cizím jménem a na cizí účet
brokolicekošťálová zelenina podobná květáku, prokolice
bromelierod tropických bylin, z nichž některé se pěstují jako okrasná pokojová rostlina
bronchiálníprůduškový
bronchitidaakutní nebo chronické zánětlivé onemocnění sliznice průdušek
bronchoskopievyšetření dýchacích cest pomocí endoskopu
brontosaurusobrovský vymřelý býložravý veleještěr
brovnink, browningbraunyngautomatická plochá pistole se zásobníkem v rukojeti
brožovanýnevázaný (o knize)
brožuraknihařsky jednoduše zpracovaná publikace menšího rozsahu
brucelóza, brucelosainfekční bakteriální onemocnění zvířat přenosné na člověka
bruchySpodní kalhoty se zvaly česky “hace” nebo “bruchy” (ze staroněmeckého označení “Brouchen”). Šily se ze lnu, jemné vlny a někdy i z hedvábí.
brumrušivé střídavé napětí u zesilovače; bručení
brumendobručivý zpěv beze slov a se zavřenými ústy
brunátnýtmavě rudý, nachový
brunettmavovlasý člověk
brutalitahrubost, drsnost, násilí
brutto1. hrubý, celkový; 2. hmotnost zboží včetně obalu
bruyérebrijétvrdé, středně těžké, tmavě hnědé dřevo používané na výrobu dýmek
bryčkalehký kočár
brynzaměkký ovčí sýr vyráběný z hrudkového ovčího sýru
bryologieobor zabývající se studiem mechorostů
bryskníostrý, nešetrný
BTWJedná se o “acronym” (zkratku) anglického termínu By The Way. V českém jazyce lze přeložit jako mimochodem. Další často puožívané akronymy z angličtiny jsou IMHO, ASAP, AFAIK.
bubble-gumbablgamžvýkačka, z které se dají vyfukovat bubliny
buddhizmus, buddhismusindické nábožensko-filozofické učení o cestách k dosažení nirvány
budoár, boudoirbudoármenší elegantně zařízený dámský salonek
budžet, budgetbadžitfinanční rozpočet, zejména státní
budžucujaponské bojové umění
bufetbufet i bifé1. jídelna se samoobsluhou; 2. rychlé občerstvení; 3. stůl nebo místnost s občerstvením
bufeteninpřírodní halucinogenní droga živočišného původu
bufferbafrvyrovnávací paměť
buffetingbafityngtřepání, nepravidelné kmitání některých částí letadla během letu
bugatti1. starší značka automobilu; 2. vakovitá kabelka
buggy, bugina,malý terénní automobil s otevřenou karoserií a dobrými jízdními vlastnostmi; dětský kočárek
bugina,buggy
bujabéza, bouillabalssebujabesfrancouzská polévka připravovaná z mořských ryb a korýšů
bujon, bujón, bouillonbujon1. silný masový vývar; 2. živný roztok, půda pro kultivaci bakterií
buket, bouquetbukecharakteristické aroma a příchuť různých druhů vína a ušlechtilých destilátů
bukinista, bouquinistabukinystamajitel malého, obvykle pouličního antikvariátu
buklé, bouclébukléuzlíkovitý a kličkovitý vzor nebo hrubě zrnitý vzhled textilie
bukovatzapsat se, zaregistrovat, zaknihovat, zaúčtovat; rezervovat, zajistit
bukováníregistrace, zaknihování, zaúčtování; rezervace, booking
bula1. papežská či panovnická listina s kovovou pečetí; tato kovová oboustranná pečeť; 2. velký puchýř
bulbuskulovitě rozšířená část některých ústrojí, např. prodloužená mícha
buldokplemeno psa se svalnatým tělem a silným chrupem
buldozerstavební stroj, čelný shrnovač
bulievůle
bulimiechorobná chuť k jídlu, přejídání
bulletinbilténvěstník, přehled zpráv
bullingšikana mezi žáky
bullishbulišbýčí styl; burzovní strategie na vzestup akcií
bulmastifkříženec buldoka s mastifem
bulva1. rostlinný dužnatý orgán vzniklý ztluštěním kořene a dolní části stonku; 2. oční koule
bulvár, bouleverdbulvár1. široká a živá ulice ve velkoměstě; 2. věc bulvárního rázu
bulvárnínízké úrovně, nehodnotný, senzacechtivý
bulysport. vhazování; rozehrání hry po předchozím přerušení
bumerang1. vrhací lovecká zbraň australských domorodců, která se při nezasažení cíle vrací zpět; sportovní náčiní s podobnými vlastnostmi; 2. co poškodí původce
bungalov, bungalowpřízemní jednoduché obydlí v tropech; letní rekreační domek
bungee jumpingban džampingskok z výšky, kdy skokan je pružným lanem přivázaným nad těžištěm těla katapultován zpět do výšky, nakonec zůstane nehybně viset
bunkrúkryt, kryt
buntovattajně chystat, umlouvat; podněcovat, bouřit
buran1. hrubián, neotesanec, křupan, neomalenec; 2. silný stepní vítr
bureloxid manganičitý
burlak, burláktahač lodí proti proudu v carském Rusku; tahoun, dříč
burleskahrubě komický literární nebo divadelní žánr; drsná fraškovitá komika
burza1. místo, kde se prostřednictvím oprávněných osob obchoduje s cennými papíry nebo s určitými druhy zboží; místo směnného nebo výměnného obchodu; 2. váček mezi kostí a svalem vyplněný vazkou tekutinou
burzitida, bursitidazánětlivé onemocnění mazového váčku (burzy) v oblasti kloubu
buržoazie, buržoasieměstské obyvatelstvo; třetí stav; kapitalisté
bustr, boosterbústr1. natáčivý transformátor, indukční regulátor; 2. startovací raketa; 3. oscilátor deformující a prodlužující zvuk kytary
bušporost suchomilných keřů a nízkých stromů savan a polopouští
bušidócesta bojovníka, kodex chování samuraje
bušl, bushelbušl1. americká objemová jednotka rovná 35,2391 l; britská objemová jednotka rovná 36,3687 l; 2.hmotnost zemědělských produktů vztažená k tomuto objemu (14,5-27,2 kg)
butannasycený uhlovodík užívaný jako chemická surovina a palivo
butik, boutiquebutykobchod s módními oděvy, doplňky a kosmetikou
butonkulatá náušnice s jedním drahokamem, perlou nebo korálem
buxuszimostráz
buzeranthomosexuál; kdo buzeruje
buzerovatšikanovat, obtěžovat, nutit k nesmyslnému plnění povinností
buzola, busolamagnetka s děleným kruhem a zaměřovacím zařízením
bužírkaizolační plastová hadička na dráty
bylina, bylinyVeršovaná epika - píseň o bohatýrech
bypass, by-passbajpásobtok, odklon, vnější okruh
byretakalibrovací úzká skleněná trubice s kohoutkem k přesnému odměřování kapalin
byro, byrókancelář, úřadovna; psací stůl, sekretář
byro-první část složených slov mající význam úřad, úřední
byrokracievláda úřadů a úředníků; skupina osob vykonávající správu a řízení, zejm. politických a ekonomických činností
byrokratpříslušník byrokracie; přehnaně pečlivý, nepružný úředník lpící na formalitách
byrokratickýúřední, úřednický; formální, nepružný
bysta, bustasochařský potrét hlavy a části hrudníku, poprsí
byzantologieobor zabývající se jazykem, historií a kulturou Byzance
byznys, businessbyznysobchod, obchodování; povinnost, úkol, starost
byznysmenúspěšný obchodník
c’est la vieselavíto je život
cachekešomezená paměť s rychlým dostupem
caddie, caddykedynosič vaku se 14 holemi při golfu
caecumcékumslepé střevo
cajk1. náčiní, nářadí; 2. pevná bavlněná látka; 3. být v cajku být v pořádku
cake-walk, cakewalkkejk vólktanec amerického (resp. černošského) původu
call girl, call-girl, caligirlkólgérlprostitutka na telefonickou objednávku
callaneticskalanetika
calofrigkalofrigstavivo ze směsi křemeliny, dřevěných pilin, cementu a vápna na výrobu tvárnic a desek
calorkalorteplota, teplo, zvýšení teploty zánětlivého ložiska
caltadruh koláče, vdolek, placka
calvadoskalvadosjablečný destilát
cambozolakambozolaplísňový sýr,kombinace camembertu a gorgonzoly
camembertkamambér i kamembertjemný plísňový sýr s výraznou žampionovou příchutí
camera obscurakamera obskúraprimitivní temná komora bez optiky, předchůdce fotoaparátu
camerlengokamerlengokardinál komoří, významný představitel římskokatolické církve
camorrakamoratajné měšťanské teroristické hnutí v Neapoli v 16.-19.st.; dnes neapolská varianta mafie
camparikampáriitalský aperitiv
canadairkenedérspeciální letadlo používané při hašení lesních požárů
canisterapieléčebný kontakt psa a člověka
cantabilekantábilezpěvně
cappuccinokapučíno
capricciokapričo1. hudební skladba rozmarného rázu; 2. hravý nebo groteskní námět v malbě nebo grafice
capricciosokapričózorozmarně
caputkaputhlava
carambakarambahrome!, k čemu!
carizmus, carismussystém vlády založený na neomezené moci cara
carmen figuratumkarmen figurátumtvarovaná báseň, báseň grafickou formou napodobující tvar nějakého předmětu, ideogram, kafigram
Carpe diem!1. Užij dne! 2. Využij dne!
carpe noctemvyužij noci!
cartridgekártridžzásobník
carvingkárvingřezání, krájení; řezaný oblouk při sjezdovém lyžování
case-historykejs historidetailní zpráva o případu a jeho vývoji; kasuistika
case-lawkejs lóprávo vytvářené precedenty
cash end carrykeš end keriplatba v hotovosti a odvoz zboží na náklad kupujícího
cash flow, cash-flowkešfloupříliv peněz, tok peněz
cashkešhotové peníze, platba v hotovosti
castingkástyngnabídka, výběr, konkurz na obsazení filmových a podobných rolí
castrizmus, castrismuskastrizmuspolitický systém na Kubě za F. Castra
castrumkastrum
casu quo, c.q.v takovém případě
casulekázule
casuskázuspřípad, důvod
catch as catch cankeč ez keč kenchyť, jak můžeš, zápas ve volném stylu, wrestling
cateringkejhingobjekty na zásobení letadel pokrmy a dalšími potřebami pro cestující
catgutkatgut
Caudillokaudyljošpanělsky vůdce, označení diktátora Franka
causakauza
causa suikauza suípříčina sebe sama
causeriekózrivtipná literárně vytříbená úvaha lehkého tónu
cavatinakavatina
cca,cirka
CDcar diplomatic - diplomatický vůz, oficiální mezinárodní označení; compact disc - nosič pro digitální záznam - kompaktní disk
CDsí dýcompact disc, kompaktní deska, kompakt, cédéčko
CD-ROMsí dý romkompaktní disk; přídavné zařízení počítače umožňující čtení kompaktního disku
cech,středověká organizace řemeslníků
cédéčko,compact disc, kompaktní deska, kompakt, CD
cedent,postupitel, kdo postupuje jinému nějaké právo
cedi,měnová jednotka Ghany
cédillesedyjdiakritické znaménko pod c (ç) označující výslovnost s nebo č
cedovatpostupovat pohledávku, provádět cesi, viz. také postupovat pohledávku dál/někomu
cedr,jehličnatý strom rostoucí ve Středomoří
cedule,list, vývěska, plakát; bankovka
cefalalgie,bolest hlavy, cefalea
cefalea, kefeleabolest hlavy, cefalalgie
cefalický indexPoměr největší šířky a délky mozkovny x 100. Největší délka hlavy se stanovuje pomocí změření vzdálenosti od antropometrického bodu glabella k bodu opisthokranion. Glabella je nejvíce vyvýšené místo na dolním okraji čelní kosti mezi nosním kořenem a nadočnicovými oblouky. Opisthokranion je nejvíce vzdálený bod od glabelly v mediální rovině ležící na týlní části hlavy (nejčastěji na horní části šupiny kosti týlní). Největší šířka hlavy pak měří přímou vzdálenost mezi pravým a levým párovým bodem euryon, který se nachází nejvíce laterálně (na straně) a leží nejčastěji na dolních částech kostí temenních, nebo na okraji kostí spánkových.
cefalo-, kefalo-první část složených slov mající význam hlava, hlavový, mozek, mozkový
cefalosporin,jedno ze skupiny antibiotik podobných penicilinu
cefeida,pulzující proměnná hvězda
CEFTACentral European Free Trade Agreement Středoevropská zóna volného obchodu
cejch1. úřední značka potvrzující přesnost a správnost funkce měřidel a přístrojů; 2. neodstranitelné označení osoby, zvířete nebo věci
cékostomiechirurgické vyvedení slepého střeva ven z těla
celebritaznamenitost; vážená, proslulá osobnost; potentát
celebrovatsloužit mši
celiakie(přesně celiakální sprue) - onemocnění způsobující poruchu střevního vstřebávání (malabsorpční syndrom). Jeho podstatou je nesnášenlivost glutenu (lepku, bílkoviny obsažené v obilí) zřejmě na imunologickém podkladě. Onemocnění začíná v dětství nebo v dospělosti a uplatňují se u něj dědičné vlivy. Příznaky malabsorpce (průjmy, nedostatek živin z porušeného vstřebávání, hubnutí) se objevují po požití potravin obsahujících lepek a mizí po jeho vyloučení ze stravy. Proto je základem léčby dieta s vyloučením lepku (tj. zákaz potravin z pšeničné a žitné mouky). Je možné jej nahradit moukou kukuřičnou, sójou, rýží, bramborami. Průběh choroby je kolísavý a různě těžký. U části pacientů se objevují i kožní změny a některé další poruchy imunitního systému
celibátbezženství, svobodný stav
celina1. dosud neobdělaná půda; 2. poštovní cenina s vytištěnou poštovní známkou nebo s její kresbou
celofánprůsvitná plastová fólie z regenerované celulózy
celtanepromokavá plachta nebo díl stanu z ní vyrobený
celula, cellulabuňka
celulární, cellulárníbuněčný
celulitide, cellulitidazánět buněčné tkáně, např. podkožní
celuloidplast z nitrocelulózy a kafru
celulóza, celulosapolysacharid, základ buněčných stěn rostlinných tkání
cembaločembalostrunný klávesový hudební nástroj, clavicembalo, clavecin, harpsichord
cement1. prášková stavební hmota; 2. tmel užívaný v zubním lékařství
cementacedruhotné zpevnění, ztvrdnutí; sycení povrchu oceli uhlíkem; přirozené zpevnění usazené horniny, stmelení
cemrhřbet, záda; dolní část zad
ceno-první část složených slov mající význam společenství, pospolitost
cenobitapoustevník
cenobiumfunkční seskupení, kolonie buněk jednobuněčných řas
cenogeneze, cenogenesespolečný původ z téhož předka, pokrevní příbuzenství
cenóza, cenosaživočišné nebo rostlinné společenství, biocenóza
cent1. metrický cent,100 kg; 2. drobná mince dolaru, guldenu a jiných měnových jednotek
centaurkentaur
centi-1. první část složených slov mající význam sto, stý; 2. předpona označující setinu,10 na -2
centimsantym], céntim [sentymdrobná mince franku, pesety a jiných měnových jednotek
centrstřed; přihrávka do prostoru před soupeřovou brankou; střední útočník
centracedostřeďování
centralizace, centralisacesoustřeďování do jednoho organizačního ústředí
centralizmus, centralismussystém řízení z jednoho organizačního ústředí
centrálaústředna, ústředí; stavba centrální dispozice
centrálnístřední, středový, ústřední, hlavní
centricitadostřednost, dostředivost
centrickýstředový, směrující do středu
centrifugaodstředivka
centrifugálníodstředivý
centripetálnídostředivý
centrizmus, -centrismusdruhá část složených podstatných jmen mající význam soustředění moci do místa označeného první částí
centrizmus, centrismusstředovost; obv. charakteristika místa na politickém spektru
centrkurtústřední dvorec
centrogramkartogram určitého jevu umístěný v téžišti jevu
centroplánstřední část křídla letadla; místo, na které se napojují vnější části křídla
centrovánístředění, vyrovnání na střed; přihrávání míče do středu
centrumstřed, středisko, ústředí
centurievojenská jednotka v římském vojsku
cenzor, censor1. úředník pověřený prováděním cenzury; 2. úředník pověřený prováděním cenzu
cenzura, censurakontrola, dozor, dohled, zejm. nad tiskem
cenzussčítání lidu
cenzus, censussčítání lidu
cepínhorolezecká hůl opatřená kovovým zobcem
cer cleserklkroužek, malá uzavřená společnost
ceramic metalskeramik metalscermet
ceramidkomplex lipidů v cytoplasmě a plasmatické membráně
cerberkerberos
cerealssírielsobilniny, cereálie
cereálieobilniny
cereálníobilný; obilnářský
cerebrálnímozkový
cerebrospinálnímozkomíšní
cerebrovaskulárnímozkocévní
cerebrummozek, encefalon
ceremoniál, ceremonialobřad; slavnost; obvyklý postup, procedura
ceremoniální, ceremonialníobřadný, slavnostní, formální
ceremonieokolky, ciráty
ceremonielceremoniál
ceresdruh rostlinného tuku
cerkosporióza, cerkosporiosachoroba rostlin způsobená houbou skvrnatičkou
CERMATcentrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
cermetžárovzdorný materiál vyrobený spékáním směsi kovových a keramických prášků, ceramic metals
certifikátprůkaz, osvědčení, potvrzení,ověření správnosti
cervikálníkrční
cesepostoupení nějakého práva, pohledávky, území
cestopisLiterární útvar - popisující cestovatelovy zážitky.
cetanlineární nasycený uhlovodík
ceteris paribusza stávajících podmínek
ceuse occasionaliskauza okazionálispříležitostná příčina
cézar, césar, caesarcísař, panovník, samovládce
cézura, césuraliter. přerývka, mezislovní předěl ve verši spadající dovnitř stopy; předěl, krátká přestávka mezi frázemi
chablisšablidruh bílého burgundského vína
chabrus1. neformální obchodní dohoda; 2. tělesně špatný, nemocný člověk
chačkhar, chečkararménská pamětní kamenná stéla nebo skalní reliéf s centrálním vyobrazením kříže
chairmančermenv angloamerickém prostředí předseda politického nebo hospodářského grémia, zasedání, organizace
chaise longuešéz longkřeslo se sedadlem protaženým pro nohy ve vodorovné poloze
chalcedonodrůda křemene
chalífev některých muslimských zemích titul panovníka, který byl současně hlavou všech muslimů, kalif
chalko-první část složených slov mající význam kov, měď, kovový, měděný
challengerčelindžrvyzývatel, možný soupeř; sport challenge cup putovní pohár
chalvaorientální cukrovinka
chamberčejmbrkomora, profesní sdružení
chambrešámbrpokoj; ch. séparé oddělený prostor
chameleon, chameleónmalý ještěr měnící barvu kůže podle barvy prostředí; člověk lehce měnící své názory a přesvědčení
champagnešampaň i šempejnšampaňské, šampus, sekt
chamsin, chamsínhorký jižní vítr na severovýchodě Afriky
chandrasklíčenost, stesk, těžkomyslnost
chanelšaneldámský oděvní styl typický jednoduchostí a elegancí
changečejndž i šánžzměna, směna, výměna; ch. office směnárna
chaoszmatek, nepořádek; stav s vysokou neuspořádaností
chaotickýneuspořádaný, bezhlavý, zmatený
chaperonmolekula udržující stabilitu vazeb mezi proteiny,zajišťuje také správné sbalení proteinů a zabraňuje vzniku nefunkčních proteinových komplexů (počet těchto molekul se se vzrůstající teplotou zvyšuje)
charakterpovaha; souhrn vlastností, u člověka zejm. morálních; osobnost
charakteristickývýznačný, výrazný
charakteristikavystižení podstaty jevu, podstatných znaků
charakterní1. statečný, čestný; 2. představující vyhraněné povahové typy postav
chargé d’affairesšarže daférdiplomatický zástupce nejnižší hodnosti; dočasný diplomatický zástupce vedoucího zastupitelského úřadu
charismatická osobnostČlověk s osobním kouzlem. Toto je dost často myšleno negativně, v případě kultovních/náboženských osobností, které jsou schopny vést skupinu lidi k tomu, aby ho/ji bezmyšlenkovitě nasledovali, v extremních případech i nemorální či kriminální činnosti nebo dobrovolné smrti.
charita1. křesťanská láska k bližnímu; 2. dobročinnost organizovaná a prokazovaná na podkladě křesťanské lásky
charitativnídobročinný
charizma, charismazvláštní dar Ducha svatého; mimořádné schopnosti, zejm. působení na jiné lidi
charlestončárlstonmoderní společenský tanec amerického původu
charliérašarfiéraprvní vodíkem plněný balon
charmšarm1. vlastnost některých elementárních částic zachovávající se v silných interakcích; 2. šarm,půvab
chartalistina zásadního významu, obvykle zaručující určitá práva a privilegia; zakládací listina
charterčártrcharterový let, letadlo, letecká linka mimo pravidelný letový řád, vytěžující letecký spoj
chartistastoupenec, signatář charty
chartreuska, chertreusešartrézbylinný jemně kořeněný sladký likér
chasanpředstavený židovské náboženské obce
chasidizmus, chasidismusjudaistické hnutí v Palestině vyznačující se značným náboženským zanícením; východoevropské židovské náboženské hnutí požadující prostou víru a zbožnost a zrušení rozdílu mezi prostými věřícími a rabíny
chasmofytrostlina přizpůsobená k životu na skalnatém terénu
chasublešazíbldlouhá vesta bez rukávů
chám1. sperma; 2. neurozený člověk; sprostý chlap
chánpanovnický titul užívaný v zemích pod tureckou nebo mongolskou nadvládou, v Indii a Persii
check-inčekinodbavení cestujícího před odletem
check-point, checkpointček pojntkontrolní, hlídkové stanoviště
check-up, checkupčekapkontrolní rozhovor, pohovor, prověrka, podrobné přezkoumání, konzultace; celkové lékařské vyšetření
cheesburger (čísburgr)kulatá houska, mleté hovězí maso, plátky tvrdého sýra, pepř a sůl (hamburger - mleté maso, méně sýru a to Nivy, kečup, hořčice, hlávkový salát, cibule, kulatá houska)
cheeseburgerčízburgrkarbanátek se sýrem v housce
cheilitidazánět rtu
cheirospazmus, cheirospasmuskřeč svalů na rukou
chemickýtýkající se chemie, související s chemií
chemienauka o složení hmoty a stavby látek, o reakcích a jevech, které tyto přeměny doprovázejí
chemikálie1. látka získaná chemickým procesem; 2. látka určená k uskutečnění chemické reakce
chemisorpcechemická sorpce
chemizmus, chemismuschemická stránka dějů nebo látek
chemlonpolyamidové vlákno
chemo-, chemi-první část složených slov mající význam chemie, chemický
chemoterapeutikumchemikálie používaná k léčení
chemoterapieléčení pomocí chemických prostředků
cherryšeri], cherry brandy [šeri brendytřešňový nebo višňový likér, griotka
cherubín, cherubanděl; krásná a dokonalá bytost
chetitologieobor zabývající se jazykem,historií a kulturou Chetitů
chív řecké abecedě znak pro hlásku ch
chiantikjantylehké červené italské víno
chiazma, chiasmakřížení, zkřížení
chiazmus, chiasmusslohový prostředek postavení slov křížem
chiliazmus, chiliasmusočekávání brzkého příchodu spasitele a jeho tisíciletého království před koncem světa
chiméra1. obluda, příšera; 2. přelud, klamná představa; 3. jedinec složený z geneticky rozdílných buněk 4. druh paryby s bizarním tvarem těla
chininalkaloid z kůry chinovníku, lék proti malárii
chinookčinuk1. teplý, suchý vítr typu fénu na východních svazích Skalnatých hor; 2. vlhký vítr vanoucí z Tichého oceánu na západním pobřeží Severní Ameriky
chinovník, chininovníktropický strom, v jehož kůře je obsažen chinin
chionografsněhoměr
chipsčips1. skořicový odpad, zlomková skořice; 2. čipsy
chiralitageometrické uspořádání dvou struktur takové, že jsou vzájemně zrcadlovými obrazy
chiro-, cheiro-, chir-, cheir-první část složených slov mající význam ruka, ruční
chirologieposunková řeč hluchoněmých
chiromantie, chiromanciehádání, věštění z dlaně
chiropraxemanipulační léčba v rámci reflexní terapie
chiropteranetopíři, letouni
chiropterologvědec zabývající se řádem letouni (netopýři kaloni)
chirurgieobor lékařství léčící hlavně mechanickými výkony pomocí rukou nebo nástrojů a přístrojů při operačních výkonech
chisteraproutěný košíček ve tvaru lusku na chytání míčků
chitinorganická sloučenina podobná celulóze tvořící podstatnou složku struktury vyšších hub a členovců
chitonstarořecký plátěný spodní oděv; řasnatý přepásaný ženský úbor při rytmice
chloazma, chloasmanadměrné tvoření pigmentu v obličeji
chloramfenikolantibiotikum
chlorelazelená řasa užívaná k pokusné přípravě krmiv, popř. Jídla
chlorenchymasimilační pletivo zelených rostlin
chloridsůl kyseliny chlorovodíkové
chloritzelený minerál ze skupiny slíd
chloro-první část složených slov mající význam 1. zelený, zelený list; 2. Chlor
chloroformprchavá bezbarvá kapalina nasládlého zápachu používaná jako rozpouštědlo, dříve narkotikum, trichlormetan
chlorofylzelené rostlinné barvivo umožňující fotosyntézu, zeleň listová
chloroplastčást rostlinné buňky, ve které probíhá fotosyntéza
chloróza, chlorosa1. lék. chudokrevnost, blednička; 2. choroba rostlin, blednička, žloutenka
chol-, chole-první část složených slov mající význam žlučový, žlučník, žlučníkový
cholagogumlátka zvyšující vylučování žluči nebo urychlující vyprazdňování žlučníku
cholecystoduodenoanastomozechirurgicke prepojeni medzi zlucnikem a dvanastnikem
choleranakažlivé akutní průjmovité onemocnění
cholerickývznětlivý, prudký, horkokrevný
cholerikvznětlivý, výbušný typ člověka
cholesterolorganická látka ze skupiny steroidů
choliambdruh šestistopého jambického verše
chondradrobný kuličkovitý útvar o průměru asi 1 mm v některých kamenných meteoritech
chondro-první část složených slov mající význam chrupavka, chrupavčitý
choráljednohlasý sborový liturgický zpěv
chorda dorsalischorda dorzálisstruna hřbetní
chordektomiechirurgické vyjmutí hlasivek
chordofonstrunný hudební nástroj
chordotomiechirurgické protětí míšní dráhy jako výkon k utišení bolesti
choreaporucha centrální nervové soustavy projevující se mimovolnými škubavými pohyby, posunčina, tanec svatého Víta
choreografiekompozice tance; umělecké vedení tanečního (baletního) souboru
choriambv antické metrice básnická stopa složená z trocheje a jambu
chorioretinitidazánět duhovky a sítnice oka
chorovodobřadný ruský lidový tanec
chotárpozemky patřící obci; hranice mezi pozemky dvou obcí
chozrasčotv centrálně řízeném hospodářství metoda plánovitého vedení podniku
chórv antickém divadle místo pro sbor tanečníků a pěvců; sbor; oddělený prostor v kostele
chórismoshranice nášeho světa, to, čím je oddělen od toho jiného (z řečtiny)
chrematistikastarořecké označení pro směnné vztahy, zejm. pro lichvu
chrestomatievýbor z četby
christianizace, christianisacepokřesťanštění, kristianizace
christologienauka o životě a učení Ježíše Krista
chrom-, chróm-, chromo-, chrómo–první část složených slov mající význam chrom, chromový
chromatický1. týkající se barev; 2. související s chromatikou
chromatičnostbarevná jakost světla
chromatida, chromatidpodélná polovina chromozomu
chromatikapůltónová soustava, na které je založena melodika a harmonie
chromato-, chromo-první část složených slov mající význam barva, barvivo, barevný
chromatoforživočišná buňka obsahující barvivo, pigment
chromatografiechemická metoda rozdělování směsi látek na jednotlivé složky
chromatopsieporucha spočívající v barevném vidění i bezbarvých předmětů nebo ve vidění barevných skvrn
chromo-1. chrom-; 2. chromato-
chromosféravrstva hvězdné atmosféry nad fotosférou
chromosomvýznam viz chromozóm, podoba na -zóm ovšem neodpovídá stávající normě
chromozom, chromozómpentlicovitý útvar v buněčném jádru tvořený deoxyribonukleovou kyselinou a bílkovinami
chronickýdlouhotrvající, vleklý
chrono-první část složených slov mající význam čas
chronobiologievěda o časově podmíněných biologických změnách
chronofilieoznačení pro skupinu parafilií charakterizovaných věkem osob, na něž je erotická náklonnost zaměřena. Do pojmu spadá pedofilie, infantofilie, hebefilie, efebofilie, gerontofilie, případně též (neparafilní) teleiofilie. Termín zavedl americký sexuolog John Money.
chronografpřístroj k zaznamenávání časových údajů
chronogramnápis se zašifrovaným letopočtem ve zvýrazněných písmenech
chronokretorplaneta vládnoucí určitému periodickému úseku, např. znamení zvěrokruhu, určitému období
chronologieurčení časového pořadí, časový sled
chronometrčasoměr; přesné přenosné hodiny
chronometriepřesné měření času
chronostichonchronogram v podobě verše, obv. hexametru
chronostratografickýomezený časem
chryzo-, chryso-první část složených slov mající význam zlato, zlatý
chryzostomoszlatoústý
chtonickýpodsvětní, týkající se podsvětí; náležející zemi, podzemní např. chtonická božstva (podsvětní božsva)
chucpeSlovo původem z hebrejštiny: drzost, troufalost, cynismus, arogance apod. v nebývalé míře. Chucpe popisuje drzé, výsměšné chování, které se ovšem formálně zdá být korektní. Soudí ho za vraždu rodičů a on žádá soud, aby byl k němu shovívavý, protože je sirotek! To je ale chucpe!
chuligánmladý, pobuda, darebák, ničema
ChumašChumaš je jiný židovský název pro hebrejskou Tóru - Pět knih Mojžíšových
chunta, juntachuntasbor, výbor; ve španělském a latinskoamerickém prostředí označení dočasné vlády
churalmongolský orgán státní moci
churmesubtropický a tropický ovocný strom i jeho plod žluté, červené nebo oranžové barvy velikosti pomeranče, kaki, tomel
chutneyčatnysilně aromatická pikantní zavařenina ze zeleniny nebo ovoce; příloha k masu
chylo-první část složených slov mající význam míza, šťáva
chyprešiprparfém z orientálních pryskyřic
cibelínměkká vlněná tkanina s dlouhým lesklým vlasem
ciborium1. arch. stříška nad oltářem nesená čtyřmi sloupy, baldachýn; 2. liturgická nádoba z drahého kovu na noze a s víkem k uchovávání hostů
cicero1. písmo o velikosti 12 bodů; 2. základní typografická délková jednotka rovná 4,51 mm
cichlida,dravá ryba tropů a subtropů; akvarijní ryba
cifračíslice, číslo; ozdoba
cikorkakávová náhražka z čekanky
cimbáldeskový úderný strunný hudební nástroj
cimbuřízubaté zakončení středověkých hradeb a hradebních věží
cimelie, cimélievzácnosti, rarity, obv. v knihovně
cinemasinemakino
cinemaskop, cinemascopsinemaskopsystém širokoúhlého panoramatického promítání filmu
cineracezpopelnění
cink1. starý dechový dřevěný nástroj; 2. oční zákal; 3. podvodná značka na kartách
cinquecentočinkvečentoobdobí italské renezance v letech 1500-1600
cintorínhřbitov
circulus vitiosuscirkulus viciózusbludný kruh; logická chyba (zacyklení) v důkazu nebo v definici
circumcisiumobřízka
cire perdue, cire-perduesír perdyztracený vosk, litecká technika odlévání v kovu
cirka, circacirkaasi, přibližně, kolem,zkratka cca
cirkadiánnítýkající se změn fyziologických funkcí organizmů s přibližně denní periodou
cirkulaceobíhání, koloběh
cirkulárkakotoučová pila
cirkulárníkolující, kruhový, obíhající
cirkumcíze, cirkumciseobřízka
cirkumdukcekroužení - složitý pohyb, kdy dochází v kloubu postupně k flexi, abdukci, extenzi a addukci
cirkumflexprůtažný přízvuk; tažená intonace; francouzské diakritické znaménko ( ^ )
cirkumpolární1. obtočnový; nikdy nezapadající pod obzor (např. hvězda); 2. ležící v oblasti zemského pólu
cirkumzenitálastronomický přístroj na určování zeměpisné polohy podle výšky hvězdy
cirkus1. ve starověkém Římě kruhový nebo oválný prostor pro závody a jiné produkce; 2. zábavní instituce; 3. zmatek, výtržnost
cirokumulus, cirrocumuluscirokumulusřasokupa, malé kupovité oblaky převážně z ledových krystalků; beránky
cirostratus, cirrostratusřasosloha, průsvitná vrstva oblaků vláknitého vzhledu
ciróza, cirhóza, cirrhosasvraštění a zatvrdnutí orgánu pri tvorbě nového vaziva, např. c. jater
cirus, cirrusřasa, oblak vláknitého tvaru z ledových krystalků
cista1. archeol. bronzová nádoba válcovitého tvaru k uchování šperků, toaletních předmětů apod; 2. proutěná schránka (někdy kovová) k různým účelům (například na knihy, kultovní předměty, jako volební urna ve starém Řime)
cisterciákčlen mnišského řádu reformované větve benediktinů
cisternanádrž, obvykle na kapaliny; vůz s touto nádrží
citacedoslovné uvedení cizího textu nebo hudebního motivu; sám tento text nebo hudební motiv, citát
citadelasamostatná městská pevnost
citátdoslovně uvedený cizí text nebo hudební motiv, citace
citeradeskový drnkací strunný hudební nástroj
citroníkcitrus
citrusstrom nebo keř pěstovaný pro plody (pomeranče, citrony, mandarinky,grepy), citroník
citrusovýsouvisející s citrusem
citysitystřed velkoměsta, obchodní nebo bankovní čtvrť města; velké nebo významné město
citýrovat1. volat, předvolávat zbytečně nebo k vůli; 2. týrat, sužovat zbytečnými požadavky; 3. vyvolávat duchy, ďábla
civilnevoják,civilista; civilní život, oblek
civilistanevoják, civil
civilistikavěda občanského práva
civilitaobčanství, občanskost
civilizace, civilisacehmotné a duchovní projevy lidské společnosti v historické posloupnosti; kultura, vzdělání
civilizační, civilisačnípodporující civilizaci, směřující k civilizaci, vyplývající z civilizace, zušlechťující
civilizmus, civilismusumělecký směr počátku 20. století zdůrazňující střízlivý vztah ke skutečnosti a obdiv k technické civilizaci
civilnínevojenský, neuniformovaný, necírkevní, občanský; věcný, prostý
civis,občan
cizelovat, ciselovat1. opracovávat, zdobit kovové předměty tepáním, rytím; 2. zdokonalovat, vylepšovat
cizura,odstřižky kovu při ražbě mincí
clavecinklafsénstrunný klávesový hudební nástroj, cembalo, clavicembalo, harpsichord
clavicembaloklavičembalostrunný klávesový hudební nástroj, cembalo, clavecin, harpsichord
clearingklíring
clinchklinč
clipklip
clipboardklipbórd1. psací deska, podložka s kolíčkem na přichycení papíru; 2.schránka, programový nástroj sloužící jako prostředník při výměně dat mezi aplikacemi
closed-end fundklousd end fanduzavřený investiční fond
clusterklastr
CMRúmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě
coachkouč
coachingkaučingkoučování
cobblerkobler
coca-colakokakola
cocker-spanielkokršpaněl
cockneykoknylondýnský dialekt; přezdívka obyvatel Londýna hovořících tímto dialektem
COCOM, Coordinating Committee,koordinační výbor pro kontrolu vývozu zboží strategického významu
codakódapřídavný závěr hudební skladby nebo její části
codexkodex
coelebsvdovec
coelomtělní dutina
cogito, ergo sumko tó ergó summyslím, tedy jsem; Descartovo východisko
cokekoukkokakola
colbertizmus, colbertismuskolbertyzmusfrancouzská varianta merkantilizmu
collegekolidžv anglosaských zemích typ střední, vyšší nebo vysoké školy, v USA typ vysoké školy, slangově univerzita
colon1. kolon; 2. kolón
colorkolorbarva
colourkalrbarva, barevný
come-backkambeknávrat známé osobnosti do veřejného života
coming-outkaming autveřejné přihlášení se k určité činnosti
comme il fautkomilfójak se sluší, jak se patří, vzorně, patřičně
commedla dell’artekomédja delartestarší italská improvizovaná komedie
commodokomodovolně, zvolna, pohodlně
common lawkomn lózvykové právo, obecné právo, angloamerický právní systém
common sensekomn sensprostý, zdravý rozum, selský rozum, praktické uvažování
Commonwealthpolitické společenství (bývalé britské impérium)
compact disckompakt dyskkompaktní deska, kompakt, cédéčko, zkratka CD
companykampenyspolečnost, sdružení; skupina, shromáždění. účast
compliancepoddajnost (fyz.), ochota spolupracovat (med.)
compluvium, kompluviumčtyřhranný osvětlovací otvor ve střeše atria antického domu
con-, kon-první část složených slov mající význam s, se, spolu
conceptual-artkonseptjuel ártvýtvarný směr 60. let 20. století soustředěný na nápad více než na jeho realizaci
concertinokončertýnohudební skladba menšího rozsahu a menší obtížnosti než koncert; malá skupina sólových hudebníků
concerto grossokončertogrosodruh barokní instrumentální skladby střídajíci orchestr a concertino
conditio sine qua nonkondýció sinekvá nónpodmínka, bez které nelze; nezbytná podmínka
conductuskonduktusstředověká vícehlasá skladba, kondukt
confessiokonfese
configkonfigzvláštní textový soubor ovládající určité aspekty výkonu operačního systému v MS-DOS a OS/2
conquistakonkistadobývání, dobytí; španělský termín pro dobytí indiánských území v Novém světě
conquistadorkonkistadordobyvatel; španělské označení pro dobyvatele Nového světa
consensuskonsenzus
constablekonstábl
consulkonzul
contentanglicky: obsah
contra bonos moresjednání proti dobrým mravům
contradictio in adjectokontrádykció in adjektórozpor s přívlastkem; vzájemná negace dvou složek výrazu
contrarietaskontrárnost
contredanse, contre-dansekontrdánsstarší řadový živý společenský tanec
controllingIntegrovaný informační systém, který poskytuje komplexní informace pro ekonomicko-strategické řízení (integruje informační systémy jednotlivých složek nebo útvarů firmy). Tento systém zahrnuje jak tvorbu plánových ukazatelů, tak i jejich porovnání s dosaženou skutečností a vyčíslení příslušných odchylek.
contusiopohmožděnina
cool(expresivní výraz) moderní, současný, být cool - být in, být moderní a současný, držet krok s dobou
coolerkúlrmíšený nápoj z ovocné šťávy s vínem nebo destilátem
copyrightkopirajtdoložka o výhradě autorského práva
corkorsrdce
coriumkorium
cornerkómrskoupení určité komodity na trhu s úmyslem prodávat později za vyšší cenu nebo vedoucí k růstu cen okamžitě
cornflakes, corn-flakeskórnflejkskukuřičné lupínky
coronerkoroner
corporationkorporace
corpskórsbor, např. diplomatický, armádní
corpuskorpus
corpus delictikorpus deliktýpředmět doličný
couleurkulér
couloirkuloár
coulombkulombjednotka elektrického náboje
countdownkauntdaunodpočítávání
country musickantri mjúzikpůvodní lidová hudba jižních a západních amerických států; kovbojské písně s doprovodem kytary nebo houslí
countrykantri1. země, kraj, venkov, půda; 2. country music
country-rockkantrirokfolk-rock
court d’honneurkúr donérčestný dvůr u budov ve tvaru U, příznačný pro baroko
cover girlkavrgérlfotomodelka, žena vyobrazená na titulní straně časopisu
cover storykavr storyčlánek nebo příběh v časopise pojednávající o věci, subjektu zobrazeném na přední obálce
cover verzepředělávka písně (píseň převzatá od jiného autora a přezpívaná)
coxalgiebolesti kloubů (kyčlí)
córdobakordobaměnová jednotka Nikaraguy
CPAPCPAP - angl. zkr. continuous positive airway pressure. Ventilační režim, druh neinvazivní mechanické ventilace u spontánně dýchajícího pacienta, která se uskutečňuje pomocí obličejové nebo nazální masky. Tlak v dýchacích cestách převyšuje tlak atmosférický během nádechu i výdechu, to zvýší funkční reziduální objem čímž dojde ke zlepšení okysličení krve, pokud je hypoxemie způsobena nedostatečným plicním objemem. Používá se především u pacientů s obstrukční spánkovou apnoe. Srov. EPAP, PEEP, BIPAP
CPEchlorovaný polyethylen
crackkrekderivát kokainu, mimořádně toxická droga
crackerkrekr
crashkreš1. druh lněné tkaniny; 2. autonehoda, zejm. při automobilových závodech
crazy komediekrejzi komedye], crazy comedy [krejzi komedyžánrový typ komedie se ztřeštěnými situacemi a množstvím gagů
crazykrejzibláznivý, potřeštěný, šílený
credlt cerdkredyt kárdkreditní (úvěrová) karta umožňující držiteli vybírat hotovost nebo nakupovat na úvěr
crescendokrešendopostupně silněji
croissantkruasánpečivo z listového těsta plněné různou náplní
cross country, cross-countrykros kantripřespolní běh
crossing-overkrosing ouvrnáhodná výměna chromozomových segmentů
cruisingkrúzinganonymní sexuální kontakty, obv. homosexuální
cruxkrúxkříž
ctnosttrvalá a pevná dispozice konat dobro
cucurachekukuračaživý latinskoamerický tanec, druh rumby
cui bonokuí bonóv čí prospěch, komu to poslouží (ústřední otázka při vyšetřování zločinu)
cui prodestkomu to slouží; komu to prospívá
cuketa,jedlá odrůda tykve, turek se zelenými až pruhovanými bobulemi
culpakulpavina, provinění
cunami, tsunamicunaminičivé mořské vlny způsobené podmořským zemětřesením
cuneusklín (lat.)
cunnilingkanylingdráždění ženského pohlavního orgánu, zejm. klitorisu,jazykem
cupkapšálek, pohár, kalich; sportovní cena, sportovní soutěž
cupovat,roztřepávat, načechrávat
cuprumkuprumměd
curacaokirasopomerančový likér
curlingkerlingdruh metané na ledě
curriculum vitaekurikulum vítéživotopis
cut-off scorehranice úspěšnosti, minimální počet bodů (procent), které se ještě považují za úspěch (např. u přijímacích zkoušek)
cutiskutyskůže, škára
cvikrbrýle upevňované pouze na nos
cyankálikyanid draselný, prudký jed
cyanóza, cyanosamodrofialové zbarvení kůže a sliznic způsobené nedostatečným okysličováním krve
cybeteriakybernetická kafeterie, Internet kavárna
cyklamenovýrůžovofialový (barva), cyklický, kruhový, pravidelně se opakující, periodický
cyklámenbrambořík
cyklidamatematický pojem, plocha čtvrtého stupně
cyklistika,jízda na kole
cyklo-,první část složených slov mající význam kolo, kruh, kruhový, cyklus, cyklický
cyklodromstadion s klopenými dráhami pro cyklistické závody
cykloidtyp osobnosti charakterizované střídáním nálad
cykloidajedna z kotálnic
cyklokomputercyklokompjútrpočítač ujeté vzdálenosti na kole
cyklokrosterénní cyklistika, jízda na kole po silnici a po lesních a polních cestách
cyklometrickýsouvisející s funkcemi arkussinus, arkuscosinus, arkustangens, arkuskotangens
cyklon, cyklón1. odstředivý odlučovač válcového tvaru; 2. místní název pro vyvinutou tropickou cyklonu, mohutnou vichřici v Indickém oceánu
cyklona, cyklónatlaková níže
cyklostylpřístroj na rozmnožování písemností
cyklothymiestřídání nadšení a deprese
cyklotrialterénní cyklistika, překonávání překážek bez doteku země
cyklotronkruhový urychlovač těžkých nabitých částic
cyklovačzařízení regulující pohyb v dávkách, cyklech
cyklusoběh, pravidelně se opakující řada změn, období, etap
cylindr1. dutý válec; 2. vrchní skleněná část lampy; 3. vysoký tvrdý klobouk
cyniknecitelný, otrlý, bezohledný člověk
cynizmus, cynismuspohrdání morálkou, odmítání morálních postojů
cyphornik nemotora
cypřišštíhlý kuželovitý jehličnatý strom
cyriakčlen mnišského řádu
cyrilice, kyriliceslovanské písmo vytvořené koncem 9. století
cystaváček, měchýř; patologická dutina v orgánu
cystalgiebolest v močovém měchýři
cystinsložka bílkovin
cystomnádor - tvořený převážně cystami
cystoskopievyšetření močového měchýře pomocí endoskopu
cyto-první část složených slov mající význam buňka, buněčný
cytogenetikaobor zabývající se genetickými jevy na buněčné a jaderné úrovni
cytokinylátky bílkovinné povahy (peptidy, glykopeptidy) produkované buňkami a sloužící k jejich vzájemnému ovlivňování a předávání informací. Uplatňují se např. v imunitním systému, v regulaci buněčného růstu, množení, aktivaci buněk atd. Mnohé z nich mají i účinky na ostatní orgány (podílejí se na vzniku horečky či nechutenství u infekcí). Jejich podávání nebo naopak potlačování jejich tvorby se využívá při výzkumu, diagnostice a někdy též v léčbě řady chorob (srov. anticytokiny). Srov. interferon, interleukiny, transfer faktor, růstové faktory Etymologie – vysvětlení původu slova: cyto-; řec. kineo pohybovat
cytologiebuněčná biologie
cytolýza, cytolysarozpouštění, rozpad buňky
cytoplazma, cytoplasmaprotoplazma vyskytující se mimo buněčné jádro
cytostatikumlátka tlumící růst a rozmnožování buněk zejm. nádorových tkání, karcinostatikum
cytotoxickýrozrušující, otravující buňky
Czech Madeček mejdoznačení českého kvalitního zboží
čabraka1. ozdobná pokrývka; 2. ornamentální motiv
čachrnepoctivé jednání
čackýhrdinský
čača, ča-ča, cha-chamoderní společenský tanec kubánského původu
čadorzávoj,jimž si muslimská žena zakrývá vlasy a šíji
čajot, chayote(Sechium edule) středoamerická popínavá rostlina z čeledi tykvovitých, pěstovaná zejména pro jedlé plody podobné tykvi.
čakan, čagan, čekan, čeganhůl (zejm. kovaná) opatřená sekyrkou
čakra1. kruh, kolo, sluneční kotouč; symbol neúprosného běhu času; 2. staroindická metací zbraň
čakryJsou to myšlené energické body na těle. Základních čaker je 7. Každá čakra má jednotlivou barvu a především význam.; staroindická zbraň; kolo (sluneční kotouč) jako staroindický symbol koloběhu života
čalamádasměs krájené zeleniny naložené v octovém nálevu
čamarapánský slavnostní černý kabát se stojatým límcem a řadou knoflíků zapínaných na šňůrky
čardášmaďarský tanec složený z pomalé a rychlé části
častuškaruská píseň obv.improvizovaného obsahu
čau, ciaočaopozdrav (ahoj, nazdar)
čau-čauplemeno společenského psa vyšlechtěné v Číně
ČDčédéČeské dráhy, státní organizace.
čechizace, čechisacepočešťování
čechizmus, čechismusbohemizmus
čedartvrdý sýr výrazné chuti
čekaVšeruská mimořádná komise, bezpečnostní orgán sovětské moci (1917 až 1921)
čevapčiči, čevabčičijemně mleté kořeněné maso tvarované do šištiček, smažené nebo grilované
čibukturecká dýmka; lulka
čiklepřírodní elastická hmota používaná k výrobě žvýkačky
čilamdruh dýmky
čili, chilličilisměs koření, jehož základem je cayenský černý pepř rozemletý s drobnými tropickými papričkami čili
činčila,jihoamerický hlodavec se vzácnou kožešinou i kožešina z něho
činelybicí hudobní nástroj
čingischán, džingischánkrutovládce,krutý dobyvatel
činohra1. div. hra, drama (vlastenecká, klasická, romantická či se scénickou hudbou) 2. divadelní soubor
činukchinook
čip, chipčipneformální označení integrovaného obvodu
čipsy, chipsy, chipsčipssmažené bramborové lupínky
čirokobilnina teplých oblasti, kaoliang, sorgo
čižmyvysoké boty, kozačky
čopovatseknout, dát míči faleš
čorbapolévka ze zeleniny, hub, ryb, drůbeže, masa a fazolí
čubricabalkánská směs koření
čuftyopékané drobné šištičky nebo kuličky z mletého masa a rýže podávané v rajské omáčce
čumizaobilnina podobná prosu; obilky se používají jako krmivo pro exotické ptactvo
čuprčiperný, podnikavý, živý
čurbes1. zmatek, nepořádek; 2. nevázaná, hlučná zábava
čutoraokrouhlá plochá láhev (obvykle cestovní)
čuvačplemeno velkého ovčáckého dlouhosrstého psa
d’aur, džaurv islámských zemích označení nemuslimů, nevěřících v islám
da capoda kápopokyn k opakování části hudební skladby od začátku
dabingnahrazení mluveného slova ve zvukovém filmu mluveným slovem v jiné řeči
dadadadaizmus, dadaistický
dadaistickývztahující se k dadaizmu, mající vlastnosti dadaizmu; hravý
dadaizmus, dadaismusavantgardní umělecký směr od roku 1916 do poloviny 20. let 20. století, dada
dafniehrotnatka, potrava akvarijních rybek
dagobaorientální stupňovitě se zužující věžovitá buddhistická chrámová stavba, pagoda, stúpa
daguerrotypiedagerotypiejeden z nejstarších způsobů fotografování
daimon, daimóndobrý nebo zlý duch ovládající člověka; démon
daimonium, daimonionvnitřní hlas; hlas svědomí, rozumu, hlas boží; mravní zákon
daiquiridajkirikoktejl z rumu, citronové šťávy a cukru
daktyltrojslabičná sestupná stopa; daktylský verš
daktyloskopienauka o kožních lištách užitá k identifikaci osob, zejm. podle otisků prstů
daktylotikaprstová abeceda (daktylní abeceda)
daktylskýsložený z daktylů
dalajlama, dalajlámahlava lamaistické církve; považován za prostředníka mezi nebem a zemí
dalasiměnová jednotka Gambie
dalbapilota k vyvazování plavidel nebo k navigaci
dalesfinanční tíseň
dalmatikaje svrchní liturgické roucho jáhna ve tvaru písmene “T” a bývá v tzv. liturgických barvách (bílá, červená, zelená, fialová, růžová). Bílá barva je užívána o většině svátcích Páně, o svátcích Panny Marie a svatých, kteří nebyli mučedníky. Sv. Štěpán je obvykle zobrazován v bílé, zlatě lemované dalmatice.
dalmatin, dalmatinecstředně velký pes s krátkou tvrdou srstí a černými nebo hnědými skvrnami
dalmetikaroucho pro jáhny
daltonizmus, daltonismusbarvoslepost zvláště na červenou a zelenou barvu
damanafrický drobný savec
damaroňjehličnatá dřevina jižní polokoule
damascénskýtýkající se Damašku, d. meč, d. ocel
damašektkanina s vetkaným lesklým vzorem
damnumutrpěná škoda na věci nebo právu
Damoklův mečmeč visící nad hlavou; hrozba stálého nebezpečí
damping, dumpingdampingcenové podbízení, obv. v zahraničním obchodě, státem podporovaný ztrátový vývoz
dampr, dumperdamprspeciální vyklápěcí vozidlo
danmistr nebo učitel japonských úpolových sportů; mistrovský stupeň vyjadřující technickou vyspělost závodníka těchto sportů
danajský darzrádný, zhoubný, nevýhodný, zkázonosný dar
dancedánstanec, tančit
dance-floor musicdáns flór mjúziktaneční diskotéková hudba poplatná dobovým trendům
dancingdansing i dancingtanec, taneční umění; večerní taneční zábavní podnik, tančírna
dandydendyšvihák, frajer, hejsek
danubnejstarší chladné období alpského zalednění, donau
dardakaretní hra i figura v ní; úder, silná rána
darling1.dárlink; 2- důvěrné oslovení miláček, drahoušek
darwinizmus, darwinismusvývojová teorie organizmů založená na přirozeném výběru, přežití nejlépe přizpůsobených
daseindázajnpobyt, bytí zde; konkrétní existence
databankabanka dat
databázevnitřně organizovaný soubor informací, údajů, dat
datacedatování, vročení
dativpři skloňování třetí pád
datka,kazeta DAT; magnetofonový nosič digitálního záznamu
daughterdóthanglicky: dcera
dauphindoféntitul francouzského následníka trůnu
dáma1. žena z vyšší společnosti; žena vybraného chování; 2. druh karty; 3. desková stolní hra
dárlink, darlingzařízení na domácí čerpání vody ze studny
de datoode dne, od data, zkratka d.d.
de factodé faktóve skutečnosti, opravdu, podle skutečného stavu
de iure, de jurepodle práva, právně
de luxede lux i de lixluxusní, vynikající
de omnibus dubitandum est,o všem je nutno pochybovat
de visudé vízúna pohled
de-, dez-předpona mající význam od,z, pryč
deadline, dead linededlajnposlední termín, nejzazší časová hranice
deadweight, dead weightdedvejtmrtvá váha; hrubá nosnost lodi
dealerdýlerpověřený zástupce firmy; zprostředkovatel burzovních obchodů
deandýnhodnostář anglikánské církve, děkan
debaklvelká prohra, úplná porážka, neúspěch, pohroma
debata,rozmluva, výměna názorů, diskuze na veřejném fóru
debelacenaprosté zničení nepřátelského státu
debet, debt, debitdluh; minusový zůstatek na účtu; levá strana účtu, má dáti
debilstižený debilitou; nadávka
debilitalehký stupeň slabomyslnosti
debitordebtor dlužník
debl, doubledablčtyřhra; družstvo dvou hráčů, posádka dvou na kajaku nebo kánoi
deblokaceuvolnění, odstranění překážek; uvolnění pohledávek zejm. v cizím státě
debutdebut i debitprvní vystoupení zahajující veřejnou (obv. uměleckou) dráhu, první uveřejněné dílo
debutantdebutant i debitantzačátečník (zejm. v umění)
debužírovathodovat, dobře jíst a pít
decandecka, decák, deci, decilitr
decákdecka, decan, deci, decilitr
deceleracezpomalování, snižování rychlosti, výkonu, vývoje
decenniumdecényumdesetiletí, desáté výročí
decentníjemný, slušný, zdrženlivý
decentralizace, decentralisacerozložení od středu; přesun funkcí a kompetencí na nižší orgány nebo na menší organizační jednotky
decepcezklamání; oklamání
decidecilitr, desetina litru
deci-první část složených slov mající význam desetina, desátý díl
decibelbezrozměrná jednotka pro měření výkonu, útlumu, zisku, hladiny intenzity zvuku nebo akustického tlaku
decimadesátý stupeň diatonické stupnice; desetiveršová sloka provensálského původu
decimalizace, decimalisacezavádění desetinné soustavy
decimálkadecimální váha
decimálnízaložený na dělení na deset dílů, desetinný
decimovatpopravovat každého desátého; ničit, hubit, oslabovat
decize, deciserozhodnutí, rozhodování; řídící sféra
decizní, decisní, decizivní, decizívní, decisivnírozhodující
deckadeci, decilitr; decan, decák
decrescendodekrešendopostupně zeslabovat
dederonsyntetické vlákno a tkanina vyráběné v bývalé NDR (německy DDR); přezdívka pro obyvatele NDR
dedikacevěnování, připsání; věnovací text
dedukcevývod, závěr; logické odvozování, vyvozování nových závěrů
deduktivnízaložený na rozumovém, logickém vyvozování, na úvaze; postupující od obecného k zvláštnímu
deetatizace, deetatisaceodstátnění, privatizace
deexcitacepřevedení vzbuzeného atomu do základního stavu
defaultnívýchozí
defekacekálení, vyprazdňování střevního obsahu
defektvada, poškození, porucha, nedostatek
defektnívadný, porušený, porouchaný; zdravotně postižený
defektologienauka o zdravotně postižených lidech, zejm. dětech
defektoskopiemetoda zkoumání defektů v makroskopické struktuře materiálu nebo v chemickém složení těles bez jejich porušení
defeminizace, defeminisace1. ztráta znaků charakteristických pro ženy; 2. upřednostnění přijímání mužů s cílem snížit nadměrný počet žen, např. ve školství
defenestracevyhození z okna
defenziva, defenziva, defensivaobrana, odrážení útoku
defenzivní, defenzívní, defensivní-obranný, obranářský, omezený na obranu
deferenthlavní kruhová dráha v geocentrické soustavě, po které se pohybuje střed epicyklu
defétizmus, defétismusporaženectví, nedostatek sebedůvěry a víry v možný úspěch
defibrilacedefibrilace - léčebný úkon, kterým se zruší fibrilace komor. Spočívá v použití elektrického výboje, který na čas „vymaže“ veškerou chaotickou srdeční činnost a umožní nástup pravidelnějšího rytmu. Jde o výkon zachraňující život, neboť fibrilace komor bez léčby vede rychle k smrti. D. se provádí okamžitě, jakmile je to možné (pacient při fibrilaci je v bezvědomí). Dvě elektrody se přikládají na hrudník a aplikuje se krátký elektrický výboj. Není-li d. dostupná, je nutná kompletní resuscitace (umělé dýchání, srdeční masáž) až do doby, kdy d. bude možné uskutečnit. Srov. kardioverze
defibrilátorpřístroj odstraňující fibrilaci srdce elektrickým výbojem
deficiencenedostatek, nedokonalost, vada
deficitschodek, ztráta, nedostatek
defilé, defilírka,slavnostní pochod, přehlídka
definiceslovní zavedení a objasnění obsahu, významu pojmu nebo výrazu; výměr
definitivatrvalé ustanovení pracovního poměru ve státní službě
definitivníkonečný
definovatpřesně určit, podat definici
deflacezhodnocování peněz; trvalý pokles cenové hladiny a růst kupní síly měnové jednotky; geomorfologie-odnos větrem, odvívání volných částic zvětralých hornin
deflagraceŠíření výbuchu hmotou výbušniny stoupající rychlostí nedosahující rychlosti detonace.
deflektorodchylovač; spoiler
deflexeodchylka nebo úchylka ze směru nebo polohy; opak obvyklé polohy
defloraceprotržení panenské blány zpravidla při první souloži, zbavení panenství
defoliaceodlistění
defoliantlátka způsobující odlistění
deforestaceodlesnění
deformacezměna objemu a tvaru těles způsobená vnější silou; přetvoření, znetvoření, deformita
deformitaznetvoření, zkřivení, úchylka od přirozeného tvaru; deformace
defraudacezpronevěra
defraudantPodvodník, který se dopouští zpronevěry
degeneracezeslabení, úpadek schopnosti; vývojový ústup, zvrhnutí se od normálního nebo progresivního vývoje
degenerativnímající znaky úpadku, chátrání, zvrhlosti
degenerovanýodrodilý, zvrhlý, zrůdný, zhanobený
deglaciaceústup zalednění
degradabilitarozložitelnost
degradace1. snížení, pokles, znehodnocení; 2. zbavení hodnosti, funkce; 3. rozklad makromolekulárních látek na nízkomolekulární
degreseklesání, pokles
degustaceochutnávka
degustovat1. ochutnávat; 2. znechucovat někomu něco
degutantnínechutný, odporný
dehethustá tmavá, olejovitá kapalina vznikající při tepelném rozkladu organických látek bez přístupu vzduchu
dehonestaceurážka, pomluva, znectění
dehonestovatponižovat, urážet
dehydrace, dehydratacevysychání, odvodnění; ztráta kapalin z orgánů; odstranění vody z látky např. zahřátím, vymrazením, odštěpením molekuly vody ze sloučeniny
dehydrační, dehydratačníodvodňovací, sloužící k dehydraci
dehydratovanýdehydrovaný
dehydrogenace,odštěpení vodíku z organické látky
dehydrovaný, dehydratovanýzbavený vody, odvodněný
deifikacezbožnění, zbožštění
deizmus, deismusnázor připouštějící existenci Boha, který svět pouze stvořil, ale dále do něj nezasahuje
deja vu, déjà vudežavistav mysli v situaci, kdy jsme přesvědčeni, že jsme ji již jednou nebo vícekrát jako takovou zažili slovo francouzkého původu
déjeunerdeženédruhá snídaně, přesnídávka
dějstvíčást dramatického díla
deka-první část složených slov mající význam desetinásobek, desetinásobný
dekadenceúpadek, úpadkovost; umělecký směr přelomu 19. a 20. století; bohémský pesimizmus
dekadentníVznikl z francouského décadence což je v překladu úpadek. Např. to že o někom řeknete, že je dekadent znamená že vše vidí černě.
dekadickýdesítkový
dekaedrdesetistěn
dekagramdeset gramů, deko
dekalogdesatero, deset božích přikázání
dekameronsoubor deseti příběhů; příběh nebo příběhy deseti dnů
dekanlineární nasycený uhlovodík s deseti atomy uhlíku; úsek ekliptiky o velikosti 10 stupňů
děkan1. církevní hodnostář; 2. akademický hodnostář stojící v čele fakulty
děkanátúřad děkana
dekantaceoddělování nečistot vznášejících se v kapalině odstředěním nebo slitím kapaliny po usazení nečistot
dekantovatopatrně přelít víno z lahve do karafy
dekapitace1. oddělení hlavy od trupu, stětí; 2. odstraňování vůdců, sesazení z funkce
dekapovánímoření; odstraňování nežádoucích povlaků z povrchu kovu
dekarbonizace, dekarbonisaceodstraňování uhlíku z určité látky; změkčování vody
dekarboxylaceodštěpení oxidu uhličitého z karboxylové skupiny
dekartelizacezrušení hosp. monopolních organizací
dekatováníúprava vlněných, polovlněných a bavlněných látek přepařením, čímž se ustaluje jejich lesk a zabraňuje se srážení
dekádasoubor deseti prvků, období deseti dnů, desetiletí
deklamacepřednes, recitace
deklamátorpřednašeč, recitátor
deklamovatpřednášet, recitovat
deklaraceveřejné, obv. slavnostní prohlášení, vyhlášení; celní d. celní hlášení
deklarantkdo podává celní hlášení, daňové přiznání
deklarativnívyhlašovací, vysvětlovací; navenek okázalý
deklaratornívysvětlující, prohlašující, zjišťující
deklarovat1. vydat prohlášení, vyhlásit, prohlašovat; 2. označit obsah nebo cenu zásilky
deklasovat1. snížit, ponížit, znehodnotit; 2. vyloučit z jisté společenské vrstvy nebo ze společnosti vůbec
deklinacesklon, naklonění; 1. úhlová vzdálenost hvězdy od rovníku; 2. výchylka magnetické střelky; 3. skloňování
deklinačnítýkající se výchylky, týkající se deklinace
dekodekagram, deset gramů
dekodérzařízení na dekódování signálu, dekódovač, dešifrátor
dekoktodvar, vodní výtažek z rostlinných částí, obv. z léčivých bylin
dekolonizaceodstraňování, odstranění kolonizace a jejích následků
dekolt, dekoltážhluboký výstřih u dámských šatů
dekompenzace, dekompensaceporušení kompenzace, selhání, zhoršení funkce orgánů
dekomponovanýrozložený
dekompozice, dekomposicerozložení, rozklad
dekompozitor, dekompositororganizmus rozkládající v ekosystému organickou hmotu na jednodušší látky, reducent, destruent
dekompreseodlehčení; snížení tlaku v některém orgánu či prostoru
dekoncentrace1. snížení, nedostatek koncentrace; 2. neschopnost soustředit se, nesoustředěnost
dekontaminaceodmoření, zbavení nečistot včetně choroboplodných zárodků, radioaktivních zplodin
dekorvýzdoba, ozdoba
dekorace1. výzdoba, ozdobení, okrasa; 2. hlavní část scénické výpravy v divadle, filmu a televizi; 3. udělení řádu, vyznamenání
dekorativizmus, dekorativismusumělecký, zejm. výtvarný směr upřednostňující ozdobnost
dekorativníokrasný, ozdobný
dekorovat1. ozdobit, vyzdobit; 2. slavnostně předat řád, vyznamenat
dekorumformální, jen vnější důstojnost, vážnost, slušnost
dekovatkrýt, chránit
dekovat seklidit se, skrytě, nenápadně se vzdalovat; krýt se
dekódovatdešifrovat, odkódovat zakódovanou informaci
dekrementútlum, úbytek snížení
dekrementacesnížení (čísla)
dekretúřední výnos, ustanovení; úřední listina o určitém rozhodnutí
dekubit, dekubitusproleženina
dekursdekurz
dekursivnídekurzivní
dekurz, dekursdenní záznam o průběhu nemoci; běh, průběh
dekurzivní, dekurzívní, dekursivnípozadu splatný, splatný po určité lhůtě
delacepřipadnutí, dědictví
delcrederedetkredere
deleaturkorekturní znaménko pro zrušení části textu
delegace1. skupina zástupců, poselstvo; 2.přenesení moci, pravomoci, věci k vyřízení
delegátzmocněný nebo zvolený zástupce, člen delegace
delegovatvyslat někoho jako zástupce; přenést moc, pravomoc
delfín1. ozubený savec z řádu kytovců schopný se učit; 2. plavecký styl
delfináriumumělá nádrž pro delfíny
delicatodelikátovolně
delikatesa1. jemnost, delikátnost; 2. pochoutka, lahůdka, specialita
delikátní1. jemný, lahodný, jemnocitný, taktní; 2. ožehavý, choulostivý, vyžadující obezřetnost
deliktpřečin, poklesek, porušení práva; provinění
delikvencepáchání deliktů, trestná činnost
delikventprovinilec, pachatel deliktu
delimitacestanovení, vymezení hranic, rozhraničení; vymezení působnosti
deliriumblouznění, třeštění, zmatenost s halucinacemi
delirium tremensdelirium následkem chronické otravy alkoholem spojené se zrakovými halucinacemi
delistingstažení emise akcií z trhu
delkredere, delcrederedelkrédereúvěrní provize za poskytnutí záruky
delta1. v řecké abecedě znak pro hlásku d; 2. typ říčního ústí rozvětveného do více ramen
deltaplaning, deltaplanningdeltaplejnyng i deltaplanyngvolné létání na deltaplánu
deltaplánzávěsný kluzák, rogalo, deltoid
deltoid1. konvexní čtyřúhelník, jehož úhlopříčky jsou na sebe kolmé a právě jedna z nich je druhou půlená; 2. závěsný kluzák, rogalo, deltaplán
demagogickýzavádějící, klamný
demagogievyužívání zkreslených zjednodušených argumentů, působících zejména na city a předsudky, k ovlivňování jednotlivců a skupin
demarchossprávce v Aténách na Demoi (Kleisthénesovy reformy)
demarkacevytyčení hranic, rozhraničení
demaršediplomatický zákrok, vystoupení, důrazné upozornění, protest
dematerializace, dematerialisaceodhmotnění, odtělesnění
demenceduševní nemoc, která se projevuje oslabením rozumových schopností v důsledku degenerativních přeměn v mozkové tkáni
dementčlověk postižený demencí; blbec
dementiúřední popření nebo vyvrácení zprávy
dementnínesmyslný, bezesmyslný, nerozumný; otupělý, zblblý; slabomyslný
dementovatprohlásit za nepravdivé; popírat; vyvracet
demeritníPokleslý, pochybený, hříšný
Démétérv řecké mytologii-bohyně mateřství
demi-první část složených slov mající význam půl, poloviční, polo-
demi-secdemisekpolosuché víno
demigrosistéProdejní sklady. Jejich činností je současný prodej pro živnostníky, maloobchodníky, velkké firmy i pro konečného spotřebitele. Převážně jde o sortiment, který se v síti prodejen jen obtížně prodává (řezivo, paliva apod.).
demilitarizace, demilitarisacezákaz udržování a rozšiřování ozbrojené síly
demineralizace, demineralisace1. odstranění rozpuštěných minerálních látek z tekutiny; 2. úbytek minerálních solí ve tkáních
deminutivumzdrobnělina
demisevzdání se funkce, úřadu; odstoupení
demiurgstarořecký řemeslník; ideální tvůrčí princip, stvořitel světa i jeho řádu
demižon, demižónvydutá skleněná nádoba, obvykle chráněná opleteným proutím nebo proužky plastu
demopředběžná, demonstrační ukázka, demoverze
demo-první část složených slov mající význam lid, lidový
demobilizace, demobilisacezrušení válečné pohotovosti armády; převedení hospodářství do mírového stavu
democentrumpředváděcí (demonstrační) středisko
demodé, démodévyšlý z módy, staromódní
demodulátorzařízení umožňující získání původního (modulovaného) signálu
demofobiechorobný strach z lidí
demografievěda zabývající se reprodukcí obyvatelstva
demokracievláda lidu; systém institucí dělby a delegace moci
demokratstoupenec demokracie; ten, kdo dodržuje její principy
demolice, bourání,odstraňování, demolování nepotřebných staveb
demolovatbourat, ničit, pustošit
démondobrý nebo zlý duch; v náboženství zlý duch, ďábel
demonetizace, demonetisacezrušení platnosti kovové mince jako zákonného platidla; znehodnocení, stažení mince z oběhu
démonickýpůsobící tajemným, zhoubným kouzlem, ďábelský
démonizmus, démonismusvíra v démony; démonická síla, moc
demonopolizace, demonopolisace-rušení, odstraňování monopolů
demonstracepředvádění, názorná ukázka; veřejný projev protestu, průvod demonstrantů
demonstrativnínázorný; vyzývavý; vypočítaný na vnější efekt
demonstrovatprojevit, dát najevo; předvádět, doložit výklad; účastnit se demonstrace
demontážrozložení, rozebrání
demoralizace, demoralisaceúpadek mravů, ztráta mravní odpovědnosti, mravní rozklad; úpadek smyslu pro mravní hodnoty; uvolnění kázně
démosve starověkém Řecku lid, obyvatelstvo určitého území nebo správní jednotka, obec
demoskopievýzkum veřejného mínění
demotivacesnížení, úpadek, ztráta zájmu, motivu
demoverzepředběžná ukázka, demo
denacifikaceodstranění nacistů a jejich vlivu v poválečném Německu
denarměnová jednotka bývalé jugoslávské republiky Makedonie
denatalitapokles porodnosti
denaturace1. zbavení původní podoby; 2. znehodnocení látek 3. d. bílkovin změna jejich struktury fyzikálními nebo chemickými prostředky
denaturalizace, denaturalisacevzdání se, ztráta státního občanství
denaturátdenaturovaný líh
dendritvýběžek nervových buněk
dendro-první část složených slov mající význam strom
dendrochronologiezabývá se zkoumáním letokruhů - určování stáří objektu pomocí stáří stromů, vychází se z odlišností letokruhů
dendrolitzkamenělé dřevo
dendrologienauka o dřevinách
dendrometrienauka o zjišťování hmoty, věku a přírůstku stromů vzhledem k využití dřevní hmoty
denegatio iustitiaeodmítnutí spravedlnosti
denervacedočasné nebo trvalé vyřazení určitého nervu z funkce; ztráta nervového zásobení určité oblasti
denervovat1. odstraňovat nervy z určitých částí těla; 2. znervózňovat, způsobovat podráždění nervů
denguevirové onemocnění v tropických a subtropických oblastech
denimdžínovina, džínsovina, kepr
denivelizace, denivelisaceodstraňování shodné úrovně, např. mezd
denominace1. označení jménem, pojmenování; 2. jednotlivá protestantská církev; 3. měnová reforma, při níž dochází k snížení nominální hodnoty platidel
denotacevztah výrazu k denotátu, tj. k tomu, co označuje
dentakryldruh plastické hmoty užívané zejm. na zubní protézy
dentálazubnice, zubná souhláska
dentálnízubní
denticeprořezávání zubů
dentinzubovina
dentistazubní technik
denudaceobnažování, odkrytí; odnos, snižování zemského povrchu
denumenizaceodbožštění; zbavení božských vlastností
denunciaceudání, nařčení, donášení
denunciantudavač, donašeč
denutricehubenost, podvýživa
denzimetr, densimetrhustoměr
denzita, densitahustota
denzitometrie, densitometrieměření optických hustot zpracovaných foto afických záznamů
deo-, dezo-první část složených slov s významy spojenými s odstraňováním nežádoucích pachů
deodorantdezodorant
deontologienevžité označení etiky jako nauky o povinnostech
deoxyribonukleový, d. kyselinanukleová kyselina, nositel genetické informace, zkratka DNA
deoxyribosacukr, pentóza, s pěti uhlíky
depalatalizace, depalatalisaceztráta měkkosti, změna měkké souhlásky v tvrdou
depandance,dependance,dépendancedepándánsvedlejší budova, přístavek, oddělená část domu, hotelu, ubytovny; pobočka
departementdepartmánsprávní celek
departmentoddělení, úřední odbor
dependencedypendenszávislost
depergelaceproces rozmrzání věčně zmrzlé půdy
depersonalizace, depersonalisace-odosobnění
depešerychle předaná písemná zpráva
depigmentaceztráta, úbytek kožního pigmentu
depilaceumělé odstraňování nežádoucích chloupků, vlasů; epilace
depistážvědomé, cílené, včasné vyhledávání nemocných nebo zdrojů nemoci v celé populaci nebo ve vybraných skupinách
depkadeprese
depo, depotsklad, úschovna; objekt pro údržbu a opravy vozového parku
depolymerace, depolymerizace, depolymerisacerozklad chemicky složité látky na jednoduché složky
deponátuložená věc, uložená částka, věc v úschově
deponovatuložit, ukládat, dávat do úschovny
depopulacevylidňování, vylidnění určitého území; snížení porodnosti
deportacenucené vystěhování, vyvezení, obv. z trestu
depotdepo
depotní1. forma léků s velmi pomalým vstřebáváním; 2. depozitní
depozice, deposice1. uložení a svěření do úschovy; 2. zbavení úřadu; 3. písemné svědectví, místopřísežné prohlášení
depozit, deposit, depozitum, depositumvklad; vložená částka; uložená věc nebo peníze
depozitář, depositářprostor pro uložení sbírek, sklad; uschovatel
depozitní, depositnívložený, uložený,deponovaný (např. vklad), depotní; přijímající vklady nebo cenné papíry k úschově a správě (banka)
depravacezhoršení, úpadek, zkáza
depreciaceznehodnocení, snížení hodnoty
depresepokles, snížení; prohlubeň, proláklina; stav skleslosti, sklíčenosti
depresivní, depresívnítísnivý, skličující; snížený, pokleslý
deprimovanýsklíčený, stísněný
deprivaceztráta, zbavení, nedostatek něčeho; strádání z nedostatku smyslových podnětů; dlouhodobý nedostatek tělesných a psychických potřeb
deprivovanýpostižený psychickým i tělesným nedostatkem, frustrovaný
depuracevyčištění
deputaceposelstvo, delegace, skupina mluvčích
deputátodměna v naturáliích
deratizace, deratisacehubení hlodavců v uzavřených objektech
derbyvelké koňské dostihy; utkání tradičních, obv. místních soupeřů
derealizace, derealisacechorobné odvrácení od skutečnosti, chorobný pocit neskutečnosti
deregulaceomezení regulačních zásahů
dereizmus, dereismusmyšlení odchylující se od skutečnosti a logiky k vlastním představám a fantaziím
derelikceúmyslné vzdání se vlastnictví věci
derivaceodchýlení, úchylka; jeden ze základních pojmů matematické analýzy; odvozování
derivansléky, které silným drážděním pokožky snižují bolestivý pocit
derivátsloučenina odvozená od základní molekuly, látky; odvozenina
dermakůže, pokožka
derma-, dermato-, dermo-první část složených slov mající význam kůže, kožní, pokožka, pleť
dermabraze, dermabrasechirurgické zbroušení pokožky
dermatitidazánětlivé onemocnění pokožky
dermatoglyfikanauka o kožních lištách na prstech, dlaních a chodidlech
dermatologieobor lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením chorob kůže
dermatomykóza, dermatomykosakožní onemocnění vyvolané parazitickými houbami
dermatovenerologieobor lékařství zabývající se kožními a pohlavními chorobami
dermatozoonóza, dermatozoonosa-kožní choroba vyvolaná parazity živočišného původu
dermatóza, dermatosanespecifikované kožní onemocnění
dermálníkožní, vztahující se k vazivové části kůže
dermochalaze,nadměrné uvolnění kůže, převislá vrásčitá kůže
dermoid, dermatoidnádorovitý útvar v kůži, cysta
dernier cridernjé kriposlední módní výkřik, poslední novinka
derniéradernyéra i derniéraposlední představení, poslední uvedení
derogacezrušení nebo omezení právního předpisu, abrogace
dervišislámský žebravý mnich; asketa
desakralizaceodposvátnění
desantvýsadek; vojsko určené pro akce na nepřátelském území
descendencezpětná, sestupná posloupnost, vývojová linie
descendenčnívývojový sestup, ústup; degresivní
descendentčlen sestupné posloupnosti,potomek; právo příbuzný v sestupném pokolení
descendentnísestupující, sestupný
desenzibilace, desensibilacesnížení, ztráta citlivosti, znecitlivění
desesperadobeznadějní
designdyzajnvzhled, tvar; návrh tvarování výrobku sjednocující funkční účelnost a estetický vzhled
designace1. ustanovení, jmenování do úřadu; 2. označení, pojmenování
designérdyzajnérnávrhář, projektant
designovanýjmenovaný do úřadu
deskripceopis, popis
deskriptivadeskriptivní geometrie
deskriptivnípopisný; zabývající se zobrazováním
deskriptor(v počítačovém zpracování informací) klíčové slovo, předmětové heslo ap. charakterizující tematiku zpracovaného informačního pramene
desktopdeska psacího stolu, stolní; konstrukce zařízení umožňující jeho umístění na stole
desktop publishingdesktop pablišinggrafická a předtisková příprava pomocí počítače
deskvamacedeskvamace – olupování kůže (popř. epitelu), v drobných šupinkách nebo ve větších cárech. Srov. skvama
desmo-první část složených slov mající význam pouto, vazba
desorpceuvolnění adsorbovaných molekul z povrchu látky (adsorbentu) nebo absorbovaných molekul z objemu látky (absorbentu), opačný pochod k sorpci
despektpohrdání, opovržení
desperacebeznaděj, zoufalství
desperátzoufalec, zoufalý odvážlivec
despocieničím neomezená vláda
despotaneomezený vládce, tyran; panovačný, krutý člověk
despotizmus, despotismustyranství; neomezená vláda
destabilitanevyrovnanost, kolísavost, nestabilnost
destabilizace, destabilisaceznerovnovážnění, ztráta rovnováhy; znejistění, ztráta směru, hodnot, jistot
destilaceoddělování složek kapalných směsí podle rozdílného bodu varu, překapávání
destilát1. produkt destilace; 2. pálenka, alkoholický nápoj získaný destilací
destilátorpřístroj na destilaci
destinaceurčení, předurčení, osud; místo určení, si cesty
destruentorganizmus rozkládající v ekosystému organickou hmotu na jednodušší látky, dekompozitor, reducent
destrukcezničení, porušení, rozklad
destruktivitarozkladnost; bořivá, ničivá vlastnost nebo činnost
destruktivníničivý, rozkladný, rozvratný, destrukční
desublimacepřechod látky z fáze plynné do fáze pevné
desubstantivumslovo odvozené ze substantiva
desulfuraceodstraňování síry
dešeržesalva, hromadný výstřel
dešifrovatluštit, rozluštit, přečíst šifrovanou zprávu pomocí šifrovacího kódu
detailpodrobnost
detašérodborný čistič skvrn
detašovanýoddělený, samostatný, izolovaný
detašovatoddělit, odtrhnout, vyčlenit
detegovatdetektovat
detekcezjišťování, odhalování, objevování neznámého, skrytého
detektivtajný policista; soukromý vyšetřovatel
detektorpřístroj umožňující detekci, zjišťování přítomnosti něčeho
detektovatzjišťovat přítomnost něčeho, např. určité látky, detegovat
detencezdržení, zadržení; právo stav, kdy osoba ovládá nějakou věc, kterou nevlastní a nakládá s ní jako s cizí
detendérzkapalňovač plynů
détenteuvolňování mezinárodního napětí v 70. letech 20. století
detentorvlastník, držitel věci
detenze, detenseuvolnění svalového napětí
deterentodpuzovací, zashašovací prostředek nebo metoda
detergentsyntetický prací, čisticí prostředek obsahující účinné složky
deterioracedočasné, krátkodobé snížení rozumových schopností
deteriorizace, deteriorisacezhoršování; znehodnocování materiálu, degradace
determinacevymezení, určení pojmu; stanovení vývojového směru; vztah mezi určujícím a určovaným
determinantpojem lineární algebry,číslo, které je jistým způsobem přiřazeno čtvercové matici
deterministickývlastnost procesu, jehož každý stav je určen předcházejícím
determinizmus, determinismusnázor o nutné příčinné podmíněnosti všech událostí, všeobecné zákonitosti příčiny a následku
determinovaturčit, předurčit, obdařit vlastnostmi nebo vývojovým nasměrováním
deterze, detersedruh ledovcové eroze
detezaurace, detesaurace, dethesauracesnižování zásoby hotovostních peněz držených obyvatelstvem
detonacevýbuch,exploze
detoxifikaceléčba závislostí na alkoholu nebo drogách
detoxikaceodstranění jedovatosti, jedovatých látek
detrakcedruh ledovcové eroze
detrinidmikročástice hnědého uhlí sloužící jako pojivo při briketování
detrit, detritusdrť, suť vzniklá přirozeným rozpadem hornin; biol. rozpadající se odumřelá organická hmota v ekosystému
detronizace, detronisacesvržení z trůnu,sesazení panovníka
dettorovněž, právě tak, totéž, zkratka dto, dtto
deus ex machinanáhlé vyřešení zápletky antické tragédie bohem spuštěným na jeviště pomocí stroje; neočekávané vyřešení problému, sporu autoritou; rozhodnutí shůry
deus sive naturabůh neboli příroda; panteistický názor o božské oduševnělosti celé přírody
deuteranopsiebarvoslepost na zelenou barvu
deuteriumtěžký vodík, izotop vodíku
deutero-první část složených slov mající význam 1. druhotný; 2. obsahující deuterium
deuterokanonickýobsažený v Bibli (Starém zákoně) navíc oproti palestinskému kánonu
deuteronjádro deuteria
devalorizace, devalorisaceznehodnocení
devalvaceoficiální snížení zlatého obsahu nebo kurzu, měnové parity peněžní jednotky
devaporaceodpařování
devastaceničení, zpustošení
devastovanýzpustošený
devastovatničit (viz devastace)
developerrealitní agentura
developmentvývoj; ve stavebnictví - činnost vytipování lokality, vypracování projektu, realizace a financování stavby
deverbativumslovo odvozené od slovesa
deviaceodchylka, úchylka, vybočení; odklon od normy
deviantjedinec postižený deviací
devitalizace, devitalisaceumrtvení nervu v zubu
devízaheslo, průpověď, mravní zásada
deviza, devisabezhotovostní platební prostředek vyjádřený v cizí měně
devizovývztahující se k devize
devoceoddaná, pokorná až přílišná úcta
devoluce1. regresivní vývoj; 2. převedení pravomoci na nadřízený orgán, výbor
devonnejmladší útvar starších prvohor
devotnípokorný, ponížený; podlézavý
devótnostponíženost, oddanost
dexiografiepsaní zleva doprava
dexiotropnípravotočivý, dextrotropní
dextrinprodukt hydrolýzy škrobu užívaný zejména jako lepidlo
dextrokardievrozená poloha srdce na pravé straně
dextropoziceuloženo , položeno na pravé straně
dextrotropnípravotočivý, dexiotropní
dextróza, dextrosaškrobový cukr
dezaktivace, desaktivacezbavení účinnosti; odstraňování, snižování radioaktivního zamoření
dezavuovat, desavuovatzapřít, neuznat něco, odvolat nějaké tvrzení
dezén, desénvzor, vzorek, kresba na materiálu
dezerce, desercezběhnutí; opuštění povinností
dezert, desertzákusek, závěr menu
dezertér, desertérzběh
dezertifikace, desertifikaceproces rozšiřování pouště (zejm. na jejím okraji) v důsledku činnosti člověka
dezertní, desertnívztahující se k dezertu; d. víno víno s vysokým obsahem alkoholu a cukru
dezertovat, desertovatzběhnout
dezideratum, desideratumpožadavek, žádaná věc
deziderium, desideriumpřání, požadavek, žádost
deziluze, desiluzezbavení iluzí,vystřízlivění; rozčarování, zklamání
dezinfekce, desinfekcezáměrné odstraňování, ničení choroboplodných zárodků fyzikálními nebo chemickými prostředky; prostředek používaný k takové činnosti
dezinficiens, desinficiensprostředky užívané k umrtvení mikrobů ve vzduchu a na povrchu předmětů
dezinformace, desinformacezáměrně zkreslená informace, uvedení v omyl
dezinsekce, desinsekceodhmyzování
dezintegrace, desintegracerozpad, rozklad, rozpolcení, rozdělení celku; ztráta systematičnosti a organizace
dezodorace, desodorace, deodorace-zbavování vůně nebo zápachu chemickými prostředky
dezodorant, desodorant, deodorant-prostředek na odstraňování nežádoucích pachů
dezolátní, desolátníneutěšený, žalostný, zoufalý
dezorganizace, desorganizaceporušení pořádku; rozvrat, chaos, nepořádek,zmatek
dezorientace, desorientaceztráta orientace, bezradnost; úmyslné uvádění ve zmatek
dezoxi-, deoxi-první část složených slov s významy spojenými s odstraňováním kyslíku
dharmav hinduizmu vesmírný, kosmický řád, zákon; jeho dodržování v životě jedince; v buddhizmu Buddhovo učení
di-, dis-předpona mající význam 1. dvakrát; 2. roz-, naskrz, napříč;
dia-předpona mající význam 1. přes,2. diabetický; 3. diapozitiv
diabetes insipidus,úplavice močová, žíznivka; choroba z nedostatku antidiuretického hormonu
diabetes mellitus,úplavice cukrová, cukrovka; choroba z nedostatku inzulinu
diabetickýurčený pro diabetiky
diabetiknemocný cukrovkou
diabetologiepodobor vnitřního lékařství zabývající se prevencí a léčením cukrovky
diabolickýďábelský
diabolizmus, diabolismuskult satana
diabolkastřela do vzduchovky
diachoresav biologii: prostorové rozčleňování plazmy, kdy se buňka mnoha jadernými děleními rozrůstá v jednolitou, mnohojadernou masu plazmy (např. u třídy Mycetozoa)
diachroniesledování časového vývoje
diadémozdobná čelenka, drahocenná ozdoba hlavy
diadický vztahvztah mezi dvěma lidmi
diafánprůsvitný papír, transparentní plakát
diafilmfilmový materiál na výrobu diapozitivů
diafonautomatický promítací přístroj umožňující promítání diapozitivů s reprodukcí doprovodného textu
diaforetikumlék usnadňující pocení
diafragmapřepážka, mezistěna; clona; membrána; pórovitá průlinčitá stěna; bránice, dno (pánevní), spodina (úst)
diafýzastřední část dlouhé kosti
diageneze, diagenesesoubor procesů probíhajících v období mezi uložením sedimentu a jeho metamorfózou nebo jeho zvětráváním
diagnostickýzjišťovací, rozpoznávací, testovací
diagnostikaproces rozpoznávání, např. nemoci; testovací technika
diagnostikovatstanovovat diagnózu
diagnóza, diagnosaurčení, vymezení, stanovení; rozpoznání choroby
diagonálvzor tkaniny s výrazným šikmým úhlopříčným řádkováním
diagonálaúhlopříčka
diagonálníúhlopříčný
diagramgrafické nebo schematické znázornění nějakého děje, procesu; v matematické statistice znázornění četnosti jevu
diakonie, dlákonieslužba lásky a pomoc ve všech oblastech lidské nouze, nedílná součást křesťanského poslání; služby bližním v nouzi
diakonikonpostranní prostor při apsidě starokřesťanských a řeckých kostelů určený pro diákony
diakritickýrozlišovací, rozeznávací
diakritikaužívání diakritických znamének (např. tečka, čárka, otazník)
dialektický1. týkající se dialektiky; 2. nářeční, dialektový
Dialektický materialismusVěda o nejobecnějších zákonech vývoje přírody, společnosti a myšlení.
dialektikanázor, pojetí různosti, rozporu v abstrakci pohybu nebo vývoje
dialektizmus, dialektismusnářeční prvek použitý ve spisovném jazyce
dialektologieodvětví jazykovědy zabývající se studiem nářečí a jejich vývojem
dialogrozhovor mezi dvěma nebo více osobami
dialýza, dialysa1. rozklad; oddělování látek procházejících organickými blánami; 2. lék. odstraňování zplodin látkové přeměny z organizmu zadržovaných v organizmu při selhání ledvin
diamagnetizmus, diamagnetismus-vznik magnetizace orientované proti směru magnetického pole
diamant, démant1. nejtvrdší nerost, krychlová modifikace uhlíku, velmi cenný drahokam; 2. písmo o velikosti 4 bodů
diamantová cesta(sanskrt. vadžrajána, tib. dordže thegpa) učení Buddhy zdůrazňující buddhovskou podstatu všech bytostí a prvotní čistotu všech jevů.
diametrprůměr
diametrálníprocházející středem; protichůdný, protikladný, opačný
dianetikaamerická metoda zvyšování duševního potenciálu
diapauza, diapeusazpomalení nebo zastavení životních projevů živočichů, např. zimní spánek
diapazonrozpětí, rozsah
diapivopivo pro diabetiky
diapozitiv, diapositivpozitivní obraz na průhledné nebo průsvitné podložce
diaprojektorpřístroj k promítání diapozitivů zasazených do rámečku
diarchiedvojvládí
diarea, diaréprůjem
diasporarozptýlení; dlouhodobý pobyt náboženské nebo etnické skupiny v cizím prostředí; část rostliny zajišťující rozmnožování oddělená od mateřské rostliny
diastáza, diestaserozestup, rozdvojení
diastolaochabnutí, povolení stahu srdeční svaloviny po předcházející kontrakci
diatermie, diathermieléčebné prohřívání orgánu průchodem vysokofrekvenčního elektrického proudu
diatéza, diatesavrozená dispozice k určitým chorobám, k patologické reakci
diatonickýurčitým způsobem střídající pět celých tónů a dva půltóny (d. stupnice)
diatribapopulární filozofická přednáška týkající se zejména mravních otázek, oživovaná různými citáty, anekdotami apod.
diazenitálastronomický přístroj k určení okamžitého průchodu hvězd vertikálem
diazo-,sloučeniny se skupinou dvou dusíkových atomů
diazotypiezpůsob záznamu obrazu
diákonduchovní nižšího svěcení, jáhen
diální,probíhající celých 24 hodin
diář, diáriumkalendář s rubrikami pro denní záznamy
dichotomiedělení na dvě části, skupiny, třídění do dvou skupin
dichromansůl kyseliny chromové, dvojchroman
dicto annodyktó anóřečeného roku
dictumdyktumřečeno, vyřčeno; slovo, průpověď
didaktickýpoučný, poučující, vyučovatelský
didaktikateorie vyučování a vzdělávání; výchovná tendence
diecéze, dieceseúzemí spravované biskupem, biskupství
diefenbachiedýfnbachieprudce jedovatá tropická bylina, pokojová rostlina
dielektrickýelektricky nevodivý
dielektrikumelektrický nevodič
diencefalonmezimozek
diergoldvojsložková pohonná látka
dies iraedyés íréden hněvu; část zádušní mše
dieselmotordýzlmotordieselový motor, vznětový motor
dietavýživa doporučovaná lékařem jako prevence chorob; pomocná součást léčebného procesu; náhrada výloh při služební cestě
dietetickýodpovídající zásadám správné výživy
dietetikodborník v dietetice
dietetikanauka o správné, vhodné výživě zdravých i nemocných
dietnísplňující podmínky diety
dietologiepodobor vnitřního lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou poruch výživy
difamaceutrhání na cti, ostouzení, pomlouvání, pomluva
diferencerozdíl, rozpor, neshoda
diferenciacerozlišení, rozrůznění, odlišení, rozlišování; vývojové rozrůznění
diferenciálstroj. soustava spoluzabírajících ozubených kol obv. se dvěma stupni volnosti; mat. nekonečně malý přírůstek proměnné veličiny
diferenciálnízaznamenávající jenom rozdíly, rozlišovací, rozdílový
diferenciálovýtýkající se převodového mechanizmu diferenciálu
diferencovat1. stanovovat, zjišťovat odlišnost; 2. mat. vypočítat diferenciál funkce
diferenčnísloužící k rozlišení, rozlišovací, rozdílový, rozdílný
dificilitarelativně drobná a reverzibilní závada v chování nebo prožívání
dificilníneukázněný, nesnášenlivý; špatně vychovatelný, nesnadno ovladatelný; těžko uskutečnitelný
difoltníz angličtiny default [difo:lt] - výchozí, předem nastavená hodnota
difosgendusivá bojová látka v I. světové válce, acylhalogenid
difrakceohyb
difrakčníohybový
difterie, diftériezáškrt
diftongdvojhláska
difundovatpronikat, prolínat, prosakovat, prostupovat
difuze, difúze, difusepohyb částic vyvolaný gradientem, např. teplotním,koncentračním
difuzní, difúzní, difusnírozptýlený
difuzor, difusorrozptylovač; trubice, kanál s plynule se zvětšujícím průřezem ve směru toku tekutiny
digamiedruhé manželství
digescevyluhování látek v rozpouštědle za určitých podmínek; trávení, zažívání; potr. stanovení cukernatosti cukrové řepy
digestdajdžistpřehled, výtah, výběr
digestivlátka podporující trávení, doplňuje sníženou hladinu tráviách enzymů
digestivumlátka podporující trávení doplňuje sníženou hladinu tráviách enzymů, eupeptikum
digestořskříň s odsáváním pro laboratorní práce s jedovatými, nebezpečnými, popř. páchnoucími látkami; odsávací zařízení v kuchyni
digitalizace, digitalisacepřevod analogového signálu na digitální
digitální1. číslicový; 2. patřící k prstu, prováděný prstem
digitizérpohyblivý snímač udávající průběžně polohu pomocí diskrétních číselných hodnot
dignitadůstojnost; vysoký úřad
digresenejvětší úhel mezi rovinou výškové kružnice hvězdy a rovinou výškové kružnice pólu
dik, DIKdržitel investičních kuponů
dikcesoubor výrazových prostředků a způsob vyjadřování
dikcionářslovník
díkéspravedlnost, vnitřní zákonitost; zákon přírodní, právní zánět chlopní
dikliditidazánět chlopní
diktafonpřístroj pro záznam mluveného slova a jeho pozdější přepis
diktaturaautoritativní forma vlády, při které vládnoucí subjekt soustřeďuje veškerou nebo rozhodující moc ve svých rukou
diktátčtení textu, který má být zapsán; rozkaz, autoritativní řízení
diktátorvládce s neomezenou mocí
diktionářslovník
dilatacerozšíření, roztažení, zvětšení
dilatačnísouvisející s dilatací
dilatanslék rozšiřující cévy
dilatátor1. sval v oční kouli rozšiřující zorničku; 2. zařízení k rozšíření zúžených míst
dilatometrzařízení měřící roztažnost působenou změnou teploty
dilemanutná obtížná volba mezi dvěma vzájemně se vylučujícími možnostmi; rozpaky
diletanceamatérství, neodbornost, diletantizmus
diletantneodborník, samouk, nedouk
diletantizmus, diletantismusneodbornost, samouctví; povrchnost
dilogieumělecké dílo skládající se ze dvou částí
diluviálnívztahující se ke staršímu oddělení čtvrtohor, pleistocenní
diluviumstarší oddělení čtvrtohor, pleistocén
dimenze, dimenserozměr, rozsah; zaměření
dimersloučenina dvou molekul téže látky
dimisepropuštění
dimorfizmus, dimorfismusdvoutvárnost, výskyt jednoho druhu organizmu ve dvou morfologicky různých formách
dinár, dinarměnová jednotka Alžírska, Jemenu, Iráku, Libye, některých států bývalé Jugoslávie aj.
dinerdynéoběd; polední jídlo; hlavní denní jídlo podávané večer
ding an sichdyng án zichvěc o sobě, sama jako taková
dingoaustralský divoký pes
dinnerdynrhlavní jídlo dne
dinosaurus1. vymřelý druhohorní plaz; 2. nepružný konzervativec
diodadvoupólový nelineární elektronický prvek
diogenizmus, diogenismusskromnost, prostota, odříkání, poustevnický život
diolenpolyesterové vlákno zpracovávané na nemačkavou tkaninu
dionýský, dionýsovskýsmyslný, vášnivý, nespoutaný
dionýzie, dionýsieslavnosti k poctě Dionýsa; hlučné zábavy, orgie
dioptrprůzor
dioptrickýzobrazující pomocí lomu světla; vztahující se k dioptru
dioptriejednotka pro optickou mohutnost čočky
diorámaobraz velkých rozměrů, obv. s plastickým popředím, panoráma
dioxanrozpouštědlo, cyklický éter
dioxintěžko odbouratelná toxická látka zamořující životní prostředí; nežádoucí vedlejší produkt při výrobách na bázi chlorfenolů
diplegieúplné ochrnutí obou končetin, obv. dolních
diploidiepřítomnost dvou sad chromozomů v buňce
diplompísemné osvědčení, čestné uznání
diplomacieoficiální činnost státu v oblasti zahraniční politiky; umění vyjednávat, obratný postup
diplomantvysokoškolský student pracující na diplomové práci a připravující se na státní závěrečné zkoušky
diplomatstátní úředník pověřený výkonem diplomacie; člověk obratný v jednání
diplomatickýsouvisející s diplomacií; taktní
diplomatikapomocná věda historická zabývající se úředními i veřejnými listinami
diplomkadiplomová práce, písemná práce jako součást státní závěrečné zkoušky na vysoké škole
diplomovanýodborně vyškolený, vlastnící diplom o odborné způsobilosti
diplopiedvojité vidění, ambiopie
dipodiev poezii metrický celek tvořený, dvěma stopami
dipól1. dva od sebe oddělené elektrické náboje (magnetická množství) stejné velikosti, ale opačné polarity; 2. typ antény
dipsomanieobčasné chorobné nutkání k několikadennímu pití alkoholu až do stavu otravy, kvartální pijáctví
diptych, diptychondvoudílný umělecký výtvor; starověké tabulky ke psaní
direct maildyrektmejlvhazování zejm. propagačních a informačních materiálů přímo do poštovních schránek občanů
direkce1. směr; 2. ředitelství
direkčníd. síla síla vracející vychýlené těleso zpět do rovnovážné polohy
direktpřímo, přímý; přímý úder v boxu
direktivasměrnice, pokyn, návod, příkaz
direktivnípříkazový, řídící prostřednictvím příkazů
direktnípřímý, přímo působící
direktorředitel
direktoriát, direktorátvrchní správa, ředitelství; dočasný vládní výbor, direktorium
direktoriumvrchní správa, ředitelství; dočasný vládní výbor; direktoriát, direktorát
dirhamměnová jednotka Maroka
dirigentumělec řídící hudební těleso
dirigimussouhrn ekonických teorií a hospodářských prací požadujících státní zásahy do hospodářství
dirigistickýDirigizmus - souhrn ekonomických teorií a hospodářských prací požadujících státní zásahy do hospodářství, dirigistický - příd. jm. odvozené od dirigizmu
dirigovatřídit, určovat směr, ovládat
dirimovatrozhodnout výsledek při rovnosti hlasů např. hlasem předsedajícího
dirndlněmecký ženský kroj
disaptibilitaomezení; ztráta části těla, či orgánu (pojem ze speciální pedagogiky)
disážio, disažiorozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho nižší tržní cenou
disciplína1. obor činnosti; 2. kázeň
disciplinárkadisciplinární řízení, disciplinární komise
disciplinárnítýkající se kázně, kázeňských přestupků
discjockeydiskžokej
discmandyskmen] discoman [dyskomenkapesní přenosný přehrávač kompaktních desek
discodyskodiskotéka
discontdiskont
diseminacerozsev, rozšíření chorobných ložisek procesů po těle nebo orgánu
disentseskupení, skupina stoupenců jiného smýšlení, odpůrců
disertacedizertace
disertačnídizertační
disfunkcenefunkčnost, neúčelnost
disgustovatznechucovat, rozladit
disharmonienesoulad; souzvuk, který neladí
disidencenesouhlas, odpadlictví, odpor
disidentpříslušník disentu, oponent, odpůrce; odpadlík, rozkolník
disimilacerozlišení, rozlišování; bot. rozkládání organických látek na anorganické probíhající v organizmech; lingv. vývoj jednoho slova ve dvě s různými významy, například rekrací (ve středověku toto slovo označovalo školní přestávku) -> legrace / rekreace
disimulacezastírání skutečného stavu, utajování rozptýlení, nevratná přeměna,
disipacerozptýlení, nevratná přeměna např. části celkové energie v jiné druhy energie, zejm. teplo
disjunkce1. rozpojení, rozčlenění dvou jevů; 2. logický výrok složený nejméně ze dvou jednoduchých výroků spojených spojkou nebo
disjunktivnínavzájem se vylučující; rozlučovací
disjunktnínemající společný prvek
diskantvysoký dětský hlas
disketapružný magnetický disk, floppy disk
diskofilmilovník a sběratel gramofonových desek
diskografiesouhrn, seznam děl nahraných a vydaných na záznamovém médiu podle nějakého hlediska
diskont, discontdyskontsleva; srážka z účtu při hotovostní platbě; srážka úroků při prodeji směnek před jejich splatností
diskontinuitanespojitost, nesouvislost
diskotékahudební produkce, při které se přehrávají hudební nahrávky k tanci nebo poslechu, disco; sbírka gramofonových desek
diskrecezachování důvěrných informací v tajnosti, diskrétnost
diskreční pravomocSprávní orgán může nevyhovět žádosti, ačkoliv jsou splněny všechny podmínky, když k tomu má závažné důvody.
diskreditacepodrytí, ztráta důvěry; snížení něčí důvěryhodnosti, autority
diskreditovatpřipravit o důvěru, pomluvit; d. se ztratit důvěryhodnost
diskrepancenepoměr, nesoulad, rozpor; podstatný rozdíl
diskrétní1. nespojitý; 2. mlčenlivý, zachovávající svěřené informace v tajnosti; ohleduplný, taktní
diskrétnost1. zachovávání svěřených informací v tajnosti, diskrece; 2. ohleduplnost, taktnost
diskriminacerozlišování; rozdílný, jiný přístup k jedné skupině než k jiné nebo k celku
diskriminantčást vzorce pro výpočet kvadratických rovnic
diskursdiskurz
diskursivnídiskurzivní
diskurz, diskurs, diškursrozmluva, rozhovor
diskurzivní, diskurzívní, diskursivní-postupující racionálně
diskutabilnísporný
diskutablinídiskutovatelný, sporný, nikoli zřejmý
diskutérčlověk schopný, znalý vést výměnu názorů, debatu
diskutovatmluvit o něčem; vést rozhovor (viz diskuze)
diskuze, diskuserozprava, výměna a obhajoba názorů, debata
diskvalifikacevyloučení; potrestání sportovce za porušení pravidel
diskžokej, disc jockeydyskdžokikonferenciér reprodukované hudby
dislokace1. rozložení, rozmístění; 2. čárová porucha, zlom
disneylanddyznylendpohádková, vysněná země
disociacerozplývání, rozštěpení, rozpojování, rozklad
disociovatoddělovat, rozkládat, štěpit se, rozpojovat
disolucerozklad, rozpuštění
disolvovatrozpouštět, rozpustit
disonancenesoulad, neshoda; nesouzvuk, nelibozvučné znění
dispanzivní, dispanzívní, dispansivnírozptylující
disparátnírůznorodý, oddělený
disparitanerovnost, různost, rozdílnost
dispečerpracovník dispečinku
dispečinkústředí řízení provozu určitého celku
dispenz, dispens, dispenseprominutí, zproštění, osvobození od nějaké povinnosti nebo poplatku
dispenzace, dispensace1. udělení dispenzu; 2. zhotovování a vydávání léčiv, součást recepturní taxy
dispenzarizace, dispensarisacevčasné aktivní vyhledávání a. léčení osob potřebujících soustavnou preventivní nebo léčebnou péči
dispenzatorium, dispensatoriumseznam léků
dispenzární, dispensárnísoustavná péče (vyhledávání, vyšetřování, léčení) o určité skupiny zdravých a určité skupiny nemocných osob se závažnými chorobami
dispergacepříprava disperzní soustavy
dispergovatrozptylovat, rozptýlit; rozkládat, rozložit
disperze, disperserozptyl, rozptýlení, rozklad
disperzita, dispersitastupeň disperze
disperzní, dispersní1. rozptylující, rozkládající; 2. obsahující rozptýlené částice
displacementdysplejsmentposun, posunutí; výtlak lodi
display ruleskonvence, normy nebo zvyky určující jaké emoce mohou být ukázány předkým a v jaké situaci. Některé z těhto “pravidel chování” dodržujeme nevědomě, jiné jsou jen ideály chování
displej, displaydysplejzobrazovací jednotka
disponentobchodní zmocněnec, člověk oprávněný vést jednání a uzavírat smlouvy jménem firmy
disponibilitamožnost něčím disponovat
disponibilníupotřebitelný, schopný užití, k dispozici
disponovatněčím volně nakládat, rozhodovat o užití; rozvrhovat, rozmísťovat
dispozice, disposicerozmístění, rozestavení; směrnice, pokyny; sklon, náchylnost, vrozený předpoklad
dispozior, dispositorastrol. vládce znamení zvěrokruhu.
dispozitivnípodpůrné; volně upravitelné, odlišně upravitelné, volně použitelné; připouštějící odlišnou úpravu právního vztahu účastníky – dispozitivní ustanovení zákona se použije, neupraví-li si účastníci právního vztahu svá oprávnění a povinnosti jinak. Zákon u těchto ustanovení výslovně připuští odlišnou úpravu.; Opak “kogentní”.
disproporcenepoměr, nerovnoměrnost, neúměrnost, nevyrovnanost
disputace, disputrozprava, debata, odborná diskuze
disseminacešíření onemocnění do dalších orgánů
dissous plyndysú plynacetylen naplněný do tlakové láhve s pórovitou hmotou nasáklou acetonem
distance, distanc1. vzdálenost, odstup; 2. dočasné vyloučení ze soutěže
distancovatudržovat odstup, odtahovat se, odmítnout spojitost; zastavit činnost
distálníokrajový, vzdálený od středu těla
distersnípřekroucený, opačný, převrácený, nenormální
distichondvojverší
distingovaný, distingvovanýuhlazený,jemný, ušlechtilý
distinkceodznak hodnosti; odlišnost, rozdílnost; vyznamenání; jemnost, ušlechtilost
distonovatnečistě, falešně intonovat
distorze, distorsezkroucení; zkreslení vadou čočky; podvrtnutí, vyvrtnutí
distrakceroztažení; rozčlenění; roztržitost
distribucerozdělování; rozšiřování, šíření
distributivníd. číslovka číslovka podílná (po dvou, dva a dva); d. zákon matematický zákon o násobení součtu
distributor1. kdo provádí distribuci, zejm. zboží; 2. rozdělovač hradlových impulzů; 3. cisternový vůz k pokrývání silnice živicí při povrchové úpravě
distriktsprávní okrsek, obvod
disulfidorganická sloučenina, v níž jsou na vzájemně spojených atomech síry vázané uhlovodíkové skupiny
diškrecespropitné
diškursdiskurz
dišputátrozhovor, diskurz, disputace
ditheringdyteringtechnika užívaná v počítačové grafice k vytvoření iluze měnících se odstínů šedi
dithyrambstarořecká lyrická oslavná poezie (píseň) k poctě boha
diuretikummočopudný prostředek
diuréza, diurésavylučování moči
diurnálnídenní, opakující se v 24-hodinovém rytmu
divaoblíbená a slavná umělkyně
divagaceodchýlení od tématu, odbočení od námětu
divanpohovka
divergenceodchýlení, odklon, rozbíhání; neshoda, rozpor, rozbíhavost
diversifikacerozrůzňování (např. zemědělské výroby dosud jednostranně orientované na jednu hlavní plodinu); mnohotvárnost
divertimentodruh instrumentální hudební skladby, obv. lehčího charakteru
diverzant, diversantzáškodník
diverze, diversepodvracení, záškodnictví, rozvracení
diverzifikace, diversifikacerozlišování, rozčlenění, rozrůzňování; rozšíření počtu, členění
diverzita, diversitarozmanitost, rozčlenění, rozložení
divide et imperarozděl a panuj
dividendadůchod akcionáře plynoucí z vlastnictví akcie; podíl z rozděleného zisku
divinacevěštecký dar; výklad horoskopu
divisspojovník, tiret
divize, divise1. taktický svazek ozbrojených sil; 2. mistrovská soutěž v kolektivních sportech; 3. pracovní úsek, oddělení., skupina
DivXdruh kodeku (kódování-dekódování) založený na formátu MPEG 4
dixielanddyxilend1. bělošský džez; 2. tradiční džez, často se swingovými prvky; 3. džezový soubor
dizertace, disertacevědecké pojednání jako podklad pro udělení akademické hodnosti
dizertační, disertačnívztahující se k dizertaci
DNAdeoxyribonukleová kyselina
dosolmizační slabika pro tón c
doblondublon
dobrmandruh služebního psa
docenttitul vysokoškolského učitele udělovaný na základě habilitačního řízení
docentstvídocentura
docenturahodnost nebo činnost docenta, docentství
docilitaučenlivost, schopnost učit se novým pohybovým dovednostem (rychlost tohoto učení)
dodeka-první část složených slov mající význam dvanáct
dodekaedrdvanáctistěn
dodekafonieskladebná technika založená na rovnoprávnosti všech dvanácti tónů v oktávě
dodovymřelý pták z čeledi holubovitých, blboun nejapný
dog trekkingturistika se psem
dogasilný vysoký strážný pes a obranář
doger, doggerdogrstřední oddělení jury
dogmavýchozí poučka, základní teze nepřipouštějící pochyby; neomylné východisko
dogmatikavěrouka; nauka o církevních dogmatech
dogmatizmus, dogmatismusstrnulé myšlení, lpění na nezdůvodněných názorech
dogovité plemenoPlemeno molosského původu - velcí silní psi s mohutnouu stavbou těla př.mastif, neapolský mastin. Odvozené od římského plemene molosů jejimž posláním bulo bojovat v arénách s divokými šelmami jinými psi a gladiátory.
dogsrukavičkářská useň
dokzařízení na stavbu, opravu, čištění lodí
doketizmus, doketismusnázor, že tělo i utrpení Ježíše Krista bylo jen zdánlivé
dokovatspojovat (IT terminologie)
doktor1. akademická hodnost a titul absolventa magisterského studijního programu vysoké školy univerzitního směru po vykonání státní rigorosní zkoušky a obhajobě rigorosní práce (např. JUDr., MUDr., PhDr., RNDr.); 2. titul absolventa doktorského studia (Ph.D.); 3. nejvyšší vědecká hodnost a titul (DrSc.); 4. d. honoris causa, čestný titul udělovaný za zásluhy; 5. lékař
doktorandkandidát doktorské hodnosti
doktrínanauka, soustava zásad, východisek, pouček; strnulé neměnné učení
dokumentdůležitá listina, doklad, svědectví
dokumentacedokládání důkazním materiálem, potvrzování; sledování, zaznamenávání a třídění literatury za účelem informování veřejnosti; soubor podkladů k projektu, výrobě, činnosti
dokumentarista1. odborník v dokumentaci; 2. tvůrce dokumentárních filmových nebo televizních snímků
dokumentaristikafilmová nebo televizní tvorba založená na autentickém zachycení skutečné situace
dokumentárnízaložený na dokumentech, průkazný
dolardollarměnová jednotka USA, Kanady, Austrálie a mnoha jiných států
dolarkadruh peněženky
dolbytechnický prostředek k potlačení šumu při magnetickém a optickém záznamu zvuku a při jeho reprodukci
dolcedolčehud. s citem, sladce
dolcissimodolčisimoco nejlíbezněji
dolicho-první část složených slov mající význam dlouhý, dlouho-
dolichocefalizacezužování a prodlužování hlav při zachování stejného obvodu
dolichomorfníastenický, leptosomní, lineární (typ člověka)
dolichosluskovina z tropické Afriky,lablab
dolmadušené závitky z mletého masa v listu hlávkového zelí nebo vinné révy, tolma, golubcy, sarma
dolmenmegalitická hrobka
dolomit1. trojklonný minerál; 2. usazená hornina světlé barvy, tvořená převážně stejnojmenným minerálem, často s příměsí vápence
dolorbolest při zánětu
dolorosodolorózohud. bolestně
dolózní, dolosníúmyslný
dolusúmysl k spáchání trestného činu (dolózní trestný čin)
doménapůsobiště, hlavní obor působnosti; fyz. oblast stejné magnetizace (elektrické polarizace) ve feromagnetiku (feroelektriku)
domestikacezdomácnění, ochočování, zdomácňování zvířat
domicilsídlo, umístění; označení místa
dominadominantní osobnost, postava;zejm. vládkyně, tyranka v sadomasochistickém salonu
dominancepřevládání, převaha; schopnost prosazovat vlastní vůli, nepoddajnost, nadřazenost
dominanta1. převládající, řídící složka; 2. výrazný architektonický prvek, stavba; 3. pátý tón diatonické stupnice
dominantnípřevládající, mající převahu,určující
dominikálpanská půda, kterou vrchnost obdělávala ve vlastní režii pomocí dvorské čeledi a roboty poddaných
dominikánčlen mnišského řádu kazatelů
dominium1. území, panství; 2. označení samostatných států členů britského Společenství národů
domino1. společenská hra s obdélníkovými kostkami; 2. volný maškarní plášť
dominovýtýkající se domina; efekt řady návazně se kácejících kostek
domptérdontérkrotitel dravé zvěře, drezér
don Donšpanělský šlechtický a čestný titul mužů; v Itálii, Španělsku a Portugalsku titul některých kněží
doňašpanělský šlechtický a čestný titul žen
dona, donnaurozená paní, dáma
donacedarování, věnování majetku; nadace, nadání; veřejný dar
donaunejstarší chladné období alpského zalednění, danub
donátordárce
donchuánzáletník, svůdce
donegalvlněná drsná pevná tkanina
dongměnová jednotka Vietnamu
donjondonžonsamostatně stojící obytná obranná věž hradu, poslední útočiště posádky
donkichotskýnaivně a marně odhodlaný, pošetile dobrodružný
donor1. atom, molekula nebo ion předávající elektron, elektronový pár nebo proton jiné obdobné částici (akceptoru); 2. porucha krystalové mřížky polovodiče způsobující elektronovou vodivost
doorbegdórbegbezpečnostní vak uložený ve dveřích osobního automobilu a chránící cestující před nárazem z boku vozidla
dopamindopamin - látka hrající důležitou roli v nervovém systému (neurotransmiter). Monoamin, který je prekurzorem při syntéze adrenalinu (srov. katecholaminy) a vzniká dekarboxylací DOPA. Sympatomimetikum s převažujícím inotropním účinkem. Jeho nedostatek v bazálních gangliích souvisí se vznikem Parkinsonovy nemoci. V hypofýze tlumí tvorbu prolaktinu. Podle některých teorií existuje souvislost d. se schizofrenií (neuroleptika působí na dopaminergní receptory). D. jako léku se užívá zejm. při šoku (zvyšuje krevní tlak a zlepšuje průtok útrobami, který je při šoku omezen). Řada léků zasahuje do metabolismu d. či do jeho působení na dopaminových receptorech (např. neuroleptika, bromokriptin). Léky obsahující d. - např. Dopamin, Dopmin, Tensamin
dopink, dopingnedovolené užívání látek stimulujících zvyšování tělesné zdatnosti
dordonstratigrafický stupeň svrchní křídy
dormanceklidové období ve vývoji organizmu vyznačující se sníženým metabolizmem
dormitářspolečná ložnice mnichů, dormitorium
dormitorium1. ložnice v starořímském domě; 2. společná ložnice mnichů, dormitář; 3. satelitní město
dorzální, dorsálníhřbetní, zadní, patřící zádům, obrácený k zádům, ležící u zad
dorzelgie, dorselgiebolest zad, hřbetu
dorzoventrální, dorsoventrálníprobíhající, směřující od zad, hřbetu k břichu
DOSDisk Operating System, druh počítačového systému
doskindouskinlehká, měkká a lesklá tkanina
dosnacibulovitá rostlina - Canna indica - původ: Střední Amerika, Mexiko, Západní Indie
dossierdosjesvazek listin, pouzdro na listiny
dotacedarování, finanční podpora; poskytnutí finančních prostředků z veřejných rozpočtů bez přesného účelu použití
douaneduanclo, celnice
doubledebl
double faultdabl fót i debl fótdvojchyba při podání v tenise
doubledeckerdabldekrdvojpodlažní autobus
douchedušsprcha, sprchovací, sprchový
douglaska, duglaskamohutný severoamerický jehličnatý strom
douxdusladký sekt
downdaunpovel pro psa: lehni; vyčerpaný, na konci sil
downloaddaunloudpřesun dat mezi dvěma zařízeními
doxamínění; výsledek pouze smyslového poznání
doxaleumělecky kovaná mříž mezi chórem a chrámovou lodí
doxografiesoubor, souhrn názorů nebo literárních pramenů
doxologiechvalořečení; chvalozpěvná modlitba
doyendoajennejstarší člen nějaké skupi
dozátordávkovač
dozershrnovač, stavební stroj s radlicí, buldozer
dozický, dosickýschodovitý, s několika zuby (klíč, zámek)
dozimetr, dosimetrzařízení k měření dávek ionizujícího záření
dozimetrie, dosimetrieobor zabývající se měřením aktivity radioaktivních zářičů a veličin charakterizujících interakci ionizujícího záření s prostředím
dómhlavní chrám; klenba, kupole; rozlehlá podzemní krasová jeskyně
dórskývztahující se k starořecké skupině Dórů (d. řád, d. sloup)
dózaozdobná schránka
dózovánídávkování
dóžehlava bývalé benátské a janovské republiky
drabařdvouhrbý velbloud
dracénadekorativní pokojová rostlina
drachma, drachmeměnová jednotka Řecka
draft1. pracovní verze textu, nejnižší kvalita tisku bodových tiskáren; 2. sport. výběr hráčů do profesionálních družstev, např ledního hokeje
dragounozdobný díl pláště umístěný vzadu přes pas; příslušník jezdecké pěchoty
dragsterzvl. vozidlo pro akcelerační závody
dragstor, drugstoredragstórdrogerie, lékárna s bufetem
drakonickýpřísný, krutý, neúprosný
dramměnová jednotka Arménie
dramaliterární druh založený zejm. na přímých promluvách postav; divadelní hra, obv. vážného obsahu; vážná nebo vzrušující událost
dramaterapiepsychoterapeutická disciplína využívající divadelních prostředků (expresních, aj.)
dramatickýtýkající se dramatu; divadelní, herecký; napínavý, osudný
dramatizace, dramatisacepřevedení předlohy do formy dramatu
dramatizovat, dramatisovat1. provádět dramatizaci; 2. činit dramatickým; 3. přeceňovat závažnost situace
dramaturgieumělecká činnost zaměřená na přípravu repertoáru a jednotlivých jeho částí
dranžírovatkrájet na porce, rozřezávat
drap, drapéjemná vlněná měkká tkanina z česané příze
draperie1. těžká neprůhledná záclona, dekorativní závěs; 2. zřasení roucha na sochách a obrazech;3.tvar polární záře
drastickýbezohledný, krutý, nevybíravý; silně účinný, působivý
drastikumrychle a účinně působící lék
dražélék nebo cukrovinka oblého zploštělého tvaru s lesklou polevou
dražování1. výroba dražé; 2. obalování semen látkou obsahující průmyslová hnojiva, ochranné látky a stimulátory růstu
dream teamdrím týmmužstvo snů
drén1. gumová, skleněná nebo plastiková trubička, rourka, proužek gázy, látky k odvádění tekutin nebo sekretů z ran a tělesných dutin; 2. odvodňovací kanál, trativod
drenáž1. odvádění sekretů nebo tělesných tekutin z rány nebo tělesné dutiny pomocí drénu; 2. odvodňování pozemků, základů staveb ap. drény
dressportovní úbor
dresink, dressingzálivka, přísada do salátů, omáčka
drezérkrotitel dravé zvěře, domptér
drezína1. dřevěné jízdní kolo bez šlapadel; 2. lehké otevřené kolejové vozidlo na ruční nebo motorový pohon používané ke kontrole a údržbě trati
drezírovat, drezovatpodrobovat drezuře, cvičením týrat
drezura, drezúrapřísný, tvrdý výcvik
drhnouti konvičkynemírné popíjení piva, význam asi jako podívat se sklenici na dno, vychází to z původního výrazu drhnout jazykem o prázdnou konvičku
driblink, dribling, driblováníve sportovních hrách způsob vedení míče nebo touše
driftposun, vychýlení; pomalá změna způsobená změnou podmínek
driftovatnechat se unášet proudem, být bezmocně unášen proudem
driltvrdý, drsný, bezmyšlenkovitý výcvik; bezduchá kázeň
drinknápoj, obv. alkoholický
drivedrajvodpich, prudkost, razance,průbojnost;disková jednotka
driverdrajvrovladač ve výp. tech.
drndahanlivý výraz pre staršiu ženu
drogapsychoaktivní látka, surovina rostlinného nebo živočišného původu
drogomaniedrogová závislost, toxikomanie
droit de seigneurfeudální právo pána panství deflorovat všechny dívky nacházející se na tomto panství - též právo první noci - latinsky: jus primae noctis (“právo premiéry”)
droit de suitedrua d suitprávo na slušné vypořádání
dromedárvelbloud jednohrbý
drop-inprotidrogové středisko
drop-outdrop aut1. zeslabení signálu při snímání magnetického záznamu vlivem vady materiálu; 2. ten, kdo se vymkl ze sociálního prostředí, do kterého byl dosud začleněn
dropsneplněné tvrdé bonbony
drozo-první část složených slov mající význam rosa, roso-
drugstoredragstor
druhovýrobaVýrobky neoriginální, vyrobené z recyklovaných výrobků z prvovýroby.
druidstarokeltský kněz
drukpatentní stiskací knoflík
drumsdramsdžezová bicí skupina
drupadruh dužnatého plodu rostlin, např. švestka
drúzpříslušník šůtské sekty, která se v učení nejvíce odchýlila od původního islámu
drúzashluk srostlých krystalů na společném podkladu
drydrajvyrobený bez příměsi cukru, suchý
dryasobdobí nejmladšího pleistocénu
dryádalesní nymfa, duše stromu
dryákmedikament, lék jež nemá žádný účinek, přesto je však schopen pacienta vyléčit, je-li pacient přesvědčen, že účinný je.
dryopitek, dryopitékvymřelý primát
držgrešleskoupý člověk lakomec, skrblík, harpagon
dto, dttorovněž, právě tak totéž, zkratka slova detto
dualita, dvojitostpodvojnost, dualizmus
dualizmus, dualismusdvojitost, podvojnost, dualita
duantdutá urychlovací elektroda
duatlonkombinace dvou sportovních disciplín
duáldvojné číslo
duálnídvojkový, binární
dubdabsamostatně se vyvíjející směr rege
dubiózní, dubiosnípochybný, nejistý
dubitaceřečnická figura, při níž autor předstírá váhání mezi několika slovy, tématy, řešeními
dubl1. dvojník, dublér; 2. vyzvědač pracující pro dvě strany; 3. tkanina s dvojí osnovou
dublé, doublédublépozlacený neušlechtilý kov nebo výrobky z něho
dubletsdružená dvojice dané fyzikální veličiny
dubletadvojtvar
dublon, doblonstará španělská zlatá mince
dublovatzdvojovat
ducedučevůdce; titul B. Mussoliniho jako fašistického diktátora
ductusduktusvývod, hubice
due diligencekomplexní zmapování všech operačních a finančních aspektů banky, výstupy due diligence sloužily poradcům a akcionářům k ohodnocení prodávaných podílů a ke zpracování podrobných nabídek
duelsouboj
dueňave španělském prostředí starší paní, průvodkyně mladé dívky nebo ženy
duet, duetoskladba pro dva nástroje nebo pro dva hlasy a její provedení; duo; dvojzpěv
duktilitatažnost, tvárnost
dulboxdalboxsvršková hovězí nebo vepřová useň s vytlačenou lícovou kresbou
dulcineadulsineamilenka
duma1. myšlenka, představa; přemýšlení, dumání; 2. druh ukrajinské lidové písně, dumka; 3. sněm šlechticů v Rusku: ruský parlament
dumdumstřela s naříznutým hrotem
dumkadruh ukrajinské lidové písně, duma
dumpdampvýpis z paměti počítače
dumperdampr
dumpingdamping
dunavětrem navátý val písku nebo sněhu, přesyp
dunst1. druh jemné krupice, krupička; 2. vůně
duohudební skladba pro dva nástroje nebo pro dva hlasy a její provedení; dvojice; dueto
duo-první část složených slov mající význam dva, dvojí, dvojitý
duobuselektrické vozidlo městské dopravy napájené v centru města sběračem z troleje, na okraji z akumulátorů
duodeno-první část složených slov mající význam dvanáctník, dvanáctníkový
duodenumdvanácterník, dvanáctník
duopolstav, kdy na trhu jedné komodity existují právě dva prodávající
duopsonstav, kdy na trhu jedné komodity existují právě dva kupující
duplexsoučasný přenos zpráv oběma směry po téže lince
duplicitazdvojení, dvojitost, dvojí provádění, dvojkolejnost
duplikacezdvojení
duplikátdruhé vyhotovení podle originálu mající stejnou platnost jako originál; kopie
durtvrdá hudební tónina
dur-první část složených slov mající význam tvrdý, pevný
durallehká, tvrdá a pevná slitina hliníku a mědi s příměsí hořčíku a manganu
durchskrz, veskrze
duréedyrétrvání, prožívaný čas
duritzákladní petrografická složka černého uhlí
durmanrostlina z čeledi lilkovitých obsahující jedovaté alkaloidy
duschedušesprcha, sprchovací, sprchový
duty free shopdjúty fri šopobchod v bezcelním pásmu na hranicích, na letišti, na lodi, kde lze nakoupit zboží bez cla
dyadickýdvojkový, dvojný; týkající se dvojice
dyádadvojice; vztah mezi dvěma jedinci
dyftýnbavlněná česaná tkanina s hedvábným leskem, hustým vlasem na líci
dymiándruh mateřídoušky používaný jako koření, tymián
dynamickýpohybový, silový; týkající se pohybu, rychlosti vývoje, hnací síly, energie
dynamika1. projevy různých sil v určité oblasti; 2. obor fyziky zabývající se pohyby těles a hmotných prostředí a jejich příčinami; 3. použití různé síly zvuku v hudbě
dynamittřaskavina obsahující zejména nitroglycerin
dynamogenerátor k výrobě stejnosměrného proudu
dynastiepanovnický rod v monarchii
dynodajedna z elektrod elektronky
dys-první část slov označující zeslabení,vadnost,poruchu
dysbázie, dysbasieporucha rovnováhy způsobující potíže udržet se ve stoji nebo v chůzi
dysbuliechorobná nerozhodnost, abulie
dysfagieporucha pasáže potravy během polykacího aktu, která je spojena s přechodným pocitem tlaku a pocitem váznutí nebo uváznutí sousta
dysfázieporucha schopnosti mluvit
dysfemizmus, disfemismusslovo se silně negativním citovým zabarvením
dysforiestav úzkosti
dysfunkcenarušená nebo odchylná funkce orgánů
dysgnózie, dysgnosievývojová porucha schopnosti spojit vnímané vjemy s jinými, např. s představami
dysgrafieporucha motorické složky psaní
dyshidrotickýDishydrotický - od dishydróza = fyziolog. porucha tvoření a pachu potu
dyskoordinaceporucha plynulosti a souhry volních pohybů
dyslaliešpatná výslovnost hlásek, patlavost
dyslexieoznačení všech drobných specifických poruch učení, porucha schopnosti čtení, legastenie
dyslipidémiePorucha hladiny tuků v krvi /zpravidla zvýšení těch “špatných” a pokles těch “ochranných”/ - lipidy jsou tuky,-émie znamená v krvi a dys- znamená změna, porucha, nerovnováha.
dysmelievrozený nedokonalý vývin některého orgánu
dysmenoreabolestivá porucha menstruace
dysmimieporucha gestikulace, šklebivost
dysmuzie, dysmúsiechorobný nedostatek nebo ztráta smyslu pro hudbu, amuzie
dysodieporucha zpěvného hlasu
dysorexieporucha chuti
dysortografiedyzortografievývojová porucha spojená s neschopností naučit se správně pravopis, grafastenie
dyspareuniedruh sexuální poruchy projevující se bolestivou souloží
dyspepsieporucha trávení
dysplazie, dysplaslezrůdnost orgánů nebo organizmů
dysponoedušnost; zástava dýchání
dyspraxiečástečné snížení naučené schopnosti vykonávat složité úkony
dysrytmieporucha pravidelné činnosti některého orgánu, pohybu nebo mluveného projevu
dystanaziesnaha doktorů udržet nemocného člověka co nejdéle při životě; opak eutanazie
dystopievýskyt nějakého orgánu na neobvyklém místě
dystrofiechorobný stav způsobený poruchou výživy tkání nebo látkové výměny provázený změnami vzhledu
dysurieobtížné nebo bolestivé močení
dýzaúzká trubice k zvyšování výtokové rychlosti tekutin, tryska
dyzenterie, dyzentérie, dysenterie-úplavice
dzétav řecké abecedě znak pro dz
džabal, džebelhora, pohoří, krajina v arabském světě
džajv, jivedžajvmoderní společenský tanec navazující na swing
džem, jamdžem1. zavařenina s kousky ovoce; 2. dopravní zácpa
džemprvolná pletená halena sahající k bokům a oblékaná přes hlavu
džentlmen, gentlemandžentlmenmuž uhlazených způsobů
džezbend, jaz band, jazz banddžezbenddžezový orchestr, džezová kapela
džezgymnastika, jazzgymnastikadžezgymnastikacvičení při hudbě
džezmen, jazzmendžezmendžezový hráč, muzikant
džezvanádoba kónického tvaru s rovným držadlem užívaná k vaření turecké kávy
džigitovkaakrobatické cviky prováděné na cválajícím koni
džihádsvatá válka v zájmu šíření nebo obrany islámu
džinduch
džingischánčingischán
džinizmus, džinismusstaroindické náboženství založené na askezi
džíny, jeansdžínspevné plátěné kalhoty, texasky, rifle, džínsy, jeansy
džíp, jeepdžípvýkonné malé terénní vozidlo
džiu-džitsu, jiu-jitsudžiu-džitsujaponský způsob sebeobrany
džudo, judodžudojaponský způsob sebeobrany; úpolový sport, zápas
džungle1. tropický lesní nebo křovinatý těžko prostupný porost; 2. nepořádek, chaos, zmatek
džunkačínská nebo japonská pobřežní plachetnice
džus, juicedžúsovocná nebo zeleninová šťáva
džuveč, džuvekořeněné jídlo z rýže, zeleniny a masa, popř. i bez masa
e-learningelektronické učení, výuka po internetu
E-mailímejlsystém elektronické pošty
earlérltitul střední anglické šlechty
ebenvzácné tvrdé dřevo černé barvy
ebonitelektricky nevodivá černá tuhá hmota z přírodního nebo syntetického kaučuku
ebrietaopilost
ebulioskopiemetoda určování molekulární hmotnosti látek
eburslonová kost, slonovina
ecce homoekce homóejhle člověk
echino-první část složených slov mající význam ježek, ježovka
echinokokvývojové stadium tasemnice jaterní, boubel, měchožil
echinus, echinos, echínosstřední část sloupové hlavice bochníkového tvaru
echoozvěna
echografiediagnostická metoda pracující s odrazem ultrazvuku od látek s různými akustickými vlastnostmi, sonografie
echokardiografiemetoda vyšetřování srdce odrazem ultrazvuku na tkáni
echokineze, echokineseporucha jednání charakterizovaná napodobováním pohybů jiných lidí
echolaliechorobné opakování slyšeného,papouškování
echolokaceorientace živočichů v prostoru pomocí vyslání a zpětného přijímání ultrazvuku
echolotozvěnový akustický hloubkoměr
echtsprávný, pravý, ryzí
ecruekry
ecstasyekstasidroga, která může způsobit trvalé poškození mozku, extáze
ECUekiEuropean Currency Unit, evropská měnová jednotka
edafonsoubor všech organizmů žijících v půdě
edémotok
edenráj, místo blaženosti
edicevydání slovesného díla; vydavatelská činnost; vydavatelská sbírka knih,knižnice
edifikaceedifikácia (lat.) - kniž., zastar., budovanie, vzbudovanie zdroj - SCS, SPN 1979
ediktvyhláška, nařízení, vyzvání, úřední výnos
edikula, aediculajednoduchý stavební útvar sestávající z podpor a kladí se štítem
editacepříprava, zpracování a úprava textu k tisku
editor1. vydavatel; 2.program pro pořizování a úpravu textu
editovatupravovat, upravit nebo psát, napsat text na počítači
edukacevýchova
edukačnívýchovný; vzdělávací
edukometriespeciální statistický obor, který se zabývá testováním testů - tedy měří kvalitu školních zkoušek
EEGelektroencefalografie
eemémposlední meziledová doba v severoevropské nížině
efébve starověkém Řecku označení dospělého jinocha
efebofilienáklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči dospívajícím chlapcům, někdy bývá řazena mezi parafilie či sexuální deviace jako poddruh pedofilie, kulturně odpovídá řecké pederastii
efedrinalkaloid užívaný jako lék
efektúčinek, výsledek; úspěch, dojem
efektivitaúčinnost, působivost, efektivnost, eficience
efektivníúčelný, účinný
efektivnostúčinnost, efektivita
efektnípůsobivý, působící silným dojmem, vypočítaný na vnější efekt
efemeridavypočtená poloha kosmického tělesa pro určité datum
efemérnírychle pomíjející, prchavý
efeminacezženštilost mužů
eferentníodstředivý, vedoucí vzruch od centra na periferii
efervescencešumění plynu uvolněného z kapaliny
eficienceúčinnost, výkonnost, efektivnost, efektivita
eflorescence1. výkvět (solí, sádrovce) na povrchu půdy; 2. výkvětek, chorobná změna kůže nebo sliznice
efodkněžské roucho; odznak hodnosti a úřadu kněze
efuze, efusevýlev, výtok, unikání
efuzerní, efusernímarnotratný
efuzivní, efuzívní, efusivnívýlevný, vulkanický
egalitarizmus, egalitarismusrovnostářství
egalizace, egalisacevyrovnání; úprava tučnosti mléka na požadovaný obsah tuku
egalizační, egalisačnívyrovnávající
egidaochrana, záštita; ochranný štít bohyně Athény, aigis
egojá; centrum osobnosti
ego-první část složených slov mající význam já, vztah k vlastní osobě
egocentrickýsebestředný, egoistický, sobecký
egocentrizmus, egocentrismusv jednání i myšlení pozornost zaměřená na vlastní osobu
egogeniepoškozování vlastního zdravotního stavu nevhodným životním stylem, nežádoucím chováním a prožíváním
egoistasobec, jednající zejm. ve prospěch svých zájmů
egoizmus, egoismuszdůrazňování sebe sama, stavění se do popředí, sobectví
egoteizmus, egoteismuszbožňování sebe
egutacevýmolná činnost skapávající vody
egyptienkalatinkové písmo s patkami, jednoduchou kresbou bez výrazného stínování
egyptologieobor zabývající se jazykem, historií a kulturou starých Egypťanů
eidamejdam i ajdamnasládlý polotuhý plnotučný sýr
eidetizmus, eidetismusvloha, schopnost vybavit si již viděné, vizuální představy
eidosidea, podstata, vzor
eifelajfelstratigrafický stupeň devonu
eintopfajntopf
ejakulacevystříknutí semene ze samčího pohlavního orgánu
ejakulátsekret mužských pohlavních žláz obsahující sperma
ejectídžektvyhodit, vyhoď
ejekcevychrlení, vypuzení, katapultace
ekcelentvynikajici
ekdemomaniechorobná touha po cestování
EKGelektrokardiografie
ekipaskupina lidí spjatých společným úkolem, závodní družstvo
ekistikavěda o lidských sídlech
eklekticizmus, eklekticismus, eklektizmus, eklektismuszpůsob tvorby,vědecké nebo umělecké práce nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním z cizích vzorů, děl nebo starších období
eklimetrpřístroj k určování výškových rozdílů
eklipszatmění Slunce nebo Měsíce
ekliptikadráha zdánlivého pohybu Slunce během roku
ekliptikálnívztahující se k ekliptice
eklogaliter. báseň s pastýřskou tematikou; hud. skladba pastorálního rázu
eklovat seošklivit si, hnusit se
eko-první část složených slov mající význam ekologie, ekologický
ekofarmafarma hospodařící způsobem blízkým přirozenému stavu tak že nezatěžuje neúměrně přírodu a produkuje bioprodukty
ekofondekologický fond, finanční prostředky na ochranu a zlepšování životního prostředí
ekofyziologie, ekotysiologieobor zabývající se zkoumáním vnějších vlivů na organizmy
ekologickýto, co je v souladu s přirozenými životními podmínkami, co respektuje přírodní zákonitosti; vztahující se k životnímu prostředí
ekologievěda zkoumající vztahy mezi organizmy navzájem a mezi organizmy a prostředím
ekologistaekologický aktivista
ekologizace, ekologisacesnižování negativních vlivů na životní prostředí; vnášení ekologického aspektu do materiální lidské činnosti a do myšlení a chování lidí
ekomorfóza, ekomorfosaodchylka ve tvaru orgánů nebo organizmů vyvolaná prostředím
ekonoměrpřístroj měřící hospodárnost provozu (zejm. při jízdě motorových vozidel)
ekonometrieobor zabývající se a formulující ekonomické vztahy a zákonitosti pomocí matematických metod, ekonometrika
ekonomie1. interdisciplinární věda zkoumající zejm. chování ekonomických subjektů; 2. hospodárnost, úspornost, dobré hospodaření
ekonomika1. hospodářství určitého státu jako celek 2. obor zkoumající jednotlivé úseky národního hospodářství
ekonomizér, ekonomisérpředehřívač tekutin využívající zbytkového tepla spalin
ekosféraoblast kolem hvězdy s příznivými podmínkami pro život
ekospotřebitelspotřebitel upřednostňující ekologicky nezávadné výrobky
ekosystémzákladní funkční jednotka v přírodě, ve které jsou v přímém vztahu všechny živé složky s fyzikálními i chemickými faktory prostředí
ekotonhraniční část mezi dvěma biocenózami
ekotopstanoviště se stejnými ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy, okolí živých organizmů
ekotypskupina jedinců dědičně přizpůsobená určitým životním podmínkám
ekran1. promítací plocha; 2. geol. nepropustná vrstva, clona
ekrazittrhavina obsahující kyselinu pikrovou
ekry, ecruekrimající barvu surového hedvábí
ektázie, ektasierozšíření stěny dutých tělních orgánů
ekto-první část složených slov mající význam vně, mimo
ektoblastzevní zárodečný list živočišného embrya, ektoderm, exoderm
ektodermzevní zárodečný fist živočišného embrya, ektoblast, exoderm
ektofágorganizmus živící se na povrchu hostitele
ektofytrostlinný cizopasník žijící na povrchu těla
ektogennízjevný, z vnějších příčin; souvisící se zemským povrchem, exogenní
ektoparazit, ektoparasitcizopasník žijící na povrchu těla hostitele
ektoplazma, ektoplasmapovrchová vrstva cytoplazmy tvořící lem kolem celé buňky nebo buněčných výběžků
ektotermie, ektothermieschopnost studenokrevných živočichů získávat teplo z prostředí změnou svého chování, např. vyhledáváním teplejší lokality
ekumenatrvale obydlená část Země pozměněná činností člověka, tena habitabilis
ekumenický1. všeobecný, světový; 2. týkající se všech křesťanských církví, sjednocující všechny křesťanské církve
ekvalizér, ekvalisér, eqaliserekvalizérvyrovnávač
ekvatoreáldalekohled s hlavní osou namířenou k světovému pólu
ekvatoreálnírovníkový
ekvátorrovník
ekvi-první část složených slov mající význam rovný
ekvideformátymísta se stejným zkreslením, tento výraz se vztahuje ke kartografickým zobrazením
ekvidistantnízachovávající konstantní vzdálenost
ekvilibristikacirkusový žánr založený na udržování rovnováhy těla vlastního nebo partnerova; umění balancovat, žonglovat se slovy
ekvilibriumrovnováha, vyrovnanost
ekvimolárníkompenzační 1:1
ekvinokcium, ekvinokcerovnodennost
ekvipážkočár se spřežením; výbava, vybavení
ekvipotenciálnímající stejný potenciál
ekviproporcionálněrovná úměrnost částí v rámci celku
ekvitaabstraktní morální měřítko pro použitelnost právních norem
ekvivalencerovnocennost, stejná platnost; vzájemné vyplývání dvou logických výroků ze sebe sama
ekvivalentstejná nebo odpovídající hodnota
ekvivalentnírovnocenný, se stejným účinkem, se stejnou platností
ekvivokaceneurčitost, vyhýbavost; dvojznačnost; jaz. stejná slova různého významu
ekzémkožní zánětlivé onemocnění podmíněné přecitlivělostí organizmu vůči alergenům organického i anorganického původu
elaboracevypracování, zpracování; smysl pro detail
elaborátzpravidla podrobné písemné zpracování návrhu, plánu
elaborovatzpracovat, rozpracovat, zpodrobnit
elacezpůsob vyjadřování vysoké míry vlastnosti (velikánský, přemnoho)
elainkyselina olejová, olein
élan vitalživotní energie, vzmach
elasťákyelastické kalhoty, legíny
elasticitapružnost, elastičnost
elastickýpružný
elastinvláknitá bílkovina, složka svaloviny
elastomermakromolekulová látka vykazující při normální teplotě velkou pružnost; např. kaučuk
elastooptikanauka o změnách optických vlastností látek působených mechanickým napětím
elativjaz. vyjádření stupně vlastnosti bez srovnávání komparativem nebo superlativem; jazykový pád pro pohyb zevnitř ven
elánnadšení; oduševnění, rozmach
eldorádoblaho, vytoužený cíl
eleatéřecká filozofická škola založená na učení o jediném neměnném bytí
elefantslon
elefantiáze, elefantiesisneforemné zduření některých částí těla
elegánmuž atraktivního vzhledu
elegencevytříbený vkus, ladnost, uhlazenost v odívání, chování
elegický… přídavné jméno od “elegie” - literární nebo hudební dílo tklivého, truchlivého rázu, žalozpěv / viz Akademický slovník cizích slov
elegiežalozpěv, literární nebo hudební dílo tklivého rázu
elekcevýběr, volba
elektretdielektrikum udržující elektrickou polarizaci i po odstranění vnějšího elektrického pole; analogie permanentního magnetu
elektrifikacerozšiřování elektrické rozvodné sítě
elektrittavený oxid hlinitý, umělý korund
elektro-první část složených slov mající význam elektřina, elektrický
elektroakustikaobor techniky zabývající se elektrickým snímáním, reprodukcí, záznamem a zpracováním zvukových záznamů
elektroanestezie, elektroanestézie, elektroanestesiecelkové znecitlivění elektrickým proudem procházejícím centrálním nervovým systémem
elektrobusautobus poháněný elektrickým motorem
elektrochemieobor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí
elektroda1. tuhý, kapalný nebo plynný vodič, jímž proud přichází nebo odchází do jiného prostředí; 3. svařovací drát
elektroencefalografie,lékařská neurologická vyšetřovací metoda zachycující mozkové elektrické potenciály a jejich proměny, zkratka EEG
elektrografie1. chemická elektroanalytická metoda; 2. technika zobrazování předmětů přímo na fotografickou citlivou vrstvu pomocí vysokonapěťového elektrického pole
elektrokardiografielékařská vyšetřovací metoda zachycující a zaznamenávající akční elektrické srdeční potenciály z různých míst povrchu těla, zkratka EKG
elektrokardiostimulátorpřístroj k elektrickému dráždění srdečního svalu
elektrokaustikaodstranění chorobně změněné tkáně pomocí drátu rozžhaveného elektrickým proudem
elektrokoagulace1. léčebná metoda spočívající v koagulaci tkáně elektrickým proudem; 2. shlukování koloidních částic působením elektrického proudu
elektroluminiscenceluminiscence buzená přiloženým elektrickým polem nebo protékajícím elektrickým proudem
elektrolytpevný nebo kapalný vodič, v němž vedení elektrického proudu je uskutečněné pohybem iontů
elektrolýza, elektrolysarozklad látek působením elektrického proudu
elektromagnetměkké železo vložené do cívky protékané elektrickým proudem, které tak získává magnetické vlastnosti
elektromagnetická indukcejev vzniku elektrického napětí při změně magnetického pole
elektromagnetizmus, elektromagnetismusnauka o vzájemném působení elektrických a magnetických jevů
elektrometalurgievýroba kovů, slitin nebo jejich rafinace pomocí elektrické energie
elektrometeoroptický nebo zvukový projev atmosférické elektřiny, např. polární záře, bouřka
elektrometrelektrostatický přístroj k měření velmi nízkého elektrického napětí
elektromobilautomobil poháněný elektrickým motorem
elektromotortočivý elektrický stroj měnící elektrickou energii na mechanickou
elektromyografiezaznamenávání činnosti biopotenciálů kosterního svalstva, zkratka EMG
elektron1. stabilní elementární částice se záporným nábojem patřící mezi leptony; 2. lehká konstrukční slitina hořčíku,hliníku a zinku
elektronegativitaschopnost atomu v molekule přitahovat k sobě vazebné elektrony.
elektronegativnínesoucí záporný elektrický náboj
elektronickýzaložený na elektronice, využívaný v elektronice
elektronikaoblast zabývající se studiem a využitím elektrické vodivosti v pevné fázi (polovodiče), ve vakuu (elektronky) a v plynech (výbojky)
elektronkaobvodový elektronický prvek obvykle skleněná, kovová nebo keramická baňka, v níž je ve vakuu umístěna soustava elektrod, kterou je řízen proud volných elekkronů emitovaných katodou
elektronovýsouvisející s elektrony
elektronvoltjednotka energie, kterou získá částice s elementárním nábojem průchodem potenciálním rozdílem 1 voltu
elektroosmóza, elektroosmosapřevod vody při elektrolýze vodních roztoků porézním prostředím (diafragmou) vlivem elektrického pole
elektropozitivní, elektropositivnínesoucí kladný elektrický náboj
elektrostatickýsouvisející s elektrickými jevy, při nichž je elektrický náboj v klidu
elektrostatikaobor zabývající se studiem elektrického pole částic nebo těles, které jsou v klidu vůči uvažované inerciální soustavě
elektrostrikcezměna objemu nebo tvaru nevodičů vlivem vnějšího elektrického pole
elektrošokléčebná metoda užívaná při z některých psychických onemocněních, elektrický šok
elektrotaxepohyb živočichů způsobený elektrickým proudem
elektrotechnikaobor zabývající se elektromechanickou přeměnou a technickým využitím elektrické energie
elektrotechnologieobor studující materiály z hlediska využití v elektrotechnice,zaváděním,zdokonalováním výrobních postupů při výrobě elektrických zařízení
elektroterapieelektroléčba
elektrotomlék. elektrický přístroj k řezání tkání
elektrováníudělování elektrického náboje tělesům
elektrumpřirozená slitina zlata a stříbra, vzácný krychlový nerost
elementprvek složka, součástka
elementálbytost sestávající pouze z jediného elementu nebo živlu, např. vody, ohně
elementárnízákladní; jednoduchý
elévžák, odchovanec
elevacepohyb nahoru, zdvih
elevátorzdviž, výtah; svislý nebo šikmý dopravník
elevonřídicí ploška na křídlech obvykle bezocasých letadel
elfskřítek, přírodní duch
elfazařízení k skládání materiálů z vagónů nebo aut proudem vody
eliminacevyloučení, vylučování, vyřazení, odstranění
eliminovatvyloučit, postupně vyřazovat
elinvarslitina s teplotní pružností (niklová ocel)
elipsa1. jedna z kuželoseček; 2. nevyjadřování slov nebo vět podle daného větného schématu očekávaných, výpustka
elipsoidkvadrika, která vznikne otáčením elipsy kolem některé z jejích os
elipsovitýmající tvar elipsy, eliptický
eliptickýelipsovitý
elitavýkvět, menšina s mimořádnými vlastnostmi; vybraná část celku
elitářstvíkoncepce vycházející z významu úlohy elit ve vývoji společnosti; nadřazenecké, povýšené vystupování
elitníprvotřídní, výborný
elixír1. tajemný zázračný léčivý prostředek; 2. farmaceutický přípravek obsahující líh a cukr
elize elisejaz. vypouštění hlásky
Elohimbůh Jahve ve Starém zákoně
elokvencevýmluvnost, výřečnost
elongaceprodloužení, vzdálenost; výchylka z rovnovážné polohy
eloxaceeloxování
eloxovánípovrchová úprava hliníku a jeho slitin elektrolytickou oxidací, eloxace
elpíčkoLP (long playing), dlouhohrající deska
elucevyluhování, vymývání látek
eluviacepohyb látek z určité části půdního profilu
eluviálnísouvisející s eluviem
eluviumzvětralá hornina ležící na místě svého vzniku, regolit
em.emeritní
emailglazura, smalt; zubní sklovina
emanacevyzařování, vyvěrání, výron
emancipace1. osvobození z podřízeného postavení, zrovnoprávnění; 2. boj za rovnoprávnost žen
emancipačníosvobozující, bojující za rovnoprávnost
emancipovanýrovnoprávně postavený
emaskulacevykleštění (muže), kastrace
emballageambaláž
embargodruh represálií v mezinárodních vztazích, zejm. zákaz obchodních styků
emblém,znak, symbol
embolalie,embolofrazie
embolieucpání cévy v důsledku zanesení pohyblivého vmetku krví na místo zúžení cévy
embolofrazieporucha řeči vzniklá vsouváním hlásek nebo slov nepatřících do příslušného slova nebo věty, embolalie
embosovaná platební kartaPlatební karta, na níž je reliéfně (vystouplým tiskem) uvedeno jméno majitele karty a její číslo. Lze ji použít v tzv. imprinterech, tedy obchodních terminálech, kterým se říká “žehlička”.
embryozárodek; při pohlavním rozmnožování počáteční stadium vývoje organizmu
embryo-první část složených slov mající význam zárodek, zárodečný
embryologienauka o zárodečném vývoji mnohobuněčných organizmů
embryomvelmi zhoubný nádor nezralých tkání všech zárodečných listů
embryonálnívztahující se k embryu, zárodečný
emendanceoprava porušeného místa v textu, korektura
ementálnasládlý tvrdý plnotučný sýr s velkými oky
emergence1. vynoření, objevení se; 2. výrůstky na povrchu orgánů rostlin, např. trny
emergentnívynořivší se, vynořující se obv. jako zcela nový jev, kvalita, tvar
emeritnívysloužilý, bývalý; zasloužilý, zkratka em.
emerze, emerse1. vynoření, objevení se; 2. konec zatmění, zákrytu, vystoupení ze stínu planety
emesiszvracení; dávení
emetikumlék vyvolávající zvracení
emfatickýdůrazný, vzrušený
emfáze, emfasesíla, důraz, vzrušení, citové pohnutí
emfyzémrozedma plic
EMGelektromyografie
emie, -émiedruhá část slov mající význam krev, látky v krvi obsažené
emigrace1. vystěhovalectví; 2. vyhnanství, vynucený pobyt v cizině; 3. emigranti jako celek
emigrantvystěhovalec; vyhnanec, vyhoštěnec
Eminencetitul kardinála římskokatolické církve
eminence1. lék. vyvýšenina, výčnělek, doplněk; 2. šedá e. vlivná osoba v pozadí
eminentnívýznačný, vynikající, mimořádný
emírvládce emirátu; titul arabského nebo tureckého aristokrata, vysokého hodnostáře, náčelníka
emirátúzemněsprávní celek na území historické arabské říše, v čele s emírem
emisartajný vyslanec, agent; zvěd
emisevyslání, vydávání, vydání; uvedení do oběhu; množství znečišťujících příměsí dostávajících se z určitého zdroje do ovzduší
emise a imiseEmise a imise vyjadřují koncentraci smogu či jiných škodlivých látek ve vzduchu. Emise se měří přímo u zdroje znečištění (př. komín), kdežto imise v jeho okolí.
emisnívysílající, vydávající; e. banka- ústřední banka
emitentkdo dává peníze nebo cenné papíry do oběhu
emitorelektroda tranzistoru, ze které vychází proud
emitovatvydávat, vysílat, vyzařovat
emoceproces prožívání, hnutí mysli; pohnutí, dojetí, vzrušení, cit, nálada, afekt, vášeň
emocionalitavzrušení citovost, přecitlivělost, emotivita
emocionálnícitově založený, citový; dojemný, působící na city, emotivní
emočnítýkající se citů, prožívání něčeho; dojmový
emotivitacitovost, emocionalita
emotivnícitově zabarvený, emocionální
empatickýmající pochopení, vnímavý, soucítící
empatievcítění do prožitků druhého
empír, empirampírvývojová fáze klasicismu, zejm. ve Francii v době Napoleonova císařství
empirickýzkušenostní, ze zkušenosti, založený na zkušenosti
empíriezkušenost
empirizmus, empirismusnázor považující zkušenost za jediný zdroj poznání
emporaarchitektonický prostor nesený klenbou nebo sloupy a otevřený oknem nebo arkádou,tribuna
empyémhnis v tělních dutinách
EMSSystém environmentálního managementu. Zavádí se podle normy ISO 14001:2004. Je to systém, který zaručuje, že se certifikovaná společnost chová ohleduplně k životnímu prostředí.
emustepní pták se zakrnělými křídly, žijící v Austrálii
emulacenapodobení činnosti jednoho zařízení pomocí jiného zařízení
emulátorzařízení napodobující činnost jiného zařízení
emulgacepříprava emulze mechanickým rozptýlením dvou vzájemně nemísitelných kapalin
emulgátorlátka usnadňující vznik emulze, emulgační činidlo
emulovatschopnost napodobovat jeden systém jiným
emulze, emulsedisperzní soustava dvou těžce mísitelných kapalin
en blocán blokvcelku, hromadně, najednou
en faceánfaszepředu
en grosán óve velkém
en masseán masvcelku, dohromady
en passantán pasánmimochodem, zběžně, mezi řečí
en-první část složených slov mající význam v, uvnitř
enantiomeriedruh izomerie organických sloučenin, optická izomerie
encefalitidazánět mozku
encefalo-první část složených slov mající význam mozek, mozkový
encefalonmozek
encefalopatickýtýkající se mozkových chorob
encefaloragiekrvácení do mozku
enciánhořec
encyklikaokružní list, papežský dokument adresovaný všem biskupům
encyklopedienaučný slovník
encyklopedistikatvorba encyklopedií
endemietrvalý výskyt některé choroby v určité oblasti
endemizmus, endemismusomezení původu a výskytu rostlin a živočichů na určité území
endoceptamorfní poznání; mimo-vědomé poznání; předvědomé poznání
endocytútvar uvnitř buňky
endocytóza, endocytosaproces přijímání látek do buňky
endodermvnitřní zárodečný list živočišného embrya
endofágorganizmus žijící a živící se uvnitř hostitele
endofytrostlinný cizopasník žijící uvnitř hostitele
endogamiehistorické společenské pravidlo, podle něhož je uzavírání sňatků přípustné jen v rámci vlastního kmene, skupiny; příbuzenská plemenitba
endogennívnitřní, mající vnitřní příčinu; geol. souvisící s nitrem Země
endokardblána pokrývající vnitřek srdeční dutiny, nitroblána srdeční
endokarditidazánět endokardu (viz endokard)
endokrinnítýkající se žláz s vnitřní sekrecí, mající schopnost vnitřní sekrece
endokrinologiepodobor vnitřního lékařství zabývající se anatomií, fyziologií a patologií žláz s vnitřní sekrecí
endometritidazánět děložní sliznice
endometriumděložní sliznice
endoparazit, endoparasitcizopasník žijící uvnitř těla hostitele
endoprotézaumělá náhrada kloubu
endorfinbílkovinná látka tvořená v mozku mající účinek morfinu
endorsacePovolení od dopravce předat přepravní dokument (letenka nebo letový kupón) jinému dopravci.
endoskopoptický přístroj k vyšetřování tělních dutin a dutých orgánů
endoskopievyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů
endoteljednovrstevná výstelka všech krevních cév
endotermický, endothermickýpohlcující teplo; doprovázený pohlcováním tepla
endotermie, endothermie1. jev, při němž se spotřebovává teplo; 2. termoregulační schopnost savců a ptáků udržovat stálou tělní teplotu
endothermieendotermie
enduroobjemová třída motocyklů; terénní závod motocyklů této kubatury
enemaklystýr
eneolitpozdní doba kamenná
energeiahybnost, činnost, uskutečnění
energetickývztahující se k energii; týkající se energetiky
energetikanauka, průmyslové odvětví zabývající se získáváním, přeměnou, dopravou, použitím různých forem energie
energickýrozhodný, rázný; plný energie
energiemíra různých forem pohybu hmoty ve všech jejích vzájemných přeměnách; činorodost, ráznost, odhodlanost
energo-první část složených slov mající význam energie, energetický
enervacenervové ochabnutí, vysílení
enervovat sevyčerpávat se, unavovat se
enfant terribleanfán teríblčlověk jednající bez ohledu na společenské zvyklosti
engineeringinžinýringposkytování inženýrských služeb
engrampaměťová stopa podvědomé mysli
enigmahádanka, záhada, tajemství
enjambementanžanibmápřesah významového celku z jednoho verše do druhého
enkapsulaceobalování, opouzdření, etuvování
enkaustikamalířská technika užívající barev smíšených s voskem a následného vypálení
enklávaúzemí uvnitř jiného území
enklitikonjaz. příklonka
enkolpionbyzantský náprsní kříž
enkulturaceproces učení se jedince žít ve společnosti a její kultuře
eno-první část složených slov mající význam víno
enologienauka o vinařství a o víně
enomanieblouznění typické pro opilce
enormníneobyčejný, nesmírný, nadměrně veliký
ensbytí, bytost, podstata, jsoucno
ensembleansámbl
enšpíglšprýmař, čtverák
entalechievnitřní účel; tíhnutí, směřování k cíli
entalpiefyz. tepelný obsah
entelechietvořivý životní princip; rozdíl mezi skutečností a možností
ententeantántvztah porozumění a shody v politických otázkách mezi státy
enterentrvstoupit, vejít; výp. tech. klávesa užívaná k odeslání vstupu počítači, potvrzení instrukce
enter-entero-první část složených slov mající význam střevo, střevní
enterálnístřevní; e.infekce
enteritidazánět sliznice tenkého střeva
enterovirusvirus působící záněty zažívacího ústrojí a poškození nervového systému
entertainerentrtejnrbavič, diskžokej
entitato, co je; něco existujícího, byť jen jako abstrakce
entlovatzačišťovat okraj látky, obnitkovávat
ento-, endoprvní část složených slov mající význam vnitřní, uvnitř
entodermvnitřní zárodečný list u časné fáze lidského zárodku - entoblast s ukončenou histogenezí
entomo-první část složených slov mající význam 1. hmyz; 2. entomologie
entomologie,věda zkoumající hmyz
entréeantrévstup; slavnostní hudba ke vstupu významných osob; jídlu podávané před hlavním chodem
entrefiletantrfilekrátký, vtipný, aktuální článek umístěný v úvodu denních zpráv
entropiemíra neurčitosti náhodného procesu; míra neuspořádanosti mikroskopických stavů při daném makroskopickém stavu
entuziasmusnadšení; zanícení
entuziazmus, entuziasmus, enthusiasmusnadšení, zanícení pro něco
entymémazkrácený úsudek; bez některého z předpokladů nebude závěru
enudaceobnažení, odhalení
enumeracevýčet, vyjmenování, vypočítávání řady věcí
enuréza, enuresa, enuresisbezděčné noční pomočování
environmentinvajrnmentživotní prostředí; okolí člověka; vnější podmínky pro život
environmentalismusfil., sociologická a politologická teorie, zabývající se vztahy mezi vnějším (přírodním) prostředím a společenským vývojem
environmentalizmus, environmentalismusteorie o vztazích mezi vnějším prostředím a společenským vývojem
environmentálnítýkající se životního prostředí
environtologie, environmentologievěda o životním prostředí
enzootienákaza zvířat místního rozsahu
enzymsložitá chemická látka bílkovinné povahy působící jako katalyzátor biochemických reakcí, ferment
enzymoterapieléčení pomocí enzymů
eo ipsouž vím, už v tom, právě proto
eo-první část složených slov mající význam světlo, život, jitřenka
eocénoddělení starších třetihor větrný, související s činností
eolickývětru; navátý větrem
eolitkamenný artefakt z konce třetihor
eonnejvyšší chronostratografická jednotka
eosféravnější nejvyšší část atmosféry
eozinintenzivní fluoreskující barvivo
epaktapočet dní mezi posledním novem Měsíce a prvním lednem
epanastrofaopakování stejných slov, kterými verš končí, na začátku následujícího verše
epanastrofa, palilogieBásnická figura - opakování slov na konci a na začátku verše. Př.: Střela se zaryla v bílá ňadra, v bílá ňadra prvního Tatařína.
EPAPEPAP - angl. zkr. end-positive airway pressure. Podpůrný ventilační režim, při němž je při spontánním dýchání ve výdechu přetlak. Srov. CPAP, PEEP
epenastrofaopakování týchž slov na konci jednoho a na začátku druhého verše, palilogie
epentezejazykovědně: vkládání, tj. vznik hlásky uvnitř slabiky, vkládání dovnitř slabiky. Např. sedm vyslovované sedum.
epesnífakt cool, hodně exlusivní a luxusní
epi-předpona mající význam na-, nad-, po-, při-
epicentrumbod na zemském povrchu nad ohniskem zemětřesení nebo pod výbuchem jaderné pumy; centrum, ohnisku
epickývýpravný, dějový
epicyklkruhová dráha, po níž se podle geocentrické soustavy pohybují planety
epicykloidajedna z kotálnic
epidemiečasově a místně ohraničený hromadný výskyt infekční nemoci
epidemiologieobor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu
epidermis, epiderm1. krycí pletivo nadzemních částí rostlin; 2. vrchní vrstva kůže živočichů
epidiaskopkombinovaný projekční přístroj, kterým lze promítat ploché neprůhledné předlohy odraženým světlem a diapozitiv procházejícím světlem
epifaniezjevení
epifarynx1. nosní část hltanu; 2. část ústního ústrojí hmyzu
epifauna,vodní živočichové žijící přisedle při dně vodních nádrží
epifenoménvedlejší, průvodní jev; nepodstatná okolnost
epiforaopakování týchž výrazů na konci po sobě jdoucích veršů
epifysa, epifýzanadvěsek mozkový, malá žláza skrytá v mozku v blízkosti malého lebečního otvoru na temeni hlavy (epifýza)
epifytrostlina rostoucí na těle jiné rostliny, ale necizopasící
epifýza, epifysa1. šišinka mozková; 2. výrůstek, hrbol; 3. zakončení dlouhé kosti
epigamie,chování živočichů související s rozmnožováním
epigastrium,nadbřišek
epigon, epigonstvínásledovník, pokračovatel; napodobitel; epigonství: napodobování významných tvůrců a osobností, opakování a využívání myšlenek někoho jiného
epigrafnápis, nadpis, heslo
epigrafienauka o čtení starých nápisů, epigrafika
epigrafikaepigrafie
epigramkrátká veršová forma s vtipnou pointou
epikaliterární druh zahrnující výpravnou literaturu prozaickou i veršovanou
epikontinentálnínacházející se při kontinentu
epikrize, epikriselék. závěrečná, souhrnná zpráva o pacientovi
epikureizmus, epikureismusstarořecký ideál duševního klidu a blaženosti, dosažených rozumným užíváním života
epilaceumělé odstraňování nežádoucích chloupků, vlasů, depilace
epilepsiepadoucnice
epileptiknemocný epilepsií
epilimnionhorní vrstva vodních nádrží
epilogdoslov, závěr, dohra
epilováníodstraňování pesíků z kožešin vystřihováním
epimeriedruh stereoizomerie, anomerie
epinerfinhormon dřeně nadledvinek, adrenalin
epinglvlněná žebrovaná tkanina
epipelagiálmořské vody v plně prosvětlené hloubce (do hloubky až 100 m)
episkop1. projekční přístroj, kterým lze promítat neprůhledné materiály; 2. biskup, zejm. pravoslavné církve
episkopálnípřijímající autoritu biskupů, podporující správu církve prostřednictvím biskupů
episkopátbiskupství, úřad, hodnost biskupa; sbor biskupů
epistémépoznání; starořecké pojetí pravého poznání; podstatný celek poznání
epistemologieteorie poznání, gnozeologie, noetika
epištolaapoštolský list věřícím; list charakteru poselství určený veřejnosti
epitaf1. náhrobní nápis; 2. náhrobní kámen, deska
epitalamus, ephithalamusčást mezimozku
epitaxeorientovaný růst monokrystalických vrstev
epitel, epithelvýstelka
epitetikanauka o nefunkčních, pouze kosmetických náhradách ztracených nebo nevyvinutých částí těla
epiteton contansbásnický přívlastek stálý
epiteton, epithetonbásnický přívlastek
epitéza, epithesanáhrada ztracené části těla z kosmetických důvodů
epitomérukověť; výtah z rozsáhlého díla, zhuštění, zkrácená verze
epitrachilionstuha se sedmi kříži, bez níž kněz nesmí přistoupit k oltáři
epizace, episacedodávání epického rázu
epizeuxisopakování stejných slov v jednom verši nebo větě
epiziotomie, episiotomienástřih hráze těsně pod pochvou ve druhé fázi porodu
epizoda, episoda1. drobný příběh podružného významu; 2. vložený vedlejší příběh v rozsáhlejším literárním dle; 3. hud. mezivěta, mezihra
epizodní, episodnívedlejší, podružný
epizootiehromadná nákaza zvířat na velkých územích v určitých ročních obdobích
epochačasový úsek, období; ucelené období v historii lidské společnosti
epochálnípřevratný, významný, důležitý pro celou epochu
epochézdržení se, odklad úsudku
epoletanárameník důstojníků
eponymnístejnojmenné, stejného názvu
epopejrozsáhlá epická báseň, epos; velkolepé dílo, slavný čin
eposrozsáhlá epická báseň, epopej
epoxidorganická sloučenina s tříčlenným cyklem tvořeným jedním atomem kyslíku a dvěma atomy uhlíku; epoxidová pryskyřice
epsilonv řecké abecedě znak pro hlásku e
éra1. období; letopočet; 2. geol. nejvyšší geochronologická jednotka
eradikaceeradikace – vymýcení (choroby aj.). E. neštovic očkováním. Srov. eliminace
eratem, erathemgeol. nejvyšší chronostratigrafická jednotka
eratickýbludný, přemístěný z místa svého vzniku
erár, erárium, aerariumstátní pokladna; státní správa
erbrodový, městský, zemský, státní znak
erdelteriérdrsnosrsté plemeno služebního psa
erekcevzpřímení, ztopoření
erektikvymyšlené slovo použito v povídce Cimrmanů: Hospůdka na mýtince : Hrabě Polovecký použil kdysi ve spojitosti se mnou těchto slov: sexuální štvanec, spermon a erektik.
eremitapoustevník
eremofobiechorobný strach být sám
erepceprávo odnětí dědictví osobám nehodným
erg1.starší fyzikální jednotka pro práci; 2. saharská písečná poušť
ergasteniestav unavenosti, vyčerpanosti vlivem nadměrné námahy
ergeziomaniechorobná potřeba neustálé činnosti
ergotedy, proto, tudíž
ergo-první část složených slov mající význam dílo, práce, pracovní
ergodickýv technice-ergodický signál je takový kterého charakteristiky lze stanovit z jedné jeho realizace (jednoho měření). Většina signálů které mají stabilní charakter odpovídají ergodičnosti.
ergofobiechorobný, nadměrný strach z jednání, konání
ergometriemetoda vyšetřování tělesné výkonnosti člověka; měření práce
ergonSkutek, čin, jednani (řecky)
ergonomickýodpovídající poznatkům vědy ergonomie, ergonometrie
ergonomieobor zabývající se studiem vztahů mezi člověkem a technickými systémy, které člověk vytváří, ergologie ergonomika
ergoterapiepracovní terapie; léčba prováděním každodenních pracovních činností
ergotoxinpeptidový alkaloid námelu
erinóza, erinosaonemocnění ovocných stromů a révy vinné, plstnatost
eristikaumění polemiky, diskuze, hledání pravdy cestou sporu
erogenníerotogenní
eros, erósláska
erosenkaspolečnice, masérka obsluhující v erotických a masážních salonech
erotickývztahující se k pohlavní lásce, k erotice
erotičnostsmyslnost, vzrušivost
erotikasoubor jevů souvisejících se sexuální aktivitou
erotizmus, erotismusmilostné nadšení, smyslnost
erotogenní, erogennízpůsobující erotickou libost, vzrušení a obv. též sexuální aktivitu
erotomanienadměrné až chorobné vystupňování sexuálních pudů, pohlavní apetence
eroze, eroserozrušování, narušování, výmol, mechanické opotřebení
erozní, erosnírozrušovací, výmolný, vzniklý erozí
errataerátachyby, opravy, omyly
errorchyba, omyl
erteplebrambor
erudicedůkladné vzdělání, znalost, zkušenost, schopnost
erudovanýznalý, zkušený, vzdělaný
erupcevýbuch; sopečná exploze
eruptivní1. vyvřelý, vzniklý erupcí; 2. prudký, výbušný vášnivý
erytémčervené zabarvení kůže způsobené zánětem, rozšířením nebo zmnožením cév
erytro-první část složených slov mající význam 1. červený, 2. pracovní uspořádání molekul (zejm. cukrů)
erytroblastnezralá červená krvinka
erytroblastózazaplavení krve erytroblasty
erytrocytčervená krvinka
erytrocytyčervené krvinky, obsahují krevní barvivo hemoglobin, jehož funkcí je přenos kyslíku
erytromycinantibiotikum působící zejm. proti stafylokokům
eschatologieučení o posledních věcech světa a člověka
escudoeskudoměnová jednotka Portugalska a Kapverd
esej, essayesejúvaha duchaplně pojednávající o filozofických, kulturních nebo společenských otázkách
esencepodstata, základ; tresť, koncentrovaný výtažek
esenciálníhlavní, důležitý, podstatný, základní
eskadraoddíl lodí nebo letadel
eskadronajednotka vojenského jezdectva (na úrovni roty)
eskalacestupňování, stoupání, zvyšování úsilí; růst napětí, konfliktu
eskalátorpohyblivé schodiště
eskamotážartistický kousek, výkon s cílem oklamat pozornost diváka
eskamotérkdo předvádí eskamotáž, iluzionista, žonglér; kdo obratně zachází s argumenty, demagog
eskapáda1. uprchnutí, úprk; 2. nerozvážný čin; 3. špatný skok jezdeckého koně
eskontúvěr zajištěný pohledávkou
eskortaozbrojený doprovod; doprovod vězňů, zajatců
esmeraldacirkusová tanečnice
eso1. nejvyšší karta; 2. v tenisu a volejbalu přímý bod z podání; 3. nejlepší, špičkový jedinec v nějakém oboru
esperantoumělý mezinárodní jazyk
esplanáda, esplanadeesplanadvelké upravené prostranství před významnou budovou
espreso, espresso1. rychle připravená černá káva podle italského způsobu; 2. zařízení na rychlou přípravu kávy; 3. kavárna
espressivohud. výrazně
espritdůvtip, duchaplnost, vtipnost
establishmentestablišmentzaložení, zřízení, ustanovení; firma, společnost; instituce autority a moci
estakádapozemní komunikace vedená na sloupech nebo pilířích
estavelakrasový pramen vodu střídavě pohlcující a vydávající
esterorganická sloučenina vznikající esterifikací
esterházymající vzor s větší dvou- nebo vícebarevnou kostkou, jejíž podklad tvoří drobný vzorek
esterifikacereakce mezi oxidem a alkoholem vedoucí k vzniku esteru a vody
estétmilovník krásy; povrchní, obv. pokrytecký stoupenec estetického formalizmu, snob
estetickýkrásný, působící dojmem krásy, pocitem libosti
estetičnoestetická stránka jevů
estetikateorie působení krásna na člověka, vnímání pocitů a dojmů z uměleckých i přírodních výtvorů
esteziologienauka o smyslových orgánech a počitcích
estivaceletní spánek; v botanice označuje uspořádání častí v púčiku květu
estradiolženský (samičí) pohlavní hormon ze skupiny estrogenů produkovaný ve vaječnících
estragonaromatické koření z natě pelyňku kozelce
estrádazvýšená podlaha, pódium, terasa; pásmo divadelních, hudebních, tanečních a artistických výstupů
estriolženský (samičí) pohlavní hormon ze skupiny estrogenů produkovaný placentou
estrogenyskupina ženských (samičích) pohlavních hormonů
estronženský (samičí) pohlavní hormon ze skupiny estrogenů
estuárnálevka, nálevkovité ústí řeky
ešusvícedílná plechová jídelní miska
et1. a; 2. a jiné, a tak dále, et cetera, etc
et ceteraa jiné, a tak dále, zkratka etc., atd.
étav řecké abecedě znak pro hlásku é
etablovatzařizovat, zavádět, zařídit, za vést, umístit; usadit se
etalonstandard, normál
etan, ethannasycený uhlovodík, bez barvý hořlavý plyn
etanol, ethanolnejjednodušší alkohol, etylalkohol, líh
etapa1. pevně ohraničené období, vývojová fáze; 2. samostatný úsek sportovního závodu
etatizace, etatisacezestátnění, převod nestátního majetku do vlastnictví státu
etatizmus, etatismuszdůrazňování aktivních zásahů státu do života společnosti
etažér, etažérkastojan, polička s přihrádkami
etážrovina, vrstva; podlaží, poschodí
etc.et cetera
eten, ethennejjednodušší alken, etylén
éter, ether1. etyléter bezbarvá kapalina vyrobená z lihu, používaná jako rozpouštědlo a k narkóze; 2. látka, jejíž molekula obsahuje dvě uhlíkaté skupiny propojené kyslíkem; 3. ve starém Řecku látka vyplňující vesmírný prostor
éterický, etherický1. prchavý; 2. nadzemský, vzdušný; 3. útlý, jemný
eternitazbestocementová krytina
ethoskvalita charakteru člověka
etickýmravní, morální; týkající se mravů
etický kodexdokument stanovující základní principy etického chování
etikateorie mravnosti; soustava názorů na mravnost, systém mravních norem; morálka, mravnost
etiketa1. pravidla společenského chování, souhrn společenských zvyklosti a norem chování; 2. viněta, nálepka, značka
etiketováníoznačování výrobků etiketami; zařazování, charakterizování
etiolizace, etiolisacebělení, blednutí
etiologienauka o vnitřních a zevních příčinách nemocí
etiopatogeneze, etiopatogenesesoubor příčin a mechanizmů vedoucích ke vzniku nemoci
etnickýsouvisící s etnikem, často ve významu národnostní, národní
etnikumskupina lidí, kterou spojuje společný původ, zvláštní kulturní znaky (především jazyk), tradice a mentalita; etnická skupina
etno-první část složených slov mající význam lid, národ
etnocentrizmus, etnocentrismuszveličování významu etnického hlediska, obvykle neúměrná preference určitého etnika
etnogeneze, etnogeneseproces formování a vznikání etnických skupin od nejjednodušších až k národnostem a národům
etnografienárodopis
etnometodologieobor studující a interpretující běžné lidské činnosti a jejich organizaci
etologienauka o chování živočichů a člověka
etopedienauka o výchově a vzdělání sociálně narušené mládeže
étoséthosmrav, mravní základ, charakter
etudaetýda1. cvičná hudební skladba; 2. krátký prozaický útvar na předem dané téma; 3. krátký herecký výstup
etuje, etue, etuipouzdro, schránka
etuvováníobalování, opouzdření, enkapsulace
etylalkohol, ethylalkoholetanol, nejjednodušší alkohol, líh
etylén, ethyleneten, nejjednodušší alken
etymologienauka o zákonitostech vývoje slov a změnách jejich významu
eu-předpona mající význam dobře, libě, blaze
eubiotikanauka o správné životosprávě
eubulierozvážnost
eucharistiesvátost oltářní, sanktissimum
eudaimonizmus, eudaimonismusnázor považující za kritérium mravnosti úsilí o štěstí
eudermickýdobře působící na pleť
eufemizmus, eufemismuszjemnění jazykového výrazu označujícího nepříjemnou nebo drsnou skutečnost; řidčeji eufemie; nahrazení výrazu drsného nebo označujícího nepříjemné skutečnosti nebo představy výrazem jemnějším, mírnějším (např.zavřít oči - zemřít); opak: dysfemismus
eufonielibozvučnost, libozvuk
euforiepříjemný subjektivní pocit tělesné a psychické pohody, rozjařenost
eugenikageneticky i sociologicky podložené snahy o biologické i sociální zušlechtění lidstva a zlepšení jeho genofondu
eukalyptololej s antiseptickými účinky s kafrovou vůní
eukalyptus, eukalyptblahovičník
eukaryoeukaryo(n)ta, -o(n) – biol. organismy (prvoci, rostliny, živočichové), jejichž buňky mají individualizované a oblaněné jádro (opak: prokaryonta)
Eukleidésjméno významného řeckého matematika
eulitorálpříbřežní část vodních nádrží mezi vysokým stavem hladiny na jaře a stavem v létě
eulogiežehnaný chléb, požehnání, dobrořečení, zbožný dar
eunuchmuž bez pohlavních žláz, obv. po kastraci
eupatridérodová aristkracie, doslova “potomci dobrých rodičů”; vláda urozených
eupeptikumlék který podporuje trávení, digestivum
eupnoelékařský výraz pro: normální, klidné, pravidelné dýchání
eurasijský, euroasijskýzahrnující Evropu a Asii
europřipravovaná jednotná evropská měnová jednotka
euro-, evro-, europo-, evropo-část složených slov mající význam Evropa, evropský
eurocityOznačení vlaku Českých Drah nejvyšší kvality. Tyto vlaky spojují zpravidla hlavní města států a hospodářská centra. Vlaky se vyznačují vysokým cestovním komfortem, krátkou cestovní dobou, nejvyšší možnou přesností a zvláštními službami.
eurodolaryposkytované úvěry a přijímaná depozita v amerických dolarech obv. evropskými bankami
eurokracievláda sjednocené Evropy
eurokratstoupenec sjednocení Evropy
euronightNoční vlaky vysoké kvality, které spojují největší města a hospodářská centra a vyznačují se vysokým cestovním komfortem s omezeným zastavováním od 0.00 do 6.00h. s nejvyšší možnou přesností a zvláštními službami.
europocentrismusevropocentrizmus
europoidnímající světlou pokožku, vlnité vlasy, výrazné tělesné ochlupení i vousy (europoidní plemeno, europoidní typ);indoevropský
euroregion, euroregiofunkční územní celek v Evropě v příhraničních oblastech sousedících států
eurosibiřskýzahrnující Evropu a Sibiř
euroskeptikkdo nevěří ve sjednocení a funkčnost sjednocené Evropy
eurotunelpodmořský železniční tunel mezi Velkou Británií a pevninskou Evropou
eury-první část složených slov mající význam široký, rozsáhlý, rozmanitý
eurytmiesoulad, harmonie, vyrovnanost částí a celku
eutanazie, euthanasie, euthanaziedobrá smrt; usmrcení nevyléčitelně nemocné a trpící osoby na její žádost, ze soucitu
eutektikumstruktura vznikající při současném tuhnutí dvou fází
eutonieregulace svalového napětí s cílem dosažení celkové relaxace
eutrofizace, eutrofisaceobohacování prostředí živinami, hnojením
eutrofníbohatý na živiny
eutýmie, euthymieduševní klid, vyrovnanost
EVA-Economic Value Added - ekonomická přidaná hodnota; ukazatel EVA měří výkonnost firmy tak, že od vykázaného zisku odečte náklady na vlastní kapitál firmy. Manažeři hodnocení na bázi EVA jsou tak odměňováni pouze za taková rozhodnutí, která zvyšují hodnotu firmy.
evakuace1. vyklizení stanovených oblastí v prostoru katastrofy nebo válečné činnosti; 2. vyčerpání plynu z uzavřeného prostoru; 3. vyprázdnění, odsátí
evaluacehodnocení; známkování
evalvace, evaluacehodnocení, určení, stanovení hodnoty, odhad ceny
evangelickýprotestantský, reformovaný,
evangelistajeden ze čtyř autorů evangelia
evangeliumradostná zvěst; svědectví o Ježíši Kristu nebo spisy o něm
evangelizace, evangelisacehlásání a šíření evangelia
evaporacevypařování; výpary
evaporimetrvýparoměr
evapotranspiracevýdej vody v podobě vodní páry z rostlin
evaze, evaseuniknutí, vyhnutí
evekcejedna z poruch pohybu Měsíce
event marketingSnaha upoutat pozornost a získat zájem potencinálního zákazníka ale nikoliv bežnými akcemi ale uspořádáním události která přinese nevšední zážitek.
eventracevyhřeznutí orgánů z tělních dutin
eventualitamožnost, možný případ
eventuálnímožný; za určitých podmínek
evergreenevrgrínstará, stále populární a oblíbená písnička
everzelék. obrácení, převrácení
evidencejistota, samozřejmost poznání; vedení záznamů, přehled
evidentnízřejmý, jasný; nepochybný, nevyžadující důkaz
evidovatzaznamenávat, vést v patrnosti
evokace1. vybavení představy; 2. převedení právního případu přímo na vyšší instituci
evokovatvyvolávat v mysli, vybavovat vzpomínky, představy
evolucevývoj, postupné vyvíjení; nepřetržitý rozvoj od nižšího k vyššímu
evolucionizmus, evolucionismusnázor jednostranně zdůrazňující spojitost, nepřetržitost vývoje
evolučnípostupně se vyvíjející
evorze, evorsevymílání, vykroužení; výmolná eroze v říčním korytě vzniklá vířivým pohybem vody
evropeizmus, evropeismus, europeizmus, europeismusevropanství, vědomí evropské příslušnosti
evropocentrizmus, evropocentrismus, europocentrizmus, europocentrismuspřesvědčení, že Evropa byla a je centrem světové kultury a myšlení, eurocentrizmus
ex1. na ex, vypít na ex, najednou až do dna; 2. exitus
ex abruptobez přípravy, najednou, improvizovaně, spatra
ex aequo[ékvo´] (lat.) stejnou měrou; stejným dílem
ex anteočekávané, zamýšlené
ex legeze zákona, podle práva
ex lexmimo zákon
ex librisexlibris
ex nuncokamžitá účinnost
ex offoz úřední povinnosti, z úřední moci
ex postpo skončení, dodatečně, pozdě
ex temporev čase potřeby, příležitostně
ex tuncs dodatečnou platností
ex usuex úzúpodle vzniku
ex worksverksdoložka v mezinárodních obchodních smlouvách,podle níž je dodavatel povinen předat zboží kupujícímu ve stanoveném závodě
ex-předpona měnící význam slovního základu 1. u sloves významem z, ze, ven, vzhůru; 2. u jmen významem bývalý, již neexistující
exa-předpona ve významu 10 na 18 násobku
exacerbacezhoršení nebo nové vzplanutí nemoci
exageracezveličení, přehnanost, řečnická nadsázka
exaktnízaložený na přesnosti, přesný, dokonalý; přísně vědecký
exaktnostpřesnost, dokonalost
exaltacenadšení, přepjatost, citové vzrušení
exaltovanýnadšený, zanícený; přepjatý, výstřední v chování
examenzkouška, zkoušení
examinátorzkoušející učitel, zkušební komisař
exantémvyrážka
exaracebrázdění, ledovcová eroze vmrzlou morénou
exartikulaceamputace v kloubu
excelence1. vznešenost; 2. čestný titul vysoce postavených státních činitelů v mezinárodním styku; 3. dokonalost, výtečnost
excelentnívynikající, vykazující vynikající vlastnosti, znalosti
excelovatvynikat, znamenitě si počínat
excentricitavýstřednost, nesoustřednost, nápadnost, odchylnost
excentrický1. umístěný mimo střed; 2. výstřední
excentrik, excentrista1. výstřední člověk 2. klaun provádějící komický výstup založený na neposlušnosti’ předmětů
excepcevýjimka
excerpcevypisování, pořizování výpisků, výtahu z něčeho
excerpt, excerptumvýpisek
excesvýstřelek, výstřednost, nestřídmost; výtržnost
excindačnívylučovací, žádající vyloučení
excitabilitavzrušivost, dráždivost
excitacevybuzení, nabuzení, podráždění, vzrušení, stimulace
excitansdráždidlo, stimulátor činnosti organizmu a orgánů
excitonelektricky neutrální kvantový systém elektron-díra v polovodiči nebo dielektrickém krystalu
excitovanývybuzený
excize, exciseoperativní odnětí, vyříznutí
exclusi tertií principiumexkluzí terciíprinápiumprincip vyloučeného třetího, jiné možnosti než bud’ být A, anebo nebýt A
exedrapolokruhový výklenek nebo přístavek, apsida, nika
exegeze, exegesevýklad textu, zejm. Bible
exekucevýkon rozhodnutí
exekutivavýkonná moc, vláda
exempcevýjimka, vynětí z pravomoci nebo účinnosti
exemplářjeden kus, předmět ze sbírky
exemplárnípříkladný, výstražný
exemplifikacedoložení na příkldadech, uvedení příkladu; ověřený opis dokumentu
exemplumkrátké mravoučné vyprávění, použ. ve středověké literatuře
exergiečást energie, kterou lze přeměnit na mechanickou práci
exfoliacepeeling; proces odstraňování vrchní vrstvy odumřelých buněk z povrchu obličeje nebo pokožky těla mechanickou cestou
exhalace1. vydechování, vypařování; 2. odpadní látky vypouštěné do okolního prostředí; 3. unikající sopečné a důlní plyny a páry, proces jejich unikání
exhalátyodpadní látky unikající /vypouštěné/ do okolního prostředí, viz exhalace
exhaustacevyčerpanost, tělesné a duševní vyčerpání
exheredacevydědění
exhibicevýstava, přehlídka, ukázka
exhibicionistaosoba okázale vystupující na veřejnosti; úchyla, úchylák kdo se obnažuje na veřejnosti. zejm. před druhým pohlavím
exhibicionizmus, exhibicionismus-okázalost při vystupování na veřejnosti; úchylka, kdy pohlavního uspokojení je dosahováno obnažováním zejm. pohlavních orgánů před osobou druhého pohlaví
exhibovatokázale se předvádět, vystupovat na veřejnosti, vystavovat
exhortacepovzbuzení, pobídnutí; círk. povzbuzující kázání (např. papežská exhortace)
exhumaceúřední vyzvednutí mrtvého těla z hrobu
exhumovatprovést exhumaci
exilvyhnanství, vypovězení ze země, vynucený pobyt v cizině
existencebytí, trvání; živobytí, životní postavení
existencializmus, existencialimusnázor zdůrazňující jedinečné, bytostné prožitky lidské existence
existenciálníbytostné, týkající se podstatných struktur života
existovatbýt, trvat; žít
exitusexitvýchod, odchod; zánik, smrt, ex
exkavátorstroj na těžení zeminy, rýpadlo, bagr
exklamacecitově vzrušené zvolání; básnické zvolání
exklávaúzemí oddělené od celku a obklopené jiným územím, enkláva
exkluzive, exklusive, exclusivevyjma,kromě, mimo, nepočítaje v to
exkluzivní, exkluzívní, exklusivnívýjimečnost, výlučnost; výhradní právo, exkluzivnost
exkomunikacevýlučný, výjimečný; poskytnutý jedinému subjektu; vyobcování z církve
exkrecevylučování, vyměšování
exkrementvýměšek, výkal, výmět
exkulpacezbavení viny,ospravedlnění
exkurz, exkursodbočení ve výkladu, přednášce
exkurze, exkursezájezd, návštěva, výlet, obv. za vzdělávacím nebo poznávacím účelem
exlegálnímimolegální
exlibrisex libris z knih; malý grafický list s označením majitele knihy, vlepovaný na vnitřní stranu knižních desek
exministrbývalý ministr
exmisevyklizení
exmistrbývalý mistr v určité sportovní disciplíně
exo-první část složených slov mající význam mimo, zevně
exobiologieobor studující možnosti života ve vesmíru, astmbiolo e
exodermzevní zárodečný list živočišného embrya, ektoblast, ektoderm
exodushromadný odchod
exogamieuzavírání sňatků pouze se členy jiných kmenů, skupin
exogennízevní, z vnějších příčin; souvisící se zemským povrchem, ektogenní
exokrinnítýkající se žláz se samostatným vývodem na povrch těla nebo do některého orgánu
exoneraceliberace, zbavit zodpovědnosti
exonymumvžitá podoba názvu zahraničního geografického objektu v jazykové podobě odlišné od originálního názvu
exorbitiszánět vedoucí k vytísnění oka
exorcizmus, exorcismuszaříkávání,vymítání, vyhánění ďábla
exosféranejvyšší vrstva zemské atmosféry začínající ve výškách nad 600-1000 km
exotpředmět, věc cizokrajného původu; výjimečná zvláštnost
exoterickýurčený pro veřejnost
exotermický, exotermnídoprovázený vydáváním tepla
exotickýcizokrajný; neobvyklý, a proto nápadný
exotičnostpocházení z dalekých krajin, cizokrajnost, exotika; neobvyklost
exotikacizokrajnost, exotičnost
exotizmus, exotismuszáliba v cizokrajnosti
expandérnádoba, v níž se snížením tlaku uvolňuje např. teplo z horké odpadní vody k dalšímu využití ve formě páry
expanditlehký pórovitý materiál užívaný jako umělé kamenivo do betonu
expandovatzvětšovat objem, rozpínat se
expanze, expansezvětšování, rozšiřování, rozpínání
expanzivní, expanzívní, expansivnírozpínavý, rozšiřující se; výbojně rozpínavý
expatriacevypovězení z vlasti, vystěhování z vlasti; zbavení státního občanství
expediceprůzkumná výprava; odeslání; výpravna zásilek
expedientpracovník vypravující zásilky
expektace, expektanceočekávání, předpoklad, výhled
expektoracevykašlávání
expektoransprostředek ulehčující vykašlávání
experimentpokus; metoda výzkumu nebo vědeckého ověření
experimentálnípokusný
experlitlehký stavební materiál, expandovaný perlit
expertodborník, znalec
expertiza, expertisaznalecký posudek, dobrozdání
expertníznalecký, odborný
expiracevýdech
expirovalavypršela, viz expirace
explanace(pro transplantaci nebo tkáňovou kulturu); pěstování tkáně mimo organizmus vyjmutí čerstvé tkáně z těla
explanační teorievědní charakter pedagogiky, který poskytuje výklad o struktuře a fungování jevů v edukační realitě
explantátčerstvě vyňatá tkáň z těla (pro tkáňovou kulturu) nebo orgán (k transplantaci)
explicitkonec textu, konec díla
explicitněvýslovně, jasně, přímo
explicitnívýslovný, přímý, jasný, zřetelný; otevřeně, přímo vyjádřený; (op. implicitní)
explikacevysvětlení, výklad
explikativníobjasňující, vysvětlovací
exploatacevyužití; hospodářské zužitkování; vykořisťování
explodovatvybuchnout, vybuchovat
exploracevýzkum, terénní průzkum
exploratorníprůzkumová
exploze, explosevýbuch
explozivní, explozívní, explosivnívýbušný,třaskavý
exponátpředmět vystavený na výstavě, v muzeu ap.
exponenciálagrafické znázornění exponenciální funkce
exponenciálnímat. funkční závislost, kdy proměnná je v exponentu
exponent1. mat. mocnitel; 2. exponovaný člověk
exponovaný1. vystavený pozornosti, v důležitém, pozoruhodném postavení; 2. zapojený, aktivní; 3. osvětlený (film)
exponovat1. postavit, vyslat na důležité nebezpečné místo; 2. zapojit se, zúčastnit se něčeho; 3. osvětlit fotografický materiál
exportvývoz
expozé, exposévýklad, prohlášení; obv. ministra v parlamentu
expozice, exposicevýstava, vystavení; úvodní část díla; první uvedení hudební myšlenky ve skladbě; působení, vystavení, vliv něčeho
expoziční, exposičnítýkající se doby a podmínek vystavení např. vlivu, působení, světlu
expozimetr, exposimetrosvitoměr
expozitura, expositurapobočka, filiálka; samostatná část farnosti
expres1. spěšná zásilka; 2. expresní spoj (vlak, autobus)
expresevyjádření, vyslovení; výraz, výraznost
expresionizmus, expresionismusavantgardní umělecký směr z počátku 20. století zdůrazňující subjektivní výrazovou složku
expresivitarůzným způsobem vyjádřené citové zaujetí mluvčího
expresivní, expresívnívýrazový; působivý
expresnírychlý, spěšný
exprimacevyloučení
expropriacevyvlastnění, vyjmutí ze soukromého vlastnictví
expulze, expulsevypuzení, vyhnání
exquettona rovnako
exspiracevydechování, výdech
exspiračnívýdechový; e. doba doba použitelnosti, vypršení, propadnutí
exstirpacevykořenění, chirurgické vynětí celistvých útvarů
exsudaceuvolnění tekutin do tkáně, vnitřní krvácení, ronění, tvoření výpotku
exsudátvýpotek, zánětlivá tělní tekutina
extabulacevýmaz z pozemkových knih
extáze, extase1. vytržení, rozčilení, nadšení, rozmíšení; mimořádný citový stav spojený s nevnímáním okolí; 2. droga, která může způsobit trvalé poškození mozku, ecstasy
extemporepříležitostná poznámka nesouvisící s hlavním tématem; vlastní přídavek herce do textu divadelní hry
extenze, extenserozšíření; lék. natažení, natahování končetiny, napínání svalu, zlomených končetin jako léčebný úkon
extenzita, extensitarozlehlost, rozpětí
extenzivní, extenzívní, extensivnírozsáhlý, rozšiřující se, rozpínající se
extenzometr, extensometrprůtahoměr
extenzor, extensorsval natahující končetinu v kloubu, natahovač
extenzor, extensorsval natahující končetinu v kloubu, natahovač
exteriérvnější část, zevnějšek volné prostranství
exteriorizace, exteriorisace1. projevení, ztělesnění, ztvárnění; 2. převádění vnitřních činností, pocitů navenek 3. dětské uvědomování vlastního já
exteritorialitavynětí z účinnosti práva, obv. imunita diplomatických zástupců a hlav států
exterminacevyhlazení, vyhubení, vymýcení, genocida
externalita1. nedůležitost, bezvýznamnost; 2. vnější efekt, netržní vliv na trh nebo na ekonomické vztahy
externalizmus, externalismusteorie, podle které vznik a vývoj vědeckého poznání ovlivňují pouze vnější podněty
externívnější, zevní, působící zvenku
externistapracovník ve volném smluvním vztahu
extinkceuhašení, utlumení, útlum; celkový úbytek
extirpacevytržení z kořene, vykořenění
extraodděleně, zvlášť; mimořádně
extra legemmimo zákon
extra-první část složených slov mající význam mimo, zvlášť, navenek mimořádně
extracelulárnímimobuněčný, nacházející se mimo buňku; e. tekutina - (tělesná)
extradicevydání pachatele jedním státem druhému k potrestání
extrahovat1. vytahovat, odstraňovat; 2. získávat výtažek vyluhováním
extrakce1. vytažení, obv. zubu; 2. vyluhování určité složky ze směsi různých látek jejím rozpuštěním ve vhodném rozpouštědle
extraktvýtažek, výluh
extraliganejvyšší soutěž v některých sportech
extramatrimoniálnímimomanželský, nemanželský
extraordinárnímimořádný, zvláštní
extrapolacepřiblížení, přechod z užší na širší oblast pomocí analogie; mat. přibližný výpočet hodnot funkce v bodě ležícím vně intervalu z hodnot funkce v krajních, příp. i některých vnitřních bodech intervalu
extrapyramidálníVztahující se nebo ovlivňující nervový systém mimo nebo nezávislý na pyramidálních nervových drahách.
extrasenzorický, extrasensorický,mimosmyslový, vnímaný jinak než smysly
extrasystolapředčasný srdeční stah
extraterestrickýmimozemský
extrateritoriálnísahající mimo území
extravagancevýstřednost; nikoli běžný, nenormální, výstřední nápad nebo chování
extravertní, extrovertníživě reagující, přístupný podnětům, komunikativní, snadno navazující kontakt
extraverze, extraverse, extroverze, extroversepřístupnost vnějším podnětům, snazší přizpůsobivost, otevřenost vůči ostatním
extravilánnezastavěné území vně hranic sídel
extrémvýstřednost, výstřelek, krajnost; společné označení pro maximum a minimum
extremistapřívrženec, stoupenec krajního řešení; krajní radikál
extremizmus, extremismuskrajně radikální, výstřední postoj
extrémnívýstřední, krajní; okrajový, hraniční
extrovníoddělený, samostatný, zvláštní; mimořádný, výjimečný
extrudovatvytlačovat, tlakem vypuzovat
extruze, extrusevýron magmatu na zemský povrch; vytlačování
extruzivní, extruzívní, extrusivní, extruzní, extrusnívyvřelý
exulantvyhnanec, vyhoštěnec
ezo-první část složených slov mající význam jícen, jícnový
ezofagusjícen
ezoterický, esoterickývnitřní, tajný přístupný pouze zasvěcencům
ezoterizmus, esoterismusuzavřenost, utajenost; přístupnost pouze úzkému okruhu osob
fasolmizační slabika pro tón f
fabionzaoblený nebo profilovaný přechod mezi stropem a stěnou
fabrikatovárna
fabrikovatvyrobit; vymýšlet a šířit nepravdy, falšovat informace
fabulacevymýšlení příběhů, tvoření děje
fabulantpatetický lhář; člověk libující si ve vymýšlení vlastních příběhů a přikrášlování skutečností s nízkou pravděpodobností jejich rozeznání od pravdy případnými posluchači
fabulesouhrn událostí a příběhů časově a příčinně spojených; smyšlený příběh
fabulovattvořit fabuli, vymýšlet si
fabulóznípohádkový, nádherný, překrásný…
face-to-face, face to facefejs tb fejstváří v tvář, přímý kontakt
faceliftingfejsliftyngzákrok plastické chirurgie spočívající ve vypnutí kůže obličeje
facie, facies1. obličej, tvář, plocha; 2. odlišný soubor znaků horniny; odlišná horninová jednotka
facilefáčilehud. lehce
facilitaceusnadnění, obv. výkonu nebo aktivity
facilityfesilityzařízení, vybavení; ekon. platební prostředky, které lze získat jako devizový úvěr
facitvýsledek, závěr, jádro
factoringfaktoring i fektoringzpůsob financování dodavatelských činností, kdy jedna firma přebírá zodpovědnost za splacení pohledávek druhé firmy
faderfejdrprolínač, zeslabovač, zatmívací zařízení kamery
fadingfejdyngúnik; kolísání, slábnutí intenzity signálu
faeton, faetónlehký kočár; typ sportovní karoserie se sklápěcí střechou
fagiedruhá část složených slov mající význam hubení, ničení
fago-první část složených slov mající význam pohlcující potravu, hubící, ničící
fagotdřevěný dechový hudební nástroj
fagotrofiepohlcování organizmů nebo jejich částí jiným živočichem
fair playfér plejhra podle pravidel, čestné jednání
fairovýférový
fait accomplifetakomdokonalá událost, hotová věc; metoda stavějící odpůrce bez jednání a předchozího upozornění před hotovou věc
fajánsdruh keramiky s bílou polevou a průsvitnou glazurou, majolika
fajétužší mírně lesklá hedvábná tkanina s příčným rypsovým žebrováním
fajnpříjemně, pěkně, dobře; příjemný, pěkný
fajnšmekrznalec fajnovostí, labužník
fakírv islámském světě žebrák; v Indii náboženský asketa
fako-první část složených slov mající význam oko, oční
faksimile1. napodobenina, věrná kopie originálu; 2. druh obrazového přenosu
fakt, faktumskutečnost, událost, skutek, ověřený jev
fakticitapovaha toho, co existuje jako fakt
faktickýskutečný, opravdový; věcný
faktografičnostpouhé shromažďování a popisování faktů bez hodnocení;jednoduchost a úspornost ve vyjadřování a písemném projevu
faktografiepopis jevů; shromažďování údajů
faktor1. činitel, zprostředkovatel; 2. síla uplatňující se v nějakém procesu
faktoriálmat. f. čísla je součin všech přirozených čísel od jedné do daného čísla
faktorieobchodní osada
faktumfakt
fakturadoklad o koupi a prodeji
fakturantadministrativní pracovník - vyplňuje a připravuje faktury, apod.
fakule, fagule1. pochodeň; 2. světlé, nepravidelné, vláknité útvary kolem slunečních skvrn
fakultačást vysoké školy v čele s děkanem, někdy také samostatná vysoká škola
fakultativnínezávazný, nepovinný, volitelný, možný
falanga1. starověký bojový šik; 2.článek prstu
falc1. opevněné sídlo panovníků; území odtud spravované; 2. záhyb, drážka, žlábek; ohyb, přehyb, lom
faldzáhyb, řasa
faleristikapomocná věda historická zabývající se řády a vyznamenáními
falérová zbrojFalérová zbroj jsou kovové kroužky našívané vedle sebe na podklad (faléra je dutý nebo plný terčík).
falickýtýkající se mužského pohlavního údu, falu
falometrie, falografieměření fyziologických reakcí penisu (objem, obvod, teplota aj.). Užívá se k diagnostice sexuální orientace, parafilií nebo sexuálních dysfunkcí. Systematicky začal používat český sexuolog Kurt Freund začátkem 50. let dvacátého století.
falus, falosmužský pohlavní úd, pyj
falzet, falsetfistulový hlas
falzifikace, felslilkacefalšování, padělání, napodobení; vyvrácení hypotézy nebo teorie
falzifikátfalsifikát padělek, falzum
falzum, falsumpadělek, falzifikát
familiárnínenucený, domácký, důvěrný
famózní, famosnískvělý, proslulý
fanatizmus, fanatismusnekritické zaujetí; slepé vášnivé nadšení
fandengošpanělský lidový párový tanec v třídobém taktu a mírném tempu,s doprovodem kytary a kastanět
faneor-první část složených slov mající význam viditelnost, viditelný, viditelně
fanfaron, fanfarónchvastoun, mluvka, vejtaha
fanfáraslavnostní znělka, slavnostní troubení
fanklub, fan clubfenklabspolek přátel a přívrženců nějaké významné nebo populární osobnosti
fantzástava
fantasknípřeludový, neskutečný, obrazivý, přeludně fantastický
fantastasnílek, blouznivec; člověk odtržený od reality
fantastickývymyšlený, vysněný, neskutečný; obrovský, přemrštěný; nádherný,překrásný
fantastikafantastický ráz; fantastická literatura
fantastronelektronický obvod vytvářející pilovité kmity
fantaz, fantasduševní choroba, šílenství; blouznění z horečky
fantazie, fantasieobrazotvornost, představivost; blouznivý nápad; smyšlenka, výmysl; hudební skladba bez pevné hudební formy
fantazírovatblouznit, mluvit z cesty; pustit fantazii ze řetězu
fantazmegorie, fantasmagoriefantastický přelud, vidina; kouzlo vytvořené fantazií
fantom, fantóm1. přízrak, vidina, přelud; 2. citový prožitek na základě představy
fantomový, fantómovýzdánlivý, např. pocit, představa nebo bolest v končetině po amputaci
faradjednotka elektrické kapacity
faraon, faraón, farao1. staroegyptský panovník 2. druh mravence
farino-, ferin-první část složených slov mající význam mouka
farinóza, farinosaškrobová celulóza
farizej, farizeus1. stoupenec starožidovské náboženské sekty; 2. licoměrník, pokrytec, člověk dvojí tváře
farizejstvípokrytectví, dvoutvářnost
farizeusfarizej
farmahospodářství, statek; sport v kolektivních hrách rezervní, výkonnostně slabší družstvo
farmaceutzdravotník zabývající se výzkumem, výrobou, analýzou a výdejem léků
farmaceutickýtýkající se léčiv, léčivých přípravků a léků, farmacie
farmacielékárnictví
farmakaléky, léčiva
farmako-první část složených slov mající význam lék, léčivo, léčivý
farmakologieobor zabývající se účinkem léčiv na živé organizmy a jejich přeměnou v organizmu
farmakovigilancedozor nad léčivými přípravky za účelem zajištění maximálních léčivých účinků při minimálním riziku nežádoucích účinků
farníkpříslušník farního obvodu
farnostnejmenší územní správní jednotka vymezená biskupem, s vlastním kostelem a správcem
farologievědní obor zabývající se stavbou, činností a funkcí majáků
fartlekintervalový trénink běhu v přírodním prostředí se střídáním různě dlouhých úseků a různého tempa
faryngitidazánět hltanu
fasáda1. průčelí budovy; 2. povrch, vnějšek; 3. obličej fasciace, svazčitost
fascievodorovné, skleněné a betonové pásy, typické pro funkcionalistické fasády 20. let 20. století; vazivový obal svalů
fasciklsvazek listin
fascinaceokouzlení, omámení
fasciosjednocení, svazek prutů; základ pojmu fašizmus
fascioladruh parazitického červa, motolice
fasciolóza, fasciolosaparazitární onemocnění zvířat i lidí postihující zejm. játra, vyvolané fasciolou, motoličnatost
fashionfešnmóda, módní
fast backfást bekkaroserie osobního automobilu se splývavou zádí
fastidiózní, fastidiozníodporný; protivný
fasunkfasuňkpříděl; výdej a příjem přídělu
fašankmasopust
fašizmus, fašismusnacionálně šovinistické a rasistické hnutí spojené s totalitní formou vlády
fata morgánafotometeor, zkreslený obraz vzdálených předmětů; přelud, klamná představa
fatalistačlověk věřící v osud
fatalistkažena věřící v osud
fatalizmus, fatalismuspřesvědčení, víra v osud; pasivní odevzdání se
fatálníneblahý, osudový, osudný
fatwadobrozdání či právní názor, který formuluje kvalifikovaný islámský právník (muftí); náboženský trest smrti
faulfaultfólchyba, nedovolený zákrok, surovost
faunv římské mytologii bůh plodivé síly; satyr, smyslný člověk
faunazvířena
faunistikanauka o zvířeně
faunovskýsmyslný, plný sexuality a poživačnosti
faustbalsíťová sportovní hra, kombinace volejbalu a nohejbalu
fauvizmus, fauvismusfóvizmusexpresivní malířský směr 1. desetiletí 20. století
faux pas, faux-pasfópachybné jednání, omyl, nedopatření
favelachudinská čtvrť s nízkou životní úrovní ve městech Latinské Ameriky, okrajová část města s chatrčemi
favoritoblíbenec, chráněnec; předpokládaný vítěz
favorizovaný, favorisovanýupřednostňovaný; pokládaný předem za vítěze
faxsnímání, přenos a reprodukce dokumentu prostřednictvím telefonní sítě, telefax
fax-mailfaxmejlfaxová pošta
faxmodemtechnický prostředek umožňující využít počítač ve funkcích telefaxu
fazeta,fasetahrana skosená pod daným úhlem
fazona, fazónatvar, forma (hl. oděvu), střih, model
fáborozdobná stuha; jeden ze základních typů vlajky nebo praporu
fádnínezajímavý, nudný, stejnotvárný
fágdruhá část složených slov mající význam hubení, ničení
fágvir, jehož hostitelem jsou bakterie, bakteriofág
fámašířená, často neověřená zpráva
fámuluspomocník, sluha, nohsled, poskok
fánglezastaralý výraz pro zástavu či vlajku
fátumosud
fázečasový úsek, stadium, etapa, část
fázorharmonicky proměnná veličina při výpočtu. el. strojů matematicky popsaná komplexním výrazem
fázotronkruhový urychlovač (cyklotron) těžkých nabitých částic, synchrocyklotron
fázováníuvádění v časový soulad, do společné fáze, rytmu, cyklu, synchronizování
fcezkratka pro slovo funkce
feasibilityfízibilitymožnost, proveditelnost
featurefíčrpublicistický filmový televizní a žánr založený na skloubení prvků dramatických, hudebních a věcných, typ reportáže
featuringfíčrringcharakterizování, zdůrazňování
febriliehorečnatý stav - zvýšená tělesná teplota
febrilníhorečnatý
fec.fecit
fecitvýtv. umění udělal, vytvořil, zkratka fec.
federace1. spojení dvou nebo více států v jeden společný stát; 2. zájmové sdružení, svaz
fedrovatpodporovat, napomáhat; těžit
feedbackfídbekzpětná vazba
féerie, férievýpravná divadelní hra s fantastickými ději a postavami; cirkusové představení s dějem a překvapivými prvky; kouzelný výjev
fejetonkrátká vtipná stať, zamyšlení na aktuální téma
fekálievýkaly
fekundaceoplodnění, oplození, otěhotnění
fekunditaplodnost
felace, fellace, fellatiofelációdráždění mužského pohlavního údu ústy, praktika orálního sexu
feláh, fellahv arabských zemích rolník
feldkurátvojenský kněz
felodermzelená kůra stonku rostlin tvořená živými buňkami s chloroplasty
felogendělivé pletivo v podkožce u rostlin
feloplastikavyřezávání do korku
femalefímejlžena, ženské pohlaví
femininumženský rod
feministastoupenec feminizmu; muž příznivě nakloněný ženám
feminitaženské rysy chování a osobnosti
feminizace, feminisace1. početní převaha žen; 2. hormonálně vyvolaný projev sekundárních pohlavních znaků samičích u samců; 3. objevení se ženských pohlavních orgánů u mužů, zdůraznění těchto znaků u mladých dívek nebo starých žen
feminizmus, feminismus1. hnutí za rovnoprávnost a zvýšení vlivu žen; 2. chování a projevy charakteristické pro ženské pohlaví; 3. projev pohlavního zvratu u samců v typ samičí
femto-předpona ve významu násobku 10 na -15
fén1. teplý, suchý, obv. nárazovitý vítr na závětrné straně pohoří, föhn; 2. vysoušeč vlasů
fenasamice psovité šelmy; samice psa domácího
fenik, pfennig, pennidrobná mince marky
fenistikaobor zabývající se jazykem, historií a kulturou finského národa
fénixve starověkých mytologiích bájný pták, který vždy znovu vzlétá z ohně, který ho spálil; symbol nesmrtelnosti
fenkoliérodvozeno od fan coil - závěsná chladicí jednotka klimatizace
feno-první část složených slov mající význam zřetelný, viditelný, vystupující do popředí; zřejmý, něčemu vlastní
fenokopievnějšími vlivy způsobená, nedědičná změna svými projevy se podobající dědičné
fenol1. aromatická sloučenina s hydroxylovou skupinou vázanou na aromatické jádro; 2. hydroxybenzen, bezbarvá krystalická látka leptající pokožku
fenologieobor zabývající se vlivem klimatu a změn počasí v jednotlivých ročních obdobích na životní projevy rostlin a živočichů
fenomén1. jev, úkaz, skutečnost, postižitelný úkaz; 2. neobyčejný zjev, mimořádný člověk
fenomenálnívynikající, neobyčejný, výborný
fenomenologieteorie jevu; vytváření abstrakcí ve vědomí
fenonbiol. jednotka taxonomie organizmů zahrnující soubor jedinců podobného fenotypu
fenoplastfenolformaldehydová pryskyřice, např. bakelit
fenotypsoubor všech pozorovatelných vlastností a znaků organizmu; výsledek interakce jeho genotypu s prostředím
fenylketonuriedědičná porucha látkové přeměny bílkovin
fér, fairférčestný, slušný, férový; čestně, slušně
ferblhazardní karetní hra, při níž vyhrává ten, kdo získá nejvyšší bodové hodnoty v jedné barvě, obdoba pokeru, barvička
feri-první část složených slov mající význam železo, železitý
férie1. prázdniny; 2. den v týdnu (kromě neděle), na který připadá slavnost, svátek 3. Féerie
ferit, ferrit1. tuhý roztok malého množství uhlíku v železe alfa; 2. oxidový feromagnetický materiál
fermanúřední výnos, vyhláška, oběžník, rozpis činnosti
fermataznak notového písma umístěný nad notou nebo pauzou a prodlužující tón nebo pomlku na přesně neurčenou dobu
fermentenzym
fermentacechemická reakce za přítomnosti enzymů, kvašení
fermentační1. kvasný; 2. Vyvolávající kvašení
fermežlněný vysychavý olej
fermiončástice s poločíselným spinem
fernetžaludeční bylinný hořký likér
fero-, ferro-první část složených slov mající význam železo, železný
feroceferóčehud. divoce, bouřlivě
feromagnetizmus, feromagnetismus, ferromagnetismusschopnost silné magnetické polarizace některých kovů a slitin ve vnějším magnetickém poli
feromonchemická vnitrodruhová látka, obv. s funkcí identifikace nebo lákadla, pomocí níž komunikují jedinci
feroslitina, ferroslitinaslitina železa s jiným kovem
ferotypie, ferrotypierychlý způsob přímé pozitivní fotografie
férový, fairovýférovýsprávný, slušný, fér
ferrypřevoz, převozní loď, trajekt
fertilitaplodnost, úrodnost; tvořivost
fěrtoch, fěrtuchzástěra
feryngo-první část složených slov mající význam hltan, hltanový farynx, hltan
fesciepovázka (např. svalová); list, pruh, obvaz, obinadlo
festdruhá část složených slov mající význam slavnost, svátek, setkání
festivalsoutěžní přehlídka uměleckých výkonů nebo výtvorů, slavnostní sjezd
festonplastická nebo malovaná ozdoba v podobě květin
festovní, festovnýpevný, statný
fetfetování
fetálníplodový; lék. týkající se plodu
fetiškultovní předmět; jev nebo předmět přehnaného nekritického uctívání
fetišizmus, fetišismusuctívání fetišů; sexuální úchylka chorobné záliby ve věcech erotického objektu
fetopatieporucha postihující plod v matčině těle
fetovatužívat drogy
fetováníužívání drog, fet
fetuszárodek savců v pokročilém vývojovém stadiu
feudalizmus, feudalismusspolečenský řád založený na vlastnictví půdy a na poddanství
feudálpán, vládce panství
feudumléno, feudálem předaný pozemek do dědičného nebo doživotního užívání
fezpokrývka hlavy nošená zejm. v islámských zemích
v řecké abecedě znak pro hlásku f
fiakrnájemný kočár tažený párem koní
fiaskoneúspěch, úplný nezdar
fiálaštíhlý jehlan ukončující a zdobící opěrné pilíře nebo štíty nad okny a portály gotických staveb
fíbrpevný plast z celulózy
fibr-první část složených slov mající význam vazivo, vazivový
fíbrglasskleněné vlákno, glass fibre
fibrila1. a) vlákno tvořené obv. bílkovinou vyskytující se např. ve svalech nebo nervových buňkách; b) strukturní jednotka celulózy u rostlin, tvořená svazky makrofibril; 2. útvar tvaru vlákna, krystalit z lineárních makromolekul
fibrilace1. míhání srdečních komor provázené bezvědomím se zástavou srdeční činnosti nebo míhání srdečních síní provázené nepravidelnou srdeční činností; 2. konečné stadium při mletí papíroviny v holendrech; 3. text. Rozvlákňování
fibrinbílkovinná vlákna působící srážení krve
fibroskopievyšetření trávicí trubice pomocí endoskopu
fibróza, fibrosazmnožení, zhuštění vaziva ve tkáni
fickapomocná síla (obv. v kuchyni)
fičákhustej nářez, úlet, nestíhačka
fideizmus, fideismusnázor, že víra stojí nad rozumovým poznáním
fidlovačka1. obuvnické hladítko na kůži; 2. pražská jarní lidová slavnost, původně pořádaná obuvnickým cechem v Nuslích
fídrfeederfídrdávkovač, přivaděč, podavač; anténový napáječ
field-balffildbólpálkovací hra vzniklá spojením kriketu a baseballu
fiestašpanělská lidová slavnost
fifateliesběratelství poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu
fifiálkapobočka
fifty fiftynerozhodně; stejným dílem, napolovic
figura1. postava; 2. uměle zhotovená postava; 3. vzorec, obrazec; 4. prostředek básnického stylu spočívající v seskupování slov nebo vět, přičemž se slovní význam nemění; 5. krátký hudební útvar zdobící melodii
figurace1. sestavení, seskupení; 2. výzdoba hlasů skladby vedlejšími melodickými tóny
figurativní uměníFigurativní umění=zobrazující umění.Tj. na obraze je “něco” znázorněno - věc, figura, zátiší, krajina apod. Je opakem nefigurativního (abstraktního) umění (tj. na obraze jsou jen “fleky”,nic určitého). Přibližně od 1.čtvrtiny 20. století se veškeré umění rozdělilo na 2 hlavní proudy - figurativní (zobrazující) a nefigurativní (abstraktní). Do té doby bylo umění vpostatě vždy figurativní (možná kromě některých pravěkých maleb, zobrazujících pouze tečky a čáry).
figurínauměle zhotovená postava, figura
figurovatvystupovat v něčem nebo při něčem, vyskytovat se
fikacedruhá část složených slov mající význam slavnost, svátek, setkání
fikcezdání, klam, doměnka, představa, smyšlenka
fikcionalizmus, fikcionalismusnázor,že naše představy světa jsou pouhé
fiktivnízdánlivý, neexistující, smyšlený
fiktonymjméno přijaté za účelem zatajení pravého jména
fildruhá část složených podstatných jmen mající význam milovník, obdivovatel
filafilvzorek se šikmým schodkovitým řádkováním, tvořený vazbou a kombinací dvou kontrastních barev v osnově i útku
filamentprůmět protuberance na sluneční kotouč
filantropstoupenec filantropie; lidumil, dobroděj
filantropielidumilnost, dobročinnost, pomoc sociálně slabým
filatelistasběratel nebo znalec poštovních známek
filcplst
filcka1. druh vši; 2. lehká žena, poběhlice, nevěstka
filefajlsoubor
filé, filetplátek masa
fileksvršek v kartách
filharmonievelký symfonický orchestr
filiacevzájemná závislost literárních námětů nebo motivů
filiálkapobočka
filiedruhá část složených podstatných jmen mající význam záliba
filigrán1. druh zlatnické ozdoby; 2. způsob výzdoby iniciál v gotické knižní malbě; 3. průsvitka, vodoznak, vodotisk
filigránskýjemný, křehký, drobný
filigránstvíjemnost;křehkost
filipikaprudký bojovný proslov
filistrúzkoprsý člověk, omezenec
film1. celuloidový pás s vrstvou citlivou na světlo jako fotografický nebo kinematografický materiál; 2. souvislá řada snímků určená k promítání; 3. filmové umění, kinematografie; 4. tenký povlak na něčem
filmografiesouhrn filmových děl, na nichž se daný subjekt podílel
filmotékaarchiv filmů, sbírka filmů
filmovatnatáčet film; předvádět na oko, simulovat, markýrovat, podvrhovat, fixlovat
filnídruhá část složených slov mající význam milující
filo-, fil-první část složených slov mající význam láska k něčemu, záliba, náklonnost, touha
filodendronozdobná pokojová rostlina, monstera
filologie1. obor zabývající se jazykem a kulturou nějakého národa; 2. nauka zabývající se textově kritickým rozborem literárních děl; 3. lingvistika, jazykověda,jazykozpyt
filomelaslavík
filovirusvirus nitkovitého tvaru, jeho typickým příkladem je známý virus Ebola
filoxenieve starokřesťanském a východokřesťanském umění zobrazení Boha v podobě tří andělů, starozákonní Trojice
filozof, filosofmyslitel; hloubal, rozumbrada
filozofie, filosofietázání se po základech, smyslu, poznání světa a po místě člověka v něm
filtrzařízení k zadržování, pohlcování, oddělování složky ze směsi
filtraceoddělování složky ze směsi
filumeniesběratelství nálepek od zápalkových krabiček
filutachytrák, šibal, mazaný člověk
finalkonečný, poslední
finalista1. účastník finále; 2. stoupenec finalizmu
finalitaúčelovost, určenost cílem; závěr
finalizmus, finalismusnázor vyvozující z výsledných stavů stavy předcházející
financepeníze, peněžní hospodářství
financovatplatit, poskytnout peníze
finančnípeněžní
finálezávěrečná část sportovního zápasu nebo soutěže; závěrečná scéna
finálníkonečný, poslední, závěrečný; účelový
fineoznačení místa hudební skladby, kde se má při opakování skončit
finesajemná podrobnost, jemný významový rozdíl; důvtip
fingovatpředstírat, vymýšlet si; padělat
finiskonec
finiš, finishfinyškonec, dokončení, dohotovení, ukončení s vynaložením značného úsilí, spurt
finišersilniční stroj na výrobu cemento nebo asfalto betonového krytu vozovky
finitizmuz, finitismuspřesvědčení o nepřípustnosti kategorie nekonečnosti, protože překračuje možnou zkušenost
fintalest, léčka, úskok; sport klamání soupeře
firemnínáležející, patřící firmě; týkající se společnosti nebo podnikatele
firewallFirewall slouží k důkladné kontrole dat a informací přenášených při komunikaci mezi počítači v Internetu nebo v lokální síti. Chrání počítač proti útokům hackerů, trojských koní, spyware a dalších “škůdců”. Kromě této ochrany program zvládá i blokování pop-up oken, filtraci reklamních banerů nebo úplný zákaz ukládání cookies souborů.
firmaorganizační jednotka ekonomiky; obchodní název, pod kterým podnikatel nebo společnost vystupuje
firmantkdo je oprávněn se podepisovat za firmu
firmwarefirmvérsoubor mikroprogramového vybavení počítače
firnhrubozrnný sníh, postupně se měnící v namodralý ledovcový led
firnisochranný nátěr; povrchová vrstva na keramice
first classférst klásvysoká, nejvyšší kvalita
fisiparienepohlavní rozmnožování mnohobuněčných bezobratlých
fiskalitastátní peníze; státní hospodaření, daně
fiskál1. rozpočet; 2. státní úředník zastupující státní pokladnu; 3. právní zástupce, advokát v Uhrách
fiskálnírozpočtový, daňový
fiskální politikarozpočtová politika
fiskusstátní pokladna
fistulapíštěl
fistulevysoký hlavový rejstřík hlasu
fisuraštěrbina, trhlina, rozštěpení
fitbýt fit být tělesně i duševně svěží
fitcentrumfitnesscentrum, fitness
fitink, fitinkaspojovací součástka, obv. se závitem
fitnesscentrumsportovní středisko pro udržování dobré kondice a zdraví, fitcentrum., fitness
fix1. skutečná poloha letadla zjištěná navigačními metodami; 2. tužka s barevnou lihovou náplní
fix-focusfixfokus
fixaceupevnění, zpevnění, ustálení
fixater, fixatérzpevňovač, tvarovač vlasů,tužidlo na vlasy
fixativspeciální roztok, jímž se zajišťuje uhlová kresba nebo pastelová malba proti setření
fixfokus, fix-focusfixfokuspevné zaostření fotografického objektivu, focus-free
fixingstanovení kurzu (maximalizující obchod) v rámci aukce
fixlovatpodvádět, falešně hrát, falšovat
fixnípevný, nehybný, určitý, stálý
fixovanýupevněný, zaměřený; lpějící na někom nebo něčem
fízltajný policista; policajt; donašeč
fizzmíchaný chlazený, obv. alkoholický nápoj s citronovou šťávou a vaječným bílkem nebo i žloutkem
fiží, fišínáprsní nabíraná krajková ozdoba šatů a košil, zejm. Dámských
fjeldrozsáhlá náhorní plošina ve Skandinávii
fjorddlouhé a úzké údolí ledovcového původu zatopené mořem
flagelacebičování; pohlavní ukájení bičováním sebe sama nebo druhé osoby
flagelantstvísebemrskačství
flagrantnízřejmý, patrný, do očí bijící
flakon, flakónozdobná lahvička na voňavku
flambovánípolévání hotového pokrmu sklenkou ušlechtilé lihoviny a zapálení
flamencoflamenkošpanělský tanec
flamendrhýřil, fláma
flamengo1. hedvábná tkanina s lehce zvlněným rypsovým povrchem: 2. plameňák
flammableflemeblhořlavý, hořlavina; nebezpečná záležitost
flanelměkká, teplá, bavlněná nebo vlněná látka
flankováníboční střelba, ostřelování paty opevnění z vystupujících opevňovacích prvků (flankovacích věží, bašt); flankování pokrývá tzv. mrtvý prostor
flashfleš
flash-danceflešdánstrhavý způsob tance
flašinetflašinet — hrací kolovrátek; přenosný nástroj v němž se ručně klikou (nebo pérový strojkem) čerpá vzduch do měchu a zároveň se otáčí válcem s různě nastavovatelnými kolíčky (někdy byly užívány snadno vyměnitelné perforované kotouče), které mechanicky spouštějí vzdušnicové záklopky píšťal. Jde vlastně o malé přenosné varhany s retnými nebo jazýčkovými píšťalami. Patří buď do skupiny aerofonních automatofonů, nebo (pokud kolíčky upevněné na otočném válci jednoduše drnkají o hřebenovitě uspořádané vyladěné lamely) do trsacích idiofonů (hrací stroj). • Z něm. Flaschinett, jež tam přešlo z fr. flageolet “flažolet” (v 18. stol. předchůdce pikoly), a to je odvozené z lat. flare “foukat”.
flatulenceplynatost, nadměrný odchod střevních plynů konečníkem
flaušvlněná látka s dlouhým, na líci česaným vlasem
flauta1. flétna; 2. úplné bezvětří (v jachtingu); 3. obchodní plachetní loď nizozemského původu se třemi stěžni
flažolet1. tón připomínající flétnový, vytvářený na smyčcovém nástroji dotekem prstu na strunu; 2. malá zobcová flétna
fládr1. přirozená kresba struktury dřeva; 2. umělá napodobenina této kresby; 3. jádrovité, svalovité dřevo
flámhýření, ponocování
flámahýřil, flamendr
flebologienauka o žílách
fleeceflísjemná, hebká, měkká tkanina užívaná na svrchní teplé ošacení
flegmatickýlhostejný, netečný
flegmatiktyp temperamentu; člověk klidný, pomalejší, málo vzrušivý
flegmatizmus, flegmatismuslhostejnost, pohodlnost, netečnost
flegmonaneohraničený hnisavý zánět šířící se do okolí
flegmonozní apendicitisObyčejný zánět “slepého střeva”, přesněji jeho výběžku-apendixu. Horší varianta je pak gangrenózní apendicitis, která ohrožuje pacienta na životě. Neléčená flegmonózní apendicitida může přejít v gangrenózní!
flektívní, flektivníohebný, flexivní
fleretlehká bodná šermířská zbraň
fleš, flashfleš1. výbojka; 2.záblesk fotoblesku; 3. figura pětice karet stejné barvy v pokeru; 4. krátká informace
flétnadechový hudební nástroj
flexeohýbání, ohnutí; pohyb v kloubu
flexibilitaohýbatelnost, pružná přispůsobivost
flexibilnípohyblivý, nestálý, pružný
flexivní, flexívníohebný, flektivní
flexografiegumotisk
flexometrprůhyboměr
flexuraohbí, ohyb; zakřivený tvar orgánu nebo jeho části; porušení vrstvy horniny ohybem
flíglhorna, flíglhornkřídlovka
flintapuška, ručnice
flip1. výživný, poměrně sladký nápoj obsahující mléko, sirupy, mošty, cukr, žloutek a led; 2. v krasobruslení jednoduchý odpíchnutý skok
flipperfliprhrací automat
flirtnezávazný milostný zájem, flirtování
flitrtřpytivý plíšek k ozdobě šatů
floating ratefloutyng rejtpohyblivý měnový kurz
floatingfloutyngplovoucí, volný; např.
flobertkapalná zbraň s dlouhou hlavní
flokulacesrážení, vločkování
flokulejasnější oblasti vločkovitého tvaru na slunečním povrchu
floorballflórbalsálový hokej s lehkým míčem a lehkými hokejkami
flop1. novinka, která se neujala; 2. styl skoku do výšky
floppy diskpružný magnetický disk, disketa
florentindámský slaměný klobouk s širokou střechou
floridníakutní
florinměnová jednotka Nizozemska, gulden, zlatý
floristikaobor sledující rozšíření rostlin na určitém území
floskulekvětnatý výraz; bezobsažná fráze, pouze naučená věta
flotacevzplavování;způsob rozrušování užitkových nerostů mokrou cestou
flotátorzařízení sloužící k flotaci rud
flotilaseskupení lodí
flowfloutok; ekon. toková, dynamická veličina
flowmetrfloumetrprůtokoměr; průtokový měřič paliva za jízdy nebo letu
flórkvět, rozkvět, výkvět; být ve flóru být středem pozornosti, mít úspěch; lehká tkanina na závoje
flórarostlinstvo, vegetace
fluenceplynulost myšlení, formulace a řeči; pohotovost, nápaditost
fluiditatekutost
fluidizace,fluidisacezpůsob úpravy práškových a sypkých hmot, při němž nabývají vlastnosti kapalin; zkapalnění
fluidnítekutý
fluidum1. domnělá neviditelná látka jako nositel fyzikálních vlastností; 2. esprit, kouzlo osobnosti nebo místa
fluktuacestálá změna, pohyb, kolísání; náhodné kolísání hodnoty nějaké veličiny kolem rovnovážné polohy; častá změna zaměstnání
fluorescencedruh luminiscence, u níž dochází k emisi světla jen po dobu, kdy je buzena, světélkování
fluoreskujícísvětélkující
fluoridsůl kyseliny fluorovodíkové
fluoristatstabilizátor procesu fluorizace
fluorizace, fluorisaceužívání sloučenin fluoru jako prevence zubního kazu
flushflašsouvislá řada karet stejné barvy u protivníka
flutterflatr1. druh chvění křídel letadla za letu, třepetání; 2. patologické kmitání srdečních předsíní
fluviálnívzniklý výmolnou a ukládací činností tekoucí vody, říční
flyšhorniny charakteristické střídáním poloh jílovců a pískovců
fobdruhá část složených slov mající význam ten kdo má strach""
fobiedruhá část složených slov mající význam ten kdo má strach""
fobie, fóbiechorobný strach, úzkost; odpor, nenávist
foch1. přihrádka; 2. zaměstnání
focus-freefokus frípevné zaostření fotografického objektivu, fixfokus
foeter alkoholPřesnějí “foetor ex ore alcoholicus” znamená zápach z úst po alkoholu.
fofrspěch, shon, zmatek
főhnfén
fokusohnisko, ložisko
folderfouldrvýp.tech. pořadač
foliadrogy z usušených listů léčivých rostlin
foliacelístkování, krystalizace ve formě lístků
foliantkniha foliového formátu; velká kniha
folikuldrobná dutinka, váček, např. Vlasový
foliopodélný půlarchový formát papíru; dvě protilehlé strany v obchodní knize
folklid, národ; tolk-music; amatérské písničkářství
folk-musicfollcxnjúzikhudební styl vycházející z bělošské lidové americké hudby, folk
folk-rockfolkrokhudební styl s názvuky lidové hudby a rockovým rytmem nebo zaujetím; country-rock
folklor, folklórčást lidové kultury zahrnující slovesné, hudební, dramatické a taneční projevy; lidová kultura vůbec
folkloristika,obor studující folklór
folkwaysfolkvejssociální návyky, normy běžné vstřícnosti, spolupráce a pomoci
fondruhá část složených podstatných jmen nesoucí význam reprodukuje zvuk""
fonacetvoření nebo vydávání hlasu
fonasteniehlasová porucha, obv. neurotického původu, postihující zejm.herce nebo zpěváky
fond1. souhrn majetku, obv. finančního, určený pro konkrétní účel; 2. samostatná právnická osoba; 3. základ, základní stav; 4. podklad; 5. zdatnost, schopnost
fondáncukrovinka z cukerné hmoty s jemnou krystalickou strukturou
fondy, fonduefondymalé kousky chleba máčené v sýru roztaveném v bílém víně, kousky masa nebo uzeniny v rozpáleném oleji, kousky ovoce, piškotu v sirupu, čokoládě
foném, fonémezákladní jednotka zvukové stavby jazyka schopná rozlišit význam
fonendoskoplék. nástroj k vyšetřování poslechem
fonetickýzvukový, výslovnostní
fonetikanauka o fyziologických a akustických vlastnostech hlásek
fonetizace, fonetisacepřevádění na písmo vyjadřující zvukovou stránku jazyka, fonetizování
foniatrieobor lékařství zabývající se vyšetřováním hlasu, řeči a sluchu člověka, rehabilitací a léčbou poruch
fonnídruhá část složených slov mající význam zvukový
fono-první část složených slov mající význam zvuk, zvukový
fonografpřístroj k záznamu a reprodukci zvuku (z válečků, desek)
fonologienauka o zvukových prostředcích jazyka
fonomaniechorobná touha vraždit
fonopsiesluchové představy vznikající při zrakových vjemech
fonotékasbírka, archiv zvukových záznamů
fontsada grafických znaků odpovídající danému typu písma
fontanelavazivové spojení na hlavě novorozence v místě zkřížení švů lebečních, lupínek
fontánaozdobná nádrž s vodou a vodotryskem
footfútbritsko-americká jednotka pro délku rovná 30,48 cm
forbeshrací automat na peníze; hazardní karetní hra, plátýnko
forbínapředscéna
forcingforsingv basketbalu krytí útočníka
forčekinkv ledním hokeji nátlaková hra, útočné bránění
forenzní psychologieviz forenzní
forenzní, forensnísoudní, např. lékařství, psychologie
forézie, foresiekladná interakce dvou organizmů, z nichž jeden využívá druhého k svému přemístění
forfaitingJedná se o odkup v budoucnu splatných středně a dlouhodobých pohledávek z dodavatelských úvěrů bez zpětného postihu vůči původnímu vlastníkovi pohledávek (dodavateli). Z právního hlediska se jedná o postoupení pohledávek.
forfeitingfórfejtyngforma financování zahraničního obchodu bankovním úvěrem nebo odkoupením pohledávek
forhend, forhandforhendve sportovních hrách úder ve směru po ruce, pro praváky zprava
forintměnová jednotka Maďarska
formavzor, podoba, vzhled;1. to, co věc tvaruje; 2. způsob provedení, jednání, projevu; 3. kondice, dobrý stav a výkonnost; 4. společenské zvyklosti a chování
formaceútvar; formování, vytváření formy
formaldehydaldehyd kyseliny mravenčí, surovina při výrobě plastů
formalin, formalínvodní roztok formaldehydu, dezinfekční prostředek
formalistapřívrženec formalizmu; kdo lpí na vnější formě, puntičkář
formalitaúřední nebo právní akt; zbytečná obřadnost, bezvýznamná povinnost
formalizace, formalisacemetoda pronikání k obsahu uspořádáním tvaru (formy), např. použitím matematiky
formalizmus, formalismusulpívání na formální stránce věci bez zřetele k vnitřnímu obsahu nebo dopadu
formanvozka, kočí, povozník
formankamístnost pro formany v zájezdním hostinci; výčepní místnost, pivnice
formantjaz. slovotvorný prvek bez lexikálního významu; tón tvořící akustický základ hlásky
formativnívytvářející, utvářející
formálnívyhovující požadavkům, předpisům; zdůrazňující formu
formátvelikost, rozměr; úroveň
formátováníupravování rozměrů, tvaru, formátu
formulaceslovní vyjádření, dání formy, stylizace
formulářtiskopis, blanket; listina
formulevzorec; ustálený předpis, slovní obrat, předepsaný způsob vyjádření; sport automobilový závod; závodní vůz
formulovatlogicky slovně vyjádřit, nastylizovat; stanovit, vytvářet, slovně zformovat
forotazásoba
forsážpřídavné spalování
forsírovat1. nepřiměřeně podporovat; 2. přepínat sílu tónu (obv. při zpěvu)
foršusfinanční záloha; náskok
fořtlesník
fortehud. silně; hlasitý tón; hlasitě hraná část skladby
fortelzručnost, dovednost
fortelnýobratný, zručný; důkladně udělaný pořádný
fortifikace1. opevnění, hradba; 2. obohacování potravin vitaminy, bílkovinami, vlákninou
fortissimohud. velmi silně; velmi hlasitý tón; velmi hlasitě hraná část skladby
fortnabrána pro pěší v klášterech nebo ústavech s klauzurou
fortunaštěstí, úspěch
forvard, forwardfórvardsport útočník
forzýtie, forsytiekeř s prutovitými větvemi žlutě rozkvétající časně na jaře před vyrašením listů, zlatice
fosfolipidsložený lipid, ester vícesytných alkoholů s mastnými kyselinami a kyselinou fosforečnou
fosforečnansloučenina kyseliny fosforečné se zásadami
fosforescencedruh luminiscence, u níž dochází k emisi světla i po ukončení buzení
fosforylacemetabolický proces, při kterém se do organické sloučeniny zavádějí zbytky kyseliny fosforečné
fosgenprudce jedovatý dusivý plyn
fosilie, fosíliezkamenělina, petrefakt
fosilizace, fosilisaceproces vzniku zkameněliny
fosilní1. zkamenělý; zachovaný z dávné geologické minulosti; 2. konzervativní, zastaralý
fotelkřeslo, lenoška
foto-první část složených slov mající význam světlo, světelný, fotografický
fotochemieobor zabývající se vlivem světla na průběh chemických reakcí
fotodokumentacedokumentace pomocí fotografického materiálu
fotoelektrickýsouvisející se vzájemným působením elektromagnetického záření a látky
fotogenickývhodný pro fotografování a filmování
fotografiezhotovování trvalých obrazových záznamů pomocí účinků světla na citlivou vrstvu filmu nebo desky; snímek, obraz takto vytvořený; nauka o metodách a prostředcích této činnosti; obor výtvarného umění
fotogram1. stínový obraz získaný bez fotografického přístroje osvětlením předmětu ležícího přímo na fotografické citlivé vrstvě; 2. měřický snímek, podklad pro situační a výškové plány
fotogrammetrieobor zabývající se určováním tvaru, rozměrů a polohy předmětů v prostoru ze snímků pořízených z výšky nebo ze země bez přímého proměřování
fotolitografiezpůsob fotoreprodukce
fotoluminiscenceschopnost vyzařovat světlo, např. některé druhy hub
fotolýza,fotolysarozklad látky způsobený světlem
fotometeoroptický jev v atmosféře vyvolaný lomem, ohybem, rozptylem nebo interferencí slunečních nebo měsíčních paprsků, např. duha
fotometrieobor zabývající se měřením světelných veličin využitím zejm. fotoelektrického jevu
fotonkvantum elektromagnetického pole
fotonkačidlo záření využívající fotoelektrický jev, fotoelektrické čidlo
fotoplánobraz polohopisu terénu vzniklý překreslením leteckých snímků
fotoreprodukcefotografická reprodukce, fotografické procesy ke zhotovování kopírovacích podkladů z reprodukčních předloh
fotosféranejnižší vrstva sluneční atmosféry
fotostimulacedráždění světelnými impulzy
fotosyntéza, fotosynthesabiochemický proces, při němž se v rostlinách mění anorganické látky v organické za využití světelné energie
fototeodolitfotografický přístroj na získávání pozemních fotogrammetrických snímků
fototermometriezpůsob stanovení teploty na povrchu těles
fototropiezměny barvy účinkem světla; reakce buněk na světlo
fotovoltaickýFotovoltaický jev – objeven v roce 1839 Antoine-César Becquerelem (1788-1878). Na rozhraní dvou materiálů, na něž dopadá světlo, vzniká elektrické napětí. Jevu lze využít ke konstrukci fotovoltaického článku.
fotrotec; pohodlný, dobromyslný muž
foxteriérlovecký pes, bílý s černými a hnědými znaky
foxtrotanglický společenský tanec ve čtyřčtvrtečním taktu
foyerfoajé i foajérmístnost nebo prostor v divadle nebo při společenském sále určená k oddechu o přestávkách
fólietenké kovové, plastové nebo papírové listy používané obv. jako obalový materiál
fóliovníkfóliový kryt na kovové konstrukci sloužící k pěstování rostlin, zejm. k rychlení zeleniny
fónjednotka hladiny hlasitosti
fórvtip
fórovýchatrný, špatný, bezcenný, nesolidní
fóršriftpředloha, předpis
fórumveřejné mínění, veřejnost; veřejné místo k hlásání názorů; náměstí římských měst
FPAFPA (Fire Protection Association) - Národní asociace pro požární bezpečnost (v USA NFPA)
frachtnájem lodního prostoru; smlouva o tomto nájmu
fragilefražilkřehké, rozbitné
fragilitakřehkost, lomivost
fragmentčást, zlomek, díl, úlomek, kousek; neúplné umělecké dílo
fragmentacerozpad, rozbití, dělení na kusy, úlomky; dezintegrace
frajleslečna
frajtrsvobodník
frakpánské slavnostní oblečení skládající se z kabátu se šosy s pravoúhle, k pasu zastřiženými přednicemi, z kalhot bez záložek, bílé vesty, bílé vázanky a cylindru; jen tento kabát
frakce1. složka, část; 2. seskupení uvnitř politické strany mající odlišné názory od hlavní linie strany; 3. skupina poslanců v parlamentu patřících k jedné politické straně; 4. část separačními procesy oddělená ze směsi látek
fraktálútvar s velkou vnitrní členitostí, jehož motiv se opakuje v nekonečně mnoha různých velikostech, např. sněhová vločka, mořské pobřeží
fraktura1. lék. zlomenina; 2. německé gotické lomené písmo
francfrank
franchisingfrenčajzingsystém smluvních vztahů mezi firmami zahrnující postoupení práv jedné firmy druhé k prodeji zboží a služeb
frangfrank
frankměnová jednotka Francie, jejích z mořských území a bývalých kolonií, Belgie (franc), Lucemburska (franc, frang) a jiných států
frankaturavýplatné, známky a jiné poštovní ceniny, jimiž byla poštovní zásilka vyplacena
frankizmus, frankismusfašistické hnutí, diktátorská forma vlády generála Franka ve Španělsku
franko1. v poštovním styku vyplaceně, bezplatně; 2. v zahraničním obchodě dodací podmínka upřesňující přepravu nákladů
franko-první část složených slov mající význam Francouz, tranmuzský
frankofonníužívající francouzštiny
frankotypvýplatní otisk
frankovatnalepit poštovní známku, orazítkovat hodnotou poštovní známky
frankovkapřípravek z lihu a mentolu sloužící k masážím
franšíza1. část škody při pojištění, kterou hradí pojištěnec; 2. osvobození zboží od celních a jiných poplatků; listina o tomto osvobození
frapantnínápadný, překvapivý
fraška1. komediální žánr s drsnější komikou; 2. nesmyslné jednání nebo dění, komický výjev
fraucimorženský pokoj; ženské služebnictvo; skupina žen vůbec
frauspodvod; zlý úmysl pachatele trestného činu
frazémaslovní obrat, úsloví, rčení, větný úsek otřelé slovní spojení, prázdné mluvení; hud. nejmenší skladební obrat dále bez porušení obsahu nedělitelný
frazeologiesoubor ustálených slovních spojení v daném jazyce; nauka o nich
frazeologizmus, frazeologismusustálené spojení slov
fráterbratr laik; řeholník bez kněžského svěcení
fráze,slovní spojení, úsloví, rčení; prázdné, povrchní mluvení; hud. ucelená část melodie
frázováníčlenění na určité celky
free clinicfrí klinykstředisko pro léčení drogově závislých
freelancefnlánsnezávislý, samostatný pracovník; forma smluvní spolupráce; být na volné noze
freetradizmus, freetradismusfrítrejdyzmushospodářská politika usilující o svobodu obchodu a nezasahování státu do mezinárodního obchodu
freewarefrívérvolně šířený počítačový program bez placení autorského honoráře
fregatatrojstěžňová plachetnice; menší doprovodná loď
frekvencečetnost výskytu, ruch, provoz; počet periodicky se opakujících dějů za jednotku času
frekventantúčastník školení, kurzu
frekventativumsloveso vyjadřující opakovaný děj
frekventovanýčetný
frenetickýbouřlivý; nadměrně rozčilený
frenezie, frenesiechorobná rozčilenost, třeštění, bouřlivé nadšení
freno-první část složených slov mající význam 1. duch, mysl; 2. bránice
frenologienázor o souvislosti tvaru lebky s povahou člověka; lebosloví
freonderivát uhlovodíku obsahující kromě fluoru i chlor
freskanástěnná malba prováděná barvami do vlhké omítky
fréza1. vícebřitý nástroj k frézování; 2. stroj na kypření půdy, na zemní práce
frézovánímetoda mechanického třískového obrábění frézou
frigiditachladnost, frigidnost (obv. ve spojení pohlavní frigidita)
frigidníchladný (pohlavně, citově); mrazivý
frigo-první část složených slov mající význam chlad, chladicí
frigorimetrpřístroj k zjištění chladicího účinku okolního prostředí
frikandó, frikando, fricandeaufrikandópřírodní telecí řízek
frikasé, fricasséefrikasépokrm z drobně krájeného pečeného nebo dušeného masa se šťávou nebo zelenina s hustou omáčkou
frikativatřená souhláska, spiranta
frikcetření; hloubková masáž; třenice
frisbeefrizbíkolektivní sportovní hra s létajícím talířem
fritézahrnec na fritování
fritováníúprava pokrmů ponořením do rozpáleného oleje
frivolitanestoudnost, necudnost, lehkovážnost
frivolní(lat. frivolus - křehký), nicotný, lehkomyslný, nemravný; v právním oboru odvážný, drzý, trestný; frivolní: lehkomyslnost, drzost, lehkovážnost, kleslost mravní; frivolity - maličkosti, také druh lehkých, ručně pracovaných krajek
frizúra, frizura, frísuraúčes
fronta1. průčelí budovy; 2. rozhraní mezi dvěma vzduchovými hmotami; 3. prostor bojové činnosti; 4. seskupení politických stran, organizací se společným zaměřením; 5. zástup čekajících
frontální1. čelní; 2. související s frontou
frontispis, frontispicefrontyspistitulní rytina v knize; sudá stránka tvořící protějšek titulního listu knihy, obv. s obrázkem
frontonnadokenní štít
frotáž1. přenášení otisku reliéfní struktury podložky měkkou tužkou na papír; 2. tření, drhnutí těla
frotétkanina se smyčkovou vazbou obv. Bavlněná
fruitariánfrutariánčlověk, který se živí jenom čerstvým ovocem
fruktifikace1. vytváření plodu, zrání; 2. zužitkování, vytěžení prospěchu
fruktóza, fruktosacukr ovocný
frustracezklamání, zmaření touhy; stav při závažném neuspokojení lidských potřeb
frustrovanýtrpící, postižený frustrací
frygická čepice…kuželovitá, s horním cípem přehnutým dopředu (nosila se za Francouzské revoluce jako symbol svobody. Název podle Frygů, obyvatel Frýgie, kteří ji původně nosili) … viz Akademický slovník cizích slov
frýzdveřní komponenta, druh látky
FTPFile Transfer Protocol, protokol používaný pro přenos souborů na Internetu. Je mu vyhrazen port 21.
fugakontrapunktická hudební skladba s důslednou rovností všech hlasů
fugatonástup hlasů v hudební skladbě na způsob fugy
fujaraslovenský lidový dřevěný hudební nástroj
fulár, fulard, foulardfúlárd i fulárjemná hedvábná tkanina v keprové vazbě
fulgentnízářící, oslnivý, skvělý
full-contactfulkontaktúpolový sport podobný karate
full-text, fulltextplný text, zpracování textu plného znění
fulminantníbleskový, velmi rychlý; oslňující, skvělý
fumarolavýron horkých par a plynů v průběhu. sopečné činnosti
fumigátorzadýmovač
funboardfanbórdtřída windsurfingu
fundace1. majetek věnovaný ke konkrétnímu účelu; 2. vztah sémantické a formální podmíněnosti jednoho slova druhým
fundamentzáklad, podstata
fundamentalizmus, fundamentalismuskonzervativní lpění na původních ideologických základech
fundamentálnízákladní, zásadní, podstatný, hlavní
fundátorzakladatel
fundovanýpodložený, zabezpečený; teoreticky dobře připravený
fundraiserčlověk, který se zabývá fundraisingem, tj. soustavnou činností, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců. Fundraiser bývá buď kmenovým zaměstnancem organizace či externistou. Viz http://fundraiser.cz
fundraisingfandrejzingzískávání financí pro fondy, nadace, projekty od firem, donátorů a sponzorů
fundusmovité zařízení, inventář
funebrákpohřební zřízenec
funebrálnípohřební, funebrální
funeráliepohřební náležitosti; náklady spojené s pohřbem
funerálnípohřební, funebrální
fungicidchemický prostředek proti parazitním houbám a plísním
fungicidníničící parazitní houby a plísně (chemicky), viz fungicid
fungofobieChorobny strach z hub.
fungovat1. být v činnosti, pracovat; 2. mít, vykonávat funkci
funikuluspupečník
funk art, funkartfank ártvýtvarný směr používající bizarní předměty
funkfankhudební a pěvecký styl s vypjatými vokály
funkcečinnost, úkon, úkol; výkon služby, úřadu; mat. závislost jedné proměnné na jiné nebo jiných
funkcionalizmus, funkcionalismus-umělecký, zejm. architektonický a urbanistický směr 20. a 30. let 20. století zdůrazňující účelovost, funkci
funkcionálnífunkční; týkající se funkcí
funkcionářúředník společenských a zájmových organizací nebo státních orgánů
funkčnívztahující se k účelu, působnosti; vztahující se k fungování, chodu, činnosti něčeho
funktoroperátor logické operace, např. logické spojky
funuspohřeb
furé, fouré, fourréfuréplněný kandyl
furiantnafoukanec; český kolový tanec
fúriezuřivá, zběsilá bytost
furiosofuriózohud. bouřlivě, divoce
furorběs, zuřivost
furunkl, furunkulnežit, ohraničený hnisavý zánět, vřed
furunkulóza, furunkulosamnohočetný výskyt nežitů, vředovitost
fusaknánožník
fuschifušikrátká lyže, součást výzbroje skibobisty
fusekleponožky, fusky
fusionfjúžnsyntéza rocku s postupy, harmonizací i nástroji vážné hudby
fuskyponožky, fusakle
fušerkdo nekvalitně, neodborně provádí nějakou činnost; břídil, hudlař
fuškadřina, namáhavá práce; melouch
futrazárubně
futrálpouzdro, schránka
futro1. dveřní, okenní rám; 2. podšívka
futuresfjúčrscenné papíry, obchodované na opčním trhu; typ termínovaného obchodu
futuristic rockfjúčeristyk rokrock s využitím syntezátoru jako modernistické či alternativní umění
futuristickýv současnosti nereálný, neuskutečnitelný; snílkovský
futurizmus, futurismusavantgardní umělecký směr počátku 20. Století
futurologieteorie budoucnosti, výzkum možných budoucností
futurumbudoucí čas sloves
fuzarióza, fusariosachoroba rostlin vyvolaná srpovničkou
fúze, fusesplynutí, sloučení
fuzikladióza, fuzikladiosachoroba rostlin způsobující strupovitost ovoce
fyko-první část složených slov mající význam chaluha, mořská řasa
fykobiontřasová (rostlinná) část lišejníku, může žít odděleně od mykobiontu (houbová část), s kterým jinak žije v symbióze
fylo-první část složených slov mající význam rostlina, list rostliny
fylogeneze, fylogenesevývoj člověka a ostatních organizmů
fylogenie, fylogénienauka o vývoji živočichů a rostlin
fysistělesná podstata, tělesný stav
fyto-první část složených slov mající význam rostlina, rostlinný
fytocenózarostlinné společenství
fytochemikáliechemické látky obsažené v rostlinných pletivech
fytofágživočich živící se pouze rostlinnou potravou
fytofloraplíseň bramborová
fytopatologienauka zabývající se studiem chorob rostlin, rostlinná patologie
fytoterapieléčení nemocí rostlinami
fyzický, fysickýhmotný, tělesný; f. osoba člověk jako právní subjekt
fyzika, fysikaobor studující základní vlastnosti hmoty a nejjednodušší formy jej o pohybu
fyzikální, fysikálnísouvisející s fyzikou
fyzio-, fysio-první část složených slov mající význam příroda, přírodní
fyziognomie, fysiognomiepodoba, výraz (obv. obličeje)
fyziognomika, fysiognomikanauka zkoumající souvislosti mezi fyziognomií a povahovými vlastnostmi jedince
fyziokracie, fysiokracievláda přírody
fyziokrat, fysiokratFyziokrat je stoupenec fyziokratismu, tj. národohospodářské nauky vzniklé ve Francii v 2. pol. 18.stol., pokládající půdu a zemědělství za jediný zdroj blahobytu. Viz fyziokratizmus
fyziokratizmus, fyziokratismus, fyziokratismusekonomická teorie považující za hlavní zdroj bohatství zemědělskou výrobu
fyziologický, fysiologickýnormální, přirozený, týkající se zdravého organizmu týkající se fyziologie
fyziologie, fysiologievěda zabývající se životními pochody uvnitř organizmů
fyzioterapie, fysioterapieléčení nemocí fyzikálními metodami (teplo, masáž, voda, vzduch)
gabardénjednobarevná látka, obv. z vlněné česané příze, s jemnými šikmými vroubky
gabaritprůjezdný (železniční) profil; největší přípustné rozměry nákladu na otevřeném železničním voze v obryse průjezdného profilu
gabionGabiony - drátěné kontejnery plněné kamenivem.
gadžaromské označení neromského spoluobčana
gaggag i gegprvek situační komiky
gajdošna východní Moravě hráč na gajdy, dudák
gajdydudy
galaslavnostní, sváteční
gala-první část složených slov mající význam (okázale) slavnostní, gala
galaktickýsouvisející s galaxií
galakto-první část složených slov mající význam mléko, mléčný, lakto-
galaktoreatvoťba a vylučování mléka mléčnou žlázou mimo odbodí kojení
galaktóza, galaktosasložka mléčného cukru, sacharid
galanterie, galantériezdobné módní a dárkové zboží; drobné spotřební, zvl. krejčovské zboží nebo obchod s ním
galantina,jemná paštika z mletého masa; vykostěné maso z drůbeže nebo zvěřiny plněné masitou nádivkou, uvařené a podávané za studena
galantnostpozornost, zdvořilost vůči ženám
galapartyslavnostní společenská schůzka se zábavou a pohoštěním, obv. oficiální povahy
galaxiegravitačně vázaná hvězdná soustava až stovek miliard hvězd
galánnápadník, milenec; dvorný muž
galeasoučást ústního ústrojí hmyzu
galejstará válečná i obchodní veslová loď, na níž veslovali otroci a trestanci, galéra
galejetěžký trest odsouzených, nucené trestanecké práce. pův. veslování na galejích; nepříjemná, těžká, otrocká práce
galenikagalenické přípravky, léčiva připravená jednoduchými postupy z drogy nebo ze směsí drog léčiva nepřipravovaná synteticky
galenitnerost kovového vzhledu; ruda olova
galeonastředověká velká třístěžňová válečná plachetnice
galeotamalá rychlá galej, obv. pobřežní
galérastará válečná i obchodní veslová loď, na níž veslovali otroci a trestanci,galej
galerie, galérie1. prostory k výstavám uměleckých děl, sbírek; 3. sbírka výtv. děl, instituce, která je shromažďuje a vystavuje 4. vyvýšené řady sedadel v divadle; 5. štola ve velké hloubce k jímání podzemní vody; 6. podzemní chodba; 7. skalní římsa
galeristasubjekt, který se stará o program, provoz a ekonomické využití galerie, eventuálně i majitel galerie
galerka1. galerie; 2. ozdobná polička; 3. Podsvětí
galicizmus, galicismusjazykový prvek přejatý do nějakého jazyka z francouzštiny nebo podle francouzštiny v něm vytvořený
galimatyášzmatenina, zmatená směs, slátanina
galionzobákovité zakončení přídě novodobých plachetnic s dekorativní figurínou
galizace, galisaceúprava ovocného vína snížením obsahu kyselin přídavkem roztoku cukru ve vodě; galování
galo-první část složených slov mající význam 1. týkající se starověké Galie, Galů, galský; 2. týkající se Francie, Francouzů, francouzský
galon, gallonamerická jednotka pro objem rovná 3,78541 l, britská jednotka pro objem rovná 4,54609 l
galopkalup; cval; rychlý tanec, kvapík; rychlý, těžký průběh
galošegumové boty
galováníúprava ovocného vína snížením obsahu kyselin přídavkem roztoku cukru ve vodě; galizace
galuskaspeciální plášť pro závodní jízdní kolo tvořící s duší jeden celek
galvanickýelektrochemický, týkající se stejnosměrného proudu stálé intenzity získaného elektrochemickou reakcí
galvanizace, galvanisace1. elektrolytické pokovování; 2. léčba galvanickým proudem, galvanoterapie
galvanizovna, galvanisovnadílna, kde se provádí galvanizace
galvano-první část složených slov mající význam galvanický
galvanografieelektrolytický způsob hlubotisku
galvanokaustikaelektrolytické leptání kovů
galvanometrpřístroj k měření malého stejnosměrného proudu nebo napětí
galvanostegiegalvanické nanášení kovových povlaků
galvanotaxeorientační pohyby nižších rostlin vyvolané elektrickým proudem
galvanoterapieelektroléčba; léčba galvanickým proudem
galvanotypieelektrolytické zhotovování tiskových desek a štočků
galvenotechnikaspolečný název galvanických výrobních postupů
galvenoterapieléčba galvanickým proudem, elektroléčba, galvanizace
gama1. v řecké abecedě znak pro hlásku g; 2. starší jednotka hmotnosti (10 na -6 g)
gamadefektoskopiemetoda využívající záření gama k zjišťování strukturních vad materiálu
gamaglobulinbíkovinná složka krevního séra obsahující protilátky
gamagrafiemetoda zobrazující orgány nebo systémy pomocí radionuklidů zavedených do těla
gamba1. druh violy, viola da gamba; 2. varhanní rejstřík
gambitdruh zahájení šachové hry s obětováním pěšce
gamblergambler i gemblerhráč na hracích automatech
gamegem i gejmhra; část tenisového zápasu
gameballgembol i gejmbolrozhodující podání v tenisové hře, v gamu
gamelangemilenorchestr složený hl. z bicích samoznějících nástrojů
gameta1. zralá pohlavní buňka; 2. pohlavně diferencované vývojové stadium parazitických prvoků
gametangiumpohlavní orgán rostlin, ve kterém se tvoří gamety
gametofytpohlavní generace rostlin, ve které se tvoří gametangia
gametogeneze, gametogenesepohlavní rozmnožování rostlin, tvorba a zrání gamet, gamogonie
gamiedruhá část složených slov mající význam snoubení, manželství
gamofobiechorobný strach ze sňatku
gamogoniepohlavní rozmnožování rostlin, tvorba a zrání gamet, gametogeneze
gamomaniechorobná touha po sňatku
ganggeng i gangtlupa, parta; zločinecká organizace
gangliomnádor nervové uzliny
ganglion1. nervová uzlina; 2. váček s rosolovitým obsahem v okolí šlachy nebo kloubního disku
ganglioplegikumlátka brzdící převod nervových vzruchů ve vegetativních gangliích
gangrénamístní odúmrť tkáně, sněť, druhotně modifikovaná nekróza (hnilobnou infekcí, vysýcháním)
gangstergengstr i gangsterbandita, zločinec; člen gangu
gapgep1. poškozená oblast chromozomu, chromatická léze; 2. mezera, propad; mezera v energetickém spektru supravodičů, energetická mezera
garam masalaindická směs koreni
garamondantikvové tiskové písmo
garance, garanciezáruka, zástava, jistota
garantručitel, subjekt za něco zodpovědný, poskytující záruku
garantovanýzaručený, jistý
garantovatručit za něco
garážuzavíratelný prostor k umístění motorového vozidla
gardzákladní postoj v boxu, střeh
gardavojenská jednotka, obv. tvořící ochranu a tělesnou stráž vojevůdců a panovníků; ozbrojený oddíl dobrovolníků; elitní vojenský oddíl
garde1. základní postoj v šermu; 2. výstraha v šachu; 3. gardedáma
gardedámadámský doprovod dívky do společnosti, garde
garden partygárdn pártyzahradní slavnost
gardénienízký keř s velkými bílými květy
garderobašatstvo, divadelní kostýmy, šatna
garderobiérkakostymérka, šatnářka
gardinazáclona, opona, závěs
gardistačlen gardy
gargantuovskýpožitkářský, nenasytné životní chuti
garmondpísmo o velikosti 10 bodů
garnátmořský rak
garnihotel garni hotelové služby omezené na ubytování se snídaní
garniturasoubor, celek; skupina osob spjatých společnou činností
garnizona, garnizóna, garnisonaposádka, sídlo posádky; vojenská (posádková) věznice
garnýrovatobkládat, obložit, např. pokrm vhodnými přílohami
garnýžozdobný kryt tyče s jezdci k zatahování záclon
garotapoprava zardoušením; popravčí nástroj k této popravě
garriguegarigřídké nízké porosty keřů, suchomilných a teplomilných bylin ve Středomoří
garsončíšník, obsluha, hotelový sluha; neženatý muž, starý mládenec
garsoniéra, garsonkatyp bytu s jednou obytnou místností a příslušenstvím
gasplyn
gas-liftkompresor
gasergejzrkvantový generátor gama záření
gaskonáda, gaskoňádachlubivá, chvastounská řeč, chvastounství
gastarbeitergastarbajtrobčan jiného státu pracující dlouhodobě v hospodářsky vyspělejší zemi
gastrickýžaludeční
gastritidazánět žaludeční sliznice
gastro-, gestr-první část složených slov mající význam žaludek, žaludeční
gastroenteritidaakutní zánět žaludeční a střevní sliznice
gastroenterologieobor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením chorob trávicího ústrojí
gastrointestinálnítýkající se trávicí soustavy
gastronom1. obchod s potravinami; 2. labužník; odborník v gastronomii
gastronomienauka o labužnictví a kuchařském umění
gastroskopieneinvazivní vyšetření žaludku pomocí endoskopu
gastrulavývojové stadium zárodku
gate-gejtdruhá část složených slov mající význam politický nebo vládní skandál, aféra
gauč1. kauč široká pohovka; 2. u papírenských strojů soustava dvou válců, popř. spodní z nich
gaučo, gauchogaučopasák dobytka v pampách Jižní Ameriky
gaudeamus igiturradujme se tedy; oslava nového akademického roku
gaudiumveselí, veselá zábava
gaullizmus, gaullismusgólizmusfrancouzský politický směr představovaný generálem Ch. de Gaullem a jeho stoupenci, politický systém ve Francii za jeho prezidentství (1959-69)
gaunerničema, darebák
Gaussova křivkazobrazuje normální rozložení znaků v náhodných jevech
gaviáldruh krokodýla
gavota, gavottegavotstarý francouzský lidový tanec mírného tempa, později dvorský, společenský tanec; skladba podobného typu, zvláště jako intermezzo svity
gaygaj i gejhomosexuál
gazdahospodář
gazelforma orientální lyriky
gazelastepní sudokopytník
gazik, gazíkterénní automobil značky GAZ
gazolin, gasolinegezolínzkapalněný zemní plyn; lehký benzin, v USA benzin vůbec
gáblsvačina, něco k zakousnutí; gáblík
gáblíkgábl; svačinka
gándhizmus, gándhismusfilozofické, ekonomické, etické i sociálně politické učení M. Gándhího o zvláštních formách vzestupu indické společnosti, o zásadně nenásilném odporu vůči britskému kolonializmu
gáz1. řídká, průsvitná tkanina; 2. odtučněný mul užívaný jako obvazový materiál, gáza
gázaodtučněný mul užívaný jako obvazový materiál, gáz
gázmaskaochranná maska proti plynům
gážeslužné; stálý pravidelný pevný plat
gážistastátní zaměstnanec dostávající gáži
GDP, Gross Domestic Product,hrubý domácí produkt
gearinggíringrelativní význam půjček ve struktuře kapitálu
geishajaponská společnice, ovládající hudbu, zpěv, konverzaci
gejšajaponská profesionální společnice
gejzírpramen vystřikující periodicky horkou vodu s vodní párou způsobený přetlakem par v dutinách pod zemským povrchem
gekondrobný pralesní a pouštní ještěr
gelrosolovitá hmota koloidního typu
geldpeníze; v burzovní terminologii poptávka po cenných papírech
gelivaceproces rozpadu hornin v důsledku zamrzání vody v puklinách
gema, gemmadrahokam nebo polodrahokam, popř. sklo s rytým nebo řezaným obrazem
gemacepučení
gemaradruhá část talmudu, sbírka výkladů a doplňků mišny
gemelilogiegenetické studium dvojčat
geminacejazykovědně zdvojování: geminace souhlásek. Viz též gemináta - jazykovědně zdvojená souhláska, řidč. zdvojené písmeno vyslovované buď zdvojeně, ne jako souhláska jediná (např. v italštině: essere -es-sere = být, nebo jako souhláska jedna např. v němčině: Mann - man = muž)
geminátazdvojená souhláska nebo písmeno
geminidvojčata
gemiparienepohlavní rozmnožování; pučení
gemoglyptikarytí kamenů, drahokamů; umění kamenořezu
gemologievěd. obor zabývající se výzkumem drahých minerálů
gemulerozmnožovací tělísko při nepohlavním rozmnožování hub
gendědičný činitel; vloha; jednotka dědičnosti
gencián, genciánaencián, hořec
gender mainstreaminguplatňování hlediska pohlaví
genderové hlediskohledisko pohlaví, např. vyrovnaných příležitostí mezi pohlavími apod. (na FFUK existuje katedra genderových studií, která se tímto zabývá)
genealogievěda zkoumající vztah dvou souvisejících jevů nebo faktů; rodokmen, rodopis, věda o rodové posloupnosti
geneelogickýrodopisný
generacepokolení; soubor osob narozených a žijících přibližně ve stejné době; potomstvo jedné dvojice rodičů; soubor současně žijících jedinců téhož druhu; příslušnost k typu technických zařízení určité vývojové etapy
generačnísouvisející s generací, vlastní určité generaci
generalissimusnejvyšší vojenská hodnost výjimečně udělovaná velitelům velkých armád
generalitasbor generálů
generalizace, generelisacezevšeobecňování; vytváření obecných pojmů nebo zákonitostí; rozšiřování, rozšíření chorobné změny v organizmu na více orgánů nebo tkání
generativní1. související s generováním; 2. pohlavní, rozmnožovací
generálnositel vysoké vojenské hodnosti; představený některých církevních řádů
generál-první část složených slov mající význam 1. vojenské hodnosti; 2. hlavní, celkový
generáliezákladní osobní data totožnosti
generálka1. hlavní zkouška; generální oprava; generální mapa; 2. žena generála; přepjatá, energická nebo panovačná žena
generálníhlavní, úplný, celkový, všeobecný, ústřední
generální oprava (vozidla)v tomto případě se jedná o celkovou prohlídku vozidla, jinak význam je hlavní
generátorzařízení, program k vytváření, generování
generelucelený projekt, souhrn opatření
generickýrodový, druhový
generovatvytvářet, vyrábět; vytvořit podle určitých pravidel
generozita, generositavelkorysost, velkodušnost, šlechetnost
genetickývývojový; původový, týkající se vzniku něčeho
genetikavěda o dědičnosti
geneze, -genesedruhá část složených slov mající význam vznik, zrod, původ
geneze, genesevznik, proces vznikání, zrod, původ
genialitavýjimečné nadání, geniálnost, génius
geniálnímimořádně nadaný; vytvořený géniem; mimořádně dobrý, vynikající
genitálpohlavní ústrojí
genitáliepohlavní orgány, rodidla
genitálnítýkající se pohlavních orgánů
genitivpři skloňování druhý pád
géniusstarořímské ochranné božstvo, strážný duch; mimořádné tvůrčí nadání, geniálnost, genialita; mimořádně nadaný jedinec
genius lociduch vládnoucí na určitém místě
gennídruhá část složených přídavných jmen mající význam počátek, původ, způsobující, působící
genobankabanka genů
genocida, genocidiumzločin vyvražďování a vyhlazování příslušníků národních, etnických, náboženských a rasových skupin
genofond1. soubor všech genů v populaci organizmů; 2. soubor všech živých organizmů v určité oblasti, se současně se projevujícími i s potenciálními geny
genoforbuněčná struktura nesoucí genetickou informaci
genologieliterárně vědná disciplína zabývající se teorií literárních druhů a žánrů
genomgenový obsah chromozomů jádra buňky
genomenipulacenepřirozené, umělé zásahy do genomu, jeho změny; genová manipulace
genotechnologiepostupy využívající kontrolované umělé genové změny
genotypcelkový genový soubor organizmu; druh rostliny nebo živočicha zvolený za typického představitele
genovývlohový; týkající se genů
genrežánr
gensaldlažba z kamenných odseků, s mezerami vyplněnými betonem
gentiledžentýlehud. roztomile, půvabně; gentilmente
gentilmentedžentylmentehud. roztomile, půvabně; gentile
gentlemandžentlmen
gentrifikaceelementární infiltrace do vyšší sociokulturní vrstvy
gentrydžentrianglická nižší venkovská šlechta
genusrod; nadřazený, širší pojem
geo-první část složených slov mající význam Země, zemský
geocentrický1. vztahující se k Zemi jako k centru; 2. vztažený ke středu Země
geocentrizmus, geocentrismusnázor na existenci nehybné Země, která je středem vesmíru
geochemieobor studující zákonitosti rozšíření chemických prvků v Zemi i chemické aspekty geologických procesů v Zemi
geochronologieobor zabývající se určováním stáří Země, popř. hornin, na základě rozpadu přirozených radioaktivních izotopů vyskytujících se v horninách
geodavýplň větší dutiny v hornině, obv. kulovitého tvaru
geodemografiedemografie rozšířená o studium migračních procesů a rozmístění obyvatelstva
geodézie, geodesiezeměměřictví
geodynamikadynamika Země, obor zabývající se pohyby Země jako planety a jejími dynamickými geologickými procesy
geofaktorpřírodní jev formující a ovlivňující krajinu a kvalitu přírodního, resp. životního prostředí
geofágživočich požírající půdu a trávící v trávicím ústrojí organické částice v ní obsažené
geofonmalý přenosný seizmograf užívaný zejm. při hledání nerostných ložisek nebo sledování důlních otřesů
geofyttyp rostlin, jejichž obnovovací orgány (oddenky, hlízy, cibule) přetrvávají nepříznivé roční období pod zemí
geofyzika, geofysikaobor studující fyzikální procesy na povrchu, uvnitř i v okolí Země a její fyzikální vlastnosti
geografickýzeměpisný
geografiezeměpis
geohelmintcizopasný červ, jehož vývoj probíhá bez mezihostitelů
geoididealizovaný tvar Země (přibližně splývá se střední hladinou moří)
geoinformatikavědecký a technický obor, zabývá se zpracováním, ukládáním, integrací, analýzou, interpretací, distribucí, vizualizací a užíváním geodat a geoinformací pro potřeby rozhodování, plánování a správy zdrojů
geokarpiedozrávání plodů pod povrchem půdy, např. u podzemnice olejné
geokorónačást plynného obalu Země ve výšce nad 1000 km
geologievěda o složení a vývoji pevné kůry Země i o Zemi jako planetě
geomagnetizmus, geomagnetismus-zemský magnetizmus
geomantie, geomanciemystické věštění ze značek nakreslených na zemi
geomechanikanauka řešící problémy mechaniky hornin a zemin
geometrzeměměřič
geometrický1. týkající se geometrie; 2. připomínající plošné a prostorové útvary; z těchto útvarů složený, tyto útvary využívající
geometrieobor zabývající se studiem rovinných a prostorových útvarů
geomorfologienauka o zákonitostech vývoje zemského povrchu
geopatogenníúdajné negativní působení geologické stavby na organizmus
geopolitikanázor o významu zeměpisné polohy státu; aspekty politiky v celosvětových, globálních souvislostech a vztazích
geopotenciálpotenciál tíhové síly
georeliéfzemský povrch, refiéf
geosférageografická sféra, krajinná sféra
geostacionárníumístěný nad určitým místem na Zemi, geosynchronní
geostrategickýstrategický z hlediska zeměpisné polohy
geosynchronníumístěný nad určitým místem na Zemi, geostacionární
geosynklinálarozsáhlá korytovitá prohlubeň v zemské kůře v místě nahromadění velkého objemu usazenin
geotaxepohyb organizmu ve směru nebo proti směru zemské gravitace
geotektonikastavba zemské kůry; věda o stavbě a vývoji zemské kůry
geotermálnísouvisející s tepelnou energií uvnitř Země
geotermickýtýkající se teploty uvnitř Země
geotermikanauka o tepelných procesech uvnitř Země
geotextilietechnická textilie ze syntetických vláken používaná např. ve stavebnictví
geotropizmus, geotropismusrůstové pohyby rostlin působené gravitací
geotyppopulace organizmů vyznačující se určitým genotypem
gepardkočkovitá šelma
geriatriesoučást gerontologie zabývající se chorobami ve stáří
gerila, guerillagerilapartyzánská válka
germanistikaobor zabývající se jazykem, historií a kulturou germánských národů (zvl. německého)
germanizace, germanisaceponěmčování, poněmčení
germanizmus, germanismusjazykový prostředek přejatý z němčiny do jiného jazyka nebo v něm podle němčiny vytvořený
germinaceproces počátečního vývoje organizmu, pučení, klíčení
germinomNezhoubný nádor vznikající hlavně v dětství.
gerontagogikavýchova seniórů
geronto-první část složených slov mající význam stařec, stařecký, stárnutí
gerontofilienáklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči starým osobám, která se zpravidla projevuje citovou náklonností, intenzivnějším prožíváním nebo potřebou citově významných vztahů k nim, schopností se do nich zamilovat, obvykle též specificky vyšší genitální reaktivitou nebo touhou po fyzické blízkosti nebo orgasmických aktivitách ve vztahu k nim. Jednou z variant gerontofilie je graeofilie.
gerontokracievláda starých
gerontologieobor zabývající se problémy stárnutí organizmů a chorob stáří
gerontopsychiatriesoučást psychiatrie zabývající se psychickými poruchami souvisejícími s procesem stárnutí a se stářím
gerundiumpodstatné jméno slovesné blízké infinitivu
gerundivumpřídavné jméno slovesné s významem nutnosti
gesamtkunstwerkgezamtkunstverkumělecké dílo jako syntéza všech druhů umění
gescepověření k výkonu určité činnosti
gestacetěhotenství u žen, březost u samic, gravidita
gestagensamčí pohlavní hormon
gestaltizmus, gestaldamuscelostní přístup k osobnosti, směr zejm. v psychologii
gestapotajná státní policie v nacistickém Německu
gestickýpohybový
gestikulacepohyby těla (zejm. rukou) doprovázející řeč
gesto1. posunek 2. prohlášení bez následného skutku, naoko
gestorjednatel; ten, kdo je pověřen výkonem určité činnosti, gescí
gestóza, gestosapotíže provázející někdy těhotenství, např. zvracení, křeče,poruchy činnosti jater a ledvin
geudeamuszačátek staré latinské studentské písně, která se stala studentskou hymnou
ghettogeto1. oddělená část města, kde se smělo usazovat židovské obyvatelstvo; 2. dobrovolné nebo vnucené odloučení od ostatní společnosti
gibsonkagibsonka i džibsonkavětší kytara s kovovými strunami, původně džezová
gighlubší a širší cvičný veslařský člun
giga-předpona ve významu násobku 10 na 9
gigantobr; člověk nebo předmět velkých rozměrů
gigantickýmohutný, obrovský
gigantizmus, gigantismus1. obrovitost, proporcionální nadměrný tělesný vzrůst, makrosomie, gigantosomie; 2. podnikání v gigantických rozměrech
gigantomanievelikášství
gigolodžigoloplacený tanečník, společník, milovník
gildastředověký cech, hlavně kupecký, k ochraně zájmů proti šlechtě
gilldžiljednotka britské objemové míry rovná 0,142 l
giloš, guillochegijoš i gileušjemná vlnovitá čára s ozdobným (na látce) nebo ochranným (na bankovce) účelem
gilotina, guillotinegijotyn i gilotýnpopravčí zařízení na stínání hlav
gindžinlihovina z jemného lihu, jalovcového destilátu a macerátů z aromatických látek
gingivadáseň
ginkgo bilobajinan dvoulaločný
girandolavíceramenný svícen na stůl nebo stěnu
girlgérldívka; služka; milenka; sborová tanečnice v operetním, filmovém nebo varietním souboru
girlanda1. obloukovitě zavěšená výzdoba z květin, listů, chvojí; 2. ornamentální motiv tohoto typu
girllovegrlávnáklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči nedospělým dívkám či děvčatům, synonymum pedofilie zaměřené na dívky. Nejde však o sexuologický termín, ale o termín značně rozšířený v 90. letech 20. století jako kulturně-sociální označení, užívané též k sebeurčení v rámci emancipačního hnutí i k protikladnému vymezení vůči stereotypům spojeným s pojmem “pedofil”, popřípadě specifikaci poddruhu pedofilie.
glaciálobdobí zalednění v pleistocénu
glacifikacevznik ledovcové hmoty ze sněhu přeměněného ve firn
glaciologieobor zabývající se zákonitostmi trvalé sněhové pokrývky a ledovců
glacitektonikatektonika podmíněná tlaky pohybujícího se ledovce
gladiátorstarořímský zápasník v cirku
glajcha1. dovedení stavby do úrovně střechy; opentlený stromek připevněný na krov při této příležitosti; 2. hrubé dokončení pracovního úkolu
glajchšaltovatjednostranně obv. násilně usměrňovat, usměrnit k strohé jednotě, uniformitě
glanclesk přitažlivost, působivost
glandulažláza
glasnost, glasnostveřejná informovanost (v SSSR v 2. polovině 80. a začátkem 90. let 20. století)
glass fibreglás fibrskleněné vlákno, fibrglas
glaukomonemocnění oka, zelený oční zákal
glazé, glacérukavičková jemná hlazená useň z jehnětiny nebo kůzlečiny
glazovatopatřovat glazurou
glazurapoleva; sklovitý povlak
glejpřevážně zamokřená půda, mokřina
glejtlistina, potvrzení, průvodní list zaručující bezpečnost
gliderglajdrlyžařský vosk pro běh na lyžích
gliepodpůrná nervová tkáň
glissandohud. klouzavě; způsob hry založený na klouzání prstů po struně nebo klávesách
glizérkluzák, jednoduchý lehký bezmotorový letoun k výcviku plachtařů nebo pro vlečení nákladu za motorovým letounem; loď s vlastním pohonem klouzající při vyšších rychlostech po hladině
globalistikavěda zabývající se globálními problémy lidstva
globalizace, globalisacepedagogický postup vycházející při vyučování od celku
globálcelek, úhrn, souhrn dílčích položek, úhrnná částka
globálnísouhrnný, celkový, celosvětový; povšechný,zběžný
globetrottergloubtrotrsvětoběžník
globinbílkovinná složka hemoglobinu
globuletmavé, kulovité oblasti mezihvězdné hmoty
globulinjednoduchá bílkovina v krevní plazmě
glomusklubko, uzlíček
gloriasláva; oslavný zpěv v křesťanské katolické liturgii
glorietotevřená zahradní besídka, obv. v místě krásného výhledu
glorifikaceoslava, velebení
gloriolasvatozář, glórie, aureola; sláva, proslulost
glosapoznámka, vysvětlivka
glosářstředověký slovník; seznam glos; seznam slov doložených ve staré památce; slovník s výkladem nejasných slov nebo jejich překlady
glosátor1. autor stručných poznámek, glos; 2. příslušník italské právní školy v 11. století podávající formou glos výklad Justiniánovy právní kodifikace se základy právní dogmatiky
glositidazánět jazyka
gloso-první část složených slov mající význam jazyk, jazykový
glosovatopatřovat text glosami; stručně něco vysvětlovat, poznamenávat
glottishlasivka, střední část hltanu
glóbuskulovitý model Země, planet, Měsíce, zdánlivé nebeské koule
glórie1. svatozář, gloriola; proslulost; 2. fotometeor, jeden i více barevných kruhů kolem stínu vrženého na vrstvu mlhy nebo oblaků
glukagonhormon tvořený ve slinivce břišní
glukometrpřístroj k měření krevního cukru
glukóza, glukosahroznový cukr, škrobový cukr
gluonhypotetické kvantum silového pole kvarků
glutasolsodná sůl kyseliny glutamové užívaná k ochucení jídel
glutensměs bílkovin v obilovinách, lepek
glyceridester glycerolu s vyššími mastnými kyselinami
glycerintrojsytný alkohol, glycerol
glyceroltrojsytný alkohol, glycerin
glycidcukr, sacharid
glycinjedna ze základních bílkovinných aminokyselin, glykokol
glykemie, glykémiehladina cukru v krvi
glykogenživočišný škrob
glykonurievylučování glukózy močí
glykosidorganická sloučenina skládající se z cukerné a necukerné složky (aglykonu), tvoří důležité obsahové látky rostlin, jež se často využívají ve farmakologii
glyptikatechnika řezu do drahých kamenů; předměty, díla takto vyhotovená
glyptotéka1. sbírka děl glyptiky; 2. sbírka sochařských děl, zejm. Antických
Gmbh.Gesellschaft mit beschränkter Haftung, německé označení společnosti s ručením omezeným
gnomickýstručný; jaz. časově neomezený, mimočasový, atemporální (gnómický prézens)
gnosticizmus, gnosticismussměr raného křesťanství upřednostňující gnózi
gnostickýtýkající se gnosticizmu
gnotobiologienauka o bezmikrobních zvířatech
gnozeologie, gnoseologieteorie poznání., noetika, epistemologie
gnómnadpřirozená bytost, duch, skřítek
gnómastručná průpověď, rčení, sentence
gnómičnost1. stručnost, ráz průpovědi; 2. pravidelné opakování děje
gnómonjednoduché astronomické zařízení určující úhlovou výšku Slunce
gnóze, gnosezření, bezprostřední poznání zejm. duchovních principů; duchovní hnutí pozdního starověku
GNPGross National Product, hrubý národní produkt
gostolní desková hra s hracími kameny, původem z Japonska
go-ingouinneoprávněné vniknutí demonstrantů do určitého objektu
gobelín, goblénnástěnný koberec
golempodle židovské pověsti magicky oživený umělý člověk z hlíny
golet1. židovská osada v jinonárodním prostředí; 2. vyhnanství, exil
golf1. otevřený mořský záliv; 2. sportovní soutěž, odpalování míčků holí postupně do určených jamek
golfkysportovní kalhoty stažené pod kolenem
golgotskývztahující se ke Golgotě; bolestný, plný utrpení
goliardstředověký potulný student (zejm. ve francouzském prostředí)
goliáš1. obr, hromotluk 2. velký brouk 3. velkoplodá odrůda některých druhů ovoce nebo zeleniny; 4. největší závitová patice nebo objímka
golubcydušené závitky z mletého masa v listu zelí nebo vinné révy, dolma, tolma, sarma
gomasiopolotovar makrobiotické stravy připravený ze sezamových nebo lněných semen
gombíkdutý kulovitý knoflík
gonarthralgiebolest kolenního kloubu při artróze
gonádapohlavní žláza
gonádotropníhormon hypofýzy stimulující produkci pohlavních hormonů
gondola1. úzká loďka se zobákovitou přídí; 2. uzavřená část vzducholodi; kryt motoru v křídlech letadla; koš balonu
gondoliérveslař na gondole
gondoliérapíseň benátských gondoliérů,barkarola
gonfalonprapor upevněný na příčném ráhnu a nošený v církevních procesích, tzv. Korouhev
gongkovový bicí hudební nástroj; zvuk zvukové znamení
gongorizmus, gongorismusvyumělkovaný nabubřelý barokní literární styl
goniomet1. zařízení k měření úhlů; 2. radionavigační zařízení k zaměřování polohy vysílačky
goniometrickýsouvisející s funkcemi sinus, kosinus, tangens, kotangens
goniometrie1. nauka o goniometrických a cyklometrických funkcích, trigonometrie; 2. měření úhlů goniometrem
gonochoristajedinec mající ve svém těle jen jednu pohlavní žlázu; opak hermafrodita
gonochorizmus, gonochorismusoddělené pohlaví
gonokokmikrob vyvolávající kapavku
gonopodiummodifikovaná řitní ploutev rybího samce, kterou se zavádí sperma.
gonoreakapavka, tripl
gonozom, gonosomchromozom určující pohlaví jedince
goodwill, good-willgudvildobré jméno obchodní značky, firmy, výrobku
goral1. turovitý sudokopytník s hustou srstí žijící ve vysokých horách jižní a jihovýchodní Asie; 2. obyvatel, horal ze severních Beskyd a z polské strany Tater
gordickýg. uzel nerozvázatelný, neřešitelný problém
gordonsetrplemeno loveckých psů
gorgonskýobludný, hrůzostrašný
gorgonzolaplísňový sýr
gorila1. největší africký lidoop; 2. osobní strážce
gorodkyhra, při které se házením dřevěnou tyčí srážejí figury z dřevěných válečků
göschgešmalá vlajka, zpravidla ve státních barvách, vyvěšovaná na obchodních a válečných lodích kotvících v přístavu
gospelgosplnáboženský černošský hudební i pěvecký výraz
gospodinpán, hospodář
gothic-rockgotyk rokhudební styl stavěný na výrazné kytaře a obv. malebné, silné melodii
gotikastředověký umělecký sloh
gotizovat, gotisovatnapodobovat gotický sloh
goudaholandský polotvrdý sýr s drobnými oky
gourdeměnová jednotka Haiti
gourmandgurmán
gourmetgurmet
gouvernementguvernmávláda, správa
governmentgavrmentvláda, správa
gój, gojimhebrejský termín pro příslušníka nežidovského národa nebo náboženství
gólsport branka
gólmanbrankář
gópuramstupňovitý portál drávidských chrámů
grachtchrachtkanál (vodní cesta) v ulicích nizozemských měst
graciézní, graciesní, graciózní, graciosnípůvabný, elegantní, ladný
gracilníštíhlý, útlý, slabý
grad1. stupeň; 2. zkratka pro gradient
gradacestupňování, odstupňování, postupný přechod, zesilování
gradientzměna fyzikální veličiny připadající na jednotku délky; diferenciální operátor
gradovanýstupňovaný, zesilovaný
gradovatstupňovat, zesilovat, nabírat na síle, na intenzitě
graduaceopatřování měřicích přístrojů stupnicí, graduování
gradualečást mše
gradualizmus, gradualismusnázor o vhodnosti postupné reformy
graduálzpěvník mešních písní
graduovatudělit akademickou hodnost, absolvovat, zakončit, vrcholit; opatřit stupnicí
gradusstupeň akademické hodnosti, např. bakalář, doktor
graeofilieNáklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči starším ženám (stařenám), která se zpravidla projevuje citovou náklonností, intenzivnějším prožíváním nebo potřebou citově významných vztahů k nim, schopností se do nich zamilovat, obvykle též specificky vyšší genitální reaktivitou nebo touhou po fyzické blízkosti nebo orgasmických aktivitách ve vztahu k nim. Jde o variantu gerontofilie.
grafschematické znázornění vztahů, závislostí, postupů, statistických údajů
grafdruhá část složených slov mající význam zapisující, zaznamenávající přístroj, zařízení
grafémgrafický nebo písemný znak
grafémika, grafemikanauka o písemné stránce jazyka
graffitigrefítybarevným sprejem vyvedený nápis, obrazec, kresba na zdi, dopravním prostředku ap., někdy až uměleckého charakteru
grafickýpsaný, písemný; vyjádřený obrázkem, grafem, tiskem; týkající se umělecké kresby nebo reprodukce
grafiedruhá část složených slov mající význam zapisující, zaznamenávající přístroj, zařízení vání, kreslení, tisk
grafikaumění psaní a kreslení; umělecká reprodukční technika; dílo vzniklé reprodukční technikou;zachycení hlásek písmem
grafikonpřehledné znázornění postupů, dějů, pracovního plánu
grafióza, grafiosachoroba jilmů způsobená parazitickou houbou
grafitšesterečná modifikace uhlíku, tuha
grafitizace, grafitisace1. odplyňování uhlí; 2. přeměna organických látek na uhlík
grafo-první část složených slov mající význam písmo, psaní
grafognózie, grafognosiesrovnávací určování pisatele
grafologiepsychologie písma, vyvozování psychických vlastností člověka z analýzy jeho rukopisu
grafomaniechorobná psavost
grafpadgráfpedsnímací tabule v podobě desky, vybavená kurzorem, perem s hrotem nebo optickým křížem; tablet
grahamneslaný dietní chléb, hlavně z žitného a pšeničného šrotu
gramjednotka pro hmotnost rovná 10 na -3 kg
gramdruhá část složených slov mající význam měřicí a zapisující, zaznamenávající přístroj, zařízení
gram-první část složených slov 1. mající význam gram; 2. vyjadřující chemickou reakci buňky
gramatickýmluvnický
gramatikamluvnice
gramážhmotnost určité látky, obvykle 1 m čtvereční, v gramech
gramo-první část složených slov mající význam 1. záznam, zápis; 2. gramofon
gramofonzařízení pro reprodukci mechanického záznamu zvuku z gramofonových desek
gramotnostznalost čtení a psaní
granát1. drahokam, nejčastěji tmavě červené barvy; 2. střela nebo ručně vrhaný náboj s tříštivým nebo trhacím účinkem
granátovníktrnitý keř s velkými červenými plody (granátovými jablky)
grandpříslušník španělské vysoké šlechty; velkorysý člověk
grand malgran malvelký epileptický záchvat
grand prixgran privelká cena
grand slamgrendslem1. nejvyšší možná hra bridže; 2. Grand Slam vítězství ve čtyřech nejvýznamnějších tenisových turnajích světa bezprostředně za sebou
grandhotelhotel špičkové úrovně
grandiozita, grandiositamohutnost, vznešenost, velkolepost, velkorysost, grandióznost
grandiózní, grandiosnímohutný, vznešený, velkolepý
grandlezub, špičák jelena nebo laně, ve zlatnictví jako součást exkluzivních šperků s mysliveckou tematikou
grandseigneurgranseňérpříslušník někdejší francouzské šlechty; důstojný a vznešený člověk nebo důstojně a vznešeně si počínající
granitžula
granitoidhornina žulové struktury
granodioritjemnozrnná vyvřelá hlubinná hornina příbuzná žule
grantfinanční podpora přidělená grantovou komisí na určitý výzkumný projekt
granulacezrnitost; drcení na zrna, zrnění, granulování
granulát, produkt granulace,zrnitá, granulovaná hmota
granule, granulezrno, zrnko, hrudka; světlejší místa tvaru mnohohoúhelníku pozorovaná ve sluneční fotosféře
granulocytbílá krvinka s granulemi v cytoplazmě
granulomohraničený zánět uzlíkového tvaru,charakteristického složení
grapefruitgrejpfrutjižní ovoce, grep
gratiasgráciásdíky
gratifikace1. odměna, náhrada; dobrovolné odškodné, sleva z ochoty; zvláštní odměna, čestný dar, ocenění, dobropis; 2. proces nebo stav uspokojení doprovázející určitou činnost
gratinovánízapékání
gratisgrátyszdarma, bezplatně, volně
gratulaceblahopřání
gravehud. těžce, vážně, odměřeně, důstojně; skladba nebo úvod skladby v tomto tempu
gravesgrávdruh bordeauxského vína
graviditatěhotenství
gravidnítěhotná (žena)
gravimetrpřístroj k měření tíhového zrychlení
gravimetriečást geofyziky zabývající se studiem tvaru a rozměrů Země a jejího vnějšího tíhového pole i teorií přesných tíhových měření
gravírováníozdobné rytí povrchu tvrdých materiálů
gravitacepřitažlivost
gravitesttěhotenský test
gravitonhypotetická elementární částice gravitačního pole
gravurarytina; hluboký výbrus skla
graygrejjednotka pro absorbovanou dávku ionizujícího záření
graziosograciózohud. mile, půvabně, jemně
gráciepůvab, ladnost, vnadnost; půvabná dívka
grálzázračná mytická miska nebo kalich Krista z poslední večeře; symbol posvátnosti
gránstarší jednotka hmotnosti
grázllump, darebák
greengríntrávník, golfové nebo tenisové hřiště
greenhorngrínhornnezkušený člověk začátečník, zelenáč
greenpeecegrínpíshnutí za ochranu životního prostředí
greensetgrínsetumělý protiskluzový povrch tenisového dvorce
grejdr, gredergrejdrstavební stroj k urovnání terénu, srovnávač
gremiálkaporada vedení
grémiumsprávní sbor; společenství lidí stejného zaměření, stavovské sdružení
grenadinlehká vzdušná tkanina
grenadina1. hedvábná příze; 2. sodovka se šťávou
grenadýr, granadýrgranátník; statný, rázný člověk
grepjižní ovoce, grapefruit
grešlestará drobná mince
grif, gryfhmat, hmátnutí; obratný způsob, trik, úskok ,držadlo, rukojeť
gril1. rošt na opékání masa sálavým teplem; 2. jídelna, restaurace
griliáš, griláž, griliážcukrovinka z páleného cukru s ořechy nebo mandlemi
grimasaobličejová mimika, stažení obličeje při údivu, posměchu
gringooznačení cizince bílé pleti v Latinské Americe
griotkavišňový likér, cherry brandy
grizzlyšedý americký medvěd
grobiánhrubec, obhroublý člověk
grogalkoholický nápoj z horké vody, cukru a rumu, popř. vinného destilátu
grogy, groggyúplně vyčerpaný
groomgrúmpodkoní; hotelový sluha, poslíček
grosvětšina, hlavní, podstatná část; veletucet
groschgrošdrobná mince rakouského šilinku
grosistavelkoobchodník; kdo pracuje ve velkém
groszgrošdrobná mince złotého
grošdrobná mince rakouského šilinku (grosch) a złotého (grosz)
grota, grottapřírodní nebo v renesančních a barokních zahradách umělá jeskyně
grotesklatinkové písmo bez patek a stínování
groteska1. humoristický umělecký útvar; 2. komická událost; 3. druh ornamentu
grotesknísměšný, komický
groupiegrúpidívka fandící některé skupině pop music a jezdící za ní z místa na místo
grófhrabě, šlechtic; člověk panských způsobů
gründerstvígrinderstvízakladatelská horečka, boom podnikání; zlatokopectví
grundlemřenka
grungegrandžstyl odívání negující všechno nové a módní; vyznačuje se několika vrstvami nesourodých omšelých kusů oblečení
grunt1. základ, podstata, jádro, příčina, důvod; 2. základy stavby; selský statek půda; 3. barevný základ, podklad obrazu
gruntovat1. důkladně uklízet; 2. vytvářet grunt
gruntovnědůkladně, zevrubně
gruntunkúklid
grupaskupina; mat. jedna ze základních algebraických struktur
grupoidAlgebraická struktura. Množina prvků s jednou binární operací.
gruppensexgrupnsexskupinový sex
gryf1. okřídlené fantastické zvíře; 2. grif
guapapěkná; krásna
guaraníměnová jednotka Paraguaye
guánofosforečné hnojivo z trusu mořských ptáků
guberniehistorický správní obvod, vladařství; nejvyšší správní jednotka v carském Rusku
guidelinegajdlajndoporučený postup
guídongidonprotáhlý obdélníkový prapor s vlající částí rozstřiženou na dvě části
guildersurinamský gulden, měnová jednotka Surinamu
guildy(cechy), skupiny druhů organismů, které využívají stejné zdroje (zejména potravní)
guitargitárkytara
gulavpusť do domovní kanalizace pro odpadní a dešťové vody
gulagpracovní trestanecký tábor za stalinizmu v SSSR; symbol stalinské hrůzovlády
guldennizozemský zlatý, měnová jednotka Nizozemska, florin
gumotypgumová tisková deska pro tisk z výšky, lisovaná ze stereomatrice a současně vulkanizovaná
gumóza, gumosaklejotok
gurmán, gourmandgurmánlabužník; ctitel jemností v umění
gurmet, gourmetgurmeznalec schopný ochutnávat, posuzovat a analyzovat pokrmy a vína; labužník
guruindický náboženský učitel; duchovní vůdce
gustozáliba, vkus; chuť, požitek
gutacevylučování přebytečné vody rostlinou v podobě kapek, zvláště ve vlhkém prostředí
gutaperčapružná organická látka podobná kaučuku
guttaegutékapky
guvernantkadomácí vychovatelka nebo učitelka
guvernérvysoký správní úředník; předseda centrální banky
GVDgévédéGrafikon vlakové dopravy. Souhrn opatření a pomůcek, které souvisí s vlakovou dopravou, vypracovávají se a vydávají pro období stanovené v souladu s mezinárodními dohodami a úmluvami. V celé síti Českých Drah se zavádí GVD současně.
gymghánajízda zručnosti, např. na koni, v autech, na kolech
gymnastikasoubor tělesných cvičení s cílem všestranného rozvoje lidského těla
gymnazista, gymnasistažák, student gymnázia
gymnázium, gymnasiumtyp střední školy
gynacaeapřed vznikem cechů existovaly na župních hradech (později i při sídlech feudálů) oděvnické řemeslné dílny - tzv. gynacaea
gynandrievýskyt mužských druhotných pohlavních znaků u žen
gynekofilienáklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči (dospělým) ženám, charakteristická pro heterosexuální muže a homosexuální ženy
gynekokracievláda žen
gynekologieženské lékařství, obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou funkčních nebo organických poruch reprodukčních orgánů ženy
gynekomastievývin poprsí u mužů v důsledku hormonálních poruch
gynofiliesynonomum slova gynekofilie
gynofobiechorobný strach muže před ženami
gyps, gipssádra
gypsofilnírostoucí na půdách bohatých na sádrovec
gyrátordvojbran měnící zatěžovací imitanci na opačnou
gyrifikacečlenění povrchu mozku v závity
gyro-první část složených slov mající význam kruh
gyromantie, gyromancievěštění z magických kruhů
gyrospůvodně řecké jídlo, maso různých druhů opékané na svisle umístěném rožni, postupně odkrajované
gyroskopdruh setrvačníku
H2 SO3kyselina dihydrogensiřičitá nebo i kyselina trioxosiřičitá
habanerašpanělsko-americký dvoudobý tanec volného tempa; hudební skladba téhož charakteru
habán1. potomek německých novokřtěnců; 2. dlouhán
habdalažidovská děkovná modlitba pronášená pánem domu k ukončení sabatu
habešaniafrický národ - Habeš je dnešní Etiopie; slengové pojmenování vojenských jednotek německé armády během II.světové války,při vstupu na naše území; dřívější cukrovinky podobné dnešnímu nugátu
habet(lat.) ve starém Římě zvolání lidu, v okamžiku kdy gladiátor dostal těžký zásah
habilitaceudělení práva vysokoškolskému pedagogovi přednášet jako docent
habilitovatdosáhnout hodnosti docenta
habitacebydlení, obydlí; prostředí bydliště nebo výskytu
habitatmísto výskytu určitého organizmu, biotop
habituacenavykání, zdomácňování,přijímání
habitualitavznik návyků
habituálníobvyklý, ustálený
habituéabityjékaždodenní návštěvník,stálý host
habituscelkový vzhled, souhrn zjevných vlastností
hac viatouto cestou
haciendachata; venkovská usedlost
hackerhekrpočítačový fanda nelegálně pronikající do cizích databank
hadálnejhlubší část dna oceánů, dno hlubokomořských příkopů
hadromdřevní část cévního svazku rostlin
hadrontěžká elementární částice podléhající silné interakci
hadž, hadždž, hadjhadž], hedjdj [hadždžpouť do Mekky
hadži, hádždží, hadjihadžimuslim,který vykonal pouť do Mekky
hafohodně, mnoho, mrtě
hagada, heggádávyprávění, líčení; vyprávění obsažená v talmudu
hagiografiepísemnictví s náměty životních osudů a činů světců
hagiolatrieuctívání světců
hagiotikanauka o světcích
hajduch1. sólový mužský lidový tanec; 2. v Uhrách ozbrojený sluha, dráb; uherský žoldnéř
hajduk, hejduklidový bojovník proti turecké nadvládě na Balkáně
hajlovatzdravit německým pozdravem Heil
hajtrakůň ve špatném stavu; zchátralina
hajzl1. záchod; 2. špatný, zlý člověk, mizera, darebák
haknkrajchákový kříž, odznak nacizmu
halaceodraz světelných paprsků od ploch podkladového materiálu fotografické citlivé vrstvy
halacha, halácházpůsob života, chození; zákonná ustanovení v talmudu
halalnezávadný, čistý podle muslimských náboženských předpisů (srov. košer); pokrmy a nápoje neobsahující alkohol a prasečí maso, popřípadě maso zdechliny
halalilovecké fanfáry, troubení při ukončení lovu
halapartnabodná a sečná zbraň
halászléhaláslémaďarská silně kořeněná rybí polévka s cibulí, rajčaty a paprikami
halftimeháftajm1. v džezu tempo o polovinu pomalejší než předchozí; 2. sport poločas
halfvolej, half-volleyháfvoliúder nebo kop zahraný bezprostředně po odrazu míče od hrací plochy
halibutplatýs; uzená nebo mražená úprava platýse
halitkamenná sůl
halitóza, halitosisNepříjemný zápach z úst.
halitóza, halitosisNepříjemně páchnoucí dech z úst.
halma1. desková společenská hra; 2. druh starořeckého atletického skoku
halosvětelný kruh kolem zdroje světla, kolo; kruh, prstenec kolem něčeho, odlišující se barvou od okolí
halo-první část složených slov mající význam sůl, solný
halobiontslanomilný organizmus žijící na slanomilných rostlinách nebo živící se slanomilnými živočichy
halofilníslanomilný
halofobníslanobojný, vyhýbající se slaným půdám
halofytslanomilná rostlina
halogenchemický prvek sedmé hlavní skupiny periodického systému prvků
halogenacechemická reakce, kterou se zavádí halogen do molekuly organické sloučeniny
halogenidbinární sloučenina halogenu s chemickými prvky s nižší elekronegativitou
halogenidovýsouvisející s halogenidem
halogenovýsouvisející s halogenem
halotantekutina užívaná k inhalační narkóze
haló-efektzkreslené hodnocení podle povrchního, ale nápadného dojmu
haltýřdočasná sádka na ryby ponořená do proudící vody
halucinacevidina, přelud, blouznění
halucinogendroga, která na omezenou dobu ovlivňuje psychiku člověka, vyvolává halucinace
halucinogennízpůsobující halucinační stavy
haluškymístní název pro různá jídla z těsta; noky z těsta připraveného ze syrových brambor
halv, halfve fotbalu a jiných brankových hrách záložník, halvbek
halvbek, halfbackháfbekhalv
hamadaskalní poušť s malými výskyty hrubých zvětralin
hamak, hamakavisuté lůžko, houpací síť
hamalv Orientu nosič břemen
hamartiaminutí cíle ( řečtina ~1stol)
hamburgerhamburgrmasový karbanátek v žemli
hamerleskalovecká palná zbraň
hampejznevěstinec, vykřičený dům, bordel, krčma
hampshirehempšrplemeno prasat
hamrbuchar poháněný vodním kolem
hamstring curlhemstring kerlzanožení nohy pokrčené v koleni
handbal, handballhendbólházená
handheldhendheldpřenosný
handlobchodování, smlouvání, vyjednávání, výměna
handlinghendlingzpůsob užití, používání, aplikace
handmadehendmejdvyrobený ručně, rukodělný
handouthendautvydané informační podklady pro jednání
handrkovat sedohadovat se, smlouvat, přít se
hangárvelká budova, přístřeší
hansvurst, hansvuřtkomická postava staršího lidového německého divadla
hantýrkazvláštní mluva zájmových společenských vrstev, s výrazy často druhým nesrozumitelnými; slang
hanza, hansastředověký obchodní svaz německých měst
hapatotoxickýjedovatý pro játra
haplo-první část složených slov mající význam jednoduchý
haplografiechyba opisovače textu, např. vynechání části textu, přeskočení řádku
haploidiepřítomnost jedné sady chromozomů v jádře buňky
haplologievynechávání hlásek, slabik nebo hláskových skupin při nepečlivé výslovnosti a rychlé řeči
happeninghepenyngimprovizované představení, událost situovaná do běžné reality s cílem vtáhnout diváka do děje, vyvolat pocity šoku, absurdity
happy end, happy-end, happyendhepiend i hepijendšťastný konec
haprovatnefungovat, váznout, mít závadu
haptalgiebolestivost při doteku
haptickýhmatový, týkající se hmatu
harakiristarojaponský způsob sebevraždy rozpáráním břicha
harassmentheresmentsexuální obtěžování, obv. na pracovišti, spočívající ve skutečném obtěžování i v běžném dotyku, harašení
harašenísexuální obtěžování, obvykle na pracovišti, spočívající ve skutečném obtěžování i v běžném dotyku, harassment
harcovatútočit; potloukat se, putovat
hard disk, harddiskhárd dyskpevný disk; pevná disková paměť počítače
hard-core musichárd kór mjúzikvelmi ostrý kytarový hudební styl metalového typu
hard-rockhárd rokklasický legendární hudební styl rockové hudby
hardcopyhárdkopipřímý výtisk obrázku zobrazeného na stínítku zobrazovací jednotky
hardwarehárdvértechnické vybavení počítače
harémženská část muslimského domu; souhrnné označení muslimových žen
harfadrnkací rámový strunný hudební nástroj
harlekýn1. komická postava italské improvizované komedie; závěs nebo sufita kryjící horní část jeviště; 2. sladký dort s dvoubarevnou šlehačkou
harmatan, harmattansuchý, horký, prašný vítr vanoucí ze Sahary
harmonickýsouzvučný; krásný, souladný, vyrovnaný; mat. určitými způsoby související s periodickým pohybem (kmity, funkcemi)
harmoniesoulad, dokonalý řád;1. souhrn vztahů mezi tóny, souzvuk nauka o významu a použití akordů; 2. vzájemné zvukové přizpůsobení, připodobnění samohlásek
harmonikajazýčkový dechový hudební nástroj
harmoniumjazýčkový vzduchový hudební nástroj s klávesnicí
harmonizace, harmonisacesladění, uvedení v soulad; opatření melodie akordickým doprovodem
harmonizovat, harmonisovatuvádět v soulad; být v souladu, ve shodě; opatřit danou melodií akordickým doprovodem
harmonogramdiagram znázorňující časový sled a dobu trvání jednotlivých činností
harmonovatbýt v souladu, ve shodě, harmonizovat; být v souzvuku
harpagonlakomec
harpsichordstrunný klávesový hudební nástroj, cembalo, clavecin, clavicembalo
harpunaoštěp zakončený hákem a připojený obv. lanem k lodi
haruspexetruský věštec předpovídající budoucnost podle tvaru jater obětovaného zvířete
haruspiciumvěštění z vnitřností (jater) obětovaného zvířete
haskalasměr osvícenství rozšířený mezi židovskými obyvateli Evropy v 18. Století
hastrmanvodník
haše, hašékašovitý pokrm; mleté nebo sekané maso dušené na cibulce
hašišdroga z indického konopí
hatchbackhečbekkaroserie automobilu s otevírací zadní částí
haterietříoká ještěrka z triasu a jury, dosud žijící na Novém Zélandu
hathajóga, hatha-jógajóga, jejíž metody vycházejí z roviny tělesné, jóga těla; metoda k dosažení duchovní dokonalosti
hattrick, hatrickhetrikvstřelení tří branek stejným hráčem v jednom utkání; dosažení tří vítězství za sebou
haur1. člověk dávající přemrštěně najevo své sebevědomí a svoje možnosti, náfuka, vejtaha; 2. horník
hausarestdomácí vězení
hausbótobytná loď
hausnumerovymyšlené, náhodně zvolené číslo
haussaósarůst kurzu cenných papírů, valut, drahých kovů ap. na burzách
haussistaósistaobchodník na burze spekulující s růstem kurzů, boomer
haustafelntabulky, na kterých byla zaznamenána mravouka prvními křesťany
haute coutureót kutýrpřední módní salony určující vývoj módy
haute voléeót volévznešená společnost, smetánka, panstvo
hautreliéfótrefiéfvysoký reliéf, kdy z plochy vystupuje více než polovina zobrazených objemů
hauzírovatprovozovat podomní obchod; stále s něčím obcházet
havana1. havano druh jemných doutníků; 2. druh tenkého hlazeného papíru
havarijnívztahující se k havárii; naléhavý; ohrožující bezpečnost
havárienehoda; porucha, neštěstí
havelokdlouhý pánský plášť bez rukávů a s pelerínkou
hazard1. činnost, jejíž výsledek závisí na náhodě; vysoké riziko; 2. tech. nežádoucí výstupní signál logického prvku vzniklý nepřesnou synchronizací mezi vstupními signály
hábitdlouhý řeholní oděv; splývavé šaty
hádespodsvětí; podzemní říše mrtvých v řecké mytologii
háfiztitul muslima, který zná korán zpaměti
HBshemoglobin S HBsAg - angl. zkr. povrchový antigen viru HBV (srov. hepatitida B), tzv. australský antigen, který se vyskytuje na obalu virové částice. Jeho přítomnost v krvi svědčí o onemocnění (akutním, popř. i chronickém), event. o nosičství. Obsahuje tři proteiny z jednoho genu s různou translací. Je přítomen v krvi při akutní i chronické infekci. Anti-HBs jsou známkou překonané infekce, pozitivní jsou rovněž po očkování. Existují ještě další antigeny viru HBV (HBcAg, HBeAg) a též protilátky proti nim (antiHbs,c,e). Jejich vyšetření patří k podrobnějším vyšetřením u hepatitidy B (hepatitis B surface antigen)
HDPhrubý domácí produkt
headhuntinghedhantyngpřijímání, nábor zaměstnanců, poskytování služby zabývající se zprostředkováním práce, recruitment
headlinehedlajntitulek, nadpis; stručný přehled
hearinghíringveřejné slyšení různých názorů znalců, zpravodajů
heavy metalhevi metalhudební styl s důrazem na hutný a těžký kytarový projev v kombinaci s harmonickými a melodickými postupy
hebefilienáklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči dospívajícím dívkám, někdy bývá řazena mezi parafilie či sexuální deviace, je však běžná u většiny mužské populace
hebraizmus, hebraismusjazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z hebrejštiny nebo podle hebrejštiny v něm vytvořený
hebreistikaobor zabývající se jazykem, historií a kulturou židovského národa
hedgehedžzeď, ochrana, bariéra; h. obchod krycí obchod, ochrana při obchodování proti riziku cenových pohybů
hedonikrozkošník, požitkář / viz Akademická slovník cizích slov
hédonizmus, hédonismuspojetí slasti jako nejvyšší hodnoty, dobra
hegelovství, heglovstvífilozofický systém G. W. F. Hegela
hegemondržitel moci, nadvlády
hegemonienadvláda, vůdcovství
hegemonistickýusilující o vedoucí postavení, hegemonii
hegemonnísouvisející s hegemonem, hegemonů; vedoucí
hegešslangově nepořádek
heikastyl ikebany aranžující květiny do vysokých váz
hejtmannáčelník, představený, hodnostář s vojenskou nebo civilní mocí
hekatomba, hekatombéhromadná oběť; těžké ztráty
hektický1. vzrušený, prudký, horečný; 2. souchotinářský; 3. ostře ohraničený (červeň)
hekto-předpona ve významu násobku 10 na 2
hektografierozmnožovací technika pro menší počet otisků
helénistickývztahující se k helénizmu
helénizmus, helénismus1. období pozdního řeckého starověku; 2. umění a kultura této doby; 3. jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka ze staré řečtiny nebo podle staré řečtiny v něm vytvořený
helénskýřecký
helfnoutpomoci někomu
helikoidšroubová plocha, jejíž vytvářející křivkou je přímka
helikon, helikón, heligónnátrubkový dechový hudební nástroj
helikoplánletadlo, které je kombinací vrtulníku a letounu s pevnou nosnou plochou
helikoptéravrtulník
helingmírně skloněná plocha v loděnici sloužící ke spouštění lodí na vodu a jejich vytahování
helio-první část složených slov mající význam slunce, světlo
heliocentrickývztažený ke středu Slunce
heliocentrizmus, heliocerrtrismusteorie pokládající Slunce za střed vesmíru
heliofilnísvětlomilný, slunomilný, sciofobní
heliofobieúnik živočichů před slunečním zářením a nadměrným teplem do stínu
heliofobnístínomilný, sciofilní
heliofytsvětlomilná rostlina
heliografzařízení k měření slunečního svitu, slunoměr
heliografickýudávající polohu na Slunci (h. souřadnice)
heliografie1. popis Slunce; 2. první pokusy kresby světlem, předchůdce chemigrafie
heliogravurapřenos polotónového diapozitivního obrazu na měděnou desku fotomechanicky; technika ručního tisku z hloubky
helioletrieuctívání Slunce
helioskophelioskopický okulár, okulár dalekohledu umožňující přímé pozorování Slunce
heliostatpřístroj k pozorování Slunce
heliotechnikatechnický obor zabývající se možnostmi zachycování a dalšího využití sluneční energie
helioterapieléčení slunečním zářením
heliotrop1. odrůda tmavozeleného chalcedonu s červenými skvrnami; 2. přístroj k světelné signalizaci vzdálených měřických cílů; 3. nízká rostlina rodu Heliotropum, otočník peruánský
heliotropizmus, heliotropismuspohyb nebo růst rostlin ve směru světla
heliportletiště pro vrtulníky
helmv heraldice stylizovaná přilba umístěná ve znaku nad štítem
helmaochrana hlavy, přilba
helmintcizopasný červ
helmintologienauka o helmintech a jimi vyvolaných onemocněních
helmintosporióza, helmintosporiosa-onemocnění rostlin vyvolané houbami
helmintozoonóza, helmintozoonosa-helmintóza přenosná ze zvířete na člověka
helmintóza, helmintosaonemocnění živočichů vyvolané cizopasnými červy
helofytbažinatá rostlina
helpvnitřní nápověda pro uživatele počítačových programů
hemnebílkovinná složka hemoglobinu
hemangiomnádor endotelu cév - viz endotel
hemato-, haemato-první část složených slov mající význam krev, krevní
hematofág, hematofaghmyz sající krev
hematokritpoměr červených krvinek k plazmě
hematologienauka o krvi a krevních chorobách
hematommodřina, krevní podlitina
hematomyeliekrevní výron do míchy
hematopoéza, hematopoesatvorba červeného krevního barviva,červených krvinek, krvetvorba
hematoreaprudké krvácení
hematuriepříměs krve v moči
hemendeks, hemeneks, ham and eggshemendegsšunka s vejci
hemeralopiešeroslepost
hemerofilníprovázející člověka, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (o některých druzích rostlin a živočichů), antropofilní
hemi-první část složených slov mající význam polovina, poloviční
hemiachromatopsieztráta schopnosti rozlišovat některé barvy v polovině zorného pole
hemianopsieomezení zorného pole
hemiatrofieúbytek tkání v jedné polovině těla, nedostatečná výživa jedné poloviny těla
hemikraniebolest jedné poloviny hlavy - lokalizovaná najčastěji za jedním okem, je tepavá a vyskytuje se při migréně
heminsložka krevního barviva s trojmocným železem
hemiparazit, hemiparasitpoloparazit
hemiparézačástečné ochrnutí poloviny těla
hemiplegieúplná ztráta hybnosti jedné poloviny těla, ochrnutí poloviny těla
hemisférapolokoule
hemo-, haemo-, hema-, haema-první část složených slov mající význam krev, krevní
hemoblastóza, hemoblastosanádorové bujení krvetvorné tkáně
hemodynamikastudium vlivu fyzikálních vlastností krve a cév na tlak krve a její proudění cévami
hemofiliedědičná chorobná krvácivost
hemoglobinkrevní barvivo
hemogramkrevní obraz
hemokoagulacesrážení krve
hemolymfakrevní tekutina v těle bezobratlých, krvomíza
hemolýza, hemolysarozpad červených krvinek, při kterém se uvolňuje hemoglobin
hemopoezavznik, tvorba krevních buněk, krvetvorba
hemoptoevykašlávání krve z plic jako chorobný příznak, chrlení krve, hemoptýza
hemoptýza, hemoptysavykašlávání krve z plic jako chorobný příznak, chrlení krve, hemoptoe
hemoragiekrvácení, výstup krve z cév mimo krevní řečiště
hemoroidy, hemeroidyzlatá žíla, patologické městkovité rozšíření žil v řitním otvoru nebo v konečníku, městky
hemostatikumprostředek zastavující krvácení
hemostáza, hemostasazástava krvácení
hemppevná látka vyrobená z konopí
hena, hennačervené až rezavě červené rostlinné barvivo
hendiadysVyjádření jedné věci dvěma slovy souřadnými (oslavil jaro a přírodu místo oslavil jarní přírodu
hendikep, handicaphendykepnevýhoda, překážka; tělesné postižení
hendikepovaný, handicapovanýhendykepovanýznevýhodněný, v nevýhodě; invalidní
henryjednotka pro magnetickou vodivost, vlastní a vzájemnou indukčnost
henryovkaruční jednohlavňová zbraň
heparjátra
hepatikumprostředek užívaný v léčbě jaterních chorob
hepatitidazánět jater
hepato-první část složených slov mající význam játra, jaterní
hepatocytjaterní buňka
hepatolitžlučníkový kámen
hepatologieobor zabývající se studiem a léčením jaterních chorob
hepatotoxinjaterní jed, jed poškozující jaterní buňky
hepodermis1. vrstva buněk bezprostředně pod pokožkou, podkožka; 2. pokožka členovců vylučující vrstvy kutikuly
hepta-první část složených slov mající význam sedm, sedminásobný
heraklesneobyčejný silák Herkules
heraklitstavební deska z dřevité vlny a cementu
heraldikanauka o erbech
herba,rostlina, bylina, nať; sušená léčivá rostlina
herbářsbírka sušených a vylisovaných rostlin; soupis léčivých bylin
herberk, herbergnepořádek; ubytovna pro mládež
herbicidchemický prostředek na hubení plevele
hercekaretní výraz pro červenou (srdcovou) kartu
hercok, hercog, herzogvévoda, kníže
hereditadědičnost
hereditálnídědičný
heretikbludař, kacíř; odpůrce části křesťanské nauky
hereze, heresekacířství; porušení nebo snaha o revizi některých dogmat; zastávání názorů odchylných od oficiálních
herkulessilák mohutný člověk
hermahermovka
hermafroditobojetník, oboupohlavní tvor
hermafroditizmus, hermafroditismus-oboupohlavnost, bisexualita, sexuální náklonnost k oběma pohlavím
hermelín1. kožešina z hranostaje; 2. měkký sýr s bílou plísní na povrchu
hermeneutika1. umění výkladu, interpretace, porozumění; vysvětlení jen pro zasvěcené; 2. teorie snažící se spojovat mimohudební obsah s danými hudebními postupy
hermetická poesie, hermetická poezieSnad poezie vycházející z hermetické filosofie, viz http://www.fysis.cz/hnauky/hfil.htm, http://www.fysis.cz/hnauky/hnauky.htm. Jako „hermetické nauky" jsou v tradici renesančního hermetismu označovány nejčastěji „hermetická filosofie", „alchymie", „astrologie" a „magie". “Hermetický” může znamenat cosi jako esoterický nebo mystický.
hermetický1. vzduchotěsně uzavřený, nepropustný; 2. tajný, mystický; 3. odlučující, izolující
hermetizmus, hermetismustajné učení přístupné jen uzavřenému okruhu zasvěcenců
hermovkabysta přecházející v hranolový sokl, dekorativní nosný architektonický článek herma
hernievakovité vychlípení pobřišnice,kýla
herodeský, herodesovskýpřipomínající krutostí Herodesa, krutý
heroickýhrdinský
heroinopiový alkaloid, diacetylovaný morfin
heroina1. žena hrdinských vlastností; 2. představitelka hrdinských rolí
heroizmus, heroismushrdinství, bohatýrství
héroshrdina, heroj
herostratizmus, herostratismusporucha jednání charakterizovaná chorobnou potřebou stát se známým, proslavit se za každou cenu
herpesvirové puchýřnaté onemocnění kůže nebo sliznice, opar
herpetologienauka o plazech
hertzhercfyzikální jednotka pro frekvenci
herynek, herynkslaneček, nasolený sleď
hetéraantická milostnice; vzdělaná společnice, kultivovaná přítelkyně
hetérizmus, hetérismusraná historická forma vztahu muže a ženy založená na promiskuitě
hetero-první část složených slov mající význam jiný, různý
heterocyklickýsouvisející s organickými cyklickými sloučeninami, obsahujícími v uzavřeném řetězci kromě uhlíkových atomů i jiné atomy, např. dusík, kyslík
heterocystyTvarově odlišné buňky,které jsou schopny vázat vzdušný kyslík.
heterofágživočich živící se různorodou potravou, pantofág, omnivor
heterofázieporucha řeči projevující se vyslovením jiného slova, než nemocný chtěl vyslovit
heteroforieporucha rovnováhy očních svalů, skryté šilhání
heterofylierůznolistost
heterogamiecizosprašnost
heterogeneze, heterogeneseteorie o vzniku živých organizmů z látek neživé přírody
heterogenitarůznorodost, heterogennost
heterogennírůznorodý, různotvárný, nestejnorodý, smíšený
heterogonierůznorodost, střídání různých způsobů rozmnožování
heterokarpievýskyt plodů různého tvaru a velikosti na témže jedinci
heteroklize, heteroklisemluvnický jev, kdy totéž slovo má tvary od různých kmenů a skloňuje se podle různých vzorů, různosklonnost
heterolalieslovní projev jiný, než mluvčí zamýšlel
heterolýza, heterolysaheterolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby, při němž oba valenční elektrony přejdou k jednomu atomu
heteromorfiemnohotvárnost, různorodost, polymorfie, polymorfizmus
heteronomiezávislost nebo podřízenost cizím pohnutkám, činitelům, zákonům; lék. nahrazení funkce orgánu jiným orgánem
heteronomnípředkládaný autoritou, mocí, nadřízeným; podmíněný vnějším popudem
heteronymiepojmenování rodových dvojic slovy vytvořenými z různých slovních základů
heterosexualita,pohlavní náklonnost k opačnému pohlaví; různopohlavnost
heterosféračást zemské atmosféry nad výškou 90 km, v níž s výškou ubývají rychleji těžší plyny než lehčí
heterosporierůznovýtrusnost
heterosugesceovlivňování citů, názorů a postojů bez rozumové úvahy vnějším světem, situací, jinou osobou
heterotrofievýživa organickými látkami připravenými jinými organizmy
heterotrofníodkázaný svojí výživou na organické látky připravené jinými organizmy
heterotropiezjevné šilhání, strabizmus
heteroze, heterosejev při křížení organizmů, kdy kříženci první generace nějakým způsobem převyšují rodiče
heterozygotorganizmus s nestejnými alelami určitého genu v důsledku splynutí geneticky odlišných gamet při vzniku zygoty
heurékanašel jsem, zvolání při nečekaném objevu
heuristickýheuristický princip studia = metodicky výzkumný
heuristikateorie řešení problémů; neobvyklé řešení
heurizmus, heurismuspedagogická zásada vlastního objevování nových poznatků
heverpřenosné zdvihadlo, zvedák
hexa-první část složených slov mající význam šest šestinásobný
hexadecimálnísouvisející s číselnou soustavou o základu 16
hexaedrpravidelný šestistěn, krychle
hexagonšestiúhelník
hexagonálníšesterečný, šestiúhlý, šestihranný
hexagramšesticípá hvězda vzniklá přeložením dvou rovnostraných trojúhelníků přes sebe
hexamerondílo šesti dní; kniha o stvoření světa za šest dní
hexametrdruh verše o šesti stopách
hexaplabible v šesti jazycích
hexenšus, hexnšusbolest v oblasti bederní páteře
hezitaceporušování souvislé řeči ulpíváním na některých hláskách nebo slabikách
hi-fi, hifi, Hi-fi, HI-FImezinárodní označení pro elektroakustické zařízení s velmi kvalitní reprodukcí
hiát1. mezera, přerušení, skulina; 2. setkání dvou samohlásek na rozhraní dvou slov nebo dvou slabik
hibernacezimní spánek zvířat, přezimování; období vegetačního odpočinku; umělá h. uvedení organizmu do stavu podobného zimnímu spánku, aby se snížil metabolizmus při některých lékařských zákrocích, operacích
hichorko, parno
hidro-, hidr-první část složených slov mající význam pot, potní
hidrodermienadměrné vylučování potu
hidróza, hidrosapocení
hidžra, hljrahidžraopuštění;1. nucený odchod Muhammada z Mekky; 2. masová emigrace, únik
hierarchieposloupnost, stupnice hodnot,hodností
hieratickýposvátný
hiero-první část složených slov mající význam svatý, posvátný
hierofaniezjevování posvátného;vyjevování se posvátna
hieroglyf1. značka obrázkového staroegyptského písma; 2. nečitelné písmo
hierogramhieroglyfický nápis
hierokracievláda kněží
hieromantie, hieromancievěštění z vnitřností obětních zvířat, hieroskopie
hieronymzměna jména, obv. při vstupu do kláštera
high keyhajkífotografická technika vysoké tóniny vyznačující se převládajícími světlými tóny, barvami
high lifehajlajfvysoký, vznešený svět; vznešená společnost, smetánka; život horních deseti tisíc
high societyhajsosájtyvznešená společnost, horních deset tisíc
high-techhajtekpokročilá technologie, velmi vyvinuté výrobní postupy
highballhajbólmíchaný nápoj ve vysoké sklenici s ledem a malým množstvím alkoholu
highlanderhoralů obyvatel vysočiny; Highlander - Skot z hor
highwayhajvejdálnice, silnice vyšší kategorie
hikory, hickoryhikoritvrdé světlé dřevo používané k výrobě lyží a sportovního nářadí
hin1. hín vyčerpaný, zničený, mrtev; 2. hín biblická míra pro tekutiny; 3. hyn tam
hindvyznavač hinduizmu nebo bráhmanství
hinduizmus, hinduismusširoký indický náboženský proud
hininve středověkém Japonsku nejnižší vrstva společnosti (doslovný překlad - nelidé)
hip-hoptaneční mutace metalového hudebního stylu
hipický1. týkající se koní nebo jízdy na koni; 2. týkající se hnutí hippie
hipo-první část složených slov mající význam kůň, koňský
hipodromantické závodiště pro závody na koních a vozech; budova s jízdárnou a stájemi
hipologienauka o koních
hiporehabilitacerehabilitace využívající jízdu na koni
hipoterapiepedagogická metoda spojená s rehabilitací na koni
hippiehipí], hippies [hipíshnutí a jeho příslušníci hlásající a svérázně naplňující ideály svobody a lásky
hippokratickýmající smrtelný vzhled, svědčící o blížící se smrti
hiraganajedna ze dvou japonských slabičných abeced
hirsutizmus, hirsutismusnadměrné ochlupení u žen způsobené endokrinní poruchou
hispanistikaobor zabývající se jazykem, historií a kulturou španělského národa
hissrušivé syčivé zvuky na velmi dlouhých vlnách
histaminsilná organická zásada hrající úlohu při vzniku alergií
histo-první část složených slov mající význam tkáň, tkáňový
histogeneze, histogeneseproces vzniku tkání
histogramsloupkový diagam
histologienauka o tkáních
histolýza, histolysarozklad tkáně
histonbázická bílkovina vázaná v chromatinu eukaryot na DNA (viz eukaryo)
histori magistra vitaeHostorie, učitelka života
historicizmus, historicismuspřeceňování významu dějin, historizmus
historie1. dějepis; 2. dějiny, minulost; 3. historka, příběh
historiografiedějepisectví
historizace, historisacezdůrazňování, napodobování minulosti
historizmus, historismus1. zdůrazňování vývoje, minulosti, historicizmus; 2. vědomý návrat ke starším uměleckým slohům; 3. slovo označující zaniklé skutečnosti
historkakrátké vypravování; vymyšlený příběh
histriónstarověký a středověký herec, kejklíř
hitmimořádně úspěšná novinka; úspěšná hudební skladba
hitmejkr, hitmakerhitmejkrtvůrce hitů
hitparádažebříček hudebních hitů
HIVHuman Immunodeficiency Virus, vir ze skupiny retrovirů způsobující AIDS
hlaholiceglagolice, nejstarší slovanské písmo
hleznokotník
hoaxpoplašná zpráva
hobittantropologický název pro poddruh homo erektus. ostatky nalezeny ve východní asii
hobojdvojjazýčkový dřevěný dechový hudební nástroj
hobokkbelík s víkem
hoby, hobbykoníček, záliba
hochštaplerpodvodník, dobrodruh
hodochronakřivka udávající závislost doby šíření seizmické vlny určitého typu na vzdálenosti od epicentra
hodžav islámském prostředí muslimský kněz nebo vzdělanec
hofmistrpředstavený dvorského služebnictva; vychovatel dětí v panovnických a šlechtických rodinách
hokejbalhokej s míčkem
hokus pokus, hokuspokuskejklířská manipulace; nepodařený pokus
holba1. stará objemová míra rovná 0,707 l; 2. nádoba na pití, s uchem a víkem
hold1. okázalý projev pocty nebo úcty; 2. výkupné, vynucený poplatek ve válce
holdingprávní forma subjektu (holdingová společnost), který svým kapitálem ovládá a kontroluje jiné firmy
holendr1. holandr stroj na mletí a zpracování surovin při výrobě papíru.; stroj na loupání ječmene při výrobě krup; 2. rozebíratelná závitová spojka trubic s přesuvnou maticí, šroubení
holizmus, holismuspojetí celostnosti nabývající nové vývojové kvality
holo-první část složených slov mající význam úplný, celý, nedotčený
holocaustholokaustvyvražďování Židů nacisty; zničení, zkáza
holocénnejmladší oddělení čtvrtohor, aluvium
holofrastickýjaz. mající platnost celé věty
holografický1. psaný vlastní rukou; 2. týkající se holografie
holografiezpůsob zobrazování trojrozměrných předmětů pomocí záznamu a následné rekonstrukce informací nesených světlem
hologramzáznam holografického zobrazení
holokarstúplný kras s dokonalým vývojem všech povrchových i podzemních krasových jevů
holoscelek
holotypgeol., biol. exemplář označený za typického zástupce určitého druhu nebo poddruhu
holportspolečné držení a užívání něčeho
holt, haltinu, zkrátka a dobře
homarvelký mořský korýš s klepety, lovený pro chutné maso, humr
home carehoumkérdomácí péče
homelesshoumlesbezdomovec, tulák, obv. městský
homeo-první část složených slov mající význam stejný
homeopatieléčení podáváním nepatrných dávek léků vycházející ze zásady léčení podobného podobným
homeostatickýudržující rovnováhu v určitém rozmezí
homeostaze, homeostáze, homeostase, homeostáza, homeostasastálost vnitřního prostředí; stejný stav
homespunhoumspan i houmspunhrubá vlněná tkanina užívaná na oděvy sportovního stylu
homiletikanauka o kazatelském umění
homiliekázání
hominidičeleď primátů, ke které patří člověk vyspělý
hominizace, hominisacepolidštění
homo aestheticushomó estetikusčlověk jako bytost estetická, s citem pro krásno
homo creetorhomó kreátorčlověk jako bytost schopná tvořit
homo erectusčlověk vzpřímený, 1mil.-350.000 let poddruh- Pitekantropus erectus
homo faberčlověk kovář, jako bytost vyrábějící
homo habilisčlověk zručný,
homo homini lupushomó hominý lupusčlověk člověku vlkem
homo ludenshomó ludénsčlověk jako bytost hravá, schopná činnosti jen pro radost z činnosti samé
homo oeconomicushomó ekonomikusčlověk jako bytost hospodařící
Homo sapienshomó sapiénsčlověk rozumný; přírodovědecké označení druhu člověk
homohomóčlověk
homo-první část složených slov mající význam 1. shodný, totožný; 2. člověk
homocentrickýsoustředěný k člověku, pokládající člověka za střed všeho dění
homochroniečasová shoda nějakého jevu,izochronie
homofobiestrach či odpor vůči stejnopohlavně eroticky zaměřeným osobám nebo z myšlenky o vlastním homosexualním erotickém zaměření. Podle teorií, které tento pojem zavedly, je nezřídka obrannou reakcí ega v rámci potlačení těchto složek ve vlastním cítění.
homofoniezpůsob hudební skladby, kdy je melodie přednášena jedním hlasem
homofóriontřímetrová stuha - část liturgického oděvu v pravoslavných církvích
homogemie1. současné dozrávání tyčinek i blizen u oboupohlavního květu; 2. jev při pohlavním rozmnožování, kdy se častěji vyhledávají partneři se shodnými vlastnostmi nebo shodným genotypem
homogenitastejnorodost, homogennost
homogenizace, homogenisacepostup, jímž se z nestejnorodé látky (směsi) dosáhne dokonalým promícháním jednotná a stejnorodá látka (směs)
homogennistejnorodý
homogennosthomogenita
homoiomeriesložení ze stejných částí
homoiotermieteplokrevnost
homokarpievýskyt plodů stejného tvaru a velikosti na témže jedinci, stejnoplodost
homologčlen skupiny sloučenin stejného typu a podobných vlastností
homologaceověření vlastností určitého výrobku z hlediska přípustnosti jeho použití; úřední souhlas s použitím
homologickýstejný, souhlasný, shodný, rovnocenný
homologiesouhlasnost, shodnost; vnitřní shoda; zevní podobnost
homologizace, homologiseceověření shodnosti, podobnosti
homolýza, homolysahomolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby na dva radikály
homomorfizmus, homomorfismus-vztah podobnosti
homomorfóza, homomorfosanáhrada ztracené nebo poškozené části organizmu novými útvary stejného druhu
homonymiestejné znění slov, přípon nebo koncovek různého významu, homonymita
homonymumslovo souzvučné
homosexualitasexuální chování charakterizované pohlavní náklonností ke stejnému pohlaví
homosféračást atmosféry Země, v níž se složení vzduchu málo mění s výškou
homoskedasticitastejnorozptylovost
homotalizmus, homotalismussystém pohlavního rozmnožování u některých nižších organizmů
homotetiestejnolehlost, stejnolehlé zobrazení
homotypiebiol. shodnost symetrických orgánů
homunkulusalchymisticky vytvořený, umělý člověk
honorabilisctihodný majetkem nebo postavením
honoracevýznamná osobnost, panstvo; pocta
honorářodměna za výkon svobodného povolání nebo duševní činnosti
honorárníčestný, bezplatný, neplacený,
honoris causahonózis kauzávztahující se k poctě, čestný titul; zkratka h. c.
honorovatzaplatit, odměnit; přijímat a vyplácet směnku
hookspinakrobatický prvek - křížený kop s otočkou
hopaktradiční ukrajinský tanec
hoperplovoucí bagr vybavený prostorem pro vytěženou zeminu
hordabanda, cháska, skupina surovců; tlupa nájezdních kočovníků
horentníobrovský, ohromný; strašný
horinehorajnstarší bočný způsob skoku do výšky
horizont1. obzor; 2. geol. vrstva nebo poloha lišící se nějakým znakem; 3. vykrytí boků a pozadí jeviště, atelieru, studia
horizontalizmus, horizontalismusvodorovnost, v architektuře tendence k převaze vodorovných linií
horizontálavodorovná přímka
horizontálnívodorovný
hormonvysoce účinná látka vytvářená organizmem v endokrinních žlázách, regulující funkci jednotlivých orgánů a ovlivňující důležité životní procesy
hormonálnítýkající se hormonů
hornalesní roh
horor, horrorhrůza, zděšení; hrůzostrašný příběh
horoskopschematický obrazec se zakreslenými horoskopickými prvky; podklad pro předvídání budoucnosti, k dešifraci povahy osobnosti či jevu
horoskopiečást astrologie, zabývající se sestavováním horoskopů
horror vacuihoror vákuístrach z prázdnoty
hors ďoeuvresordévrpředkrm; vedlejší věc, podružná záležitost
horse power, horsepowerhórs paurkoňská síla, britsko-americká jednotka pro výkon rovná 745,7 wattů, zkratka HP
hortologienauka o zahradnictví
hortuszahrada; hnojivo určené pro hnojení okrasných rostlin, zeleniny a ve sklenících
hosanapomoz, vysvoboď; sláva; náboženský prosebný nebo oslavný výkřik
hospic1. útulek pro pocestné, hospitál; 2. způsob péče o umírající prováděný v instituci (hospici), stacionáři nebo doma, s cílem kvalitně žít až do konce
hospitacevzájemná návštěva učitelů nebo odborníků; hostování
hospitalhospitlnemocnice
hospitalitapohostinství, pohostinnost
hospitalizace, hospitalisaceumístění pacienta v nemocnici
hospitál1. ve středověku ústav pro nemocné, staré a chudé, špitál; 2. útulek pro pocestné, hospic
hospodářstvímechanismus mimovolné koordinace lidí, činností a podniků :-))
hostelhostl i hostelubytovna, útulek, studentská kolej; levná turistická noclehárna
hosteskaprůvodkyně, společnice
hostiemešní oplatka podávaná jako symbol Kristova těla
hostilitanepřátelství; sklon k agresivitě, tendence úblížit a škodit jiným
hotoznačení specificky džezové výrazové a zvukové kvality
hot dog, hotdogpárek v rohlíku; bageta s teplou uzeninou a oblohou
hot moneyhot manyfinanční prostředky převáděné ze státu do státu za účelem zisku při změnách kurzu, horké peníze
hot-linehot lájnhorká linka, přímé telefonní spojení státníků, červený telefon
hotelzařízení poskytující přechodné ubytování, obvykle dobré až špičkové úrovně
hotelbusautobus s možností přespání
hotentotčlověk mluvící hloupě nebo nesrozumitelně
house musichaus mjúziktaneční mutace a hudební styl s úderností rytmů zpracovaných převážně syntezátorovou linkou
howghougv indiánských jazycích domluvil jsem, konec
hórev katolické církvi čas modliteb, církevní hodinky
hrdobechrdý člověk
hrivnagrivna, hřivna,připravovaná měnová jednotka Ukrajiny
HTTPHyper-Text Transfer Protocol, protokol používaný pro přenos HTML stránek a souvisejících souborů. Vyžaduje klienta na jedné straně (Internet explorer, Mozilla, …) a server na druhé straně (Apache, IIS, …). HTTP je na Internetu nejběžnější protokol. Další často používané protokoly jsou například HTTPS (šifrovaný HTTP protokol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP3 (Post Office Protocol Version 3), IMAP (Internet Message Access Protocol).
HTTPSšifrovaný protokol HTTP (HyperText Transport Protocol - Secure)
hubertusteplý plášť, původně myslivecký; huberťák
huculplemeno malého horského koně původem z Karpat, huculský kůň
hugenotigenotfrancouzský stoupenec calvinova učení
hujerpostava z filmu Marečku podejte mi pero - přeneseně pak podlézavý člověk
hula-hupmódní tanec 60. let 20. století s vířivým pohybem boků, popřípadě s obručí kolem nich
húlava1. prudký nárazovitý vítr trvající často jen několik minut; 2. hulava- mračno, přeháňka, přeháňkové počasí
hulán1. jízdní voják, ulán; 2. český lidový tanec
human reletionshjúmn rilejšnz1. mezilidské vztahy; 2. směr sociální a personální politiky zabývající se mezilidskými vztahy
humanistalidumil, humánní člověk; odborník v humanitních vědách
humanitalidskost; lidumilnost, láska k člověku, člověčenství
humanitárnílidský, lidumilný, humánní, humanitní
humanitnívztahující se k literatuře, jazykům a jiným společenským vědám; lidumilný, humánní, humanitární
humanizace, humanisacepolidštění, zlidštění, zušlechťování lidské povahy
humanizmus, humanismusuznání hodnot člověka a lidskosti; kulturněhistorický směr renezance
humanoidbytost (i umělá - android) mající znaky člověka - dvě nohy, dvě ruce, hlava
humánnílidský, humanitární, humanitní
humbukklam, podvod; planý rozruch
humiditavlhkost
humifikacerozklad látek v půdě spojený s tvorbou humusu
humordobrá a veselá nálada, žertování
humorálnísouvisející se šťávami, tekutinami v organizmu
humoreska1. krátká vtipná povídka; 2. drobná veselá instrumentální hudební skladba
humoristavtipálek; spisovatel humoristických děl
humoristikaliterární žánr vlídně zesměšňující komické životní situace
humorizmus, humorismushumoristický literární směr
humózní, humosníobsahující humus, humusový
humrvelký mořský korýš s klepety, lovený pro chutné maso, homar
humulus lupuluschmel obecný (otáčivý): Pravotočivá liána s tuhými, dvouramennými příchytnými chlupy. Vstřícné listy jsou dlanitě tří až pětilaločné, hrubě pilovité. Lodyha bývá až 10 m dlouhá. Kvete v červnu a červenci, plody (chmelové hlávky) dozrávají koncem srpna. Chmel je rostlina dvoudomá. Citace z http://www.sweb.cz/ajaxx/CHMEL.htm
humussouhrn organických látek v půdě
hungaristikaobor zabývající se jazykem, historií a kulturou maďarského národa
hunt1. důlní vozík; 2. přivést na h.- přivést na mizinu
hunterhantr1. honební kůň chovaný zejm. v Anglii a Irsku; 2. lovecký pes
huntovatničit, kazit
hurdiskadutá cihla určená zejm. pro stropní konstrukce
hurikánmístní název pro vyvinutou tropickou cyklonu, mohutnou vichřici v severních částech Atlantského oceánu; uragán
huriska1. krásná, věčně mladá dívka v ráji; 2. Milostnice
hurónskýhlučný, divoký
hurtovatspěchat, naléhat, lomozit
husar1. voják lehké jízdy; 2. český lidový tanec
husarskýdivoký, bujný, odvážný
hyalinníprůsvitný, čirý, opticky homogenní
hyalitskelný opál
hyalo-první část složených slov mající význam sklo, skleněný, sklovitý
hybernacezměna světské osoby v člena františkánského řádu hybernů - srovnej s hibernace
hybridmíšenec; kříženec
hybridizace, hybridisace1. křížení; 2. jaz. spojování prvků z různých jazyků v jednom slově; 3. změna složení vyvřelých hornin jejich smíšením nebo asimilací cizorodého materiálu
hybridnívzniklý křížením, smíšením; kříženecký, míšenecký
hydraobluda, vodní saň; něco obludného, těžko zdolatelného
hydrantnástavec vodovodního potrubí umožňující odběr vody ve větším množství
hydratace1. slučování látky s vodou nebo její zabudování do krystalu, hydratizace; 2. lék. Zavodnění
hydraturastupeň nasycení rostliny vodou
hydraulický1. vodní; 2. související s hydraulikou, založený na zákonech hydrauliky
hydraulika1. obor zabývající se využitím mechaniky kapalin; 2. hydraulické zařízení
hydremienormální množství vody v krevní plazmě
hydridsloučenina vodíku s jinými chemickými prvky
hydro-první část složených slov mající význam voda, vodní
hydroalternátoralternátor poháněný vodní turbínou
hydrobetonvodotěsný a málo nasákavý beton pro vodní stavby
hydrobiologieobor studující organizmy žijící ve vodě
hydrobiontorganizmus vázaný na vodní prostředí
hydrobusmenší říční osobní loď se sedadlovým uspořádáním k rychlé místní přepravě cestujících
hydrocefalienahromadění mozkomíšního moku v nitrolebním prostoru, vodnatelnost mozku, hydrocefalus
hydrocefalusnahromadění mozkomíšního moku v nitrolebním prostom, vodnatelnost mozku, hydrocefalie
hydrochorierozšiřování výtrusů, semen, plodů nebo jiných rozmnožovacích orgánů prostřednictvím vody
hydrodynamikanauka o pohybu kapalin
hydroelektrárnavodní elektrárna
hydroenergetikatechnický obor zabývající se využitím vodní síly
hydrofilníschopný vázat vodu nebo rozpouštět se v ní, vodomilný
hydrofobie1. chorobný strach z vody; 2. neschopnost látky zadržovat vodu
hydrofobníodpuzující vodu; nesnášející vodu, vyhýbající se vodě
hydrofytvodní rostlina
hydrogamievodosnubnost, opylování rostlin zprostředkované vodou
hydrogenvodík, hydrogenium
hydrogen-první část složených slov mající význam vodík
hydrogenacepřidávání molekuly vodíku na násobnou vazbu za přítomnosti katalyzátorů
hydrogeniumvodík, hydrogen
hydrogeologievědní obor o podzemních vodách
hydrografvodočet, přístroj k měření vodního stavu
hydrografievodopis
hydrogramčára průtoků
hydrográdvodní stav vyjádřený v procentech hydromodulu
hydrokortizon, hydrokortisonhormon produkovaný kůrou nadledvin
hydrokrémhydrofilní emulzní kosmetický přípravek
hydroláza, hydrolasaskupina enzymů katalyzujících štěpení látek za účasti vody
hydrologievěda o vodstvu a oběhu vody na Zemi
hydrolýza, hydrolysarozkladná reakce působením vody
hydromechanikanauka o rovnováze a pohybu kapalin
hydrometalurgievýroba kovů mokrými procesy
hydrometeorjev v atmosféře tvořený vodními kapičkami nebo ledovými krystalky, např. srážky, rosa
hydrometeorologienauka o atmosférických srážkách
hydrometrickývodoměrný
hydrometrieměření vodních toků a hydrologických jevů
hydromodulrozdíl mezi nejvyšším a nejnižším vodním stavem
hydroplánvodní letadlo
hydroponiepěstování rostlin v živném roztoku bez půdy
hydrosférasouhrn vody všech skupenství na Zemi, včetně podpovrchové a atmosférické
hydrostatikanauka o rovnováze kapalin
hydrotechnikasouhrn vědních oborů zabývající se komplexním využíváním vody a ochranou životního prostředí před nežádoucími účinky vod
hydroterapievodoléčba
hydrotropizmus, hydrotropismusorientovaný pohyb rostlin ve směru nebo proti směru podráždění v důsledku vlhkosti
hydrotypiezpůsob fotografického tisku
hydroxidsloučenina s funkční skupinou -OH
hyena1. psovitá šelma živící se zdechlinami; 2. příživník, bezcitný a bezohledný člověk
hyenizmus, hyenismusneúcta k mrtvým; využívání neštěstí druhých; surovost, bezcitnost, bestialita
hyfahoubové vlákno, ze kterého je tvořeno podhoubí a plodnice hub
hygienaočista; nauka o zdravém způsobu života
hygro-první část složených slov mající význam vlhko, vlhký
hygrofilievlhkomilnost
hygrologienauka o vlhkosti, zejm. vlhkosti vzduchu
hygrometrvlhkoměr
hygroskopicitaschopnost látek pohlcovat a udržovat vlhkost, hydroskopie, hygroskopičnost
hygroskopieschopnost látek pohlcovat a udržovat vlhkost, hygroskopicita, hygroskopičnost
hygrostatregulátor vlhkosti
hylémorfismusfilosofický pojem vysvětlující vztah mezi látkou (z řeč. hýlé) a tvarem (morfé) v daném subjektu - vysvětluje vznik a zánik substancí
hylozoizmus, hylozoismus, hylosoismusstarořecký názor o formování látky životním principem
hymenpanenská blána
hymnaslavnostní píseň jako symbol jednoty a pospolitosti; velebení, chvalozpěv
hymnus1. oslavná báseň; 2. duchovní píseň k oslavě boha
hyper-první část složených slov mající význam nadbytečný, přehnaný, velký
hyperaktivitanadměrná činnost
hyperbola1. zveličení, nadsázka; 2. jedna z kuželoseček
hyperbolickýmající tvar hyperboly, související s hyperbolou
hyperboloidjedna z kvadrik, která vznikne otáčením hyperboly kolem jedné z jejích os symetrie
hyperdaktylievrozená vada končetin spočívající ve vyvinutí většího počtu prstů
hyperechogennímísto s velkou odezvou při ultra zvukovém vyšetření - hyperechogenní (silně odrazivé), hypoechogenní (slabě odrazivé) a anechogenní (bez odrazových. struktur)
hyperfunkcenadměrná činnost
hyperglykemiezvýšené množství cukru v krvi
hyperinflacerychlá inflace
hypermanganmanganistan draselný
hypermetropie, hyperopiedalekozrakost
hypermnézie, hypermnésienadměrná schopnost zapamatování si a reprodukování
hyperochasuma vrácená dlužníkovi z výtěžku soudní dražby po úhradě dluhu a ostatních nákladů
hyperodoncievrozená vada projevující se přespočtem zubů
hyperonelementární částice patřící mezi baryony
hyperonymievýznamová nadřazenost slova (hmyz je hyperonymem slova moucha)
hyperosmiechorobně zvýšená čichová schopnost
hyperpatiezvýšená vnímavost na různá podráždění
hyperpigmentacemístně zvýšené množství kožního barviva v pokožce projevující se ztmavnutí kůže, zvláštním případem hyperpigmentace je pihovatost
hyperplazie, hyperplasiezvětšení orgánu způsobené zmnožením jednotlivých buněk
hyperpnoeprohloubené dýchání
hyperprosexieaž příliš zvýšené soustředění pozornosti na úkor jejímu rozdělování (distribuci) a její pohyblivosti (vigility); zvýšená pozornost, přehnané sebepozorování
hyperreflexieNadměrné vystupňování reflexních pohybů
hypersenzitivitaPřecitlivělost zvláště na mezilidské vztahy. Snadná zranitelnost citů.
hypersomniechorobná spavost
hypersonickýnadzvukový
hyperstezie, hyperstézie, hyperstesie-zvýšená citlivost, zvýšené vnímání podnětů
hypertenze, hypertensezvýšený krevní tlak
hypertenzní, hypertensnisouvisející s vysokým krevním tlakem
hypertermiestav zvýšené teploty organizmu vyvolaný poruchami termoregulace, vznikající z přehřátí
hypertextovýpracující s významy, ne pouze se slovy
hypertextový odkaz, hyperlinktext nebo obrázek, který po kliknutí otevírá jinou internetovou stránku nebo soubor (specifikovaný v hyperlinku pomocí URL) nebo skočí na jiné místo otevřené stránky
hypertoniezvýšené napětí; zvýšený krevní tlak
hypertrichóza, hypertrichosanadměrné ochlupení
hypertrofickýzbytnělý, zvětšený
hypertrofiezvětšení, zbytnění, nadměrný růst některého orgánu nebo jeho části
hypertrofovanýzvětšený
hypervitaminóza, hypervitaminosachorobný stav z nadbytku vitaminů v organizmu
hypestezie, hypestézie, hypestesie-snížená citlivost, snížené vnímání podnětů
hypnabilitapsychické vlastnosti podmiňující snadné zhypnotizování, podléhání vlivu hypnotizéra
hypnagogickýhypnagogický stav je stavem předcházející spánku, v tomto stavu je člověk schopen vnímat hlasové podněty, ne ovšem jejich význam (stav následující po spánku se nazývá hypnapompický)
hypno-první část složených slov mající význam výška, výškový
hypnolepsiechorobná ospalost
hypnologienauka o spánku a hypnóze
hypnopedievýuka probíhající ve stavu hypnotického spánku
hypnoterapleléčba pomocí hypnózy
hypnotickýmrákotný stav, ne zcela při smyslech; sugestivní, omračující vliv, účinek
hypnotikumuspávací prostředek
hypnotizér, hypnotiserčlověk, který dokáže hypnotizovat; magnetizér
hypnozie, hypnosiespavá nemoc, chorobná ospalost
hypnóza, hypnosauměle vyvolaný spánek, stav vědomí změněný sugestivním působením jiné osoby
hypo-, hyp-první část složených slov mající význam malý, nedostatečný,dolní
hypoblastvnitřní zárodečný list vznikající při vývoji embrya živočichů
hypobulieporucha schopnosti jednat cílevědomě a uvědoměle, nedostatek pevné vůle
hypocentrumohnisko zemětřesení
hypochondrčlověk se sklonem zveličovat nebo vsugerovat si neexistující nemoci
hypocykloidajedna z kotálnic
hypodermickýpodpovrchový
hypodermispodkoží tvořené tukovou a vazivovou tkání
hypoechogennímísto s slabší odezvou při ultra zvukovém vyšetření - hyperechogenní (silně odrazivé), hypoechogenní (slabě odrazivé) a anechogenní (bez odrazových. struktur)
hypofunkcesnížená, nedostatečná činnost
hypofýza, hypofysažláza s vnitřní sekrecí uložená na spodině mozku, podvěsek mozkový
hypogalakciesnížené vylučování mateřského mléka
hypogennísouvisící s geologickými procesy uvnitř zemské kůry, hlubinný
hypoglykemie, hypoglykémiesnížené množství cukru v krvi
hypogonationširoký pás přes bedra zdobený křížem a mečem
hypokoristikazdomácnělé obměny jmen vlastních a příbuzných (npř. brácha, taťka, Jaňulka)
hypokritpokrytec, přetvařující se člověk
hypomnezie, hypomnézie, hypomnesiesnížení paměti nebo některých jejích složek
hyponatrémieAk straty sodíka prevažujú nad stratami vody, koncentrácia Na v ECT sa znižuje, vzniká hyponatrémia Pozn. ECT - extracelulárna tekutina = okolo bunky.ICT=v bunke
hyponutricecelkově snížená výživa; podvýživa
hyponymievýznamová podřazenost slova (moucha je hyponymem slova hmyz)
hypoplazie, hypoplasieneúplné vyvinutí některého orgánu
hypoprosekcieporucha pozornosti - snížená pozornost
hypoprosexieporucha pozornosti - snížená pozornost
hyposomniechorobná nespavost
hypospadieHypopsadie je anomálie, při níž uretra neprobíhá celým penisem, ale ústí na dolní části nebo hned za glandus.
hypostatisumístění pod (řečtina); zaklad; podstata; zaruka
hypostáze, hypostase1. zpodstatnění, zvěcnění; povýšení abstrakce na samostatnou kategorii; 2. potlačení vnějšího projevu nebo funkce genu činností jiného genu; 3. pasivní překrvení nejníže položených tkání u dlouhodobě ležících pacientů
hypostylossloupová síň, chodba
hypotalamus, hypothalamusspodní část mezimozku
hypotaxejaz. podřadnost
hypotečnívztahující se k hypotéce,hypotekární
hypotékazástavní právo k nemovitosti
hypotekárnívztahující se k hypotéce, hypoteční
hypotenze, hypotensesnížení krevního tlaku, krevní podtlak, hypotonie
hypotermienižší tělesná teplota, než je normální
hypotetickýneskutečný, nejistý, předpokládaný
hypotéza, hypothesapředpoklad, domněnka, navržená teorie
hypotoniesnížené napětí (tonus), např. svalu; snížený krevní tlak, hypotenze
hypotrachefionspodní část sloupové hlavice
hypotrofienedostatečná výživa; omezení růstu orgánu nebo tkáně
hypovitaminóza, hypovitaminosa-chorobný stav vyvolaný nedostatkem vitaminů
hypoxiesnížený obsah kyslíku ve tkáních
hypso-první část složených slov mající význam výška, výškový
hypsografickýznázorňující výškové a hloubkové poměry na Zemi
hypsogramúrovňový diagram
hypsometrpřístroj k měření výškových rozdílů
hypsometrie1. výškopis; 2. měření výškových rozdílů
hysteralgiebolestivost dělohy
hysterektomieoperativní odstranění dělohy
hystereze, hysterese1. závislost stavu na stavech předchozích; 2. zhušťování plazmatu ve stárnoucích buňkách; 3. opožděná retrakce krevního koláče
hysterický1. nemocný, stižený hysterií, vzniklý z hysterie, souvisící s hysterií; 2. připomínající hysterii, předrážděný, popudlivý
hysterieneuróza projevující se prudkými polovědomými citovými reakcemi, kolísavostí nálad, podrážděností
hysteron proteron,obrácení přirozeného pořadí dvou věcí, jevů, dějů, obrácená časová a příčinná následnost
hysteroskopoptický přístroj pro vyšetřování děložní dutiny a provádění léčebných úkonů
hysteroskopievyšetřování dutiny děložní pomocí hysteroskopu
I love youaj lav jumiluji tě [anglicky]
i-, in-předpona mající význam záporu; ne
iatriedruhá část složených slov mající význam lékařství, léčení
iatro-první část složených slov mající význam zdravotní, zdravotnický, lékařský, léčebný, léčení
iatrochemiesměr v lékařství v 17. a 18. století vysvětlující životní pochody v organizmu chemickým děním
iatrofyzikasměr v lékařství 17. a 18. století vysvětlující pochody v lidském organizmu jako fyzikální a mechanické procesy
iatrogeniepoškození zdraví vzniklé negativním působením léčebného zásahu
iatrogennívyvolané lékařem, jeho neuváženým jednáním, špatným vyšetřením, chybným léčením
iatrokracierys politického systému spočívající v tom, že o právech jednotlivců i skupin rozhodují ve významné míře představitelé zdravotnického systému, jejich rozhodnutí nejsou přezkoumatelná nezávislým soudem, popřípadě mají významný vliv na soudní, zákonodárnou nebo výkonnou moc, ve zdravotnickém systému je mocenská (sociálně-kontrolní) role nadřazena roli služby uživatelům.
ibidemtamtéž; knižní odkaz, odkazová zkratka ibid., ib.
ibiscizokrajný, čápům podobný brodivý pták
ibnčást arabských složených vlastních jmen s významem syn, předcházející jméno otce
ichno-první část složených slov mající význam stopa
ichnofosiliefosilní stopa po činnosti organizmu, bioglyf
ichnogramotisk stopy nohy nebo šlépějí
ichnologienauka o zkamenělých stopách živočichů
ichtyo-první část složených slov mající význam ryba, rybí
ichtyofágživočich živící se rybami
ichtyografiepopis ryb
ichtyologienauka o rybách
ichtyóza, ichtyosavrozená vada, rohovění kůže projevující se její suchostí a šupinatostí
ideamyšlenka, nápad; smysl, význam, pojem, podstata
ideacepodložení ideou, postižení podstaty
idealizace, idealisacevytváření pojmů a abstrakcí; představa, popis něčeho v lepším světle, než ve skutečnosti je
idealizmus, idealismusnázor o prvotnosti ducha před hmotou; nezištné prosazování vznešeného cíle
ideálvzor, dokonalý představitel; vysoký cíl
ideálnídokonalý, nedosažitelný; neskutečný, vysněný
idée fixeidé fix1. fixní idea, utkvělá myšlenka; 2. hud. příznačný motiv, leitmotiv
idemtotéž; knižní odkaz, odkazová zkratka id.
idem per idembludný kruh; když totéž je vysvětlováno týmž
identickýtotožný, shodný
identifikacezjišťování totožnosti; rozeznávání, rozlišování v procesu vnímání
identitatotožnost, úplná shodnost; sebeuvědomění člověka
ideo-první část složených slov mající význam myšlenka, představa, mínění, myšlenkový
ideografideogram
ideografiezpůsob psaní s použitím ideogramů
ideogram1. znak pro pojem, ideu, ideograf; 2. báseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah. kaligram, carmen figuratum
ideokracievláda idejí
ideologiesoustava myšlenek, názorů, teorií i představ obvykle představující náhled na svět nebo společnost
idio-první část složených slov mající význam vlastní, zvláštní
idioblastbuňka odlišná tvarem i vlastnostmi od ostatních buněk
idiocie, idiotienejtěžší stupeň slabomyslnosti, idiotizmus
idiofonsamoznějící hudební nástroj
idiogamieoplozování samičích gamet gametami samčími téhož jedince, samooplození, samoopylení
idioglosievlastní řeč malého dítěte
idiografvlastnoruční podpis; rukopis
idiolatriesebeláska, narcizmus
idiolektstyl jazykového projevu příznačný pro jednotlivce, skupinu
idiomúsloví, rčení
idiomatikajazykovědná disciplína zabývající se idiomy; souhrn idiomů určitého jazyka (dialektu)
idiopatický1. samostatně vzniklý, vzniklý z neznámé příčiny; 2. vztahující se k vlastní osobě
idiosynkrazie, idiosynkrasiejedinečnost, odlišující prvek chování nebo projevu; přecitlivělost, nepřekonatelný odpor vůči něčemu nebo někomu
idiotslabomyslný člověk; blbec
idiotesv antickém Řecku označoval tento pojem soukromou, neužitečnou osobu, druhořadého občana.
idiotikonslovník jednoho nářečí
idiotizmus, idiotismusnejtěžší forma slabomyslnosti, blbost, idiocie, idiotství
idoumělý mezinárodní jazyk
idolkultovní předmět pravěkých náboženství, modla; zbožňovaná, uctívaná osoba; nepravý ideál
idoletriemodlářství, modloslužba
ídyv římském kalendáři 13. nebo 15. den měsíce
idylaselanka; prostý spokojený život; literární žánr opěvující klidný život na venkově; drobnější hudební skladba klidného rázu
iecurjátra (lat.)
igelitplast, měkčený polyvinylchlorid
iglúeskymácká kopulovitá chýše ze sněhových a ledových kvádrů
igni-první část složených slov mající význam láva, žhavý
ignoracevědomé přehlížení, pomíjení
ignorancenaprostá neznalost, nevědomost, ignoranství
ignorantneznalec, nevzdělanec
ignoratio elenchiignoráció elenchíneznalost dokazovaného; když je dokazováno něco jiného, než má být
ignorovatúmyslně si nevšímat, opomíjet
ignotum per ignotumignótum per ignótumdefinování neznámého opět neznámým
iguanodonvyhynulý druh obrovských býložravců
igumenpředstavený pravoslavného kláštera
ihrám1. pokrývka hlavy indických žen;2. oděv mohamedánského poutníka na cestě do Mekky
ikebanaumělecké aranžování rostlin (zejména květin) v nádobách, symbolizující oblohu, člověka a zemi
ikona, iconaikona1. náboženský obraz ve východních církvích; 2. grafický symbol užívaný jako nabídka pro volbu činnosti počítače
ikonizace, ikonisacenahrazování nápisů stylizovanými zobrazeními; užívání ikon při komunikaci s počítači
ikono-první část složených slov mající význam obraz, ikona
ikonodulieuctívání obrazů svatých, ikonolatrie
ikonografieobrazopis, nauka o námětech výtvarného umění
ikonoklazmus, ikonoklasmusobrazoborectví
ikonolatrieuctívání obrazů svatých, ikonodulie
ikonologienauka o výkladu výtvarných děl
ikonometriefotografické vyměřování
ikonostasstěna se třemi vchody oddělující v řeckokatolických a pravoslavných chrámech oltářní část od prostoru pro věřící
ikozaedr, ikosaedrdvacetistěn
iktus,ictusiktus1. úder; náhlý těžký záchvat, úžeh, mrtvice; i. paralytický náhlé ochrnutí; 2. metrický přízvuk, rytmicky důrazná slabika verše
ilacevnesení movitých věcí do najatého domu
ilegalitatajná, zákony nepovolená aktivita osob nebo skupin, nezákonnost
ilegálnínezákonný
ilegitimníneoprávněný, nezákonný, protiprávní, neplatný
ileitidazánět kyčelníku
ileo-první část složených slov mající
ileostomieumělý vývod tenkého střeva břišní stěnou
ileumdolní část tenkého střeva
ileusneprůchodnost střev
Ilias, Iliadastarověké označení bájné Tróji oběvující se v názvu díla řeckého básníka Homéra
ilit, illitbílý nebo nažloutlý šupinatý jílovitý nerost
iluminacevelké slavnostní osvětlení; knižní malba, zejm. středověká výzdoba rukopisných kodexů
ilustracekresba nebo malba jako doprovod k tištěnému textu; názorný příklad
ilustrativníznázorňující, názorný, objasňující
iluviacepohyb látek do určité části půdního profilu, kde se akumulují
iluze, ilusenesprávná představa, mylný vjem; vidina, přelud
iluzionista, ilusionistasnílek, podléhající vidinám; varietní kouzelník, eskamotér
iluzionizmus, iluzionismus, ilusionismuspodléhání iluzím; názor, že svět je pouhé zdání; opticky přesvědčivé zobrazení věcí nebo dějů na ploše obrazu, fresky, reliéfu
iluzivní, iluzívní, ilusivníexistující jen v představě, vymyšlený, neskutečný; zdánlivě vzbuzující dojem skutečnosti; věřící nesprávným představám
iluzorní, ilusorníneskutečný, neuskutečnitelný, marný, nemožný; pochybný, nejistý
imageimidžobraz, podoba, představa, idea; celková prezentace, vnější působení, celkový dojem na veřejnost
imaginacefantazie, obrazotvornost, obrazivost
imaginativnostfantazie, obrazotvornost, obrazivost, imaginace
imaginárnívymyšlený, pomyslný, neskutečný, zdánlivý
imaginizmus, imaginismus, imagizmus,imagismusanglický a americký básnický směr druhého desetiletí 20. Století
imagovyvinutý a pohlavně dospělý hmyz
imanencevnitřní příslušnost nepřesahující věc, svět, možnou zkušenost
imanentníněčemu příslušné, vnitřní, bytostně vlastní
imatrikulacezápis do matriky nebo do jiného seznamu; slavnost při tomto zápisu
imaturitanezralost, nedonošenost novorozence
imažinizmus, imažinismusruský básnický směr 20. let 20. Století
imám1. nejvyšší autorita náboženská nebo světská v islámských zemích; 2. muslimský vládce; 3. předříkávač denní muslimské modlitby v mešitě; 4. titul vynikajících muslimských učenců
imámitpřívrženec největší šůtské sekty
imbecilduševně zaostalý člověk; blbec
imbecilitastředně těžký stupeň slabomyslnosti
imbibovatnasávat tekutinu
imbreviaturaprotokol o právním pořízení provedený veřejným notářem podle konceptu listiny
imbrogliozmatek, nepořádek stav rozkladu, rozvrat; současné seskupení několika rytmů v téže skladbě; postupný nástup několika melodií různě akceptovaných
imediátníbezprostřední, přímý
imenzita, imensitanezměrnost, nekonečnost, obrovitost
imerze, imerseponoření, vnoření
imigracepřistěhovalectví, přistěhování; dovoz kapitálu
imigrantpřistěhovalec
imisemnožství znečišťujících příměsí ve vzduchu; právo účinky jednání nebo činnosti, které ruší cizí subjekt, např. Souseda
imitacenapodobování, napodobenina
imitancespolečný název pro impedanci a admitanci
imitovatnapodobovat (viz imitace)
imobilární, imoblliárnínemovitý
imobilienemovitost
imobilitanehybnost, neschopnost pohybu, nepohyblivost
imobilnínehybný; nemovitý (majetek), těžko použitelný, vázaný (vklad)
imortalitanesmrtelnost
impakcenarážka, srážka, kolize; nárazová síla
impaktitsklovitá látka vznikající při dopadu meteoritu
impaktnívzniklý dopadem na povrch kosmického tělesa sluneční soustavy
impastozpůsob malby spočívající v nanášení silné vrstvy barev
impeachmentpohnání před soud státního úředníka pro zneužití své moci, pro jiné prohřešky nebo pro neschopnost
impedancekomplexní veličina charakterizující obvod střídavého elektrického proudu, popř. mechanický kmitavý obvod
imperativpříkaz, požadavek jaz. rozkazovací způsob
imperativnírozkazovací; důrazný
imperátorvojevůdce, čestný titul pro vítěze; titul císaře
imperfektívumnedokonavé sloveso
imperfektnínedokončený, neúplný, nedotažený, nedokonalý
imperfektumslovesný čas vyjadřující neukončený děj nebo průvodní děj minulý
imperializmus, imperialismusvelmocenská, dobyvačná, rozpínavá, obv. militantní politika státu
impériumvelká říše
impermeabilitaneprostupnost, nepropustnost
impertinenceneslušnost, drzost, nestoudnost
impertinentnídrzý
impetigochrásty, infekční kožní onemocnění projevující se zánětlivými puchýřky a stroupky
implantace1. chirurgické přenesení, vsazení živočišné tkáně nebo orgánu, zavedení cizího orgánu; 2. zachycení nádorových buněk ve tkáni; 3. uhnízdění oplozeného vajíčka v děložní sliznici
implantátorgán nebo jeho část přenesený do organizmu
implantovatvpravovat implantát do organizmu, provádět implantaci; vkládat myšlenku nebo úmysl
implementaceuskutečnění, naplnění, realizace; dostání závazku
implicitnízahrnutý, obsažený, ale nevyjádřený přímo; nikoli zjevný, samosebou se rozumějící; (opak: explicitní)
implikacevyplývání; podmíněný výrok typu jestliže pak, z toho plyne
imponovatpůsobit mocným dojmem, vzbuzovat obdiv
importdovoz
importentnídůležitý, významný; vzácný, cenný
impotenceneschopnost, bezmocnost; neschopnost soulože u muže, neschopnost rodit děti u ženy; nemohoucnost, neplodnost, např. Umělecká
impotentnínemohoucí
impozantní, imposantnívelkolepý, vznešený
impregnacenapouštění pevných látek vhodnou kapalinou ke zvýšení trvanlivosti dosažení nepropustnosti ap.
impresáriopodnikatel v oblasti divadelních a hudebních produkcí a veřejných vystoupení
imprese1. dojem, vjem; 2. vpáčení kosti; 3. otisk, jáma, prohloubení, zářez
impresionizmus, impresionismus-umělecký směr přelomu 19. a 20. století vyjadřující osobní vjemy a prožitky
imprimaturpovolení, schválení k tisku
imprimovatdát povolení k tisku
imprintingvtiskování, vtištění
improvizace, improvisacetvůrčí projev nebo výtvor bez předchozí přípravy
impulz, impulspodnět, vzruch; fyz. časový průběh elektrické veličiny trvající jen krátkou dobu a mající obv. obdélníkový nebo trojúhelníkový tvar
impulzivní, impulzívní, impulsivnínáhlý, prudký, poddávající se okamžitým podnětům
imputovatněkomu něco neprávem přisuzovat, přičítat; podezřívat
imunitaodolnost; vynětí z působnosti právních předpisů, zvláštní ochrana
imunitnísouvisející s odolností organizmu, imunitou
imunizace, imunisacepostup vytváření imunity v organizmu
imunníodolný; nedotknutelný
imuno-první část složených slov mající význam obrana, imunita, obranný, odolný, imunní
imunodeficienceimunologická nedostatečnost, nedostatečná odolnost, malá obranyschopnost
imunoglobulinprotein s protilátkovou aktivitou
imunoinkompatibilitanesnášenlivost, k níž dochází např. při krevní transfuzi nebo při transplantaci tkání a orgánů, kdy antigeny příjemce jsou jiné než antigeny dárce
imunokompetenceschopnost buňky odpovědět na antigenní podnět
imunologievědní obor studující imunitní reakce
imunosupresestav, kdy je omezena schopnost organizmu reagovat na antigenní podnět tvorbou protilátek nebo buněčnou reakcí
imunosupresivumlátka tlumící imunitní reakci organizmu
IMVIMV (intermittent mandatory ventilation) - střídavě řízená ventilace, typ ventilace umožňující pacientovi dýchat spontánní frekvencí i dechovým objemem bez aktivace ventilátoru (srov. ACV), který pouze dodá přídavné, předem nastavené množství vdechů. Pokud se to děje v synchronizaci s pacientem, jde o tzv. SIMV (synchronised intermitent mechanical ventilation) - synchronizovanou střídavou mechanickou ventilaci
in absentiain absenciáv nepřítomnosti, za nepřítomnosti
in abstractoin abstraktóobecně, v obecném smyslu
in biancoin biankona prázdný list, nevyplněnou listinu
in brevizakrátko
in concretoin konkrétóv daném, v určitém případě
in continuoin kontynuóv souvislosti, nepřetržitě
in contumatiamin kontumáciamv nepřítomnosti, kontumačně
in corporein korporehromadně, společně, jako celek v plném počtu
in favoremin favóremve prospěch, k dobru
in generevšeobecně, povšechně, vůbec
in hoc casuin hók kázúv tom případě
in medias resin medyás résk jádru věci, přímo k věci
in memoriamna paměť, posmrtně
in naturain nátúráv přirozené podobě, osobně, skutečně
in publicoin publikóveřejně, na veřejnosti
in punctoin punktóv tom bodě, pokud se týče, ohledně
in regulavzhledem k pravidlu
in situin sitúna původním místě, ve své poloze
in spein spébudoucí, příští, v budoucnosti
in terminoin terminóv určité době
in totoin tótóvcelku, vůbec, celkem
in vino verttasin vínó véritásve víně (je) pravda
in vitroin vitrómimo živé tělo, ve zkumavce
in vivoin vívóv živém nebo na živém těle, zaživa
in-předpona mající význam 1. v-, na- 2. ne-
in-lineinlajnsport kolečková brusle s botou s kolečky v jedné řadě
inadekvátníneodpovídající, nepřiměřený, nevhodný
inanicevysílení, zhubnutí z nedostatku výživy
inaparentnínezjevný, skrytý. I. průběh choroby, např. infekce. Srov. asymptomatický, latentní
inauguraceslavnostní uvedení do funkce, v úřad, v hodnost; zahájení, otevření (budovy)
inbríding, inbreedinginbrídyngpříbuzenské křížení, u lidí příbuzenské sňatky
inbus, imbusŠroub s dutou hlavicí s vnitřním šestihranem; klíč s vnějším šestihranem. Někdy se používá i jako nesklonné adjektivum (imbus/inbus šrouby, imbus/inbus klíčem). Údajně původně obchodní název Innensechskant (der Herstellerfirma) Bauer und Schaurig.
incentivamotivace, popud, pohnutka
incentivnípobízející, vzbuzující motivaci
incestnečistota; krvesmilství
inchinčbritsko-americká jednotka pro délku rovná 2,54 cm, palec
incidencenemocnost, demografický ukazatel počtu nových onemocnění k počtu obyvatel; mat. vzájemná poloha dvou geometrických útvarů majících společnou část
incidenčnísouvisející s incidencí; průvodní, doprovodný, incidentní
incidentnepříjemná událost, příhoda
incidentálnínahodilý; náhodný; nepodstatný
incidentníincidenční
incipitzačátek textu, díla
incize, incisenaříznutí, protětí, chirurgické otevření
incizurařez, mezera, zářez, rýha
incomeinkampříjem, důchod
incorporatedinkorporejtydoznačení veřejné obchodní společnosti v USA, zkratka Inc.
incotermsinkotermsdodací podmínky v zahraničním obchodě
indagacepátrání, vyšetřování
indebitebez závazků
indecisoindečízohud. nerozhodně, váhavě, neurčitě
indemnita1. odškodnění; 2. beztrestnost poslance za jeho výroky v parlamentu, za způsob jeho hlasování; 3. parlamentem dodatečné schválení vládních úkonů nebo jednání vlády, které parlament předtím odmítl
indenaromatický kondenzovaný uhlovodík; součást kamenouhelného dehtu
independentizmus, independentismushnutí nezávislosti, za nezávislost
indeterminizmus, indeterminismus-názor odmítající všeobecnou, vždy platnou příčinnost
index1. seznam, soupis, rejstřík; 2. symbol užívaný k rozlišování objektů; 3. výkaz o studiu na vysokých školách; 4. hodnotový ukazatel
indexaceopatřování indexem
indicienáznak, okolnost budící podezření; nepřímý důkaz
indiferencelhostejnost, vzájemné neovlivňování
indiferenčníbezrozdílná
indiferentníneurčitý, neutrální, nezúčastněný, netečný, lhostejný
indigennídomácí, původní
indigesceporucha trávení
indignacerozhořčení, nevole, pohoršení
indigotmavomodré barvivo z kořenů tropického keře indigovníku,vyráběné i synteticky
indikaceznak, znamení; určení, stanovení léčebného postupu; signalizace sledovaného stavu
indikativoznamovací způsob
indikativníoznamovací
indikátorukazatel
indikce1. oznámení, ohlášení; 2. při starořímském datování číslo, které označuje pořadí roku v patnáctiletých cyklech
indikovanýoznámený, udávaný; předepsaný
indiskrecenezachování mlčenlivosti, netaktnost, vtíravost
indispozice, indisposicedočasná, náhlá nezpůsobilost, nepříznivý tělesný nebo duševní stav
individualitavyhraněná osobnost; osobitost, svéráznost
individualizmus, individualismus-zdůrazňování jedince, jeho významu, zájmů
individuálníjednotlivý, zvláštní, osobitý
individuální integraceprobíhá u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle individuálního vzdělávacího programu buď v běžné třídě mateřské školy, základní školy či střední školy (i vyšší odborné školy) nebo probíhá ve třídě speciální školy určené pro žáky s jiným druhem nebo stupněm postižení
individuumjedinec, jednotlivec; podezřelá, pochybná osoba
indoevropelstikavědní obor zabývající se srovnáváním indoevropských jazyků
indolencelhostejnost, nevšímavost, netečnost; malátnost
indologieobor zabývající se jazyky, historií a kulturami indických národů
indoorindórdomácí, vnitřní; sport halový, sálový
indosamentpísemný převod vlastnictví cenného papíru, rubopis
indosantpřevodce rubopisu, původní vlastník cenného papíru
indosátten, na koho se cenný papír převádí, indosatář
indukceúvod, uvedení; úsudek směřující od jednotlivého k obecnému; vektorová veličina charakterizující elektrické, magnetické nebo elektromagnetické jevy vzniklé vložením látky do těchto polí; součást procesu vedoucího k diferenciaci buněk a tkání
indukčnostskalární veličina charakterizující schopnost indukovat při změně elektrického proudu elektromotorické napětí
induktancereaktance ideální cívky
induktivnípřenášející; spojovací; silou působící;
induktorruční generátor s střídavého elektrického proudu
indulgenciecírkevní odpustky
induracezatvrdnutí tkáně zmnožením vaziva
industrialhudební styl využívající industriálně znějících nástrojů a zvuků
industrializacezprůmyslnění tedy proces přeměny agrární země v průmyslovou
industrializace, industrialisacezavádění, rozvoj průmyslu
industriálníprůmyslový
industriepíle, činnost, pracovitost; průmyslová výroba, průmysl; soubor kamenných a kostěných nástrojů a odpadků při jejich výrobě v jednotlivých pravěkých kulturách
ineditníi. literatura -nelegální vydávání zakázané literatury nebo literatury zakázaných autorů,samizdat
ineditumnevydaný, neuveřejněný spis
inefektníneúčinný, bezvýsledný; léčebně nepůsobivý, neúspěšný
inerciálnísoustava souřadnic, v níž platí zákon setrvačnosti
inercienetečnost, nečinnost, nepohyblivost; fyz. setrvačnost
inertnílhostejný, neaktivní, nečinný, netečný
inervacezásobování nervovými vlákny
inervovatspojovat nervovými vlákny; znervózňovat
infamacezneuctění, zhanobení
infantšpanělský nebo portugalský korunní princ
infanterie, infantériepěchota
infanticidazabíjení dětí z obavy, že je nebude možné uživit
infantilizmus, infantilismuszaostalost ve vývoji; přetrvávání psychických a tělesných dětských znaků v dospělosti
infantilnínevyspělý, dětinský; zaostalý
infantofilie, nepiofilienáklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči malým dětem (0 - 5 let), podskupina pedofilie (pojem pedofilie obvykle označuje náklonnost k prepubertálním a raně pubertálním dětem)
infarktohraničené odumření tkáně po zamezení přívodu krve z uzavřené tepny (i. myokardu, plic, placenty, ledviny)
infaustnínepříznivý, beznadějný (o průběhu nemoci)
infámiepohana, potupa
infekcenákaza
infekčnínakažlivý
infektorVirus napadající soubory v počítači. Rozdělujeme ho na rychlý (fast), který napadá vše a chová se nápadně. Druhým typem je pomalý (slow), který se snaží být nenápadný, skrytý.
inferenceusuzování, odvozování určitých výroků z jiných
inferioritapodřadnost, podřízenost, méněcennost
infernálníďábelský, pekelný
infertilitaneplodnost, jalovost, neúrodnost; opakované samovolné potraty u žen
infertilníneplodný, neúrodný
infidelitanevěra, nevěrnost
infikovatpřenášet nákazu, nakazit
infiltraceprosakování, pronikání
infinitezimálnínekonečně malý
infinitivneurčitý slovesný tvar s dějovým významem
infinitizmus, infinitismusnázor o nekonečnosti světa, kosmu, času, prostoru
infinitníneurčitý; nekonečný
inflaceproces znehodnocování peněz projevující se poklesem jejich kupní síly
inflagranti, in flagranti(přistižený) při činu
inflamacevzplanutí, zápal; zánět
inflexeohýbání, ohyb, obrat
influencepůsobení, vliv
influenzachřipka
influxinflaxvtok; příliv; ústí; záplava
informacezpráva, sdělení; vnesení tvaru, zformování
informatikateorie informace; teorie vzniku, přenosu i zpracování informací
informativnípoučující, zběžně osvětlující
informatizace, informatisacezavádění informačních technologií
informátorkdo podává informace, zprávy; donašeč
informelspontánně vznikající abstraktní malba
infra-první část složených slov mající význam nízko, dole, pod
infrachromáziecitlivost fotografické citlivé vrstvy na infračervené záření
infračervenýtýkající se neviditelné části elektromagnetického spektra s vlnovou délkou 760 -1000 nm
infrakcenaštípnutí, nalomení kosti
infralitoráldno vodních ploch s dostatkem světla pro růst vyšších rostlin
infrastrukturasoubor odvětví zajištujících ekonomické a sociální systémové funkce
infrazvukzvuk s frekvencí pod 16 hertzů
infuleorientální nebo liturgická pokrývka hlavy, mitra
infuze, infúze, infuse1. nitrožilní vpravování tekutin do organizmu; 2. výroba sladu bez povařování rmutu; 3. vyluhování při teplotě klesající od teploty varu po obyčejnou teplotu
infuzum, infusumvodný výtažek z léčivé byliny, nálev
Ing., Ing.inženýr
ingerencevliv, zasahování, vměšování
ingesce1. přijímání látek buňkou, příjem potravy; 2. přenos infekce požitím infikovaných potravin nebo vody
ingotkov ztuhnutý v kokile
ingrediencepřísada, součást, příměs
ingredientslužka směsi
ingres, ingresspřístup, vstup; právo vstupu
ingresekrátkodobé proniknutí moře na pevninu
inguinatříselná krajina, tříslo
inhabilitanezpůsobilost soudce, když není záruka jeho nestrannosti
inhalacevdechování
inhalátorpřístroj na vdechování rozprášených kapalin a plynů
inherencevnitřní příslušnost, sounáležitost, neoddělitelnost
inherentníobsažený, lpící, utkvělý v něčem, vnitřně spjatý
inhibicepřekážka; útlum, zastavení, zadržování; zákaz
inhibitorlátka, přísada zpomalující nebo zcela zastavující reakci
iniciacevyvolání, podnět; zasvěcení do tajemství, uvedení
inicializacenastavení počátečních hodnot
iniciativapopud k činnosti, podnět; podnikavost
iniciálapočáteční písmeno textu
iniciátorpůvodce, podněcovatel
injekcevstřikování, vpravování, vhánění; látka k tomu určená
injektážvstřikování, vhánění zpevňovací směsi pod tlakem do nějaké hmoty, konstrukce ap., injektování
injektováníinjektáž
injikacevstřikování, vstřik
injikovatvstřikovat, pronikat vstřikováním; vpravit roztok injekcí
ink-jetinkdžetinkoustová tiskárna
Inkaabsolutní vládce incké říše
inkantacepověrečné zaříkávání, zažehnávání
inkapsulaceopouzdření, vytvoření tkáně pouzdra, zapouzdření
inkarceraceuvěznění; uskřinutí
inkarnacevtělení; v náboženství vtělení boha v člověka
inkasovybrání peněz, likvidace peněžní pohledávky; poplatek poplatky
inklinacenaklonění; sklon, náklonnost, záliba
inkluze, inkluseuzávěr; vztah mezi tridami, množinami vyjadřovaný slovy je podmnožinou
inkluzive, inklusive, inclusiveinkluzívevčetně, zahrnujíc v to, počítaje v to
inkognito, incognitoinkognytoneznámý, utajený, nazapřenou
inkoherencenedostatek souvislosti, roztříštěnost, rozklad, rozpad
inkolátstátní příslušnost, občanství
inkompatibilitavzájemná neslučitelnost, nesnášenlivost
inkompetenceneoprávněnost, nepříslušnost, nepovolanost
inkongruenceneshoda, nesouhlas, vnitřní rozpor vznikající v člověku v okamžiku, kdy prožije pro něj něco významného, ale naprosto nepřijatelného
inkonsekvencenedůslednost
inkontinenceneschopnost udržet moč nebo stolici
inkorporacevtělení, včlenění
inkorporačnívčleňující; i. taxa poplatek za přijetí
inkorporovanýzačleněný, zapsaný
inkrecepředávání výměšků (hormonů) žlázami s vnitřní sekrecí přímo do krevního oběhu
inkrementpřírůstek
inkrementacezvýšení (čísla)
inkretvnitřní sekret
inkriminaceobvinění, výtka
inkriminovanývztahující se k tomu, z čeho je někdo obviňován (výrok, čin)
inkrustacepovlak, nátěr, výzdoba předmětu jinobarevným materiálem, obložení; vysrážení látek z roztoků, potažení minerálním kamenem, tvorba kůry
inkubace1. období mezi prvním stykem s nákazou a prvními příznaky; 2. nevědomé dozrávání nápadu, myšlenky, řešení
inkubátorpřístroj k zajištění vhodných podmínek pro nedonošené dítě; líheň
inkulturacezkulturňování; vnášení kultury, vzdělanosti, civilizačních norem
inkumbenttelekomunikační operátor, který měl v době regulovaného trhu monopolní postavení a dodnes působí na trhu
inkunábuleprvotisky, nejstarší tisky do roku 1500
inkvizice, inkvisicecírkevní instituce vyhledávající a soudící kacíře; přísné, fanatické zkoumání, vyšetřování
inlej, inlayinlejlitá kovová výplň zubu
inokulovatnaočkovávat
inokulumkultura mikrobů (nebo tkáň) přenesená na živnou půdu; očkovací látka
inominálnínepojmenovaná, smlouva nevyskytující se jmenovitě v zákoně
inoperabilníneoperovatelný, neschopný operace
inovaceobnovení, zdokonalení
inovativnísouvisející s inovací, přinášející nové řešení
inovátoři, inovátorusilují o zcela originální přístup k řešení problému, nejen o dílčí zlepšení jako to činí tzv. adaptéři či adaptátoři
input1. vstup, faktor výroby, množství výroby měřené výrobními (vstupními) náklady; 2. zadání, vstup dat, programu do výpočetního zařízení
inscenacejevištní nebo televizní realizace dramatického textu
inscenovatpřipravit inscenaci; zosnovat něco
insekthmyz
insekticidchemický prostředek na ničení hmyzu
inseminaceumělé oplodnění hospodářských zvířat
insertvložit, vsunout; náhrada, příloha
insiderinsajdrzasvěcenec; ten, kdo využívá důvěrné informace
insightinsajtvhled, nahlédnutí, proniknutí dovnitř, intuitivní pochopení
insignieodznaky hodnosti, moci
insinuacebezdůvodné nařčení, pomluva, očerňování
insitníneškolený, laický, neodborný; i. umění naivní umění
inskripcezápis (např. do nějakého seznamu)
insolaceozařování sluncem; množství přímého slunečního záření dopadající za jednotku času na jednotku plochy zemského povrchu
insolvenceplatební neschopnost, insolventnost
insomnienespavost, agrypnie
inspekcekontrola, dohled, dozor
inspektordozorce; policejní hodnost
inspektorátdozorčí úřad, policejní úřad
inspicientpomocník divadelního režiséra pověřený dohledem na průběh představení
inspirace1. podnět k tvoření, nápad, tvůrčí vnuknutí; 2. vdechování, vdechnutí
instabilitanestálost, nevyrovnanost, psychomotorický neklid
instalacezavedení, připojení, umístění technických zařízení, vybavení budovy ap.; rozmisťování předmětů pro výstavní účely; slavnostní uvedení do úřadu
instancepříslušný orgán, úřad; stupeň řízení
instantnírychlorozpustný, připravený k okamžitému požívání, předvařený, práškový
instinktvrozený pud, vnuknutí; tušení
instituceorgán, úřad; soubor právně upravených vztahů mezi lidmi
institucionalizmus, institucionalismusekonomický a sociologický směr, který základ vývoje společnosti spatřuje v institucích a institutech
institucionálnívztahující se k instituci, úřední
institutústav; soubor právních norem
instrukcenávod, poučení, předpis
instruktážkrátkodobé školení; předvedení instrukce
instruktorkdo předvádí instruktáž; cvičitel, učitel
instrumentnástroj, přístroj, prostředek
instrumentacepráce s přístroji, využití přístrojů; technika využití možností hudebních nástrojů při komponování skladby nebo při přepracovávání pro jiné nástrojové obsazení, orchestrace
instrumentálpři skloňování sedmý pád
instrumentářkazdravotní sestra, která připravuje, podává lékařské nástroje a pečuje o ně
insuficiencenedostatečnost, selhání činnosti, slabost, neschopnost plnění
intagliointaljo], intaglie [intaljeryté nebo řezané vyobrazení do nerostu nebo skla
intaktnínedotčený
intaktnostnedotknutelnost, neporušenost, celistvost
intarzie,intarsiedekorativní vykládání dřeva jiným dřevem nebo nějakým kontrastním materiálem
integracesjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek; začlenění, zapojení; mat. výpočet integrálu
integráljeden ze základních pojmů matematické analýzy, zobecnění součtu
integrálnísouhrnný, sjednocený, úplný, nedílný
integritaneporušenost, nedotknutelnost, celistvost
integrovanýspojený, sjednocený, jednotný, propojený, celkový; kumulující více funkcí
integrovat1. sjednocovat, spojovat, koordinovat, zapojit, začlenit; 2. počítat integrál funkce
intelektrozum, schopnost myšlení a racionálního poznání
intelektualizmus, intelektualismusjednostranné zdůrazňování rozumového přístupu
intelektuálvzdělanec
intelektuálnítýkající se duševní činnosti člověka, rozumový
intelektuálštinaafektované napodobování výrazů a postojů intelektuálů, bez zakladních aspektů vzdělání; “hraní” si na intelektuála
inteligence1. rozumová schopnost řešit nové nebo složité situace; 2. společenská vrstva lidí vykonávající kvalifikovanou duševní činnost
intencezáměr, zaměřenost na něco, úmysl; jaz. jev, že některé sloveso nevyžaduje vyjádření původce nebo cíle děje
intencionalitazaměřenost vědomí na svět jako podmínka myšlení
intencionálnízáměrný
intendentdozorčí správní nebo umělecký orgán; zásobovací důstojník
intenze, intense1. lék. napětí, síla; 2. jaz. nasazení mluvidel při začátku artikulace; 3. obsah významu slova, výrazu
intenzita, intensitamohutnost; síla, napětí; usilovnost
intenzivní, intenzívní, intensivnímohutný, silný, výkonný, účinný
inter-první část složených slov mající význam mezi, uvnitř, během, před
interakcevzájemné působení dvou nebo více činitelů
interaktivníumožňující vzájemnou komunikaci, tj. přímý vstup do činnosti stroje nebo programu
interceluláramezibuněčný prostor v pletivu rostlin
intercepcezadržování,zachycování
interceptorrušič vztlaku, usměrňovač proudění, spoiler
intercesepřevzetí dluhu, zajištění závazku, zakročení
intercityVlaky vysoké vality, které spojují největší města a hospodářská centra a vyznačují se vysokým cestovním komfortem, krátkou cestovní dobou, nejvyšší možnou přesností a zvláštními službami.
interdependencevzájemná závislost
interdialektnadnářečí
interdiciplinárnímezioborový
interdikttrest římskokatolické církve, dočasný zákaz bohoslužebných úkonů
interdisciplinárnímezioborový
intereszájem
interesantnívzbuzující zájem, pozoruhodný, přitažlivý
interfázeobdobí mezi dvěma po sobě následujícími mitózami (dělení buněčného jádra)
interfázní jádrobuněčné jádro v interfázi (viz interfáze)
interfejs, interfaceinterfejsrozhraní, propojení, styk; komunikační přechod,mezistyk; převodník (mezi dvěma číslicovými systémy)
interference,vzájemné ovlivňování, prolínání, střetání; křížení, skládání
interferometrpřístroj k měření fyzikálních veličin, délek ap. na základě interference záření
interferonbílkovina vznikající v buňce po jejím styku s virem a chránící další buňky před virovou infekcí
interferovatVzájemně se prolínat, pronikat, křížit se (vlnění, geny a viry, schopnosti atd.) viz interference
interfluviumkrajina mezi dvěma řekami
interglaciálobdobí mezi dvěma chladnými obdobími (glaciály) v pleistocénu
intergranulárastyčná plocha mezi zrny
interhotelubytovací zařízení špičkové úrovně
interiérvnitřní prostor, vnitřní zařízení architektonického prostoru
interimálníprozatímní, dočasný
interiorizace, interiorisacezvnitřnění, přijetí zkušenosti do psychiky
interjekcezvolání, výkřik; citoslovce
interkluze,interklusezávorka
interkom, intercominterkomzkratka z intercommunication; systém k dorozumívání posádky, týmu, personálu
interkontinentálnímezinárodní, v rámci více kontinentů
interkrosmládežnická kategorie lakrosu
interkurentnídodatkový, přistupující k něčemu; přidružená nová nemoc k chorobě současně probíhající
interlingua, interlingvaumělý jazyk, reformovaná varianta jazyka interlingue
interlinguemezinárodní umělý jazyk utvořený na základě internacionalizmů, původně pojmenovaný okcidentál
interlingvistikaobor zabývající se studiem a uplatněním internacionalizmů
interludiummezihra; druh středověké divadelní hry; hudební vsuvka
intermediálnízprostředkující; tvořící mezičlánek, propojení
intermediárnípřechodový, zprostředkující, jsoucí mezi dvěma jevy
intermediátmeziprodukt
intermediummezihra; obvykle žertovná krátká scénka hraná mezi dějstvími samostatné vážné hry; středověká divadelní fraška
intermezzointermecovložka, vsuvka, mezidobí; drobná hudební skladba, mezihra; příhoda nakrátko přerušující hlavní děj, vedlejší událost
intermitentnístřídavý, přerušovaný, občasný, nespojitý, periodický, vracející se, přerývaný
intermodálníkombinovaný; lze přepravovat po železnici, silnici, říčními i pobřežním plavidly :-))
intermodální dopravanákladní doprava, při níž nákladní automobil, přívěs, návěs, snímatelná nástavba nebo kontejner použije silnice pro počáteční a/nebo koncový úsek cesty a jsou přepravovány, s tažným vozidlem nebo bez něho, ve zbývajícím úseku cesty po železnici, po vodní cestě nebo po moři
internavnitřní lékařství; interní oddělení nemocnice
internacenucený pobyt na určeném, vykázaném místě
internacionalizmus, internacionalismus1. snaha o mezinárodní řešení globálních a regionálních problémů, pocit mezinárodní sounáležitosti; 2. slovo nebo výraz vyskytující se v několika jazycích a mající v nich stejný nebo podobný význam
internacionálve sportu dlouholetý reprezentant
internacionálnímezinárodní
internalizace, internalisacezvnitřnění, osvojení, přijetí hodnoty, normy, myšlenky
internátspolečné ubytování studentů, žáků
Internetsvětová komunikační síť, propojení počítačů prostřednictvím telefonních linek
internívnitřní; domácí
internistaodborný lékař pro vnitřní nemoci
interoperabilitaschopnost systémů vzájemně si poskytovat služby a efektivně spoluprocavat; v dopravě: vícesystémová mezinárodní provozuschopnost (železnic, vozidel)
interpelacedotaz poslance členům vlády se žádostí o vysvětlení věci
interpersonálnímezilidský
interpolacevsuvka v textu; přibližný výpočet hodnot funkce v bodě ležícím uvnitř intervalu z hodnot funkce v krajních, příp. i některých vnitřních bodech intervalu
interponovatvkládat, vložit, vsouvat; zprostředkovat
interpozice, interposicepostavení mezi dvěma částmi; lék. nenormální uložení nějakého orgánu mezi jiné
interpretkdo podává výklad, tlumočí význam; překladatel; výkonný umělec
interpretacevýklad, objasnění, tlumočení, podání; způsob podání díla výkonným umělcem
interpunkcečlenění textu interpunkčními znaménky; způsob spojování filmových záběrů
interpunkčnírozdělovací
interrupceumělé ukončení těhotenství
intersexualitanevyhraněné pohlaví, pohlavní obojetnost
intersticiálnívsunutý, vmezeřený; mezitkáňový
intersticiumvmezeřená tkáň, řídké pojivo tkání a orgánů, v němž probíhají cévy a nervy
intersubjektivitaco je společné mnoha nebo všem lidem
intertrigozánět kůže, opruzení
intervalčasový úsek mezera, přestávka
intervence1. vměšování; 2. zprostředkování, zásah; 3. přímluva
interviewintervjúrozhovor
intervizeIntervize je způsobem sdílení případové práce, zkušeností, vzájemné podpory a reflexe mezi kolegy.
intestátosoba, která zemřela bez závěti
intestinumstřevo
intifádapovstání a rezistence palestinských Arabů na Izraelem okupovaných územích; intifáda (arabsky otřes nebo také probuzení, konečně pak i přímo povstání)
intimace, intimátsdělení zúčastněné straně, vyššího orgánu nižšímu
intimidacezastrašování, nátlak
intimitasoukromí, důvěrnost, útulnost, intimnost
intimnídůvěrný, soukromý; erotický, sexuální
intimsprejkosmetický dezodorační přípravek
intimusdůvěrný přítel, blízký společník
intolerancenesnášenlivost, netolerantnost, nerespektování
intonacepřesné nasazení a správné vyladění tónu; melodie řeči
intoxikaceotrava
intra-první část složených slov mající význam uvnitř, dovnitř, do nitra, mezi, v průběhu
intrakomunitárnív rámci zemí EU
intramuskulárnímezisvalový
intranetuzavřená (například podniková) počítačová síť na principu internetu.
intranzitivum, intransitivumnepřechodné sloveso
intrapsychickývnitřní, skrytě duševní
intrastatINTRASTAT je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie, pokud při jeho přijetí nebo odeslání není povinnost předkládat celním orgánům celní prohlášení. Vykazují se v něm údaje o vnitrounijním obchodu. Systém Intrastat je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů (např. formy výkazu, organizační zabezpečení). Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob, které překročí asimilační práh při přijetí nebo odeslání zboží, o němž je třeba uvádět údaje do výkazů pro Intrastat a je dána Vyhláškou č. 200/2004 Sb. Údaje z výkazů pro Intrastat umožňují sestavit měsíční statistiky zahraničního obchodu České republiky.
intravenózní, intravenosnínitrožilní
intravilánzastavěná část území obce
intráda1. krátká fanfárová skladba k zahajování slavností; 2. úvodní část skladby; 3. slavnostní pochlebná řeč
intrikapostranní a nečestné jednání, úskok, lest, dějová zápletka
intrikánkdo strojí intriky; v divadelní hře postava pleticháře nebo herec hrající takové role
intrinzitnívnitřní; z jedince samého vyvěrající; vlastní vodivost u polovodičů
intro-první část složených slov mající význam dovnitř, vnitřní, vstup, vstupní
introdukceúvod, vstup
introgresevnesení genů jednoho druhu do genomu jiného mezidruhovým a následným zpětným křížením; periodicky se opakující spontánní pronikání genetického materiálu z jednoho druhu do druhého přes úplnou izolační bariéru
introjekcevcítění, vkládání do vědomí, prožitek
introspekcesebepozorování, zkoumání vlastních duševních stavů, pochodů
introvertčlověk uzavřený do sebe
introvertníuzavřený, zaměřený na vlastní duševní svět
introverze, introverseuzavřenost, zaměřenost do vlastního nitra
intruze, intruse1. nežádoucí vniknutí, vetření se; pronikání magmatu do zemské kůry; vnikání cizích útvarů do svaru při sváření; 2. podpovrchová tělesa vyvřelých hornin
intuicetušení, vytušení, schopnost postihnout
intumescencezduření, nadměrné rozrůstání
inukeskymácký lovec v Grónsku
inundacezáplava, zátopa
invalidačlověk neschopný práce, voják neschopný služby pro nepříznivý zdravotní stav
invaliditanemocnost, slabost, neschopnost práce, vojenské služby; neplatnost
invarslitina železa a niklu vyznačující se nízkou teplotní roztažností
invarianceneměnnost, stálost jevů nebo veličin vůči změnám
invariantvztah nebo útvar neměnící se při určité transformaci nebo neměnný v různých variacích
invariantníneproměnný, změně nepodléhající
invaze, invasehromadný násilný vpád, vniknutí
invektivavýpad, slovní nebo písemné napadení
invencevtipný nápad, důvtip, vynalézavost, zejm. v umělecké tvorbě
inventarizace, inventarisacekontrola účtů; vyhotovení inventáře
inventářseznam, soupis
inventorvynálezce
inventurakontrola za účelem zjištění skutečného stavu
inverze, inversezvrat, obrat, přemístění, převrácení; teplotní i. stav atmosféry, při němž teplota vzduchu v určité vrstvě stoupá
investiceekonomická aktivita spočívající v současném uložení finančních prostředků nebo koupi něčeho a očekávání budoucího zisku
investigativnípátrající, vyšetřující, např. žurnalistika
investituraudělení léna; ustanovení do úřadu (zejm. církevního)
investorsubjekt, který vkládá, obv. finanční prostředky, do nějaké aktivity
investovatvložit, vkládat, obv. finanční prostředky, do nějaké aktivity
invokacevzývání, vzletné oslovení; úvodní věta listiny; úvod eposu
involuceomezování, zanikání; lék. atrofie tkání jako příznak stárnutí; mat. zobrazení rovnající se zobrazení inverznímu, které ale není identické
involvovatzahrnout, zahrnovat, včlenit něco; vtáhnout, zatáhnout někoho (do větší akce, podniku ap.); být namočen
inzerátkrátké placené oznámení, reklama v tisku
inzula, insula1. ostrov; 2. mnohopatrový dům bez atria; 3. dům nebo uzavřený blok velkých obytných domů ohraničený ze všech stran ulicemi
inzulin, inzulín, insulinhormon produkovaný slinivkou břišní regulující obsah cukru v krvi; jeho nedostatek způsobuje cukrovku
inzultace, insultaceurážka, potupa; ve sportu napadení rozhodčího
inženýr1. absolvent vysoké školy technického, ekonomického a zemědělského směru; zkratka ing., Ing.; 2. funkce technického vedoucího ve výrobních podnicích
inženýrinkinženýring, inženýrství; politika (v dílčích postupech)
ionjon], iont [jontelektricky nabitá částice nesoucí elementární náboj
ionexjonexměnič iontů, iontoměnič
ionizace, ionisacejonyzacevznik iontu, obvykle odtržením elektronu od neutrální částice
ionizační, ionisačníjonyzačnísouvisející s ionizací
ionizátor, ionisátorjonyzátorčinitel, zařízení způsobující ionizaci
ionizovat, ionisovatjonyzovatpůsobit ionizaci
ionizující, ionisujícíjonyzujícízpůsobující ionizaci
iono-jono-], ionto- [jonto-první část složených slov mající význam iont, iontový
ionosférajonosféraionizovaná vrstva zemské atmosféry nad stratosférou
iontoforéze,iontoforesajontoforézaléčebná metoda, při které jsou např. do kloubů zaváděny ionty léků
iontovýjontovýsložený z iontů, např. i. nápoj
ipitisDvouhlavý biceps
iponbod v džudu nebo v karate
IPPVIPPV - angl. zkr. intermittent positive pressure ventilation, řízená ventilace přerušovaným tlakem
ipsacepohlavní sebeukájení, masturbace, onanie
ipsilaterální, homolaterálnístejnostranný, týkající se stejné strany
IQinteligenční kvocient, zjednodušené číselné označení úrovně inteligence určité osoby
iracionalitanerozumnost, nepochopitelnost rozumem, logikou
iracionalizmus, iracionalismusnázor o nedostatečnosti rozumového poznání
iradiace1. ozařování zejm. ultrafialovými paprsky; 2. zdánlivé zvětšení rozměrů osvětleného předmětu proti temnému pozadí a naopak; 3. vystřelování bolesti z postiženého místa do vzdálenějších oblastí
ireálný,nereálný, neskutečný, neuskutečnitelný, vymyšlený
iredentašovinistické hnutí za připojení části jiného státu s vlastní národnostní menšinou
iregularitanepravidelnost, protiprávnost, výjimka z pravidel
irelevancenezávažnost, nedůležitost, zbytečnost
irelevantníbezvýznamný, nepodstatný, vedlejší
irénickýhlásající mír, mírový
irénizmus, irénismusúsilí o mír, klid, nenásilnost, smíření (zejm. církevní a konfesionální)
ireparabilnínenapravitelný, trvale nenahraditelný. medic.
ireverzibilita, ireversibilitanevratnost procesu nebo reakce; nezrušitelnost,neodvolatelnost, nenapravitelnost
ireverzlbilní, ireversibilnínevratný, probíhající jen v jednom směru
irido-první část složených slov mající význam iris, oční duhovka
irigacezavlažování půdy, zavodňování;lék. závlaha, výplach
irigátornástroj k provádění výplachu dutých tělesných orgánů
irigo-první část složených slov mající význam výplach, výplachový
iris1. oční duhovka; 2. kosatec
iritabilitanedůtklivost; nadměrně zvýšená citlivost; dráždivost
iritacedráždění, podráždění, rozčilení
iritovatpopuzovat, znervózňovat, rozčilovat, dráždit
irizovat, irisovattřpytit se, hrát duhovými barvami; dávat něčemu duhové zabarvení
iron man, iron manajmmen““železný muž, sportovec, který během 24 hodin absolvuje 3,8 km plavání,180 km jízdy na kole a maratónský běh
ironickýjízlivý, posměšný
ironieúmyslné a průhledné vyjádření protikladem, výsměch
ironizovat, ironisovatskrytě se vysmívat, zesměšňovat předstíráním nevědomosti
IRQinterrupt request line, kanál požadavku přerušení, komunikační kanál na kterém posílá zařízení v počítači požadavek na přerušení procesoru
ischemickýtýkající se místní nedokrevnosti tkáně a orgánu vedoucí k poškození až smrti
ischemiemístní nedokrevnost tkání nebo orgánů
ischialgiebolesti v průběhu sedacího nervu,ischias
ischiasbolesti v průběhu sedacího nervu, ischialgie
ischuriechorobné zadržování moči
ISINoznačení akcií na jménu
islamismussměr islámského ideologického smýšlení v jeho politické rovině, tedy daných cílů se snaží dosáhnout formou politických kroků, které mají islámsky orientovaný podtext, ale nejsou striktní a jen náboženské
islámmuslimské monoteistické náboženství uznávající boha Alláha
ispInternet Service Provider - poskytovatel internetového připojení
istessohud. totéž (tempo)
istmus, isthmuspevninská šíje; lék. úzké spojení, ústí
italianistikaobor zabývající se jazykem, historií a kulturou italského národa
italikapísmo mírně skloněné doprava,kurzíva
italizmus, italismus, italianizmus, italianismusjazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z italštiny nebo podle italštiny v něm vytvořený
itemrovněž, dále, kromě toho
iterace1. opakování; početní metoda, krok přiblížení se k výsledku; vtíravé, pravidelně se opakující představy; lék. bezděčné, rytmicky opakované pohyby ve stejném sledu; 2. sled pozorování se společným rysem
itinerářcestovní deník, náčrt, popis cesty, trati s jejími zvláštnostmi; pomůcka udávající vzdálenosti mezi jednotlivými místy dálkového spoje
iza-, ise-první část složených slov mající význam stejný, shodný
izagonrovnoúhelník
izakustaizolinie intenzity zvuku
izalobaraizolinie tlakové tendence
izmus,-ismusněkterý z uměleckých směrů, filozofických nebo společenských soustav
izo-, iso-první část složených slov mající význam stejný, shodný
izoamplituda, isoamplitudaizolinie amplitudy určité veličiny
izobar, isobarčlen skupiny nuklidů se stejným nukleonovým a různým protonovým číslem
izobara, isobarakřivka závislosti objemu na teplotě při stálém tlaku; izolinie tlaku vzduchu
izobarický, isobarickýprobíhající při stálém tlaku
izobata, isobathahloubková vrstevnice
izoblaba, isoblabaizolinie poměrných škod při zemětřesení
izochasma, isochasmaizolinie výskytu polárních září za rok
izochora, isochorakřivka závislosti dvou stavových veličin při termodynamickém ději probíhajícím při stálém objemu
izochorický, isochorickýprobíhající při stálém objemu
izochroniečasová shoda nějakého jevu, homochronie
izochronní, isochronnístejně trvající, současný
izočára, isočáračára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny, izolinie, izokřivka
izodynama, isodynamaizolinie intenzity tíhového nebo magnetického pole Země
izoecho, isoechoelektrický obvod meteorologického radaru
izogama, isogamaizolinie tíhového zrychlení
izoglosa, isoglosaizolinie výskytu nějakého nářečního prvku
izogóna, isogonaizolinie směru větru
izohélie, isohelie1. fotografická technika; 2. izolinie délky slunečního svitu
izohyeta, isohyetaizolinie úhrnů atmosférických srážek
izohypsa, isohypsaizolinie nadmořských výšek, vrstevnice
izokefalie, isokefalieumístění hlav do stejné výšky
izoklina, isoklinaizolinie matetických inklinací
izokosma, isokosmaizolinie intenzity kosmického záření
izokostapřímka stejných celkových nákladů na produkci Vyjadřuje v grafu takové kombinace dvou výrobních faktorů, které lze maximálně využít při dané konstatní úrovni nákladů.
izokřivka, isokřivkačára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny, izočára, izolinie
izokvantakřivka stejného produktu (množství) Vyjadřuje v grafu takové kombinace výrobních faktorů (vstupů), které vedou ke stejnému celkovému objemu produkce.
izolace, isolaceoddělení, odloučení, osamocení; zamezení pronikání; opatření proti pronikání
izolacionizmus, izolacionismus, isolacionismussnaha o nevměšování a izolaci; úmyslný nezájem o dění v zahraničí
izolant, isolantizolační hmota; nevodič, izolátor
izolát, isolátosamocený jev, prvek, předmět
izolátor, isolátorizolační hmota; izolant; nevodící část elektrického zařízení oddělující jeden vodič od druhého nebo vodič od země
izolepa, isolepalepicí páska
izolinie, isoliniečára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny; izočára, izokřivka
izolovaný, isolovanýopatřený izolací; oddělený, osamocený
izomerie, isomerieexistence dvou i více izomerů
izomery, isomerysloučeniny se stejným atomárním složením, ale rozdílnou chemickou strukturou a tím i různými fyzikálními a chemickými vlastnostmi
izometrie, isometrierovnoměrnost; vlastnost věcí o stejných rozměrech; totožnost veršů nebo části veršů na základě stejného počtu časových jednotek; mat. shodné zobrazení, shodnost
izomorfie, isomorfieexistence dvou i více sloučenin, které vytvářejí krystaly stejného typu a současně se v nich mohou vzájemně zastupovat, tvořit směsné krystaly
izonefa, isonefaizolinie celkové oblačnosti
izopora, isoporaizolinie ročních změn některých složek magnetického pole Země
izoprén, isopren1. nenasycený uhlovodík, základní jednotka přírodního kaučuku; 2. materiál k výrobě speciálních oděvů
izoseista, isoseistaizolinie stejné intenzity zemětřesení
izostáze, isostasehypotéza o rovnovážném rozložení hmot v zemské kůře
izosylabizmus, izosylabismus, isosylabismusstejnoslabičnost
izoterma, isoterma1. křivka závislosti objemu na tlaku při stálé teplotě; 2. izolinie teploty vzduchu
izotermický, isotermickýprobíhající při stálé teplotě
izotermie, isotermiejev, kdy v určité vrstvě atmosféry se teplota s přibývající výškou nemění
izoton, isotončlen skupiny nuklidů se stejným počtem neutronů a s různým protonovým číslem
izotopy, isotopynuklidy téhož chemického prvku se stejným počtem protonů, ale s různým počtem neutronů v atomovém jádru
izotropie, isotropiejev, kdy nezávisí na směru, v němž se fyzikální vlastnosti látky měří
izotyple, isotypieexistence látek, které vytvářejí krystaly stejného typu, ale nemohou vytvářet směsné krystaly
Izrael, Israelžidovský stát vytvořený po 2. světové válce
jabdžebtvrdý přímý úder v boxu z bezprostřední blízkosti
jachtasportovní nebo rekreační plavidlo s kajutami, poháněné plachtami nebo motorové
jachtink, jachtingsportovní disciplína na oplachtěných lodích, plachtění
jackpot, jack potdžekpothazardní karetní a sázková hra; zbytkový bank pro další hru; bank v pokeru
jagdteriérněmecký lovecký teriér
jaguárkočkovitá šelma se žlutou, černě skvrnitou srstí
Jahveviz Jehova
jaktibetský horský tur
jakobinizmus, jakobinismusstupňování teroru a jeho obracení i do vlastních řad
jaktace, iactaciojaktációzmítání se nemocného na lůžku, prudký neklid
jam session, jamsessiondžem sešndžezové muzicírování, nepřipravené provozování džezu pro vlastní zábavu
jamjam1. ovíjivá vytrvalá rostlina, jejíž hlízy lze konzumovat podobně jako brambory; 2. džem
jambdvouslabičná sestupná stopa; jambický verš
jamboreedžemboríslavnostní shromáždění; setkání politiků, sportovců, delegátů skautských organizací
jamovánídžemováníimprovizace náhodného seskupení hudebníků
jangkladný, světlý, mužský princip v čínské filozofii
jantarfosilní pryskyřice převážně z jehličnatých stromů
japan1. ruční papír; 2. jemná hedvábná tkanina; 3. druh jednoduchého rozkládacího zahradního skleníku
japanologieobor zabývající se jazykem, historií a kulturou japonského národa
japíkmladý muž navenek úspěšný a bohatý, yuppie
japonerie, japonérie, žaponerie, žaponérievýtvarné dílo japonského původu; exotická móda napodobení japonských motivů a uměleckých podnětů
japonizmus, japonismus, japanizmus,japanismus1. jazykový prostředek přejatý z japonštiny do jiného jazyka nebo v něm podle japonštiny vytvořený; 2. napodobení japonské umělecké techniky nebo uměleckých předmětů
jarmarktrh, původně výroční
jarovizace,jarovisaceprvní stadium fyziologického vývoje rostlin; umělý proces urychlující vývoj rostlin
jaspé, žespétextilie z přízí spředených ze dvou různobarevných přástů
jaspispolodrahokam, jemnozrnná odrůda křemene
jašmakzávoj, obv. černý, jímž si muslimské ženy zakrývají obličej
javachattextove orientovany interaktivni chat; 1999 az 2004 pak nahrazen Chatboxem
javajkaspodem vedená divadelní loutka; vajang
javatismusfilosofie chatovani;navazuje na javatista
javatistazatánce javatismu, chatar uznavajici javachat
JawaMotocykl Československé výroby.
jazz rockdžezrokspojení obou hudebních stylů i forem
jazzdžezdruh taneční hudby mající původ v lidové hudbě severoamerických černochů, zvýrazňující osobní přínos interpreta; taneční orchestr provozující tento druh hudby
jáhenduchovní, který přijal nižší svěcení, diákon
Jehova[kauzativní tvar heb. slovesa ha·wah´ (stát se) v imperfektu - znamená “působí, že se stane”] Boží osobní jméno. (Iz 42:8, 54:5) V Bibli jsou sice používány také popisné tituly, například “Bůh”, “Svrchovaný Pán”, “Stvořitel”, “Otec”, “Všemohoucí” a “Nejvyšší”, ale osobnost a vlastnosti Boha - kým a čím on je - jsou plně shrnuty a vyjádřeny jedině tímto osobním jménem. (Ža 83:18) Správná výslovnost božského jména. “Jehova” je nejznámější česká výslovnost božského jména, i když většina znalců hebrejštiny dává přednost výslovnosti “Jahve”. Nejstarší hebrejské rukopisy uvádějí toto jméno v podobě čtyř souhlásek, tento tvar je obvykle označován jako tetragrammaton (z řeckých slov te·tra-, jež znamená “čtyři”, a gram´ma, “písmeno”). Tato čtyři písmena mohou být do češtiny transliterována jako JHVH (nebo JHWH).
jehovistapříslušník náboženské sekty Svědků Jehovových
jejunitida, jejunitiszánět lačníku
jejunumstřední úsek tenkého střeva, lačník
jen, yenjenměnová jednotka Japonska
jernázev dvou starobylých slovanských hlásek (tvrdý a měkký j.); název podobně psaných hlásek v azbuce (tvrdý a měkký znak)
jerichozahradní popínavý keř s vonnými květy, zimolez kozí list
ješitnostJe to vlastnost, převážně mužská, příliš vysoké mínění o svém vzhledu, schopnostech, atd.
jetdžetletadlo s tryskovým pohonem
jetéžetév baletu skok z jedné nohy na druhou
jetstreemdžetstrímtryskové proudění
jezuité, jesuitéřád řeholních kleriků, Tovaryšstvo Ježíšovo
jezulejezulátko, Ježíšek
jidišspisovný jazyk židovských obyvatel Evropy
jiei-jutsudžiej džucujaponský způsob sebeobrany, jehož zakladatelem je Toshiro Matsumata
jinnegativní, temný, ženský princip v čínské filozofii
jitterbugdžitrbagamerický společenský tanec, který se vyvinul ze swingu
Jízlivýpoužívající v rozhovoru s jinou osobou slova a intonaci hlasu na hranici výsměchu,pohrdání a urážky.
jo-jo efekt, yo-yo efektkolísavost, značný výkyv ukazatelů, hodnot
jobdžobpráce, zaměstnání, pracovní místo
jobberdžobrobchodník na burze, makléř; burzovní spekulant orientující se na nákup a prodej pouze některých cenných papírů; bezohledný kšeftař
joggingdžogingrekreační běh, běh pro zdraví, klusání; sportovní oblečení a obuv pro tuto činnost
jogínpřívrženec jógy; asketický podivín
jogurtkysaný výrobek z pasterizovaného zahuštěného mléka
johimbin, yohimbinjohimbinalkaloid dříve užívaný při poruchách potence
joint venturedžojnt venčrforma společného podnikání s účastí tuzemského a zahraničního kapitálu
jointdžojntcigareta z marihuany, kterou obvykle kouří několik lidí společně
jojohračka s dvojitým kotoučem pohybujícím se po tenkém provázku obratným potrháváním pravidelně nahoru a dolů
jojobaolej tropického stromu užívaný v kosmetice
jolaotevřený sportovní člun s plachtami
jolkanovoroční stromek a dětská slavnost u něj (v ruském prostředí)
jota, iotav řecké abecedě znak pro hlásku i
jotacepolosamohláskové i, které tvoří s následující samohláskou dvojhlásku
jouledžauljednotka pro práci
jourfixežúrfixden pevně určený pro přijímání návštěv, jour
jovi centrickývztažený ke středu planety Jupiter
joyrobicdžojrobikcvičení pro radost, zábavu
joystickdžojstykřídicí páka; výp. tech. pákový ovladač
jódlovánízpěv s rychlým střídáním hlasových poloh a s přeskakováním prsního rejstříku do fazetu
jógasoubor tělesných a dechových cvičení; staroindická cesta osvobození od tělesnosti odříkáním a hlubokým rozjímáním
jubileumvýročí
jubilosojubilózohud. jásavě
judaizmus, judaismusžidovské náboženství a kultura
judiciumsoud, soudní výrok schopnost úsudku, úsudek
judikaturarozhodovací činnost soudů; souhrn judikátů
judikátsoudní rozhodnutí, rozsudek a usnesení, nález,judikace
JUDr.juris utriusque doctor, doktor práv
jüenyuanjuanměnová jednotka Číny, renmimbi yuan této události
jugendstilljúgendštylněmecký pojem pro secesi
jugulumpřední krajina krční, hrdlo
juicedžus
juke, yuccajukacizokrajná dřevina; pokojová rostlina s bílým květenstvím
jukebox, juke-boxdžúkbokshrací skříň, hudební hrací automat
julepdžúleposvěžující alkoholický nápoj s ledem a přísadou máty peprné; lze ozdobit ovocem a šlehačkou
jumbodžambousloní, obrovský, velkokapacitní (např. letadlo, účet)
jun.junior
jungle styledžangl stajlspecifický způsob hry na dechové hudební nástroje charakteristický zejm. pro orchestr D. Ellingtona
jungledžanglvyužití neobvyklých efektů jednotlivých hudebních nástrojů
juniormladší; sportovec, který věkem přísluší do mladší kategorie; zkratka jun.
junkerpříslušník drobné pruské venkovské šlechty
junktimspojeně, sloučeně, souvisle; druh vázaného obchodu
junktimacevázaný prodej - nedovolená praktika, při níž prodávající podmiňuje koupi jednoho druhu zboží či poskytnutí jedné služby odebráním jiného zboží
junkturaspojení (např. kostí)
junonskýztepilý, vznešený, hrdý
jurastřední útvar druhohor
jurisdikcesoudní pravomoc
jurisprudenceprávní věda
jurtapřenosný stan kočovníků s dřevěnou kostrou a plstěným pláštěm
juryžiriporota
justschválně, navzdor, zrovna
justaceuvedení přístroje do správného stavu
justicespravedlnost, právní řád; soudní orgány a úřady; jejich činnost, soudnictví, justicie
justiciář, justiciár1. 17-18 století úředník velkostatku, vybavený soudní pravomocí; 2. po soudních reformách 1783-86 úředník na svobodném statku
justicie1. soudnictví, justice; 2. šibenice
justifikaceospravedlnění, uznání něčeho práva
justovatnastavit, připravit
jutalýková vlákna jutovníku zpracovávaná na pytlovinu, lana, provazy
juvenilie, juveniliaumělecká, vědecká díla z mladých let autora, prvotiny
juvenilnímladistvý, vyskytující se v mládí, vztahující se k mladému
juvenoidhormon regulující dospívání
juventologievěda o mládeži jako sociální a psychologické kategorii
juxtapoziceje postavení dvou rovin reality vedle sebe za účelem objektivního srovnání, posouzení a vyhodnocení
juxtapozitumnevlastní složenina, spřežka (pantáta)
Jyxočeský fulltextový vyhledávač
K+M+Btříkrálova zkratka latinského: Christus Mansionem Benedicat tedy “Kriste, žehnej tomuto domu” - často se to ale vnímá jako jména tří králů (Kašpar, Melichar a Baltazar)
K.O.knokaut
kav staroegyptském náboženství životní síla
kabalapodání, tradice; starožidovský mystický výklad světa; tajná židovská nauka; vědomosti a výpočty známé jen zasvěcencům
kabaretzábavný, obv. humoristický, hudební a taneční program; místnost, podnik, kde se takový program předvádí
kabaretiérumělec vystupující v kabaretu
kabeláž1. souhrn činností spojených s vytyčením trasy kabelů,jejich uložením do země, ochranou a označením; 2. souhrn kabelů takto uložených
kabinamalá uzavřená místnost, prostor
kabinet1. pracovna; malý pokojík 2. místnost pro učební pomůcky, sbírky; 3. obv. umělecky zpracovaná skříň nebo skříňka s mnoha přihrádkami a zásuvkami pro úschovu dokumentů,šperků ap.; 4. vláda nebo část vlády,
kabinetnívztahující se ke kabinetu; zákulisní, tajný
kabotážplavba podél pobřeží; námořní plavba mezi přístavy jednoho státu
kabrioletotevřená automobilová karoserie se stahovací plátěnou nebo odnímatelnou střechou
kabukidruh japonského tradičního divadla
kachexiepatologické zhubnutí a silná celková sešlost
kacířheretik; kdo popírá část nauky, např. některé dogma
kadávermrtvé tělo, mrtvola; uhynulé zvíře, zdechlina
kadencevystupňování; 1. zakončení hudební myšlenky nebo celé skladby; virtuózní vsuvka v árii nebo koncertu; 2. melodický, intonační nebo rytmický spád; 3. závěr figury ve společenských tancích; 4. rychlost střelby
kadet1. vojenská hodnost v některých armádách; 2. žák vojenské školy pro důstojníky; 3. začátečník, nováček; 4. sport a) krasobruslařský skok b) žákovská věková kategorie
kaducitaodúmrť
KafeterieBonusový program ve firmách, za splněné úkoly dostává zaměstnanec body, které může směňovat za různě oceněné benefity. Bezhotovostní odměňování.
kafilerie, kefilérieveterinární asanační ústav
kafrorganická sloučenina ze skupiny terpenů
kaftandlouhý volný plášť orientálního původu
kajakeskymácký člun z kůže; úzký dlouhý lehký sportovní člun poháněný dvojpádlem
kajmandruh krokodýla
kajutamenší obytná místnost na lodi
kakadudruh papoušků s velkým chocholem na hlavě a silným zobákem
kakitropický ovocný strom i jeho plod velikosti pomeranče žluté, červené nebo oranžové barvy, tomel, churma
kako-první část složených slov mající význam špatný, chorobný
kakofonienelibozvučnost
kakofrezie, kakofráziešpatná, nehezká výslovnost
kakolaliesklon k přehnanému užívání vulgárních výrazů, koprolalie
kakoshříšný, zlý (řecky)
kalafunapřírodní pryskyřice z výronů jehličnatých stromů
kalamajkačeský lidový kolový tanec
kalamářnádoba na inkoust
kalambúr, calembourkalambúrslovní hříčka založená na zvukové podobnosti významově různých slov
kalamitaneštěstí, pohroma
kalandrstroj používaný na hlazení, žehlení, leštění
kalanetika, callaneticskelenetykssportovní program, metodika, založená na mnohonásobném opakování určitých posilovacích cviků
kalašnikovtyp samopalu
kalcemienormální hladina vápníku v krvi
kalci-první část složených slov mající význam vápno, vápník, vápenec, vápencový, vápenatý
kalciferolvitamin D
kalcifikacevápenatění
kalcióza, kalciosachoroba rostlin z nedostatku železa způsobeného nadbytkem vápníku v půdě
kalcitvápenec
kalciumvápník
kalderatrychtýřovitý jícen sopky
kaleidoskop1. optická hračka, v níž se barevné střípky přeskupují do různých geometrických obrazců; 2. pestrá směsice rychle se střídajících událostí, věcí
kalendářsoupis dní a měsíců v časovém postupu
kalendáriumsoupis události v kalendářním postupu
kalendyv římském kalendáři první den měsíce
kaletacedegradace kovu způsobena odlétáváním kapek vody či jiné látky z jeho povrchu.
kali-1. kalo-; 2. první část složených slov mající význam draselný
kaliánorientální vodní dýmka, nargilé
kalibr1. světlost, vnitřní průměr dutiny; vnitřní průměr hlavně nebo průměr střely, ráže; 2. přesné měřidlo
kalibracecejchování; určování a označování míry na měřidlech
kalifv některých muslimských zemích titul panovníka, který byl současně hlavou všech muslimů, chalífa
kaligrafiekrasopis
kaligrambáseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah, ideogram, carmen figuratum
kalikořídká bavlněná tkanina
kalilogienauka o dokonalém přednesu
kaliumdraslík
kalkpojmenování vytvořené z domácího jazykového materiálu přesným napodobením cizí předlohy
kalkulformalizovaná soustava, počet; úvaha, rozvaha, plán; počítání, výpočet
kalkulacevýpočet, propučet, hrubý odhad, stanovení ceny; úvaha, předpoklad, uvažování
kalkulačkapočítačka, počítací stroj, kapesní počítačka, kalkulátor
kalkulátorpočítačka, kalkulačka
kalkulovatprovádět kalkulaci; předvídat, počítat s něčím; zamýšlet, plánovat
kalkulóza, kalkulosatvorba kamenů v těle
kalm, kalma,rovníková nebo subtropická tišina, pás území s malým prouděním vzduchu; bezvětří
kalmetizace, kalmetisaceočkování proti tuberkulóze
kalo-, kali-první část složených slov mající význam krása, krásný
kalobiotikaumění krásně žít
kalofonielibozvuk, souzvuk
kalokagathiatělesná a duševní harmonie a dokonalost
kalokegathie, kalokegathiástarořecký pojem harmonie tělesných a duševních hodnot
kalor-první část složených slov mající význam teplo, horko, teplý, horký
kalorescencepohlcení světla a jeho vyzáření ve formě tepelného záření
kalorickýenergetický, dodávající energii
kaloriestarší jednotka pro energii
kalorimetrtepelně izolovaná nádoba k měření tepla
kalorimetrieobor zabývající se měřením tepla
kalotakupola tvaru guloveho odseku alebo rotačného elipsoidu (arch); součást rektifikační kolony (chem); přístropní část tunelu; typ vysokotónového reproduktoru, resp. jeho membrána
kalotypieprvní způsob zhotovení fotografických kopií z papírových negativů, talbotypie
kalpav hinduistické kosmologii vesmírný věk trvající 8 640 milionů let
kalumetrovná indiánská dýmka
kalumetizaceočkování TBC- tuberkuloza
kalvaklenba lební
kalvárieumělecké zobrazení ukřižování Ježíše Nazaretského;místo velkého utrpení; velké utrpení
kamaebojový postoj v karate
kamarilavlivná skupina osob ovlivňujících rozhodující osobnosti
kamašepružné přiléhavé kalhoty, obv. velmi teplé
kambelamořská ryba se zploštělým tělem a s očima na jedné straně těla
kambiumdělivé pletivo stonků a kořenů, mízní pletivo, vytváří cévní svazky
kambriumnejstarší útvar prvohor
kamej, kamejedrahý kámen s reliéfní řezbou, druh gemy
kamelotpouliční prodavač novin
kameralistikanejstarší způsob účetnictví
kamikadze, kamikazejaponský sebevražedný letec za 2. světové války
kamion, kamiónvelký nákladní automobil
kamkorder, camcorder, kamkodér, camcoderzkratka z camera recorder, přenosná kamera se záznamovým zařízením na magnetický pásek
kampaňbojové úsilí, tažení, propagační akce
kampanilavolně stojící zvonice tvaru věže
kampbelka, campbelkakampbelkadruh nosného plemena kachen
kampeličkačeský venkovský peněžní družstevní ústav
kampus, campuskampusvysokoškolské území (prostranství včetně budov), areál vysoké školy
kamuflážutajování, maskování
kanabis, canabiskanabiskonopí
kanalonytěstoviny tvaru čtverce o stranách asi 12 cm
kanastadruh karetní hry
kanavařídká bavlněná tkanina vhodná na výšivky
kanátpodzemní kanál pro rozvod vody z horských studní
kancer-první část slov mající význam rakovina, rakovinový
kancerogeneze,kancerogenese-vznik zhoubného bujení, karcinogeneze
kancerogenitaschopnost vyvolat rakovinu, karcinogenita
kancionálzpěvník duchovních písní
kancléřtitul vysokého úředníka; představený významného úřadu, kanceláře; v některých státech předseda vlády
kancléřstvívýznamný, nejvyšší úřad
kancónaforma milostné písně nebo básně
kandahárlyžařské lankové vázání
kandelajednotka pro svítivost
kandelábrstojan pouliční svítilny; ozdobný svícen
kandidatura1. ucházení se o funkci; 2. vědecká hodnost kandidáta věd, zkratka CSc.
kandidátuchazeč o funkci, pracovní místo; k. věd vědecká hodnost, zkratka CSc.
kandidátkaseznam osob navržených na funkci
kandidóza, kandidosainfekce vyvolaná kvasinkou žijící běžně v trávicím ústrojí a pochvě, moniliáza
kandovatproslazovat, kandysovat
kandysrafinovaný řepný cukr ve velkých krystalech
kandyttvrdý bonbon ze sacharózy a škrobového sirupu
kanelurasvislý žlábek na dříku sloupu nebo pilíře
kaniballidojed
kanibalizmus, kanibalismuslidojedství, antropofagie
kanicryba
kanisterapierehabilitace pomocí psů
kankánfrancouzský výstřední tanec s vysokým přednožováním
kaňonhluboké údolí s příkrými až svislými svahy
kanon, kanóndruh děla s dlouhou hlavní
kanonádadělostřelecká palba
kanonickýodvozený, vztahující se ke kánonu, chovající se podle kánonu
kanonikasoubor pravidel platných v určité oblasti
kanonizace, kanonisacesvatořečení
kanonizovat, kanonisovatsvatořečit
kanonýrdělostřelec; střelec
kanovníkkněz vykonávající slavnostní liturgické funkce v určitém kostele
kantabilitazpěvnost, kantabilnost
kantátarozsáhlejší obv. oslavná hudební skladba; oslavná báseň
kantilacezpívané čtení liturgického textu
kanton1. vyšší územně správní jednotka ve Švýcarsku; 2. čtyřúhelníkové pole v horním levém rohu vlajky nebo praporu
kantoručitel
kantýnajídelna
kanylajemná trubička zaváděná do těla
kanystrplechová nebo plastová nádoba na skladování a přepravu kapalin
kaoliangvýznamná obilnina teplých oblastí, čirok, sorgo
kaolin, kaolínhornina obsahující kaolinit, surovina pro keramický průmysl
kaolinitjílový minerál v kaolinu, surovina pro keramický průmysl
kaonelementární částice patřící mezi mezony
kap, capkap1. pláštěnka, přehoz; 2. mys
kapacita1. schopnost něco pojmout, obsáhnout; výkonnost, schopnost něco vykonat; 2. nosnost, únosnost; 3. znamenitý odborník
kapacitancereaktance ideálního kondenzátoru
kapacitorkondenzátor
kaparovníkstředozemní trnitý keř
kaparynerozvitá poupata kaparovníku užívaná jako pochutina
kapciózníúskočná, lstivá (otázka) - otázky záměrně formulované tak, aby vyslýchaný nepoznal jejich pravý smysl
kapelahudební těleso (obv. zábavní, taneční, lidové, pochodové)
kapernámořní lupič, pirát; loď provádějící za války zajímání nepřátelských nebo neutrálních lodí
kapilaritavzlínavost
kapilára1. trubička s nepatrným vnitřním průměrem; 2. vlásečnice; 3. jemný průduch v půdě
kapitacedaň z hlavy, poplatek za jednu osobu
kapitalizmus, kapitalismusspolečenský a ekonomický systém založený na maximálním využití zdrojů, soukromém vlastnictví a volném trhu
kapitál1. finanční nebo jiná aktiva, např. pracovní síla, hmotná aktiva; 2. vytlouci k. využít něčeho
kapitála1. písmeno velké abecedy ve výšce písmen malé abecedy, kapitálka; 2. hlavice sloupu nebo pilíře obv. plasticky zdobená, kapital
kapitálníhodně veliký, pořádný; znamenitý, výborný
kapitálovývztahující se 1. ke kapitálu; 2. ke kapitále
kapitánvojenská hodnost; velitel letadla, lodi; vůdce, velitel; ve sportu hráč pověřený zastupováním družstva
kapitolaoddíl knihy nebo spisu; část něčeho; příběh
kapitulasbor kanovníků
kapitulacepřiznání porážky, podlehnutí; vzdání se
kapitulnívztahující se ke kapitule; k. vikář duchovní, který zastupuje ordináře v období uprázdnění biskupského stolce
kapodastrposuvný pražec připevňovaný na krk drnkacího strunného nástroje, např. Kytary
kapotakryt motoru dopravních prostředků
kapotovanýopatřený ochranným krytem
kappav řecké abecedě znak pro hlásku k
kapricumíněnost, vrtoch
kapriciózní, kapriciosnínáladový, rozmarný, nevypočitatelný, vrtkavý
kapsle1. rozbuška; 2. pouzdro, schránka, tobolka
kapucín1. člen žebravého mnišského řádu; 2. káva s malým množstvím mléka, kapučíno
kapučíno, cappuccinokapučínokáva s malým množstvím mléka, kapucín
kaputrozbitý, zničený, zdeptaný
karledovcový kotel
karabinakrátká vojenská puška
karafaširoká láhev se zúženým hrdlem a obv. se zabroušenou zátkou
karakastředověká plachetní loď se třemi až čtyřmi stěžni, s vysokými ustupujícími nástavbami na zádi i přídi
karakulperzián; kožešina mláděte karakulské ovce
karakurtčerný jedovatý pavouk z čeledi Latrodectes žijící v jižní Evropě a ve Středí Asii, snovačka jedovatá
karambolsrážka
karamelpálený cukr
karamelabonbon, cukrovinka z cukru, sirupu, mléka, popř. mletých ořechů
karanténadočasná izolace
karatejaponský způsob kontaktního boje
karavanobytný automobil, obytný přívěs automobilu
karavanaskupina cestující společně pouští nebo řídce osídlenou oblastí; dlouhá řada lidí, zvířat, dopravních prostředků
karavanink, karavaning, caravanningkaravanyngforma motorizmu; cestování karavanem
karavela, caravelakaraveladvou- nebo třístěžňová plachetnice; 2. francouzské proudové letadlo
karátstará jednotka pro hmotnost zlata, drahokamů a perel; měřítko ryzosti drahých kovů
karbamidmočovina
karbaníknáruživý hráč karet
karbidsloučenina uhlíku s kovem nebo polokovem
karbon1. útvar mladších prvohor; 2. usazenina tuhých zbytků paliva a olejů na vnitřních stěnách součástí spalovacích motorů
karbonacezpůsob zušlechťování textilií; umělé sycení např. piva oxidem uhličitým; konzervace dřeva opalováním
karbonádočerná odrůda diamantu, která má průmyslové využití; karbonát
karbonátuhličitan; černá odrůda diamantu; karbonádo
karbonizace, karbonisace1. druh fosilizace, uhelnatění, zuhelnatění; 2. zahřívání organických látek za nepřístupu vzduchu, zuhelňování, zuhelnění 3. způsob odstraňování celulózových vláken z vlny
karborundumbrusný materiál na bázi karbidu křemíku
karbovanec, karbovaněcměnová jednotka Ukrajiny
karboxyljednovazná funkční skupina obsahující atom uhlíku, kyslíku a vodíku v organických kyselinách, karboxylová skupina
karbunklhnisavý zánět kůže a podkožní tkáně
karburátorzařízení, ve kterém se vytváří zápalná směs pro benzinové motory
karcinofobiechorobný strach z onemocnění rakovinou
karcinogenlátka, která vyvolává zhoubné rakovinné bujení, kancerogen
karcinogeneze, karcinogenesevznik zhoubného bujení, kancerogeneze
karcinogenitaschopnost vyvolat rakovinu, kancerogenita
karcinomzhoubný nádor, rakovina
karcinostatikumlátka zastavující růst a rozmnožování buněk, hlavně nádorových tkání cytostatikum
karcinóza, karcinosacelkové zachvácení organizmu rakovinou
kardamomzázvorovitá rostlina, koření
kardancardanův kloub, kloubový hřídel
kardiakčlověk trpící chronickou srdeční chorobou
kardialgiebolest žaludku; bolest v krajině srdeční
kardiálnísrdeční
kardiečeslo, vyústění jícnu do žaludku
kardiedruhá část složených slov mající význam srdce, srdeční
kardinálhodnostář římskokatolické církve oprávněný volit papeže
kardinálníhlavní, podstatný, rozhodující
kardio-, kardi-první část složených slov mající význam srdce, srdeční
kardiocentrumzdravotnické zařízení pro výzkum a léčbu nemocí srdce
kardiologielékařský obor zabývající se chorobami srdce
kardiomyopatieonemocnění srdeční svaloviny vedoucí k srdeční slabosti a poruše srdečních rytmů
kardioplegiezastavení činnosti srdce, zástava srdce, srdeční mrtvice
kardiostimulátorpřístroj k srdeční stimulaci elektrickými impulzy
kardiovaskulárnítýkající se srdce a cév
kardioverzekardioverze - metoda, jíž se pomocí elektrického výboje upraví rytmus srdce, zejm. jeho nadměrně rychlá činnost (fibrilace či flutter síní apod.). Provádí se po přípravě pacienta, v krátké narkóze. Srov. defibrilace
karditidazánět srdce
karé1. obdélníkový kanton na vlajce; 2. čtvercový útvar společenských figurálních tanců; 3. vepřová pečínka, vepřové maso ze hřbetu
karegenanpoužívá se do ovocnýcch pomazánek - zajišťuje stabilitu rosolotvorného preaprátu a pro možnost nejkratšího záhřevu
karence1. dočasné čekatelství, dočasné vyloučení z platnosti pojistky; 2. lhůta, po kterou sportovec nesmí startovat po ohlášení přestupu; 3. nedostatek některé živiny nebo látky vyvolávající chorobný stav
karfiolkarfiól květák
kargo, cargokargolodní náklad, zboží přepravované lodí; pojištění lodního nákladu; hromadná zásilka
kari, karí, currykarijemně mletá orientální směs různých druhů koření
karibudruh soba
kariérarychlý postup v zaměstnání; vzestupná úspěšná životní dráha; dosažený úspěch
kariéristactižádostivý člověk podřizující všechno vlastní kariéře
karieszubní kaz; dlouhodobý zánět kosti, kostižer
karikaturazkratkovitá kresba přehánějící nápadné znaky za účelem zesměšnění; obdobně zacílený literární výtvor; nepodařený výtvor
karikovatpřeháněním zesměšňovat
karimatkatepelně izolační plastová podložka
karma1. plynový průtokový ohřívač vody; 2. Karma
karman, karmánv indickém náboženství zákon řídící lidský osud, zejm. převtělování, karma
karmelitánčlen žebravého mnišského řádu
karmínčervenofialové barvivo
karnátvýtv. umění barva lidského těla
karnerkaple s kostnicí
karnetcelní doklad pro motorová vozidla; blok poukazů
karnevallidová zábava, průvod, maškarní ples
karnifikacenahrazení tkáně plic nově utvořeným vazivem masitého vzhledu
karnivormasožravec
karnivoriemasožravost
karoserie, karosériesvrchní, vnější část automobilu
karotážgeofyzikální metoda určování geologického profilu vrtu
karoten, karotinorganické rostlinné barvivo, které organizmus živočicha dokáže přeměnit na vitamin A, prekurzor vitaminu A, provitamin A
karotenoidpřirozené organické barvivo podmiňující žluté, oranžové a červené zbarvení květů a plodů, lipochrom
karotidakrční tepna
karpálnízápěstní
karpo-první část složených slov mající význam 1. plod, plodový; 2. Pohlavní
karpobiologienauka o semenech a plodech rostlin, karpologie
karpofagieplodožravost
karpologienauka o semenech a plodech rostlin, karpologie
karteldohoda o sdružení nebo o spolupráci mezi samostatnými podniky
karterspodní část skříně spalovacího motoru
kartingzávod motokár
karto-první část složených slov mající význam 1. plod, plodový; 2. pohlavní
kartodiagramtematická mapa s diagramy statistických údajů
kartografievěda zabývající se mapami
kartogramtematická mapa zachycující barvou nebo rastrem kvantitu jevu
kartomantie, kartomancievěštění, hádání z karet
karton1. lepenka, tvrdý papír, krabice z lepenky; 2. návrh nástěnné malby, mozaiky ap. na papíře ve skutečné velikosti provedený uhlem, tužkou nebo barvou
kartotékaseznam, evidence
kartouzaklášter mnišského řádu kartuziánů; klášter
kartuš, kartušeozdobné orámování znaku, hesla, nápisu; takto orámovaná deska (obv. oválná)
kartuziánpříslušník přísného mnišského řádu kartuziánů
karunkulahrbolek, měkký výrůstek
karusel1. jezdecká přehlídka; 2. šermířský turnaj; 3. stroj. svislý soustruh; 4. křižovatka ve tvaru kruhového objezdu
karyatidaplastika stojící postavy, obv. ženské, nesoucí kladí
karyo-první část složených slov mající význam 1. plod, plodový; 2. pohlavní
karyolemaobal jádra buňky
karyologienauka o struktuře a funkci buněčného jádra
kasapokladna
kasace1. přezkoumání, případně zrušení soudního rozhodnutí; 2. zrušení listiny, zbavení úřadu nebo hodnosti; 3. druh příležitostné hudební skladby
kasavamaniok, tapioka; manioková mouka, chléb z maniokové mouky
kasino, casinokasínomístnost nebo budova pro provozování hazardních sázkových her
kaskadér1. náhradník herce v nebezpečných scénách filmu; 2. artista předvádějící kaskády
kaskáda1. přirozený nebo umělý stupňovitý vodopád; 2. soustava vodohospodářských staveb na témže vodním toku; 3. spojení dvou i více strojů (přístrojů) nebo řada strojů (přístrojů) v sérii; 4. artistická produkce skoků, přemetů a pádů
kasko1. trup lodi, letadla; 2. zvláštní pojištění vlastního dopravního prostředku na rozdíl od pojištění nákladu
kasovnívztahující se ke kase, peněžní, pokladní
kastaindická přísně uzavřená společenská vrstva; relativně uzavřená skupina osob
kastel1. menší římská pevnost; 2. typ středověkého hradu; 3. nástavba na přídi a zádi plachetních lodí
kastelánsprávce hradu nebo zámku, průvodce, klíčník
kastracevykleštění, chirurgické odstranění pohlavních žláz
kastrátkleštěnec, eunuch
kastrum, castrumkastrumohrazené místo, pevnost, tvrz, hrad
kaširovánívýroba dekorací a kulis polepováním papírem; falešné napodobování, předstírání neexistujícího
kaškavalpařený balkánský sýr z ovčího i kravského mléka
kašmírjemná vlna z kašmírské kozy; měkká jemná vlněná tkanina s bohatými pestrými vzory
kattropický vždyzelený keř nebo malý strom, jehož listy se žvýkají jako droga nebo používají jako čaj
kata-první část složených slov mající význam skrze, směrem dolů, úplně dopředu nebo zpět
katabolizmus, katabolismusfáze látkové přeměny charakterizovaná převahou rozkladu živin
katabolizmus, katabolismusfáze látkové přeměny charakterizovaná převahou rozkladu živin
katafalkvyvýšené pietní místo pro vystavení rakve
katageneze, katagenesesestupný vývoj, procesy regresivního vývoje
katakanajaponské písmo
kataklyzma, kataklysmakatastrofa, pohroma, hrůzný zánik
katakombypodzemní chodby; tajemné ponuré místnosti
katalektickýúplný
katalepsiechorobná strnulost svalstva při hysterii nebo hypnóze
kataleptickýztrnulý, ztuhlý
katalogutříděný seznam; soupis
katalýza, katalysaurychlení chemické reakce katalyzátory
katalyzátorlátka, která urychluje nebo umožňuje chemickou reakci, ale sama se reakcí nemění
katamaranplavidlo se dvěma trupy nebo s postranními plováky
katamnézazjištění nebo zjišťování stavu a vývoje pacienta po léčbě v určitém časovém odstupu
katapult1. starověká metací zbraň; 2. zařízení na vymrštění pilota při havárii letadla
katar1. zánět sliznice; 2. příslušník náboženské sekty hlásající dobrovolnou chudobu, odmítající svátosti, ctění kříže a relikvií
katarakt1. peřej, slap, nízký stupňovitý vodopád; 2. zařízení k tlumení nežádoucích mechanických kmitů nebo rázů
kataraktašedý zákal
katarálnípřídavné jméno ke slovu katar - zánět sliznic
katarze, katarse, katharsevnitřní duševní očista dosažená vnímáním uměleckého díla, abreakce
katastrúzemí obce; zakreslení a soupis pozemkového majetku; úplný úřední soupis
katastrofapohroma, neštěstí, zánik
katatoniesouhrn příznaků některých duševních poruch, např. schizofrenie; ztuhlost s neschopností se hýbat a hovořit
katatymiezkreslení obsahu vědomí, názorů, úsudků vlivem emoce
katechetaučitel náboženství
katecheze, ketechesevyučování církevní nauky
katechizmus, katechismusučebnice, stručný výklad církevní nauky, obv. formou otázek a odpovědí
katechumenvyučovaný žadatel o křest
katedra1. biskupský trůn, stolec; 2. učitelský úřad papeže; 3. organizační útvar vysoké školy; 4. učitelský stůl; 5. symbol autority, úřednosti
katedrálavelký gotický chrám s věncem kaplí; hlavní chrám diecéze
kategorickývýslovný, rozhodný, bezvýhradný, nepřipouštějící jinou možnost
kategorieskupina nebo třída jevů určitého třídicího hlediska; úroveň v hierarchické klasifikační stupnici; základní a nejobecnější pojem vědy
kategorizace, kategorisacezařazování, roztřiďování do kategorií, kategorizování
katétrcívka, hadička, tenká trubice zaváděná do dutého orgánu, cévkovač
katetrizace, katetrisacecévkování
katexochénpředevším,vzorným způsobem, ve vlastním smyslu slova
katgut, ketgat, ketget, catgutketgatvstřebatelný chirurgický šicí materiál zpodslizniční vrstvy ovčích nebo kozích střev
kation, kationtkladně nabitý ion
katleja, Cattleyarod orchidejí - kvítky, které jsou zdrojem jemné vůně, s půvabným zvlněným okrajem vytváří iluzi mořské pěny
katoda1. záporná elektroda; 2. plochý předvýrobek ve tvaru desky získaný elektrolýzou a určený k přetavení
katolicizmus, katolicismusučení a řád katolické církve
katolický1. obecný; 2. mající vztah ke katolicizmu
katr, gatr1. mřížové dveře, zábradlí; 2. velká rámová pila; 3. dřevařský stroj k výrobě řeziva
katuše, katušeraketomet z 2. světové války
kaucejistota, záruka, obv. v peněžní podobě
kaučukmakromolekulová látka získaná z latexu kaučukovníku nebo polymerací vhodných monomerů
kaudálníocasní; koncový
kaukliar,kaukliarkaImplantovaný elektronický systém, který přináší sluch tisícům těch, kteří jsou naprosto neslyšící a kterým by jiné pomůcky určené ke zlepšení sluchu nepomohly.
kauliflorieschopnost rostliny vytvářet květy přímo na kmeni
kauloidmalá lodyha vyskytující se u nižších rostlin
kauriměkké žlutohnědé dřevo
kaustickýžíravý, leptavý
kaustifikacepříprava alkalických hydroxidů působením hydroxidu vápenatého na roztoky uhličitanů alkalických kovů
kaustikaobalová plocha svazku světelných paprsků lomených čočkou nebo odrážených zrcadlem, kaustická plocha
kaustikumleptací prostředek
kaustobiolithořlavé organogenní sedmenty
kautelabezpečnostní opatření; preventivní opatření při právních jednáních, aby se v budoucnu nevyskytly spory, nebo vyskytnou-li se, aby byla pevná základna pro jejich řešení
kauterpřístroj k leptání, vypalování
kauterizace, kauterisacevypalování, odstranění porušené tkáně kauterem
kauza, kausa, causekauzapřípad, důvod, soudní proces, spor, pře
kauzalita, kausalitapříčinnost, příčinná souvislost, podmíněnost
kauzativum, kausativumpřechodné sloveso účinné, kauzativní sloveso
kauzální, kausálnípříčinný
kavapolynéský nealkoholický nápoj z kořenů a oddenků tropického druhu pepřovníku s povzbudivými účinky
kavalerie, kavalériejezdectvo, jízda, pozemní vojsko bojující na koni
kavalírčestný, charakterní člověk; společník dámy
kavalkádaslavnostní jezdecký průvod; řada jezdců, vozidel, lodí
kavatina, cavatinakavatýnav opeře a oratoriu lyrický sólový zpěv jednodušší než árie
kavelecpryčna, prosté lůžko
kavernadutina
kavernikolníjeskynní
kaviár1. jikry zejm. jeseterovitých a lososovitých ryb konzervované solí; 2. vzor vlněné tkaniny se světlými body na tmavém podkladě
kavitadutina, vyhloubenina
kavitacetvoření dutin uvnitř proudící kapaliny uvolňováním pohlceného kyslíku nebo jiného plynu
kazak1. dlouhá blůza; 2. druh kavkazského koberce
kazein, kaseinmléčná bílkovina, sýrovina
kazematy, kasematypodzemní chodby pevnosti, obv. skladiště nebo vězení
kazeta, kaseta1. ozdobná skřínka; 2. část stropu nebo stěny; 3. schránka s magnetickou páskou do magnetofonu nebo videopřehrávače
kazualita, kasualitanahodilost
kazuistika, kasuistikakonkrétnost, detailnost, uvádění jednotlivých případů
kába, Keabasvatyně islámu s posvátným kamenem v Mekce
kádíislámský soudce
kádrskupina osob tvořící základ celku; odborně i politicky zdatný pracovník
kánoeindiánský člun; sportovní člun poháněný pádlem
kánon1. měřítko, pravidlo, soubor zásad; 2. ustanovení církevního práva, rozhodnutí církevního sněmu; 3. druh bohoslužebného zpěvu; 4. sled dvou i více hlasů opakujících tutéž melodii; 5. představa o ideálních proporcích
kápo1. vůdce, hlava; 2. dozorce z řad vězňů
károkostkový vzorek; látka s kostkovým vzorkem; karetní výraz pro červenou kosočtverečnou kartu
kávo-první část složených slov mající význam káva, kávový
kázule, kasule, casulakasulasoučást liturgického oděvu, mešní roucho kněží, ornát
kebabskopové maso pečené na rožni
kečmalá dvojstěžňová plachetní jachta
kečupochucený rajčatový protlak
keep smilingkíp smajlingvždy s úsměvem
kefalometr, cefalometrpřístroj k měření lebky a menších rozměrů těla, kraniometr
kefíralkoholicky zkvašené kysané kravské mléko
keirindisciplína dráhové cyklistiky japonského původu, kdy závodník jede za vodičem několik okruhů, ale spurtuje bez vodiče
kejklekouzelnické, eskamotérské, komediantské triky, kousky, pohyby, eskamotáž; podvodné jednání, pletichy, intriky
kekssušenka
kelim, kilimhrubě tkaný perský koberec (gobelínovou technikou)
kelnerčíšník
keloidzvýšené bujení vaziva v jizvě
kelotomieoperace kýly
keltologieobor zabývající se jazykem, historií a kulturou Keltů
kelvinjednotka pro termodynamickou teplotu
kemalizmushist. hnutí založené v Turecku r.1919 za účelem politického a kulturního sblížení s Evropu
kemp, campkemptábor; táboření, tábořiště, kempink
kempink, campingkempingtáboření, tábořiště, kemp
kemprtáborník; obytný automobil
ken-džitsujaponské bojové umění, předchůdce kenda
kendotradiční japonský šerm; šerm bambusovými tyčemi
kenkartaprůkaz totožnosti za nacistické okupace
kenotafsymbolický náhrobek zbudovaný pro zemřelého, jehož tělo je nezvěstné, nebo bylo pohřbeno jinde.
kenotatsymbolický hrob
kenozoikumgeologická éra zahrnující třetihory a čtvrtohory, neozoikum
kentaur, centaurkentaurbytost řecké mytologie (napůl člověk a napůl kůň)
kentumovýpatřící do základní skupiny indoevropských jazyků s charakteristickým vývojem tří linií velár odlišným od vývoje v jazycích satemových
keprdruh vazby vytvářející na líci tkaniny šikmé řádky; tkanina s uvedenou vazbou, serž
keramikavýrobky z pálené jílovité hlíny; hliněné nádoby
keramzitumělé pórovité keramické plnivo do lehkého betonu ve tvaru kuliček, hrudek
keratinjednoduchá bílkovina nacházející se ve vlasech, pokožce, nehtech, kopytech, peří
keratitidazánět oční rohovky
kerato-první část složených slov mající význam 1. rohovka, rohovkový; 2. zrohovatělý, rohový, rohovinový
keratofágživočich živící se rohovinou, vlasy a peřím
keratóza, keratosanadměrné rohovatění kůže
kerberos, cerber, cerberuspřísný strážce vchodu, hlídač
kerkatetovani (slang.)
kerosinletecký petrolej
kertakkůň Převalského
keserrybářská síť upevněná na tyči
keson1. ocelová nebo betonová konstrukce ve tvaru krabice s otevřeným dnem, udržující vzduch k práci pod vodní hladinou; potápěčský zvon; 2. kazeta se silným pohltivým účinkem k úpravě stropů akusticky náročných místností
kešu, kešúledvinovité oříšky, semena ledvinovníku
keťaslichvář s potravinami
keto-první část složených slov mající význam keton
ketonorganická sloučenina s karbonylovou skupinou vázanou na dva uhlíky
ketonurievylučování ketonů močí, acetonurie
keyboardkýbórdklávesnice, klaviatura; klávesové nástroje
keynesiánstvíekonomický směr založený britským ekonomem Johnem Maynardem Keynesem (výklad nestabilního, cyklického vývoje ekonomiky)
khakihnědožlutý nebo špinavě zelený; tupě vojenský
kibicdivák přihlížející hře a zasahující do ní
kibicovánídělání kibice
kibuctyp kolektivního hospodaření a způsob života uzavřeného společenství lidí v Izraeli
kickboxkikboxbox, při kterém se smí i kopat nohama do soupeře
kifózahrb
kiking, kickingkikingpákové nebo kladkové zařízení u plachetnice
kikstriviální chyba při poměrně kvalitním výkonu, selhání
kiliánpředepsaná sestava kroků při povinném tanci na ledě
kilo-předpona ve významu tisícinásobku,10 na 3
kilometrážvyznačení délek dopravních cest v kilometrech
kilometrovníkukazatel nebo seznam vzdáleností v kilometrech
kiltskotská mužská zavinovací skládaná sukně s barevným kárem, ozdobnými třásněmi a velkým zavíracím špendlíkem, národní kroj; dámská sukně
kimčchi(korejsky) kvašený salát, obvykle z čínského zelí n. ředkve, ochucený chilly paprikou, česnekem, pórkem, zázvorem, pastou z mořských produktů apod.
kimenokataforma džuda, nácvik sebeobranných prvků
kimonovolný dlouhý japonský šat se širokými rukávy; střih oděvu vcelku pro tělo i rukávy
kinaměnová jednotka Papuy-Nové Guiney
kinematikaobor zabývající se popisem pohybu bez zkoumání jeho příčiny
kinematografiezobrazování pohybu rychle za sebou jdoucími obrazy; filmové umění, filmová produkce
kineskoptelevizní obrazovka
kinetickýpohybový
kinetika1. část dynamiky zabývající se určováním dráhy pohybujících se hmotných bodů a těles ze známých působících sil; 2. obor zabývající se rychlosti a mechanizmem chemických reakcí za rozličných podmínek
kinetizmus, kinetismusumělecký směr vnášející do tradičních výrazových prostředků dominantní prvek pohybu
kineto-první část složených slov mající význam pohyb, pohybující se
kinetofonEdisonův přístroj vzniklý spojením kinetoskopu a fonografu
kinetografiegrafický záznam pohybu
kinetoskoppůvodní Edisonův kinematografický přístroj
kinetóza, kinetosanemoc z pohybu
kineze, kineseneřízený pohyb organizmu vyvolaný specifickými podněty
kineziologie, kineslologienauka o mechanických zákonitostech pohybového ústrojí člověka
king sízeking sajzkrálovský formát, velikost, zvlášť velký rozměr, např. Cigaret
kininbiologicky vysoce účinná látka bílkovinné povahy v krevní plazmě ovlivňující rozšiřování cév, zvyšující propustnost kapilár
kino1. filmové představení, biograf; podívaná; 2. černá nebo červená klovatina z některých tropických dřevin užívaná v lékařství, parfumerii, koželužství
kinoautomatfilmové představení (s účastí moderátora), jehož průběh ovlivňují diváci volbou z nabízených variant příběhu; technické zařízení k realizaci takového představení
kinocílieřasinka umožňující pohyb buňky nebo víření vody kolem ní
kinofilmperforovaný filmový pás šířky 35 mm
kinogramsérie snímků zachycující tentýž objekt v jednotlivých fázích, rozfázování pohybu
kinotékasbírka a půjčovna zejm. školních filmů
kinžál, kindžálsečná a bodná zbraň s krátkou dvoubřitou čepelí
kioskzahradní besídka; prodejní stánek, kiosek
kipměnová jednotka Laosu
kipu, qufpukipuuzlové písmo z andské oblasti Jižní Ameriky
kiretážviz kyretáž
kirnenádoba na výrobu margarínové emulze
kirschkirštřešňovice
kismetosud; vůle Alláhova
kitsouprava dílů letadel, lodí ap. z plastu určená pro modelářství
Kitáb-i-Aqdas(arabsky “Nejsvětější kniha”) - ústřední kniha Bahá’í víry a Bahá’í Písma; mimo jiné obsahuje Bahá’í zákony a zásady; zjevena Bahá’u’lláhem v Akká
Kitáb-i-Íqán(arabsky „Kniha jistoty“) – významem druhá nejdůležitější kniha Bahá’í zjevení; věnována vztahu Bahá’í a Bábí víry k předcházejícím světovým náboženstvím; zjevena Bahá’u’lláhem během 24 hodin v Bagdádu.
kiukjúžákovský stupeň technické vyspělosti sportovce v džudu
kivinelétající pták se silně zakrnělými křídly z Nového Zélandu
kiwiovocné bobule se zelenou dužninou bohaté na vitamin c
kladomaniebiol. nadměrně bohaté vývojové větvení
klakskládací cylindr
klakaorganizovaný potlesk; lidé k tomu najatí; skupina lidí pomáhající prosadit jistý záměr
klaksonhoukačka motorových vozidel
klamrskoba
klan, clanklanrod, kmen; pevně semknuté společenství
klandrzábradlí; klacek, hůl
klaret, claretklaretbílé až narůžovělé víno z tmavých druhů hrozna
klarifikaceobjasnění; očištění; čiření; připomenutí a upozornění pacienta na jeho myšlenky, pocity, postoje a objasnění některých aspektů jeho chování
klarinetjazýčkový dřevěný dechový hudební nástroj
klariskapříslušnice ženské větve řeholního řádu minoritů
klasa1. školní třída; 2. vynikající úrovně, skvělý, třída
klasicizmus, klasicismusumělecký sloh 17. až 19. století rozvíjející ideály antiky
klasickývytvořený klasikem; vynikající, formálně dokonalý
klasifikacetřídění, hodnocení, posuzování; známkování znalostí žáků ve škole
klasiktvůrce děl trvalé hodnoty; všeobecně uznávaný umělec nebo vědec; antický spisovatel
klasika1. klasické dílo; klasická hudba; klasický ráz; 2. vrcholné období v umění a literatuře určitého národa
klastúlomek, zrno
klastickýúlomkovitý
klastr, clusterklastr1. shluk, hrozen, trs; 2. skupina více než dvou objektů vydělujících se ze statistického pozadí; 3. skupina několika současně znějících tónů s minimální intervalovou vzdáleností
klatbaKlatba (v latině interdikt) je trestem pro zvlášť těžké hříšníky a souvisí s velkým exkomunikováním. Ve městě, kde odsouzenec žije jsou zakázány všechny církevní obřady a udělování jakýchkoli svátostí. Odsouzence v klatbě může ve dne kdokoli beztrestně zabít. Klatba platí od svítání do soumraku. Uvržení musí povolit Svatý otec.
klaudikacekulhání; křečové bolesti v lýtkách
klaun, clownklaunkomická figura cirkusového, varietního nebo kabaretního představení, šašek, kašpar
klauniádakomické, klaunské vystoupení; šaškárna
klaustrofiliechorobná touha po malých prostorech
klaustrofobiechorobný strach z pobytu v uzavřených prostorách
klauzavodní nádrž na splavování dřeva, klauzura
klauzule, klausuleomezující podmínka výhrada, doložka; rytmické zakončení verše
klauzura, klausurauzavření, odloučení; 1. místo volné nepřístupné (např. v klášteře); odloučení od světa, obv. povinné uzavření v klášteře; 2. vodní nádrž na splavování dřeva, klauza
klaviaturaklávesnice
klavichordstrunný klávesový hudební nástroj
klavifonelektronický klávesový nástroj
klavikulaklíční kost
klavikulárníklíčkový; týkající se klíční kosti
kleisto-první část složených slov mající význam klíček, plod, plodový
kleistogamiekrytosnubnost
klepsydravodní hodiny
kleptokratpříslušník kleptokracie, tzn. vlády zlodějů a podvodníků
kleptomaniechorobný sklon k drobným krádežím
klér1. roztok rafinovaného cukru ve vodě nebo v sirobech k sváření bílých cukrovin; 2.klérus
klerikstudující katolické bohoslovecké fakulty, bohoslovec; římskokatolický duchovní
klerikasutana
klerikalizmus, klerikalismusúsilí o vliv církve na politický život a veřejnou moc; takto orientovaný politický směr
klerofašizmus, klerofašismuspolitické hnutí spojující klerikalizmus s metodami a prvky fašizmu
klerokracievláda kněží nebo církve
kleronomnívrozený, zděděný
klérus, klérduchovenstvo
klevelakonzerva z čerstvého dobře vyzrálého rozvařeného ovoce zahuštěného cukrem, klabera, klevera
klientzákazník chráněnec
klientelaokruh zákazníků
klientelismusneoficiální systém v politice založený na protekci a konexích
klifpobřežní sráz, útes
klikaskupina lidí navzájem se podporujících v dosažení svých cílů; štěstí
klimapodnebí; poměry, situace, prostředí
klimakterium, klimaktériumobdobí vyhasínání pohlavního cyklu ženy, klimax, přechod
klimatickýtýkající se podnebí; podnebný
klimatografiečást klimatologie zabývající se popisem podnebí určitého místa nebo oblasti
klimatologienauka o podnebí
klimax1. vyvrcholení, završení, nejvyšší stupeň, vrchol; 2. liter. řada výrazů zesilujících základní význam; 3. konečné stadium vývoje biocenózy; 4. klimakterium, období vyhasínání pohlavního cyklu ženy, přechod
klimetizace, klimetisaceúprava vzduchu v uzavřených prostorách
klimprpiano
klinč, clinchklinčdržení nebo sevření soupeře; zaklesnutí pažemi
klinikanemocnice při lékařské fakultě sloužící i výzkumným a vzdělávacím účelům
klino-první část složených slov mající význam sklon, nakloněný
klinogonálníkosý, kosoúhlý
klinometrsklonoměr
klínopisSumerské písmo, které se rylo do hliněných tabulek (ty se později vypálili, a tak získaly vysokou trvanlivost) rydlem s výrazným klínem. Z počátečních obrázků se později stali klínopisné znaky.
klip, clipklip1. střih; krátký filmový záběr nebo zvuková nahrávka; 2. příkrý útes; malé ploché skalnaté pobřeží
klipr, clipperklipr1. kombinovaný zemědělský čisticí stroj k vytřídění příměsí a osiv obilovin, luštěnin, olejnin a travin; 2. štíhlá rychlá obv. třístěžňová plachetní loď k obchodním účelům; 3. druh letadla na dopravu přes moře
klipsozdobná stiskací náušnice nebo spona; připínadlo pera nebo tužky; klipsna
klipsna, klipsaúchytka k upevnění nohy v pedálu jízdního kola; klips
klíring, clearingklíringbezhotovostní vyrovnání pohledávek a závazků, obv. mezi peněžními ústavy
klistr, klisterlyžařský vosk
klišézautomatizovaný nebo otřelý slovní obrat; polygr. štoček
klišografpolygr. zařízení na výrobu rytých štočků
klitoris, clitorisklitorispoštěváček
klizurasoutěska
klkvýrůstek na sliznici
kloakakanál, stoka; společný vývod trávicí, vylučovací a pohlavní soustavy některých obratlovců; časopis nízké mravní i kulturní úrovně
klocovánínapouštění textilií vodnými roztoky barviva s přísadami
klonpotomstvo vzniklé nepohlavní cestou z jednoho jedince
klondajk, klondikeklondajkzlatokopecké působiště, možnost rychlého zbohatnutí
klonickýškubavý, trhavý
klonování1. rozmnožování nepohlavní cestou z jednoho jedince; 2. genetické zásahy (nikoli pohlavní) k získání jedince s alespoň jednou požadovanou vlastností, která je původnímu organizmu cizí
klošártulák
klozet, klosetsplachovací záchod
klub, clubklabspolek sdružení lidí se společným zájmem; společenská místnost; noční podnik, bar
klystronelektronka pracující ve frekvenčním pásmu 0,5-50 GHz
klystýrstřevní nálev, výplach střev,
klyzma, klysmaklystýr
kmentjemné lněné plátno
knajpahospoda, krčma
knejpovánípřírodní vodoléčebná metoda podmíněná správnou životosprávou
kneset, knessetizraelský parlament
knifobratný hmat, úskok, lstivé jednání, manévr, trik
knock-downknokdaun
knokaut, knockoutknokautboxerský úder, po kterém zápasník není schopen pokračovat v boji; drtivý úder, ničivá činnost, porážka, zkratka k.o.
knokautovatudeřit knokautem, srazit k zemi; bleskově porazit
knokdaun, knock-downnokdaunsražení soupeře k zemi v boxu
kňourdivoké prase
know-hownouhauznalost, informovanost; souhrn poznatků, receptů, výrobních a obchodních znalostí a postupů získaných dlouholetou zkušeností, hospodářský nehmotný statek
knutakarabáč, krátký bič; krutovláda
ko-předpona mající význam s, spolu
koacervacetvorba koacervátů
koacervátkapičkovitý útvar samovolně vznikající ve vodném roztoku makromolekulárních látek
koacerváty(teorie vzniku života na zemi) - org. sloučeniny, které měli základní projevy života,ale nebyly to ani buňky, ani bakterie(spíš nějaký mezistupeň) a z nich se postupně vyvíjel další život
koagulaceshlukování, srážení pevné látky z koloidního roztoku
koagulanciumlátka zvyšující krevní srážlivost
koagulantsrážedlo
koagulátútvar vzniklý koagulací, sraženina
koagulumkoloidní sraženina; krevní sraženina
koakvizice, koakvisicespolečně nabytý majetek
koalastromový vačnatec
koalescencesplývání disperzních částic ve větší celky, zánik aerosolu
koaliceseskupení; sdružení dvou nebo více subjektů, např. politických stran, států; skupina osob sdružená pro dosažení určitého cíle
koarktacezúžení
koaxiálnísouosý
kobler, cobblerkoblermíchaný chlazený nápoj ze sirupu a moštu s menší přísadou alkoholu a zdobený ovocem; sklenka pro míchané nápoje
kobzaDrnkací hudební nástroj (dnes už normálně nepoužívaný) podobný citeře s velkým oválným tělem. Jeho domovinou byly slovanské oblasti - Rusko, Srbsko i u nás se používala a to zejména v lidovém prostředí.
kočičí zlatopyrit, složení: disulfid železa, FeS2 někdy nazývané i kočičí zlato
kodeinalkaloid obsažený v opiu, lék nebo součást léku
kodérzařízení ke kódování dat
kodex, codexkodexsbírka rukopisů a dokumentů, zákoník
kodicildodatek k závěti, dovětek
kodifikaceuzákonění
kodikologieobor zabývající se studiem rukopisů neúřední povahy
koedukacespolečná školní výuka chlapců a děvčat
koeficientsoučinitel; neproměnná veličina, obv. konstanta úměrnosti; index, bezrozměrný statistický výraz
koenzymorganická látka nebílkovinné povahy nezbytná k účinku některých enzymů
koercitivnídonucovací, nátlakový; stlačující, zabraňující
koexistencespolečný výskyt, trvání; existence vedle sebe, soužití
kofeinalkaloid nacházející se v rostlinách, zejm. v semenech kávovníku, koly a v listech čajovníku
kofóza, kofosaúplná hluchota
kofunkcefunkce doplňkového úhlu (kosinus, kotangens)
kogaobchodní a válečná, obv. dvou nebo třístěžňová těžká plachetní loď s nástavbami na přední i zadní části
kogeneracekogenerační jednotka: zařízení, které slouží k vytápění a zároveň vyrábí elektřinu.
kogentnínařizující, donucující, přikazující; přesvědčivý, pádný
kognacez právního hlediska pokrevní příbuznost
kogneceprávo pokrevní příbuzenství; příbuznost
kognicepoznávání, poznávací schopnost
kognitivnípoznávací, sdělný
kohabitace(med.) soulož, koitus
koherencesouvislost, spojitost
koherentnísouvislý, spojitý, soudržný; související
koheze, kohesesoudržnost
kohorta,vojenský oddíl; družina, houf
koincidencesouhlasnost, shoda, splývání; současný výskyt, časový souběh
koinénadnářeční útvar staré řečtiny ; obecná podoba jazyka
koitálnítýkající se koitu, pohlavního styku, soulože
koitus, coituskoitussoulož, pohlavní styk, kopulace
kojot, koyotkojotstepní šelma
kokatropický keř, jehož listy obsahují kokain; droga vyrobená z listů tohoto keře
kokainalkaloid obsažený v listech koky, koks
kokainizmus, kokainismusdrogová závislost na kokainu
kokakola, koka-kola, coca-colakoka kolaosvěžující nealkoholický nápoj, kola, coke
kokardaštítek, stužka nebo růžice ze stužek v národních nebo státních barvách nošená jako ozdoba nebo odznak; zahradní květina
kokcidióza, kokcidiosaparazitární onemocnění lidí nebo zvířat vyvolané prvoky
kokcygodyniebolesti v okolí kostrče
koketažena nápadně se snažící získat pozornost a zájem mužů
koketerie, koketérieženská vyzývavost, snaha upoutat pozornost; nezodpovědné zahrávání si s něčím
koketnívyzývavý, vábný, svůdný
kokilalitinová odlévací forma
kokonobal vajíček některých bezobratlých; zámotek larev hmyzu
kokoskokosový ořech, plod kokosové palmy
kokpit, cockpitkokpitpilotní kabina; místo pro posádku v zadní části člunu
kokrkokršpaněl
kokršpaněl, cocker-spanielkokršpaněllovecký pes ze skupiny slídičů, kokr
koks1. palivo, tuhý zbytek vysokoteplotní karbonizace uhlí i dalších látek 2. kokain
koktejl, koktajl, cocktailkoktejlchlazený alkoholický i nealkoholický míchaný nápoj; míchaný předkrm; společenská schůzka s lehkým občerstvením, obv. v pozdní odpoledne
kokus, kokbakterie kulovitého tvaru
kola1. kolovník, tropický strom pěstovaný pro semena (kolové oříšky); 2. osvěžující nealkoholický nápoj, kokakola
kolaboracespolupráce; nečestná spolupráce, např. s nepřítelem
kolaborantspolupracovník; za druhé světové války se tak označovali lidé, kteří spolupracovali s Němci
kolace, kolecionaceporovnávání dvou stejných textů; započítání darů od zůstavitele do dědického podílu obdarovaného
kolagenjednoduchá bílkovina obsažená v kůži, šlachách, ve vazivu
kolamindruh olejovité organické látky, derivát etylalkoholu
kolapszhroucení, selhání orgánu, organizmu, systému
kolapsarzhroucená hvězda s velkou hustotou a silnou gravitací, z níž nemůže uniknout ani světlo, černá díra
kolaterálavedlejší větvení např. cévy, nervu; vedlejší větev příbuzenství koletura, farnost
kolaudaceschválení; ověření výchozích podmínek při dokončení
kolážtechnika vlepování různých materiálů do plochy obrazu; výtvarné dílo touto technikou vytvořené
kolchicinalkaloid obsažený v ocúnu
kolchozkolektivní hospodářství, hospodaření
kolegaspolupracovník
kolegialitavzájemná soudržnost mezi spolupracovníky, kolegiálnost
kolegium1. v antickém Římě sdružení osob společných zájmů; 2. stálý poradní orgán, např. ministra, děkana
kolej1. zařízení sloužící k ubytování, popř. i stravování studentů vysokých škol; vyšší škola s internátem (ve Velké Británii, USA); 2. jízdní cesta kolejových vozidel
kolekcesbírka, soubor, souprava
kolektiv1. společenství; organizovaná, obvykle malá skupina osob; 2. druh optické čočky
kolektivizece, kolektivisacepřeměna soukromého hospodaření v kolektivní
kolektivizmus, kolektivismuspodřizování osobních zájmů kolektivu, přeceňování významu kolektivu
kolektivní smlouvasmlouva mezi odbory zaměstnanců a zaměstnavateli v oblasti pracovního práva, kterou se upravují mzdové podmínky a ostatní pracovněprávní nároky v rámci daném pracovněprávními předpisy
kolektivumkolektiv; jaz. podstatné jméno hromadné
kolektomiechirurgické odstranění části tlustého střeva
kolektor1. výběrčí; 2. sběrací zařízení, sběrač, lapač; zařízení k zachycení a přeměně jedné formy energie na jiné formy energie; podzemní stavba tunelového charakteru; 3. přísada zvyšující vytavitelnost rmutu
kolenchymrostlinné zpevňovací pletivo
koleoptérarychlý letoun s možností kolmého startu a přistání; místo křídel má kolem trupu prstencovou nosnou plochu
koleopterologienauka o broucích
koleoptóza, koleoptosavyhřeznutí pochvy
koleus, coleuskoleusafrická kopřiva, pokojová rostlina s pestrými listy
kolibasezonní dřevěné obydlí pro pastevce v horách
kolidovatkřížit se, střetat se; překážet si; časově spadat vjedno
kolie, colliekóliskotský ovčácký pes
kolier, goliégoljénáhrdeník
koliformní bakteriebakterie z čeledi Enterobacteriaceae - zkvašují laktózu na plyny, kyseliny a aldehydy - vyskytují se ve výkalech
koligacezpětná reakce u homolytických (radikálových) reakcí
koligativnívyznačující se vlastnostmi, charakteristickými pro větší počet jednotek - jedinců
kolikaprudké křečovité bolesti, záchvat; silná, vlnovitá, většinou svíravá bolest, která má svá maxima a poklesy v průběhu minut; křečovitá bolest postihující hladké svalstvo, např. střev, žlučníku nebo močového traktu
kolikvacezkapalnění, rozbřednutí, rozplynutí, odumření
kolimátoroptická spojná soustava vytvářející rovnoběžné světelné svazky
kolineacedruh geometrického zobrazování
kolins, collinskolinsmíchaný nápoj z džinu, citronové šťávy a cukru
kolitidazánět tlustého střeva
kolize, kolisesrážka, rozpor, nesrovnalost, střetnutí
kolizní, kolisnívztahující se ke kolizi; právo určující
kolmatacenaplavování; zmenšování propustnosti zemin
kolofónu m. /g/ lit. - záver stredovekej knihy s údajmi o autorovi, tematike diela, miesta a dátume vydanie, vydavateľovi a pod.; tiráž
koloidlátka rozptýlená ve formě částic ve druhé látce, která je v nadbytku
kolokacedvojice nebo více slov, obv. spojovaných samostatných lexikálních jednotek
kolokázie, kolokasietropická bylina pěstovaná pro jedlé hlízy s velkým obsahem škrobu
kolokvializmus, kolokvialismushovorový výraz
kolokviální rozhovorvědecká rozprava, komplexní pohovor
kolokviumrozmluva, rozhovor; shromáždění odborníků, vědecká rozprava
kolon, colonkolonúsek tlustého střeva, tračník
kolona1. dlouhá řada; útvar; sloupec; 2. organizovaná skupina lidí s určitým úkolem; 3. destilační zařízení
kolonádasloupořadí; otevřená chodba se sloupořadím
kolonel1. plukovník; 2. písmo o velikosti 7 bodů
kolonializmus, kolonialismussystém a politika vykořisťování, zisky a výnosy na úkor druhých
koloniálobchod se smíšeným zbožím
kolonie1. skupina jedinců nebo soubor jednotlivostí tvořící určitý celek odlišný od svého okolí; 2. hospodářsky a politicky závislé území
kolonistaosadník; obyvatel kolonie
kolonizace, kolonisaceproces osídlování a kultivace neobydlených území, kolonizování
kolonoskopievyšetření tlustého střeva endoskopem, koloskopie
koloptóza, koloptosapokles příčného tračníku
koloracezdobení barvami, barvení, zbarvení
koloraturadruh pěvecké techniky užívající melodické ozdoby
kolorimetr1. přístroj na určování trichromatických souřadnic barevného světla; 2. přístroj k určování koncentrace roztoků
kolorimetriefyzikální teorie barev; měření barev; metoda stanovení koncentrace zkoumané látky
koloritbarevnost, barvitost, zabarvení; ráz, charakter
kolorovatvybarvovat; hud. zdobit koloraturami
kolosantická socha nadživotní velikosti; tvor neobyčejné velikosti, obr; věc mimořádně velkých rozměrů, gigant
kolosálníobrovský; velkolepý, nádherný, skvělý
koloseumamfiteátr, velké divadlo
koloskopievyšetření tlustého střeva endoskopem, kolonoskopie
kolostomieumělý vývod tlustého střeva
kolostrummlezivo
kolón, colónkolón], colon [kolon1. měnová jednotka Kostariky a Salvadoru; 2. nájemce zemědělské půdy, osadník, zejm. v Jižní Americe
kolpitidazánět pochvy ženského pohlavního ústrojí
kolpo-první část složených slov mající význam pochva, poševní
kolpoplastikaplastická operace děložního čípku
kolportážroznáška, rozšiřování, pouliční prodej tiskovin
kolportérroznašeč, pouliční prodejce tiskovin
kolposkopievyšetření poševních stěn a děložního čípku pomocí endoskopu
koltbubínkový revolver
kolumbáriumhřbitovní stavba pro ukládání pohřebních uren
kolumnárnísloupkovitý (sloupkovité krystaly)
kolurdeklinační kružnice procházející body rovnodennosti nebo body slunovratu
koluze, koluse1. maření vyšetřování; 2. nekalá soutěž
koma1. plynný obal kolem jádra komety; 2. vada optických zobrazovacích soustav; 3. čárka, interpunkční znaménko
komandantvelitel; kdo rád poroučí, velitelský typ
komandatura, komandanturavojenské velitelství
komanditaobchodní společnost, kde alespoň jeden společník ručí celým jměním, ostatní jen vklady
komanditistaspolečník komanditní společnosti, který za její závazky ručí do výše svého nesplaceného vkladu
komando1. útočný oddíl, speciální jednotka; bojůvka; 2. velitelství, komandatura; velení, vláda, moc; 3. v nacistických koncentračních táborech pracovní skupina vězňů
komandovatvelet, přikazovat, poroučet
komasacescelování, sjednocování, slučování
komatózní, komatosnívztahující se ke kómatu
kombajnstrojový komplex vykonávající několik po sobě následujících pracovních úkolů
kombatant,příslušník ozbrojených sil s bojovým posláním; bojovník, frontový voják
kombi, combikombiautomobilová karoserie s pátými dveřmi na zadní straně, kombík
kombinace,seskupování, vytváření různých vztahů; domněnka, úsudek
kombinatorika,obor zabývající se zejm. konečnými množinami a jejich strukturami
kombinát,spojení různých vzájemně se doplňujících výrobních závodů v jeden podnik
kombiné,dámské spodní prádlo
kombinéza,jednodílný oblek vzniklý pevným spojením kalhot a blůzy; pracovní oblek, overal
kombinovat1. spojovat, skládat; 2. usuzovat, dohadovat se
kombuča, kombuchačajová houba; nápoj
kombuscespálenina, opaření
komediant,kočovný artista; divadelní umělec; přetvařující se člověk
komedieveselá divadelní hra; směšné nebo falešné jednání; žert, přetvářka
komedon, komedouher, zánět mazových žláz
komendaklášter rytířského řádu
komeniologieobor zabývající se studiem života a díla J. A. Komenského
komensalismusDruh symbiózy, při které jeden partner (populace) využívá druhého, ale neškodí mu. Využívaný partner (populace), ale ani nic nezískává. Např. dravci - mrchožrouti.
komentářpoznámky, vysvětlivky, vysvětlení, výklad, kritika
komentovatvysvětlovat, rozebírat, reflektovat, kritizovat
komenzalizmus, komenzalismussoužití dvou nebo více druhů organizmů
komenzálneškodný příživník živící se zbytky potravy hostitele
komenzurabilita, komensurabilitasouměřitelnost, stejnorodost, srovnatelnost
komerceobchod, obchodování, obchodní styk
komercializace, komercialisaceobchodní využití, zpeněžení
komercializmus, komercialismusobchodní duch, metody, zvyklosti; obchodní výraz
komerčníobchodní
kometavlasatice, kosmické těleso tvořené jádrem s komou a chvostem
komfortpohodlí, přepych
komickýbudící veselost nebo smích, žertovný, směšný
komičnooblast jevů budících veselost nebo smích
komikherec komických rolí; šprýmař
komiks, comicskomiksobrázkový seriál
kominternaKomunistická internacionála
komisař1. osoba určená k provedení zvláštního úkolu, zastupující stát nebo státní správu; 2. stupeň úřední hodnosti ve státní správě
komise1. skupina osob, úřední orgán pověřený určitou činností; 2. příkaz nebo zmocnění, např. k prodeji zboží
komisionářsamostatný obchodník obstarávající pro příkazce určitou záležitost
komisnépoplatek za uskutečněný obchod, kurtáž
komisníslužební, úřední; úředně odměřený, přísný; k. prodej převzetí zboží k prodeji s platbou po jeho uskutečnění
komitentpříkazce v komisionálním obchodě; zákazník
komitét, komitéskupina osob pověřená nějakým úkolem; organizační výbor
komnatapěkně zařízený prostorný pokoj, obv. zámecký, hradní
komoce, commotiokomocióotřes, pohnutí
komodanižší skříňový nábytek se zásuvkami
komoditadruh zboží
komodor, komodorevyšší námořní nebo letecká hodnost
komolýkomolý jehlan nebo kužel jsou tělesa bez vrcholu (mají useknutou špičku, vodorovně se základnou)
komonalitastejnost, shoda
komora1. místnost, uzavřený prostor,dutina; 2. profesní sdružení; 3. část zákonodárného orgánu; 4. úřad, který spravoval osobní majetek panovníka nebo církevního hodnostáře
komorbiditaSoučasný výskyt více nemocí. Viz též morbidita.
komorní1. vztahující se ke komoře; 2. intimní, jemný, vytříbený; 3. o malém počtu hudebních nástrojů
kompakcestlačení
kompaktkompaktní deska, cédéčko, CD
kompaktátdůležitý úkol; pověření
kompaktnípevný, hutný, celistvý, souvislý soudržný
kompaktnostpevnost, masivnost, semknutost, hutnost
kompandorzařízení, které umožňuje zlepšit odstup signálu od šumu na lince
komparacepřirovnání, srovnání, porovnání; stupňování přídavných jmen a příslovcí
komparatistikasrovnávací vědecká metoda; nauka užívající této metody
komparativdruhý stupeň při skloňování přídavných jmen a příslovcí
komparativní1. srovnávací; 2. vztahující se ke komparativu
komparátorpřístroj umožňující přesné srovnávání
komparz, komparsv divadle a filmu sbor statistů
kompaspomůcka k určování světových stran
kompatibilitavzájemná slučitelnost, snášenlivost, schopnost volného křížení
kompatibilnísnášenlivé, slučitelné
kompaundnísložený sdružený
kompendiumpříručka, stručný přehled
kompenzace, kompensecenáhrada, vzájemné vyrovnání, odškodnění
kompenzátor, kompenzátorvyrovnávací zařízení, vyrovnávač, korektor, vyvažovač
kompenzovatvyrovnávat; nahrazovat (např. škody)
kompetencepravomoc; rozsah působnosti
kompetentnípravomocný; zodpovědný; způsobilý
kompeticesoutěž, soupeření, rivalita, soutěživost
kompetitivní komunikaceje komunikace soutěživá
kompilacesbírání, sestavování, shromažďování; nepůvodní dílo, kompilát; překlad, převedení počítačového programu zdrojového na výsledný
kompilátvýsledek kompilace; překlad zdrojového počítačového programu na výsledný; kompilace
komplementdoplněk, doplnění
komplementářspolečník komanditní společnosti, který za její závazky ručí celým svým majetkem
komplementárnídoplňující se, zapadající do sebe
kompletsouprava, sada; souhrn částí určitého celku
kompletníúplný, v plném počtu
komplexsouhrn, soubor; skupina předmětů tvořících celek souhrn pocitů, sebehodnocení
komplexitasložitost, mnohotvárnost; úplnost; komplexnost
komplexnícelkový, souborný, všestranný, složitý
komplexnostkomplexita
komplicspoluviník, spolupachatel
komplikacesložitost; zápletka; nesnáz; přidružení další nesnáze, obtíže, nemoci
komplikovanýsložitý, zamotaný, těžký
komplimentlichotka; poklona, projev úcty
komplotspiknutí, pikle
komponent, komponentadíl, součást, složka
komponistaskladatel
komponovatsestavovat, tvořit (obv. hudební dílo)
kompostorganické nebo průmyslově vyráběné hnojivo
kompotzavařené ovoce
kompozice, komposiceskládání, komponování; skladba; nauka o skladbě hudebních děl; delší školní písemná práce
kompoziční, komposičnískladbový, výstavbový; týkající se kompozice
kompozit, kompositsložený materiál vzniklý umělým propojením jednodušších materiálů
kompozitní, kompositnísložený z různých prvků
kompozitum, kompositumsloženina, složené slovo
komprehensivníucelený
kompresestlačování, zmenšování objemu; zvětšování tlaku
kompresibilitastlačitelnost
kompresivnístlačující, zhušťující
kompresorstroj ke stlačování plynů
komprimacezhuštění, zkoncentrování
komprimátslisovaná látka
komprimovanýstlačovaný, stlačený; slisovaný
kompromisdohoda na základě vzájemných ústupků
kompromitovatpoškodit, znevažovat, zostudit (někoho)
kompulze, kompulsebezesmyslové, nutkavé opakování určitých pohybů nebo jednání, kterým se postižený nemůže ubránit
komputer, computerkompjútrelektronický počítač
komtesadívka ze šlechtického rodu, šlechtična
komturvysoký hodnostář rytířského řeholního řádu
komunanižší správní jednotka s částečnou samosprávou; skupina lidí žijících v komunitě; forma kolektivního zemědělského hospodářství
komunardPříslušník, člen Pařížské komuny (1871 založena v Paříži po válce prusko-francouzské). Když Komuna byla poražena, komunardé byli popraveni u zdi hřbitova Pera La Chaise v Paříži.
komunálnípatřící do pravomoci měst a obcí
komunikaspolečenství
komunikabilitaschopnost udržet kontakt s okolím
komunikacespojení; přenos, sdělování, výměna informací; veřejná doprava, dopravní cesta
komunikačnídopravní, přepravní; dorozumívací; sloužící ke spojení
komunikativnostsnadnost, ochota komunikovat; schopnost se domluvit, vstřícnost
komunikáttext, jazykový projev
komuníkéúřední oznámení, oficiální sdělení
komunikovatoznamovat; být ve spojení
komunitaskupina, či spolek žijící v určité své samosprávě
komunizmus, komunismusnázor, ideologie nebo přesvědčení o historické nadřazenosti zespolečenštěného vlastnictví a rovnostářského rozdělování i jeho totalitní prosazování
komutacevýměna, záměna
komutativnízaměnitelný, záměnný
komutatívnostzaměnitelnost; jedna z vlastností algebraických operací
komutátorčást elektrického stroje sloužící jako mechanický usměrňovač nebo měnič kmitočtu elektrického proudu
komžesvrchní kněžská bílá košile
kon-, con-kon-první část složených slov mající význam s, se, spolu
koňak, cognackoňakvinný destilát
koncedovatpřipustit, souhlasit, ustoupit
koncelebracesloužení mše několika kněžími
koncentracehustota, zhušťování; hromadění; soustředění
koncentračnísoustřeďující, zhušťující; izolující, internační
koncentrákkoncentrační tábor, tábor na izolaci i fyzickou likvidaci odpůrců režimu, příslušníků národnostních menšin i celých národů
koncentrát1. zhuštěný roztok; 2. kovem obohacená surovina po koncentraci rudy; 3. zbytek po odpaření rozpouštědel
koncentrickýsoustředný
koncentrovaný1. zahuštěný; 2. soustředěný
koncepce1. početí, oplodnění; 2. pojetí, rozvržení, představa
koncept1. první návrh textu, přibližné vypracování textu, náčrt; 2. koncepce, pojetí, pojem
koncernsdružení podniků různých odvětví
koncertveřejná hudební produkce; vícevětá hudební skladba pro sólový nástroj a orchestr
koncertantnímající vlastnosti koncertu (skladby)
koncertnísouvisící s koncertem (veřejnou produkcí)
konceseoprávnění, výsada, úřední povolení k provozování živnosti
koncesionářdržitel koncese
koncesovanýúředně povolený
koncha1. půlkruhová klenba; 2. skořápka měkkýšů, ulita, lastura, mušle; 3. zkostnatělá ploténka v nosní dutině obratlovců,skořepa
koncilcírkevní sněm
konciliarizmus, konciliarismushnutí v katolické církvi vycházející z myšlenky, že koncil je nejvyšší autoritou v církvi
koncilientnísmířlivý, snášenlivý, vlídný
koncinníurovnaný, uhlazený, vybroušený, harmonicky sladěný
koncipientnižší správní úředník; pomocník notáře nebo advokáta
koncipovatnavrhovat pojetí, prvně zpracovávat, ideově plánovat
koncizní, koncisnístručný, zhuštěný, úsečný
kondemnace1. odsouzení; odsuzující rozsudek; 2. prohlášení lodi za neschopnou další plavby
kondenzace, kondensacezhušťování; srážení, zkapalňování par
kondenzát, kondensátprodukt vzniklý kondenzací
kondenzátor, kondensátor1. výměník tepla chladicího zařízení; 2. zařízení na shromažďování elektrických nábojů, složené ze dvou vodičů oddělených od sebe izolujícím prostředím
kondenzovat, kondensovat1. zhušťovat; 2. zkapalňovat
kondicepodmínka; rozpoložení, tělesný nebo duševní stav; doučování
kondiciogramzpracování výhledového kalendáře duševního i tělesného stavu na základě biorytmů
kondicionalizmus, kondicionalismus-názor o krajní relativnosti poznání
kondicionálpodmiňovací způsob
kondicioner, kondicionér, conditionneurkondysionér], conditioner [kondyšnrupravovač, prostředek nebo přísada ke zlepšení stavu; stabilizátor kvality vlasů
kondičnítýkající se kondice
kondikcežaloba pro bezdůvodné obohacení
kondolencesoucítění, projev soustrasti
kondolovatprojevit soustrast
kondomprezervativ, mužský gumový ochranný a antikoncepční prostředek
kondominiumspoluvlastnictví; území pod společnou svrchovanosti více států
kondorvelký dravý jihoamerický pták
kondotiérstředověký velitel žoldnéřů
kondukcevedení, např. tepla nebo nervového vzruchu
kondukt1. průvod při smutečních příležitostech; 2. středověká vícehlasá skladba, conductus
konduktancereálná část admitance
konduktérprůvodčí
konduktivitaveličina charakterizující v jednotlivých bodech elektrický odpor látky
kondylkloubní hrbol, výběžek
kondylomchorobný bradavčitý výrůstek na kůži nebo sliznici
konektivitarychlost připojení; připojení, spojení, propojení
konektorspojovací součástka; společný název pro elektrickou zásuvku a vidlici
konexevlivná spojení, styky; výhodné známosti
konfabulacesmyšlenka; chorobná obrazotvornost
konfederacevolné sdružení států, v němž si členské státy zachovávají suverenitu a volnost jednání; sdružení, spolek
konfekcehromadná výroba oděvů v normovaných velikostech; hromadně vyrobené oděvy
konferenceporada, shromáždění, sjezd
konferenciérosoba provádějící zábavným programem
konferovatprovádět zábavným programem; radit se, mít poradu
konfesenáboženské vyznání;vyznání,přesvědčení vůbec;životní paměti,zpověď
konfese, confessiokonfesiópřesvědčení; vyznání víry, náboženské vyznání
konfesnítýkající se konfese;církevní,církevnický
konfeta, konfet1. pestrobarevné papírky rozhazované při oslavách; 2. drobný cukrářský výrobek
konfidence1. důvěra, důvěrnost; důvěrné sdělení; 2. Udání
konfidenttajný spolupracovník policie, donašeč, fízl, udavač
konfiguraceseskupení, uspořádání
konfirmaceověření, potvrzení listiny; obnovení křestního slibu, biřmování; papežské potvrzení biskupa
konfiskacezabavení (zejm. majetku)
konfiskátzabavený majetek
konflagracevzplanutí, vypuknutí
konfliktneshoda, rozpor, střet, střetnutí, válka
konfliktnírozporný, střetávající se, nesouhlasící
konfluencesplývání, splynutí
konformaceprostorové uspořádání atomů v molekule sloučenin
konformita1. shoda, souhlas, přizpůsobení; 2. mat. stejnoúhlost
konformizmus, konformismuspřizpůsobivost; bezzásadová schopnost se přizpůsobit
konformnísouhlasný, shodný, odpovídající
konfrontaceporovnání, srovnání; střetnutí, konfliktní stav
konfucianizmus, konfucianismus-názory a souhrn učení Konfucia, posléze čínské oficiální náboženství, konfuciánství
konfutacevyvrácení např. názorů, odmítnutí např. učení, víry
konfúzezmatek, chaos; splynutí oprávněné osoby a povinné osoby
konfuze, konfúze, konfusezmatek, zmatení, chaos; splynutí oprávněné a povinné osoby v jeden subjekt
konfúznízmatený, neuspořádaný
kongeniálnísourodý, rovnocenný, přiměřený; stejně nadaný
kongenitálnívrozený
kongescedopravní zácpy;ucpání
konglomerátsměs; směsice, nesourodý celek; slepenec
kongregacenáboženská obec; shromáždění duchovních; řádová řehole; spojení několika klášterů společným představeným
kongressjezd, shromáždění; parlament některých států; politická strana v některých státech
kongresmančlen kongresu, poslanec
kongruapříjem duchovních poskytovaný státem
kongruenceshoda, shodnost
kongruentnísouběžné
konidievýtrus hub
koniferajehličnan
konimetrprachoměr
konjekturadohad, předpoklad; pravděpodobná oprava, doplnění porušeného textu
konjugacespojení, splynutí; časování sloves
konjuktivaoční spojivka
konjunkcespojení, spojitost, souvislost, časová shoda; astr. okamžik, kdy dvě kosmická tělesa mají stejnou rektascenzi nebo ekliptikální délku; jaz. Spojka
konjunktivzpůsob slovesný vyjadřující vztah závislosti
konjunktivaoční spojivka
konjunkturapříznivý stav, příznivé okolnosti, příznivý vývoj; ekonomický rozvoj, rozmach
konjunkturalistaprospěchář, vypočítavec těžící z okolností
konkávavyhloubenina
konkávnívyhloubený, dutý
konkláveuzavřená místnost, kde kardinálové volí papeže; toto shromáždění kardinálů
konkludentnívysvětlující určitý projev vůle, úsudek
konkluze, konklusezávěr, konečný výsledek, rozhodnutí
konkordanceshoda, souhlas; abecední seznam věcně nebo slovně shodných míst jedné nebo více knih (např. biblická konkordance)
konkordantníshodný, souhlasný; harmonický
konkordátsmlouva o vzájemných vztazích mezi státem a římskokatolickou církví
konkrecezhuštění; horninová nebo minerálová nakupenina; zarůstání tkáně
konkrektacepokračující fáze sbližování s osobou erotického zájmu v intimním prostředí
konkrementpatologicky vytvářený pevný útvar v dutých orgánech, kámen
konkretizace, konkretisaceupřesnění, uskutečnění, realizace
konkrétníurčitý, přesný; skutečný, věcný, hmatatelný
konkrétumněco smysly vnímatelného; podstatné jméno konkrétní
konkubinátvztah muže a ženy, kteří nejsou manželé, ale trvale spolu žijí, např. druh a družka
konkurencesoupeření, soutěžení; projev hospodářské soutěže
konkurenceschopnostschopnost prosadit se v určitém oboru v porovnání s ostatními, viz konkurence
konkurentsoupeř
konkurz, konkurs1. forma výběru, soutěž; 2. soudní řízení na vyrovnání a zajištění majetku upadajícího dlužníka, konkurzní řízení
konkurzant, konkursantdlužník v konkurzním řízení, úpadkář, kridatář
konosament, konosementcenný papír potvrzující převzetí nebo naložení zásilky na loď
konotacevýznamový nebo stylistický odstín doplňující základní význam slova
konsangvinitapokrevní příbuznost
konsekracevysvěcení, posvěcení na biskupa
konsekuceúčinek; souslednost, posloupnost, nepřetržitost
konsekutivníúčinkový; nepřetržitý, po sobě jdoucí, postupný
konsekvencedůslednost; důsledek, následek; konsekventnost
konsekventnásledující člen; následek; logický závěr, výsledek
konsekventnídůsledný, výsledný, logicky vyplývající; hydrologie svahový, přizpůsobený svahovým poměrům
konsenzus, konsensus, konsens, consensuskonsenzusshoda názorů, souhlas, společný postoj, součinnost
konsignaceseznam, soupis; odeslání, složení, deponování, poukázání peněz, zboží
konsignantodesílatel, deponent
konsolidaceupevnění; ustálení; úprava, sjednocení různých závazků v jeden závazek; lék. zkostnatění zlomeniny kosti
konsonancesouznění, libozvuk, souzvuk
konsonantsouhláska
konsonantizmus, konsonantismus-soustava souhlásek; nauka o souhláskách
konsorciedružka,společnice
konsorciumspolečenství; příležitostné sdružení právnických subjektů k provedení určitého obchodu
konspektplán díla v tezích; zhuštěný obsah díla
konspiracespiknutí, komplot, tajná dohoda
konspiračníutajený, spiklenecký, v zájmu utajení, konspirativní
konspirativníkonspirační
konstanceustálenost, stálost
konstansPrvní část básnického přívlastku (epitetonu) - označuje stálou vlastnost. Př.: Bílý sníh.
konstantastálá, neproměnná veličina
konstantenslitina niklu a mědi vyznačující se velkým, teplotně stálým elektrickým odporem
konstantníneměnný, stálý
konstatacezjištění, konstatování
konstatovatzjišťovat, shledávat, potvrdit existenci něčeho
konstábl, constablekanstebl1. vrchní velitel vojska zastupující krále; 2. policista nejnižší hodnosti, policejní strážník ve Velké Británii
konstelacepostavení, souběh okolností,stav věcí; postavení hvězd a planet
konsternacezmatek, zděšení; nepříjemné překvapení; úžas, ohromení
konsternovatnepříjemně překvapit
konstituce1. ústava, uzákonění; 2. stavba těla. tělesný stav; 3. složení, uspořádání; 4. církevní dekret, dokument
konstitucionalismusvláda lidu prostřednictvím ústavy
konstitucionalistikavěda o ústavním právu
konstitučníústavní - viz konstituce
konstituovatustanovit, ustanovovat, zřídit, zřizovat
konstrikcezúžení, sevření, utažení, podvázání
konstriktivaúžinová souhláska
konstriktorsvěrač
konstrukcemontáž, sestavování; stavba; kostra; stavba těla, konstituce
konstruktivizmus, konstruktivismus-umělecký (zejm. architektonický) směr 20. let 20. století zdůrazňující konstrukci, kvalitu materiálu a účelnost
konstruktivnítvořivý, činorodý
konšelradní, člen městské nebo obecní rady
kontaktdotyk, spojení, styk
kontaktážuskutečnění, provedení kontaktu, navázání spojení
kontaktérprostředník, zprostředkovatel, spojka, stykař
kontaktnídotykový, přímo se dotýkající, v přímém styku; lék. podezřelý z nákazy ze styku s nemocným
kontaktovatnavázat kontakt
kontaminaceznečištění prostředí škodlivými látkami, zamoření; infekce, nakažení organizmu
kontaminantznečišťující látka
kontejnerpřepravník, pojízdná nádoba na tuhý komunální odpad
kontejnment1. kontrola, omezení; sebeovládání; 2. ochranný kryt jaderného reaktoru a primárního okruhu
kontemplacerozjímání, přemýšlení, uvažování
kontemplativnírozjímavý, hloubavý, přemítavý
kontemplativnívnitřní
kontextsouvislost; významová souvislost jazykového projevu; souvislý text; souvislost jevů nebo událostí
kontiguitastyčnost, dotyk věcí v čase a prostoru, sousedství
kontinentpevnina, světadíl
kontinentalitapevninský, vnitrozemský charakter, např. Počasí
kontinentálnípevninský, vnitrozemský
kontingencenáhodnost; nahodilost; možnost
kontingentpevný počet, pevně stanovené množství
kontinuálníspojitý, souvislý, nepřetržitý
kontinuitaspojitost, souvislost, nepřetržité trvání, plynutí
kontinuumněco souvislého, nepřetržitého; prostředí spojité, bez vnitřní struktury
kontoúčet
kontokorentběžný účet
kontra1. proti; 2. v karetních hrách flek 3. od základního tónu o tři oktávy nižší tón
kontra-první část složených slov mající význam 1. opačný, protivný, jdoucí proti; 2. o oktávu nižší
kontrabandpodloudně dodávané zboží
kontrabas1. strunný smyčcový hudební nástroj, basa; 2. hluboký mužský hlas
kontraceptivumprostředek bránící početí
kontradikceprotiřečení, rozpor, protiklad
kontrahentsmluvní strana, kontraktor
kontrahovanýnasmlouvaný, daný smlouvou
kontrahovatstahovat; uzavírat smlouvu
kontraindikaceokolnost nebo stav pacienta vylučující některé léčebné postupy, výkony, užívání některých léků
kontrakcesmršťování, zmenšování, stah
kontraktsmlouva, dohoda
kontraktacesjednávání a uzavírání smluv
kontraktilitastažitelnost, smrštitelnost
kontraktorsmluvní strana, kontrahent
kontrakturazkrácení, fixované držení části těla způsobené zkrácením svalu a jeho vazivovou přeměnou
kontralaterálníležící na opačné straně
kontramaskamaska používaná v trikové technice při snímání nebo kopírování
kontrapostvýtv. umění pohybově vyvážený postoj, při němž váha těla spočívá na jedné noze
kontrapozice, kontraposiceprotiklad
kontraproduktivní,působící nevhodně, proti výsledku, řešení
kontrapunktdruh skladebné práce, v němž mají všechny hlasy melodickou a rytmickou samostatnost
kontrarevoluceregresivní proces, snaha o nastolení předrevolučního stavu věcí
kontrasignacespolupodpis jako předpoklad závaznosti nebo platnosti úřední listiny
kontrastnaprostá odlišnost; protiklad, opak rozdílnost
kontrastnínaprosto odlišný, opačný, rozdílný
kontrárnost, contrarietaskontrarietásprotilehlost, opačnost, protichůdnost
kontribucenucený příspěvek, daň; podíl pojišťovny na škodě
kontrolapřezkoumávání, dozor, dohled, ověřování
kontrolérzařízení pro řízení chodu elektrických motorových vozidel
kontrovatprovádět protipohyb, zpětný záběr; slovně replikovat
kontroverze, kontroversespor, hádka, prudká výměna názorů
kontroverzní, kontroversnísporný
kontumace1. zdravotnická opatření zabraňující šíření nakažlivých onemocnění; 2. zmeškání soudního jednání, nedostavení se k soudnímu jednání; 3. sankce za porušení soutěžních pravidel
konturaobrys; nákres v hlavních liniích
kontuze, kontusezhmoždění, pohmoždění
konurbacesouměstí, aglomerace měst
konvalidacezhojení, dodatečné zplatnění právního vztahu
konvekcepřenos látky a energie prouděním, proudění
konvektivnízaložený na konvekci, související s prouděním, konvekční
konvektomatpřístroj na přípravu jídla, zpravidla ve velkých kuchních
konvektortopné těleso teplovzdušného vytápění
konvencedohoda, úmluva; ustálený způsob jednání, společenské pravidlo
konvencionalizmus,konvencionalismus1. názor na pojmy jako jen dohodnuté, bez obsahu; 2. lpění na společenské konvenci
konvenčnídohodnutý, sjednaný, smluvní; obvyklý, běžný
konvenovatvyhovovat, odpovídat, hodit se, být vhod
konventshromáždění, schůzka; osazenstvo, budova kláštera
konvergencesbíhavost, sbíhání, sbližování
konvergentnísbíhavý, sbíhající se; související s konvergencí
konvertibilitasměnitelnost, převoditelnost, přepočitatelnost
konvertiplánexperimentální letadlo se svislým startem a svislým přistáváním
konvertitakdo přestoupil na jinou víru, zejm. Katolickou
konvertorměnič, směšovač, převodník; hutnická pec
konvertovatzměnit, obrátit, přestoupit
konverzace, konversacerozhovor; rozmluva společenského rázu; vyučovací hodina zaměřená na hovor v cizím jazyce
konverze, konversepřeměna, změna, obrat
konverzovatkomunikovat, bavit se s někým
konvexitavydutost, vypouklost, vypuklost, konvexnost
konvexkonkávnídutovypuklý
konvexnívydutý, vypouklý, vypuklý, klenutý
konvexnostkonvexita
konvojochranný ozbrojený doprovod; dlouhá řada, skupina dopravních prostředků
konvokacesvolání, sjezd, sněm; veřejná soudní výzva k přihlášení pohledávek
konvolutsvitek listin nebo několik písemností svázaných do knihy
konvolutaarchitektonická spirálovitá ozdoba
konvulze, konvulsekřeč, křečovitý záchvat
konzervace, konservaceúprava látek a předmětů napomáhající jejich ochraně před zkažením, zničením
konzervativec, konservativecstoupenec konzervatismu; člověk zaujatý proti všemu novému, zpátečník
konzervatizmus, konservatismus, konzervativizmus, konservativismus-lpění na tradičních hodnotách, na tom, co je zažité; politická zásada tradicionalistického zaměření
konzervatoř, konservatořstřední odborná škola uměleckého směru
konziliární, konsiliárníporadní
konzilium, konsiliumporadní sbor; odborná porada lékařů
konzistence, konsistencesoudržnost, pevnost, hutnost
konzistentnísoudržný; neporušený; pevný
konzistoř, konsistořporadní sbor papeže nebo biskupa; nejvyšší orgán některých evangelických církví
konzola, konsolakonstrukce vystupující ze zdi a podepírající část stavby; nosník; podpěra záclonových tyčí
konzul, konsul, consulkonzul1. ve starověkém Římě úředník s nejvyšší pravomocí; 2. orgán jmenovaný vládou k zastupování v jiném státě
konzulární, konsulárnísouvisící s úřadem konzula
konzulát, konsulátbudova konzulárního úřadu; úřad konzula
konzultace, konsultaceporada, konference; rada odborníka, odborný posudek; porada u vyučujícího
konzultant, konsultantodborný poradce; vyučující poskytující konzultace
konzultativní, konsultativníporadní
konzum, konsum1. spotřeba věcí potřebných k živobytí, konzumace; 2. obchod se smíšeným zbožím; spotřební družstvo i jeho prodejna
konzumace, konsumace1. spotřeba, konzum; 2. právo dokonání něčeho
konzument, konsumentspotřebitel, odběratel
konzumní, konsumníspotřební; průměrné kvality
konzumovat, konsumovatspotřebovat, spotřebovávat, strávit
konzumpce, konsumpcespotřeba, pohlcení, užívání spotřebních předmětů k uspokojení potřeb; obsažení jednoho trestného činu v jiném
kooperacespolupráce
kooperativnísvépomocný; družstevní
kooptacepřibrání nového člena do voleného sboru nikoli volbou, ale rozhodnutím již zvolených členů
koordinaceuvedení do vzájemného souladu, přiřazení sobě na roveň, optimální spolupráce
koordinátasouřadnice
koordinátografpřístroj k přesnému vynášení bodů daných souřadnicemi do plánů, grafů
kopienepůvodní dílo přesně napodobující originál; mechanicky vyrobený další exemplář (otisk, průpis)
kopilotdruhý pilot velkých dopravních letadel
kopiózní, kopiosníhojný, častý
kopolymerace, kopolymerizaceřetězová polymerace dvou nebo více různých monomerů
koprasušená vnitřní bílá hmota kokosových ořechů
kopro-první část složených slov mající význam 1. výkal; 2. Vulgární
koprocesorpomocný procesor
koprodukcespolečná, sdružená výroba
koprofágživočich živící se výkaly, skatofág
koprofiliepatologická záliba ve výkalech
koprolaliesklon k přehnanému užívání hrubých až obscénních výrazů, kakolalie
koprolitzkamenělé výkaly vymřelých živočichů; lék. kámen ve střevě
kopulajaz. spona, slovesná část jmenného přísudku se sponou
kopulace1. splývání dvou pohlavních buněk, soulož, koitus; 2. jednoduchý způsob roubování ovocných stromů
kopule, kupolepolokulová klenba
koraze, koraseobrušování a rozrušování hornin pevnými částicemi, abraze
korál1. mořský živočich žijící přisedle ve velkých trsech; jeho vápenatá schránka; 2. drobná kulička k navlékání, korálek
koránposvátná kniha islámu
kord1. dlouhá bodná zbraň, šermířská zbraň; 2. vroubkovaná tkanina, manšestr; 3. tkanina na vyztužování koster pneumatik
kordon, kordón1. zátaras, zábrana, ochranné pásmo; souvislá řada příslušníků nějakého sboru chránící přístup na určité místo; 2. tvarovaný ovocný stromek; 3. mírně vystupující římsa dělící průčelí ve vodorovném směru
kordonetsilná skaná příze
korekceoprava, náprava, zlepšení; cela pro nápravu vězňů
korektivopravný, nápravný prostředek
korektnísprávný, slušný, společensky bezvadný
korektorzařízení samočinně upravující činnost stroje, údaje měřícího přístroje; pracovník provádějící korekturu textu
korekturaoprava, úprava, náprava; oprava chyb v textu; otisk sazby k provedení korektury
korelacevzájemný vztah, souvztažnost mezi znaky, veličinami, ději
korelátsouvztažný pojem
korelovatvzájemně souviset; být ve vztahu s něčím
korepetitorhudebník studující se zpěváky nebo tanečníky jejich role; domácí učitel
korespondence1. dopisování; dopisy; 2. vztah mezi jevy, teoriemi, které si vzájemně odpovídají; 3. log. relace mezi dvěma třídami
korespondentdopisovatel, zpravodaj; úředník obstarávající korespondenci
korespondovatdopisovat si; shodovat se, být v souladu, ve shodě
korfbal, korfballsportovní míčová hra smíšených družstev mužů a žen podobná basketbalu
koriandrjednoletá bylina, jejíž plody se užívají jako koření
korida, corridakoridabýčí zápasy
koridor1. chodba velkých rozměrů; 2. pruh území vedoucí cizím státem
korifejvedoucí osobnost; hlavní představitel
korigovatopravovat, zlepšovat, provádět korekci
korium, coriumkoriumprokrvená a inervovaná vazivová vrstva kůže pod pokožkou, škára; buněčná vrstva pod pokožkou kořenů
kormazadní část plavidla nad záďovým kormidlem
kormoránvelký vodní pták
kormustělo rostliny skládající se z kořene, stonku a listů; trs, shluk rostlin nebo živočichů, obvykle trvale k sobě přirostlých
korneaoční rohovka
korner1. ekon. corner; 2. roh v ringu
kornet1. vojenský trubač; 2. trubka; rejstřík varhan; 3. korneta čtvercový nevyztužený jezdecký prapor s vlajícími stuhami a šňůrami
korodovatpodléhat korozi; způsobovat korozi
korofilienáklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči nedospělým nebo dospívajícím dívkám, která se zpravidla projevuje citovou náklonností, intenzivnějším prožíváním nebo potřebou citově významných vztahů k dětem, schopností se do nich zamilovat, obvykle též specificky vyšší genitální reaktivitou nebo touhou po fyzické blízkosti nebo orgasmických aktivitách ve vztahu k nim. Je zhruba synonymem slova hebefilie, částečně se významově překrývá s pojmy pedofilie a girllove.
korona1. věnec, koruna; 2. vnější vrstva sluneční atmosféry; 3. druh elektrického výboje vznikající v okolí silně zakřivených vodičů
koronálnísouvisející s korónou
koronárnívěnčitý, korunový
koroner, coronerkoronerúřední ohledávač mrtvol
koroze, korose1. rozrušení materiálu, zejm. kovů, vlivem vnějších činitelů; 2. nahlodávání povrchu hornin a minerálů chemickými procesy
korporace, corporationkorporejšnobchodní společnost, obv. akciová společnost; sdružení, spolek, společnost
korporativizmus, korporativismus-italská varianta fašistické ideologie
korporativníhromadný, společný; stavovský
korporátní komunikacekomunikace mezi členy jedné korporace
korpulentnítlustý, mohutný, tělnatý
korpus, corpuskorpus1. tělo, těleso; 2. ozvučná skříň nástroje; 3. soupis památek zahrnující pouze určitý materiál; 4. pečený pekárenský polotovar
korpuskulárníčásticový
korpuskulečástice
korsakstředoasijská psovitá šelma
kortikoid, kortikosteroidsteroidní hormon kůry nadledvinek
kortizolstresový hormon
kortizon, kortisonsteroidní hormon kůry nadledvinek
korumpováníúplatkářství, podplácení; korupce
korunaměnová jednotka České republiky, Slovenska, Dánska (krone), Norska(krone), Estonska (kroon), Švédska (krona), Islandu (króna)
korundnerost mající po diamantu nejvyšší tvrdost, oxid hlinitý
korupceúplatkářství, podplácení; korumpování
korveta1. válečná hojstěžňová plachetnice s jednou řadou děl; bojová loď používaná jako loď doprovodná; 2. akrobatický skok do stoje na rukou
koryfejnáčelník; přední osobnost
koryza, coryzakorizarýma
korzár, korsár, korsar1. pirát, námořní loupežník; 2. majitel nebo nájemce lodi zmocněný válčícím státem k provádění námořních operací a k tomu, aby měl právo kořisti
korzet, korsetšněrovačka; lék. obvaz, aparát sloužící k podpoře trupu
korzo, korsohromadné procházení; místo takového procházení, promenáda
kosmetikaobor zabývající se péčí o tělesnou krásu a odstraňováním kosmetických vad
kosmetologievědecká kosmetika
kosmickývesmírný
kosmo-první část složených. slov mající význam vesmír, svět
kosmodrommísto, odkud startují kosmické rakety; komplex zařízení ke startu raket
kosmogonienauka o vzniku a vývoji kosmických těles, hvězdných soustav, celého vesmíru
kosmografiepopis světa nebo vesmíru
kosmologievěda o vesmíru jako celku
kosmonautčlen posádky kosmické lodi, astronaut
kosmonautikavědecký a technický obor zabezpečující lety do vesmíru, astronautika
kosmopolitorganizmus rozšířený po celé zeměkouli
kosmopolitasvětoobčan, stoupenec kosmopolitizmu
kosmopolitizmus, kosmopolitismus-světoobčanství; názor zdůrazňující příslušnost jedince i celého národa k lidstvu
kosmopolitnísouvisející s kosmopolitem, kosmnpolitou a kosmopolitizmem
kosmorámadiaskopické znázornění krajin, měst, vesmíru
kosmosvesmír, svět
kostálnížeberní
kostýmdámský oblek; divadelní a maškarní oděv
košárováníumísťování zvířat, hl. ovcí, do vymezeného prostoru (košáru) za účelem vyhnojování horských pastvin
košernezávadný, čistý; k. maso připravené k požívání podle židovských náboženských předpisů
koštochutnávka
koštýř, koštéř1. násoska k odebrání vzorku vína ze sudu; 2. koštér- ochutnávač, který posuzuje a hodnotí kvalitu vína zrakem, čichem a ochutnáváním
kotacestanovení kurzu cenného papíru na burze tak, aby bylo uskutečněno co nejvíce obchodů; kótování
kothurny(vysoké) dřevěné střevíce
kotillon, kotilión, cotillonkotyjónfrancouzský společenský tanec; drobný dárek, který dávala tanečnice tanečníkovi na plese
kotonizace, kotonisacezbavlňování, přeměna lněného vlákna na vlákno podobné bavlně
koturnobuv antických herců tragédií na vysokých podrážkách; mluvit s patosem
kouč, coachkaučvedoucí sportovní ho družstva, zejm. taktiky při utkání
koučovánívedení sportovního družstva při utkání, coaching
kovalencechemická vazba vzniklá sdílením elektronových párů
kovalentníkovalentní a homeopolární vazba molekul, nepolární vazba - atomová vazba molekul vzniklá sdílením elektronového páru (jednoduchá), dvou párů (dvojná) a tří párů (trojná vazba). V.t. chemická vazba.
kovariancemíra vzájemné vazby mezi dvěma náhodnými veličinami
kovboj, cowboykaubojhonák skotu
kovbojkaliterární nebo filmové dílo ze života kovbojů; dobrodružný, napínavý, neskutečný zážitek
kox-první část složených slov mající význam kyčel, kyčelní kloub
koxakyčel, kyčelní kloub
koxagradna kyčelního kloubu
koxalgiebolest v kyčli
koxartróza, koxarthrosadegenerativní onemocnění kyčelního kloubu
koxitida, coxitiskoxityszánět kyčelního kloubu
kozorohobratník na jižní polokouli; souhvězdí a znamení zvěrokruhu; sudokopytník (kozorožec horský)
kódšifra; systém znaků a pravidel pro přepis jiných znaků
kódovatšifrovat; přeměnit informaci v určitém kódu na postupnost znaků nebo na signály
kójepevně zabudované lodní lůžko; malý oddělený prostor
kólonvětný úsek takt; dvojtečka
kómatěžká forma ztráty vědomí
kónickýkuželovitý
kónuskužel; kuželovitá součástka různých strojů
kópiakopie - slovensky
kótavzdálenost bodu nd základny, průmětny; rozměr součásti na technickém výkresu; údaj absolutní nebo relativní výšky
kótování1. přiřazování kót; 2. záznam kurzů, např. cenných papírů na burze, kotace
krab1. jedlý korýš; 2. architektonická plastická ozdoba, žabka, žába
krachúpadek, bankrot; úplný nezdar
krakelážsoustava trhlinek v barevné vrstvě obrazu
krakorec1. podpěrný nosník vyčnívající před líc zdiva; 2. konstrukce k zachycení vesel uložených ve vidlici, k uložení lodí v loděnici
krakovánítepelné štěpení vyšších uhlovodíků na nižší
kramleželezná svora ke spojování trámů, tesařská skoba
kraniálnísměřující k lebce, lebeční, horní
kranio-první část složených slov mající význam lebka, lebeční
kraniometrpřístroj k měření lebky i menších rozměrů těla, kefalometr
kraniometrievyšetřování a hodnocení velikosti lebky měřením
kranioskopiezkoumání lebky popisnými způsoby
kraniostenóza, kraniostenosadeformace lebky z předčasného srůstu lebečních švů
kraniotomieoperativní otevření lebky
kraulplavecký styl
krauróza, kraurosasvrašťování kůže
kráterjícen sopky, vyústění dráhy magmatu na zemském povrchu
krchovhřbitov
krčmahospoda
kreacetvoření, tvorba; výtvor; jmenování nového kardinála
kreacionizmus, kreacionismusteorie o vzniku nebo vývoji člověka a živé přírody tvořivou silou
kreačníviz kreace
kreatikaKreatika je vedná disciplína,ktorá sa zaoberá tvorením produtov. Produktom môže byť materiálna a nemateriálna vec, dokonca aj chorá myšlienka.
kreatinsvalový enzym
kreativita, kreativnosttvořivost, tvoření
kreaturabytost, stvoření; stvůra, obluda
krechtchráněný kryt na uskladnění zemědělských plodin přes zimu
kredeizacedesinfekce očních spojivek novorozenců jako prevence očních zánětů
kredit1. úvěr; plusový zůstatek na účtě; pravá strana účtu; 2. důvěra, vážnost, vliv, postavení; 3. hodnota, význam vysokoškolské zkoušky, zápočtu
kreditníúvěrový
krédovyznání víry, přesvědčení, souhrn názorů; část katolické mše
krekr, kreker, crackerkrekrsuchar, sušenka
krém, crémekrémpolotuhá hmota, krémovitá hmota 1. k čištění, leštění; 2.kosmetický přípravek ke vtírání; 3. cukrářský přípravek; 4. jemná polévka; 5. hustý likér
kremacezpopelnění, spálení mrtvého, pohřeb žehem
krematoriumbudova, v níž se provádí kremace
křemíkPoměrně tvrdý polokov. Křemík se v přírodě vyskytuje jako oxid křemičitý (křemen) nebo jako kyselina křemičitá, vytvořená hydratací oxidu křemičitého, Křemík je polokovový prvek, hojně se vyskytující v zemské kůře, slouží jako základní materiál pro výrobu polovodičových součástek, ale i jako základní surovina pro výrobu skla a významná součást keramických a stavebních materilálů.
krémovýmající barvu žloutkového krému; natíratelný
krempaokraj, střecha klobouku
krenelovánízdobení budov pevnostními motivy
krenologiezřídelnictví, nauka o zřídlech
kreolpůvodně potomek evropských přistěhovalců v Jižní a Střední Americe, v karibské oblasti a Brazílii i potomek černošských otroků; označení získalo hanlivý význam
kreptkanina zrnitého, jemně zvrásněného povrchu
krépidoma1. podstavec pro sochu; 2. mírně vypuklá podezdívka antického chrámu, krépis
krépismírně vypuklá podezdívka antického chrámu, krépidoma
kreténduševní zaostalec, člověk trpící kretenizmem
kretenizmus, kretenismusvrozená snížená činnost štítné žlázy projevující se poruchou duševního í tělesného vývoje
kretonbavlněná, obv. pestře potištěná látka
krevetamalý mořský korýš
kridatářdlužník v konkurzním řízení, úpadce, konkurzant
kriket, cricketkriketsportovní pálkovací hra
krimi-první část složených slov mající význam kriminální
kriminalistická odorologieidentifikace osob a věcí podle pachu
kriminalistikavěda zkoumající a zjišťující pachatele trestných činů, soudní důkazy, jejich uchování a využití k objasnění trestných činů
kriminalitazločinnost, trestná činnost
kriminalizace, kriminalisacedodávání trestního rázu, charakteru
krimino-první část složených slov mající význam kriminální, trestní
kriminologievěda o trestných činech, pachatelích, trestním řízení a trestech
krinolínaširoká sukně s vyztuženými kostěnými nebo ocelovými kruhy a pásky
kriplnadávka - z něm. der Krüppel - mrzák
Krishnaznámý indický avathar
kristianizace, kristianisacešíření křesťanství, christianizace
kritérium1. měřítko pro srovnávání, hledisko při posuzování, znak; 2. sportovní závod vybraných závodníků
kriticizmus, kriticismusskeptický přístup k obecným, dogmatickým pravdám; sklon kritizovat
kritickýrozhodující; hodnotící, posuzovací; příznačný pro krizi
kritikaodborné posuzování, odborný posudek;zpochybnění
krize, krise1. vyvrcholení, rozhodná chvíle, obrat ve vývoji, nebezpečný stav vývoje; 2. těžká, svízelná situace, potíž, zmatek
kříženíKřížení je i způsob, jak ze dvou druhů může vzniknout druh nový. Křížením může vzniknout buď nový druh, který je schopen pohlavního rozmnožování, ale i druh, který je schopen pouze vegetativního množení. Ne všechny druhy se mohou křížit.
krocinšafránová žluť, ve vodě nerozpustné žluté barvivo šafránu setého
kroketsportovní hra, při níž se hráči snaží dřevěnými palicemi prohnat barevné koule mezi brankami k cílovému kolíku
kroketa1. smažené plněné těsto; 2. pokrm z brambor nebo rýže ve formě např. kuliček, válečků
krokoitžlutý lesklý jednoklonný nerost, chroman olovnatý
kroneměnová jednotka Dánska a Norska, koruna
kronešvédská koruna, měnová jednotka Švédska
kroonměnová jednotka Estonska, koruna
kros, crosskrosterénní nebo přespolní běh
krosček, krosčekinkv některých sportovních hrách nedovolené bránění soupeři ve hře, zadržení holí
króneislandská koruna, měnová jednotka Islandu
kruchtakostelní kůr
kruciálníkřížový, průsečíkový, ústřední; rozhodný, rozhodující
krucifixplastika ukřižovaného Krista
krupádaskok koně provedený šikmo vzhůru
krupiér, krupier, croupierkrupjézástupce bankéře, který vede sázkovou hru u hracího stolu
kruponnejhodnotnější střední část zvířecí kůže
krupózní, kruposnípablánovitý, vláknitý
krustakůra, strup; shluk krystalů
krutonydrobné kousky bílého chleba opečené v oleji
kryo-první část složených slov mající význam mráz, nízká teplota
kryobiologienauka o účinku nízkých teplot na živé organizmy
kryochirurgiechirurgický obor využívající velmi nízkých teplot k destrukci nemocné tkáně
kryofilníchladnomilný, přizpůsobený životu v nízkých teplotách
kryofytrostlina žijící na tajícím sněhu nebo ledu, chladnomilná rostlina
kryogeneze, kryogenesesouhrn procesů probíhajících v nejsvrchnější části zemské kůry pří záporných teplotách
kryogenikačást fyziky zabývající se jevy, které probíhají při velmi nízkých teplotách (obv. kapalného helia)
kryogennímrazový, vzniklý působením mrazu
kryokauterpřístroj pro koagulaci tkání pomocí velmi nízkých teplot kapalného dusíku
kryokonitmeteorický prach na ledovcích v polárních a vysokohorských oblastech
kryolitminerál používaný při elektrolytické výrobě hliníku
kryologienauka o kryosféře
kryoplanacezarovnávání povrchu mrazovými procesy
kryosféračást hydrosféry a litosféry, která je dlouhodobým působením záporných teplot ve zmrzlém stavu
kryoterapieléčebná metoda užívající pro zničení chorobných útvarů velmi nízké teploty
kryoturbaceporušení, zvlnění nebo zvíření půdy mrazem
kryptapodzemní nebo polozapuštěný klenutý prostor; podzemní hrobka; hrobka, hrob
krypto-, krypt-první část složených slov mající význam skrytý, tajný
kryptodepreseskrytá proláklina, deprese zatopená vodou s hladinou nad úrovní a dnem pod úrovní mořské hladiny
kryptogamatajnosnubná, výtrusná rostlina
kryptogennínejasného původu
kryptografiepsaní tajným nebo šifrovaným písmem
kryptogramtext se skrytým údajem složeným z některých písmen textu
kryptoklimamikroklima uzavřených prostorů
kryptokorynaakvarijní rostlina
kryptomerie1. latence znaku; 2. japonský cedr
kryptonchemický prvek ze skupiny netečných vzácných plynů
kryptonympseudonym; fiktonym
krystalpevná látka, v níž jsou rovnovážné polohy částic prostorově periodicky uspořádány
krystaleriedrobné užitkové skleněné předměty zhotovené lisováním nebo foukáním
krystalizace, krystalisacevytváření krystalů; tříbení, vyhraňování názorů
krystalografieobor zabývající se krystaly
krystalomantie, krystalomancievěštění, předpovídání budoucnosti ze skleněné koule
ksaropevněné sýpky, které sloužily berberům když někde kočovali
ksív řecké abecedě písmeno x
ksichtobličej; nepříjemný člověk
ksindlsebranka, lůza, chátra
kšandapopruh; šle
kšeftobchod; čachry
kšeftsmankšeftař, podloudný obchodník; ziskuchtivec, hamižník
kšiltštítek čepice
kubaturaobjem
kubickýkrychlový; prostorový, hlavně objemový; třetího stupně
kubizmus, kubismusumělecký směr počátku 20. století převádějící zobrazovaný předmět do geometrických tvarů
kubuskrychle, kostka, skládací kostka na hraní
kučachatrč, primitivní obydlí, rozbité stavení
kuestaasymetrický horský vrchol nebo hřeben, jehož povlovný svah tvoří vrstevní plocha a příkrý svah čelo vrstvy
kuffholandská široká pobřežní plachetní loď
kulakvelký sedlák, bohatý statkář
kulantnípříjemný, zdvořilý, přijatelný
kulér, couleurkulértmavohnědá kapalina nahořklé chuti používaná k barvení nápojů; zabarvení, barva
kulináriekuchařské umění
kulinárníkuchařský
kulinářstvíznalost potravin a pochutin a jejich správné použití při přípravě pokrmů
kulisapozadí; součást divadelní dekorace; zvuky vytvářené v pozadí
kulmaruční nástroj na kadeření vlasů
kulminacedosažení nejvyššího bodu, hodnoty, vyvrcholení
kulminačnívrcholný, vrcholící
kulminovatvrcholit
kuloár, couloirkuluár1. chodba (obv. postranní nebo vedlejší místnost význačné budovy; zákulisí; 2. strmá, úzká, hluboká rokle, širší než komín
kuloárníneoficiální, zákulisní, postranní, kuloárový
kulpózní, kulposnínedbalostní, např. trestný čin zaviněný z nedbalosti
kultnáboženský obřad; uctívání, velebení, často nekritické
kultivace1. zušlechtění, vzdělávání, zdokonalování; 2. pěstování a rozmnožování buněk, tkání v laboratorních podmínkách; 3. mechanická úprava půdy před setím nebo během vegetace
kultivarvyšlechtěná odrůda užitkové rostliny
kultivátornářadí na drobení a kypření půdy, ničení plevele
kultivovanostvyšlechtěnost; vytříbenost, uhlazenost, vybrané způsoby
kultovnívztahující se ke kultu
kulturasouhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených lidstvem; soubor buněk, tkání, mikroorganizmů jedné mikrobiální populace vypěstované v umělém živném prostředí; způsob využívání pozemku, způsob zakládání a ošetřování porostu
kulturistikaindividuální silový sport rozvíjející pomocí posilovacích cviků jednotlivé svalové skupiny lidského těla
kulturní evolucionismusvšechny kultury se vyvíjejí stejně, ale každá jinou rychlostí
kumíučistarý japonský způsob boje holýma rukama
kumpánspolečník
kumštumění
kumulacehromadění, nahromadění, nakupení
kumulativníhromadný, úhrnný, rostoucí, načítaný, stoupající
kumulonimbus, cumulonimbuskumulonymbusbouřkový oblak velkého vertikálního rozsahu, dešťová kupa
kumulovathromadit, narůstat
kumulus, cumuluskumulusosamocený, zářivě bílý oblak (podoby květáku) s vodorovnou tmavou základnou, kupa
kumysstředoasijský nápoj z kvašeného kobylího mléka
kunaměnová jednotka Chorvatska
kunčaft, kunšoft, kunšaftzákazník, klient
kundalini, kundalinímagická hadí síla v indickém náboženském myšlení
kungve staré Číně předek panovníků, později nejvyšší úředník; ve středověké Číně nejvyšší šlechtický titul
kung-fučínská léčebná gymnastika; čínský způsob kontaktního boje
kunkvatnajmenší citrusový plod
kunsthistoriedějiny umění
kuo-chuečínská technika štětcové kresby tuší na hedvábí nebo na ručním papíru
kupé1. oddělení v osobním železničním voze; 2. sportovní varianta osobního automobilu s dvoudveřovou karoserií a splývavou zádí
kupírování1. zkracování ušních boltců nebo ocasů zvířat; 2. ředění tiskové barvy pro dosažení různých sytostí barevného odstínu
kupletpíseň jednoduché formy a obv. žertovného nebo satirického obsahu
kupon, kupóndruh cenného papíru; ústřižek; vzorek látky
kupritruda mědi
kupro-první část složených slov mající význam měď, měděný
kurabilitamožnost léčení, vyléčitelnost
kurantníběžný, platný, v oběhu
kurareprudký šípový jed
kuratelaopatrovnictví, instituce opatrovníka
kurativněléčebně, hojivě
kurativníkurativní [-tý-] příd.jm., odb. léčebný
kurátvojenský kněz
kurátorpečovatel, opatrovník; v protestantské církvi laický představitel církve
kurážodvaha
kurentněmecké novogotické kurzivní písmo
kurfiřtkníže oprávněný volit krále, císaře
kuriepapežská k. nejvyšší úřady římskokatolické církve
kuríozita, kuriositaneobvyklá věc, zvláštnost
kurkumatropická rostlina s hlízovitými oddenky, z nichž se získává žluté barvivo kurkumin; koření z této rostliny
kurt, courtkórt1. sportovní hřiště, dvorec; 2. popruh
kurtážpoplatek za uskutečněný obchod, komisné
kurtinahradební zeď nebo opevňovací val mezi baštami či bastiony
kurtizánaprodejná žena, milostnice, nevěstka pohybující se ve vyšších kruzích; prostitutka
kurtoezie, kurtoasiezdvořilost, dvornost, galantnost
kurvaturazaoblení, zakřivení, křivka
kurvimetrkřivkoměr
kurýrosoba pověřená doručením důležité zprávy, posel
kurýrovatléčit
kurz, kurs1. cena cenného papíru nebo devizy na peněžním, kapitálovém nebo devizovém trhu; 2. dopravní směr, úhel letu; 3. směr, režim, ráz, např. politiky; 4. soubor přednášek
kurziva, kurzíva, kursiva1. písmo mírně skloněné doprava, italika; 2. novinářská próza kratší než fejeton (obv. tištěný kurzivou), sloupek
kurzor, kursorpohyblivá viditelná značka na obrazovce počítače ukazující aktuální polohu znaku
kurzorický, kursorickýzběžný, rychle probíhající
kuskus1. vačnatec; 2. kuskus arabské jídlo ze skopového masa a zeleniny; těstovina v podobě drobných zrnek z mléka, vajec, soli, vody, popř. mléka
kustoddozorce, průvodce, opatrovník; správce
kušesamostříl, kuš
kutativnídomnělý, zdánlivý
kutálkaamatérský dechový orchestr slabší úrovně
kutikulavrstva na povrchu organizmu
kutizin, kutizín, cutisinkutyzinstřeva z hovězí štěpenkové klihovky
kutrmalé plavidlo s jednou nebo několika plachtami
kutrovacíkutrovací látky jsou přísady masových produktů (při mletí masa) - vážou vodu, emulgují tuk
kuvádazvyk některých domorodých kmenů, že muž imituje těhotenství, porod a šestinedělí
kuvert, kuvér, couvertkuvér1. poplatek za stolování zahrnutý do ceny jídla; 2. menu sestavené předem a za pevnou cenu
kux, kukspodílový nebo spekulační cenný papír, obv. s důlním právem
kvadrantjedna ze čtyř částí roviny rozdělené dvěma kolmicemi; čtvrtina kruhu, kružnice, zemského poledníku
kvadratickýdruhého stupně
kvadraturavzájemná poloha dvou kosmických těles, kdy jejich spojnice se Zemí svírají úhel 90 stupňů; mat. určení plošného obsahu; arch. křížová chodba
kvadrátdruhá mocnina; čtverec
kvadriatlonkombinace sportovních disciplín plavání, jízda na kajaku, jízda na kole a běh
kvadrienálepřehlídka konaná jednou za čtyři roky
kvadrienniumčtyřletí, období čtyř let
kvadrikamat. kvadratická plocha, plocha druhého stupně
kvadriliardačíslo 10 na 27
kvadrilion, kvadriliónčíslo 10 na 24, v některých státech (např. v USA) číslo 10 na 15
kvadrilovanýčtverečkovaný
kvadrilováníčtvereční mřížkování na poštovních známkách
kvadriviumčtveřice předmětů vyučovaných na středověkých školách
kvadrofoniezáznam a reprodukce zvuku ze čtyř míst
kvadruhypertonienapětí svalů všech končetin
kvadruparézačástečné ochrnutí všech čtyř končetin
kvadrupediepohyb po všech čtyřech končetinách
kvadruplegieúplné ochrnutí všech čtyř končetin
kvadruplicitačtyřnásobnost
kvadrupólrovinná soustava dvou dipólů se stejně velkými opačnými momenty
kvakerpříslušník náboženské společnosti odmítající obřady a tradiční dogmatickou teologii
kvalifikaceodborná způsobilost; sportovní soutěž o postup do vyššího kola
kvalifikovanýzpůsobilý, školený
kvalimetrievěda o kvalitě a měření kvality výrobků
kvalitahodnota, jakost, stav věci
kvalita životaje dána úrovní tělesné a duševní činnosti a pracovní výkonnosti a úrovní tělesné, duševní a sociální pohody
kvalitativnívztahující se k jakosti, kvalitě, zjišťující kvalitu
kvalitníhodnotný, jakostní
kvaltspěch; rychlost
kvantifikaceurčování množství
kvantifikátorlog. pojem označující rozsah platnosti nějakého tvrzení; operátor
kvantifikovatelnýměřitelný
kvantilhodnota znaku, která rozděluje statistický soubor uspořádaný v neklesajícím pořadí na určitý počet skupin se stejně velkým počtem prvků
kvantitamnožství, počet, kvantum; četnost, mnohost
kvantitativní,týkající se kvantity
kvantování,přístupnost pouze některých hodnot fyzikálních veličin, nespojitost některých fyzikálních veličin
kvantovýsouvisející s kvantem; fyz. související s kvantovou teorií, s kvantováním
kvantummnožství, počet, kvantita; fyz. nejmenší možná hodnota nějaké fyzikální veličiny
kvarcitmetamorfovaný křemenec
kvardiánpředstavený některých klášterů, např. Františkánů
kvarktyp částic, z nichž jsou složeny hadrony
kvart1. čtvrtarchový formát papíru; 2. úder kordem; 3. čtyři karty stejné barvy s postupnými hodnotami
kvartačtvrtá třída osmiletých středních škol; hud. čtvrtý stupeň diatonické stupnice; interval, v němž tento stupeň tvoří vyšší tón
kvartálčtvrtletí
kvartálníčtvrtletní
kvartánadruh malarické horečky vracející se každý čtvrtý den
kvartérčtvrtohory
kvartetkomorní skladba pro čtyři nástroje nebo hlasy
kvartetosoubor čtyř hráčů nebo zpěváků komorní hudby; druh karetní hry
kvartiltři hodnoty znaku, které rozdělují uspořádanou řadu hodnot znaku do čtyř stejných částí
kvartočtyřválcová válcovací stolice
kvašmalba na papíře vodovými barvami smíšenými s krycí bělobou
kvaternionzobecnění komplexních čísel
kvaternitačtveřice
kvazar, kvasarkosmický objekt podobný hvězdám s velkým rudým posuvem, intenzivní rádiový zdroj
kvazi-, quasi-kvazi-první část složených slov mající význam jakoby, připomínající, zdánlivý
kvazičásticeelementární částice systému mnoha částic
kvazipenízetermínové vklady a depozita v bankách
kvazistelárníhvězdám podobný
kvazivědarádobyvěda, pavěda
kvádrrovnoběžnostěn s obdélníkovými stěnami a kolmými hranami; stavebnina různých rozměrů a tvarů, náhražka zděného materiálu
kvádrošaty, oblek
kvelbklenutá místnost; obchod, krám
kvérpuška, zbraň
kverulantstálý nespokojenec; člověk, který si neustále stěžuje, domáhá se svého domnělého práva
kverulantstvíchování charakterizované opakovaným stěžováním, žalováním
kvestorve starém Římě správce státní pokladny; správní úředník vysoké školy; hodnost v italské policii
kvesturaúřad kvestora
kviescenceklid, dočasný odpočinek; ve vývoji organizmu klidové období se sníženým metabolizmem
kvietizmus, kvietismusnázor hlásající trpný vztah ke světu a přijetí osudu
kvindeodmítnutí, rozchod
kvintapátá třída osmiletých středních škol; pátý stupeň diatonické stupnice; interval, v němž tento stupeň tvoří vyšší tón
kvintetkomorní skladba pro pět nástrojů nebo hlasů
kvintetosoubor pěti hráčů nebo zpěváků komorní hudby
kvintillon, kvintiliónčíslo 10 na 30, v některých státech (např. v USA) číslo 10 na 18
kvitbýt si kvit, mít vyrovnané závazky, nic si nedlužit, být vyrovnáni
kvitancestvrzenka, účtenka, potvrzení o zaplacení dluhu
kvitovatpotvrdit příjem; vzít na vědomí
kvizkvízspolečenská hra s otázkami a odpověďmi, hádanková soutěž; krátký ústní nebo písemný test
kvocientpodíl dvou veličin jako ukazatel nějakého jevu; mat. konstantní podíl dvou sousedních členů geometrické posloupnosti
kvodlibet, quodlibetkvodfibetco je libo; směs, všehochuť
kvorumnejnižší počet členů nějakého orgánu, aby byl usnášeníschopný
kvotastanovený počet, poměrný díl
kwachaměnová jednotka Malawi a Zambie
kwanzaměnová jednotka Angoly
kyanotypiezpůsob fotochemického rozmnožování
kyanování1. impregnace dřeva chloridem rtuťnatým; 2. sycení povrchu oceli dusíkem a uhlíkem, nitrocementování
kybernetikateorie informace, sdělování a řízení
kýčnaoko líbivé, ale umělecky bezcenné dílo
kyfoskolióza, kyfoskoliosachorobné vybočení páteře dozadu a na stranu
kyfóza, kyfosachorobné prohnutí páteře dozadu a na stranu
kyklopobr, silák, velikán
kyklopiezrůdnost, při které obě oči (i zdánlivě) splývají v jedno
kymavýzdobný, původně podpůrný architektonický článek
kynetaprohloubená část ve dně koryta řeky, kanálu
kyniatrienauka o léčení psů
kynikstoupenec kynizmu
kynizmus, kynismusstarořecký filozofický názor o etické nezávislosti jedince
kynologienauka o psech
kyretalékařský nástroj na provádění kyretáže, ostrá lžička
kyretážvýškrab děložní dutiny, abraze
KyrosPán, autorita, “základ na němž vše spočívá” (řečtina 1.stol. NZ)
kyrysjednoduchý nebo dvojitý ochranný kryt vojáka
kyslík O2kyslík - oxygenium, O (Z = 8, Ar = 15,999). Bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, první člen skup. chalkogenů (VI.A sk.) period. soust. Tvoří 21 obj. % vzduchu a 88,8 hmotn. % vody. Po uhlíku a vodíku vytváří největší počet slouč., slučuje se téměř se všemi prvky s výj. někt. vzácných plynů, větš. za vývoje tepla a světla (hoření, oxidace). Patří k biogenním prvkům, je součástí molek. proteinů, lipidů a sacharidů. Pro lidský organismus je nezbytný k zisku energie (spalování živin). Dodávka k. jednotlivým buňkám těla je zabezpečována souhrou dýchání, krve (krevního barviva hemoglobinu) a krevního oběhu. Zásoby k. v lidském těle jsou naprosto zanedbatelné. Zejm. mozek je na k. zcela závislý. Bez k. nastává do několika sekund porucha jeho funkce (bezvědomí) a k smrti může dojít do několika málo minut. Naproti tomu kosterní sval může určitou dobu pracovat i s omezeným přívodem kyslíku (na „kyslíkový dluh“). Zisk energie bez k. je však velmi malý (viz glykolýza). Zabezpečení dodávky k. v akutních stavech je nezbytné pro přežití pacienta (viz též resuscitace). Reakcí molek. O2 s kyslíkem vzniká ozon. Objev. r. 1774 švéd. lékárníkem C. W. Scheelem a Angl. J. Priestleym. Srov. oxi-, oxy-, hypoxemie, hypoxie, aerobní, anaerobní ; Etymologie - vysvětlení původu slova: um. podle lat. oxygenium: řec. oxys ostrý, kyselý, gennao rodit, tvořit, látka vytvářející kyseliny
kyslíkové radikálykyslíkové radikály – nespecifické označení pro velmi reaktivní látky, které za určitých okolností vznikají v organismu z kyslíku a některých jeho sloučenin (v místech intenzivního aerobního metabolismu, při zánětu, vlivem záření apod.). Mají velmi krátký poločas. Patří k nim např. superoxidový a hydroxylový radikál, singletový kyslík, peroxid vodíku (z něhož mohou k. r. vznikat). K. r. plní v organismu některé funkce (účastní se např. likvidace bakterií ve fagocytech či průniku spermie do vajíčka), jejich nadměrný vznik a současný nedostatek ochranných mechanismů je však jedním z faktorů, které organismus poškozují (oxidativní stres). Existuje vztah k některým chorobným stavům (ateroskleróza, parkinsonismus, reperfuzní poškození aj.), za něž jsou k. r. zodpovědné. Radikálové reakce kyslíku mají vztah k stárnutí biologických tkání. Proto je v lidském těle řada antioxidačních mechanismů, které jsou schopny je zneškodnit (srov. kataláza, peroxidáza, superoxiddismutáza). Ochranný vliv se přisuzuje rovněž některým vitaminům (C, E a beta-karotenu) a stopovému prvku selenu
kytaredrnkací strunný hudební nástroj
kyveta1. nádobka z optického skla pro proměřování optické propustnosti vzorků; 2. nehluboká plochá miska k vyvolávání fotografií
lasolmizační slabika pro tón a
labellabel i lejblnálepka na zboží
labializace, labialisacetvoření hlásek za podpory rtů; přeměna nezaokrouhlené souhlásky v zaokrouhlenou
labiáleretná souhláska
labiálníretný, týkající se rtů
labilblb, debil
labilitanestálost, kolísavost
labilnínestálý, vratký, nejistý, nepevný
labiodentálaretozubná souhláska
labiovelárazadopatrová souhláska vyslovovaná za podpory rtů
labium1. ret, pysk; 2. spodní část ústního ústrojí hmyzu
lablabdruh luskoviny z tropické Asie, dolichos
laborantpracovník v laboratoři
laboratizmus, laboratismusekonomická teorie inspirovaná taylorizmem a technokratizmem
laboratořvýzkumná, vývojová, vědecká a jiná pracovna
laborovatpracovat; mít s něčím nesnáze, těžce něco zmáhat
labouristalejbristačlen, stoupenec, přívrženec labouristické strany
labouristickýlejbristyckývztahující se k labourizmu, k jeho politice
labourizmus, labourismuslejbrizmuspolitický směr blízký sociální demokracii a odborovému hnutí
labredorkrátkosrstý lovecký pes patřící k anglickým ohařům
labrumhorní část ústního ústrojí hmyzu
labyrintbludiště; stavba s množstvím spletitých chodeb; anat. kanálková část vnitřního ucha
labyrintektomiechirurgické odstranění labyrintu z vnitřního ucha
labyrintitidazánět vnitřního ucha
laceracepotrhání, rvaní, roztržení měkkých tkání
lacernaČtverhranný cípatý plášť spínaný na rameni sponou (známý již v Antice)
laceta,lesklý ozdobný prýmek na oděv
lacl,horní, náprsní část zástěry, kalhot,sukně
lacláčekalhoty s laclem
lacobellakované sklo odolné proti poškrábání
lacrimosolakrimózohud. plačtivě
lactobacilus, laktobacilusbakterie, která je součástí pozitivní střevní mikroflóry
ladinstratigrafický stupeň alpského triasu
ladylejdydáma z vyšších společenských kruhů, paní
lafetapodvozek hlavně děla
lagoftalmusneschopnost zavřít oko, zaječí oko
lagostomatvar úst při rozštěpu rtu, zaječí pysk
lagunavodní plocha uprostřed atolu; pobřežní jezero oddělené od moře písečným valem
laharbahenní proud sopečných tufů s převahou vody
laicizace, laicisacezesvětštění, odstranění vlivu církve, např. ze školství, sekularizace
laickýneodborný; světský, necírkevní
laikneodborník; světský člověk; nekněz
laissez-faire, laissez-passerlesé fér, lesé paséliberální ekonomická zásada: nechte nás konat, nechte nám volnou cestu
lajmplod tropického citrusu, limetka
lajnačára
lajntuchprostěradlo, velký kus látky
lajtkacigareta s menším obsahem nikotinu a dehtu, lehká cigareta
lajtnant, leltnantlajtnantporučík
lakedruh pryskyřičné látky (z indické smokvoně nebo badyánu smíšená s výměšky samiček červce lakového)
lakmusbarvivo z lišejníků, acidobazický indikátor
lakolitpod zemským povrchem utuhlé magmatické těleso tvaru hříbku nebo bochníku
lakonickýstručný a výstižný, úsečný
lakrimálníslzní
lakrimátorslzotvorná látka
lakros, lacrosselakrosbranková sportovní hra kanadského původu
laktacetvorba a vylučování mléka z mléčné žlázy
laktagogumlátka zvyšující u žen v období laktace vylučování mléka
laktalbuminalbumin obsažený v mléce
laktamcyklický amid vznikající odštěpením vody z příslušné aminokyseliny
laktátester mléčné kyseliny
laktáza, laktasaenzym štěpící laktózu
lakto-první část složených slov mající význam mléko, mléčný
laktodenzimetr, laktodensimetrpřístroj k měření hustoty mléka
laktologienauka o mlékařství
laktóza, laktosamléčný cukr
lakunamezera, štěrbina, prohlubeň, přerušení, prázdný prostor
lalacebroukání a žvatlání jako první projev dětské řeči
lalofobiechorobný strach před mluveným projevem
lalopatiežvatlavost, všechny druhy poruchy řeči
lama1. přežvýkavý sudokopytník žijící v Jižní Americe; 2. láma tibetský buddhistický mnich; 3. nezkušený člověk (zejména uživatel PC)
lamaizmus, lámaizmus, lámaismustibetsko-mongolská forma buddhizmu
lamarckizmus, lamarckismuslamarkizmusprvní ucelená teorie vývoje, vytvořená J. B. Lamarckem
lambadadruh moderního tance
lambdav řecké abecedě písmeno l
lambdacizmus, lambdacismusporucha výslovnosti hlásky l (řecky lambda)
lamelaplátek, destička, plíšek
lamentacenářek, bědování
lamentosolamentózohud. naříkavě
lametaozdobný proužek nebo nitka kovového vzhledu
lamielámiemyt. upírka; přeneseně noční obluda, strašidlo
laminablána; destička, ploténka, list
laminárnívláknitý, vrstevnatý, probíhající v paralelních vrstvách
laminátvrstvená hmota ve formě desek vyztužená vlákny
laminovanývrstvený, lepený, spojený živicí; potažený průhlednou fólií
lampas1. atlasová tkanina se vzorem; 2. lampasy pruhy odlišné barvy na vnějších švech oblečení
lampasákdůstojník
lampionpestře barevná papírová lucerna
lancetalanceta - sterilná ihla určená na urobenie vpichu do končeka prstu. - Používa sa v alergológii pri určovaní alergickej reakcie na alergén (na lancete=ihle je nanesená látka, u ktorej je podozrenie, že je alergén - takáto ihla sa vpichne do končeka prstu a sleduje sa prípadná alergická reakcia na prste). - Používa sa aj pri určovaní hladiny cukru u diabetikov, kde sa tiež napichne konček prstu a urobí sa rozbor kvapnutím kvapky krvi na analyzátor.
LancreKrálovství na Zeměploše, nachází se v pohoří Beraní Hlavy, králem je Verence II.
lanč, lunchlančpolední lehký oběd,přesnídávka
lančmít, luhcheon meat, lunch meatlanč mítmleté kořeněné maso v konzervě
land uselendjúz1. nauka o socioekonomickém využívání přírodních zdrojů krajiny; 2. Mapa
land-roverlendrouvrterénní automobil
landfrídzemský mír
landracemasné plemeno prasat
landsmanšaftkrajanské sdružení v Německu a Rakousku
langošv oleji opečená placka z kynutého, obv. bramborového těsta
languagelangážřeč jako schopnost užívat jazyka
languelángjazyk jako systém
langustavelký mořský rak
lankasterkalovecká puška
lanolín, lanolintuk ovčí vlny
lanthanchemický prvek, bílý těžký kov
lanthanoidjeden ze skupiny čtrnácti chemických prvků následujících v periodickém systému prvků za lanthanem a majících podobné fyzikální i chemické vlastnosti
lanugoochmýření plodu a novorozence
lanýžchutná jedlá houba s podzemními plodnicemi
laparoskopieoptická vyšetřovací metoda dutiny břišní a jejích orgánů
laparotomiechirurgické otevření břišní dutiny
lapálienevýznamná maličkost, malichernost, drobná nepříjemnost
lapidáriumsbírka kamenných plastik a zbytků stavebních památek
lapidárníneobyčejně veliký, výrazný; ve stručnosti výstižný
lapilisopečné vyvrženiny struskovitého vzhledu
lapsuschyba, omyl, pád; vypadávání (např. vlasů, nehtů); nedopatření (1. linguae přeřeknutí)
laptoplaptop i leptoppřenosný osobní počítač kufříkového rozměru s bateriovým napájením
largohud. široce, pomalu; skladba nebo její věta v tomto tempu
lartpourlartizmuslárpúrlártyzmus], lartpourlartismus, l’art pour l’ert [lár púrlárumělecký směr pokládající samo umění za cíl tvorby, umění pro umění
larva1. vývojové stadium hmyzu mezi vajíčkem a kuklou; 2. maska, škraboška; 3. obličej, tvář
laryngálahrtanová souhláska
laryngektomiechirurgické odstranění hrtanu, protětí hrtanu
laryngitidazánět hrtanu
laryngofonhrdelní mikrofon, u něhož se hlas nepřenáší ústy, ale přitisknutím k hrdlu
laryngologielékařská věda o hrtanu a jeho chorobách
laryngoskopievyšetřování hrtanu zrakem pomocí speciálního přístroje
larynxhrtan
lasagnelasaněitalské široké nudle
lasanoforosnočník (v Perštině)
lascivní, lascivnínecudný, chlípný, smilný
laserlaser i lejzrkvantový generátor světla
lasodlouhý pevný provaz se smyčkou, nejčastěji na chytání zvěře
lassalizmus, lassalismussměr v rakouském a německém dělnickém hnutí
last not leastlást not lístposlední, ne však nejnepatrnější
lastextkanina s pryžovými nitěmi opředenými přízí
lasturapárovitá schránka bezobratlých
latměnová jednotka Lotyšska
laténmladší doba železná
latenceskrytost, utajenost, neprojevenost
latentníutajený, skrytý, bezpříznakový
lateralitapřednostní užívání jednoho z párových orgánů pohybového nebo smyslového ústrojí
laterálboční plocha ponořené části plavidla
laterálaboková souhláska
laterálnípostranní, boční
laterna magika, laterna magicalaterna magika1. jednoduché zařízení na promítání obrázků; 2. scénické umění kombinující živý herecký a taneční projev s filmovou projekcí a s hudbou
latero-první část složených slov mající význam boční
latexemulzní nátěrová barva; bílá na vzduchu tuhnoucí šťáva kaučukovníků, zdroj přírodního kaučuku
latifundierozsáhlá plocha, obv. zemědělské půdy
latin rocklatyn rokspojení latinskoamerické hudby s rockem (70. léta 20. století)
latinizmus, latinismusjazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z latiny nebo v něm podle latiny vytvořený
latinkaběžně užívaná moderní psací kurzíva v oblasti latinského písma
latitudadélka, odchylka
latránosada nebo město u hradu nebo zámku, podhradí
latriedruhá část složených slov mající význam uctívání, zbožňování
latrinaprovizorní vykopaný záchod v polních podmínkách
laudánum, laudanonopium
lauf1. hlaveň; 2. hud. rychlý sled tónů následujících ve stupnici za sebou
laurvavřín; sláva
laureátjedinec poctěný za své mimořádné dílo cenou
lavabonádoba na umývání rukou; liturgické umyvadlo
lavatoriumumývárna
lavábíjemná látka z chemických vláken, prací hedvábí
lavírovat1. udržovat loď přibližně na stejném místě; 2. jednat podle okolností, manévrovat; 3. rozmývat nanesenou barvu
law end orderló end órdrzákon a pořádek
lawn-tennislón tenystenis na trávě
laxansprojímadlo, laxativum
laxativníprojímavý
laxativumprojímadlo, laxans
laxnílhostejný, povrchní, neodpovědný, beroucí všechno na lehkou váhu
layoutlejautkreslený návrh pro zalomení tiskoviny
lazarnemocný člověk; mrzák, ubožák, chudák
lazaretnemocnice
lazarita, lazaristapříslušník kongregace zaměřené na misijní a kazatelskou činnost
lazurjasně modrá barva, blankyt
lazuratenká průhledná vrstva dávající spodní barevné vrstvě jiné zbarvení a svítivost; průhledná slabě kryjící nátěrová barva
lazuritmodrý minerál, polodrahokam
lágrzajatecký, koncentrační tábor
lápiskámen;1. infernalis pekelný kamínek, dusičnan stříbrný;1. causticus leptavý kamínek, hydroxid draselný;l. pumicis,l. vulcanicus pemza
lárstarořímský domácí bůžek
lávravětší pravoslavný klášter
LDL-Clow density lipoprotein cholesterol
leaderlídr
leasinglísing i lízingpronájem
lecitin, lecithinfosfatid, nezbytná součást buněk, zejm. buněčných membrán, obsažený v mozku, nervové tkáni, míše, sojových bobech
lečopokrm z cibule, rajčat, paprikových lusků, příp. vajec a uzeniny
ledek1. dusíkaté hnojivo,1. (dusičnan) sodný a vápenatý; 2. součást černého střelného prachu,1. (dusičnan) draselný
lefoškalovecká palná zbraň se sklopnými hlavněmi
légaozdobný pruh látky
legacevyslanectví; poselství s určitým posláním; území nebo provincie církevního státu
legalitazákonnost
legalita x legitimitaLegalita je zákonnost, tzn.nejnutnější normy, které by člověk měl dodržovat a zároveň práva, která mu přináleží. Legitimita je oprávněnost, což může znamenat větší okruh.
legalizace, legalisaceověření, potvrzení správnosti listiny; dodatečné uznání, uzákonění
legastenieoznačení všech drobných specifických poruch učení, porucha schopnosti čtení, dyslexie
legatohud. vázaně; jaz. vázané spojování slov
legálnízákonný, ve shodě s právním řádem
legátúředník se zvláštním posláním
lege artispodle zákona vědy, odborně správně, podle pravidel lékařského umění
legendaliterární útvar vyprávějící o životě a skutcích světců; vysvětlující text na obrazech, mincích, pečetích; rozšiřovaná nepravdivá zpráva, výmysl
legendárníopředený legendami, neskutečný; slavný, proslulý
legginslegíny
legie1. vojenská jednotka; 2. zástup, dav; 3. řád (čestná legie)
legíny, legginsleginskamaše, pružné přiléhavé kalhoty
legislativazákonodárná moc, zákonodárná činnost, zákonodárství
legislativnízákonodárný
legisvakancedoba mezi okamžikem platnosti a účinnosti právní normy, vacatio legis
legitimaceprůkaz; oprávnění, zmocnění; právní uznání
legitimitazákonnost, oprávněnost
legitimníprávně uznávaný, zákonný, založený na zákonném oprávnění
legizmus, legismuslpění na doslovném znění textu zákona
legodruh dětské stavebnice
legovatpřidávat do základního kovu jiný kov pro zlepšení jeho mechanických vlastností
legrace